ALGEMEEN REGLEMENT

 

Laatst gewijzigd op 1/12/2011

Door aansluiting bij "DE LUSTIGE LIJNVISSERS" verklaart men zich akkoord met volgende reglementering.

·        De niet voorziene zaken worden door het bestuur beslecht. De uiteindelijke beslissingen zijn niet vatbaar voor verhaal.

·        Men wordt lid van de club op het ogenblik dat men het lidgeld, vastgesteld op € 45 ( € 23 voor een junior) betaald. Het lidgeld moet betaald worden voor de algemene vergadering. Indien niet betaald verliest men het recht om te vissen tot het ogenblik van betaling.

·        Het bestuur verwacht dat iedereen, naar eer en geweten en in alle eerlijkheid, zijn verantwoordelijkheid zal opnemen ten opzichte van de vereniging, zijn leden en al zijn eigendommen. Indien iemand overtredingen begaat, of oogluikend toelaat, kan dit aanleiding geven tot sancties.

·        Het bestuur van de club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens om het even welke manifestatie.

·        Ieder bestuurslid heeft het recht en de plicht controle uit te oefenen op het reglement.

·        Het is ten strengste verboden te zwemmen, te roeien of tijdens de winter te schaatsen. Ook vissen is verboden vanaf het ogenblik dat er zich enige ijsvorming voordoet op het water. Bij ijsvorming zal de toegang afgesloten worden met een tweede slot en zal de vijver niet meer toegankelijk zijn voor de leden. Hij zal terug opengesteld worden vanaf 15 februari of later indien er nog ijs aanwezig is.

·        Honden dienen aan de leiband gehouden te worden.

·        Er wordt van ieder lid verwacht het eigendom niet te beschadigen en geen takken van sparren, bomen of bloemen af te snijden.

·        Het visverlof is strikt persoonlijk en dient bij iedere vraag getoond.

·        Het vissen is alleen toegelaten aan leden en hun kinderen tot 12 jaar (met één hengel en vergezeld van het aangesloten lid) die op dat ogenblik ook maar met één hengel mag vissen.

·        Ieder lid wordt er uitdrukkelijk op gewezen het hek goed te sluiten, het nummerslot goed dicht te doen en de nummers te verdraaien.

·        Voorwerpen afkomstig van de hengelaar, zoals papier, plastiekzakken, drankblikjes, resten nylon en voeder of etensresten, dienen opgeruimd en meegenomen.

·        Bij vaststelling van overtreding of schade dient men het bestuur onmiddellijk in te lichten.

·        Verlangens of klachten kunnen aan het bestuur worden voorgelegd en zullen besproken worden op de eerstvolgende bestuursvergadering. De beslissingen zullen onmiddellijk worden medegedeeld via onze webpagina en zullen verschijnen in het eerstvolgend tijdschrift.

 

VOORWAARDEN TOT HENGELEN

·        Alleen vanaf de oever met maximum 2 hengels zonder molen.

·        Het gebruik van 2 of meerdere haken aan 1 hengel is verboden.

·        Vissen met een werphengel met molen is in de toekomst verboden en zal bestraft worden. Enkel gedurende de winter kan een schriftelijk toelating gevraagd worden om te vissen op roofvis.

·        Wanneer de hengels niet onder toezicht zijn, dienen deze uit het water genomen te worden.

·        Het is verboden te peuren of nachtlijnen te leggen.

·        Men dient al het mogelijke te doen om, tijdens het onthaken, de vis niet te kwetsen.

·        Enkel  voederen met maden (geen gekleurde), casters, korrels en zaden is toegelaten, ook buiten de wedstrijden. de hoeveelheid is beperkt zoals voorgeschreven in het wedstrijdreglement. Geen boilies, deegballen of drijvende korst. Deeg en alle korrels aan de haak zijn wel toegelaten

·        Het vissen met schep- of kruisnetten is verboden.

·        De dagen van de wedstrijden dient het water vrijgehouden en mag er niet gevist worden.

·        Men mag alleen vissen van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang.

·        Het leefnet is enkel toegelaten op wedstrijden. Het leefnet moet minimum drie meter lengte hebben en metalen leefnetten zijn verboden.

