Descendants of Gillis VAN DE VLIET
 

Generation No. 1

 1.  Gillis1 VAN DE VLIET  He married Margriet VAN BERCKELAER, daughter of Jan VAN BERCKELAER and Margriet HEYDEN).  She died 1454.

Child of Gillis VAN DE VLIET and Margriet VAN BERCKELAER is:
+ 2 i. Jan2 VAN DE VLIET, born 1440; died 1508.
 

Generation No. 2

 2.  Jan2 VAN DE VLIET (Gillis1) was born 1440, and died 1508.  He married Magdalena JACOBS.

Children of Jan VAN DE VLIET and Magdalena JACOBS are:
+ 3 i. Joos3 VAN DE VLIET, born 1465; died 1539.
 4 ii. Jacobus VAN DE VLIET.
 5 iii. Kathelyne VAN DE VLIET.
 

Generation No. 3

 3.  Joos3 VAN DE VLIET (Jan2, Gillis1) was born 1465, and died 1539.  He married Clemence (Clemencia) PERSEMERS, daughter of Gilis PERSEMERS and N. VANDE KERCKHOVEN.

Children of Joos VAN DE VLIET and Clemence PERSEMERS are:
+ 6 i. Gillis4 VAN DE VLIET, born 1500; died Bef. 1545.
 7 ii. Elisabeth VAN DE VLIET, born 1495.
 8 iii. Jan VAN DE VLIET, born 1499.
 9 iv. Magdalena VAN DE VLIET.
 10 v. Kathelyne VAN DE VLIET.
+ 11 vi. Joos VAN DE VLIET, born 1500; died 1544.
 

Generation No. 4

 6.  Gillis4 VAN DE VLIET (Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1500, and died Bef. 1545.  He married Anna VAN CAMP 1536, daughter of Lodewijk VAN CAMP and Margriet VANDEN WYNGAERDEN.  She was born 1510.

More About Gillis VAN DE VLIET and Anna VAN CAMP:
Marriage: 1536

Child of Gillis VAN DE VLIET and Anna VAN CAMP is:
+ 12 i. vandervliet5 jan, born Bet. 1537 - 1540; died 16 oktober 1592 in boom.

 11.  Joos4 VAN DE VLIET (Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1500, and died 1544.  He married Petronella VAN LOOCK.  She was born 1504.

Children of Joos VAN DE VLIET and Petronella VAN LOOCK are:
+ 13 i. Cornelia5 VAN DE VLIET, born 1535; died 1593.
+ 14 ii. Gillis VAN DE VLIET, born 1531; died 1596.
 

Generation No. 5

 12.  vandervliet5 jan (Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born Bet. 1537 - 1540, and died 16 oktober 1592 in boom.  He married schoesitters elisabeth, daughter of Jan SCHOESITTER and Clementia SOMERS.  She was born 1543, and died Bef. 1630.

Notes for vandervliet jan:
Kwartierstaat van Jan VAN DE VLIET en Elisabeth SCHOESITTERS
 

-- I --

1. kinderen VAN DE VLIET.

-- II --

2 Jan VAN DE VLIET, smid, schepen te Boom (1578-1579) en wethouder te Rumst, geboren tussen 1538 en 1541, overleden te Boom voor 16.10.1592.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.6, nr.25.

Hij zou volgens E. Van Reeth in zijn nota's over "genealogie van Reeth" ook wethouder van de heerlijkheid van Rumst geweest zijn.

In 1568 verkoopt Joos Van de Vliet fs Jan aan Jan Van de Vliet fs Gillis, x Elisabeth Schoesitters een broekland in het Boomerbroeck.

"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636:13.12.1568 Buiten de Vrijheid.
fø27v. Joos Van de Vliet (fs +Jan) heeft vercocht aen Jan Van de Vliet (fs      Gillis) x Elisabeth Schoesitters 5 hondt broekland in het Boomerbroeck in 2     perchelen: a)3 hondt 1)O Gysbrecht Van Bronchorst 2)W Jan Schoesitter; B)2      hondt 1)O Willem Hallemans 2)Willem Hallemans en Gillis Jacobs, belast met      een heere grondchyns. Jan Somers, Andries Van Heere en Joos De Win,             schepenen."

"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636:Buiten de Vrijheid,fø28r.
 24.8.1571. Jan Van de Vliet (fs +Jan x+Maria Van Loock) heeft vercocht aenJan   Van de Vliet (fs Gillis) x Lysbeth Schoesitters hun rechten deel in een bos     onder Boom daer d'ander helft competeerd d'erfgenaemen +Anneken Van Camp. 1)OZ  s'heerenstraete 2)W de goeden van Magdalena Verbiest 3)N Anneken Van Camp,      belast met een grondchyns.
Joseph De Moor, schepen Andries VanHenere, Antonis De Kammer, Peeter            Paridaens."

In 1573 erft Jan Van de Vliet een deel van het land "de Battelman" van zijn oudtante Catharina Van de Vliet.

Nog in 1573 verkopen Joos De Win, Jan Van de Vliet fs Gillis, Joos Van de Vliet de oude fs wijlen Joos, Mathijs Van Pee en hun co-erfgenamen, en Jan Van de Vliet fs Gillis, erfgenamen van Catharina Van de Vliet, aan Peeter Vertommen x Lucia Wouters een huis te Boom. Hetzelfde jaar laat Peeter Vertommen een rente op een huis en tuin te Terhagen over aan Jan Van de Vliet, in verdeling met de erfgenamen van Catharina Van de Vliet.

In 1578 wordt vermeld dat hij 40 jaar oud is.

In 1580 kopen Jan Van de Vliet en zijn echtgenote van de erfgenamen Hallemans een veld te Boom, in oppervlakte 1 bunder, "'t land binnen 'tWaelsbeke", nabij "Buylensche Heyde".

"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636":fø128vø.
10.12.1580. Wy Gillis Jacops en Adriaen Colaes gezworenen erflaeten van         Mynheer van immerseele in zyn laethof en heerlycke bedryve tot Boom is          gecomen Jan Hallemans fs Willem, Cathelyn Hallemans x Adrianus Buyens, Jan      Rabbe d'oude momboir van de +Willem Hallemans x Maria Rabs hebben vercocht      aen Jan Van de Vliet fs Gillis (smet) x Elisabeth Schoesitters fa Jan een       land onder de prochie van Boom groot een bunder geheten 't land binnen 't       valsbeken" neffens de buylensche heyde. Belast met 3 gulden erfellyk            mitsgaders een heere chyns."

In 1581 kopen ze nog een stuk:
Uit: "Schepengriffie van de Vrijheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen.
p31:Jan Vande Vliet fs Gillis 15.8.1581. Buiten de Vryheid.
Jan Hallemans voor hem zelven en als momboir van de weeskinderen +Jan Mostroot x +Lysbeth Hallemans, Adriaen Buyens x Cathelyn Hallemans fa Willems, Jan Rabbe momboir van Meyken Hallemans oock Willems dochter en +Maria Rabbe hebben wettelyck vercocht aen Jan Vande Vliet (fs Gillis) x Lysbeth schoesitters 5 hondt broeckland gelegen in de Boomerbroeck gecomen van +Maria Rabs heurlieden moeder 1)2)O en W de coopers 3)N de Ravendonck.

In 1582 verkopen Peeter Verept en zijn echtgenote Cathelyn De Lathouwer aan Jan Van de Vliet en Jan Piroens een perceel bos te Boom en een veld geheten "'t Putteveld".

Nog in 1582 koopt hij van de kinderen van Adriaen De Lathouwer hun rechten op een land gelegen te Boom, Heirstraete, geheten "'t Putteveld"

In 1585 koopt Jan Van de Vliet een vervallen hoeve "De Bonte Koe".

In 1587 doet Peeter Vertommen afstand van zijn rechten op 7 dagwand(? journaux) land ten gunste van Jan Van de Vliet fs Gillis.

In 1616 heeft de verdeling plaats van de goederen van Jan Van de Vliet en Elisabeth Schoesitters tussen hun hun kinderen en kleinkinderen: 1)ANNA VAN DE VLIET x JAN PIROENS xx Hans De Decker; 2)Gillis Van de Vliet; 3)de kinderen van wijlen Antonis Van de Vliet en Anna Pauwels fa Franchois; 4)de kinderen van Aert Heyns en wijlen Elisabeth Van de Vliet, zijn eerste vrouw; 5)de kinderen van Clemencen Van de Vliet en Adriaen Clerens; 6)Josina Van de Vliet en Adriaen De Bruyn; 7) Kathelyn Vna de Vliet x Jacques De Brouwer; 8)ADRIANA VAN DE VLIET x JAN SOMERS.

"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1616-1628": fø9r
Scheidinge en deilinge tussen de kinderen en erfgenaemen +Jan Van de Vliet      (fs Gillis) x Elisabeth Schoesitters.
    1)(D) Anna Van de Vliet (x+Hans De Decker) en Hans Piroens haer zoon.
    2)(B) Gillis Van de Vliet
    3)(G)Gillis Van de Vliet als momboir van de kinderen van +Anthonis Van de       Vliet, zyn broeder x Anna Pauwels fa Franchois.
    4)(E)Aert Heyns x +Elisabeth Van de Vliet zyn eerste huysvrouw als vader en     momboir van Gillis Van de Vliet.
    5)(A)Gillis Van de Vliet en Merten Van Putte vervangendeJan De Wolf             momboirs van de kinderen van +Clemenke Van de Vliet x Adriaen Clerens.
    6)(F)Josina Van de Vliet x Adriaen De Bruyn
    7)(H) Cathelyn Van de Vliet x Jacques De Brouwer
    8)(C) Adriana Van de Vliet x Jan Somers
    Kinderen en kleinkinderen van Jan Van de Vliet fs Gillis en Elisabeth
    Schoesitters (fa Jan en Clementia Somers -griffie van Schelle nr.56fø99v)
    deilen de goederen verstorven van hun ouders.
    A) dry stukken land gelegen Ter Haege achter de stede "De Eickene"groot         samen een bunder 1)s'heeren van Rumpst dussel W 2)t'Heyveldeken van Jacques     De Brouwer W en N 3)O, de leye 4)de zeilmackersveld zuiden, het 1/3 paert       van een hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck;
    B)een kalckgeleg meten oeve gronden onder Boom 1)Z s'heerenstraete 2)W          Adriaen Van de Wouwer 3)Peeter Van de Vliet fs Gillis mette leye O. 4)N de      huict.,
    3 dagwand elsbosch in de heystraete 1) d'erfgenaemen en kinderen Cathelyn       Saerens O en Z 2)de Heer van Immerseel bosch genaempt de Haze N O 3)Anna        Van de Vliet N W, een bempt in de Boomerbroeck groot 5 hondt                    1)d'erfgenaemen Heer Gysbrecht Van Bronckhorst O 2)Willem Fleurens N.W 3)Z      den dyck oft s'Heerenstroom;
    C)een heesterbosch 1)2) s'Heerenstraete 3)haer zelf land 4)Adriaen Van de       Wauwer; een stuk land achter Hans Van Mechelen huis groot 1/2 bunder leen       wezende van de leenhove des Heere van Rumpst 1)2)t'voorschreven bosch           3)Adriaen Van de Wauwer. de helft van een bosch groot 1 bunder by               t'raenvelt tussen de leye des Heer van Rumpst O en N d'erfgenaemen Gillis       Jacobs Z, W den bosche de Hase van de Heer van Immerseele.
    D)de capellevelde wezende met twee stukken land tot Boom gelegen groot 2        bunder 1)de kinderen Joos Bal 2)O d'erfg Adriaen Van Reeth 3)Z de               capellestraete 4)W de schoorstraete, een ledige hofstede in de Boomerbroeck     1)s'heerenstraete 2)de steylse kiel. 1/3 paert van een hondt broeckland op      de Ravenbroeck.
    E) 2 stukken land groot 2 bunderen geheten "d'oude cotten" 1)2)                 s'heerenstraete O. N. 3)4)Jff Maria Colaes W. en N.
    F)een steynen huis met hof te Boom "De Bonte Koe" aen de kerkhof, een           ledige hofstede "de Vogelaer" 1)s'heerenstraete N 2)s'heerenstroom Z 3)O        Jan Olewyns 4)W de kerkeland, een bempdeken groot 4 hondt gelegen in 't         broeck neffens de Ravensdonck 1)Willem Fleurens O 2)Z s'heerenstroom 3) de      cure van Boom W de kinderen Reynaerts.
    G) 5 stukken land met een elsbosch geheten "de Barrebeke" "ter Welt" "den       bercq" "het sessenhondeken" "t'weesveldeken" 1)de bleeckbos van Sr Cypriano     Campomonosa N 2)W de beke 3) de broeckstraete en de chynsveldeken               toebehoord hebbende Mathys Van Linthoeck samen omtrent 3 bunderen. Een          inslagh gelegen in de broeckstraete.
    H)een elsenbosch tot Reeth by de steine camer groot 1 1/2 bunder 1)N            t'bosch van Willem De Gortere 2) s'heerenstraete Z 3)W d'erf van Huybrecht      Wellemans 4)O de Heilige Geest van St-Rombouts binnen Mechelen, een huis        gelegen te Ter Haegen daer in woont Jan de Somer 1)s'heerenstraete 2)3)4)       de kinderen Hans Van de Wauwer O.W.N."

In 1633 zijn Elisabeth Baeck, fa Andries en Margriet, x Daneel Gondt, wonende te Campenhout in proces tegen de erfgenamen van Jan Van de Vliet en Elisabeth Schoesitters betreffende de hoeve "De Bonte Koe" tegenover het kerkhof te Boom.
Schepengriffie Vryheid van Rumst 1629-1636: fø71r. 23.5.1633.
erfbrief voor de kinderen +Jan Van de Vliet x Elisabeth Schoeters.
Elisabeth Baeck (fa Andries x Margriet) x Daneel Gonts wonende in Campenhout in proces tegen de kinderen en erfgenaemen +Jan Van de Vliet x Elisabeth Schoesitters ter cause van zeker erfe eertyts een afgebrande hofstede gelegen binnen de prochie van Boom tegnover het kerkhof genaempt de Bonte koeie 1)s'heerenstraete 2)s'heerenstroom die Elisabeth Baeckx verstorven is van zyn ouders ende by Jan Beeckman en Jan Baeckx aen +Jan Van de Vliet vercocht volgens goedenisbrief gepasseert op 10.7.1586 voor ons schepen.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650: folio XXXI:
Opten XIII december anno 1541 heeft ontsinght den eene cheur Jan vande Vliet Joosone ende d'ander Janne vande Vliet Gillissone oudt omtrent II jaer.
Present den schoutet Jan Boochmans ende Jannen Vande Vliet.

Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p117, nr. 92:
Op heden tweede dach van meye anno XVc LIIIItich soo heeft Meester Peeter Willems procureur postulerende in de grooten raede ons geminde Heer des Keysers tot Mechelen uyt crachte en als gemachtigt by procuratie irrevocabel van date den voorlesten april lestleden ondergeteeckent P. de Mares hem verleent by Jonckheer Ghysbrecht van Bronckhorst Heere van Schooten uyt crachte van vercoopinge eertyts by den selven van Bronckhorst gedaen op gedraeghen ende behoorlyk gegoeyt ende geerft Anna Van Campe weduwe wylen Gielis Vande Vliete in een veldeken houdende ontrent dry vierendeelen wesende d'leste point hierboven van vieren breeder ghespecifieert altyt sonder enige maete toe te seggende dan alsoet gestaen ende gelegen (nota dat dese 3/4 hierboven staan folio 14 verso het vierde point) is ende heeft de selve Anna daerop doen stellen behalven huere leeflange gedurende heure tocht en by leenen Jan Vande Vliet Gillisone oudt ontrent XIII jaeren ende dat in susterlycke ende bruederlycke rechten ende deilinge ende Jan Vande Vliet syn oom ende momboir heeft tselve goet ontsaen ten behoeve als voor ende heeft daer aff gedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke man actum. Present Peeter Putman in de plaetse van Jan Staes drossaert ende stadhouwer van leene mits syn absentie Jan Borchman Bertelmeeus Vanden Brande Jan Vanden Wyckt Janssone ende Claes vanden Blocke als mannen van leen date als boven (2.5.1554).
Midts der doot van wylen den voors Jan Vande Vliet momboir was des voors Jan Van vliete Gillisone soos heeft den voornoemde Jan Vande Vliet Gillisone ghedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke... man Adriaen Wouters woonende Utrecht Actum present Jan Staes stadhouder van de leenen Adriaen Saerens Jan Van Landonck Peeter Aerts Joos Mertens Berthelmeus Vande brande Mr Jan Verhelst Jaspar Cops Jan Vanden Wyckt ende Claesen Vanden Blocke mannen van leen op ten ...juny anno XVc LV (1555).
Mits de doot van Adriaen Wouters soo heeft den voors Jan Vande Vliet Gillisone voor hem selven den behoorlycke eedt gedaen als dinstelycke man present George Blade stadhouder Joos Mertens ende Geert De Bruyn leenmannen desen tweede october XVc LXXXVI (1586).

