Antwerpse straatkelders: historische gegevens
(work in progress, opgedragen aan wijlen Georges Troupin, gedreven onderzoeker van de ondergrond, bijwerking 31/10/2018)

Ivan Derycke

In deze pagina wordt een overzicht geboden van alle straatkelders waarover historische documenten bekend zijn. Het onderzoek is alles behalve rond. Niet alleen kunnen nog nieuwe kelders opduiken, de meeste fiches zijn onvolledig en kunnen nog bijgevuld worden. De gebruiker zal wel alle straatkelderverwijzingen uit de specifieke registers in de Tresorij hierin terugvinden. Deze databank had nooit zo omvangrijk kunnen zijn indien een aantal regelmatige bezoekers van het Stadsarchief Antwerpen mij niet regelmatig akten gesignaleerd hadden. Ik denk dan in het bijzonder aan Dr. G. Asaert, M. Hendrickx, het echtpaar wijlen dhr. Leydecker en zijn echtgenote mevr. Brackx, P. Maclot en wijlen Prof. Dr. R. Van Passen.

Straatkelders zijn - uiteraard -  kelders onder de straat. In Antwerpen zijn ze historisch gedocumenteerd vanaf de 14de eeuw alhoewel het aantal documenten voor 1550 zeer schaars is.  Hoewel er ook andere steden zijn die over dergelijke straatkelders beschikken is er geen enkele stad waar ze zo massaal aanwezig zijn. In de bloeiperiode (zo rond 1600-1650) moeten er zeker zo'n 400 geweest zijn die nog in gebruik waren. Na 1650 geraakten ze steeds meer in onbruik, in de vergetelheid, ... tot ze plotseling opduiken tijdens bestratingswerken (zoals de Kaasrui in 1998). En hier is het dan Georges Troupin, die, in het kader van stedenbouw en monumentenzorg, al jaren met deze dossiers wordt geconfronteerd, die dan de aanleiding geeft om bepaalde straten eens nader te onderzoeken. Op de meeste van deze kelders moesten kleine cijnzen betaald worden aan de stad, meestal uitgedrukt in groten (gr.).

Niet alle straatkelders kunnen onmiddellijk opgespoord worden via historische documenten. De registers van de Tresorij nemen, een enkele uitzondering niet te na gesproken, enkel die straatkelders op waarop een cijns moest betaald worden. Soms worden ze wel opgenomen maar krijgen we geen plaatsbepaling. Zo weten we dat de St. Jacobskerk ook over een straatkelder beschikte in de 16de eeuw maar waar die was kon niet achterhaald worden. We brachten hem onder bij het Kipdorp.

Door het onderzoek is gebleken dat namen van personen die in de registers vermeld worden, niet steeds de eigenaars zijn en we stellen ook in vraag of personen vermeld in het register wel steeds nog tot de levenden behoren. T. 167, dat de cijnzen bespreekt op het einde van de 16de eeuw, is het meest uitgebreide en neemt ook enkele kelders op die vrijstelling genoten. Zo kon de stad, die eigenaar was van alle openbare gronden binnen de stadwallen ten gevolge van een charter van hertog Jan II uit 1311, ook bewust vrijstelling verlenen om ondernemende metselaars-bouwheren ertoe aan te zetten een bepaalde straat te realiseren.  Dit was b.v. het geval bij de bouw van de nieuwe beurs en de aanleg van de Twaalf Maandenstraat. De verbreding van een staat kon als gevolg hebben dat bestaande kelders (gedeeltelijk) straatkelder werden, eveneens zonder dat hiervoor betaald moest worden. Gezien de vaak summiere beschrijving van huizen in schepenbrieven is het dan ook denkbaar dat een aantal kelders pas aan het licht zullen komen op het ogenblik dat een straat wordt heraangelegd en een graafmachine plotseling een paar meter lager belandt...  Anderzijds zijn veel van de hieronder beschreven straatkelders al door de tand des tijds vernietigd. Nochtans zijn ze, in tegenstelling tot de modieuze gevel, vaak de enige getuige van de respectabele ouderdom dat een pand in de stad kan hebben. Ik hoop dan ook dat deze databank eigenaars in de stad ertoe aanzet om in overleg met de overheid creatief aan de slag te gaan met een stukje historisch patrimonium dat letterlijk 'onder de voet gelopen' werd.

