Home


Terug naar hoofpagina

Terug naar Agenda

Verslag Hildegard-congres Gent 1-3 juli 2011

 

Donderdagavond, 30 juni 2011bezoekt de stuurgroep al de boekentoren, waar we van de enthousiaste prof. Derolez
uitleg krijgen bij het handschrift Liber Divinorum Operum. Daarna ontmoeten we de tolken om de laatste
voorbereidingen te treffen.

  
De Boekentoren                                          Het kostbare handschrift Liber Divinorum Operum     


Verzameling rond prof. Derolez en het handschrift LDO


Een etentje met de pas afgestudeerde tolken

Vrijdag 1 juli 2011. ’s Morgens om 8 uur beginnen we met een eucharistie. Het is het feest van het heilig hart.
Pater Daniël Maes en priester Pierre Dumoulin vragen om een zegen over het congres.


Intussen komen de deelnemers aan in het Vormingscentrum Dr. Guislain. Ze worden aan de balie vriendelijk
ontvangen door Roos en Luc, Monique, Lieve, Godelieve en Rudy.

De standen zijn allemaal keurig opgesteld: de stand van SHB in de ontvangsthal, en in een aparte ruimte de Speltboetiek
van De Meulder Berchem, het Speltwinkeltje van Myriam uit Kalmthout, Helena Aerts uit Kortrijk met haar
boekenstand, Les Jardins d’Hildegarde uit Frankrijk met boeken en dasvellen, en een stand met edelstenen.


De voorzitster van de Studiegroep Hildegard Van Bingen, dr. Lut Gillis

Na een welkomstwoord van de voorzitster, dr. Lut Gillis, opent mevrouw Sylvia Brunet het congres. Een constante
in de lezingen van Sylvia is dat ze Hildegard altijd verbindt met de bijbel en ze leest dan ook eerst een stukje uit het
evangelie volgens Johannes. Heel haar betoog is een vurige oproep tot geloof, tot liefde voor de kerk, voor het
lezen van de bijbel. Ze getuigt op levendige wijze hoe Hildegard in haar leven binnengekomen is en dat ze uit
haar geschriften, zowel de medische als de geestelijke, veel vreugde put. Haar kennis en ervaringen deelt ze ook mee in
goed verzorgde cursussen die ze thuis in Eeklo en in de gerestaureerde ouderlijke woning te St. Laureins organiseert.
Hildegard is voor haar een steun en toeverlaat en ze roept op geestdriftige wijze de deelnemers op Hildegard’s
geschriften te lezen, beetje bij beetje te laten doordringen, en de raadgevingen van Hildegard ook daadwerkelijk
toe te passen. Want Hildegard is een grote heilige en een licht voor deze tijd.
De volledige voordracht is te beluisteren via de website: www.shbingen.be
Na haar voordracht stelt ze nog telkens de volgende spreker voor. Een puike presentatrice!


Mevrouw Sylvia Brunet, onze presentatrice

Dan volgt de eerste voordracht van père Pierre Dumoulin. Hij is priester van het bisdom Monaco en leidt
een seminarie voor priesteropleiding in Tbilisi, Georgië en een in Kazachstan. Tijdens de vakanties komt
hij naar Roc-Estello, Zuid-Frankrijk waar hij ook actief deelneemt en betrokken is bij het organiseren
van vastenkuren en Hildegard-weken. www.rocestello.fr


Père Pierre Dumoulin

Hij begint zijn uiteenzetting met een gezang en een gebed van Hildegard tot de H. Geest.
Hij benadrukt dat Hildegard, wel degelijk een heilige is, hoewel het canonisatieproces niet
volledig werd afgerond. (Het verloop van dit canonisatieproces kan men lezen in het
boek “De Vita van Hildegard” ISBN 90-6550-610-1).

De spreker benadrukt het belang van de visie op de mens. Het is geen machine met verstand, zoals
Descartes wilde laten geloven. Dat mensbeeld heeft immers catastrofale gevolgen gehad die
tot nu doorwerken. (Denk maar aan de orgaanhandel) Het is in tegendeel belangrijk ervan
bewust te zijn dat we een persoon behandelen of verzorgen. Hildegard’s visie op de mens is
de Bijbelse visie op de mens. De mens is een éénheid! Lichaam, ziel en geest. Zoals ook
St. Paulus schrijft. Als we eten voeden we niet alleen ons lichaam, maar ook onze ziel want ze
vormen een éénheid. De spreker onderstreept hoe belangrijk de maaltijd is, zowel in het oude
als het nieuwe testament. … Het lichaam maakt ons nederig want we ervaren onze beperkingen.
De ziel is een atelier waar moet aan gewerkt worden opdat we zouden worden waarvoor we
bestemd zijn: de eeuwigheid. Dit proces gaat gepaard met vele kwellingen en beproevingen,
beschreven en uitgebeeld in de Scivias, eerste deel, vierde visioen: de pelgrimstocht van de ziel.
Hildegard beschrijft ook al nauwkeurig de conceptie. Het zaad van de man en van de vrouw
wordt beschreven als melk waarvan kaas gemaakt wordt, sterke kaas, weke kaas en bittere kaas,
naargelang de kwaliteit van de zaadcellen (Scivias Deel 1, vierde visioen, kapittel 13). De geest
van de mens stelt hem in staat te dialogeren met God, inspiratie te ontvangen van de heilige Geest.
Zo werd Hildegards geest geïnspireerd door de heilige Geest, zoals door haar beschreven in het
begin van de Scivias en afgebeeld werd in de miniaturen. De spreker gaat dieper in op het
onderscheid tussen de ziel (l’âme; het psychisme) en de geest (l’esprit; het goddelijke in ons,
waardoor we kinderen van God zijn). Hij haalt daarbij de bijbelpassages aan waar het verschil duidelijk is,
zoals in de lofzang van Maria. (33,55). De antropologie van Hildegard, dit is de visie op de mens, is
perfect bijbels, ze stemt volledig overeen met de leer van de katholieke kerk. De spreker dankt Hildegard om
deze visie, die vaak volledig vergeten is, om ze terug in herinnering te brengen. Een mens kan ziek
worden door een verstoringen in één van drie niveaus, het lichamelijke, het psychische of het
spirituele en vaak gaan deze drie ook samen. Een lichamelijk lijden kan ook een middel zijn dat God toelaat,
om verlost te worden van hoogmoed en om het eeuwig leven te verwerven. De spreker geeft hiervan
een concreet voorbeeld dat hij als parochiepriester heeft meegemaakt. Maar ook Hildegard had veel te
kampen met lichamelijke kwalen. Zo werd ze door de zweep van God op het ziekbed geworpen totdat
ze aan Zijn oproep om alles op te schrijven gehoor gaf (Scivias, voorwoord). In één van haar brieven
waarschuwt Hildegard ook een persoon om orde te scheppen in zijn gedachten. Zo niet zal hij verdrogen en
zijn krachten verliezen. Onze geest is geen vuilbak waar je gelijk wat ingooit. Let erop wat er in je
geest binnenkomt. Het is niet min wat voor rommel van T-V beelden, internet, de geesten binnendringt.
Een jongere die zijn tijd verspilt voor TV en computer, die verliest zijn groene levenskracht, zijn de viriditas,
en zal verdrogen!!! Het principe van de Hildegard-geneeskunde bestaat erin de hele persoon gezond
te maken, zijn lichaam, zijn psyche en zijn spirituele dimensie. De vraag die een zieke zich moet stellen is:
hoe kan ik mijn beproeving, ziekte omvormen tot een genade? Hoe kan ik mijn ziel uitzuiveren
of laten zuiveren? Vasten is daarbij een uitstekend middel, dat door de katholieke kerk
wordt voorgehouden. Vasten, aalmoezen geven en bidden. Gedurende de vasten eten hij en zijn
200 leerlingen niets van dierlijke oorsprong, geen melk, geen vlees, gebruiken geen genotmiddelen, geen wijn. …
Vasten zuivert het lichaam van allerlei overbodige ballast. Iets van zijn rijkdom delen met anderen verlost
ons van overbodig bezit. Daarnaast is het gebed een uitstekende therapie. Vooral de lofprijzing doet
een mens herleven. De spreker roept op om de dag te beginnen met een flinke dosis lofzang.
Dat brengt u in vorm voor de rest van de dag. Dan citeert de spreker verschillende passages uit
Hildegards teksten die betrekking hebben op de krachten van de ziel. Hij eindigt deze
eerste voordracht met een “gebed” van Hildegard. Het is in feite het antwoord van de deugd
“het hemels verlangen” op de ondeugd “zorgen om het aardse” uit Liber Vitae Meritorum, vierde deel kapitel X.


