.


Meditatie Het Orakel van Delphi De werktuigen van de Wicca Wierook recepten Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Meditatie

Ontspanning van lichaam en geest

Meditatie is de laatste jaren zeer populair geworden in het westen, niet alleen als middel tegen stress maar ook voor medisch behandelingen.
De technieken hebben gemeen dat zij zich richten op totale ontspanning, zeg maar een zwevende toestand van lichaam en geest. De volgende methode is slechts een van de vele: zoek eerst een gemakkelijke stoel in een rustige kamer waar u de eerst vijftien minuten zeker niet gestoord wordt.
Plaats uw voeten bij voorkeur plat op de grond en leg uw handen losjes op uw schoot. Draag gemakkelijke losse kleding. Sluit uw ogen en ontspan uw lichaam volledig. Doet dat stap voor stap, begin bij uw tenen en ga dan langzaam naar boven naar uw hoofd.
Adem in en uit door uw neus en conentreer u daarop totdat uw ademhaling zacht, soepel en regelmatig wordt.
Als uw gedachten beginnen te dwalen, conentreer u dan weer op uw ademhaling.
Maak uw hoofd helemaal leeg. Een manier is om uw geest te richten op een lichaamsdeel en het daar te houden.
Al snel wordt uw ademhaling nauwelijks merkbaar. Probeer zo'n vijftien tot twintig minuten in deze toestand te blijven.
Geniet van het algemene gevoel van welbehagen dat nu intreedt.
Kom langzaam uit deze toestand en rek u langzaam uit, van uw hoofd tot uw tenen.

.


Meditatie Het Orakel van Delphi De werktuigen van de Wicca Wierook recepten Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Het Orakel van Delphi

De Delphi-Methode

Genoemd naar het oude orkale van de Griekse tempel van Apollo, werd kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld door twee wiskundigen van de Rand Corporatie en is een methode om voorspellend onderzoek te doen.
Aan verschillende experts wordt gevraagd om op een bepaald vakgebied voorspellingen te doen.
Daarna worden ze geconfronteerd met voorspelingen van anderen waarna ze hun eigen voorspellingen kunnen toespitsen.
De resultaten zijn buitengewoon, vooral in de zakenwereld. Volgens een theorie komt dat doordat bij deze methode de beide hersenhelften aan het werk wroden gezet. Bij de voorspellingen wordt de rechterhersenhelft, het intuÔtieve brein gebruikt en bij de interpretatie van voorspelingen van anderen de linkerhersenhelft, die verantwoordelijk is voor rationele analyse.
De Delphi-methode berust echter niet alleen op helderziendheid maar maakt vooral gebruik van de intuÔtie.
Professionele mediums zoals Beverly Jaegers worden soms door verschillende grote maatschappijen geraadpleegd voor aviezen voor aandelen en goederen.
Volgens Jaegers is een investering in orde als de naam van een aandeel, opgeborgen in een envelop 'heet' aanvoelt.
Het medium Uri Geller heeft zijn zesde zintuig gebruikt om olie en mineralen op te sporen voor maatschappijen die hem in dienst hebben als 'wichelroedeloper'.

 

De Delphi-expeditie
(Bron: EOS Magazine)

De tempel van Apollo ligt verborgen in het spectaculaire berglandschap van Delphi. Door de aanwezigheid van het machtige orakel was Delphi de belangrijkste religieuze plek van de Griekse wereld. De uitspraken van het orakel zijn in de Griekse mythen prominent aanwezig.
Het orakel van Delphi was actief op een specifieke plaats, het 'adyton' of de verboden zone in het hart van de tempel. Orakels kwamen via een specifieke persoon, de Pythia, die als bezield medium uitverkoren was om voor Apollo, de god van de voorspelling, te spreken. De Pythia was een vrouw, wat voor het vrouwen hatende Oude Griekenland veeleer uitzonderlijk was. Anders dan de meeste Griekse preisters en priesteressen ontving de Pythia haar ambt niet door adelijke familiebanden. Ze moest wel van Delphi afkomstig zijn. Ze werd gedurende een lange en intense periode klaargestoomd, begeleid door een zusterschap van Delphische vrouwen die het heilige vuur in de tempel eeuwig brandend hielden.