·        Aangesloten leden minder dan 12 jaar dienen steeds vergezeld te zijn van een volwassen persoon, al dan niet lid van de club.

·        Nachtvissen is enkel toegelaten tijdens de geplande nachtvissingen.

 

VOORWAARDEN TOT HET MEENEMEN VAN VIS.

Er mag volgende hoeveelheid vis meegenomen worden op zaterdag, zondagen feestdagen:

·        Aasvisjes, zijnde voorntjes of platjes, minder dan 15 cm 10 stuks. Paling + baars is vrij,  en mogen meegenomen worden.

·        Deze beperkingen gelden per visdag en per aangesloten visser. Alle andere vissoorten zijn beschermd en moeten onmiddellijk teruggezet worden. Ieder clublid is verplicht bij controle zijn ketel of emmers te openen.

 

 

 

 

Wedstrijdreglement

·        Door deelname aan de wedstrijden, hetzij clubkampioenschap, weekwedstrijden of andere wedstrijden, gehouden op het viswater van de club, verklaart men inzage te hebben genomen en akkoord te gaan met het wedstrijdreglement.

·        Overtredingen zullen sancties tot gevolg hebben, door het bestuur te bepalen, en zijn niet vatbaar voor enig verhaal. Klachten in verband met een wedstrijd moeten onmiddellijk na de wedstrijd gebeuren, voor de weging. Eens de uitslag opgemaakt zal deze niet meer worden gewijzigd.

·       De inschrijvingen voor de reeksen van het clubkampioenschap en weekwedstrijden hebben plaats om 12u30 stipt en gelden alleen voor aangesloten leden. Wie niet tijdig ter plaatse kan zijn mag via telefoon vragen om zijn nummer te trekken. Hij dient zich dan wel voor het startsein  met materiaal aan het water te bevinden.

·        De loting gebeuren in twee delen, even en oneven nummers, dit ongeacht het aantal deelnemers.

·        De wedstrijden worden betwist in twee reeksen van 13u30 tot 15u30 en van 16u tot 18u. Pauze van 15u30 tot 16u.

·        Iedere deelnemer dient zelfstandig te vissen, d.w.z. zelf de vis scheppen en onthaken. Uitzonderingen voor juniores -12 jaar die wel hulp mogen vragen. De hulp bestaat enkel in het scheppen en onthaken van de vis. Dril moet zelf worden uitgevoerd.

·        Men wordt beschouwd als junior tot en met het jaar van zijn zestiende verjaardag.

·        Een vis die gehaakt is voor het eindsignaal mag nog geschept worden tot 15 minuten na het eindsignaal en telt mee voor de weging.

·        Alle vis die gevangen wordt telt. Maatvis is niet vereist. Er moet worden gevist met de vaste hengel. een molen is niet toegelaten. Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen en mag een ander niet hinderen in de kant vissen is wel toegelaten,max 2 meter niet verder dan de top. Tijdens de dril mag de visplaats niet verlaten worden. Het is verplicht op het getrokken nummer te vissen. Na het einde van de wedstrijd moeten de leefnetten die vis bevatten in het water gehouden worden tot aan de weging. Elke deelnemer is verplicht zijn eigen leefnet uit het water te halen voor de weging. Een nylon leefnet is verplicht en moet minstens drie meter lengte hebben. Zij mag maximum 25 kg vis bevatten. Bij een hoger gewicht dient men een tweede net te gebruiken. Anders verliest men de kilo’s erboven. De lengte van de hengel werd vastgesteld op 13 meter .

·        Enkel voederen met maden (kleurloos), casters max ½l, korrels 250gr; en zaden 250 gr is toegelaten. Geen boilies, deegballen of drijvende korst. Deeg en alle korrels aan de haak zijn wel toegelaten

·        Voor de koppelwedstrijd en 24 uren wedstrijd mag men een dubbele hoeveelheid per persoon gebruiken. 

·        De visplaatsen zijn vast bepaald voor het ganse seizoen. Enkel in geval van heirkracht (overstroming, grondafkalving enz.) kan het bestuur beslissen de visplaatsen anders in te delen. .

