Brandweer Lo-Reninge

reglementen

Omhoog

 

Retributiereglement voor tussenkomsten van de gemeentelijke brandweer

Vanaf 1 januari 2002 is in Lo-Reninge een gemeentelijk retributiereglement van kracht voor de prestaties geleverd door de vrijwillige brandweer van Lo-Reninge. De kosten ingevolge interventies en prestaties van de brandweerdiensten worden verhaald op de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de dienst verschaft werd.
Onderstaande prestaties of interventies zijn onderhevig aan het retributiereglement:
- het neutraliseren, het wegwerken of vernietigen van giftige afvalstoffen
- dringende geneeskundige hulpverlening
- bestrijden van wateroverlast in ondergelopen kelders e.d. ingevolge een nalatigheid van de bewoner of ingevolge een breuk in het waterleidingsnet waarop de bewoner van het geteisterde gebouw toezicht heeft en het bestrijden van wateroverlast in lek geworden scheepsvaartuigen e.d.
- het vrijmaken van wegen wanneer er een belemmering bestaat voor personen en/of dieren indien er geen onmiddellijk gevaar bestaat voor personen en dieren
- het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten, het neutraliseren van bijenzwermen of –nesten die geen onmiddellijk collectief gevaar meebrengen voor personen
- vullen van nieuwe of reeds in gebruik zijnde waterciternes
- vullen van zwembaden of visvijvers
- schouwing en beproeving van blusmateriaal in het kader van toepassing van het ARAB
- brandwachten
- verwijderen van tv-antennen e.d.
- ontstoppen van rioleringen (in uitzonderlijke gevallen)
- ophalen van lijken
- stilleggen van alarminstallaties op verzoek van de Federale Politie of Lokale Politie
- openen van deuren
- bergen van voertuigen
- loze oproep via automatische brandoproep
- opzoeken van radioactieve bronnen wanneer deze geen onmiddellijk gevaar voor de bevolking kunnen opleveren
- hervullen van persluchtfles
- uitlenen van een waterciterne voor korte duur
- vervangen van een hydrantpaal
- uitlenen van een snelblustoestel voor korte duur
- aanvragen tot nazicht van brandvoorkoming in eengezinswoningen, loodsen, landbouwbedrijven, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, nijverheids- en handelsgebouwen, gebouwen toegankelijk voor het publiek, ondergrondse garages en andere gebouwen
- eindcontrole op goede uitvoering brandpreventiemaatregelen
- andere opdrachten voor brandpreventiemaatregelen
- gebruik speciale producten en materialen
Tarieven voor personeel:
Het geïndexeerde uurloon verschuldigd aan de officieren, onderofficieren, korporaals en brandweermannen op datum van interventie. De duur van de per uur getarifeerde prestatie is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van vertrek uit de brandweerkazerne en het uur van terugkeer in de kazerne.
Iedere prestatie wordt minimum voor één uur aangerekend en elk begonnen uur wordt aangerekend. Voor iedere interventie bij nacht, tussen 22 u. ’s avonds en 6 u. ’s morgens, wordt de vergoeding verhoogd met 50%. Voor interventies op zondagen en wettelijke feestdagen bedraagt deze verhoging 100%.

Tarieven voor materiaal:
- Autopomp / Autoladder-elevator / reddingswagen: 45 euro
- Materiaalwagen: 38 euro
- Lichte vrachtwagen: 20 euro
- Commandowagen: 13 euro
- Motorpomp > 400 l./min: 15 euro
- Klein voertuig / Motorpomp tot 400 l./min / Lichtaggregaat / Rookventilator: 10 euro
- Persslangen (per 20 meter per dag zonder onderscheid van doormeter): 2 euro
- Uitlenen van dekzeilen (of inruilwaarde bij beschadiging): 2 euro
- Speciale producten zoals olieopslorpende middelen, zandzakjes, dekzeilen enz. … worden afzonderlijk in rekening gebracht volgens de prijs van de dag

Forfaitbedragen:
- het onschadelijk maken of vernietigen van wespen en het neutraliseren van bijenzwermen of bijennesten die geen onmiddellijk collectief gevaar meebrengen voor personen: 13 euro
- hervullen van persluchtfles: 3 euro
- het uitlenen van een waterciterne voor korte duur: 25 euro per dag
- het uitlenen van een snelblustoestel voor korte duur: 9 euro