Geschiedenis
Home Geschiedenis Leerlingen Methodes Werkpagina personeel Boekenweek

 

 

Om de geschiedenis van Bekaf volledig weer te geven, moeten we beginnen met de geschiedenis van het Sint-Jozefscollege.

 

Hoe het groeide.

Het Sint-Jozefscollege

 

college binnen.JPG (52943 bytes)

Om de geschiedenis van het Sint-Jozefscollege te schrijven, moeten we eigenlijk teruggaan tot 1815 toen meester Peeters uit Testelt op vraag van het Aarschotse stadsbestuur op het begijnhof een stadscollege stichtte. Deze katholieke humaniora werd in 1856 opgedoekt, toen de laatste zoon van meester Peeters pastoor werd benoemd in Boutersem.

Kort voordien had de liberale burgemeester M. Van Ophem een rijksmiddelbare school in Aarschot opgericht. Het is begrijpelijk dat, toen enkele decennia later de schoolstrijd tussen Katholieken en Liberalen losbarstte, de Aarschotse Katholieken, en vooral de oud-leerlingen van het college Peeters, sterk naar de heroprichting van een vrije humaniora verlangden. Het initiatief daartoe ging uit van de parochiegeestelijkheid. Zo liet pastoor-deken De Wit bij zijn dood in 1868 aan onderpastoor Reyntens 18.000fr. na, waarmee deze jaren later de stokerij « Het Kasteel » kocht. In dit herenhuis op het Schaluin werden beneden en op de eerste verdieping enkele kamers klaargemaakt voor de directeur en zijn eertse professor, terwijl in de tuin, die tot tegen de vest (Elisabethlaan) liep, een paar klassen werden gebouwd. Op 3 oktober 1876 om half negen startte het eerste schooljaar met 2 geestelijken en 19 leerlingen. Het bisdom had als eerste directeur dr. Jan Bols (1876–1884), afkomstig uit Werchter, naar Aarschot gestuurd. Directeur Jan Bols richtte in de volgende jaren naast zes Latijnse klassen ook drie voorbereidende Franse klassen op en kocht wegens de snelle aangroei in 1882 het huis Weckhuysen naast het college.

 

Directeur J. Muyldermans (1884-1887) startte in het schooljaar 1885-1886 met een lagere school en nam als eerste schoolmeester Frans Luyten in dienst.

 

Directeur J. Jentil (1887-1898) bouwde in 1894 in de tuin aan de vest een studiezaal met daarboven een kapel.

In 1901 bij de viering van het zilveren jubileum en de stichting van de oud-leerlingenbond telde het college reeds 240 leerlingen en tien priesters, onder wie directeur R. Wouters(1898-1905).

Spoedig moest opnieuw gebouwd worden : in 1909 verving directeur A. Raeymaekers (1905-1912) de eerste klassen achter het woonhuis door een lange nieuwbouw, die doorliep tot tegen de collegetuin aan de vest.

Onder directeur V. Meeusen (1912-1920) werd het college in 1913 getroffen door een zware beproeving : tyfus kostte het leven aan een der professoren en de klassen moesten voor verschillende weken gesloten worden. Ter vervanging van zieke leraars stuurde het bisdom twee oud-leerlingen-seminaristen :

E.H. Verpoylt en E.H. Brams.

 

Directeur J. Leemans (1920-1926) nam Celestine Strackx in dienst. Zij had van 1926 tot 1980 het collegehuishouden in vlijtige en stevige handen en heeft na Leemans nog 10 Directeurs gekend, nl. A. Verpoylt (1926-1931), J. Van Brabant (1931-1937), C. Lindemans (1937-1942), E. Goeverneur (1942-1943), A. Van Woensel(1943-1952), A. Van den Bosch (1952-1961),

W. Mariën (1961-1965), K. Jespers (1965-1979), P. Wouters(1979-1992).

In 1982 werd J. Ceulemans de eerste onderdirecteur van het college. R. Willems volgde hem in 1992 op. In hetzelfde jaar werd H. Van Malcot directeur en werd het directieteam uitgebreid met twee nieuwe onderdirecteurs, J. Van Bael en V. Crabbé.

De Periode sinds 1934 wordt gekenmerkt door een geweldige aangroei van gebouwen (en leerlingen), zoals uit volgend overzichtje blijkt.

 

1934 studiezaal en klassen aan de Schaluinkant
1958 refter en klassen in de tuin aan de vest
1966 nieuwe lagere school op Bekaf
1970 nieuwe verdieping (feestzaal en laboratoria op het gebouw van 1958)
1972 conciërgewoning, sporthal en turnzaal op Bekaf
1976 nieuwe klassen voor de lagere school op Bekaf
1976 tekenlokalen boven het gebouw van 1934
1984 nieuwe school voor de observatiegraag op Bekaf
1988 renovatie voor de bouw van 1909 tussen Schaluin en Elisabethlaan
1993 renovatie van de speelplaats op het schaluin
bouw van een nieuwe turnzaal op Bekaf
1994 een jeugdlokaal voor de KSA op Bekaf
1995 verruiming van de nieuwbouw eerste graad secundair op Bekaf
paviljoentje voor de eerste graad lagere school op Bekaf
heraanleg van de speelplaats lagere school op Bekaf
1998 ateliers voor de KSO-afdeling
aanleg parking Bekaf

 

Bekaf

paviljoen.JPG (46163 bytes)

In 1885 richtte het Sint-Jozesfcollege een « voorbereidende afdeling » op, de start van onze lagere school, nu meer dan honderd jaar jong.

Aan de bekaflaan tussen Demer, voetbalvelden en groen vind je een gebouwencomplex dat tijdens de schooluren gonst van bruisend jong leven. Daar leeft onze lagere school nu.

Het begon in 1962 heel schuchter op Bekaf met het bouwen van 8 prefabklassen voor voor vijfde en zesde leerjaren lager onderwijs. Dat was het werk van verschillende onderwijzershanden gedurende een grote vakantie.

In 1966 konden ook de eerste en tweede graad op Bekaf terecht. Sporthal, gymzaal en conciërgewoning dateren van 1972. Vier jaar later kregen vijfde en zesde leerjaren moderne en luchtige klaslokalen ter vervanging van de prefabs.

En sinds september 1995 beschikken we over een modern paviljioen. Hierin wonen onze eerste graad, de taakleerkracht, de administratie en de directie.

Ook de speelplaats is gans vernieuwd. Rond een open kiosk werden basket-, netbal- en minivoetbalvelden aangelegd in klinkers, hinkelparken en pistes uitgetekend en heel wat bomen aangeplant.

In 1985 erkende de Minister van Onderwijs onze lagere school als vernieuwingsschool. Dat zijn we nog steeds. Onze leerkrachten bezinnen zich geregeld samen over wat ze doen, over hoe het beter kan, over wat we moeten uitdiepen. Elk kind willen we meer leerkansen bieden en gelukkiger maken. Onze algemene beleidslijnen, de materiële uitrusting, nieuwe projecten, onze samenwerking met elkaar,… zijn bewuster afgestemd op de algehele ontwikkeling van ieder kind in de samenleving van nu.

 

Bekaf.avi (334336 bytes)