Uitgeverij Vantilt
  Postbus 1411
  6501 BK Nijmegen
  E-mail BioBibData
  Update: Thursday, 18 April 2013


  JAARBOEK VOOR NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS
  011: (2004) 012: (2005) 013: (2006) 014: (2007) 015: (2008) 016: (2009) 017: (2010) 018: (2011) 019: (2012)
  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 011 (2004)
  - Saskia van BERGEN De productie van een getijdenboek in laat-middeleeuws Brugge: 9-27
  - Sabrina CORBELLINI & Gerrit VERHOEVEN Een Delftse boekencatalogus uit 1573: 29-49
  - Thijs WESTSTRATE "Drucker ordinaris der Heeren Staten van Zeelandt". Het bedrijf van Symon Moulert en erfgenamen (1597-1646) als Statendrukkers: 51-66
  - Lesley MONFILS Een boek gaat door de wereld. Verspreiding en vroege bezitters van Balthasar Bekkers De betoverde wereld (1691): 67-82
  - Joop W. KOOPMANS Om de lieve vrede? Buitenlandse invloeden op de Nederlandse censuur in de achttiende eeuw: 83-97
  - Hannie van GOINGA Boeken in beweging. Publieke boekenveilingen in de Republiek 1711-1805, voornamelijk in Amsterdam, Groningen, Den Haag en Leiden: 99-126
  - Jos van HEEL Johannes Enschedé (1708-1780). Een drukker en lettergieter op zoek naar de oorsprong van zijn kunst: 127-144
  - Rietje van VLIET De poliep en de luis. Geleerden en boekverkopers in het midden van de achttiende eeuw: 145-161
  - Berry DONGELMANS Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van eeen splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912: 163-180
  - Willem HEIJTING De oude en de nieuwe boekgeschiedenis: 181-195
  - Piet MOOREN De smalle en de brede weg van de jeugdliteratuur: 197-206
  [Auteurs - Authors]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 012 (2005) Go Top
  - Boudien de VRIES Vrouw en boek. Een speurtocht naar de 'onzichtbare' vrouw in de boekenwereld: 7-12
  - Hannie van GOINGA Schaduwbeelden. Vrouwen in het boekenvak in de vroegmoderne tijd: een nieuw terrein van onderzoek: 13-28
  - P.G. HOFTIJZER Boekenbezit van vrouwen in Leiden gedurende de Gouden Eeuw: 29-46
  - Mirjam de BAAR Publicatiestrategieën van een zeventiende-eeuwse vrouwelijke auteur Antoinette Bourignon en de uitgave van haar geschriften: 47-64
  - Rudolf RASCH De dochters van Estienne Roger: 65-78
  - Myriam EVERARD Catharina Dóll-Egges te paard. Uitgeefsters tijdens de patriottentijd en de Bataafse Republiek: 79-94
  - Marjan GROOT Vrouwen en de vormgeving van het boek 1895-1940: 95-114
  - Marjolein NIEBOER Damesbibliothecarissen met 'zin en liefde voor orde'. Beeldvorming omtrent een nieuw vrouwenberoep in Nederland, 1900-1940: 115-130
  - Lisa KUITERT Mea Verwey en Uitgeverij C.A. Mees (1919-1968). Een bolwerk van beschaving: 131-144
  - Inge de WILDE De dames van De Spieghel. Over de uitgeefsters Tine van Klooster en Koos Schregardus: 145-160
  - Janneke van der VEER Tine van Buul: lezer, boekverkoper, uitgever, bloemlezer: 161-176
  - Lizet DUYVENDAK Gelijkgestemde zielen. Waarom vrouwen in groepsverband lezen: 177-190
  - Kasper van OMMEN Goed bekeken?: 191-202
  - Berry DONGELMANS Een stoet boekhistorici: 203-212

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 013 (2006) Go Top
  - Theo CLEMENS Met dank aan de censor. De informatieve waarde van precensuursporen in katholiek drukwerk uit de Nederlanden: 7-32
  - W.C.M. WÜSTEFELD Boeken, brieven, charters en manuscripten. De verzameling Van Sypesteyn: 33-49