De klassieke verklaring
De traditie schreef de profetische gaven van het machtige orakel toe aan geologische fenomenen: een barst in de aarde, dampen die eruit voortkwamen en een bron. Ongeveer een eeuw geleden, toen archeologen die de site opgroeven geen kloof vonden, en ook geen gassen detecteerden, werd de theorie verlaten. De oude visie is echter wijdverspreid.
Strabo (64 voor Christus - 25 na Christus) schreef: "Ze zeggen dat de zetel van het orkal een diep in de aarde uitgeholde grot met een veeleer kleine opening is. Daaruit ontsnapt een 'pneuma' (gas, damp, adem) die goddelijke bezetenheid opwekt. Boven de spleet staat een drievoet. Wanneer de Pythia hem beklimt, inhaleert ze de dampen en doet ze voorspellingen."
Na een tijd werd de ernissie zwak en onregelmatig. Volgens Plutarchus verklaarde dit de afnemende invloed van het orakel van Delphi in het vlak van wereldzaken. Hij dacht aan verschillende oorzaken: de vitale essence was uitgeput, of hevige regenval had haar verdund, of een grote aardbeving vier eeuwe eerder had de luchtopening gedeeltelijk versperd. Misschien had de damp wel een nieuwe uitweg gevonden.

Tijdens de orakelsessies sprak de Pythia met een vervormde stem en was ze geneigd haar antwoorden te zingen, zich uitlevend in woordspelingen en -spelletjes. Volgens Plutarchus was ze achteraf net een hardloper na een wedstrijd of een danser na een extatische dans.

Om de leden van een belangrijk gezantschap te plezieren dwongen de tempelautoriteiten de Pythia op een ongunstige dag voorspellingen te doen. Plutarchus zelf of een van zijn collega's waren getuige van het schouwspel. De vrouw dalde met tegnezin in het onderaardse adyton af en opeens werd ze gegrepen door een krachtige, maar kwaadaardige geest. Bezeten als ze was gromde en schreeuwde de Pythia - in plaats van te spreken of te zingen zoals ze gewono was -, gooide zichzelf met geweld op de grond en liep ten slotte naar de poorten waar ze in elkaar zakte. De geschrokken consultatnen en priesters renden eerst weg, mar kwamen later terug en hielpen haar recht. Ze stierf enkele dagen later.

De nieuwe verklaring
Rond 1900 bezocht de jonge Engelse classicus Adophe Paul Oppť de opgravingen van een Frans archeologisch team in Delphi. Hij vondt nergens een kloof, hoorde niemand melding maken van gassen en hij publiceerde een invloedrijk artikel waarin hij drie kritische stellingen poneerde. Ten eerste waren in de tempel van Delphi nooit een kloof en een een gasvormige emissie geweest. Ten tweede kon geen enkel natuurlijk gas - gesteld dat het er in Delphi al zou zijn geweest - leiden tot een toestand die op spirituele bezetenheid lijkt. Ten derde, de beschrijving door Plutarchus van de Pythia die in razernij ontstak en kort daarna overleed, komt niet overeen met de gangbare beschrijving van een op een drievoet gezeten Pythia die haar voorspellingen zingt. Oppť besloot dat alle oude getuigenissen weerlegd konden worden.

In de jaren tachtig volgde een ommekeer. Een ontwikelingsproject van de Verenigde Naties onderzocht toen in Griekenland de nog actieve breuken (deze waarlangs de voorbije honderd jaar aardbevingen optraden). Als lid van de onderzoeksgroep bemerkte een van ons (geoloog Jelle de Boer) zowel ten oosten als ten westen van het heilighdom open breukvlakken. Volgens zijn interpretatie markeerden ze de lijn van een breuk die langs de zuidelijke helling van de Parnassus en dus ook onder de plaats van het orakel door liep.

Meer dan 10 jaar later ontmoette De Boer de archeoloog John Hale op een archeologische site in Portugal. De Boer vertelde hem dat hij gezien had hoe onder de tempel van Delphi een breuklijn liep. Hale, die als student de nieuwe, algemeen aanvaarde visie had geleerd, sprak hem tegen. Maar tijdens de levendige discussie die volgde kon De Boer hem overtuigen met de beschrijving van de breuk, met zijn verhaal over hoe door zulke breuken gassen naar het oppervlak kunnen ontsnappen en met zijn referenties naar de klassieke auteurs. Ze beseften het belang van de waarnemingen voor de interpretatie van de oude verslagen en de twee besloten een team te vormen dat de site verder zou exploreren.