Hij is getrouwd voor 1568 voor de kerk met
3 Elisabeth SCHOESITTERS, geboren ca. 1545, overleden voor 1630.

In 1592 is ze weduwe van Jan Van de Vliet en verheft ze een leen te Boom.
In 1596 verkopen Elisabeth Schoesitters als vruchtgebruikster en haar kinderen als eigenaars aan Laureys De Coninck en Adriana Vekemans, zijn echtgenote, een land te Boom tegenover het "Vierveldeken", op de hoek van de straat naar Reet, en met een oppervlakte van een bunder.

"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612": fø24v. 10.8.1596
Buyten de Vryheid. Elisabeth Schoesitters x +Jan Van de Vliet fs Gillis in      zyn leven mede wethouder geweest alhier voor de tocht. Gillis Van Vliet en Anthonis Van Vliet voor hen zelven, ANNA VAN DE VLIET x JAN PIROENS, Elisabeth Van de Vliet x Aert Heyns, Gillis Van de Vliet; Antonis Van de Vliet, Aerts Heyns, JAN PIROENS momboirs over Clemenken, Josynken, Cathelyn en Adriaenken Van de Vliet kinderen en erfgenaemen van Elisabeth Schoesitters x +Jan Van de Vliet, hebben verkocht aen Laureys De Coninck onze mede schepen x Adriana Veeckmans een percheel elsen bos onder Boom tegenover de viervelden van de Heer van Rumpst op de koeck van de straete die naer Reeth gaat, groot een bunder. 1)s'heerenstraete 2)d'erfgenaemen +vrouwe Anna Van Stalen vrouwe van Rumpst."

In 1600 wordt ze genoemd als erfgenaam van Cornelis Jacobs.

Uit: "Schepengriffie Vryheid van Rumst, 1629-1636", Verstrepen, p92:
2.10.1600 voor Willem Fleurens.
Cornelis Bal onze secretaris gemachtigd op 5.9.1600 voor Jacob De Kimp notaris binnen Antwerpen van 1.Josyne Van Aeltken x +Jan Byle, 2.Geert en Cathelyn Van Boom met hun consorten 3.Hans en Andries Verhoeven (kinderen van +Jan x +Cornelia Van Langdonck voor hen en hun susters ook maria De la Vallele, Jacob Vereycken (fs Peeter x +Jenneken Wyckmans alias De Laet) voor hen zelve en hun mede consorten 4.Adriaen paupers x Anna Schoezitter (fa +Clementia Somers), Adriaen Somers fs Jan en sterkmaeckende Costen Somers zyn broeder, item Hans de Herde fs Michiel voor hem zelve en voor Tobias De herde zyn broeder; de zelve Cornelis gepasseerd voor schout en schepen van Niel by Jacques De Decker schout van Schelle x Pereynke N. weduwe geweest van +Michiel Verbeke en de wezen van +Hendrick De Laet in de naem van de zelfde Hendrick achtergelaeten kinderen, oock over d'achtergelaeten wezen van Machiel Verbeke en de wesen van +Jan Wyckmans en voor Lucas Verbeek item de voorschreven Adriaen Somers voor hen zelven en als momboir van de wezen van +Willem en Peeter Somers zyn broeders.
Jacques De Bruyn voor henzelven en voor Cornelis De Bruyn fs Cornelis zyn broeder, mitsgaders als momboir van de weeskinderen van Geraert De Bruyn en Clementia Somers fa Jan, item Adriaen Van de Wauwer x Anna De Bruyn insgelyks Cornelis dochter, Elisabeth Schoesitters (fa Jan) x +Jan Vande Vliet (fs Gillis) voor haer zelven en voor haer kinderen mits de cleynigheid der pande Merten Van Putte x Adriana Schoesitter, Mathys De Herde en Laureys Somers x Anna De Herde wettige suster van Matthys De Herde erfgenaemen van Cornelis Jacobs (fs Guilliam x +Anna Vande Vliet) hebben samen vercocht aen Willem Fleurens schipper van Boom x Adriana van Sandt fa Adriaen 3 hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck aen de Boomsche Steyl Z en N de weduwe en kinderen +Jan Vande Vliet fs Gillis, N d'erfgenaemen van +Gysbrecht van Broeckhoven, W s'Heeren stroom, Hans Meynaert fs Cornelis en nog een stuck land onder Boom in de Heystraete groot een vierendeel geheeten "t'Hollezypveldeken" 1)2)W en Z s'heerenstraete 3)O den ryst van de Heere van Immerseel bossche 4)d'erfgenaemen +Gysbrecht van Broeckhoven verstorven waren van +Cornelis Jacobs wel verstaende dat Gillis Jacobs vader van de voorschreven Cornelis de helft van de voors goeden moet behouden zyn tochte zyn leven lang 2.10.1600.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:
fø29vø:
Op heden den 3 october 1609 soe heeft Elisabeth Schoesitters weduwe van Jan Vande Vliet ... verdinct Jan Pluyms shuyse en hove was comende ...
de voors Elisabeth daer van cuerdrageresse
in de rand: de weduwe Pirions.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:fø28vø:
dese cuer is verdinct by diverse gegoeyde van Boom als Jan Schoesitter Gillis Jacobs Adriaen de Lathouder geerffe vanden voors broeck en hebben zy opt gemeyn broeck doen setten als cuerdrager Jan vande Vliet Janssone daer moeder af is Elisabeth Schoesitters Jansdochter out omtrent ... actum present Andries van Heener schepen Claes van den Blocke secretaris en my Dasson rentmeester den XVII july 1574.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:folio XXXI
Op heden den 3 october 1607 soe heeft Lysken Schoesitters verdinckt den andere cuer namentlyk vande Vlietmansboschen comende aen s'herenstraete nu deze cuer is cuerdrageresse des voors Lysbethen van Jan van de Vliet voors.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr66:
Elisabeth Schoesitters (fa +Jan) x +Jan Van de Vliet. Haere zoon GILLIS VAN DE VLIET tot Ruysbroeck en JAN SOMERS (fs JAN) x ADRIANA VAN DE VLIET (des voors Gillis suster) met nu andere suster machtogen Adriaen Cleerens x Clementia Van de Vliet oock haer suster om te compareren voor de wethouders der stad Brussel betreffende ene plekse erve gelegen tot Boom onder deze jurisdictie geheten het bergsken tussen het schoor der zelfde schipvaert Z W d'erfg. van Jff Maria Colaes NW ende sreylse kille NO 27.5.1616.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr69:
Hans Seghers en Jan Taeyaert momboir van de kinderen +Adriaen De Bruyn en Josyne Van de Vliet fa Jan met Geert De Bruyn huere zoon tegen d'erfg. Jan Van de Vliet fs Gillis x Elisabeth Schoesitters cavelinge van 22.6.1616.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr69, fø196vø: 27.3.1628:
Jan Seghers momboir van de kinderen +Adriaen De Bruyn met Geert de Bruyn fs +Adriaen, met Geert de Bruyn oock fs Adriaen, Antonis Bogaert x Naentken van de Vliet en Jan Piroens voor hem en in de name van de kinderen en ergenamen Jan vande Vliet (fs Gillis) x Elisabeth Schoesitters.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr70, fø119rø:
Hans Seghers en Gillis van de Vliet momboirs van de kinderen Adriaen de Bruyn tegen Antonis Van Bogaert Merten van Reeth en huer mede consoorten aergenamen van +Elisabeth Schoesitters 29.4.1630.

Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p118, nr. 92:
Elisabeth Schoesitters weduwe Wylen Jan Vliete heeft verheven tvoors. leen ende der op doen stellen als sterfman in susterlycke ende broederlycke rechten Anthonis vande Vliete Jansone ende sone des voors Elisabeth oudt ontrent XVII jaeren en Jan Piroens des voors Antheunis behoudt oom heeft voor hem den eedt gedaen als besetman. Present den sqdhouder Joris Balde en Peeter Truyens Gillis Jacops Wouter de Lathouwer Cornelis Bal leenmannen desen XVen octobris 1592.
De voors. Elisabeth Schoesetters heeft verheven haer tochte die sy op t'voors leen was behoudende heur leefdaeghe lanck ende dat by absentie van Gillis Jacops haere voecht ende momboir metten rechte haer gegeven.
...
 

-- III --

4 Gillis VAN DE VLIET, geboren tussen 1495 en 1505, overleden voor 1545.

In 1536 kopen zij van Lysbeth Possemiers x Peeter De Gendt een weide (broeckland) te Boom, en van deze zelfde in 1538 een eikenbos van 3/4 bunder.
Hetzelfde jaar laten Jan Boom en Gillis Colaes, kerkmeesters van de kerk te Boom, aan Gillis Van de Vliet fs Joos een kwart bunder van een land te Terhagen over.

In 1573 heeft de verdeling plaats van de goederen van wijlen Gillis Van de Vliet en Anna Van Camp tussen hun kinderen: 1) JAN VAN DE VLIET krijgt een huis te Terhagen, een bunder land "den Dycksken", 1 1/2 bunder land tegenover de kapel van Boom, een weiland gelegen in het Boomerbroeck, een halve bunder land en de helft van een bos. 2)Gillis Colaes (fs Pauwel en Anna Van de Vliet) en zijn mombers Jan Van de Vliet fs Joos, Peeter en Adriaen Colaes, verkregen een hoeve gelegen in Lint onder Kontich en 1 1/2 bunder land, 1 1/2 bunder land gelegen te Reet nabij de "steene kamer"; 3)Cornelia Van de Vliet x Jan Langpaep verkreeg een huis Vlietmanshoeck te Boom en een steenbakkerij met 2 kalkvens.0
In 1573 verkopen de erfgenamen van Kathelyn Van de Vliet, wed. Peeter Vna Kerkhoven, waaronder Jan Van de Vliet fs Gillis, Jan Langpaep x Cornelia Van de Vliet en de zoon van wijlen Anna Van de Vliet en Pauwels Colaes een land "de Battelman", gelegen te Boom, aan GILLIS VAN DE VLIET wdr. ELISABETH AERTS en hun kinderen.

Uit: "Schepengriffie Vryheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen, p21:
1.3.1573 Scheidinge ende deilinge der kinderen en erfgenaemen van +Gillis Van de Vliet x +Anna Van Camp.
1. JAN VAN DE VLIET 2.Jan Lancpaep x Cornelia Van de Vliet 3.Jan Van de Vliet fs Joos, Peeter en Adriaen Colaes momboirs van Gielken Colaes (fs Pauwels +Anna Van de Vliet) geassisteerd met Joos De Win, alle dry kinderen en erfgenaemen van Gillis Van de Vliet en Anna Van Camp hebben de goeden verstorven by de doot en de aflyvigheit van hun ouders gedeeld. 1. voor JAN VAN DE VLIET: -een hof en huis te Terhaegen 1)WN en O Magdalena Verbiest 2)Z s'heerenstraete - een bunder lande de "deycxken" belast met twee stuyvers Heere chyns en een deel van een keur 1)N en O de lye 2)Z desself erve W en N 3)Willem Van Camp - 1 1/2 bunder geheeten den "boetsveld" 1)O de lye 2)Z Joos Vande Vliet fs Peeter 3)Z s'heeren van Rumpst bos 4)N deszelfs erve, belast met half veertele rog des Heilige geest van Rumpst. - 1 1/2 bunder en 1 vierendeel land tegenover de Capelle van Boom 1)Z en N s'heerenstraete 2)Adriaen Bal smet 3)Joos De Win, belast met een heere chyns. - een bempdeken gelegen in de Boomerbroeck, groot 4 hondt 1)W s'heerenstraete 2)N de cuere van Boom 3)O Heer Gysbrecht van Bronckhorst 4)Z de Ravendonck - 1/2 bunder land en bos 1)W Mynheer van Rumpst bos, leengoed, 2)O en N s'heerenstraete 3)deszelfs bos 4)W Gillis Jacops; - de helft van een bos gelegen by t'voorschreven goeden 1)O en Z s'heerenstraete 2)W Magdalena Verbiest 4)N desselfs. Zyn paert is beter dan de twee naervolgende gedeelten. JAN VAN DE VLIET zal geven aen de twee andere paerten 6 carolus gulden en nog aen Jan Lancpaep een rente van twee carolus gulden erfellyk.
2.Gillis Colaes fs Pauwels: een stede en huis gelegen op Lint onder Contich belast met een heer chyns - 1 1/2 bunder land daer tegen over gelegen belast met een heer chyns 1)s'heerenstraete Z. 2)W Gillis Wuyts 3)N de kinderen Sasse - 1 1/2 bunder lant onder reeth by de steene camere leengoed wezen - een paert van de delfshage onder Boom groot in t'geheel 4 1/2 bunder 1)Z s'heeren van Rumpst bisschen 2)W O s'heerstraet 3)N en O die clooster belast met een wagendienst heer chyns groot 457 roeden. - een rente van 2 gulden erfelyk op een huis en hof tot Boom 1)N en O Heer Gysbrecht van Bronckhorst 2)W de cuere huis van Boom 3)Z s'heerenstraete - een rente van 3 stuyvers en 1 groot brabants op Gillis Eyckmans in Terhagen.
3.Jan Lancpaep x Cornelia van de Vliet: - een huis en hof en schuere Vlietmanshoeck onder Boom belast met 3 stuyvers heere chyns en 36 stuyvers erfelyk aen Jk Lanceloot van Gottengys 1)Z en W s'heerenstraete 3)N deszelfs goeden. - twee bunder land achter de voorschreven stede 1)W s'heerenstraete 2)N achter het eynde van de Bosstraete, 3)O Gillis Vande Vliet 4)N deselfs goeden - een gelaag met twee calkhoven, hove, huisschuere en twee logies 1)Z sheerenstroom 2)W Laurens Schelkens 3)N Gillis Jacobs 4)O Joos Vande Vliet fs Joos belast met een heer chyns, - een bunder land "de langheyde" N.O.Z. en W. den Heer van Rumpst belast met 14 stuyvers heere chyns - een gulden erfelyk op de wezen WILLEM MOERLANTS - twee gulden erfelyk op de partagie van Jan Van de Vliet. 1.3.1573. Drossaert Thomas Van Lyere, Joos Mertens, Andries Van Henere, Antonis De Cammer, Hendrick Van Merchtem en Cornelis De Bruyn schepen van Rumpst.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:
folio 27 vø:
Een Gillis vande Vliet: Willem Fleurens  Gilies vande Vliet Joossone nu genaempt de lancvelde gelegen over de beke Terhaeghen.

Hij is getrouwd voor 1536 voor de kerk met
5 Anna VAN CAMP, steenbakkerse, geboren ca. 1510, overleden voor 1.3.1573.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.6, nr.25.

In 1549 betaald ze haar schulden jegens de voogden van Cornelis Raps van een erfelijke rente van 20 stuyvers op een goed gelegen bij de kapel tussen Terhagen en Boom.

Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p19:
14.12.1549 Kwijting
Jan Rabbe, Hendrik Bralle en Gysbrecht Boy voogden van Cornelia Raps (fa jan) bekennen dat Anna Van Camp, wed (+Gielis Van Kerkhoven), heeft afgekeweten 20 stuivers erfelijke rente op de goederen van de voorschr. Anna Van Camp en dat zij gekocht heeft van Jan Van Kerkhoven en Peeter Van Opstaele (x Kathelijn Van Kerkhoven). Gelegen aan de kapel tussen Terhagen en Boom.

In 1551 betaalt Anna Van Camp, wed Gillis Van Kerkhoven, en haar voogd Jan Van de Vliet een rente van 12 gulden carolus aan Lysbeth Van de Vliet, wed. Gillis Schuerweghe, en aan haar kinderen Kathelyn Schuerweghe x Jan Van de Perre, Claes, Cornelis en Gillis Schuerweghe (verwanten!); als pand de helft van een steenbakkerij te Boom en 2 kalkovens.

Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p22:
24.5.1551 Lijsbeth Vande Vliet x +Gielis Schuerweghe en erfgenamen
Anna Van Camp x +Gielis Vande kerkhoven met Jan Vande Vliet haar voogd, zullen betalen aan Lijsbeth Van de Vliet x +Gielis Schuerweghe als tochteresse, jan Vande Perre x Kathelijn Schuerweghe, Claes, Cornelis en Gielis Schuerweghe kinderen van +Gielis Schuerweghe x Lijsbeth Vande Vliet een rente van 12 carolusgulden; als pand de helft van een steengelaag met twee kalkovens te Boom aan s'herenstroom.

In 1554 verkopen Clara Verbiest fa Gillis en Magdalena Vna de Vliet) en haar man Willem Verhoeven aan Jan en Petronella Van de Vliet en aan Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven, hun deel van een bos "de Elshage" gelegen te Boom.
Hetzelfde jaar, Perynke Verbiest (fa wijlen Gillis) x Huybrecht Wyckmans verkopen aan Jan Van de Vliet x Maria Van Loock, Petronella van Loock en Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven, een veld en bos van 4 bunder geheten "de Elshage" te Boom.

Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p47:
22.10.1554 Jan en Petronella Vande Vliete en Anna Van Camp
Clara Verbiest (fa Gillis x Magdalena Van de Vliete) x Willem Verhoeven verkoopt Jan en Petronella Van de Vliete en Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven haar deel van 4,5 bunder bos d'Elshage te Boom.
Z: en W: de bossen van de heer van Rumst; N: de straat; O: Jan Suys' bos.

Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p22
24.5.1556 Anna Van Camp (wed Gielis Vande Kerkhoven)
Lijsbeth Van de Vliete (weduwe Gielis Schuerweghe), tochteres en haar dochter Kathelijn Schuerweghe x Cornelis Vande Perre, Claes, Cornelis en Gielis Schuerweghe haar zonen verkopen Anna Van Camp (weduwe Gielis Vande kerkhoven) de helft van een steengelaag met twee kalkovens gelegen onder Boom Z: aan s'herenstroom, W: Jan Van de Vliet, N: Jan Vande Vliets huis, O: Petronella Van de Vliet waarvan d'ander helft toebehoort aan Anna Van Camp.

Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p117, nr. 92:
Op heden tweede dach van meye anno XVc LIIIItich soo heeft Meester Peeter Willems procureur postulerende in de grooten raede ons geminde Heer des Keysers tot Mechelen uyt crachte en als gemachtigt by procuratie irrevocabel van date den voorlesten april lestleden ondergeteeckent P. de Mares hem verleent by Jonckheer Ghysbrecht van Bronckhorst Heere van Schooten uyt crachte van vercoopinge eertyts by den selven van Bronckhorst gedaen op gedraeghen ende behoorlyk gegoeyt ende geerft Anna Van Campe weduwe wylen Gielis Vande Vliete in een veldeken houdende ontrent dry vierendeelen wesende d'leste point hierboven van vieren breeder ghespecifieert altyt sonder enige maete toe te seggende dan alsoet gestaen ende gelegen (nota dat dese 3/4 hierboven staan folio 14 verso het vierde point) is ende heeft de selve Anna daerop doen stellen behalven huere leeflange gedurende heure tocht en by leenen Jan Vande Vliet Gillisone oudt ontrent XIII jaeren ende dat in susterlycke ende bruederlycke rechten ende deilinge ende Jan Vande Vliet syn oom ende momboir heeft tselve goet ontsaen ten behoeve als voor ende heeft daer aff gedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke man actum. Present Peeter Putman in de plaetse van Jan Staes drossaert ende stadhouwer van leene mits syn absentie Jan Borchman Bertelmeeus Vanden Brande Jan Vanden Wyckt Janssone ende Claes vanden Blocke als mannen van leen date als boven (2.5.1554).
...

(Zij is later getrouwd ñ1545 voor de kerk met Gillis Van Kerkhoven, overleden voor 14.12.1549.)

6 Jan Joos SCHOESITTERS A. RAES, geboren ca. 1520, overleden voor 1576.

Hij leefde nog rond 1565, want in 1587 had ze een dochter Adriana schoesitters die 22 jaar oud was. (Uit: "Schepengriffie van de Vrijheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen.p39).

Uit: Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen (1536-1555); Verstrepen;
p162: Gysbrecht Baey x Anna Rabs (fa Jan) tot Hoboken hebben getranspoteert Jan Scoesitters (fs Pauwel) x Clementia Somers tot Boom een land "berrebeke" groot 1 bunder O. des voors. Jan Schoesitters erve Z.W. d'erfg. d'Heer Philippus Van Ymmersele Z. s'herenstraete, N. Vrouwe Kerstyne Van Wachtendonck goed onlangs gecregen van Katlyn Rabs des voors. Anna Rabs zuster 21.5.1555.

Hij was gehuwd met
7 Clementia (Clemmeken) SOMERS, geboren ca. 1520, overleden te Rumst 1.1.1594/29.1.1594.

Zij leefde nog rond 1565, want in 1587 had ze een dochter Adriana schoesitters die 22 jaar oud was.

More About vandervliet jan:
Elected: Bet. 1578 - 1579, Schepen te Boom
Occupation: smit

Children of vandervliet jan and schoesitters elisabeth are:
+ 15 i. vandervliet6 antonis, born 1569.
+ 16 ii. Anna (Tanneken) VAN DE VLIET, born 1563; died 1616.

 13.  Cornelia5 VAN DE VLIET (Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1535, and died 1593.  She married Adriaen Petersoon BALS.  He was born 1531, and died 1593.

Children of Cornelia VAN DE VLIET and Adriaen BALS are:
 17 i. Kathelijne6 BALS, born 1559; died 1600.
 18 ii. Joos BAL, born 1551; died 1632.
 19 iii. Adriana BAL, born 1553; died 1620.
 20 iv. Lijsken BAL, born 1555; died 1609.
 21 v. Petronella BAL, born 1557; died 1609.

 14.  Gillis5 VAN DE VLIET (Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1531, and died 1596.  He married (1) Elisabeth AERTS.  She died 1573.  He married (2) Elisabeth VAN BERCKELAER.  She was born 1541.

Child of Gillis VAN DE VLIET and Elisabeth AERTS is:
+ 22 i. Anna6 VAN DE VLIET, died 1636.
 

Generation No. 6

 15.  vandervliet6 antonis (vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1569.

Children of vandervliet antonis are:
+ 23 i. vandevliet7 adrianus, born 1617; died 1661.
+ 24 ii. vervliet elisabeth, born 1607 in boom; died 13 januari 1676/77 in boom.
+ 25 iii. vandervliet jan, born 1601.

 16.  Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET (vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1563, and died 1616.  She married (1) Jan PIROENS, son of Geert PIROEN and Lysbette VERREPT.  He died 1599.  She married (2) Hans DE DECKER Abt. 1602.  He died Bef. 1610.

More About Hans DE DECKER:
Occupation: Steenbakker

More About Hans DE DECKER and Anna VAN DE VLIET:
Marriage: Abt. 1602

Children of Anna VAN DE VLIET and Jan PIROENS are:
+ 26 i. Cathlijn7 PIROENS, died 1629.
+ 27 ii. Barbara PIROENS, died Bef. 1636.

 22.  Anna6 VAN DE VLIET (Gillis5, Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) died 1636.  She married Anthonis SELLESLAGH.  He died 1623.

Child of Anna VAN DE VLIET and Anthonis SELLESLAGH is:
+ 28 i. Egidius7 SELLESLAGH, born 1600 in Ruisbroek a/d Ruppel; died 1671 in Boom.
 

Generation No. 7

 23.  vandevliet7 adrianus (vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1617, and died 1661.  He married (1) soemers judoca 17 oktober 1648 in boom.  She was born 1613, and died 1661.  He married (2) de bruyn anna 20 november 1661 in boom, daughter of de gerardus and verschueren elisabeth.  She was born 1636.

Notes for vandevliet adrianus:
schepen van boom
de naam vandenvliet kwam ook voor

Notes for soemers judoca:

Kwartierstaat van  Judoca SOMERS/SOEMERS.
-- I --

1 Judoca (Josina) SOMERS/SOEMERS, geboren te Rumst 1630

-- II --

2 Cosmas SOMERS, geboren te Rumst 20.9.1596, overleden aldaar 1634.

Overleed aan de pest.

Uit: "Schepengriffie van de Heerlijkheid Boom (1645-1725)":
p. 29, nr. 93:
Rentebrief van 900 gulden eens voor Sr Jan Coryns.
Jan Somers (fs. +Costen Somers x Franchyne Vermuyen) met zyn momboirs Gillis Selleslagh en Antonis Vernuyen voor de belastingen van het sterfhuis van zijn vader hebben ontvangen van Sr Jan Coryns coopman van laeken te Antwerpen x Jff Anna Mallans 900 gulden en hebben geconstitueert een rente van 57 gulden s'jaers als pand zyn goed (zie volgende akte)
24.5.1657.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.21, nr.135.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.98, nr.53.

Hij is getrouwd te Heffen-Heindonk 16.6.1624 voor de kerk met
3 Francisca VERMUYEN, geboren te Heffen-Heindonk ca. 1608, wonende te Boom, overleden aldaar 23.5.1684.

Uit: "Schepengriffie Rumst, 1998": p.76, nr. 35:
29.3.1638
Rekening door GILLIS SELLESLAGHS en Geert De Bruyn, als voogden over de kinderen van Jan Somers x Adriana Vervliet, en met ANTONI VERMUYEN, als voogden over de wezen van Costen Somers x FRANCOISE VERMUYEN, en met Adriaen van Regenmorter, als voogden over de wezen van Elisabeth Selleslaghs x CLEMENT VAN REGENMORTER uit Kontich, allen kinderen en kleinkinderen van ANTOON SELLENSLAGH x ANNA VANDE VLIET (2 jaar geleden overleden).
Antoon was tweemaal gehuwd. Zij verhuurden een huis te Rumst aan peeter Van Gierle en een te reet aan Maaiken Voet, land te mechelen, land "de Bergestede", Hooskensstede en de Beekvelden. Zij verkochten hout van het bos "de Lange Tak". Anna Vande Vliet had mits de troebelen met de soldaten alhier zaken in bewaring gegeven bij Gillis Vande Vliet te Ruisbroek.
Jacques de metser te Rumst metste het graf en legde de zerk. Zij waren lid van de broederschap van de St-Hubrechtsgilde en Antoon Sellenslaghs was lid van de oude gilde te Boom. Elisabeth vermeulen was weduwe van Peter Vande Vliet.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.97-98, nr.49.

(Zij is later getrouwd te Rumst 14.10.1635 voor de kerk met Egidius VAN REETH, gezworen bedezetter (1659), steenbakker te Noeveren (1657), schepen te Boom, burgemeester te Boom (1659) en hoofdman van de Jonge Gilde te Boom (1680), geboren ñ1603, wonende te Boom, overleden aldaar 4.2.1680, zoon van Egidius VAN REETH/VAN REDT en Tanneken VERTOMMEN.)

-- III --

4 Jan SOMERS, overleden te Rumst (?) 15.9.1602.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.106, nr.72.

In 1591 verkopen zij aan STOFFEL SPILLEMAECKERS, steenbakker te Boom, x CATHARINA MOERLANTS, een hoeve te Boom, geërfd van Peeter Aerts.
Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612: fø14v. Buiten de Vryheid.
Jan Somers en Anneken Van de Vliet fa Gillis hebben vercocht aen STOFFEL        SPILLEMAECKERS (tichelbakker) wonende te Boom x CATHELYN MOERLANTS een          hofstede met een stuksken land gelegen binnen Boom, aen Anna Van de Vliet       verstorven mits de doot van +PEETER AERTS hare grootvader 1)O de coopers        erve en geleeg, 2)s'heerenstraete W 3)den bos van Gillis Van de Vliet N.        4)Z t'gelaag van +Metheus Pirio.
Jan Alowyn stadhouder Peeter Truidens en Laureys De Coninck schepen."

Somers-Van de Vliet verkochten in 1595 een paard aan Joos Van de Vliet fs Peeter.
Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612: fø12r
Onder der hove van Ter Haegen. Voor Jan Somers fs Jan . Peeter Truydens en      Lauwereys De Coninck erflaeten van Vrouwe Barbara Van Rommerswaele vrouw        van Eeckhoven en haer Laethove en heerlyke bedrijve van Ter Haege onder         Rumpst.
Joos Van de Vliet  (fs Peeter en +Maria Vereycken) in zyn naem en in de         naem van Peeter Van de Vliet zyn voorsone out XV jaeren daer moeder af was      Tanneken Der Kinderen, de voorschreven Joos Van Vliet heeft met zyn             naerkinderen daer moeder af is Cathelyn S'Backers heeft gecocht van Jan         Somers fs Jan een bruyndonck peert waard 14 ponden groot vlaems, en heeft       opgedragen by forme van mengelinge tot behoef van Jan Somers x Anna Van de      Vliet fa Gillis twee stukken winnents land gelegen Ter Haegen onder Rumpst      groot samen anderhalf bunder 1)d'erfgenaemen +Magdalena Verbiest W en Z 2)      de leye O 3)d'erfgenaemen van +Jan Van de Vliet fs Gillis N, als pand ses       dagwand bosch te Reeth achter de Rame in de Groenendaelstraete, gecomen van     d'ouders van Cathelyn.
Jan Paridaen meyer van Reeth en Geraerd De Bruyn..."

Het is waarschijnlijk hij die op 15.9.1602 vermeld staat in de parochieregisters als "bij het oogsten uitgeput op het veld gestorven naar men zegt".

Hij was gehuwd met
5 Anna VAN DE VLIET, lid vd broederschap vd St-Hubrechtsgilde, overleden 1636.

Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.7, nr.28.

Vernoemd in 1573 met haar ouders.

Ze erfde met haar broer Peeter van haar grootvader Peeter Aerts vele goederen te Boom, Reet en Rumst.
In 1577 is ze minderjarig en verheft ze met haar broer Peeter een land te Boom.
In 1596, bij de dood van hun broer Gillis, verheffen Anna en Peeter een leen.
(tekst zie haar vader)
In 1623 is Anna weduwe van Anthonis Selleslagh.

1623. ARA Brussel; Inventaris 246; Familiearchieven; Familie Spoelbergh nr 18.
Comparerende voor stadhouder en mannen van leen ondergenoempt Anna Van de Vliete wylen Gillisdochter weduwe wylen Anthonis Selleslagh en heeft op heden den XXsten meert XVIc XXIII verheven de voors vyffvierendeelen lants gelegen onder Boom in de Berchstraete haer competerende by scheydinge ende deylinge tussen haer en haer broeder Pieter gemaeckt en heeft daerop doen stellen als sterfman en besetman haeren soen Copen die sy behouden heeft van wylen Jan Somers Janssone en heeft dyenvolghende gedaen de eedt more folito in handen des stadhouders Theodoor Hoefnaegels begerende de voors Anna Van de Vliet dat naer haer doot haere kinderen hierinne sullen deilen hoofde geleycken.
      "In de marge":
       Modo mits de doot van de voornoemde Anna Van de Vliete wylen                    Gillisdochter en Costen haere sone heeft Jan Somers wylen Janssone oudt         omtrent XXIX jaeren daer moeder aff was Adriana Van de Vliet verheven de        voors vyf vierendeelen landt als zynde hem verstorven van de voors Anna         Van de Vliet zyne grootmoeder was en onder andere by scheidinge en              deilinge tusschen hem en d'andere erfgenaemen van de selve Anna gemaeckt        te deele gevallen hebbende hem selven daerop doen stellen als erff ende         sterfman en oock gedaen de behoorlycke eedt als dinstelycke ende                besetman Present Guilliam Meeus stadhouder Cornelis Ceulemans Gillis            Cauwenberghe en Cornelis Stuyck leenmannen Actum XXi augusti 1642.
In 1628 verhief ze 2 renten van 3 gulden.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumpst 1546-1570; Verstrepen,p 107:
3 gulden erfelijk voor Jan Truyts 28.6.1566.
François Coomans x Joanna Stevens (fa Jan) gaat bij Jan Truyts een erfelijke rente aan van 3g/jaar, de penning 16, bezet op hun hoeve met huis groot 3/4 aan de Berkterheide 1)de straat 2)Tabor. Belast met een cijns aan de Lazrijkapel. De eerste betaling is op St-Jansmisse 1564. Afgekweten op 11.4.1628 aan ANNA VAN DE VLIET (fa GILLIS), weduwe ANTOON SELLESLACH, uit hoofde van haar grootvader Pieter Aerts, door 't klooster van Tabor.