  - IJnte BOTKE & Gerda C. HUISMAN Boeken maken de man. Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest, schilder, schrijver en toneelspeler: 51-68
  - Gerrit VERHOEVEN Een adellijke lezer op Grand Tour. Microgeschiedenis aan de hand van het reisverslag van Corneille van den Branden, heer van Reet (ca. 1713-1715): 69-84
  - Lesley MONFILS Bilderdijks debuut in losse bladen: Mijn verlustiging (1779). Een bibliografische zeldzaamheid: 85-98
  - Louis SAALMINK Door bevordering van deszelfs verspreiding. De populariteit van Van Alphen, Goeverneur en Heije: 99-119
  - Louis Ph. SLOOS Een koning met liefde voor het boek. De bibliotheek van Lodewijk Napoleon: 120-138
  - Harry van der LAAN De uitgeverij in de negentiende eeuw. Over de leveranties van de Nederlandse boekverkopers aan de boekhandel Van Benthem & Jutting in 1809, 1850 en 1890: 139-152
  - Ton BOLLAND Van wederverkoper tot uitgever. Henricus Hövekers van 1833 tot 1843: 153-168
  - Jos A.A.M. BIEMANS De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. Over codicochirurgie en de reconstructie van de vorm: 169-187
  - Sjoerd van FAASSEN P.N. van Eyck en de vormgeving van zijn bundel Opgang: 189-205
  - W.P. GERRITSEN David McKitterick en de trage revolutie. [Over:] David McKitterick, Print, manuscript and the search for order, 1450-1830. Cambridge 2003: 207-218
  - Ad LEERINTVELD Steden, boeken en stedelijke boekgeschiedenis: 219-229
  [Auteurs - Authors]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 014 (2007) Go Top
  - Adriaan van der WEEL Het boek in beweging. De boekcultuur in een digitaliserende wereld: 6-31
  - Berry DONGELMANS, Gerda HUISMAN & LEERINTVELD, Ad De wetenschappelijke bibliotheek als een ouroboros of: hoe bijzonder blijven bijzondere collecties: 33-46
  - Jacobijn KIEL Van perkament tot portaal. Middeleeuwse handschriften in Nederland gedigitaliseerd: 47-54
  - Jan-Hendrik BAKKER Hoie taai is Gutenbergs nakomertje? Over de overlevingskansen van het betaalde dagblad: 55-71
  - Saskia C.J. de VRIES De toekomst van de monografie in een digitaal tijdperk. Een perspectief vanuit een universitaire pers: 72-90
  - Willem HEIJTING Het boek tussen de media. Over kader en grondslagen van boekhistorisch onderzoek: 91-110
  - Jaap van LOON & Geeske STEENEKEN Wat moet de internetgeneratie met een schoolboek? Heeft het boek op school z'n langste tijd gehad?: 111-31
  - Jürgen PIETERS Van editiewetenschap naar traditiewetenschap. Jerome McGann over teksten, boeken en computers: 132-148
  - Els STRONKS Het oude boek gaat digitaal. Contouren van een digitale editie: 149-160
  - Jan BAETENS & Dirk de GEEST E-literatuur in het Nederlands: veel E-, weinig literatuur?: 161-178
  - Frank HUYSMANS De openbare bibliotheek in Nederland en de veranderende leescultuur sinds 1975: 179-192
  - Paul RUTTEN Digitalisering, boekenuitgeverij en de toekomst van lezen en leren: 193-206
  - Frank de GLAS Nieuw materiaal voor het onderwijs in de boekwetenschap: 207-216

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 015 (2008) Go Top
  - Thijs PORCK & Henk PORCK "Hoemen alle boucken bewaren sal om eewelic te duerene". Acht regels uit 1527 over het conserveren van boeken: 7-21
  - Johan OOSTERMAN De lezer heeft gelijk. Over de bijna primaire receptie van twee vroege drukken (Elckerlijc en Anna Bijns): 23-34
  - Kees BOTERBLOEM "Met een beschaafder Penne ..." The Making of "Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen": A Case of Early Modern Ghostwriting: 35-50