De klassieke verklaring herzien
Tijdens het eerste bezoek, 1996, voerden beiden geologisch onderzoek uit en bestudeerden de fundamenten van de tempel die door de Franse archeologen waren blootgelegd. De tempel heeft een aantal abnormale kenmerken. Vooreerst is het binnenste van het heiligdom verzonken, zo'n 2 tot 4 meter onder het niveau van de vloer eromheen. Ten tweede is het asymmetrisch: een onderbreking in de interne zuilenrij verraadt een vandaag verdwenen structuur of eigenschap. En ten derde bevindt zich, direct gebouwd op de fundamenten naast de nis, een utigewerkte afloop voor bronwater, samen met nog andere onderaardse doorgangen.

Tijdens de eerste expeditie brachten ze de grote oost-west breuklijn (die van De Boer) in kaart. Later ontdekten ze een tweede breukvlak in een ravijn boven de tempel. Deze tweede breuklijn, de Kerna-breuk, liep van het noordwesten naar het zuidoosten en kruiste de Delphi-breuk op de orakelplaats.

In hetzelfde jaar publiceerde het archeologisch-geologisch team van Michael D. Higgins en Reynold Higgins een boek waaruit bleek dat we op de goede weg zaten. Higgins en Higgins suggereerden dat het ontsnapte gas mogelijk kooldioxide was.

Het perfecte gas
Ofschoon de recent in Delphi ontdekte breuken erop wezen dat gassen en bronwater door de barsten in de ondergrond van de tempel het oppervlak konden bereiken, gaven ze geen verklaring voor het ontstaan van de gassen zelf. Maar voor De Boer werd het na een tijd duidelijk. De breuken, die op de hogere hellingen van de Parnassus zichtbaar waren, sneden door bitumineuze kalksteen. Verschuivingen langs de breuken leidden tot wrijving, die de kalksteen verhitte tot het punt waarop de petrochemische stoffen verdampten. De dampen stegen samen met het bronwater langs de breuk omhoog, vooral op plaatsen waar breuken elkaar kruisten en de rots dus poreuzer was. Na verloop van tijd verminderde de gasemissie doordat de calcietkorsten de open ruimtes in de breuk verstopten. Bij de volgende tektonische activiteit gingen ze weer open.

Hoe kon de Pythia dan orakelen door die gassen. Simpel. De gassen bevatten methaan, ethaan en ethyleen. Ethyleen zorgt, bij lage concentraties, een trance. In de meeste gevallen was die goedaardig: de patiŽnt behield het bewustzijn, kon rechtop zitten en vragen beantwoorden, beleefde buitenlichamelijke ervaringen en euforie, en leed, eens van het gas verlost, aan geheugenverlies. Af en toe waren er gewelddadige reacties bij ethyleen gebruikers, waarbij de patiŽnt luide en incoherente kreten slaakte en wild om zich heen sloeg. Zou een patiŽnt tijdens zo'n razernij overgeven en wat van het braaksel zou door inademing in de longen terechtkomen, dan volgden onvermijdelijk een longontsteking en de dood. Volgens de analyse van Spiller kan het inhaleren van ethyleen dus de verschillende beschrijvingen van de pneuma in Delphi verklaren: de zoete geur en de uiteenlopende effecten op individuen, een mogelijke dood incluis.

.


Meditatie Het Orakel van Delphi De werktuigen van de Wicca Wierook recepten Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Werktuigen van de Wicca

 (Bron: Ritual & Wicca, Herfst 2002, nr. 1 en Ritual & Wicca, Lente 2003, nr. 3)

Om magische rituelen uit te voeren, heeft een heks een aantal instrumenten, magische wapenen, nodig. Het zijn hulpmiddelen om de concentratie te bundelen en te verhogen. Je kan ze kopen of zelf maken. Het is in elk geval belangrijk dat je elk instrument onderwerpt aan een inwijdingsritueel om ze op te laden met je eigen energie.

Al deze werktuigen spelen een bijzondere rol in het hele wicca-gebeuren, vooral omdat zij de aandacht focussen. Het zijn als het waren de geleiders waarlangs de geesteskracht kan stromen. Hoewel deze instrumenten geen wezenlijke materiŽle betekenis bezitten, is hun symbolische waarde des te groter. Zij vormen immers de kanalen waarlangs de geestelijke krachten zullen vloeien.

Het inwijden kan je best in de buitenlucht doen maar als dit echt niet mogelijk is dan kan je elementen bij je in huis halen onder de vorm van een pot aarde, een brandende kaars, een fles bronwater en wierook.

