www.cbvw.tk

Citizen band Vereniging Wingene

          CB reglement


De Belgische CB-reglementering

De gegevens die je hier vindt zijn ons rechtstreeks toegestuurd door het B.I.P.T. Ze betreffen de reglementering voor het gebruik van een CB (= radiotelefoon B27) .

U kunt het reglement voor het jaar 2000 ook hier bekijken ( acrobat reader vereist) of downloaden ( eveneens in pdf-formaat ). Met dank aan het BIPT (nota : dit is het reglement van het jaar 2000 . Voor recentere documentatie verzijzen we graag naar de site van het BIPT zelf op www.bipt.be ) .

Hier volgen de belangrijkste gegevens:


Definitie

CB wordt gedefinieerd als: De band van de collectieve radio-electrische frequenties bestemd voor de radioverbindingen van de burgers.
In België, evenals in het merendeel van de lidstaten van de EG, strekt deze frequentieband zich uit van 26,965 Mhz tot 27.405 Mhz. Men noemt deze band doorgaans de band van de 27 Mhz.

Hoe CB'er worden?

Om CB'er te worden, moet eerst een ministeriële toestemming worden bekomen om 1 of meer radiotelefoons B27 te houden en te gebruiken. Daarvoor moet men zich richten tot het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (B.I.P.T.), Sterrenkundelaan 14, bus 21, 1210 Brussel.

Types van B27 vergunning

Er kunnen aan de kandidaat CB'er twee soorten vergunningen toegekend worden, namelijk:


- De vergunning voor een vast station
- De vergunning voor een mobiel station.

Elk natuurlijk persoon kan slechts één vergunning van elk type bekomen.

De vergunning voor een vast station.

Toelating om houder te zijn en gebruik te maken van één of meer station(s) voor radioverbindingen die permanent op een bepaalde plaats zijn opgesteld, in dit geval de wettelijke verblijfplaats van de CB'er.

De vergunning voor een mobiel station

Toelating om houder te zijn en gebruik te maken van één station voor radioverbindingen, overal, in beweging of vaststaand te gebruiken. Een mobiel station kan slechts uit één enkele radiotelefoon B27 bestaan.

Als de CB'er slechts één toestel gebruikt, nu eens als vast station, dan weer als mobiel station, dan volstaat één enkele vergunning voor mobiel station. Daarentegen brengt het bezit van twee toestellen, het ene vast opgesteld, het andere mobiel, de toekenning van twee afzonderlijke vergunningen met zich mee.

Belangrijk

De vergunning B27 is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar. Bijgevolg is elke vergunning die in handen komt van een derde voor deze persoon waardeloos.

Goedgekeurde toestellen

Volgende types toestellen zijn in België goedgekeurd:

Goedkeuringscode Kanalen en modulatievorm Vermogen
RTT/B27/0??? 22 AM & 22 FM 0.5 Watt
RTT/CEPT_PR27-B/4??? 40 FM 4 Watt
RTT/B27-AM/0??? 40 AM ,40 FM & 40 SSB 1-4-1 Watt


Momenteel zijn er meer dan 100 toestellen officieel goedgekeurd, en de lijst wordt constant langer .

Antennes

Richtantennes zijn toegelaten indien de maximale winst niet hoger is dan 3 dB.

Controle van de CB-stations

De houder van een ministeriële vergunning moet personeelsleden van het B.I.P.T. die aangesteld zijn voor controle, steeds toegang verlenen tot zijn station(s) en hun taak in de mate van het mogelijke vergemakkelijken.

(NOTA: Hieruit menen wij te mogen afleiden dat alleen de CB'er het B.I.P.T. moet toelaten de zenders te controleren, en als de CB'er niet thuis is, zijn zijn/haar huisgenoten dus niet verplicht de controlerende ambtenaar binnen te laten...)

De CB'er met vakantie

Als de CB'er zijn vakantie doorbrengt op nationaal grondgebied, zal hij geen enkel probleem ondervinden. Dit geldt echter niet voor de CB'er die naar het buitenland gaat. Thans kunnen de eigenaars van een radiotelefoon 40 kanalen - 4 Watt - FM hun Belgische vergunning gebruiken in diverse CEPT-landen. Er hoeft dus geen enkele formaliteit vervuld te worden. Voor de andere landen is het aangeraden contact op te nemen met het plaatselijk PTT-ministerie.

(NOTA:
1. Om te weten in welke landen men een Belgische vergunning mag gebruiken, kan men bij het B.I.P.T. de zogenaamde 'circulatiekaart' aanvragen.
2. De adressenlijst met PTT-ministeries is ook bij het B.I.P.T. te verkrijgen, zo kan je ginds zelf navragen wat kan en mag...

Het is de CB'er aanbevolen:

- geen vermogensversterker te gebruiken ( een dergelijk toestel is verboden door artikel 18 van het MB van 19 oktober 1979 betreffende private radioverbindingen).
- de frequenties niet nodeloos te blokkeren door muziek of onbenullige berichten uit te zenden.
- kort en duidelijk te zijn in hun berichten.
- hun indicatief te vermelden. ( Een bericht zonder indicatief is als een anonieme brief)
- blijk te geven van een goede burgerzin bij een noodoproep
- kanaal 21 te gebruiken als oproepkanaal
- blijk te geven van beleefdheid en van een goede verstandhouding met hun "golfgenoten"


PACKETRADIO is ten strengste VERBODEN !
 

Kort en bondig: de CB'er geeft steeds blijk van Fair Play.