Voor een meer uitgewerkte bespreking van het fenomeen 'straatkelder' in Antwerpen verwijs ik naar:

I. DERYCKE en G. TROUPIN, Straatkelders te Antwerpen: hinderpaal of belangrijk bouwhistorisch patrimonium?, in Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM), nr. 3, Antwerpen, 1999, p. 87-115. (Derycke 1999(1))

I. DERYCKE en G. TROUPIN, Onder de voet gelopen: straatkelders, in Kaderblad, Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen, jg. 36 (1999), nr. 4, 15-18. (Derycke 1999 (2))

De verwijzingen naar T. 155 zijn overgenomen uit het artikel van F. PRIMS, Stadskeldercijnzen, in Antwerpsch Archievenblad, jg. 8, nr. 4, p. 277-309.

Tot slot nog dit: verbeteringen en aanvullingen zijn steeds welkom bij I.Derycke@skynet.be
Hoewel ernaar gestreefd werd om de gegevens zo correct mogelijk weer te geven wijs ik iedere juridische verantwoordelijkheid bij voorbaat van de hand. Het is toegelaten de gegevens te gebruiken mits een verwijzing naar deze webpagina.

Bibliografie van werken waarnaar verwezen wordt in de fiches (behoudens bovengenoemden)

Achter de gevels van het etnografisch museum, Antwerpen, 1989. (Achter 1989)
G. ASAERT, Honderd huizen aan de Grote Markt van Antwerpen. Vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis, Zwolle, 2005. (Asaert 2005)
G. DEGUELDRE, 't Steenken in oude documenten, in Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 1982, nr. 11-12, p. 192-208. (Degueldre 1982)
I. DERYCKE, Het bonte leven in een herbergzame buurt.  De driehoek Oude Koornmarkt-Hoogstraat-Reyndersstraat ter studie.  Deel 1: de Pelgrimsstraat en de Grote Gans, Cornelis Floris, jaarboek 1992, p. 79-121. (Derycke 1992)
F. PRIMS, De verdwijnende straatkelders, in Gazet van Antwerpen, 6-7/2/1932. (Prims 1932)

Afkortingen archiefstukken (allen stadsarchief Antwerpen):

Coll.: Collectanea (fonds schepenregisters)
GA: Gilden en Ambachten
GW: Groot Werck
MA: Modern Archief
N.: Notariaat
PK: Privilegiekamer
R.: Rekenkamer
SR: Schepenregister
T.: Tresorij

Stratenlijst met individuele fiches van straatkelders

A Aalmoezenierstraat
B Beddestraat, Bierhoofd, Boeksteeg, Borzestraat, Braderijstraat, Lange en Korte Brilstraat, A. Brouwerssstraat, Brouwersvliet, Burcht, Burchtgracht
C  
D Korte Doornikstraat, Lange Doornikstraat
E Eiermarkt, Engelse Beurs
F Falconbrug, Falconplein
G Korte Gasthuisstraat, Geefsstraat, Gevangenisbrug, Gildekamersstraat, Giststraat, Grote Goddaert, Kleine Goddaert, Godefriduskaai (Middenvliet)
H Haarstraat, Handschoenmarkt, Hofstraat, Hoogstraat, Hopland, Huidevettersstraat, Huikstraat
I IJzeren Waag
J Jan van Lierstraat, Jodenstraat
K Kaasrui, Kaasstraat, Kammenstraat, Kattenstraat, Keizerstraat, Kipdorp, Klapdorp, Klarenstraat, Kloosterstraat, Koepoortbrug, Korte Koepoortstraat, Lange Koepoortstraat, Komedieplaats (omgeving Tapissierspand), Kuipersstraat
L Leeuwenstraat, Leguit (omgeving), Lijnwaadmarkt, Lombardenstraat, Lombardenvest
M Maalderijstraat, Grote Markt, Mattestraat, Mechelse Plein, Meir, Meirbrug, Meistraat, Melkmarkt, Minderbroedersrui, Minderbroedersstraat
N Nationalestraat, Nieuwstad, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat
O Oever, Oude Beurs, Oude Koornmarkt, Oude Waag
P Paardenmarkt, Peeter Potstraat (Kleine), Pelgrimsstraat
R Reyndersstraat, Lange Riddersstraat, Rozenstraat
S Saucierstraat, Scheldeken, Schoenmakersstraatje, Schoenmarkt, Schoytestraat, Schrijnwerkersstraat, Schupstraat, Sint Jacobsmarkt, Sint Jansvliet, Sint KathelijnevestSint Paulusplaats, Sint Pieter en Paulusstraat, Sleutelstraat, Stadswaag, Steenbergstraat, Steenhouwersvest, Sudermanstraat, Suikerrui
T Torfbrug, Twaalf Maandenstraat
U  
V Veemarkt, Verversrui, Venusstraat, Vingerlingstraat, Vlasmarkt, Vleeshouwersstraat, Vleminckveld, Vrijdagmarkt
W Wapper, Wiegstraat, Wijngaardbrug, Wijngaardstraat, Wisselstraat, Wolstraat
Z Zakstraat (Korte en Lange), Zand, Zeeuwse (Koren-)Markt, Zilversmidstraat, Zirkstraat, Zwartzusterstraat