.

De kelk

Werktuigen van de Wicca

De kelk is vervaardigd uit aardewerk of metaal, en sommige wicca's gebruiken ook houten kelken. De kelk symboliseert de vloeistof, en daarmee het vrouwelijke element, de moederschoot. Het is raadzaam dat de kelk uit een inerte stof bestaat, want hierin wordt vaak rode wijn of een andere vloeistof gegoten. Goedkopere exemplaren zullen door deze producten algauw worden aangetast.

Inwijding

Breng de kelk met beide handen omhoog, eerst naar het noorden gericht, daarna naar het oosten, naar het zuiden en tenslotte naar het westen, en zeg:

"Beker, symbool van het vrouwelijke, stroom vol met de levenskracht van de Godin, wees in mijn werken de bron van elke vreugde en goedheid, zo dienende de wetten van de aloude natuurreligie in de kruidenmagie."

Vul de kelk met water en laat ze in het licht van de volle maan staan, van zonsondergang tot zonsopgang. Reinig de kelke en ze is klaar voor gebruik (enkel gebruiken bij het uitvoeren van rituelen!).

.

Het altaar

Werktuigen van de Wicca

Met het altar komen we bij het centrum van de magische cirkel. Dit kan een tafel of een kist zijn en deze laatste biedt het voordeel dat je er de gereedschappen kan in opbergen. Op het altaar komt een doek met daarop bijvoorbeeld de afbeelding van een pentagram. Hierop worden alle attributen uitgestald, zoals schaaltjes met water en zout, een wierookhouder, een kelk, een mes met wit lemmet, een staf, de gesel en een bijl.

Voor het altaar wordt op de grond het zwaard neergelegd. Naast het altaar komen de overige rituele benodigdheden, zoals de ketel en de niet-gewijde wijn.

Bovendien kan je aan je altaar nog meer kracht toekennen door de aanwezigheid van bloemen, fruit en kristal.

Inwijdingsritueel

De ceremonie wordt uitgevoerd op een altaar met een minimum oppervlakte van minstens ongeveer 1m≤, zodat er toch voldoende ruimte is voor de atributen van het ritueel. In open lucht kan je gebruik maken van een "natuurlijk" altaar: een platte boomstronk, een stompe rots of gewoon een schoongemaakt stukje grond. Volgens de overleveringen zou het rijk van de kruidenmagie in het noorden gelegen zijn en de krachtenstroom van de kruiden zou dan ook het sterkst werkzaam zijn vanuit het noorden. Bij de opstelling van het altaar kan je hier dus best rekening mee houden en het altaar naar het noorden richten. Bepaalde moderne religies richten het altaar naar het oosten ter ere van de rijzende zon. Je kan zelf zien wie je eert en daarnaar het altaar instellen.

Inwijding (bij nieuwe maan)

Strooi wat aarde en zout over het altaar, en zeg:

"Laat de krachten van Moeder Aarde door de vruchtbare aarde en het zout, komende uit haar schoot, de zuiverheid en het licht brengen in de werken die op dit altaar gebeuren. Dat deze mogen gezegend zijn door mijn handelingen."

Doordrenk het altaar met jouw energie door je handen op het altaar te laten rusten. Reinig het altaar, en het is klaar om erop te werken.

.

Kaarsen

Werktuigen van de Wicca

In een magische cirkel horen zes kaarsen: twee voor het altaar en ťťn voor elke windstreek. Meestal worden witte kaarsen gebruikt, maar ook andere kleuren zijn perfect mogelijk, al naargelang het doel van het ritueel.

Het is een vaste regel dat er voor elk ritueel nieuwe kaarsen worden gebruikt.

zie ook Kaarsenmagie

.

Het wierookvat of wierookplankje

Werktuigen van de Wicca

Het wierookvat bevat kooltjes met daarbij aangepaste wierook. Een wierookvat met ketting is bijzonder handig, vooral omdat dit vat bij de meeste rituelen wordt rondgedragen. Uiteraard zal het wierookvat uit vuurvast materiaal zijn vervaardigd.

Inwijding (als de maan in het eerste kwartier staat)

Richt je naar het oosten en breng het wierookvat of het wierookplankje met de handen omhoog, en zeg:

"Houder van wierook, symbool van zuiverende elementen, brandt elke wierook in volle kracht en wees zo van dienst bij mijn werken in het beoefenen van de natuur- en kruidenmagie."