  - Djoeke van NETTEN "Tot gerief ende commoditeyt vande professoren en studenten". Academiedrukkers in de zeventiende-eeuwse Republiek: 51-70
  - Goran PROOT Gebruikssporen in programmaboekjes voor het collegetoneel van de jezuïeten in de Provincia Flandro-Belgica (1575-1773): 71-91
  - Karen L. BOWEN Sounding out a Public's views of Pedlars with texts. A Consideration of Images of Pedlars in the Low Countries (1600-1850): 93-108
  - Erik GELEIJNS Niet gedrukt in Den Haag. Achttiende-eeuwse boeken met een vals Haags impressum: 109-124
  - Jan GIELKENS De Nederlandse vertalingen van Walter Scotts Ivanhoe 1824-2006: 125-141
  - Piet BUIJNSTERS Mr. Ferdinand Casper Koch (1873-1957) als boekverzamelaar: 143-158
  - Willemijn LINDHOUT Samen sterker? Literaire uitgeverijen binnen concerns. Een analyse van het poëziefonds en de langlopende oeuvres van Querido en Meulenhoff, 1986-2006: 159-178
  - Steven Van IMPE Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken: 179-193
  - Paul van CAPELLEVEEN Nederlandse en Engelse antiquaren rug aan rug: 195-210
  - Chris COPPENS Boekgeschiedenis: globaal, al te globaal?: 211-222
  [Auteurs - Authors]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 016 (2009) Go Top
  - Berry DONGELMANS Redactioneel: 7-8
  - Jan BOS & J.A. GRUYS Veertig jaar STCN 1969-2009: 9-36
  - Rémi MATHIS The STCN in a global perspective: 37-44
  - Piet VERKRUIJSSE Waslijstjes en wenslijstjes. Zwarte gaten in de Nederlandse retrospectieve bibliografie: 45-51
  - Marja SMOLENAARS Bronnen over de grens. Wat kunnen de STCN en (nationale) bibliografieën voor elkaar betekenen?: 53-62
  - Marieke van DELFT Kwantitatief onderzoek op basis van de STCN: mogelijkheden en aandachtspunten: 63-80
  - Maarten ASSCHER De oude kleren van de keizer. Over de toekomstperspectieven van boek en boekhandel: 81-96
  - Werner J.C.M. GELDERBLOM Het kopijmanuscript voor de eerste druk van de gedichten van Janus Secundus (1511-1536): 97-112
  - Dirk IMHOF De Plantijnse uitgeverij onder Balthasar II Moretus (1641-1674). Een vergelijking met het uitgeversfonds van zijn grootvader Jan I Moretus (1589-1610): 113-129
  - Diederik LANOYE De Mechelse drukpers voor 1800: 131-150
  - Ad LEERINTVELD Ex libris: "Constanter". Boeken uit de bibliotheek van Constantijn Huygens: 151-176
  - Marius van MELLE Grensoverschrijdend uitgeven. Van Ditmar's Boekenimport 1935-1951: 177-198
  - Kathryn M. RUDY The Trivulzio Hours, the Ghent Altarpiece and the Mass as Devotional Subject: 199-231
  [Auteurs - Authors]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 017 (2010) Go Top
  Kopij en druk revisited:
  - Berry DONGELMANS Kopij en druk revisited: 7-14
  - Ed van der VLIST & Kathryn M. RUDY Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie: 15-52
  - Marieke van DELFT & Jan Willem KLEIN Nieuwe lezers, nieuwe hardware: het boek in de vijftiende eeuw: 53-91
  - Elly COCKX-INDESTEGE & Willem HEIJTING De doorbraak van de drukkunst in roerige tijden: het Nederlandse boek in de zestiende eeuw.: 93-139
  - Paul DIJSTELBERGE & Piet VERKRUIJSSE Een schitterend moeras: boek en wereld in de zeventiende eeuw: 141-170
  - Hannie van GOINGA & Jeroen SALMAN Expansie en begrenzing van de interne markt: de achttiende eeuw: 171-219
  - Berry DONGELMANS & José de KRUIF. Technische voortuitgang zoekt gretig publiek: het boekbedrijf in de negentiende eeuw: 221-252