(Zij was later gehuwd met Anthonis SELLESLAGH, landman, tichelbacker, lid vd broederschap vd St-Hubrechtsgilde en lid vd oude gilde te Boom, overleden v1623.)

6 Anthonius VERMUYEN VERMAYEN VERMEYEN, overleden te Heffen 6.2.1675.

Uit: "Miscellanea Rumesta, de vrijheid van Rumst (1427-1650):
p. 244, nr. 79: (betreffende een Anthonis Vermaeyen)
Ontvangen van Anthonis Vermaeyen tot Heffene pachter van Myn Heere Pioene over de thiende van Grimbergen onder Heffen vallen een jaer pachts oft rente verschenen kermissen sesthienhondert ende derthien
VII veertelen rogge.
 

Hij is getrouwd voor 1609 voor de kerk met
7 Catharina PEPERMANS, overleden na 1614.

-- IV --

8 Jan DE SOMERE, wonende te Terhagen, overleden 1564/1578.

Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636; 17r
12.2.1564. Wy Joos Mertens en Jan Van de Vliet gesworene laeten Jk Aert Van Berloo Heer van Eeckhoven in zyn laethove Ter Haegen onder Rumpst.
Elisabeth Verhoeven x Machiel s'Hertoghs hebben vercocht aen Jan Somers x Magdalena Colaes een stuck land "het cleyn Varenveersken" gelegen onder de voorschreven laethoff 1)Mynheer van Rumpst 2)Z Mynheer van Immerseel 3)W de coopers 4)N Aert Van Berloo belast met een heere chyns.

Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612: fø73v
2.10.1600. Cornelis Bal onze secretaris gemachtigd op 5.9.1600 voor Jacob de Kimp notaris ninnen Antwerpen van 1.Josyne Van Aeltken x +Jan Byle, 2.Geert en Cathelyn Van Boom met hun consorten 3.Hans en Andries Verhoeven (kinderen van +Jan x +Cornelia Van Langdonck) voor hen en hun susters ook Maria De La Vallele, Jacob Vereycken (fs Peeter x +Jenneken Wyckmans alias De Laet) voor hen zelve en hun mede consorten 4.Adriaen Paupers x Anna Schoezitter (fa +Clementia Somers), Adriaen Somers fs Jan en sterckmaeckende Costen Somers zyn broeder, item Hans de Herde fs Michiel voor hem zelve en Tobias De Herde zyn broer; ze zelve Cornelis gepasseert voor schout en schepen van Niel by Jacques De Decker schout van Schelle x Pereynke N. weduwe geweest van +Machiel Verbeke en de wezen van +Hendrik De Laet in de naem van de zelfde Hendrik achtergelaeten kinderen, oock over d'achtergelaeten wesen van +Jan Wyckmans en voor Lucas Verbeek item de voorschreven Adriaen Somers voor hem zelven en als momboir van de wezen van +Willem  en Peeter Somers zyn broeders.
Jacques De Bruyn voor hem zelven en voor Cornelis De Bruyn fs CORNELIS zyn broeder, mitsgaders als momboir van de weeskinderen van +GERAERT DE BRUYN en
CLEMENTIA SOMERS fa JAN, item Adriaen Van de Wouwer x Anna De Bruyn insgelyks Cornelis dochter,ELISABETH SCHOESITTERS fa JAN x +JAN VAN DE VLIET fs GILLIS voor haer zelven en voor haer kinderen mits de cleynigheid der pande Merten Van Putte x Adriana Schoesitter, Mathys De Herde en Laureys Somers x Anna De Herde wettige zuster van Matthys De Herde erfgenaemen van +Cornelis Jacobs (fs Guilliam x +Anna Van de Vliet) hebben samen vercocht aen Willem Fleurens schipper van Boom x Adriana Van Sandt fa Adriaen 3 hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck aen de Boomsche steyl Z en N de weduwe en kinderen +Jan Van de Vliet fs Gillis, N d'erfg. van +Gysbrecht Van Broekhoven, W 'sheerenstroom, Hans Meynaert fs Cornelis en nog een stuk land onder Boom in de Heystraete groot een vierendeel geheeten "'t Hollezypveldeken" 1)2)W en Z s'heerenstraete 3)O den ryst van de Heere van Immerseel bossche 4)d'erfgenaemen +Gysbrecht Van Broeckhoven verstorven waren van +Cornelis Jacops wel verstaende dat Gillis Jacops vader van de voors Cornelis de helft van de voors goeden moet behouden zyn tochte zyn leven lang.

Opm: De erfgenaemen van Cornelis Jacops waren zijn nauwe verwanten (fø18vø in idem). (1595). Hoe komen dezen er dan aan ?
RECONSTRUCTIE:
1)                     JAN DE SOMERE x MAGDALENA COLAES
 

 Clementia Somers   Adriaen S.    Costen S.    +Willem S.    Peeter S.
 xGeraert De Bruyn
 xxSchoesitters
 

Elisabet S.  Anna S.                             afst.         afst.
xJan VDV     xAdriaen Paupers
 

Adriana VDV
x Merten Van Putte
 

2)                     CATHELYN SOMERS X CORNELIS DE BRUYN
 

Anna De Bruyn      Jacques De Bruyn   Cornelis De Bruyn   Geraert De Bruyn
xAdriaen Van de Wouwer                                    xClementia Somers

Hij was gehuwd met
9 Magdalena COLAES, wonende te Terhagen.

Uit het keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:
20.9.1592
Peeter van den Vliete GILLISsone daer moeder af was LYSBETH AERTS PEETERSdochter ende Adriaen Soemers JANSsone daer moeder af was MAGDALENA COLLAES JANSdr hebbe, verdinche den voors coere staende op twee stucken lants groot tsamen omtrent seven vierendeelen gelegen by malcanderen inde prochie van Boom genaempt tsteyl mode cleyn heyken tot boom Heere straet met eenen hoeck zuyden ende heeren bosch suydwaerts aen d'lanck bunder toebehorende Joest de Lathouwer west peloncken van Spellen oost ende de vyf vierendeele liggen oost aen s'herens straete mitsgaders zeker lande toebehorende de Heere van Rumpst oest Peeter voors west namaels de 1/4 voors. Preteur Adriaen Colaes Jan Somers schepen en GILLIS VAN VLIET vader des vors Peeter van Vliet en hebben: gestelt als cuerdrage den voors Peeter van den Vliet GILLISone daer moeder af was LYSBETH AERTS den XXste september XVc tweetnegentich.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):
Sconincx bede 1590: Er wordt melding gemaakt van "d'erfgenamen van Magdalena Colaes van haer hoeve"; 11 bunder; te Terhaegen.

10 Gillis VAN DE VLIET, geboren ca. 1531, wonende te Boom en te Mechelen (1587), overleden voor 1596.

woonde in 1587 te Mechelen.

In 1549 koopt Jan Van de Vliet (x Maria Van Loock) als momber van Gillis van Jan Persmers in naam van zijn neef 3/4 bunder van een land "de Eertputten" te Boom.
In 1555 bij de dood van Jan Van de Vliet, legt Gillis als nederig dienaar de leeneed af.
In 1569 kochten Van de Vliet-Aerts van Hans Scoesitters x Anna Van Standonck 1/4 van 3/4 bunder bos.
In 1571 verkoopt JAN VAN DE VLIET (x ELISABETH VAN STANDONCK) aan zijn broer Gillis Van de Vliet x Elisabeth Aerts de 3/4 van 3 bunder land te Boom nabij het "Schuttershof".
In 1573 kopen Gillis Van de Vliet wdr Elisabeth Aerts en zijn kinderen van de erfgenamen van Catharina Van de Vliet een land "de Battelman" te Boom.
In 1574 en 1575, wordt hij vernoemd als broer van Cornelia Van de Vliet (fa Joos en Petronella Van Loock), echtgenote van Adriaen Bal.
In 1577 koopt hij 5/4 bunder land in de Berghstraete in naam van Anna, Peeter en Gillis Van de Vliet, zijn voorkinderen met wijlen Elisabeth Aerts.

1577. ARA Brussel: Inventaris 247; Familiearchieven: Familie Spoelbergh nø18.
(1518-1625: Dit Syn de Leenen binnen Boom Diemen houdende Is in manschappen van den Hooven van Rumpst).
123. Modo by coope van Gillis Van de Vliet Gillissone tot behoef van Anneken Peeter ende Gillis Van de Vliet Gillis kinderen voors daer moeder af was Elisabeth Aerts Peetersdochter daer af de bevenste Gillis de eedt heeft gedaen las sterfman ende dingelyke man tot behoef van syne kinderen voortyt reserverende daerinne alleentelyck syne tocht udufruict ende by lenen ende de bovenste kinderen die prprieteyt Actum present Aert Dass stadhouder Andreas Van Henere ende Libert de Fraisne leenmannen op de XVen july XVc LXXVII.
 

Uit: Schepengriffie Antwerpen, 1566-81; Verstrepen: nr. 1250:
Petronella Enercruys (fa +Peeter x Katlyn Van Kerckhoven) x Peeter De Ghend geseten tot Boom onder Rumpst verc. Gillis Van de Vliet x Lysbeth Aerts wonende aldaer t'jaers erf. 3 carolus gulden rente op een stuck winnende land "de carel heye" groot 5 vierendeel gelegen te Boom OZ Joos Verheyen N S'herenstraete 1/8/1578.

In 1586 wordt hij vernoemd als momber van Magdalena Van de Vliet, fa van wijlen Joos, zijn broer.
Gillis hertrouwde met Elisabeth van Berckelaer en woonde te Mechelen in 1587.

Uit het keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650: 20.9.1592
Peeter van den Vliete GILLISsone daer moeder af was LYSBETH AERTS PEETERSdochter ende Adriaen Soemers JANSsone daer moeder af was MAGDALENA COLLAES JANSdr hebbe, verdinche den voors coere staende op twee stucken lants groot tsamen omtrent seven vierendeelen gelegen by malcanderen inde prochie van Boom genaempt tsteyl mode cleyn heyken tot boom Heere straet met eenen hoeck zuyden ende heeren bosch suydwaerts aen d'lanck bunder toebehorende Joest de Lathouwer west peloncken van Spellen oost ende de vyf vierendeele liggen oost aen s'herens straete mitsgaders zeker lande toebehorende de Heere van Rumpst oest Peeter voors west namaels de 1/4 voors. Preteur Adriaen Colaes Jan Somers schepen en GILLIS VAN VLIET vader des vors Peeter van Vliet en hebben: gestelt als cuerdrage den voors Peeter van den Vliet GILLISone daer moeder af was LYSBETH AERTS den XXste september XVc tweetnegentich.

1596. ARA Brussel: Inventaris 247; Familiearchieven: Familie Spoelbergh nø18.
(1518-1625: Dit Syn de Leenen binnen Boom Diemen houdende Is in manschappen van den Hooven van Rumpst).
De Voors Peeter en Annaken Van de Vliet (zie 1577) hebben verheven het derdepaert van de voors leen mits d'aflyvigheyt van de voors Gilken Gillissone Actim XII novembris MXCVI present George Balde als stadhouder Peetr Truyne Cornelis Bal Wauter de Lathouwer Adriaen Collaes leenmannen.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650: folio 27 vø:
Een Gillis vande Vliet: Willem Fleurens  Gilies vande Vliet Joossone nu genaempt de lancvelde gelegen over de beke Terhaeghen.

(Hij was later gehuwd met Elisabeth Van Berckelaer, geboren ca. 1541.)
Hij was gehuwd (1) met
11 Elisabeth AERTS, overleden ca. 1573.

-- V --

16 Costen SOMERS, wonende te Schelle (1518), overleden voor 1544.

Mocht het hier gaan om Somers-Slaets: zie dan info bij Rupelbrug Niel, 1990, nr. 251.: Nielse Straatnamen, Matenstraat.
Ook 1991, nr. 293.

18 Jan COLAES a. COLES, calck breider, wonende te Herlbeke en te Hoboken, overleden voor 1524.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:
fø23vø: desen cuer heeft verdonckt en op heem doen setten JAN COLAES te oener X in octobris anno XVc en VI present der scoutet en Jan Steylaert desen JAN COLAES woent te Herlbeke en es een calck breider.

desen cuer heeft ontsinc Adriaen Colaes Janssone out omtrent XIII jaer daer moeder af is Lysbeth Vanden Kerckhoven geen XVIII in octobris anno XVc XXIII present Bernaert Wyckmans en Aert Colaes.

Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:
fø10vø:desen keure is verdinct geweest by Bernaert Wyckmans teghens den drossaert van Rumpst Mr Phs Van Ryt int jaer XXI present schoutheyt en scepen ende heeft daerop doen setten Gielis Coles Janssone oudt omtrent XX jaeren daer moeder af is ELISABETH VANDEN KERKHOVEN ghedaen den XIIen in september CXXIX present scouteyt en scepen voors.

Hij was gehuwd met
19 Lysbeth VANDEN KERCKHOVEN, wonende te Hoboken (1525), overleden voor 1545.

Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":
Jan Steylaert (fs Gillis) te Rumpst vercocht Lysbeth Van Kerkhoven (fa Gillis) x +Jan Colaes geseten te Hoboken t'jaers erfelyk 7 scellinge 6 penninge groot Brabants op zyn helft van een stede met huyse hove lande groot in t'geheel 7 bunder gestaen onder Rumpst 1)Zs'heerenstraete 2)Gheert Van Kerkhoven O, en nog op zyn helft v 7 vierendeel landts onder Boom 1)de voors Lysbeth land O, 2)W Gillis Verbiest belast met een chyns aen de Heer van Rumpst en oock de Heer Van Eeckhoven en op 10 scellinge erfelyk Jacobus De Bruyn, en 10 schellinge erfelyk de weduwe Schelkens 12.8.1525.

Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":
Cornelis Bals (fs Jan) wonenede tot Hoboken Lysbeth Van Kerkhoven x +Jan Colaes wonende tot Hoboken een stuck land oock aldaer 19.5.1525.

Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":
Adriaen Vander Hoeven x Lysbeth Florens (fa Jacob) vercochten Lysbeth Van Kerkhoven x +Jan Claes t'jaers erfelyk twee schellingen op een stede huise en hove gestaen Terhaegen onder Rumpst 1)O Laureys Schelkens 2)W de weduwe +Wouter Persmers 3)Z s'herenstraete, nog op een stede huyse hove aldaer tegenover gelegen groot 1/2 bunder 1)Denielis Van Assche W 2)NW de kinderen Karel Vanden Branden belast met 22 scellingen 1 groot erfelyk aen zekere mars. gelegen in Vlaenderen, en met 6 moeken rogs de weduwe Hoets 18.5.1524.

Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":
Peeter Oliviers (fs Hendrik) brouwer gestaen tot Boom vercocht Jaspar Parasys byersteker (fs +Jan) t'jaers erfelyk 8 carolus gulden rente op zyn huyzinge ende brouwery gestaen te Boom tussen 1)de kerke huys O 2)W Willeborts Geerts erve 3)N s'herenstraat 4)achter Z aen t'water geheten "de Ruypen" te warene op 30 schelling brabants erfelyk Hendrik Schelkens en op 15 schellinge erfelyk de kinderen Verbiest en 7 schelling 6 penninge Lysbeth Van Kerkhoven. Hendrik Oliviers des voors Peeter vader als borg 2 bunder land geheten de voersbeke gelegen onder Rumpst achter t'hof van Eeckhoven neffens de voors Hendrik erve aldaer 24.10.1527.

20 Joos VAN DE VLIET, geboren ca. 1500, overleden 1542.

Hij wordt in 1518 vermeld als zoon van Joos en Clemence Percemers.
In 1539, 39 jaar, bij de dood van zijn vader, betaalt hij een dodehandsrecht "cuer" op een land "tvelt".

Hij was gehuwd met
21 Petronella VAN LOOCK, steenbakkerse, overleden na 1567.

Had een halfbroer Hendrik Der Kinderen.
Ze was nog minderjarig in 1516.

Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen): nr53: Op 15.1.1542 komt ze voor als weduwe van Jan Van de Vliet op de vierschaarrollen (RAA Rumst).