Aalmoezenierstraat (St. Janstraat)

Straat en nr.: Aalmoezenierstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2544
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe Willem Coeckens betaalt 21,5 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep (T. 166, f 17 v; T. 167, f 349 r)
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De weduwe van Willem Borckens betaalt 21 gr. voor de straatkelder.
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Aalmoezenierstraat Huisnaam: Witten Valck
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 5/309 Wijkboek Ketgen nr.: 9/271 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 12/9/1579: Een tak van de erfgenamen van Anthonis van Dortmont verwerft o.m. "Een huys... dwelck nu ter tijt twee wooningen zijn", genaamd de Witten Valck in de St. Jansstraat, op de hoek van de Begaardenstraat tussen de St. Jansstraat en Joris Ballinck. Achteraan palen de erfgenamen van Aerd Schuyt aan. Het pand is belast met een cijns van een 1/2 gr. Brabants vanwege de kelder onder de straat (SR 359, f 646 v - 652 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Beddestraat

Straat en nr.: Beddestraat 1 Huisnaam: Drie Rozen of Roosters
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/321 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 400/1
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Symon Jordaens betaalt voor zijn straatkelder 18 gr. per jaar (T. 167, f 53 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723 (idem, geen eigenaar vermeld) (T. 169, f 23 v).
1719-1794: Bockhoven betaalt (T. 172, f 35 r; T. 155, f 23)
1/10/1792: Men betaalt 0,81 fr. (T. 164, f 31 v).
In 1834 afbetaald door Jeanne M.F. Parivin (MA 3563, f 65 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Bierhoofd

Het Bierhoofd is een verdwenen aanlegplaats aan de Schelde ongeveer aan het einde van de Suikerrui.

Straat en nr.: Bierhoofd Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1555-1556: Henrick Laureyssen beschikt over een straatkelder van 40 op 18 voet en wordt hiervoor getaxeerd op 10 (R. 15, f 43).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Boeksteeg (Nationalestraat: gedeelte)

Westzijde (vanaf de Steenhouwersvest naar de Willem Lepelstraat)

Straat en nr.: Boeksteeg, hoek St. Andriesstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 12/229 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2634-5
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vander Borcht, droogscheerder, beschikt over een keldertrap van 2 voet diep en een straatkelder (?!) van 1 voet diep (T. 166, f 139 r; T. 167, f 362 v)
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Nicasius de Loo, smid, betaalt voor de keldertrap van 2 voet diep en een straatkelder van 14 voet diep (T. 169, f 142 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Boeksteeg, Zuidhoek Steenbergstraat Huisnaam: St. Merten
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.:  19/184 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 6/5/1549: "Een hoeckhuys genaemt Sint Merten met eenen keldere onder tzelve huys ende oic een[en] keldere comende onder de Steenberchstraat...", gesitueerd in de Boeksteeg tussen het huis van de vettewarier Karyn van Regemortere (ook achterzijde) en de Steenbergstraat (SR 233, f 206 r - 207 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Oostzijde (vanaf de St. Rochusstraat naar de Steenhouwersvest)