Bewierook het instrument overvloedig.

.

De wierook

Werktuigen van de Wicca

Soms worden wierookstokjes gebruikt, hoewel de ervaren wicca meestal de voorkeur zal geven aan een wierookhouder met kooltjes en een los wierookmengsel.

.

Het pentagram

Werktuigen van de Wicca

Dit is zonder twijfel het krachtigste symbool waarover de wicca beschikt.
De vijf punten van het pentagram symboliseren de vijf elementen, met name: aarde, water, lucht, vuur en de geest.
De punt van deze vijfpuntvormige ster zal naar boven gericht zijn, dit om de kracht van de geest over de elementen te benadrukken.
Handig zijn de altaardoekjes waarop een pentagram is afgebeeld.
Het pentagram is een vijfpuntige ster, die schematisch de verschillende levensgebieden van de mens voorstelt. Het wordt getekend als een lijn zonder einde. Het pentagram is opgebouwd volgens de gulden snede, of de verhouding van de middenevenredige, terug te vinden in alle levensvormen. In de oude lering wordt onderwezen dat de mens zeven lichamen heeft, die in en doorheen elkaar verweven zijn.
Deze vervlechting van lichamen komt tot stand, reeds lang voor de geboorte.
Vijf van deze lichamen zijn verantwoordelijk voor onze persoonlijkheid in dit leven. In de twee andere lichamen zit de bagage aan ervaringen, lessen en karma die wij van incarnatie tot incarnatie met ons meedragen.
Links beneden staat het fysieke, stoffelijke lichaam met onze mechanische en chemische functies. Het fysieke lichaam is als een mantel die we heel ons leven dragen en die we letterlijk en figuurlijk afleggen bij de dood.
Rechts beneden staat het etherisch lichaam. Dit is een elektromagnetisch veld dat ons fysieke lichaam omhult. Het haalt de energie uit het heelal die we nodig hebben voor het functioneren van ons fysieke lichaam en verdeelt de energie over de verschillende organen.
Links boven staat het astraal lichaam, het is een spiraal van cirkelende wervelingen die verantwoordelijk zijn voor ons gevoelsleven en onze intuÔtie. In het astraal lichaam kunnen wij gekleurde draaikolken waarnemen, de chakra's, die dienen als energiepoorten. Via de chakra's wordt de energie niet alleen opgenomen uit het universum, maar wordt ze ook doorgestuurd naar het etherisch en het fysieke lichaam.
Rechts boven staat het mentale lichaam. Dit staat in verband met ons denken. Vanuit het mentale lichaam wordt het lichaam geÔnjecteerd met signalen en impulsen die ons denken in werking stellen.
De top staat voor het hoger niveau van kosmisch bewustzijn: het spirituele lichaam of het Hogere Zelf. Het dragen en het gebruiken van een pentagram brengt kracht en bescherming in deze vijf lichamen, die tegelijk ook de vijf elementen symboliseren: aarde, lucht, water, vuur en ether.

Inwijding

Je legt het pentagram gedurende vijf dagen op een schaaltje met aarde. Het ritueel vangt aan bij nieuwe maan. De eerste dag leg je het pentagram op een schaaltje met aarde, met de punt naar het noorden gericht. Leg de middelvinger op de punt links beneden, en zeg:

"In deze ben ik mij bewust van mijn stoffelijk lichaam, dat ik rein en gezond moet houden in dienst van de natuur, de schepping en mezelf. Ik zuiver dit pentagram zodat het mij ten dienste kan zijn in mijn magische werken van natuur- en kruidenmagie."

Tweede dag: plaats een goudkleurige kaars naast het schaaltje met het pentagram. Leg de middenvinger op de punt rechts beneden, en zeg:

"Energie strome, vol levenskracht in het magische veld van het pentagram tot bescherming en voorpsoed van mijn eigen lichaam die de diensten verricht van de natuur- en kruidenmagie."

Derde dag: neem het pentagram in de hand, aan de punt links boven, gedurende drie minuten. Bewierook het pentagram en zeg:

"Open de chakra's, breng gevoel, intuÔtie, stromende cirkels van weten, evenwicht in het lichaam. Gezuiverd is dit metaal van het pentagram in dienst van mijn werk van natuur- en kruidenmagie."

Leg het pentagram terug op het schaaltje met de punt naar het noorden.