Dan even een te korte koffiepauze

Lieve Cooreman zorgt voor de timing, rinkelt met de bel als het weer tijd is om te gaan luisteren.
De volgende spreker van de vrijdagvoormiddag is musicoloog Gerardus De Swerts, muziekleraar
aan het conservatorium te Antwerpen. Hij spreekt over het muziekspel “Ordo Virtutum” met als
ondertitel: “De menselijke ziel in haar aardse strijd tegen de verleidingen van het kwaad”.


Gerardus De Swerts

“Ordo virtutum” wordt omschreven als een muzikaal drama. De dialoog tussen de goede en slechte krachten
wordt ondersteund door de kracht van de muziek. De spreker behandelt achtereenvolgens:

1) De Scivias als oorsprong en basis van de Ordo virtutum

2) De Ordo virtutum met muzieknoten uit de Riesencodex van Wiesbaden.

3) De bespreking van de virtutes in Scivias en Ordo virtutum met enkele voorbeelden

4) De muzikale middelen, sleutelwoorden, verbanden.

Hildegard hoort zelf in haar visioen op wonderbaarlijke wijze gezangen. Dat schrijft ze in de Scivias, derde deel,
dertiende visioen. Ze hoort lofgezangen op degenen die in de hemelse vreugde leven, dan klaagliederen over
degenen die nog strijd leveren op aarde….

Dit krachtige klankvisioen, het dertiende visioen, vormt de kern en misschien wel de oorsprong van
Hildegards muzikale oeuvre.

In de Ordo virtutum roept de ziel om hulp. Goddelijke krachten komen haar ter hulp in haar strijd
tegen de verleidingen van de duivel. Als deugden treden op: de nederigheid (humilitas) , de
kuisheid (castitas) , het geduld (patientia), de liefde (caritas), de overwinning (victoria), liefde
tot het hemelse, discipline, barmhartigheid, de vrees voor God (timor domini),
gehoorzaamheid (obedientia), geloof (fides), hoop (spes), ….

Al deze deugden zijn gekleed in prachtige gewaden, versierd met edelstenen, en met specifieke attributen.
Tenslotte overwinnen deze deugden de duivel, gooien hem op de grond en verdrijven hem.
Dan heffen de ziel en de goddelijke krachten een lofzang aan.

De spreker overloopt de beschrijvingen en eigenschappen van al die verschillende hemelse krachten.
Dat Hildegard haar zusters in deze feestelijke kledij liet optreden riep weerstand op zoals in brieven te lezen te staat.

De magistra Tengswich, moeder-overste van een klooster in Andernach, had iets gehoord over
Hildegards klooster dat zij klaarblijkelijk schandalig vond en ongepast voor kloostervrouwen.
Ze wilde weten of deze geruchten klopten, en schreef daarom aan Hildegard:
“Ons kwam een gerucht ter ore over een ongebruikelijke gewoonte, namelijk dat uw
nonnen op feestdagen bij het zingen van de psalmen met loshangend haar in het klooster staan,
en als versiering lichtend witte sluiers van zijde dragen, waarvan de zoom de vloer beroert.
Op hun hoofd dragen zij een met goud bewerkte krans, in welke op harmonische wijze
aan de zijkanten en de achterkant een kruis, en boven het voorhoofd een afbeelding
van het Lam verwerkt zijn. Ook zouden de vingers van de zusters versierd zijn met
gouden ringen. Dit alles tegen het verbod van de Herder van de Kerk in.
Een dergelijke vernieuwing van de gebruiken […] gaat ons bescheiden voorstellingsvermogen
ver te boven en heeft in ons een grote verwondering teweeggebracht”. De geschokte kanunnikes
wilde weten “op wiens gezag een dergelijk gebruik in een klooster gerechtvaardigd kon
worden”. (Citaat naar: Otto Betz: De inspirerende Hildegard van Bingen; pp. 45 en 46.)

De volledige voordracht kan men downloaden en opnieuw beluisteren via www.shbingen.be.
Maar eigenlijk moet men om er echt van te kunnen genieten het muziekspel horen en zien

Dan is het etenstijd. Het menu werd zorgvuldig samengesteld door o.a. door Myriam van het Speltwinkeltje
en Stefaan van de Speltkorrel. De koks van het vormingscentrum hebben ook hun uiterste best gedaan.
Maar het blijft toch een hele kunst om een lekkere en smakelijke maaltijd klaar te maken voor zo’n grote groep.Rudy Vercauteren is altijd blij

’s Namiddags is het eerst de beurt aan mevrouw Emmanuelle Voisin over de voedingswaarde van spelt.

 


Emmanuelle Voisin straalt van geluk want ze is enkele maanden geleden moeder geworden