Straat en nr.: Boeksteeg, Zuidhoek Schoytestraat Huisnaam: Distelblomme
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 19/70 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2647
Eerste gekende vermelding: 1/12/1548: "Een huys geheeten de distelblomme met achterhuyse toegange van een[en] borneputte met twee kelders daer af den een[en] gelegen is onder de strate...", gesitueerd in de Boeksteeg tussen de Schoytestraat en het huis van Jan Hulterpeert (SR 229, f 98 v - 99 r; zie ook SR 233, f 34 r - 35 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Boeksteeg, Noordhoek St. Antoniusstraat Huisnaam: Half Maene of Maentken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 19/52 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2638
Eerste gekende vermelding: 23/12/1549: "Een hoeckhuys dwelck een backerie is geheeten dmaenken metten alame vande zelve backerie midtsgaders alle tghene datter eertvast en[de] nagelvast inne is met noch eender cameren daer neffens metter plaetsken de welcke gemeyn is halver weerdribbe borneputte met noch een[en] grooten kelde[r] onder de strate...", gesitueerd in de Boeksteeg tussen de kamer van Else Schillemans en de St. Antoniusstraat (SR 234, f 118 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Erasmus Botselaer, en daarna Guill. de Rest, betaalt 13 stuivers voor een kelderdeur van 1 voet diep, een straatkelder van 13 voet diep en een keldertrap van 1 voet diep (T. 167, f 363 r).
4/11/1617: De bakker Hans van Halmale verkoopt aan zijn collega Hans Pemans: "Een hoeckhuys geheeten d'maentken wesen[de] een backerye met noch een huys [daer] neffens staen[de] hebben[de] tvoors. hoeckhuys vloere, ceuckene, twee bovencamers, twee solders, twee kelders, en een[en] onder strate met borneputte [daer]inne en[de] dander huys... met coecken, twee bovencamers, twee solders, een[en] kelder, plaetse met pompe en[de] regenback daer op..." (met gemeenschappelijk gebruik met het pand 'Hoefijserken'), gesitueerd tussen de St. Antoniusstraat en het Hoefijserken. Er is een stadscijns van 13 st. per jaar (SR 524, f 563 v - 565 r of f 600 r - 602 r; zie ook SR 642, f 194 r - 195 r: verkoop in 1637 met dezelfde beschrijving).
1630-1723: Martinus Manuel betaalt voor een kelderdeur van 1 voet diep en een straatkelder van 14 voet diep 13 stuivers. Deze cijns is afbetaald in 1668 (T. 169, f 142 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Boeksteeg, hoek Sleutelstraat Huisnaam: St. Joris
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 12/4/1551: Anna Verdussen, dochter van Floris, X Valerius Van Dale, koopman, zoon van Valerius, verkoopt Marie Govaerts "een reepken erven beginnen[de] vanden egge vander zelver Maria huys inde Bocxstege zuytw. opthen hoeck vander sleutelstrate gestaen ende loopende oostwaert oppe linierecht tot opten egge vander voers. Jouffr. Anna huys achter der voers. marien huys gestaen metter helft vanden kelder liggende onder tstrate tusschen der voers. marien erve, en[de] adolffs van Westen erve..." (SR 241, f 280 v - 281 r).  De volgende dag verkoopt Marie Govaerts, weduwe van de kousenmaker Jan Amptman, aan Dolff van Westen, de helft van "den kelder inde breede vander straten", gelegen onder de Sleutelstraat tussen het erf van Marie en van Adolff.  Marie Govaerts behoudt de andere helft (SR 241, f 269 r - v).
17/02/1555 o.s. (1556): De Lakenbereider Adolf van Westen verkoopt aan Janne van Bavert X Anna Gheerts "den kelder metten gronde en[de] toebehoirten gelegen onder de slotelstrate...", gesitueerd tussen Jan van Bavert en Adolf van Westen huizen op beide hoeken van de straat gestaan. De kopers moeten de toegangsdeur die Adolf tot op heden gebruikte om in de kelder te gaan toemetsen (SR 256, f 160 r).
31/03/1559: Jan van Bavere X Anna Gheeraerts geven terve aan de oudkleerkoper Joose Joossen X Paeryne van Etten "Een huys metten keldere on[der] tstrate..." geheten St. Joris, gesitueerd in de Boeksteeg tussen de Sleutelstraat en de oudkleerkoper Jan de Bruyne (SR 272, f 233 v - 234 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Borzestraat

Deze straat had in het wijkboek van Ketgen twee benamingen: het stuk van de beurs tot de Lange Nieuwstraat heette: Noordzijde van de Beurs; het stuk van de Lange Nieuwstraat naar het Kipdorp: Hoochstetterstraat, verwijzend naar de familie die tot rond 1550 heel wat gronden waar deze straat op getrokken werd, bezat. Naast de hier opgesomde kelders zijn er nog een viertal verwijzingen naar kelders die we op dit ogenblik niet kunnen situeren. Naar analogie met de Twaalf Maandenstraat was er voorzien dat een aantal kelders onder de straat mochten gemaakt worden zonder cijns hiervoor te betalen (b.v. een pand, vermoedelijk naast het Schild van Augsburg: SR 234, f 75 v - 76 r). Zie ook het Kipdorp.