Vierde dag: giet enkele druppels water over het pentagram, en zeg:

"Water uit de bronnen van Moeder Aarde, zegen dit pentagram en laat geen verwarring toe in mijn deken, tijdens mijn werk en in de natuur- en kruidenmagie."

Vijfde dag: druk het pentagram gedurende drie minuten tegen het voorhoofd, en zeg:

"Laat mij zien uit het ware zelf en laat mij ontvangen uit het Hogere, de leer, de kennis en de groei van mijn spiritueel lichaam. Dat het kanaal uit de kosmos moge openstaan in zuiverheid, tijdens mijn lering en werking in natuur- en kruidenmagie."

.

De ketel

Werktuigen van de Wicca

Het gaat hier om een traditioneel object, vervaardigd uit metaal of aardewerk, dat verwijst naar de tijd dat de heks haar recepten in deze ketel klaarmaakte.

Hoewel de ketel vooral symbolisch aanwezig is, wordt hij, al naargelang het seizoen, gebruikt om water in te gieten of bloemen in te plaatsen.

De traditionele kook en mengpot van de heks, waarin ze haar brouwsels bereidde. Deze pot heeft drie poten en wordt in verband gebracht met het element water. Het getal 3 staat voor voorspoed en zegeningen.

Ze worden soms geasocieerd met het element vuur en derhalve kunnen er kleine vuren in worden aangestoken of kruiden en wierook in gebrand. Over een cauldron springen is een vervanging voor het vroegere "vuurspringen" bij een sabbath.

.

De bezem

Werktuigen van de Wicca

Voor het uitvoeren van het ritueel zal de heks de plaats waar de magische cirkel getrokken wordt schoonvegen. Deze activiteit moet alle negativiteit uit de cirkel verwijderen.

Hiervoor kan een eenvoudige veegborstel gebruikt worden, die evenwel na het schoonvegen buiten de magische cirkel geplaatst wordt.

De bezem is een belangrijk gebruiksvoorwerp voor het reinigen van ruimtes en bescherming tegen kwade of slechte energie. In de "handbinding" ( trouwen in de wicca) springen stellen vaak over de bezem voor vruchtbaarheid en kinderen . Mocht je dit niet willen, niet springen! De steel met borstel combinatie is een krachtig vruchtbaarheid symbool. Veel heksen hebben een bezem naast de deur staan om hun huis te beschermen. Het is beter om zelf je bezem te maken van twijgjes en een steel dan er een te kopen, maar eigen inzicht en gevoel is belangrijk.

.

De magische staf

Werktuigen van de Wicca

De magische staf wordt door de wicca gebruikt om de krachten uit de hogere sferen te laten afdalen. Soms doet hij dienst als instrument ter aanroeping van bepaalde energieŽn of geesten.

.

De athame en het magische mes

Werktuigen van de Wicca

Het betreft hier een heel persoonlijk werkinstrument, dat enkel en alleen door de heks in kwestie gebruikt wordt. De athame is een bot mes en wordt wel eens met het zwaard verwisseld, maar vooral als je in beperkte groep of helemaal alleen werkt, is de athame het meest aangewezen.
De athame wordt in een schede opgeborgen, die aan een koort rondom het middel wordt gedragen.
Wanneer de athame de schep is, dient ze eerst bot te worden gemaakt.
Op het lemmet van het mes worden meestal magische tekens gegraveerd.
Het gebruik van de athame kent zijn oorsprong in de oude tijden. Het was onhandig voor priesters en priesteressen steeds een groot zwaard bij zich te hebben, ter vervanging hadden zij een kleiner exemplaar, vastgemaakt aan een gordel rond de lenden. Ten tijde van de oude religie gebruikten zij de athame enkel voor magische riten met symbolische of specifiek energetisch gerichte doeleinden.
Het magische mes dient enkel voor het snijden van krijden, lapjes stof, stukjes draad of andere attributen die men nodig heeft voor het maken van kruidenbuideltjes, een talisman, enz.
Koop alleen nieuw en zuiver materiaal. De athame en het mes moeten je persoonlijk aanspreken. Zij moeten je inspireren en het gevoel geven dat zij je zullen bijstaan in het uitvoere van magische werken. Zorg er ook voor dat ze goed in de hand liggen.

