DE BEGINNELING EN
HET KWEKEN VAN DE GOULDAMADINE
(Vertaling : Nancy Denayer)

        Vogelmarkt                                                                                                              Eric, de vogelaar
 


Bij het opstellen van deze tekst is het niet mijn bedoeling te rivaliseren met andere wetenschappelijke artikelen die over deze prachtige vogel gemaakt werden noch met andere auteurs die op dit gebied over meer ervaring beschikken dan ik, maar om daarentegen mijn bescheiden ervaring te delen met andere beginnelingen.

Het is inderdaad nog maar gedurende vijf seizoenen dat ik de voortplanting van de Gould Amadine op de voet volg en heb nu slechts na dit tweede jaar* resultaat geboekt.

In dit artikel zal ik het echter alleen hebben over de klassieke  Gould Amadine, degene met de zwarte, oranje of rode kop ; waarbij  blijkt dat niet degene met de oranje kop doch deze met de gele kop tot de zeldzame soort behoort.

*NB : artikel in december 1987 geschreven.
 

AANKOOP VAN DE VOGELS


Indien men wenst een koppel aan te kopen is het aangeraden zich te wenden tot een gespecialiseerde kweker. Het tijdschrift A.O.B. verstrekt hieromtrent een aantal goede inlichtingen en nuttige adressen. Over het algemeen bepaald de kleur van de kop van het vrouwtje de kleur van deze van het nest.

Het zou voortvarig zijn te beweren dat men na de aankoop van zon koppel onmiddelijk succes zal boeken, en bovendien zou het wezenlijk zijn om minstens twee koppels aan te kopen waaraan per koppel, drie of vier andere koppels japanse meeuwen worden toegevoegd.
 
 

PERIODE VAN DE
 VOORTPLANTING


 


Menigeen hecht weinig belang aan dit onderwerp, niettemin, zijn het in het algemeen de wintermaanden die het meest geschikt zijn voor de voortplanting van deze vogel  maar, men mag reeds in het begin van de maand november de nestjes leggen, gelijktijdig met die van de Japanse meeuwen.

Op het einde van de zomer, zal men in de waterbak van de vogels een beetje Alvityl toevoegen. Ik denk niet dat men hun dit vitamine complement het hele jaar door moet geven, daar bij gewenning het effect dreigt te verminderen.

Indien de amateur bij het begin niet over een grote vogelkooi beschikt, verliest hij zijn tijd als hij hoopt op succes zonder de hulp van de Japanse meeuwen  : soms broed de vrouwelijke Gould uit gedurende een tiental dagen om daarna het nest te verlaten met alle geolgen vandien waaruit men kan besluiten dat als een koppel Japanse meeuwen niet klaar staat om in te springen, op het einde van de broedtijd het vrouwtje haar jong geboren vogeltjes dreigt te verlaten...
 


NESTEN


Het zou voorzichtiger wezen om de nestjes van de Gould vogels te installeren van zodra de Japanse meeuwen in broedconditie verkeren, want de Gould  Amadine kan heel wispelturig zijn door bijna onmiddelijk zijn eitjes te leggen, doch meestal gebeurd dit pas na verscheidene weken. Indien men het nestelen van de Japanse meuwen wil vermijden dan moet men dezen hun eieren wegnemen en ze vervangen door plastieke eieren die dan kunnen uitgebroed worden gedurende lange weken.

Het kan gebeuren dat de Japanse meeuwen koppig weigeren te leggen maar dit is meestal geen handicap, want het volstaat drie à vier plastiek eieren in het nest te leggen die ze dan zullen uitbroeden.

Als het plastieken nestkastje een te grote opening heeft is het nuttig een kartonnetje te voorzien opdat het eitje of het kleine vogeltje er niet uit zou kunnen vallen. Wanneer het leggen begint - meestal zes eieren - is het niet noodzakelijk, de eitjes weg te nemen als men over een goede omgevingstemperatuur beschikt.

Een goede raad : duid ze aan met een wit tippex puntje teneinde ze niet te verwarren met de eitjes van de Japanse meeuwen.
 HET KARAKTER VAN DE GOULD


Deze vogel is over het algemeen kalm en van zodra de avond valt is hij in rust.

Het is geen zangvogel, niettemin is zijn gesjielp aangenaam om horen. Men moet opmerken dat hij soms driftig wordt, zoals wanneer hij bij het vaststellen van het verdwijnen van de eieren, zijn nest vernietigt.

Het volstaat dan om enkele plokjes paardenhaar te leggen en zelf met de inrichting van het nest te beginnen door een plastiek ei te leggen, hetgeen de Gould er zal toe aanzetten weer te leggen.

Men moet het aantal leggingen beperken tot drie à vier per seizoen teneinde de vogel niet nodeloos te vermoeien.
 
 

VOEDING - BELICHTING- VERWARMING


De Goulds zijn nauwelijks veeleisend en stellen zich tevreden met een goed exotisch mengsel bij dewelke men een portie platte en trossen gierst voegt en enkele gezongheidsgraantjes. Tijdens de voortplantingsperiode volstaat het hun daarenboven voedingspatée CEDE of ORLUX toe te dienen.

Tenslotte is deze vogel weinig veeleisend wat drank betreft. In de winter, is het noodzakelijk voor bijkomende verlichting te zorgen, ik van mijn kant maak gebruik van daglicht en zorg voor bijkomende verlichting tot 21h ; zijnde ongeveer 12 uren en 30 minuten per dag.

Sommige kwekers stellen 14 uur voorop, of zelfs meer, maar het blijkt dat een twaalftal uur vostaat. Indien men niet over een gesofisticeerde electrische installatie beschikt met dimmer, bestaat een handigheid eruit bovenop de neonlamp een klassieke lamp te voorzien maar met een lichtintensiteit die de helft bedraagt van de neonlamp en ervoor te zorgen dat ze na de neonlamp uitdooft. Ook wat de verwarming betreft, zijn de vogels niet te moeilijk.

Sommige publicaties spreken van minstens 24°, hetgeen echter sterk overdreven is. Een temperatuur van 18° tot 20° stelt geen probleem gedurende de dag en 's nachts volstaat 13°. Indien het werkelijk heel koud is, zorg dan voor een bijkomende electrische verwarming, bijvoorbeeld, elke twee uur gedurende een half uurtje en door middel van een minuterie.

Ter conclusie. De Gould  Amadinen zijn vogeltjes die men kan houden in gevangenschap, en hun kweken, zelfs op beperkte schaal, zal aan de beginnende amateurs, het grootste plezier verschaffen.