Oostzijde vanaf de Beurs naar het Kipdorp

Straat en nr.: Borzestraat (Noordzijde van de Beurs) Huisnaam: Roomen (Roma)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 16/259 Wijkboek Ketgen nr.: 14/515 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 12/3/1635: vermelding in SR 631, f 241 r.
Bijkomende historische gegevens:7/9/1661: "Een huys met kelders soo onder de strate als den selven huyse gemeyne plaetse toegange van[den] borneputte, regenbacke..." gesitueerd tussen St. Jan en Granada (SR 762, f 80 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Borzestraat (Hoochstetterstraat), hoek Lange Nieuwstraat Huisnaam: Luipaard (Luypaert)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/390 Wijkboek Ketgen nr.: 9/35 Cijnsboeknr.: 1868
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er moet 1 oude gr. betaald worden voor een straatkelder van 14 voet diep (T. 167, f 256 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Pauwels Clits betaalt 1 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep. Deze cijns wordt afgelost in 1740 (T. 169, f 127 r; T. 172, f 170 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Borzestraat (Hoochstetterstraat) Huisnaam: Gulden Borse
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/388 Wijkboek Ketgen nr.: 9/33 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 19/07/1544: Anna van Aelwijns, Mertendochter, en Andries Peeters (die bevoogd wordt wegens insolventie), e.a. leden van de familie van Aelwijn, verkopen aan de Milanese koopman Peeter Pauli de Besane "Een huys metten kelder onder de strate, halve borneputte...", gesitueerd tussen Frans Wils en Hendrik van Cortenberge (SR 212, f 408 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 7/10/1559: De Milanese koopman Jan Angeli Davon verkoopt het huis zoals beschreven aan de 'boxmakere', Gielis de Witte. Deze verkoopt alweer op 20/10/1559 aan de schoenmaker Joos Pauwels. En Joos Pauwels verkoopt het op 21 oktober 1562 aan de kousmaker Peter Trijpel en diens echtgenote Marie Henckels. Er drukt 1 oude gr. cijns voor de straatkelder op het pand (SR 272, f 325 v - 326 v; SR. 273, f 58a r - 58b r; SR 289, f 57 v - 58 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Borzestraat (Hoochstetterstraat) Huisnaam: Gulden Nagel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/382-383 Wijkboek Ketgen nr.: 9/27-28 Cijnsboeknr.: 1864
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Joos Rutz en zijn erfgenamen beschikken over een straatkelder van 14 voet diep en een kelderdeur van 1 voet diep (T. 166, f 78 v; T. 167, f 256 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Borzestraat (Hoochstetterstraat), hoek Kipdorp Huisnaam: Schild van Augsburg
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/370 Wijkboek Ketgen nr.: 9/15 en 10/477 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 23/09/1545: De goudsmid Everaert Everdeys geeft in erfelijk recht aan de koopman Denys van Thuylt: "een hoeckhuys metter plaetse torre acheterkeuckene borneputte reegenbacke kelders soo onder tvoirs. huys als oick onder de strate... " genaamd het Schild van Augsburg en gesitueerd op het Kipdorp, hoek Hoochstetterstraat, achteraan uitkomende op de Hoochstetterstraat met een poort via de plaats. Everaert behoudt nog een buurpand. Hij had het geheel van de rentmeesters van de stad verworven volgens een akte van 1 maart 1535 os (1536) (SR 215, f 17 v - 18 r).
Bijkomende historische gegevens: 17/02/1554 (1555): Het huis zoals hierboven beschreven wordt door de koopman Denys van Thuylt verkocht aan Janne Hoon, alias van Eeckeren (SR 252, f 283 r).
1570-1610: Adriaen Stevens beschikt over dit pand en een hele reeks panden in de omgeving, met straatkelders. Wat betreft het Wapen van Augsburg weten we dat hij daar beschikte over een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder in de Hoochstetterstraat van 11 voet diep. Hiervoor betaalde hij 3 s. Brab. per jaar (T. 167, f 255 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Westzijde vanaf de Beurs naar het Kipdorp

Straat en nr.: Borzestraat (Hoochstetterstraat) Huisnaam: Salvator
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/409 Wijkboek Ketgen nr.: 9/12 Cijnsboeknr.: 1879
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder van 11 voeten en een kelderdeur van 2 voeten. Jan Hoons is eigenaar (T. 166, f 79 r; T. 167, f 257 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Braderijstraat

pare zijde (West)