Het auditorium geraakt meer en meer gevuld

>Top

Spelt is een zeer oude graansoort, zo begint Emmanuelle haar betoog. Hij wordt reeds in de bijbel expliciet
vermeld. Ezechiel, 4,9. Bij Hildegard is spelt het beste graan (optimum granum). De volledige voordracht kan
men downloaden en opnieuw beluisteren via www.shbingen.be. Enkele fragmenten. Spelt past zich aan aan
arme grond. Groeit o.a. in de Ardennen. De naam spelt zou te maken hebben met het omhulsel, het kaf,
dat stevig rond de korrel zit en dus moeilijk te verwijderen is. Er bestaan verschillende soorten spelt. Le petit
épautre uit Frankrijk, heeft 14 chromosomen (monococcum) , de “farro” uit Italië heeft 2 maal 14 dwz.
28 chromosomen (dicoccum), le grand épautre, Triticum Spelta, heeft 3 maal 14 dwz.
42 chromosomen (tricoccum). (n.v.d.r. Het zijn de Fransen die de kleine spelt geïntroduceerd
hebben en er heel enthousiast over zijn. De Duitsers spreken enkel over spelt tout court,
waarmee
de grote spelt bedoeld is. Op bijeenkomsten in Roc-Estello is dit steeds een discussiepunt
tussen Strehlow en Les Jardins. Alle ervaringen van dr. Herztka en Strehlow zijn gebaseerd
op de grote spelt.)
In de Middeleeuwen was het grootste deel van Noord-Frankrijk bezaaid met
drie graansoorten: spelt, rogge en gerst. Nadien is het belang van spelt sterk afgenomen in het
voordeel van tarwe, want deze heeft een grotere opbrengst dan spelt. Het onderzoekscentrum
in Gembloux zet zich sterk in om spelt terug op de kaart te zetten. Eén van de voordelen van
de kleine spelt is dat hij niet kan gehybrideerd worden, en hij blinkt ook uit door zijn smaak.
Van de grote spelt zijn er gehybrideerde soorten waaronder Rouquin en niet gehybrideerde
soorten waaronder Oberkulmer. De Frankenkorn zou door de speltspecialist uit Gembloux
waarmee de spreekster contact heeft zelf gehybrideerd zijn.

Wat zegt Hildegard over spelt? “ Spelt is het beste graan, en het is warm, vet en geneeskrachtig.
Het is zachter dan de andere granen en aan degene die het eet bezorgt het goed vlees,
vormt het goed bloed, en geeft een blije geest en vreugde in het gemoed van de mens.
Hoe het ook gegeten wordt, hetzij in brood hetzij in andere bereidingen, spelt is goed
en zacht. En als iemand zo ziek is dat hij omwille van verzwakking niet meer kan eten,
neem dan de volledige speltgranen en kook ze in water. Voeg er vet aan toe of een
eierdooier om de smaak te verbeteren zodat hij het liever eet, geef dit aan de zieke
te eten en het zal hem als een goede en gezonde zalf inwendig genezen.”

Spelt bevat alle noodzakelijke essentiële aminozuren, bevat meer magnesium en ijzer dan tarwe.
Er volgen nog wetenschappelijke gegevens over spelt. Een zekere dokter Delacroix, die deze
voordracht had moeten geven heeft onderzoek gedaan over spelt. Blijkbaar is zijn interesse
zodanig gegroeid dat hij nu in plaats van internist, molenaar en bakker geworden is met
een molen in Hollange. De Studiegroep heeft hem daar opgezocht maar de vogel was
gaan vliegen. Omdat we op hem dus niet konden rekenen heeft Emmanuelle de voordracht
over spelt overgenomen.

Dan volgt de voordracht van dr. Lut Gillis: succesvolle remedies.


Achtereenvolgens komen aan bod

1) De aderlating. De spreekster heeft een grondig opzoekingswerk verricht en heel
wat studies gevonden die het nut van de aderlating aantonen. Prof. Zacharski uit de
V.S. heeft bijvoorbeeld aangetoond dat zelfs het risico op kanker sterk daalt.

2) Koppen . Het is een zeer oude methode. Galenus paste ze al toe. In Griekenland,
zo vertelde een patiënte, doet iedereen dat bij mekaar. De moslims doen het ook,
want de profeet Mohamed raadt deze methode uitdrukkelijk aan, en aderlaten
eveneens. (dr. Louis kreeg eens een boek van een moslima: “De geneeskunde
van de profeet. Op p. 31 staat: De profeet beval het koppen aan en
zei: “Er zijn geen remedies die met koppen en het aderlaten vergeleken kunnen worden.”)

Studies tonen aan dat koppen zetten de schadelijke LDL-cholesterol vermindert. Ervaringen hebben ons
geleerd dat koppen zetten bijzonder goed helpt bij reumatische aandoeningen. Een patiënt met de
ziekte van Bechterew is nu pijnvrij dank zij koppen. Een andere studie toont aan dat het een heel
goede methode is voor migraine en spanningshoofdpijn.

3) De alsemkuur, de voornaamste meester tegen alle uitputtingstoestanden. Bedwingt de loomheid,
de melancholie, klaart de ogen, zuivert de ingewanden en bezorgt u een goede vertering.

4) De Bergvenkelperenhoning, waardevoller en nuttiger dan het zuiverste goud. Verdrijft migraine.
De mensen die het geprobeerd hebben zijn er zeer enthousiast over. In Duitsland gebruikt
dr. Strehlow deze kuur vooral als maagdarmreiniging.

5) Boerenwormkruid. Een man had een mogelijk kwaadaardig letsel in de prostaat waarvoor een
biopsie gepland werd. Hij nam de boerenwormkruidwijn in een fikse dosis en toen de biopsie moest
gebeuren viel de dokter achterover. Hij wist niet waar hij moest prikken want het letsel was verdwenen.

6) De carneool. De spreekster vertelt haar ervaring met een man met herhaalde hevige neusbloedingen.
Met de carneool in warme wijn was het probleem van de baan. Ongelooflijk.

7) Het diarree-ei. Twee eierdooiers, een afgestreken koffielepel komijn en een mespunt witte peper.
Een omeletje ervan bakken. Eventueel in de eierschaal zelf. Werkt fenomenaal, aldus de ervaring van dr. Lut.

8) De energiekoekjes. Ze bevatten nootmuskaat, kaneel en kruidnagel. Ze openen het hart,
maken blij en bezorgen een goed geheugen. Ze zijn een antidepressivum eerste klas.

9) Galgant. Galgant in bronwater is een remedie voor koorts. Het heeft antivirale eigenschappen.
Bij rugpijn gebruikt men galgant in warme wijn en bij hartlijden galgantpoeder of tabletten.

10) Gerst. Daarmee kan men een bad nemen.

11) Grieppoeder. Werkt fenomenaal bij banale verkoudheid en griep. …

12) Ijzerhard. Werkt wonderwel bij abcessen. Een vrouw die borstvoeding geeft en een abces in
de borst ontwikkelt voelde de werking van ijzerhardcompressen onmiddellijk.

13) Kastanjemeel in honing helpt bij leverlijden

14) Lijnzaadcompressen bij brandwonden werken spectaculair.

15) De peterseliehoningwijn, op basis van peterselie, honing en wijnazijn, is een zeer probaat
middel voor mensen met hartzwakte.

17) De tongvarenwijn is één van de recepten die ik het meest voorschrijf. De tongvarenwijn
bevat tongvaren, lange peper, kaneel. Is goed voor de lever, de longen en de ingewanden.
We hebben de resultaten ervan gezien bij hormonale problemen o. a. bij schildklierproblemen.

Bij een vrouw met een groot baarmoederfibroom, een harde vleesboom die tot aan de navel reikte ,
verminderde in volume tot de helft, werd terug zacht en veroorzaakte geen last meer.

18) De viooltjeszalf. Voor hoofdpijn en kanker. Ze is moeilijk te maken want men heeft naast
het sap van het maarts viooltje bokkentalg (hircinum sepum) nodig. We hebben gezien dat een
trage kanker op het voorhoofd er mee verdween.

