Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers
Eekhout 2
9000 Gent
Contact: Mieke DHULST
E-mail Website
Update: Thursday, 29 April 2010

COLLARD (2009A) DEVOLDER (2003) HEE (2000A) PLEIJ (2004) PORTER (2010A)

COLLARD, Patrick NORBERT UBARRI, Miguel & RODRIGUEZ PÉREZ, Yolanda (eds.), Encuentros de ayer y reencuentros de hoy. Flandes, Países Bajos y el Mundo Hispánico en los siglos XVI- XVII. - Gent: Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers, 2009. - 205p. ISBN 978-90-382-1527-3
Table of Contents Publisher

  Patrick Collard, Presentación (p. 3)
  I. Encuentros de Ayer

  Miguel Norbert Ubarri, Presencia del beato Jan van Ruusbroec en fray Juan de los Angeles y san Juan de la Cruz (p. 13)
  Antonio Sánchez Jiménez, Ars vs. Natura: Lope de Vega y Juan van Hamen de León (p. 27)
  Werner Thomas y César Manrique, La infraestructura de la globalización: la imprenta flamenca y la construcción del imperio hispánico en América (p. 45)
  Raymond Fagel, La imagen de dos militares españoles decentes en el ejército del Duque de Alba en Flandes: Cristóbal de Mondragón y Gaspar de Robles (p. 73)
  René Vermeir, Los antecedentes de una casa de negocios gaditana: tres generaciones de la familia Coghen (1627-1726) (p. 93)
  Maurits A. Ebben, El diario español de Lodewijck Huygens. Un reencuentro y la confirmación de la nación neerlandesa (p. 117)

  II. Reencuentros de hoy

  Lieve Behiels, El cómic belga y la perpetuación de la leyenda negra (p. 141)
  Yolanda Rodríguez Pérez, "En Flandes se ha puesto el sol" de Eduardo Marquina y "El sol de Breda" de Arturo Pérez-Reverte: Encuentro o desencuentro en la trama histórica? (p. 163)
  Elena Carrillo Bermejo, "El quinto sello" (1937) de Simon Vestdijk: encuentro literario, desencuentro histórico entre Felipe II y El Greco y reencuentro personal (p. 181)
  Geneviève Fabry, Hadewijch y Santa Teresa en la poesía de Gelman: la enunciación como lugar utópico (p. 195)
* * * * *

DEVOLDER, Jacques, Algemene bibliografie van publicaties uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden. Deel I: periode 1792-1799. Deel II: periode 1792-1829 (niet gedateerd). - Gent: Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers, 2003. - 837p. ISBN 90-382-0407-8
Table of Contents Publisher

 1. Inleiding (p. 1)
 2. De Beschrijvingen (p. 3)
 3. Gebruikte afkortingen (p. 4)
 4. Lijst geconsulteerde bibliotheken (p. 5)
 5. Lijst met afkortingen van de referenties (p. 6)
 6. Bibliografie (p. 8)
  1. Deel I: Periode 1792 - 1799 Algemeen gedeelte (p. 15)
  2. Deel II: Periode 1792 - 1829 (niet gedateerd) Algemeen gedeelte (p. 753)
 7. Persoonsnamenregister (p. 771)
 8. Trefwoordenregister (p. 795)


More Info
Deze bibliografie betekent een nieuwe stap in het repertoriëren van de Belgische boekenproductie voor 1830. Reeds eerder verscheen van dezelfde auteur een bibliografie voor de periode 1800-1829. Met de huidige publicatie is nu ook de periode van de Franse en Nederlandse overheersing in België volledig gedekt. Deze bibliografie omvat meer dan 6300 publicaties: boeken, almenakken, verkoopscatalogi, kranten, periodieken en wereldlijke en geestelijke ordonnanties, telkens met een volledige bibliografische beschrijving en de eventuele vindplaats of de bibliografische referentie. Het werk wordt vervolledigd met een personen- en trefwoodenregister. Een bibliografisch meester- en levenswerk!
* * * * *