In 1544 koopt zij van Kathelyn Van de Vliet x Peeter Wouters een steenbakkerij te Boom.
In 1546 koopt ze van Jan Persmers fs Wouter 2 landen in de Schoorstraet te Boom.
Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen): nr54: Petronella Van Loock x +Joos Van de Vliet tot Boom onder Rumpst heeft gecocht 2 schepen calcksteen 30.8.1546.
Nog in 1546 koopt ze van Catharina Nootbeeck, minderjarige dr van wijlen Willem en Cathelyn Pluym van Antwerpen een bunder land te Boom nabij de goederen van Persemers.
In 1547 koopt ze 1/4 bunder land te Boom van Magdalena Van de Vliet wde Peeter Verlinth, en van Jan Van de Vliet broer van Magdalena, vanwelkstuk ze reeds in 1546 1/8 gekocht had van Kathelyn Van de Vliet fa Joos x Peeter Wouters.
In 1549 kocht ze 2 kalkschepen.
In 1554 verkocht Perynke Verbiest fa Gillis x Huybrecht Wyckmans (hun verwanten) aan Jan Van de Vliet x Maria Van Loock, aan Petronella Van Loock en aan Anna Van Camp (wde Peeter Van Kerkhoven) een veld en een bos met een oppervlakte van 4 bunder, geheten Ter Elshage.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-1570; 82v
 16.4.1554. Pereinke Verbiest (fa +Gillis) x Huybrecht Wijckmans verkopen        aan Jan Van de Vliet x Maria Van Loock en Peternella Van Loock en Anna Van      Camp (x +Geert Vande Kerkhoven) een land en een bos, naast elkaar gelegen,      samen 4 bunderen te Boom, geheten "d'Elshaege". O: de kinderen Huyghen; Z       en W: bos van den Heer van Rumst; Z,W en N: 'sherenstraat."

Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-1570; 116r
Op 27.10.1556 wordt een stuk bos verkocht door de kinderen Steylaert aan Magdalena Verbiest, dat tussen het gelaag ligt van Anthonis Van Assche en het gelaag van Petronella Van Loock.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumpst 1546-1570; Verstrepen,p 85:
27.10.1556 Magdalena Verbiest.
Jan Steylaert en Peeter Aerts, voogden van de kinderen +Berbel Goes x Jan Steylaert, nl. Cornelis, Jan en Tanneken Steylaert, verkopen Magdalena Verbiest de helft (geërfd bij het overlijden van hun moeder) van
1) een huis geheten "den Ooievaar", te Boom, percelen die bij scheiding en deiling tegen de voornoemde Magdalena Verbiest zijn verkaveld.
2) een stuk land, geheten "de Voorste Heide" gelgen aan 't Rumstse bos.
3) twee klein veldekens te Terhagen, geheten 't Hoogveld, en het ander tegen het huis van Bartholomeus Vanden branden gelegen.
4) een stuk bos gelegen tussen het gelaag van Anthonis van Assche en petronella Van Loock te Terhagen.
5) drie stukken land te terhagen naast de Groenendielvers.

In 1557 Testamenteert Petronella Van Loock ten gunste van haar kinderen Jan, Gillis, Joos en Peeter en ze geeft aan Peeter, natuurlijke zoon van haar zoon Peeter, een rente van 3 carolusgulden.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-1570; 105v
 22.5.1557. Testament van Petronella Van Loock.
 Testament van Petronella Van Loock fa +Peeter, wed. van Joos Van de             Vliet, wonende te Boom: Jan, Gillis, Joos, Cornelia en Peerken (de zoon         van wijlen haar zoon Peeter) haar vijf wettige kinderen, zullen na haar         dood al haar goederen delen. Het weeskind van Peeter Van de Vliet, ook          Peerken genoemd, geeft zij bij deze 3 gulden erfelijk."

Ook in 1557 bezit ze de helft van een bos te Boom waarvan de kinderen van wijlen Jan Van Loock x Kathelyn Possemers van de andere helft eigenaar zijn.
Ze bezit een land in Terhagen nabij de steenbakkerij van Antonis Van Assche.
In 1562 koopt ze van Jan Van Loock fs Jan een weide in het Boomerbroek waarvan de helft toebehoort aan Jan Van de Vliet en Adriaen De Lathouwer.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-1570; 181v
 15.9.1562. Jan Van Loocke fs Jan verkoopt Petronella Van Loocke wde. Joos       Van de Vliete een stuk beemd in 't Boomerbroek, groot in 't geheel 6 hont       en waarvan de andere helft toebehoort aan Joos Van de Vliete en Adriaen De      Lathoudere fs Joos. W: de gheeringhe; O: Antoon Van Berckelaer; N: de dijk      ten Oever waarts. Cijns aan de kelderij van Sint-Bernaerts."

Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-1570; 112r. Hier wordt nog melding gemaakt dat Peeternelle Van Loock de helft bezit van een bos, leengoed van de Heer van Rumst, en dat de andere helft in bezit is van de kinderen +Jan Van
Loock x Kathelijne Possemiers, nl. Peeter (27j), Jan (25j), Willem (vanwie de voogden zijn: Peeter Van Loock, Jan Possemiers en Peeter De Gent).

"Schepengriffie Vrijheid van Rumpst 1546-1570; Verstrepen,p 80:
7.8.1567: Scheiding der kinderen van Jan Van Loock. peeter Van Loock, 27j, en Jan Van Loock, 25j, en Peeter Van Loock, Jan Possemiers en Peeter De Gent, voogden van Willem Van Loock, Peeter en Jan's broer, alle drie kinderen van +Jan Van Loock x Kathelijn Possemiers, delen de goederen geerfd van hun ouders te Boom.
Aan Peeter en Willem een 3/4 land "'t Heiveldeke" in het Valvekens Osbos van de heer van Immerseel. W Willem Saerens (fs Cornelis), met 8.5 stuivers aan de heer van Immerseel.
Nog land in 't Boomerbroeck, leengoed van de heer van Rumst.
Drie hont broekland in 't Boomerbroeck, belast met 18 stuivers 's jaars aan de heilige Geest van Rumst.
De Helft van een bos, leengoed van de heer van Rumst, waarvan de andere helft toebehoort aan Peeternelle van Loock. N 's herenstraat, O de heer van Schoten.
Peeter en Willem zullen aan Jan Van Loock, hun broer, een erfelijke rente van 30 stuivers betalen.

Uit: "Protocollen Aartselaar, 1558-1796", Roggeman, nr. 231.
De erfgenamen van Hendrick Derkinderen en Katelijne Bal (met opsomming), onder wie : de kinderen van +Petronella Van Loock (zijn halfzus) x Joos Van de Vliet, verkopen Nikaes Ruysch x Tanneken Tacx wonen Aartselaar huis "de Borsse"O sheerestrate Z +Joos Schoesitters huis "de Tronye" W hertvelt.

22 Peeter AERTS, Heilige-Geesttafelmeester van Rumst en schepen te Rumst, geboren ca. 1515, overleden voor 1591.

Hij was meester van de Heilige-Geesttafel van Rumst in 1541.
Hij kocht verscheidene rentes te Rumst en Boom: in 1537 van Laureys Verhoeven; in 1539 aan Claes Zweens, natuurlijke zoon van HEER ANDRIES ZWEENS, priester.
In 1541 kocht hij met zijn echtgenote Anna Zweens een huis "Sint-Christoffels" te Rumst in de Veerstraete.
In 1542 kocht hij 2 stukken grond van 7/4 bunder van de kinderen Laureys Verhoeven en van Kathelyn Steylaert.
In 1543 verkocht Peeter Aerts het huis "Sint-Christoffels" aan Merten Van Haecht en Joanna Van Loock.
In 1553 had de verdeling plaats van de goederen van JACOBUS AERTS tussen de kinderen Peeter, Jan en Magdalena x Adriaen Cauwenbergh, en de kleinkinderen, de kinderen van wijlen Adriaen Aerts en Anna Van Landonck fa Jan. Peeter Aerts werd eigenaar van een land "Visbekerheyde" en een huis "De Roose".

Uit: "Miscellanea Rumesta (1427-1650)", Verstrepen, p.172, nr 89:
19.1.1615 Peeter Vande Vliet fs GILLIS heeft ondervonden onder de papieren van PEETER AERTS zyn grootvader een erfbrief gepasseert 23.2.1550 betreffende de goedenisse van ene huys met zyn calckhoven gelegen Ter Haegen groot 25 roeden Z en W s'herenstraete, O en N ANTONIS VAN ASSCHE ten profyte van Carel Vanden brnaden x Elisabeth Van Camp. Thomas Vanden Branden fs +Carel schipper tot Mechelen, Hans Peeters x Anneken Van Hove daer moeder aff was Cathelyn Vanden Brande zuster van Carel Vanden brnaden.

Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p86:
20.10.1553 Deiling:
1) Peeter Aerts, 2) Jan Aert, 3) Jacob Aerts, 4) Magdalena Aerts x Adriaen Van Cauwenberghe, 5) Jan Van Landonck, grootvader van de kinderen +Hendrick Aerts x Anna Van Landonck, kinderen en erfgenamen van Jacob Aerts, hebben de goederen gedeeld die ze geerfd hebben van hun vader.
1)Peeter Aerts: een stuk land gelgen in de Visbekerheide en een huis geheten "de Roose".
2)Joanna en Mayken Aerts: een bunder land verhuurd aan Wouter Selleslagh, twee gulden erfelijk.
3)Jacob met de kinderen van Hendrik Aerts: een bunder land, geheten "de Strepe" verhuurd aan Wouter Selleslagh.
4)deze Jacob en Jan Aerts en de kinderen van +Hendrik Aerts: een huis gelegen in de Veerstraat.

Peeter Aerts, wdr, en zijn kinderen kochten in 1557 een rente van 3 carolus gulden op een huis gelegen op de "merckt", en, in 1559, een land nabij de leprozenkapel.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumpst 1546-1570; Verstrepen,p 67; 99r
Frederik van Rassenborgh x Johanna Van der Veken verkopen Peeter Aerts x Anna   Zweens en kinderen een rente van 3 carolusgulden erfelijk op een huis en hof    op de markt in de Neckerstraat, geČrfd van Elisabeth Glincx, moeder van         Johanna Van der Veken."
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1546-

Marriage Notes for vandevliet adrianus and soemers judoca:
huwelijksgetuigen:vandervliet jan
                              spillemaeckers andreas

More About vandevliet adrianus and soemers judoca:
Marriage: 17 oktober 1648, boom

Marriage Notes for vandevliet adrianus and de anna:
huwelijksgetuigen:de bruyn gerardus
                              vandervliet jan
echtgenote is verwant in 3de en 4de graad

More About vandevliet adrianus and de anna:
Marriage: 20 november 1661, boom

Children of vandevliet adrianus and soemers judoca are:
+ 29 i. vandevliet8 jan, born 02 februari 1657/58 in boom; died 1719.
 30 ii. vandevliet catharina, born 29 september 1649.

Notes for vandevliet catharina:
doopgetuigen:seghers jan
                       vandevliet catharina
                       begijn groot begijnhof te mechelen

 31 iii. vandevliet elisabeth, born 05 februari 1652/53.

Notes for vandevliet elisabeth:
doopgetuigen:van reeth egidius
                       vandevliet elisabeth
volgens ander register overleden te boom op 15.02.1664

Children of vandevliet adrianus and de anna are:
 32 i. vandevliet8 petrus, born 07 augustus 1662 in boom.

Notes for vandevliet petrus:
doopgetuigen:de bruyn petrus
                       spillemaeckers maria

 33 ii. vandevliet maria catharina, born 17 augustus 1666 in boom; died 30 augustus 1694 in boom.  She married van reeth jan 31 januari 1687/88 in boom; born 1658.

Notes for vandevliet maria catharina:
doopgetuigen:de bruyn adrianus
                       de bruyn anna
volgens overlijden noemde ze maria anna

More About van jan and vandevliet catharina:
Marriage: 31 januari 1687/88, boom

+ 34 iii. vandevliet elisabeth, born 18 november 1672 in boom; died 26 juni 1712.

 24.  vervliet7 elisabeth (vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1607 in boom, and died 13 januari 1676/77 in boom.  She married pauwels adrianus.  He was born 1611, and died 13 januari 1676/77 in boom.

Children of vervliet elisabeth and pauwels adrianus are:
 35 i. pauwels8 antonius, born 1632 in rumst.
 36 ii. pauwels elisabeth, born 27 augustus 1634 in boom.

Notes for pauwels elisabeth:
doopgetuigen:van reeth adrianus
                       verschueren elisabeth
pauwels elisabeth was geestelycke dochter

More About pauwels elisabeth:
Fact 1: geestelijke dochter

 37 iii. pauwels adriana, born 06 december 1637 in boom.  She married van schorse jan.

Notes for pauwels adriana:
doopgetuigen:vervliet petrus
                       geerts adriana

Notes for van schorse jan:
van schorse jan was griffier van puurs

+ 38 iv. pauwels catharina, born 20 juli 1643 in boom.
 39 v. pauwels barbara, born 27 november 1646 in boom.  She married (1) van reeth petrus.  She married (2) dielewyns mathias.

Notes for pauwels barbara:
doopgetuigen:pauwels guilhelmus
                       clement barbara

 40 vi. pauwels jacobus, born 15 december 1648 in boom.

Notes for pauwels jacobus:
doopgetuigen:maets jacobus
                       hellemans anna

+ 41 vii. pauwels jan, born 12 mei 1652 in boom.

 25.  vandervliet7 jan (vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1601.  He married (1) soemers petronella.  She was born 1607.  He married (2) van loock magdalena.  She was born 1616.

Children of vandervliet jan and soemers petronella are:
 42 i. vandevliete8 antonius, born 10 juli 1633 in boom.

Notes for vandevliete antonius:
doopgetuigen:breys jacobus
                       de bruyn anna

 43 ii. vandervliet adrianus, born 07 maart 1635/36 in boom.

Notes for vandervliet adrianus:
doopgetuigen:pauwels adrianus
                       veusels cornelia

 44 iii. vandervliet maria, born 31 maart 1639 in boom.

Notes for vandervliet maria:
doopgetuigen:piroens jan
                       willems maria

 45 iv. vandervliet anna, born 31 maart 1639 in boom; died 27 juni 1647 in boom.

Children of vandervliet jan and van magdalena are:
+ 46 i. vandervliet8 elisabeth, born 28 juli 1642 in boom.
 47 ii. vervliet magdalena, born 25 februari 1643/44 in boom.  She married vanden bri(e)l cornelius 24 augustus 1665 in boom; born 1635.

Notes for vervliet magdalena:
doopgetuigen:van loock livinus
                       de weerdt magdalena

More About vanden cornelius and vervliet magdalena:
Marriage: 24 augustus 1665, boom

 48 iii. vandervliet jan, born 22 augustus 1646 in boom.

Notes for vandervliet jan:
doopgetuigen:de decker jan
                       ceulemans magdalena

 49 iv. vervliet cornelia, born 15 oktober 1647 in boom.

Notes for vervliet cornelia:
doopgetuigen:van put laurentius
                       tuiers cornelius

 50 v. vandervliet antonius, born 30 januari 1649/50 in boom.

Notes for vandervliet antonius:
doopgetuigen:de laet adrianus
                       van rymenant catharina

 51 vi. vandervliet rumoldus, born 09 maart 1652/53 in boom.  He married wilms van dyck elisabeth 18 augustus 1683; born 30 november 1656 in boom.

Notes for vandervliet rumoldus:
doopgetuigen:lemmens michael
                       de caluwe catharian

Notes for wilms van dyck elisabeth:
doopgetuigen:van put cornelis
                       spillemaeckers elisabeth

Marriage Notes for vandervliet rumoldus and wilms elisabeth:
huwelijksgetuigen:wilms jan
                              bosstraeten petrus
                              van put henricus
                              spillemaeckers petrus
 

More About vandervliet rumoldus and wilms elisabeth:
Marriage: 18 augustus 1683

 26.  Cathlijn7 PIROENS (Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) died 1629.  She married Jacob DE BRUYN.  He died 1625.

Children of Cathlijn PIROENS and Jacob DE BRUYN are:
 52 i. Clementia8 DE BRUYN, died 1662.
+ 53 ii. Gerard DE BRUYN, died 1666.

 27.  Barbara7 PIROENS (Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) died Bef. 1636.  She married Jan HALLEMANS, son of Willem HALLEMANS and Maria RAPS.  He was born Abt. 1550, and died Bef. 1631.

Child of Barbara PIROENS and Jan HALLEMANS is:
+ 54 i. Guiliemus8 HALLEMANS, died 03 december 1654.

 28.  Egidius7 SELLESLAGH (Anna6 VAN DE VLIET, Gillis5, Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1600 in Ruisbroek a/d Ruppel, and died 1671 in Boom.  He married Catharina VAN DE VLIET 23 april 1625 in Ruisbroek a/d Ruppel.  She died 09 juni 1657 in Boom.

