aikido iaido aïkido iaïdo aîkido la louviere louvière louvierois louviérois hainaut centre arts martiaux martial belgique enfants juniors adolescents dojo muso shinden ryu nihon zen kendo renmei sete iai seitei afa sabre katana samurai bushi kata ukemi chute santé dojo aikijutsu kenjutsu self défense harmonie maîtrise gestion de conflits hakama keikogio iaito iaïto mae ushiro uke nagashi tsuka ate kesa giri morote tsuki shiho ganmen soete sanpo so nuki uchi sho atto sato uto atarito inyoshintai kaishakunin junto batto gyakuto koranto ryuto ueshiba morihei kisshomaru moriteru aikikai hombu
aikido iaido aïkido iaïdo aîkido la louviere louvière louvierois louviérois hainaut centre arts martiaux martial belgique enfants juniors adolescents dojo muso shinden ryu nihon zen kendo renmei sete iai seitei afa sabre katana samurai bushi kata ukemi chute santé dojo aikijutsu kenjutsu self défense harmonie maîtrise gestion de conflits hakama keikogio iaito iaïto mae ushiro uke nagashi tsuka ate kesa giri morote tsuki shiho ganmen soete sanpo so nuki uchi sho atto sato uto atarito inyoshintai kaishakunin junto batto gyakuto koranto ryuto ueshiba morihei kisshomaru moriteru aikikai hombu
aikido iaido aïkido iaïdo aîkido la louviere louvière louvierois louviérois hainaut centre arts martiaux martial belgique enfants juniors adolescents dojo muso shinden ryu nihon zen kendo renmei sete iai seitei afa sabre katana samurai bushi kata ukemi chute santé dojo aikijutsu kenjutsu self défense harmonie maîtrise gestion de conflits hakama keikogio iaito iaïto mae ushiro uke nagashi tsuka ate kesa giri morote tsuki shiho ganmen soete sanpo so nuki uchi sho atto sato uto atarito inyoshintai kaishakunin junto batto gyakuto koranto ryuto ueshiba morihei kisshomaru moriteru aikikai hombu
     
 

ATTENTION

Notre dojo a déménagé et changé de nom.
Pour accéder au nouveau site : Aikido Junten dojo Iaido Okami

 
 
 
     

 

 

ATTENTION

Notre dojo a déménagé et changé de nom.
Pour accéder au nouveau site : Aikido Junten dojo Iaido Okami

 

 
Dernière mise à jour :  20/09/09
Siège social : 57, rue Tierne-à-Tartes 7100 Trivières • 0474 73 26 96 • Dojo : Junten dojo | 37, chée de La Hestre 7160 Chapelle-lez-Herlaimont