Straat en nr.: Braderijstraat 24 Huisnaam: Den Eeckhoren
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/280 Cijnsboeknr.: 63
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jaspar van Balen wordt vervangen als eigenaar door Jacques Courtois en zij beschikken over een straatkelder van 27 voet diep.
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 282-287.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Braderijstraat Huisnaam: Smal Gans of Broetgans
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/291 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1551: Henrick van Onzen betaalt een grondcijns (op een straatkelder?) van 14,5 voet breed en 9 voet diep (R. 14, f LIIII r)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Michiel Petit, en nadien, Henrick van Ouden betalen 4 s. Brab. voor een straatkelder (T. 167, f 107 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

onpare zijde (Oost)

Straat en nr.: Braderijstraat Huisnaam: Gulden Sterre, eertijds Puttoir
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/304 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van 8 voet diep (T. 166, f 191 r; T. 167, f 106 v), vrij van cijns.
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Braderijstraat Huisnaam: Blaasbalck of Keizerrijk
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/301 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van 8 voet diep (T. 166, f 190 v; T. 167, f 106 v), vrij van cijns.
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Braderijstraat Huisnaam: Cardinael
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/296 Cijnsboeknr.: 767
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jacques de Hondt  is vrij van cijns voor een straatkelder van 8 voet diep en een regenbak van 2 voet (T. 166, f 190 r; T. 167, f 106 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Braderijstraat, hoek Oude Beurs Huisnaam: Drij Druyfkens
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/293 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Baele en daarna Hans Walraven beschikken over een straatkelder van 6 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 105 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Adriaan Brouwersstraat

Straat en nr.: Adriaan Brouwersstraat Noord Huisnaam: Brouwerij 'De Lelie'
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/289 Wijkboek Ketgen nr.: 2/387 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes Janssens betaalt 3 s. Brab. voor een straatkelder, een kelderdeur en een trekgat (T. 167, f 398 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Adriaan Brouwersstraat Noord/Hoek Van Schoonbekeplein Huisnaam: Brouwerij "Goudblomme of Cruys"
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 2/386 Cijnsboeknr.: 24/388
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt 3 s. Brab. betaald voor een kelderdeur, n (of meerdere) straatkelder(s), n (of meerdere) regenbak(ken) en n (of meerdere) trekgat(en) (T. 166, f 21 v; T. 167, f 399 r).
Bijkomende historische gegevens: Het betreft de brouwerij het Gulden Cruys of Bourgoens Cruys, op de hoek van de Brouwersstraat (Noordzijde) en de Fruitmarkt. Deze brouwerij was nog niet actief bij het overlijden van Van Schoonbeke (1556) maar werd oorspronkelijk onder de benaming Goublomme en later Gulden Cruys door Melchior Schetz geactiveerd. De naam Goublomme stak de staat over naar de nieuwe brouwerij van Peeter Charles aan de andere kant van de Fruitmarkt.
Bibliografische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Andere gegevens: 

 

Straat en nr.: Adriaan Brouwersstraat 4 (Zuid)/Brouwersvliet Huisnaam: Middelborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/369 Wijkboek Ketgen nr.: 2/400 Cijnsboeknr.: 2841
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Jacob Gramaye, Hans van Leyen en Jacques de Vernis betalen 3 s. Brabants voor een straatkelder (T. 167, f 395 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Gillis de Backer betaalt 3 s. Brab. voor een kelderdeur van 2,5 voet diep en een straatkelder (T. 169, f 162 r).
1719-1794: Carolus Leemans betaalt 3 s. Brab. voor de straatkelder (T. 155, f 107; T. 172, f 245 r).
1813: J.B. van Broeckhoven lost de cijns van 1,09 fr. per jaar af (MA 3565, f 40 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Brouwersvliet en onduidelijke gegevens i.v.m. de Nieuwstad