·        Het inschrijvingsgeld is vastgesteld op € 5 voor alle wedstrijden. .

·        Afgelasten of stopzetten van wedstrijden kan gebeuren bij uitzonderlijke weeromstandigheden. Het bestuur zal dan beslissen of de wedstrijd nog kan hernomen worden op dezelfde dag of hij zal verschoven worden naar een latere datum. De reeds gevangen vis zal gewogen worden en zal overgedragen worden naar de verschoven datum. Ook de geviste tijdsduur zal dan afgetrokken worden van de hernomen wedstrijd. Wanneer er 2/3 van de tijd  gevist werd zal die weging  als uitslag worden weerhouden en komt er geen nieuwe wedstrijd.

·        Het zondagkampioenschap wordt betwist in 6 reeksen. Slechts de 4 beste reeksen komen in aanmerking voor het algemeen klassement. Dus niemand wordt benadeeld indien hij één of twee reeksen mist. Ieder lid moet ten minste aan vier reeksen deelnemen en in één reeks vis gevangen hebben om in aanmerking te komen voor de eindstand.

·        Het vrijdagkampioenschap wordt betwist over 8 wedstrijden. De zes beste reeksen komen in aanmerking voor het eindklassement. Dus niemand wordt benadeeld wanneer hij twee wedstrijden moet missen. Iedere deelnemer moet minstens aan zes reeksen deelnemen en in één reeks vis vangen.

·        In geval van gelijk gewicht bij twee of meer deelnemers in dezelfde wedstrijd worden zij op dezelfde plaats geklasseerd. Het klassement zal worden opgemaakt volgens het puntensysteem.

·        Bij iedere andere wedstrijd zijn dezelfde reglementen als deze van het kampioenschap van toepassing, tenzij anders vermeld.

·        Personen welke zichtbare tekenen van dronkenschap vertonen kunnen door het bestuur van deelname aan een wedstrijd weerhouden worden.

·        Tijdens wedstrijden is het verboden het eiland te betreden. Dit kan eventueel wel na de wedstrijd.

·       Eventuele wijzigingen worden door het bestuur kenbaar gemaakt, betwistingen worden beslecht door het bestuur en het resultaat in niet omkeerbaar..

 

 

 

 

 

Clubkoning

De titel van clubkoning zal betwist worden in één wedstrijd, aan het einde van het seizoen. Enkel de leden die voorkomen in de twee klassementen van de kampioenschappen kunnen deelnemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd zal plaats hebben op de laatste zaterdag van het seizoen voor de prijsdeling. De eerste drie ontvangen een trofee tijdens de uitreiking van de prijzen, na het feestmaal. Inschrijvingen dienen minimum 8 dagen vooraf te gebeuren. Iedere deelnemer krijgt bij de inschrijving twee bonnetjes voor braadworst.

 

KANJER TROFFEE

Nieuw vanaf het seizoen 2007 is de KANJER TROFEE en zal uitgereikt worden aan de personen die in de loop van het seizoen de zwaarste vis vangen. Het minimum gewicht moet 2,5 kg bedragen. Hiervoor komen de wedstrijden van het kampioenschap (6) en de weekwedstrijden (8) in aanmerking. In beide klassementen zal de zwaarste vis beloond worden. De visser dient zelf bij de weging de vis aan te duiden welke dient gewogen te worden en in de lijst van de zwaarste vissen zal opgenomen worden. Deze trofee kan enkel verworven worden door personen die lid zijn van de club en die voorkomen in het eindklassement. Aan het einde van het seizoen krijgt de winnaar een aandenken en €20.

 

Geldprijzen

De geldprijzen voor het algemeen klassement van de twee kampioenschappen omvatten de inleggelden + €50 per reeks en worden opgetrokken naar €2000 indien het totaal minder zou zijn.

De algemene klassering zal verschijnen in het clubblad begin oktober. Het uitreiken van de titels en geldprijzen zal plaatshebben tijdens het jaarlijks feestmaal;  Zij die niet aanwezig kunnen zijn dienen hun prijs af te halen op het secretariaat voor 31 januari van het volgende jaar. Prijzen die niet worden afgehaald blijven nadien eigendom van de club.