More About Egidius SELLESLAGH and Catharina VAN DE VLIET:
Marriage: 23 april 1625, Ruisbroek a/d Ruppel

Child of Egidius SELLESLAGH and Catharina VAN DE VLIET is:
+ 55 i. Guilielmus8 SELLESLAGH, born 1640; died 1718.
 

Generation No. 8

 29.  vandevliet8 jan (vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 02 februari 1657/58 in boom, and died 1719.  He married haverhals adriana 12 oktober 1684 in boom, daughter of haverhals andreas and van catharina.  She was born 07 december 1659 in boom, and died 06 oktober 1719 in boom.

Notes for vandevliet jan:
vandevliet jan was schipper
huwelijksgetuigen:haverhals petrus
                              van gorcum jan
                              vandervliet adrianus
                              + de koster v.d.kerk

More About vandevliet jan:
Occupation: steenbakker

More About vandevliet jan and haverhals adriana:
Marriage: 12 oktober 1684, boom

Children of vandevliet jan and haverhals adriana are:
+ 56 i. vandevliet9 jan, born 29 april 1693 in boom; died 09 mei 1747 in rumst.
 57 ii. vandevliet jacobus, born 18 februari 1696/97 in boom.

Notes for vandevliet jacobus:
doopgetuigen:sellenslagh jacobus(mar.elisabeth vandevliet)
                       haverhals catharina
                       begyne groot begynhof van mechelen

 58 iii. vandevliet petrus, born 15 oktober 1689 in boom; died 23 september 1703 in boom.

Notes for vandevliet petrus:
doopgetuigen:haverhals petrus (maritus joana franckaerts)
                       de jonghe joanna

+ 59 iv. Catharina VANDEVLIET, born 23 december 1686 in Boom; died 1711.
+ 60 v. vandevliet adrianus, born 13 oktober 1685 in boom; died 28 maart 1734 in boom.

 34.  vandevliet8 elisabeth (vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 18 november 1672 in boom, and died 26 juni 1712.  She married seldeslach jacobus 15 juli 1690 in boom, son of seldeslach jan and de catharina.  He was born 22 februari 1664/65 in boom, and died 22 juni 1713 in boom.

Notes for vandevliet elisabeth:
doopgetuigen:de bruyn jacobus
                       de bruyn suzanna

Notes for seldeslach jacobus:
doopgetuigen:van oostenrijk cornelis
                       de bruyn maria
seldeslach jacobus was steenbakker

More About seldeslach jacobus and vandevliet elisabeth:
Marriage: 15 juli 1690, boom

Children of vandevliet elisabeth and seldeslach jacobus are:
 61 i. seldeslach jan9 adrianus, born 30 mei 1693.
 62 ii. seldeslach egidius, born 12 juli 1696.
 63 iii. seldeslach jacobus, born 01 november 1698.
 64 iv. seldeslach gieliemus, born 18 augustus 1704.
 65 v. seldeslach petrus, born 08 januari 1705/06.
 66 vi. seldeslach maria, born 23 mei 1707.
 67 vii. seldeslach adrianus, born 28 september 1710.
 68 viii. seldeslach michael, born 28 september 1710.
+ 69 ix. seldenslach daniel, born 18 november 1711 in boom.
 70 x. seldeslach elizabeth, born 08 november 1701.

 38.  pauwels8 catharina (vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 20 juli 1643 in boom.  She married (1) spillemaeckers guilhelm 1675.  He died 1675.  She married (2) wilms van dyck jan 1675, son of wilms petrus and verbrugge elisabeth.  He was born 13 juli 1648 in boom.

Notes for pauwels catharina:
doopgetuigen:struyf egidius
                       selderslagh catharina

More About spillemaeckers guilhelm and pauwels catharina:
Marriage: 1675

Notes for wilms van dyck jan:
doopgetuigen:beuckelaers jan
                       vertommen joanna
was van beroep cleermaecker

More About wilms jan and pauwels catharina:
Marriage: 1675

Children of pauwels catharina and wilms jan are:
 71 i. wilms van dyck9 elisabeth, born 06 december 1675 in boom.

Notes for wilms van dyck elisabeth:
doopgetuigen:de jonghe egidius
                       verbrugge elisabeth

 72 ii. wilms van dyck jan baptisyta, born 15 september 1677 in boom.

Notes for wilms van dyck jan baptisyta:
doopgetuigen: van... jan
                        spillemaeckers emerentina

+ 73 iii. wilms van dyck henricus, born 1678 in boom; died 03 oktober 1741 in boom.
 74 iv. wilms van dyck frans, born 1678 in boom.
 75 v. wilms van dyck andreas, born 20 januari 1680/81 in boom.

Notes for wilms van dyck andreas:
doopgetuigen:spillemaeckers andreas
                       lemmens margareta

 76 vi. wilms van dyck maria anna, born 16 februari 1682/83 in boom.

Notes for wilms van dyck maria anna:
doopgetuigen:ceulemans adrianus
                       wilms elisabeth (loco) pauwels anna

 77 vii. wilms van dyck christina, born 02 november 1687 in boom.

Notes for wilms van dyck christina:
doopgetuigen:van cauwenbergh petrus
                       martyns domicella catharina (nomine)
                       pauwels christina

 41.  pauwels8 jan (vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 12 mei 1652 in boom.  He married spillemaeckers emerentina 1671, daughter of spillemaeckers guilhelm and helleman anna.  She was born 11 januari 1649/50 in boom.

Notes for pauwels jan:
doopgetuigen:fransois peter
                       de caluwe catharina

More About pauwels jan and spillemaeckers emerentina:
Marriage: 1671

Children of pauwels jan and spillemaeckers emerentina are:
+ 78 i. pauwels9 guilhelmus, born 14 maart 1671/72 in boom; died 28 juli 1705 in boom.
 79 ii. pauwels anna, born 27 juli 1673 in boom.  She married verstrepen jan.

Notes for pauwels anna:
doopgetuigen:maes petrus
                       spillemaeckers elisabeth

 80 iii. pauwels elisabeth, born 26 mei 1675 in boom.  She married van reeth jan.

Notes for pauwels elisabeth:
doopgetuigen:spillemaeckers guilhelmus
                       pauwels elisabeth

 81 iv. pauwels catharina, born 20 juni 1678 in boom.  She married parys gillis.

Notes for pauwels catharina:
doopgetuigen:spillemaeckers jan
                       parys gillis

+ 82 v. pauwels jan baptista, born 07 januari 1680/81 in boom.
 83 vi. pauwels antonis, born 24 januari 1682/83 in boom; died 16 mei 1698 in boom.

Notes for pauwels antonis:
doopgetuigen:blanckaert antonis
                       pauwels adriana
overleden  in templo

 46.  vandervliet8 elisabeth (vandervliet7 jan, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 28 juli 1642 in boom.  She married van bosstraeten petrus 24 april 1669 in boom.  He was born 1636.

Notes for vandervliet elisabeth:
doopgetuigen:spillemaeckers jan
                       vervliet elisabeth

More About van petrus and vandervliet elisabeth:
Marriage: 24 april 1669, boom

Children of vandervliet elisabeth and van petrus are:
 84 i. van bosstraeten9 cornelia, born 09 november 1671 in boom.  She married janssens jan.

Notes for van bosstraeten cornelia:
doopgetuigen:quinteyn michael
                       vandervliet cornelia

 85 ii. van bosstraeten adrianus, born 31 januari 1674/75 in boom.

Notes for van bosstraeten adrianus:
doopgetuigen:vandewauwer adrianus
                       vermeulen anna

 86 iii. van bosstraeten adriana, born 15 november 1676 in boom.  She married rochtus adrianus.

Notes for van bosstraeten adriana:
doopgetuigen:mampaey jacobus
                       vande wauwer adriana

 87 iv. van bosstraeten maria, born 22 juli 1682 in boom.

Notes for van bosstraeten maria:
doopgetuigen:wilms jan
                       beeckmans maria

 88 v. van bosstraeten magdalena.  She married wils adrianus.

 53.  Gerard8 DE BRUYN (Cathlijn7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) died 1666.

Child of Gerard DE BRUYN is:
 89 i. Elisabeth9 DE BRUYN, born 1643; died 1674.  She married Guilielmus SELLESLAGH 1662; born 1640; died 1718.

More About Guilielmus SELLESLAGH and Elisabeth DE BRUYN:
Marriage: 1662

 54.  Guiliemus8 HALLEMANS (Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) died 03 december 1654.  He married Joanna VOLCKERICK, daughter of Jacobus VOLCKERICK and Kathelijne VAN HOVE.  She was born in Hamme.

Child of Guiliemus HALLEMANS and Joanna VOLCKERICK is:
+ 90 i. Adrianus9 HALLEMANS, born 15 januari 1647/48 in Boom; died Bef. 1698.

 55.  Guilielmus8 SELLESLAGH (Egidius7, Anna6 VAN DE VLIET, Gillis5, Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1640, and died 1718.  He married (1) Elisabeth DE BRUYN 1662, daughter of Gerard DE BRUYN.  She was born 1643, and died 1674.  He married (2) Joanna NAULAETS 1676.  She was born 1655, and died 1727.

More About Guilielmus SELLESLAGH and Elisabeth DE BRUYN:
Marriage: 1662

More About Guilielmus SELLESLAGH and Joanna NAULAETS:
Marriage: 1676

Child of Guilielmus SELLESLAGH and Joanna NAULAETS is:
+ 91 i. Joanna9 SELLESLAGH, born 1672; died 1730.
 

Generation No. 9

 56.  vandevliet9 jan (vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 29 april 1693 in boom, and died 09 mei 1747 in rumst.  He married de notere maria 18 augustus 1718 in rumst, daughter of de guilhelmus and van maria.  She was born 02 oktober 1698 in rumst, and died 05 augustus 1778 in boom.

Notes for vandevliet jan:
doopgetuigen:van reeth jan
                       franckaerts joanna

Marriage Notes for vandevliet jan and de maria:
huwelijksgetuigen:vandevliet joannes
                              de noter guilhelmus

More About vandevliet jan and de maria:
Marriage: 18 augustus 1718, rumst

Children of vandevliet jan and de maria are:
+ 92 i. vandevliet jan10 baptiste, born 20 december 1721 in boom; died 1746.
+ 93 ii. vandevliet guilhelmus, born 15 augustus 1720 in boom; died 24 december 1770 in boom.
 94 iii. vandevliet joanna catharina(1), born 06 mei 1723 in boom.  She married seghers henricus hubertus; born 1723.

Notes for vandevliet joanna catharina(1):
doopgetuigen:vandevliet adriaen
                       van breedam joanna maria

 95 iv. vandevliet maria catharina, born 07 juni 1725 in boom.

Notes for vandevliet maria catharina:
doopgetuigen:audiens jan
                       haverhals catharina

 96 v. vandevliet maria anna, born 06 september 1726 in boom; died 17 november 1773 in boom.  She married roggemans jan 30 juli 1758 in boom; born 1728 in dendermonde; died 1773.

Notes for vandevliet maria anna:
doopgetuigen:de nooter cornelius
                       van dijck catharina

More About roggemans jan and vandevliet anna:
Marriage: 30 juli 1758, boom

 97 vi. vandevliet petrus frans, born 14 mei 1728 in boom.

Notes for vandevliet petrus frans:
doopgetuigen:verstrepen petrus
                       van breedam maria

 98 vii. vandervliet joanna catharina, born 12 januari 1729/30 in boom.

Notes for vandervliet joanna catharina:
doopgetuigen:verhavert simon
                       de nooter catharina

 99 viii. vandevliet maria theresia, born 14 oktober 1731 in boom; died 29 oktober 1760 in boom.  She married van onckelen cornelius; born 1734.

Notes for vandevliet maria theresia:
doopgetuigen:vander cruyce egidius
                       borchelmans domicelle theresia

Marriage Notes for vandevliet theresia and van cornelius:
huwelijksgetuigen:vandervliet guilielmo (broer)
                              vanput egidio

 100 ix. vandevliet adrianus frans, born 23 maart 1733/34 in boom.

Notes for vandevliet adrianus frans:
doopgetuigen: de nooter andreas guihelmus
                        drossaert maria

 101 x. vandevliet maria catharina, born 05 juni 1736 in boom; died 12 juni 1736 in boom.

Notes for vandevliet maria catharina:
doopgetuigen:de noter simon
                       de groot maria theresia (loco) schuyt maria

 102 xi. vandevliet maria catharina, born 24 augustus 1737.

Notes for vandevliet maria catharina:
doopgetuigen:van breedam guilhelmus
                       posschiers joanna

 103 xii. vandevliet elisabeth, born 17 april 1741 in boom.

Notes for vandevliet elisabeth:
doopgetuigen:de noter adrianus
                       van breedam elisabeth

 104 xiii. doodgeboren, born 16 oktober 1727.
 105 xiv. doodgeboren, born 04 augustus 1728 in boom.
 106 xv. doodgeboren, born 01 augustus 1729 in boom.
 107 xvi. doodgeboren, born 28 september 1737 in boom.
 108 xvii. doodgeboren, born 24 maart 1742/43 in boom.

 59.  Catharina9 VANDEVLIET (vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 23 december 1686 in Boom, and died 1711.  She married Petrus VERSTREPEN 10 december 1705 in boom, son of verstrepen adrianus and de josina.  He was born Abt. 1675, and died Abt. 1761.

Notes for Catharina VANDEVLIET:
doopgetuigen:haverhals petrus
                       de jongh joanna (loco)vandevliet catharina

More About Petrus VERSTREPEN and Catharina VANDEVLIET:
Marriage: 10 december 1705, boom

Child of Catharina VANDEVLIET and Petrus VERSTREPEN is:
+ 109 i. Jacobus10 VERSTREPEN, born 1706; died 1774.

 60.  vandevliet9 adrianus (vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 13 oktober 1685 in boom, and died 28 maart 1734 in boom.  He married van Gierle maria anna 10 februari 1709/10, daughter of van adrianus and Vanden joanna.  She was born 30 december 1686 in boom, and died 28 maart 1734 in boom.

Notes for vandevliet adrianus:
doopgetuigen:vandevliet adrianus
                       van tongelen catharina

Marriage Notes for vandevliet adrianus and van anna:
huwelijksgetuigen:vandevliet jan (pater)
                              van gierle adrianus (pater)
                              smekens peter

More About vandevliet adrianus and van anna:
Marriage: 10 februari 1709/10

Children of vandevliet adrianus and van anna are:
 110 i. vandevliet10 adriana, born 12 december 1710 in boom.

Notes for vandevliet adriana:
doopgetuigen:van gierle adrianus (mayer van rumst)
                       haverhals adriana

 111 ii. vandevliet joannes baptista, born 23 februari 1712/13 in boom.

Notes for vandevliet joannes baptista:
doopgetuigen:van gierle baptista (presbyter=priester)
                       vandevliet catharina (per=) haverhals adriana

 112 iii. vandevliet elisabeth, born 24 maart 1717/18 in boom.

Notes for vandevliet elisabeth:
doopgetuigen:van gierle petrus paulus
                       recole anna

+ 113 iv. vandevliet petrus, born 01 november 1719 in boom.
 114 v. vandevliet franciscus, born 22 augustus 1721 in boom; died 12 februari 1745/46 in boom.

Notes for vandevliet franciscus:
doopgetuigen:van vliet joannes
                       wijckmans joanna

 69.  seldenslach9 daniel (vandevliet8 elisabeth, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 18 november 1711 in boom.  He married cop barbara.  She was born 1724.

Child of seldenslach daniel and cop barbara is:
+ 115 i. sellenslagh jan10 franciscus, born 12 januari 1749/50 in boom.

 73.  wilms van dyck9 henricus (pauwels8 catharina, vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1678 in boom, and died 03 oktober 1741 in boom.  He married verrept elisabeth.  She died 12 mei 1770 in boom.

Children of wilms henricus and verrept elisabeth are:
+ 116 i. wilms van dyck10 petrus, born 28 november 1733 in boom.
 117 ii. wilms van dyck adriana, born 21 mei 1736.

Notes for wilms van dyck adriana:
doopgetuigen :van dyck jacobus
                        van bulck adriana

 118 iii. van dyck jan baptista, born 02 april 1741.

Notes for van dyck jan baptista:
doopgetuigen:haegeman jan
                       pandelaers petrus

 78.  pauwels9 guilhelmus (pauwels8 jan, vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 14 maart 1671/72 in boom, and died 28 juli 1705 in boom.  He married (1) beuckelaers elisabeth.    He married (2) struyf clara.  She died 27 april 1716 in boom.