Straat en nr.: Brouwersvliet 19-20 Huisnaam: St. Jan
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/373 Wijkboek Ketgen nr.: 2/449 Cijnsboeknr.: 2826 of 28254
Eerste gekende vermelding:
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Gabriel de la Heize, brouwer,  betaalt voor een straatkelder gemaakt op 9/10/1668, voor iedere voet 1,5 st. en dus in totaal 2 gulden (T. 169, f 161 v).
1719-1794: Dierick van Scherpenbergh betaalt 2 gulden per jaar voor de straatkelder (T. 172, f 245 r).
Begin 19de eeuw: Jean en Pierre Janssens betalen jaarlijks 3,63 fr. voor de straatkelder. De cijns wordt in 1857 afbetaald (MA 3565, f 38 v, MA 5480)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Brouwersvliet Huisnaam: Brouwerij 'De Bonten Mantel'
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/324 Wijkboek Ketgen nr.: 2/446 Cijnsboeknr.: 2822
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen Bordinckx batalen 3 s. Brabants voor de straatkelder (T. 166, f 21 r en f 154 r; T. 167, f 193 v)
Bijkomende historische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Brouwersvliet Noord,  Giststraat Westzijde Huisnaam: Brouwerij 'Clocke' of 'Fortuyne' of 'Gecroonde Leeuw'
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/232 Wijkboek Ketgen nr.: 2/454 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1582-1583: Overeenkomst tussen de stad en de weduwe en de kinderen van Henrick van Houte tot het vouteren van een kelder onder de straat aan de brouwerij "De Gecroonde Leeuw" en de Fortuin (R. 23, f 100 v).
Bijkomende historische gegevens: 13/04/1630: De erfgenamen van Aert Bruyninckx geven aan Guilliam Scholier, brouwer, X Sara vanden Ackelstock, "eene huysinghe ende brouwerye geheeten de Clocke dwelck eertyts dry huysen te wesen plaghen metten ketels kuypen waghens, balancen vanden gewichten ende andere alein totten selve brouwerye eenichssinss dienende ende behooren[de] (wtgenomen alleenlyck de tonnen, ondervaten en[de] sacken gemerckt metten marche vande clocke, die derffgeveren thenwaerder zijn reserverende) gronde ende allen den toebehoorten ende metten grooten kelder liggende onder de nabeschreven strate geheeten het verbrant straetken, welcken kelder eertijden behoort heeft totte huysen op de Oostzijde vander selver strate geleghen, daeraff dyen is affgescheyden en[de] gesepareert, des mach men tot gerieve vande selve huysen aende oostzyde behouden de privaten liggende onder den voors. kelder ende de selve [daer] inne altyt des noot eynde doen ruymen, navolgende de brieven daeraff zynde...", gesitueerd in de Nieuwstraat aan de Westzijde van het Verbrand Straatje komende Noordwaarts aan de Brouwersstraat en Zuidwaarts aan de Brouwersvliet. (1ste vliet) (SR 601, f 294 r - 295 v).
Bibliografische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Andere gegevens: Straatkelder gedocumenteerd door dienst archeologie, zie foto's in SAA, 2393#603

 

Straat en nr.: Brouwersvliet Huisnaam: Brouwerij 'Drij Coningen'
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/330 Wijkboek Ketgen nr.: 2/452 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Dit gebouw, uitgerust met een straatkelder en een mestput, is door de stad verkocht (T. 166, f 154 v; T. 167, f 393 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Brouwersvliet Huisnaam: Brouwerij 'Den Engel'
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/336 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2818
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder (T. 166, f 154 r; T. 167, f 393 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Zie boek over Van Schoonbeke, voorzien in 2019.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Brouwersvliet Huisnaam: Houten Engel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 12/116 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 17/11/1594: Peter Meulemans verkocht om een som geld aan Laureys de Brier  "Een huysinge met plaetse, keldere onder de straete...", zoals beschreven in de volgende akte (SR 413, f 16 v -17 r).
23/11/1622: De gezusters Eleonora en Isabella de Cater, dochters van Franchois de Cater en van Sara van Schoonbeke, verkopen aan de graanverkoper Joos van Brille: "Een huysinge met plaetse kelder onder de straete...", genaamd de Houten Engel, en gesitueerd in de Nieuwstad, Noordwaarts gelegen van het stadsspuihuis met een gemene muur, en de Westvliet (Brouwersvliet) ligt Westwaarts. De straat ligt Noordwaarts. "Ende onder welcke straete den voorn. proprietaris nu synde oft by tyden wesende inder breeder van[de] erve van desen huyse ende tot XXIIII voeten binnen muers ter straeten waerts inne den winckel haeck selen mogen vouteren en[de] kelderen maecken sonder deser stadt in eenigher manieren daer voer iet te geven" (SR 601, f 38 v - 39 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Nieuwstad Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2854
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes de Winter betaalt 12 gr. voor een straatkelder van 8 voet diep die in 1583 is gemaakt (T. 167, f 397 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Hans de Winter betaalt (T. 169, f 162 v).
1719-1794: idem (T. 172, f 246 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Niclaes de Winter was van 1595 tot 1607 eigenaar van een complex aan de Fruitmarkt, nu Van Schoonbekeplein, bestaande uit de brouwerij de Goublomme, met een gemetste muur daar achter, en 2 stenen huizen waarvan n diende als mouterij en en andere als blekerij. Hij verkreeg die van de erfgenamen van Peter Charles (SAA, Coll. 13, f 135 r - 137 r). De erfgenamen van Niclaes verkopen dit aan de brouwer Anthoni Joosten (SR 465, f 139 r - 140 v). In deze akten is geen sprake van een straatkelder. Maar De Winter was een zeer ondernemend man die mogelijk nog andere panden bezat.