19) Bertram. We waren in Brazilië en hebben er over bertram gesproken. Ze hebben de bertram
aan de universiteit van Campinas onderzocht op kankercellen en vergeleken met middelen die
gebruikt worden bij chemotherapie. . Een studie toont dat kankercellen, meer speciaal
ovariumkankercellen, er door gedood worden.

Dan is er weer koffiepauze en nog een vragenuurtje.


Tijdens de voordrachten interviewt en filmt de Franse katholieke TV-zender KTO
enkele sprekers. Ze maken een film over Hildegard, die zal uitgezonden worden op 17 september 2011.

’s Avonds bezoeken we in verschillende groepen de boekentoren waar prof. Derolez uitleg geeft bij
het handschrift Liber Divinorum Operum. Ondergetekende begeleidt samen met Paul de Franstaligen.


Prof. Derolez heeft de echtheid van het handschrift bewezen en daarover ook gepubliceerd.

Hij legt uit hoe Hildegard tewerk ging. Ze schreef op wastafeltjes want perkament
was zeer duur. Hij veronderstelt dat ze er daar ook geen honderd van had, maar misschien
een tien of twintig. Eenmaal een hoofdstuk afgewerkt werd dit door haar secretaris de monnik
Volmar en een medezuster, zuster Richardis, overgebracht op perkament. Dan werden de
wastafeltjes uitgeveegd en kon ze aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Als het eenmaal op
perkament was overgebracht keek Hildegard de tekst na en corrigeerde hem. Er zijn doorhalingen
te zien in het handschrift. De indeling in verschillende kapittels werd pas helemaal op
het einde, als het werk af was, gedaan. De tekst in het handschrift loopt gewoon door
zonder indeling in hoofdstukken. De inhoudstafel werd dus pas helemaal op het einde
als het hele werk af was, ingevoegd. Het boek bevat ook geen illustraties. Die zijn pas
later in andere handschriften toegevoegd. Hier en daar is ook te zien dat er twee
verschillende handen aan het werk zijn geweest. Hoe dit kostbare handschrift in
Gent terechtgekomen is, is niet heel duidelijk. De prof denkt dat Hildegard of één van
haar volgelingen dit boek als geschenk gegeven heeft aan de abt van de Mathiasabdij
in Trier. Iemand heeft het daar voor een appel en een ei gekocht en zo is het in Gent
terechtgekomen. Het is het enige handschrift dat rechtstreeks van de wastafeltjes is
afgeschreven en daarom wordt het als het meest kostbare handschrift van Hildegard
beschouwd. We mogen het aanraken en erin bladeren, tot grote tevredenheid van
de deelnemers. Het perkament voelt zeer zacht aan. De professor is opgetogen
over zoveel belangstelling. Hij heeft dit werk helemaal ontcijferd. een jaar of vijf
heeft hij hieraan gewerkt, niet zo heel lang dus zegt hij. Het is in boekvorm
uitgegeven bij Brepols Turnhout in de serie Corpus Christianorum, Continuatio
Medievalis XCII. 1996.


Prof. Derolez vertelt ook iets over de Scivias. Het handschrift van de Scivias, dat zich in
Wiesbaden (W) bevond is sinds 1945 verdwenen. Er bestaan nog wel fotokopieën van
in zwart-wit, gemaakt in 1927, die bewaard worden in Eibingen. Maar veel interessanter
is de geïllustreerde handgemaakte facsimile op perkament uit de jaren 1927-1933, dat
eveneens in Eibingen bewaard wordt, en dat we ooit mochten zien. Wel mochten we er
niet aan komen.

’s Avonds laat gaan we met enkelen nog rap een pintje drinken in de stad, vlak tegenover
het Gravensteen. We hebben niet veel tijd want we mogen de laatste tram niet missen.
Mieke Kock-Rademakers belooft de Scivias te zullen vertalen. Wat een belofte! En een
juk valt van mijn schouders, want ik dacht dat ook te doen, maar zag dit eigenlijk niet zitten.


Gents Gravensteen vanuit de lucht

>Top

Zaterdag 2 juli. ’s Morgens om 8 uur beginnen we met een H. Mis. Dan om 9 uur is het de buurt
aan ondergetekende: Wat maakt Hildegard zo geloofwaardig? Een overzicht van 20 jaar ervaring
met de Hildegard-geneeskunde.

Deel I. De effectiviteit van haar therapieën. We geven voorbeelden van ziektegevallen waarbij de
geneeswijze van Hildegard ons overtuigd heeft. Verschillende recepten werden reeds door dr. Gillis
aangehaald. Die gaan we hier in dit verslag niet meer vermelden. Heel de voordracht is zoals alle
andere te beluisteren op www.shbingen.be .

De wijnstokdruppels in olijfolie voor oorontsteking. Niets is zo vervelend in de algemene praktijk als
een moeder die steeds maar terugkomt met haar kind, dat alweer een oorontsteking heeft. In de klassieke
geneeskunde bestaat de behandeling uit neusdruppels en pijnstilling. Antibiotica zijn niet aangewezen
want helpen niet. De wijnstokdruppels in olijfolie insmeren rond het oor helpt wonderbaarlijk.

De alsemolie op de borst voor hoest bij kinderen. Uit “De Huisarts” van 26 mei 2011.
“Straks geen hoestremmers meer voor kinderen?” Hoestremmers worden al langer afgeraden
bij kinderen. Ze kunnen ook de ademhaling onderdrukken en worden ook in verband gebracht
met wiegendood. Wat kan men dan nog doen als uw kind hoest? Alsemolie op de borst.
Wij en vele anderen hebben ondervonden dat het werkt.

Weegbreesap voor insectenbeten. Voor jeukende muggenbeet, of pijnlijk wespen- of bijensteek helpt
het sap van weegbree binnen enkele minuten. Een blaadje weegbree, het mag smalle of brede weegbree
zijn, stukwrijven op de jeukende of pijnlijke plaats, eventueel nog eens te herhalen, helpt snel de jeuk
en/of pijn te verdrijven.

Galgant bij angor pectoris. Bij iemand met hevige pijn op de borst, door angor pectoris, ging de
pijn niet over met twee of drie tabletten cedocard onder de tong. Onder toevoeging van één tot twee
galganttabletten verdween de pijn op de borst. Dit hebben we meermaals ervaren gedurende de voorbije twintig jaar.

Galgant in warme wijn voor acute lumbago. Een vrouw kwam kromgebogen, bijna kruipend,
op raadpleging wegens „verschot“ in de rug. Met galgant in warme wijn, een inspuiting en rust was
ze de volgende dag genezen en kon terug aan het werk. Zo’n snelle werking heb ik zelden of nooit
gezien met klassieke ontstekingsremmers alleen.

De Wijn-Azijn-Salie behandeling (WAS) bij diabetes type 1. Een man met recent vastgestelde
diabetes werd in de kliniek op insulinetherapie gezet. Met de wijn-azijn-salie-behandeling kon hij
zijn insuline reduceren van 34 eenheden naar 4 eenheden. De diagnose van insulinedependente
diabetes werd nadien door een andere specialist gewijzigd in niet insulinedependente diabetes!
Deze WAS-behandeling opent nieuwe perspectieven voor mensen met verse diabetes type 1.
Voorwaarde is wel dat men er onmiddellijk mee begint zodra de symptomen van veel wateren
zich voordoen. Zo niet gaan de eilandjes van Langerhans, die de insuline produceren, reddeloos
verloren en is men levenslang afhankelijk van insuline-inspuitingen.