  - Laurens van KREVELEN & Adriaan van der WEEL De stormachtige evolutie van de boekcultuur: het Nederlandse boek in de twintigste en eenentwintigste eeuw: 253-300
  - Berry DONGELMANS Copy and Print revisited (Translation): 301-307
  [Auteurs - Authors]
  [Index]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 018 (2011) Go Top
  - Ignaz MATTHEY Zedelijkheidswetgeving en pornografie omstreeks 1900. De rechtszaken tegen de uitgevers Bergé & Versteeg en het trio: 7-30
  - Louis SAALMINK Van huis tot huis met boekjes te venten. Colporteren met Elias Annes Borger: 31-47
  - Janneke WEIJERMARS "Een moeijelijk problema" Integratie, natievorming en het boekbedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830: 49-68
  - Toos STRENG Een kwestie van vraag en aanbod. Lezers en kopers van romans in Nederland 1790-1899: 69-96
  - Richard VELTHUIZEN De verovering verslagen. Publieke reacties en propaganda in de Engelse en Hollandse pamfletliteratuur tijdens de Glorious Revolution 1688-1689: 97-114
  - Ulrike Valeria FUSS From Antwerp to Peru. Books from the Southern Netherlands in the sixteenth-century Viceroyalty: 115-132
  - Kristof SELLESLACH Hert ornamentenrepertorium Torad aan het werk. Enkele aanvullingen bij en correcties op het uitgeversfonds van Christoffel Plantijn: 133-154
  - Suzan FOLKERTS Te 'duncker' voor leken? Middelnederlandse Bijbelvertalingen vanuit het perspectief van de gebruikers: 155-170
  - Arnold LUBBERS 'Weinig meer dan hun naam ...' Nieuwe inzichten over vroegnegentiende-eeuwse Noord-Nederlandse leesgezelschappen: 171-189
  - Meriel BENJAMINS, Marleen NAGTEGAAL & VOORST, Sandra van Het geheim van de lezer. Lezen bij Drentse literatuurclubs: 191-208
  - Frank de GLAS Boekenuitgevers, het roer moet om!: 209-223
  [Auteurs - Authors]

  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis: 019 (2012) Go Top
  - David MCKITTERICK How can we tell if people noticed changes in book design? Early editions of the Imitatio Christi: 11-32
  - Erik KWAKKEL `Dit boek heeft niet de vereiste breedte'. Afwijkende bladdimensies in de elfde en twaalfde eeuw: 33-50
  - Claire BOLTON The influence of type and spacing on the design of the printed page: 51-64
  - Goran PROOT De opmars van de romein. Het gebruik van romein en gotisch in Nederlandstalig drukwerk uit de zuidelijke Lage Landen 1541-1700: 65-86
  - Christoph RESKE De invloed van techniek op het uiterlijk van letters in boeken: 87-100
  - Niki SIOKI & Mary C. DYSON Serving the Reader. Typography and layout in early Greek alphabet books (1771-1830): 101-116
  - Nicolas PICKWOAD The origins and development of adhesive case bindings: 117-130
  - Erik GELEIJNS `In een Carton bandje gebonden'. Achttiende-eeuwse Nederlandse voorlopers van de uitgeversband: 131-147
  - Bharain MAC AN BHREITHIÚN Graphic design, the expansion of the public sphere and the mass market book in France after 1950. The visual identity of the Livre de poche: 148-162
  - Simon ROSENBERG Van aflevering naar scherm. De presentatie van informatie in de Oxford English Dictionary in de negentiende en eenentwintigste eeuw: 163-176
  - Geoffrey BRUSATTO Het (nieuwe) gedrukte boek. Van informatief naar participatief: 177-194
  - Markus F. POLTZER Een voetnoot bij Mormon. Hoe paratekstuele elementen hebben bijgedragen tot de schepping van de mormoonse canon: 195-212
  - Herbert BINNEWEG Over drukletters en typografie: 213-222
  [Auteurs - Authors]

  Go Top
  Go to Home Page