Notes for pauwels guilhelmus:
doopgetuigen:pauwels guilhelmus
                       spillemaeckers anna
guilhelmus pauwels was steen en tichelbakker

Children of pauwels guilhelmus and beuckelaers elisabeth are:
+ 119 i. pauwels10 antonis, born 11 maart 1695/96 in boom; died 31 mei 1737 in boom.
 120 ii. pauwels egidius, born 15 augustus 1697 in boom.

Notes for pauwels egidius:
doopgetuigen:beuckelaers egidius
                       pauwels anna

 121 iii. pauwels anna, born 10 oktober 1698 in boom; died 04 december 1698 in boom.

Notes for pauwels anna:
doopgetuigen:dens andreas
                       devos anna

 122 iv. pauwels egidius, born 05 november 1699 in boom.  He married cauwenberghen catharina.

Notes for pauwels egidius:
doopgetuigen:beuckelaers egidius
                       pauwels anna

 123 v. pauwels elisabeth, born 11 september 1700 in boom; died 04 april 1704 in boom.

Notes for pauwels elisabeth:
doopgetuigen:beuckeleers jan
                       pauwels elisabeth

 124 vi. pauwels anna, born 22 mei 1703 in boom.  She married (1) parys jan baptista.  She married (2) de lantheer balthazar.

Notes for pauwels anna:
doopgetuigen:dens andreas
                       devos anna

 125 vii. pauwels jan baptista, born 06 maart 1704/05 in boom.

Notes for pauwels jan baptista:
doopgetuigen:pauwels baptista
                       beuckelaers magdalena

Children of pauwels guilhelmus and struyf clara are:
 126 i. pauwels catharina10 theresia, born 26 september 1708 in boom; died 03 december 1709 in boom.

Notes for pauwels catharina theresia:
doopgetuigen:struyf frans
                       van cauwenberghe catharina theresia

 127 ii. pauwels catharina theresia, born 29 oktober 1709 in boom.

Notes for pauwels catharina theresia:
doopgetuigen:struyf frans
                       van cauwenberghe catharina theresia

 128 iii. pauwels elisabeth, born 26 november 1711 in boom.

Notes for pauwels elisabeth:
doopgetuigen:dens frans
                       verhaegen elisabeth

 129 iv. pauwels maria catharina, born 20 november 1713 in boom.

Notes for pauwels maria catharina:
doopgetuigen:de ridder marcus
                       verhaegen maria

 130 v. pauwels joanna maria, born 19 april 1716 in boom; died 25 mei 1716 in boom.

Notes for pauwels joanna maria:
doopgetuigen:bridts adrianus
                       peeters catharina

 82.  pauwels jan9 baptista (pauwels8 jan, vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 07 januari 1680/81 in boom.  He married mertens anna 09 januari 1705/06 in rumst, daughter of mertens petrus and geerts anna.  She was born 04 juni 1680 in rumst.

Notes for pauwels jan baptista:
doopgetuigen:van schoor jan
                       soelmaeckers maria

Marriage Notes for pauwels baptista and mertens anna:
huwelijksgetuigen:dens andreas
                              mertens petrus
                              pauwels guilhelmus

More About pauwels baptista and mertens anna:
Marriage: 09 januari 1705/06, rumst

Children of pauwels baptista and mertens anna are:
 131 i. pauwels anna10 catharina, born 28 mei 1708 in boom.

Notes for pauwels anna catharina:
doopgetuigen:mertens petrus
                       spillemaeckers emerentina

 132 ii. pauwels helena, born 05 december 1710 in boom.

Notes for pauwels helena:
doopgetuigen:dens andreas
                       asselbergh helena

 133 iii. pauwels guilhelmus georgius, born 14 februari 1712/13 in boom.

Notes for pauwels guilhelmus georgius:
doopgetuigen:pauwels guilhelmus
                       de clercq anna maria

 90.  Adrianus9 HALLEMANS (Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 15 januari 1647/48 in Boom, and died Bef. 1698.  He married Maria VAN LOOCK, daughter of Guilielmus VAN LOOCK and Maria BOSMANS.  She was born 09 oktober 1650 in Rumst, and died 12 januari 1740/41.

Child of Adrianus HALLEMANS and Maria VAN LOOCK is:
+ 134 i. Catharina10 HALLEMANS, born 28 september 1679 in Boom; died 22 november 1734.

 91.  Joanna9 SELLESLAGH (Guilielmus8, Egidius7, Anna6 VAN DE VLIET, Gillis5, Joos4, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1672, and died 1730.  She married Hendrick van REETH, son of Egidius van REETH and Elisabeth TAEYAERTS.  He was born 03 februari 1667/68 in Boom, and died 08 augustus 1744 in Boom.

Children of Joanna SELLESLAGH and Hendrick van REETH are:
 135 i. Jan10 van REETH.
 136 ii. Elisabeth van REETH.
 137 iii. Gillis van REETH.
 138 iv. Jan Baptist van REETH.
 139 v. Anthonis van REETH.
 140 vi. Joanna van REETH.
 141 vii. Barbara van REETH.
 142 viii. Jacques van REETH.
 143 ix. Anne Marie van REETH.
 

Generation No. 10

 92.  vandevliet jan10 baptiste (vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 20 december 1721 in boom, and died 1746.  He married (1) parys maria anna 1746.  She was born 1720.  He married (2) de meijer catharina 25 september 1754 in boom, daughter of de jan and devos petronella.  She was born 03 augustus 1725 in boom.

Notes for vandevliet jan baptiste:
doopgetuigen:vandevliet jan
                       de nooter maria

More About vandevliet baptiste and parys anna:
Marriage: 1746

Marriage Notes for vandevliet baptiste and de catharina:
ondertrouwd te boom op 25.9.1752
huwelijksgetuigen:dens dominus joseph
                              quartier edmondus
                              de maeyer remigius
                              vandervliet petrus

More About vandevliet baptiste and de catharina:
Marriage: 25 september 1754, boom

Children of vandevliet baptiste and parys anna are:
 144 i. vandervliet mathias11 jan, born 16 juni 1746 in boom; died 03 oktober 1746 in boom.

Notes for vandervliet mathias jan:
doopgetuigen:van raemsdonck mathias
                       de nootere maria

 145 ii. vandervliet maria jacoba, born 16 juni 1746 in boom; died 20 juni 1746 in boom.

Notes for vandervliet maria jacoba:
doopgetuigen:van dijck jacobus
                       van reeth maria

 146 iii. vandervliet matheus jan, born 26 juni 1747 in boom; died 16 april 1776 in mechelen (sint-catharina).  He married vanhoolen barbara 16 april 1776; born 1751.

Marriage Notes for vandervliet jan and vanhoolen barbara:
huwelijksgetuigen:van hoolen barbara
                              verhagen joannes theodore
tweede getuige: r.d. = reverendus dominus=eerwaarde heer

More About vandervliet jan and vanhoolen barbara:
Marriage: 16 april 1776

 147 iv. vandervliet petrus, born 12 april 1749.

Notes for vandervliet petrus:
doopgetuigen:vandevliet petrus
                       lieckens elisabeth

Child of vandevliet baptiste and de catharina is:
+ 148 i. vandervliet remigius11 franciscus, born 02 april 1761 in niel; died 1825.

 93.  vandevliet10 guilhelmus (vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 15 augustus 1720 in boom, and died 24 december 1770 in boom.  He married roels theresia 11 februari 1748/49 in boom.  She was born 1712, and died 23 december 1762 in boom.

Notes for vandevliet guilhelmus:
doopgetuigen:de notere guilhelmus
                       van gierle maria anna (loco) haverhals catharina

Marriage Notes for vandevliet guilhelmus and roels theresia:
ondertrouwd te boom op 24.1.1749
huwelijksgetuigen:nagels petrus
                              roels jan baptista

More About vandevliet guilhelmus and roels theresia:
Marriage: 11 februari 1748/49, boom

Child of vandevliet guilhelmus and roels theresia is:
 149 i. vandevliet jan11 baptista, born 01 maart 1749/50 in boom; died 13 november 1761 in boom.

Notes for vandevliet jan baptista:
doopgetuigen:roels jan baptista
                       de noter maria

 109.  Jacobus10 VERSTREPEN (Catharina9 VANDEVLIET, vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 1706, and died 1774.  He married (1) Anna Catharina Joanna COP 1735.  She was born 1712, and died 1747.  He married (2) Anna Catharina BOEYE 1747.  She was born 1724, and died 1773.

More About Jacobus VERSTREPEN and Anna COP:
Marriage: 1735

More About Jacobus VERSTREPEN and Anna BOEYE:
Marriage: 1747

Child of Jacobus VERSTREPEN and Anna BOEYE is:
 150 i. Joannes Judocus11 VERSTREPEN, born 1748; died 1782.

 113.  vandevliet10 petrus (vandevliet9 adrianus, vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 01 november 1719 in boom.  He married van reeth maria 05 mei 1745 in boom, daughter of van frans and cop maria.  She was born 18 april 1721 in boom.

Notes for vandevliet petrus:
doopgetuigen:vandevliet jan
                       haverhals catharina
vandevliet petrus was schipper

Marriage Notes for vandevliet petrus and van maria:
ondertrouwd te boom op 24.4.1745
huwelijksgetuigen:van reeth francisco
                              vandevliet jan
                              van reeth guilielmo

More About vandevliet petrus and van maria:
Marriage: 05 mei 1745, boom

Children of vandevliet petrus and van maria are:
+ 151 i. vandervliet elisabeth11 maria, born 16 september 1747 in boom.
+ 152 ii. vandervliet anna maria, born 14 juli 1749 in boom.
 153 iii. vandervliet jan frans, born 13 maart 1751/52 in boom; died 25 juli 1791 in boom.  He married verbruggen anna catharina; born 1752; died 1791.

Notes for vandervliet jan frans:
doopgetuigen:van himmen franciscus
                       van reeth barbara

 154 iv. vandervliet guilhelmus, born 13 juni 1754 in boom.

Notes for vandervliet guilhelmus:
doopgetuigen:van reeth guilhelmus
                       de Weerdt elisabeth

+ 155 v. vandervliet anna catharina, born 15 februari 1758 in boom.
 156 vi. vandervliet joanna theresia, born 15 juli 1763; died 18 maart 1764.

Notes for vandervliet joanna theresia:
doopgetuigen:van reeth guilhelmus
                       van reeth anna catharina

 115.  sellenslagh jan10 franciscus (seldenslach9 daniel, vandevliet8 elisabeth, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 12 januari 1749/50 in boom.  He married vandervliet anna maria 12 april 1774 in boom, daughter of vandevliet petrus and van maria.  She was born 14 juli 1749 in boom.

Notes for vandervliet anna maria:
doopgetuigen:vandervliet joannes
                       cop maria

Marriage Notes for sellenslagh franciscus and vandervliet maria:
huwelijksgetuige: bertels tobia

More About sellenslagh franciscus and vandervliet maria:
Marriage: 12 april 1774, boom

Children of sellenslagh franciscus and vandervliet maria are:
 157 i. sellenslagh joanna maria11 theresia, born 18 april 1775 in boom.
 158 ii. sellenslagh tobias, born 21 augustus 1776 in boom.
 159 iii. sellenslagh isabella maria, born 28 oktober 1778 in boom.
 160 iv. sellenslagh jan baptiste, born 26 april 1780 in boom.
 161 v. sellenslagh jan cornelius, born 03 juni 1783 in boom.
 162 vi. sellenslagh jan frans, born 19 mei 1785 in boom.

 116.  wilms van dyck10 petrus (wilms van dyck9 henricus, pauwels8 catharina, vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 28 november 1733 in boom.  He married verelst maria anna.  She was born in schelle.

Children of wilms petrus and verelst anna are:
 163 i. wilms van dyck jan11 baptista, born 06 augustus 1757 in boom; died 23 oktober 1757 in boom.

Notes for wilms van dyck jan baptista:
doopgetuigen:wauters jan
                       verept elisabeth

 164 ii. wilms van dyck petrus frans, born 19 oktober 1758 in boom.

Notes for wilms van dyck petrus frans:
doopgetuigen:van camp petrus frans
                       berrevoets maria theresia

 165 iii. wilms van dyck anna catharina, born 13 oktober 1761 in boom.

Notes for wilms van dyck anna catharina:
doopgetuigen:van dyck egidius
                       wauters emrentia

 119.  pauwels10 antonis (pauwels9 guilhelmus, pauwels8 jan, vervliet7 elisabeth, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 11 maart 1695/96 in boom, and died 31 mei 1737 in boom.  He married van cauwenberghe lucia.

Notes for pauwels antonis:
doopgetuigen:beuckelaers egidius (nomine)pauwels antonius
                       spillemaeckers emerentina
begraven in templo (in de kerk ?)

Children of pauwels antonis and van lucia are:
 166 i. pauwels11 guilhelmus, born 14 september 1720 in boom; died 02 april 1742 in boom.

Notes for pauwels guilhelmus:
doopgetuigen:pauwels guilhelmus
                       van cauwenberg catharina
bij overlijden calebs ?

 167 ii. pauwels theresia gertrudis, born 28 mei 1722 in boom.

Notes for pauwels theresia gertrudis:
doopgetuigen:spillemaeckers frans
                       van verdussen gertrudis

 134.  Catharina10 HALLEMANS (Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 28 september 1679 in Boom, and died 22 november 1734.  She married Jacobus BRIDTS, son of Petrus BRIDTS and Maria VAN HOOF.  He was born 26 juni 1680 in Boom, and died 04 april 1727.

Child of Catharina HALLEMANS and Jacobus BRIDTS is:
+ 168 i. Anna Maria11 BRIDTS, born 04 oktober 1709 in Boom; died Aft. 1754.
 

Generation No. 11

 148.  vandervliet remigius11 franciscus (vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 02 april 1761 in niel, and died 1825.  He married verrycken magdalena, daughter of verrycken henricus and vleminckx catharina.  She was born 1750 in willebroek, and died 30 maart 1825 in willebroek.

Notes for vandervliet remigius franciscus:
doopgetuigen:de meijer remigius
                       de meijer anna maria

Children of vandervliet franciscus and verrycken magdalena are:
+ 169 i. vandervliet12 franciscus, born 23 april 1788 in willebroek; died 12 augustus 1819 in willebroek.
 170 ii. vandervliet petrus, born 12 januari 1784 in willebroeck.

Notes for vandervliet petrus:
doopgetuigen:verreijcken petrus (willebroek)
                       van oolens joanna barbara (mechelen)

 171 iii. vandervliet anna maria, born 02 april 1786 in willebroek.

Notes for vandervliet anna maria:
doopgetuigen:selleslaghs franciscus (boom)
                       verrijcken anna maria (willebroek)

 172 iv. vandervliet joanna petronella, born 02 april 1786.

Notes for vandervliet joanna petronella:
doopgetuigen:dillewijns petrus ( mechelen)
                       clijmans joanna maria (willebroek)

 173 v. vandervliet anna catharina, born 15 januari 1790 in willebroek.

Notes for vandervliet anna catharina:
doopgetuigen:verrijcken joannes baptista
                       vandervliet anna catharina (boom)

 174 vi. vandervliet franciscus, born 23 september 1788.
 175 vii. vandervliet petrus.

 151.  vandervliet elisabeth11 maria (vandevliet10 petrus, vandevliet9 adrianus, vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 16 september 1747 in boom.  She married spillemaeckers cornelius 05 februari 1769 in boom, son of spillemaeckers guilielmus and dens theresia.  He was born 23 september 1732 in boom.

Notes for vandervliet elisabeth maria:
doopgetuigen:van reeth franciscus
                       vervliet elisabeth

Marriage Notes for vandervliet maria and spillemaeckers cornelius:
huwelijksgetuigen:spillemaeckers francisco (broer)
 

More About spillemaeckers cornelius and vandervliet maria:
Marriage: 05 februari 1769, boom

Children of vandervliet maria and spillemaeckers cornelius are:
 176 i. spillemaeckers frans12 joseph, born 13 maart 1771 in boom.
 177 ii. spillemaeckers petrus jan, born 27 februari 1774 in boom.
 178 iii. spillemaeckers anna maria, born 21 februari 1779 in boom.

 152.  vandervliet anna11 maria (vandevliet10 petrus, vandevliet9 adrianus, vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 14 juli 1749 in boom.  She married sellenslagh jan franciscus 12 april 1774 in boom, son of seldenslach daniel and cop barbara.  He was born 12 januari 1749/50 in boom.

Notes for vandervliet anna maria:
doopgetuigen:vandervliet joannes
                       cop maria

Marriage Notes for vandervliet maria and sellenslagh franciscus:
huwelijksgetuige: bertels tobia

More About sellenslagh franciscus and vandervliet maria:
Marriage: 12 april 1774, boom

Children are listed above under (115) sellenslagh jan franciscus.