Tanden poetsen met koud water. Hierbij kan men met eigen ogen vaststellen dat er allerlei
vuiligheid van de tanden valt, zelfs stukjes tandsteen.

Zout is goed. Na een jarenlange hetze tegen het zout, is prof. Jan Staessen van de K.U.L.
tot de bevinding gekomen dat zout goed is. Moderne onderzoeken bevestigen in vele gevallen
de raadgevingen van Hildegard. Dat heeft ons geloof in Hildegard weerom versterkt.

Rauwkost is te mijden. De EHEC-epidemie bewijst nog maar eens dat de raadgevingen van Hildegard
geloofwaardig zijn. Indien ze meer zouden bekend raken en toegepast, zou deze EHEC-epidemie niet hebben
plaatsgevonden. 38 doden (16-06-2011) en 3000 zieken. Nog eens kort: op sla doe je steeds wat wijnazijn,
om hem te ontgiften, en voor de rest: groenten koken! Geen rauwkost en zeker geen scheuten!

Het verhaal van Georg Jasper: maagkanker met uitzaaiingen in de lever. Op 60 jarige leeftijd
kreeg de heer Georg Jasper te horen dat hij nog maar enkele maanden te leven had wegens uitgezaaide
maagkanker. Hij legde zich volledig toe op de Hildegard-voeding en geneeswijzen en genas volledig.
Na 10 jaar getuigt hij er nog steeds over op congressen in Duitsland en ziet er nog steeds stralend uit.

 

II. De rijkdom aan nieuwe inzichten

1) De vertering van het bloed. Digestio sanguinis

De drie verschillende cellen in het bloed, de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes kennen
een afbraakproces, of vertering. Uit die afbraak of vertering ontstaan afvalstoffen, en deze afvalstoffen geven
na jaren aanleiding tot aderverkalking. We tonen een DVD met microscopische opnamen. We zijn overtuigd
geraakt dat de reticulocyten , die beschreven staan als jonge rbc, geen jonge maar oude rode bloedcellen zijn.

Nieuw inzicht in het ontstaan van hart- en vaatziekten, met name een nieuw inzicht in het cholesterolprobleem.
We zijn tot het inzicht gekomen dat het cholesterolprobleem een afvalprobleem is dat in hoofdzaak
voortkomt uit de afbraak van de rode bloedcellen.

Diabetes type 2, de meest voorkomende vorm van suikerziekte. Bij diabetes type 2 spelen die
oude rbc ook een rol. Ze geven niet alleen cholesterol vrij maar ook glucose, suiker. Suikerziekte
is dus te begrijpen als een stofwisselingsziekte. Aderlating is dan alweer een goede preventieve maatregel.

Infectieziekten: micro-organismen in het normale bloed. We hebben nog ongekende
micro-organismen in het normale bloed mogen ontdekken (zie deel 8 en 9B).

Micro-organismen in de normale urine. Daarnaast hebben we ongekende micro-organismen
in de normale urine
gevonden. Dit heeft ons gebracht op een nieuw inzicht in het ontstaan
van urineweginfecties.

Micro-organismen in het normale maagsap. Op dezelfde wijze als in de urine, dit wil zeggen door
kleuring met kristalviolet, hebben we dan ook nog ontelbare micro-organismen in het
normale maagsap
waargenomen.

Bloedplaatjes in de urine. We hebben de prachtige bloedplaatjes in de urine mogen ontdekken,
dit zowel bij gezonde personen maar vooral bij diabetici. We vermoeden dat ze een rol spelen
bij het ontstaan van de nieraantasting bij diabetes. We tonen er beelden van.

Verband tussen bloedplaatjes en micro-organismen. We hebben een verband leren zien
tussen bloedplaatjes en micro-organismen. Onze stelling is dat bloedplaatjes worden
afgebroken tot micro-organismen. Een duidelijke aanwijzing hiervoor is dat bloedplaatjes die
bewaard worden, gemakkelijk besmet geraken en dat men nu overweegt om er een medicament
aan toe te voegen om ze steriel te houden. Maar er zijn nog talrijke andere klinische gegevens die
duidelijk in die richting wijzen. Afbeelding van een bloedplaatje. Bemerk de uitlopers.
De “pediculi” van Hildegard?

Zwarte galstoffen. We hebben zwarte conglomeraten ontdekt in het bloed. Ze komen overeen
met de zwarte galstoffen van Hildegard. Ze bieden onder andere een mogelijke verklaring voor het chronischevermoeidheidssyndroom. Praktijkervaringen bevestigen onze visie. Ook depressie
en dementie
begrijpen we nu veel beter want iedereen heeft zulke zwarte galstoffen, maar de ene
meer dan de andere. Het zijn deze zwarte galstoffen die volgens Hildegard de mens triestig maken
en ze zijn een oorzaak van iedere ernstige ziekte. Ook bij migraine speelt deze zwarte gal een
cruciale rol. We tonen beelden van zwarte galstoffen.

Zwarte galstoffen afbraakproduct van WBC. Deze zwarte galstoffen hebben we kunnen
identificeren als afbraakproducten van de witte bloedcellen
(zie dvd deel 9B). Logisch dus
dat na een zware infectie en ook na hartinfarct depressie kan ontstaan. De witte bloedcellen met
hun erfelijk materiaal stemmen overeen met het “lauwe lichaamsvocht” en hieruit ontstaan de zwarte galstoffen.

De rook van de zwarte galstof. Aan deze zwarte galstoffen zien we vaak een gasbel,
overeenkomend met de rook van de zwarte galstof.

III. HET BERTRAMPROJEKT IN ZAMBIA

 

1) BERTRAM. De plant die gelijkt op kamille heeft een dikke wortel. We zijn naar Marokko
getrokken om de plant in zijn natuurlijk milieu te gaan zoeken.

De tekst van Hildegard over bertram luidt als volgt. Bertram is zuiver en bevat een goede
geneeskrachtige werking. Voor een gezonde mens is het goed dat hij gegeten wordt omdat
hij de afvalstoffen in hem vermindert, goed bloed opbouwt en een zuiver verstand geeft.
Maar ook de zieke die reeds lichamelijk aftakelt, brengt hij terug op krachten en laat niets
onverteerds naar buiten gaan.”
We tonen een aidspatiënt die terug tot leven gekomen is.

“Maar ook de zieke die veel fluimen in zijn hoofd heeft, als die dikwijls bertram gebruikt,
vermindert dat de fluimen in zijn hoofd. Maar ook dikwijls gebruikt verdrijft het bij de mens
borstvliesontsteking, bezorgt hem zuivere sappen en maakt zijn ogen klaar. Hoe dit kruid
ook gebruikt wordt, hetzij droog of mee gekookt, het is altijd nuttig en goed, zowel voor zieken
als voor gezonden. Want als de mens hem dikwijls eet, jaagt hij de ziekte van hem weg,
en behoedt hem ervoor dat hij ziek wordt. Dat hij bij het eten ervan speeksel uitlokt, dat komt
omdat hij de slechte vochten uittrekt en gezondheid weergeeft.” (PL 1138)

Wetenschappelijke studies. 1990. Weenen et all. Dar Es Salaam. Pellitorine is actief tegen plasmodium
falciparum. Een studie in Thailand uit 2007 toont activiteit tegen de tuberculosebacil.