HEE, R. Van (ed.), Ziek of gezond ten tijde van Keizer Karel. Vesalius en de gezondheidszorg in de 16de eeuw. - Gent: Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers, 2000. - 336p. ISBN 90-382-0248-2
Table of Contents Publisher
  H. SOLY: Woord vooraf, p. III
  R. De SMET: Humanisme en geneeskunde tijdens de zestiende eeuw: une liaison dangereuse, p. 1-27
  R. Van HEE: Andreas Vesalius en zijn leerlingen: de doorbraak van de anatomie, p. 29-56
  R. RUBENS: Wijzigende concepten in het ontstaan van infectieuze aandoeningen, p. 57-72
  J.P. TRICOT & R. Van HEE: Pest en lepra in de zestiende eeuw, p. 73-83
  R. SALGADO-FIGUERA, L. MATTHYSSENS & HEE, R. Van: De Engelse zweetziekte. Een overgewaaid syndroom?, p. 85-106
  H.A. BOSMAN-JELGERSMA & G. van der WAA: Pieter van Foreest (1521-1597): Een vooraanstaand Noord-Nederlandse leerling van Vesalius, p. 107-141
  R. JANSEN-SIEBEN & R. Van HEE: Enkele aspecten der Nederlandstalige medische artes-literatuur in de 16de eeuw, p. 143-156
  K. GEELEN: Een keizerlijke patiënt, p. 157-196
  R. Van HEE: De heelkundige praktijk in de 16de eeuw "een scientie, welcke allen anderen in estime te boven ghaet", p. 197-226
  E. EVRARD: Behandeling van gewonden op de Europese slagvelden in de 16de eeuw, p. 227-263
  M. THIERY: De vroedkunde in de zestiende eeuw: een duidelijke stap voorwaarts, p. 263-295
  P. DEFOORT: Vrouwenziekten in de renaissanceperiode - de visie van een tijdgenoot, p. 297-315
  [Bibliografie - Bibliographie - Bibliography]
  [Index]
* * * * *

PLEIJ, Herman & REYNAERT, Joris e.a., Geschreven en gedrukt: boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van Middeleeuwen naar Moderne Tijd. - Gent: Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers, 2004. - 244p. ISBN 90-382-0548-1
Table of Contents Publisher
  Herman PLEIJ & Joris REYNAERT: Inleiding. Boekproductie in de overgang van het geschreven naar het gedrukte boek, p. 1-17
  Jos A.A.M. BIEMANS: Handschrift en druk in de Nederlanden rond 1500, p. 19-46
  Thérèse de HEMPTINNE: Scriverssen en hun colofons. Op zoek naar de motivatie en werkomstandigheden van vrouwelijke kopiistes in de laatmiddeeeuwse Nederlanden, p. 47-66
  Jan Willem KLEIN: Ghescreven ofte gheprent. Aspecten van de (Goudse) middeleeuwse boekproductie, p. 67-84
  Joris REYNAERT: Boekbinders, scrivers en boekproductie te Gent ca. 1430-1530. Het traditionele ambacht tegenover de drukpers: breuk of continuïteit, p. 85-102
  Hans KIENHORST: Van hetzelfde laken een pak? Eenkolomsboekjes met Middelnederlandse rijmteksten in handschrift en druk, p. 103-118
  Werner WATERSCHOOT: Arend de Keysere. Een voorzichtig experimentator, p. 119-135
  Susan Speakman SUTCH: De Gouda-editie van Le Chevalier délibéré. Een boek uitgegeven in eigen beheer, p. 137-155
  Herman BRINKMAN: De const ter perse. Publiceren bij de rederijkers voor de Reformatie, p. 157-175
  Rob RESOORT: De presentatie van drukwerk in de volkstaal in de Nederlanden tot 1501: waar zijn de auteurs, vertalers en opdrachtgevers? Een verkenning, p. 177-260
  Herman PLEIJ: Over betekenis en belang van de leesinstructie in de gedrukte proza-Reynaert van 1479, p. 207-232
  [Index]
  [Auteurs - Authors]