Inwijding (bij volle maan, na zonsondergang)

Ga naar buiten en zoek een rustig plekje op. Verzeker jezelf dat je niet gestoord zult worden. Maak een vuurtje of laat een kaars branden. Indien er geen stromend water in de buurt is, neem je een flesje bronwater mee. Duw het mes en de athame tot aan het heft in de aarde, kniel voor je mes en je athame, met het gezicht gericht naar het noorden, en zeg:

"O Grote Moeder, uit u komt de kracht van het leven, vruchtbaarheid en zovele kruiden tot ons aller welzijn. Breng de krachten van de aarde die mij van dienst zullen zijn in het beoefenen van natuur- en kruidenmagie in dit mes en in deze athame."

Hou nu beide messen omhoog, gericht naar het oosten, en zeg:

"O Vader, Gij die ontwaakt in het oosten en zo licht brengt over de aarde, de wind laat razen om al wat uitgedroogd is te verwijderen van het gezonde, breng uw kracht in dit mes en in deze athame. Zo zal het mij van dienst zijn in mijn werken, bij het beoefenen van natuur- en kruidenmagie."

Richt je nu naar het zuiden en breng het lemet van beide in de vlam van het vuurtje of van de kaars en zeg:

"Vlammen van liefde en gerechtigheid, van levenslust en kracht, ik gebied u: omring deze lemmeten met uw kracht, opdat ook het symbool van vuur zijn kracht mag uitoefenen bij mijn werken van natuur- en kruidenmagie."

Richt je naar het westen en houd het lemmet van het mes en de athame onder het stromend water of dompel ze in de fles met bronwater en zeg:

"Kracht van water, met uw zuiverend en helende eigenschappen, die stromend uit de diepe bronnen, de aarde vruchtbaar maakt, stroom door mijn mes en mijn athame en laat mij werken met uw zuiverheid bij mijn magische werken in de natuur- en kruidenmagie."

Om het mes te bewaren, wikkel je het in een stukje natuurlijke stof of dierenhuid. Op die manier blijft het mes zuiver voor het bewerken van de kruiden.

.

De bolline

Werktuigen van de Wicca

Het mes met het wit heft. Dit mes wordt voor tal van rituele doeleinden gebruikt, waaronder het versnijden van voedsel of brood, het graveren van symbolen in kaarsen, enz.

.

Het zwaard

Werktuigen van de Wicca

 
(Excalibur)

Het magische zwaard dient louter individueel te worden gebruikt, en dit uitsluitend voor welbepaalde rituele handelingen. Het gaat hier geenszins om het wapen, doch veeleer om een siervoorwerp dat bovendien bot gehouden wordt.
Het zwaard symboliseert de kracht en de beheersing van de wicca en wordt door deze laatste gebruikt om de magische cirkel af te bakenen waarbinnen de ceremonieŽn plaatsvinden of waarin de rituelen worden uitgevoerd. Met behulp van het zwaard zal de wicca de negatieve krachten en geesten overwinnen. Bovendien beschermt het alle personen die zich in de cirkel bevinden.
Via het zwaard wordt de kracht van de lucht als een lichtstraal in de punt van het zwaard ontvangen. Dit vergt heel veel concentratie, daarom kies je beter voor een vrij licht zwaard, ook omdat de polsen niet te gespannen mogen zijn. Gebruik nooit een sabel, een degen of een ander zwaard dat men ook wel eens in gevechtssporten gebruikt. Het is niet de bedoeling geweld op te roepen, maar wel degelijk de krachten van de poortwachters en de engelen te aanroepen. Met het zwaard vragen we positieve begeleiding en bescherming en tekenen we het ruis van de krachten: "zo boven, zo beneden; zo rechts, zo lins; over de gehele wereld."
Het zwaard moet voor altijd vrij blijven van bloed. Bij hetminste spatje bloed op het zwaard wordt het onbruikbaar om rituelen uit te voeren, het zou dan alleen maar negatieve krachten aantrekken. Het beste tijdstip om het zwaard in te wijden is de eerste donderdag van de maand, net na zonsondergang.

Inwijding

Ga met het zwaard naar buiten, steek ergens een vuurtje aan of neem een kaars mee en zorg voor stromend water in de buurt.
Prik de schede van het zwaard in de aarde en zeg:

"In naam van Moeder Aarde, vloeit de vruchtbaarheid en het element aarde in mijn zwaard."

Ga op de hoogstgelegen plek staan, richt je zwaard met de punt naar de hemel, en zeg:

"O Wachters van de horizon, Aartsengelen andere positieve hemelse machten, breng de straal van Licht voor eerlijk werk en het element lucht nu in mijn zwaard."