2) ZAMBIA. Malaria, tuberculose en hiv/aids zijn de grote gezondheidsproblemen in Zambia. WGO.
Malaria kan zowel voorkomen als genezen worden. Iedere 30 seconden sterft een kind aan malaria.
Ieder jaar sterven meer dan één miljoen mensen aan malaria, de meeste van hen jonge Afrikaanse kinderen.

3) BERTRAMPROJECT. In verbondenheid met de gemeenschap Ster van David en gesteund
door de SHB zijn we in 2004 gestart met het Bertramproject in Zambia. Het doel van het project
is malaria te voorkomen door middel van de promotie en de distributie van het kruid bertram
(Anacyclus pyrethrum), dat wegens zijn inhoudsstof pellitorine bewezen activiteit bezit tegen
de malariaparasiet. Ook zijn we bezig een hospice te bouwen voor terminale aidspatiënten.
Verpleegkundige Paul Schoofs verblijft er gedurende ongeveer zes maanden per jaar.
Ik reis één- à tweemaal per jaar naar Zambia. We tonen de laatste ontwikkelingen.


De St.-Hildegard-kapel


Luchtfoto: de Hildegard-site in Zambia

Daarna spreekt dr. Philippe Loron. Hij is neuroloog en werkt in het ziekenhuis La Salpétrière in Parijs,
waar hij mensen verzorgt die een beroerte hebben opgelopen. We kennen hem al enkele jaren van de sessies
in Roc-Estello en spreekt nu over de psychotherapie van Hildegard.


Dr. Philippe Loron met dasvellen in de hand bij de Franse Hildegard-vrienden
Claude en Marie-France Delpech van Les Jardins d’Hildegarde

Terwijl men niet zeker weet of Hildegard haar remedies zelf heeft toegepast, is men wel zeker
over haar psychotherapie. Het muziekspel Ordo Virtutum, dat ze schreef rond 1150 is een vorm
van psychotherapie geweest om een relationeel conflict dat ontstaan was tussen haar en een
groep medezusters van haar kloostergemeenschap op te lossen. (n.v.d.r. Dit conflict wordt
duidelijk in de verf gezet in de film Vision) De psychotherapie is vooral gebaseerd op haar
tweede groot visionair werk Liber Vitae Meritorum, dat ze schreef van 1158 tot 1163.
Daarin beschrijft ze 35 ondeugden en de eraan tegengestelde deugden die er mee in dialoog treden.

Er zijn vijf groepen. In LVM Pars I, II, III, IV, V.

 

Pars I. De man die naar het oosten en het zuiden kijkt.

1a) Amor saeculi. De liefde tot het aardse. Wordt door Hildegard beschreven als een menselijk figuur,
een naakte man, zwart als een Ethiopiër. Met zijn armen en benen omklemt hij een boom waaraan
allerlei soorten bloemen groeien. Met zijn handen grijpt hij naar al die bloemen, verzamelt ze
en legt uit waarom. Hij haalt heel wat argumenten voor de dag. Waarom zou ik verdrogen als ik
alle groenkracht hebben kan? Ik ken geen ander leven dan dit. Onmiddellijk nadat hij die woorden
uitgesproken heeft verdroogt de genoemde boom en de man stort neer in de duisternis.

1b) Daarop antwoordt de liefde tot het hemelse: “Gij verkeert in grote dwaasheid ”.
(Tu in magna stultitia es).
…..omdat ge verlangt te leven in as, en niet dat leven zoekt dat nooit verdroogt. …

2a) Petulantia. Uitgelatenheid, ongeordendheid. Door Hildegard beschreven als een hond die
op zijn achterste poten staat. Daar tegenover staat 2b) Disciplina. Discipline, geordendheid.

Elk van de ondeugden krijgt een beschrijving hoe ze eruit ziet. Men moet eigenlijk heel de
tekst lezen. Is nog niet in het Nederlands vertaald. Het is volgens de spreker ook onmogelijk
alle deugden en ondeugden te bespreken. Dat kan beter gebeuren in een retraite van 4-5 dagen.
Pars I. telt zo zeven beelden van ondeugden en evenveel antwoorden van de tegenovergestelde deugden. ….

De woorden van de deugden kunnen genezend zijn. Aldus is deze psychotherapie een onmisbare
aanvulling op de lichamelijke behandelingen met voeding en kruiden. Want zoals reeds uiteengezet
door père Pierre Dumoulin is de mens één geheel: lichaam, psyche en geest.

Alle drie domeinen dienen verzorgd te worden. En daarop geeft Hildegard een buitengewoon
antwoord. De spreker ziet zich genoodzaakt slechts kort de verschillende deugden en ondeugden
op te sommen. De nederigheid krijgt in Ordo Virtutum de eerste plaats, waar ze zich voorstelt als de
koningin der deugden.


Het handschrift van LVM in Dendermonde, ons getoond door de abt. (19-05-2007)

De spreker heeft al van in begin van zijn studies interesse gehad voor psychotherapie, en wilde
aanvankelijk psychiater worden. Hij heeft ervaring met de psychoanalyse van Freud, daarna is
hij Jung gaan bestuderen. Maar meer nog interesseerde hij zich aan recente Amerikaanse methoden,
waaronder die van Erik Erikson (1902-1994), want de Amerikanen zijn op efficiëntie gericht.
Ook voor de methode Vitoz, een Zwitsers arts, die een therapie ontwikkeld heeft om de
hersenen terug op te voeden.

“Al deze methoden hebben echter gemeenschappelijke kenmerken. Deze vinden we ook bij Hildegard.
Ze gebruikt beelden, woorden, klanken, die iets in het onbewuste kunnen aanspreken en zo genezend
werken. Want we hebben allemaal een onbewuste, dat is duidelijk bewezen sinds meer dan honderd jaar.
Voor C.G. Jung was de voornaamste drijfveer de drang tot leven en een verlangen om verbonden te
zijn, een religieus verlangen. Er is vlg. Jung ook een collectief onbewuste, met archetypen. Deze bestaan
bij alle populaties en zijn van alle tijden en culturen”.

“Bij de huidige neurologen zijn er twee kampen: zij die de mens als een machine beschouwen en
zij die aannemen dat er naast de materie toch ook een spirituele dimensie aanwezig is in de mens.
Mensen geraken intussen meer neurotisch, nemen meer psychofarmaca, kalmeermiddelen, antidepressiva, …
Wat heeft Hildegard ons nu te bieden te midden van alle moderne beschikbare therapieën?
Wel, we kunnen met Hildegard een relaxatieoefening doen.

Om het innerlijk conflict te overwinnen kunnen we evolueren! We zijn in staat te veranderen!

