[./index.html]
[./company.html]
[./info.html]
[./products.html]
[./contact.html]
[http://www.aquapool.be]
[./page_3.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

                                      Algemene voorwaarden

1.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding
tussen partijen door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis
te hebben genomen, en die voorrang hebben op de gebeurlijke eigen
aankoopvoorwaarden van de klant.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat
u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt
2.
Alle prijzen zijn vrijblijvend en behoudens vergissing. Al de gegeven prijzen zijn
steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van
kracht zijn op de dag van prijsvoorstel. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door
wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van
de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook
van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
3.
Een bestelling is slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Aqua Pool
Belgium BVBA. De handtekening van de klant op documenten is voor hem bindend.
Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een
derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde,
overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk
zijn voor de betaling.
4.
Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk
vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco
gebeurt. Terugzendingen kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring van Aqua Pool
Belgium BVBA en geschieden altijd op kosten van de klant.
5.
Bij alle garanties is de waarborg op de door ons geleverde goederen beperkt tot
deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.
Aannemerswerken vallen onder standaard bouwgaranties
6.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur,
tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een
vervaldatum vermeld werd op de factuur.
7.
Alle goederen die niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige
eigendom, bij afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel
betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.
8.
Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken,
teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van
onzentwege.
9.
Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum
kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de
leverancier, het kan nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de
overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
10.
Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal,
zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een
conventionele intrest verschuldigd zijn van 1,00 % per maand, te rekenen vanaf de
dag der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen
maand zal als volledige maand aangerekend worden.
11.
Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling,
ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15 % met
een minimum van 60,00 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de
schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van
het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van
art.1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast de
verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor
materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over
akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art.1231B.W.
niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
12.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde
saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk
opeisbaar.
13.
Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van
werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd
aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum.
Deze klachten schorsen betalingsverplichting niet op.
14.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie aan de
handelsrechtbank van Dendermonde.