More Info
De vraag naar de effecten van de uitvinding van de typografie tegen het middel van de vijftiende eeuw is niet alleen eeuwenoud, maar blijkt ook te verleiden tot de meest wilde opvattingen over een (snelle) verandering van de wereld in elk denkbaar opzicht.
De hier verzamelde opstellen tonen zich geïnspireerd door deze vraag in het algemeen, om die vervolgens toe te splitsen op de Lage Landen en vooral op het boekenbedrijf als zodanig. Hoe snel en in welke gedaante behield het handgeschreven boek nog een eigen plaats in het openbare leven?
In een drietal symposia te Gent en te Amsterdam hebben verschillende boekhistorici, codicologen, analytisch bibliografen, literatuur-, kunst- en cultuurhistorici intensief gedebatteerd over dergelijke vraagstukken. Uiteindelijk heeft een aantal van hen de eigen bevindingen op papier gezet, tegelijkertijd vaak een persoonlijke plaatsbepaling, de verstrekking van nieuw materiaal en vooral de suggestie van nieuwe gezichtspunten en overwegingen.
* * * * *

PORTER, Roy (ed.), Geschiedenis van de geneeskunde. - Gent: Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij - Scientific Publishers, 2010. - XIV+398p. ISBN 978-90-382-1241-8
Table of Contents Publisher
  - Robrecht Van Hee, Woord vooraf bij de Nederlandstalige editie - Roy Porter, Inleiding
  1. Kenneth F. Kiple, De geschiedenis van de ziekte (p. 1)
  2. Vivian Nutton, De opkomst van de geneeskunde (p. 36)
  3. Roy Porter, Wat is ziekte? (p. 62)
  4. Edward Shorter, Eerstelijnszorg (p. 94)
  5. Roy Porter, Medische wetenschap (p. 128)
  6. Roy Porter, Ziekenhuizen en chirurgie (p. 168)
  7. Miles Weatherall, Farmacotherapie en de opkomst van de farmacologie (p. 204)
  8. Roy Porter, Geestesziekte (p. 232)
  9. John Pickstone, Geneeskunde, maatschappij en overheid (p. 256)
  10. Geoff Watts, Een blik op de toekomst (p. 294)
  Geoff Watts, Addendum: een nieuwe blik op de toekomst (p. 327)
  Chronologie (p. 339)
  Belangrijke menselijke ziekten (p. 351)
  Noten (p. 355)
  Literatuur (p. 359)
  Index van medische persoonlijkheden (p. 369)
  Index (p. 379)


More Info
Dit boek geeft een overzicht van de opkomst van de geneeskunde in het Westen vanaf de klassieke Oudheid tot het heden. De auteurs behandelen zowel de sociale als de wetenschappelijke geschiedenis van de geneeskunde en schetsen de chronologie van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen. Terzelfder tijd wordt ingegaan op de vragen, ontdekkingen en controverses die de medische vooruitgang hebben omringd en gekenmerkt. Het is een verhaal dat een verband legt tussen ziekte, dokters, eerstelijnszorg, chirurgie, de opkomst van ziekenhuizen, behandeling met medicijnen en farmacologie, geestesziekte en psychiatrie. De lezer maakt kennis met de cruciale ontwikkelingen van de laatste 150 jaar, maar verneemt ook meer over de klassieke, middeleeuwse, islamitische en Oost-Aziatische geneeskunde. Het boek is zeer toegankelijk geschreven en uitermate geschikt voor iedereen die een levendige en informatieve inleiding wil tot de medische geschiedenis.

Over de auteurs
Dit boek is een Nederlandse vertaling van The Cambridge History of Medecine. Het staat onder redactie van de inmiddels overleden Roy Porter (1946–2002), professor emeritus in de sociale geschiedenis van de geneeskunde aan het Wellcome Trust Center for the History of Medicine, University College London. Het bevat verder bijdragen van Kenneth F Kiple, Vivian Nutton, John Pickstone, Edward Shorter, Geoff Watts, Miles Weatherall.
* * * * *

Go Top
Go to Home Page