En veranderen is belangrijk. Er zou geen sprake zijn van psychotherapie indien er de mogelijk niet was
om te veranderen! Die verandering, bekering, is een proces. In onze mogelijkheid te veranderen ligt onze
verantwoordelijkheid. En daar wordt Hildegard zeer duidelijk. Zij nodigt ons uit tot een werk van
verantwoordelijkheid. Als oefening zou u kunnen nagaan welke deugd u het meest aantrekt”.

“Ook de methode van Simone Pacot gaat in dezelfde richting. Ze heeft verschillende boeken geschreven
die in het Nederlands vertaald zijn: Kom weer tot leven; Tot in onze diepste diepten”.

“De sleutels van de moderne, korte, niet psychoanalytische therapieën, zijn een hulpmiddel”. …

Mijn ervaring heeft me geleerd, dat een blokkade dikwijls het gevolg is van het niet vergeven.

(N.v.d.r. Dat weten we intussen ook door de verschillende Ignatiaanse en andere retraites,
waar er een sleutelrol wordt toebedeeld aan het vergeven).

Wij, met Hildegard, kunnen gerust de woorden van de deugden gebruiken als woorden van genezing.
Nu sinds de charismatische vernieuwing kennen we woorden van kennis, genezing.
Wel, Hildegard was al charismatisch, lang voor de charismatische vernieuwing.

Ik wil nu in detail treden over één deugd, de vierde, de barmhartigheid. Maak u eerst klaar door u
bewust te worden van uw houding, dat je in een stoel zit, hoe speelt geen rol, maar neem een comfortabele
houding aan. … Daarna let je op je ademhaling. Je ademt vrij. … Dan lees ik enkele woorden van Hildegard”.
Dr. Loron leest dan een passage uit Scivias. Pars III. tweede en derde visioen. Het heilsgebouw en de toren
van Gods raadsbesluit.

 

De volledige voordracht kan men downloaden van www.shbingen.be

Zo ook de tweede voordracht van Emmanuelle Voisin over de voedingsleer en
het tweede deel van père Pierre Dumoulin.

>Top

Dan spreekt drs. Mieke Kock-Rademakers. Ze wordt, zoals de andere sprekers ingeleid door Sylvia.
Ze is classicus en filosoof, geeft diverse cursussen Grieks, Latijn en filosofie aan volwassenen, heeft
een speciale interesse voor de middeleeuwen en vertaalt teksten, waaronder teksten van Hildegard.
Ze gaat spreken over de pelgrimstocht van de ziel, het vierde visioen uit het eerste deel van de Scivias.


drs. Mieke Kock-Rademakers

 
Links. Het begin van Scivias.
Rechts. De geïllustreerde prachtcodex van Scivias, een handgemaakte kopie op perkament
van het intussen verdwenen originele handschrift Wiesbaden. Vervaardigd van 1927-1933
door benedictinessen. Wordt zorgvuldig bewaard en bewaakt door de zusters de
St. Hildegard-Abtei in Eibingen.

 

“Het is moeilijk om één aspect van Hildegard te bespreken want ze is een monumentaal denker.
Mijn ingang is vooral metafysisch en de metafysica in de christelijke traditie. Ik wil laten zien dat
Hildegard én een denker is, én een mystica én vooral ook vrouw. Die drie aspecten
wil ik laten zien aan de hand van het woord "ommegang".

In het visioen van de pelgrimstocht van de ziel, verkeert de ziel in ballingschap.
Ze komt tot inkeer en gaat op naar het hemelse Jeruzalem, haar bestemming.
Die pelgrimage is een zoektocht naar de echte waarheid. Hildegard toont drie wegen om die te bereiken.

1) Openstaan voor Gods Woord in de lexio divina;
2) openstaan voor de goddelijke klank in de musica divina;
3) de schouwing om de schepping te ervaren in een goddelijk licht.
Dit alles wordt geïllustreerd in de miniaturen en in de liederen van Cercamon deze avond.

1) Openstaan voor Gods Woord in de lexio divina.
Hildegard heeft zelf een ommegang ervaren. Van ongeletterd naar inwendig onderricht.
In het begin van Scivias schrijft Hildegard hoe God tot haar spreekt en dat ze aan Hem haar
zeggingskracht ontleent. God spreekt in heel lange zinnen en eigenlijk blijft Hij gewoon altijd
maar door spreken. Dit maakt het voor ons niet gemakkelijk. Ze vertelt hoe een stem uit de
hemel haar toespreekt in haar nietigheid als mens en haar onbeduidendheid als vrouw.

Het woord van God: ‘O mens, breekbaar, en as van as, en mest van mest,
zeg en schrijf wat gij ziet en hoort. Maar omdat gij, als vrouw, bevreesd ( timida)
bent om te spreken, en te eenvoudig van geest (simplex) om het te uiten,
en te ongeletterd ( indocta) om het neer te schrijven, zeg en schrijf, niet volgens
de taal der mensen, noch volgens het vernuft van de menselijke rede, noch volgens
het vereiste van menselijke vormgeving, maar naar de wijze waarop je dat ziet en
hoort temidden van Gods hemelse wonderbaarlijkheden vanuit den Hoge,
dat alles zó in uitleg naar buiten brengend, zoals ook een leerling, de woorden van
zijn Leermeester in zich opnemend, die openbaart naar de diepere betekenis van
Zijn spreken, onder toeziend oog van de meester Zelf, zoals Híj wilt, toont, en onderricht’.

Het is duidelijk dat Hildegard, door haar werk zo in te leiden, haar levenswerk in dienst stelt van God,
haar zegsman en leraar. Hij gaf haar het mandaat Zijn leer te vertolken. Dan voltrekt zich in
Hildegard een ommegang. Van angstig wordt ze vastberaden. Van eenvoudig van geest wordt ze innerlijk
verrijkt, was ze eerst ongeletterd (indocta), nu wordt ze inwendig onderricht. “Indocta” krijgt zo
een tweede betekenis. Van “ongeletterd” naar “inwendig onderricht”. Dankzij haar arm zijn van geest,
heeft God haar uitgekozen om Zijn woord uit te dragen. Ik denk hierbij aan Maria die eveneens als
arm en eenvoudig meisje werd uitgekozen om Christus te gaan dragen en het Woord te ontvangen.
Indocta krijgt nog een derde lading omdat Hildegard spreekt “in nomine femineo indocta”, ongeletterde
vrouw. Juist in haar vrouw zijn, mag ze Gods woord ontvangen.

De passage toont Hildegards scherpzinnige strijdlust. Zij, een vrouw, durft het aan met God als getuige,
haar zwakheden in de strijd te werpen en ze tot haar voordeel om te buigen. Als een Nieuwtestamentische
profetes trekt ze ten strijde tegen ketters en dolenden, laakt ze kerkvorsten en leraren.
Dit gebeurt in liefdevolle overgave. Credo = cordo: ik geef mijn hart.

I. De lexio divina. Een gewoonte in het middeleeuws kloosterleven. Alleen door een mystieke wijze van lezen
kan met tot de verborgen betekenis van een gewijde tekst doordringen. Ze voltrekt zich in drie stappen.
Van uitwendig lezen naar inwendig en vervolgens in opwaartse richting, zodat het uiteindelijk iets gaat
betekenen in ons leven. Ze leidt tot smakende wijsheid, die nooit voltooid is.