Houd daarna de punt van het zwaard in de vlam van het vuur of van de kaars en zeg:

"Gerechtigheid en macht van de vlam, doordring mijn zwaard, alsook het element vuur."

Laat vervolgens heel het zwaard bevloeien met het stromend water en zeg:

"O zuiver en helend water uit de diepste bronnen van Moeder Aarde, breng de helende macht van het element water in mijn zwaard, zodat het dienstbaar kan zijn in de natuur- en de kruidenmagie."

Ga nu o je knieŽn zitten, breng het zwaard boven het hoofd, en zeg:

"Dit is mijn zwaard, een symbool van gerechtigheid en goedheid, beschermer van de onderdrukten. Zo zal ik ermee werken in de naam van de Godin en de God."

Wanneer je tenslotte nog het zwaard overvloedig met mirre bewierookt hebt, is het klaar voor gebruik.

.

De gesel of zweep

Werktuigen van de Wicca

Er wordt symbolisch gegeseld om o.a. vergiffenis te vragen aan de Godin. Anderzijds wordt de gesel ook gebruikt om een lichte trance op te wekken.

.

De gewaden

Werktuigen van de Wicca

Bepaalde rituelen gebeuren naakt, terwijl er bij andere gewaden worden gedragen. Witte gewaden genieten duidelijk de voorkeur, maar ook hier zijn afwijkingen niet uitgesloten. De kledij bestaat uit natuurlijke stoffen, zoals katoen, wol of zijde.

.

De bel

Werktuigen van de Wicca

De bel dient om een ritueel te laten beginnen of te doen eindigen. Zij verspreidt een heilige klank die de energie opent en sluit.

.

De kandelaar

Werktuigen van de Wicca

Inwijding (bij volle maan)

Vermeng aarde en water met elkaar tot je een brij van lopende modder bekomt. Besmeer de kandelars met het mengsel en laat ze een nacht buiten of achter een raam in het maanlicht staan. Net voor zonsopgang was je ze terug schoon met bronwater terwijl je zegt:

"Jij kandelar, houder van kaarsen, wees gezuiverd en ik bezweer u mij ten dienste te zijn bij mijn magische werken in de natuur- en kruidenmagie."

Het spreekt voor zich dat je deze kandelaars alleen mag gebruiken voor uw magisch werk en niet als decoratie bij gelegenheidsfeestjes.

.


Meditatie Het Orakel van Delphi De werktuigen van de Wicca Wierook recepten Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Wierook recepten voor heksen

(Bron: Eva Sadawa, De betoverde wereld van wierook. Schors, 2001)

Het wijden van de magische cirkel

16 delen olibanum, 8 delen mirre, 8 delen benzoŽ, 4 delen sandelhout, 4 delen kaneel, 2 delen salie, 2 delen rozenblad, 1 deel laurierblad. Laurier- en rozenbladeren verpulveren of malen en alle stoffen grondig met elkaar vermengen. Binnen de Cirkel tot smeulen brengen.

Formule voor het heksenaltaar

3 delen olibanum, 3 delen mirre, 1 deel kanlee.
De ingrediŽnten heel goed mengen en op het altaar branden. Dit mengsel zuivert de sfeer en bevordert het magische bewustzijn. In een ander recept voor altaarwierook worden slechts twee delen mirre gebruikt in plaats van drie.

Esbatwierook (Volle maan)

2 delen olibanum, 2 delen mirre, 2 delen sandelhout (liefst wit of geel), 1 deel kamfer, 2 druppels eucalyptusolie, 2 druppels ambergrijs(-olie). Deze wierook kan het best reeds tijdens de nieuwe maan worden bereid. Het mengsel heeft dan twee weken de tijd om te rijpen. In het donker bewaren!

Godinnenwierook

1 deel kaneel, 2 delen benzoŽ, 2 delen opopanax, 2 delen cederhout, 4 delen veenreukgras.
Harsen en kaneel in een vijzel fijnwrijven en pas daarna het fijn verpulverde cederhout erdoor mengen. Deze wierook geeft bij het branden een warme, krachtige geur die de eigen innerlijke vrouwelijke kracht ondersteunt en levenskracht in het algemeen oproept. Op de eerste plaats geschikt voor vrouwen, maar ook vrouwvriendelijke partners.

 


Meditatie Het Orakel van Delphi De werktuigen van de Wicca Wierook recepten Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5