 155.  vandervliet anna11 catharina (vandevliet10 petrus, vandevliet9 adrianus, vandevliet8 jan, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 15 februari 1758 in boom.  She married coeckelbergh petrus 16 mei 1779 in boom, son of coeckelbergh cornelius and somers elisabetha.  He was born 13 januari 1759 in boom.

Notes for vandervliet anna catharina:
doopgetuigen:van reeth aegidius
                       de meijer catharina

Marriage Notes for vandervliet catharina and coeckelbergh petrus:
huwelijksgetuigen:coeckelbergh petro
                              spillemaecker cornelio

More About coeckelbergh petrus and vandervliet catharina:
Marriage: 16 mei 1779, boom

Children of vandervliet catharina and coeckelbergh petrus are:
 179 i. coeckelbergh isabella12 maria, born 29 april 1780 in boom.
 180 ii. coeckelbergh maria elisabeth, born 01 oktober 1783 in boom.
 181 iii. coeckelbergh giulielmus, born 09 oktober 1786 in boom.
 182 iv. coeckelbergh regina francisca, born 20 oktober 1788 in boom.
 183 v. coeckelbergh petrus thobias, born 28 oktober 1790 in boom.
 184 vi. coeckelbergh petrus jan, born 24 mei 1792 in boom.
 185 vii. coeckelbergh anna maria, born 17 augustus 1793 in boom.
 186 viii. coeckelbergh maria sophia, born 07 mei 1796 in boom.
 187 ix. coeckelbergh guilielmus, born 22 september 1796 in boom.

 168.  Anna Maria11 BRIDTS (Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 04 oktober 1709 in Boom, and died Aft. 1754.  She married Guilielmus HELLEMANS, son of Adrianus HELLEMANS and Maria VAN BERCKELAER.  He was born 12 november 1714 in Boom, and died 26 mei 1754 in Boom.

Child of Anna BRIDTS and Guilielmus HELLEMANS is:
+ 188 i. Petrus Jan12 HELLEMANS, born 19 september 1742 in Boom; died Aft. 1778.
 

Generation No. 12

 169.  vandervliet12 franciscus (vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 23 april 1788 in willebroek, and died 12 augustus 1819 in willebroek.  He married van den broeck carolina 16 juli 1815 in willebroek, daughter of van arnoldus and clymans anna.  She was born 1785 in willebroek, and died 23 juli 1825 in willebroek.

More About vandervliet franciscus and van carolina:
Marriage: 16 juli 1815, willebroek

Child of vandervliet franciscus and van carolina is:
+ 189 i. vandervliet joannes13 remigius, born 02 juni 1816 in willebroek; died 1884.

 188.  Petrus Jan12 HELLEMANS (Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 19 september 1742 in Boom, and died Aft. 1778.  He married Catharina STRUYF.  She was born 23 april 1735 in Rumst, and died 16 juni 1778 in Boom.

Child of Petrus HELLEMANS and Catharina STRUYF is:
+ 190 i. Andreas13 HELLEMANS, born Abt. 15 september 1742.
 

Generation No. 13

 189.  vandervliet joannes13 remigius (vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 02 juni 1816 in willebroek, and died 1884.  He married cranincx anna regina, daughter of craninckx joannes and pie(r)raer elisabeth.  She was born 05 september 1821 in wilderen, and died 1884.

More About vandervliet joannes remigius:
Fact 1: huisschilder

Children of vandervliet remigius and cranincx regina are:
+ 191 i. vandervliet ludovicus14 (louis), born 25 november 1855 in feluy; died 08 juni 1913.
 192 ii. vandervliet josephus philibertus, born 04 april.
+ 193 iii. vandervliet franciscus constatinus, born 06 januari 1852 in willebroek.

 190.  Andreas13 HELLEMANS (Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born Abt. 15 september 1742.  He married Joanna SCHREUNER 21 februari 1791 in Boom, daughter of Gaspar SCHREUNER and Joanna a.Pietersen.  She was born 15 februari 1755 in Boom.

More About Andreas HELLEMANS and Joanna SCHREUNER:
Marriage: 21 februari 1791, Boom

Child of Andreas HELLEMANS and Joanna SCHREUNER is:
+ 194 i. Joanes Cornelius14 HELLEMANS, born 01 december 1791 in Boom; died 20 november 1832 in Boom.
 

Generation No. 14

 191.  vandervliet ludovicus14 (louis) (vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 25 november 1855 in feluy, and died 08 juni 1913.  He married puis elisa maria 16 februari 1884 in antwerpen, daughter of puis baptista and callens hortensia.  She was born 20 september 1861 in diksmuide, and died 1913.

More About vandervliet ludovicus (louis):
Fact 1: bediende

More About puis elisa maria:
Fact 1: dienstmeid / winkelierster

More About vandervliet (louis) and puis maria:
Marriage: 16 februari 1884, antwerpen

Children of vandervliet (louis) and puis maria are:
+ 195 i. vandervliet arthur louis15 eliseus, born 31 oktober 1892 in antwerpen; died 23 juni 1951 in borgerhout.
 196 ii. vandervliet virginia fr.elisa, born 15 april 1886 in antwerpen; died 22 juni 1956 in antwerpen.  She married daniëls carolus fr..
+ 197 iii. vandervliet joseph, born 14 maart 1891 in antwerpen; died 23 december 1955 in deurne.
 198 iv. vandervliet louisa.

 193.  vandervliet franciscus14 constatinus (vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 06 januari 1852 in willebroek.  He married de haeck.  She was born 21 februari 1862 in luttre, and died 20 juli 1960.

Children of vandervliet constatinus and de haeck are:
 199 i. vandervliet15 romain, born 19 september 1887.  He married claeys.
 200 ii. vandervliet augusta virginia, born 21 september 1889; died 1974.  She married lespinoy georges.

 194.  Joanes Cornelius14 HELLEMANS (Andreas13, Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 01 december 1791 in Boom, and died 20 november 1832 in Boom.  He married Joanna Maria BAETENS.  She died Aft. 1886.

Children of Joanes HELLEMANS and Joanna BAETENS are:
 201 i. Petrus Joannes15 HELLEMANS, died Abt. 1823.
+ 202 ii. Joannes Baptista HELLEMANS, born 27 juni 1824 in Boom; died 20 april 1886 in Boom.
 

Generation No. 15

 195.  vandervliet arthur louis15 eliseus (vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 31 oktober 1892 in antwerpen, and died 23 juni 1951 in borgerhout.  He married de maesschalck marie 28 oktober 1913 in antwerpen, daughter of de alphonsius and defré seraphina.  She was born 16 december 1890 in lochristi, and died 05 februari 1966 in essen.

More About vandervliet arthur louis eliseus:
Fact 1: klerk / boekhouder
Fact 2: firma begaux, frankrijklei, antwerpen

More About de maesschalck marie:
Fact 1: dienstmeid

More About vandervliet eliseus and de maesschalck marie:
Marriage: 28 oktober 1913, antwerpen

Child of vandervliet eliseus and de maesschalck marie is:
+ 203 i. vandervliet alphons arthur16 virginia, born 26 maart 1920 in antwerpen; died 08 november 1988 in borgerhout(antwerpen).

 197.  vandervliet15 joseph (vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 14 maart 1891 in antwerpen, and died 23 december 1955 in deurne.  He married stockman maria.

Child of vandervliet joseph and stockman maria is:
 204 i. Vandervliet16 Elias.  He married Grelet.

 202.  Joannes Baptista15 HELLEMANS (Joanes Cornelius14, Andreas13, Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 27 juni 1824 in Boom, and died 20 april 1886 in Boom.  He married (1) Joanna Catharina VERBEECK.  She died 08 maart 1860 in Boom.  He married (2) Joanna Maria MERTENS.  She died 24 december 1851 in Boom.  He married (3) Maria Paulina WILMS, daughter of Petrus WILMS and Maria CLAES.  She was born 31 januari 1837 in Boom.

More About Joannes Baptista HELLEMANS:
Occupation: Schippersgast

Children of Joannes HELLEMANS and Maria WILMS are:
 205 i. Petrus Franciscus16 HELLEMANS, died Aft. 1886.
+ 206 ii. Maria Theresia HELLEMANS, born 20 november 1867 in Boom.
 

Generation No. 16

 203.  vandervliet alphons arthur16 virginia (vandervliet arthur louis15 eliseus, vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 26 maart 1920 in antwerpen, and died 08 november 1988 in borgerhout(antwerpen).  He married smits paula isabella josepha 25 juni 1949 in berchem(antwerpen), daughter of smits baptist and van catharina.  She was born 10 maart 1917 in borgerhout(antwerpen), and died 28 juni 1985 in edegem.

More About vandervliet alphons arthur virginia:
Cause of Death: ondervoeding & destructieve artritis
Fact 1: elektrieker
Fact 2: firma begaux, frankrijklei, antwerpen
Fact 3: firma van gastel, kipdorp/schermerstr., antwerpen

More About vandervliet virginia and smits josepha:
Marriage: 25 juni 1949, berchem(antwerpen)

Children of vandervliet virginia and smits josepha are:
+ 207 i. vandervliet jan emiel17 maria, born 05 november 1950 in berchem(antwerpen).
+ 208 ii. vandervliet luc gustaaf anne-marie, born 26 maart 1952 in berchem.
+ 209 iii. vandervliet marianne cecile marc, born 19 mei 1954 in berchem.
+ 210 iv. vandervliet kristine, born 26 december 1957 in berchem.

 206.  Maria Theresia16 HELLEMANS (Joannes Baptista15, Joanes Cornelius14, Andreas13, Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 20 november 1867 in Boom.  She married Cornelius VAN HOOFSTADT, son of Anna Catharina VAN HOOGSTADT.  He was born 31 maart 1847 in Niel.

Children of Maria HELLEMANS and Cornelius VAN HOOFSTADT are:
 211 i. Carolus17 VAN HOOFSTADT, born 21 mei 1888 in NieL.
+ 212 ii. Marie Ernestine VAN HOOFSTADT, born 16 augustus 1889 in Niel; died 1961 in Ukkel.
 

Generation No. 17

 207.  vandervliet jan emiel17 maria (vandervliet alphons arthur16 virginia, vandervliet arthur louis15 eliseus, vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 05 november 1950 in berchem(antwerpen).  He married (1) dekeukelaere nicole annie adolf.    He married (2) yansens martine maria françoise 18 april 1987 in borgerhout(antwerpen), daughter of yansens eugène and snyers simone.  She was born 03 juni 1960 in deurne(antwerpen).

More About vandervliet jan emiel maria:
Fact 1: kantoorbediende/bedrijfsleider
Fact 2: firma eiffe, lange nieuwstraat 43, antwerpen
Fact 3: firma belgian avia transport, luchthaven antw.
Fact 4: bvba airpartners, vosstraat 323, deurne

Notes for dekeukelaere nicole annie adolf:
vandervliet jan e.m. was gehuwd van                   tot                                         met dekeukelaere nicole a.a.
uit dat huwelijk zijn twee zonen geboren met name vandervliet everhard m.j geboren te borgerhout (antwerpen) 07.07.1975 en vandervliet wouter

More About yansens martine maria françoise:
Fact 1: kantoorbediende/bedrijfsleidster
Fact 2: firma belgian avia transport, luchth.antwerpen
Fact 3: bvba airpartners, vosstraat 323, luchth.antw.
Fact 5: hobby: naaien, lezen
Fact 7: bijzondere kennis: russische taal

More About vandervliet maria and yansens françoise:
Marriage: 18 april 1987, borgerhout(antwerpen)

Children of vandervliet maria and dekeukelaere adolf are:
 213 i. vandervliet everhard mark18 julienne, born 07 juli 1975 in borgerhout.
 214 ii. vandervliet wouter kristel luc, born 08 april 1980 in wilrijk.

Children of vandervliet maria and yansens françoise are:
 215 i. vandervliet sofie kristine rene18 paula, born 25 maart 1990 in wilrijk.
 216 ii. vandervliet robrecht everhard ingrid alphons, born 03 mei 1991 in wilrijk.

 208.  vandervliet luc gustaaf17 anne-marie (vandervliet alphons arthur16 virginia, vandervliet arthur louis15 eliseus, vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 26 maart 1952 in berchem.  He married verhasselt christine amandine marcel 08 februari 1992 in antwerpen, daughter of verhasselt jan and van liliane.  She was born 30 juni 1958 in merksem.

More About vandervliet anne-marie and verhasselt marcel:
Marriage: 08 februari 1992, antwerpen

Child of vandervliet anne-marie and verhasselt marcel is:
 217 i. kinderloos18.

 209.  vandervliet marianne cecile17 marc (vandervliet alphons arthur16 virginia, vandervliet arthur louis15 eliseus, vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 19 mei 1954 in berchem.  She met mampuys jan willem eugenie 11 november 1973 in deurne.  He was born 15 april 1954 in antwerpen.

More About mampuys eugenie and vandervliet marc:
Partners: 11 november 1973, deurne

Children of vandervliet marc and mampuys eugenie are:
 218 i. mampuys oona anne18 guido, born 21 oktober 1982.
 219 ii. mampuys sam paul kristine, born 07 oktober 1984.
 220 iii. mampuys tomas kristien armand, born 14 februari 1988.

 210.  vandervliet17 kristine (vandervliet alphons arthur16 virginia, vandervliet arthur louis15 eliseus, vandervliet ludovicus14 (louis), vandervliet joannes13 remigius, vandervliet12 franciscus, vandervliet remigius11, vandevliet jan10 baptiste, vandevliet9 jan, vandevliet8, vandevliet7 adrianus, vandervliet6 antonis, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 26 december 1957 in berchem.  She married debuck paul 26 mei 1984 in brugge.  He was born 01 april 1953 in brugge.

More About debuck paul and vandervliet kristine:
Marriage: 26 mei 1984, brugge

Children of vandervliet kristine and debuck paul are:
 221 i. debuck michiel marianne18 rik, born 14 april 1989 in brugge.
 222 ii. debuck marlies therese luc, born 25 augustus 1986 in brugge.

 212.  Marie Ernestine17 VAN HOOFSTADT (Maria Theresia16 HELLEMANS, Joannes Baptista15, Joanes Cornelius14, Andreas13, Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 16 augustus 1889 in Niel, and died 1961 in Ukkel.  She married Edouard Joseph Adolphe BRISON 12 april 1911.  He was born 26 oktober 1886 in Anderlecht.

More About Edouard BRISON and Marie VAN HOOFSTADT:
Marriage: 12 april 1911

Children of Marie VAN HOOFSTADT and Edouard BRISON are:
 223 i. Marcel Arnould18 BRISON, born 24 februari 1913 in Anderlecht; died Abt. 1965.
+ 224 ii. François Edouard BRISON, born 06 november 1914 in Anderlecht; died 14 oktober 1968 in Sint Gillis (Brussel).
 225 iii. Berthe Denise BRISON, born 12 april 1922 in Sint Gillis (Brussel); died 25 augustus 1935 in Sint Gillis (Brussel).
 

Generation No. 18

 224.  François Edouard18 BRISON (Marie Ernestine17 VAN HOOFSTADT, Maria Theresia16 HELLEMANS, Joannes Baptista15, Joanes Cornelius14, Andreas13, Petrus Jan12, Anna Maria11 BRIDTS, Catharina10 HALLEMANS, Adrianus9, Guiliemus8, Barbara7 PIROENS, Anna (Tanneken)6 VAN DE VLIET, vandervliet5 jan, Gillis4 VAN DE VLIET, Joos3, Jan2, Gillis1) was born 06 november 1914 in Anderlecht, and died 14 oktober 1968 in Sint Gillis (Brussel).  He married Odila Jeanne Emilia Rosa DESENFANS.  She was born 29 januari 1916 in Schaarbeek, and died 16 april 1990 in Ixelles.

Children of François BRISON and Odila DESENFANS are:
 226 i. Théophile Bavon Marcel François19 BRISON, born 05 juni 1939 in Ukkel.
 227 ii. Berthe Julia Marie Palmyre BRISON, born 05 april 1941 in UkkeL.
 228 iii. Marcel Albert François BRISON, born 18 maart 1942 in Sint Gillis (Brussel).
 229 iv. Albert Bavon Philippe François BRISON, born 15 maart 1944 in Ukkel.
 230 v. François Maurice Marie Bavon BRISON, born 05 januari 1952 in Ukkel; died 08 mei 1983 in Genève (Zwitserland).