Het visioen van Hildegard.


De miniatuur bij het vierde visioen uit deel één van Scivias: de pelgrimstocht van de ziel

De ziel die neerdaalt in de moederschoot, zwerft nadien eenzaam, ontheemd … door de velden.
Peregrino, peregrinatio, zo heet het visioen, betekent landloopster. Vol zelfbeklag betreurt de ziel
haar droevig lot. …Ze valt voortdurend ten prooi aan duivelse belagers die haar op de proef stellen.
Ze wordt uitgeperst, aangevallen door schorpioenen, ze is naakt en heeft nauwelijks verdediging.
Dan komt er spijt (compuctio cordis) en roept ze om hulp. Ze roept om haar moeder en begint aan
een ommekeer, naar het goede, iets wat hoger is. … Ze krijgt vleugels van hoop om aan haar belagers
te ontkomen. … Ze richt dan een voorlopige woontent in. Met wachters en schilden.
Zo is haar lichaam als tent tegelijk een soldatentent, een tabernakel. Dat is onze voorlopige inrichting
voor God. …. De strijd die de ziel levert is ook een strijd van God tegen de duivel. …
Het is eveneens een strijd tussen lichaam en geest....

II. De musica divina, waarin we leren Gods scheppende klank te verstaan. De muziek behoorde tot
de artes liberales, kunsten om ons vrij te maken. Hildegard getuigt meermaals dat Gods woord
in haar klinkt. Ze spreekt over zichzelf als Gods eigen bazuin. … We deelnemen aan Gods levende Woord. …

III. Het licht. Naast het de eerste weg, het woord (Scivias: ken de wegen), de tweede weg,
de klank (musica divina) is er een derde weg: het licht. … Hildegard was zeker op de hoogte
van het gedachtegoed van Plato. (n.v.d.r. Ze verwijst er zelfs naar in Causae et curae). ….
Ze volgt Plato in zijn denken over eros, het verlangen, de liefde, als bindende, stuwende scheppende kracht …..

IV. Over de liederen van Hildegard en Cercamon. Woorden en klanken zijn bij Hildegard innig verbonden.
In de liederen zelf, door het overgaan van laag naar hoog en omgekeerd, kan men iets ervaren van de
pelgrimstocht van de ziel. De zintuigen helpen mee in de ommegang.

De spreekster eindigt haar voordracht met de tekst van een lied van Hildegard.
Ze laat zowel de Latijnse woorden als de vertaling mooi klinken!

Aan de Heilige Geest zij ere, ( Spiritui Sancto honor sit)

Die in het gemoed van Ursula, maagd ( Qui in mente Ursulae virginis)

Een maagdelijke zwerm als duiven heeft verzameld, ( virginalem turbam velut columbas collegit)

Vanwaar zij zelf haar vaderstad, als Abraham, verliet. (unde ipsa patriam suam sicut Abraham reliquit)

En ook vanwege de omhelzing van het Lam ( et etiam propter amplexionem Agni)

Heeft ze de plechtige gelofte van een man van zich afgeschud. ( desponsationem viri sibi abstraxit)

Want dat zeer kuise en gouden leger ( nam iste castissimus et aureus exercitus)

Is in maagdelijke haardracht de zee overgestoken. ( in virgineo crine mare transivit)

 

Heel deze boeiende maar niet altijd gemakkelijke voordracht is, zoals alle andere, opnieuw te beluisteren
en/of te lezen. Downloaden vanaf www.shbingen.be.

Dan volgt een koffiepauze en avondmaal.

Tussen de voordrachten is er gelegenheid om een praatje te slaan of om
één van de standen te bezoeken.


Trouwe Hildegard-vriendin van het eerste uur, Helena Aerts is op post met nuttige boeken
en haar tijdschrift, de "Hildegard-Koerier"


Lieve Hellemans, lid van het organiserend comité, kijkt nauwkeurig toe
of alles in goede banen verloopt.


Myriam Luyckx van het speltwinkeltje ( www.speltwinkeltje.be ) overtuigt
door haar enthousiasme


Ze wordt bijgestaan door haar man, Jos


Emmanuelle van l’herboristerie Ste Hildegarde heeft zin voor orde
www.ecolesaintehildegarde.com


Stefaan De Meulder van de speltboetiek (hier niet op de foto te zien) heeft goed te doen.
De speltgranen zijn volledig uitverkocht.
www.speltboetiek.be

Op het einde van het congres neemt de voorzitster uitgebreid de tijd om iedereen die meehielp bij het
organiseren van dit congres persoonlijk te bedanken voor hun fantastische inzet. Ze worden allen beloond
met een kleine attentie. Ook stelt ze met grote fierheid de nieuwe korte versie voor van de vertaling
" Causae et Curae". Deze is nu in twee versies verkrijgbaar. Een eenvoudige uitgave door SHB,
te verkrijgen bij unibook. www.unibook.com en de luxe-uitvoering in 15 delen met illustraties in kleur,
commentaren en bijlagen. Te verkrijgen bij ondergetekende. louis.van.hecken@skynet.be en bij De Meulder Berchem.


Monique zorgt voor de fijne attenties

 

De zaterdagavond besluiten we met een ingetogen concert met liederen van Hildegard,
gebracht door het ensemble Cercamon uit Nederland.


Sylvia introduceert het ensemble Cercamon


Hemelse muziek in een aangepast kader en in een ingetogen sfeer

>Top

 

Zondag 3 juli is er een stadswandeling onder begeleiding van gidsen zowel voor de
Nederlandstaligen als voor de Franstaligen. Verzamelen aan de St. Michielskerk waar
om 12.15 de plechtige slotviering plaatsvindt.

De H. Mis wordt voorgegaan door pater Daniël, bijgestaan door père Pierre, en diaken Paul.
Sopraan Kristel De Meulder zingt op ontroerende wijze prachtige liederen,
op voortreffelijke wijze begeleid door organist Jan Van Mol.


De misviering werd tot in de puntjes voorbereid door Lieve Cooreman.
Hier de laatste afspraken met sopraan Kristel De Meulder.


Paul Schoofs, steeds vervuld van hemelse blijdschap


Père Pierre, pater Daniël, diaken Paul en misdienaar dr. Louis


Plechtige slotviering in de monumentale St. Michielskerk.
We vangen een glimp op van het overweldigende hemelse licht, dat Hildegard verlichtte


De lezingen gebeuren afwisselend in het Nederlands en het Frans


Bernadette en haar zoon Alex naast Sylvia


Op de eerste rij, dr. Lut Gillis en haar man Hugo Overloop.
Dank zij hun vereende inzet en organisatietalent is dit congres weer goed verlopen.

We zijn allen weer tevreden en blij omdat we zoveel mensen hebben kunnen ontmoeten
in vriendschap en dat we Hildegard’s wijsheid en raadgevingen hebben kunnen delen met elkaar.

Er waren alles samen, sprekers en tolken, standhouders en zangers inbegrepen
toch een 160 à 175 aanwezigen.

 

Dr. Louis Van Hecken

01-08-2011

 
 
 
 
 

 

>Top