 

Straat en nr.: Nieuwstad Huisnaam: Olitonneke
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2870
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Abraham Cornelissen betaalt 3 gr. voor een straatkelder(??) van 2 voet (sic) diep
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Straat en nr.: Nieuwstad, Zeeuwse Markt Huisnaam: O.a. St. Peeter
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/360 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2839
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Ambrosius Francken, die getrouwd is met de weduwe van Jan van Hoffstadt, betaalt voor een kelderdeur van 2 voet diep die in 1563 is aangebracht 3 gr., voor een straatkelder van 3 voet diep en 6 voet breed, aangelegd in 1567, 5 gr. 6 myten (T. 166, f 21 v; T. 167, f 396 v - 397 r). Daarnaast heeft Francken nog een ander pand, Sinte Peeter, waarvoor hij in 1581 een straatkelder mag trekken mits betaling van een cijns van 5 gr. 6 s. Deze straatkelder komt nogmaals voor in de stadsrekening van 1581-1582 (T. 167, f 395 r; R. 22, f 113 r).
Bijkomende historische gegevens: 1628 (onafgewerkte akte): "Een hoeckhuys met vloere ceuckene mouterye trecken[de] water met eender buysen en[de] twee cranen tot het waterhuys alhier opden last [daer]toe staen[de]n met hangen[de] camers, oppercamers, solders, keldere, met noch een cleyn kelderken onder strate, weerdribbe loop[ende] met een[e] gote in[de] vliet... ", genaamd St. Peeter,  gesitueerd op Zeeuws Markt, op de hoek van de Middenvliet, naast het huis "Breda" (SR 591, f 245 r)
1630-1723: (St. Peeter): Cornelia van Everbroeck betaalt 5 gr. 6 st. per jaar voor de straatkelder. Jacques vanden Berghe lost de cijns af ten penning 24 in 1672 (T. 169, f 162 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Nieuwstad, Zeeuwse Markt Huisnaam: Lammeken of Eenhoorn
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 24/358 Wijkboek Ketgen nr.: 23/435 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 18/05/1583: Cijns te betalen voor de straatkelder, gesitueerd tussen het Beerken en de Corenblomme (SR 373, f 52 v - 53 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Nieuwstad, naast de "Suerwtcomste" Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Hans Nys en Catlyne Goossens betalen voor een straatkelder gemaakt aan de zijde van de Slijkpoort van 14 voet lang en 11 voet breed (totaal 114 voeten) sedert Bamis 1666 1 gulden 4 st. per jaar. In 1678 is dit afgelost (T. 169, f 165 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Godefriduskaai, Middenvliet of Korenvliet Huisnaam: St. Joris
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1583-1584: Cornelis Janssens wordt getaxeerd op 31 10 s. Artois voor zijn straatkelder in de Nieuwstad t.o.v. de Korenvliet. De straatkelder is 9 voet breed en 8,5 voet diep en er wordt nog een cijns van 12 s. jaarlijks aangerekend  (R. 24, f 109 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Burcht/Burchtkerk

Straat en nr.: Burcht Huisnaam: Koningin van Engelandt
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 996
Eerste gekende vermelding: 1570-1610:  Er is een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 12 voet diep (T. 166, f 51 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Nota: T. 167, f 137 r signaleert ons voor de periode 1570-1610 een straatkelder waarop 9 s. Brab. moet betaald worden aan het koor van de Burchtkerk. Eigenaar is Gillis Hofman. Mogelijk is dit een afzonderlijke kelder aangezien er geen verband kan gelegd worden met de fiches hierboven of hieronder.

Straat en nr.: Aan het koor van de Burchtkerk Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 14/10/1553: Engel Colijns, weduwe van Dierick vanden Poele geeft terve aan de bakker Michiel Kers X Jehanne Aertssens: "Een huys metten kelder voer onder strate metten weerdribbe met noch een huyskene of stalleke daerneffens..." gelegen aan de Noordzijde van het koor van de Burchtkerk, naast de poort van het pakhuis onder het koor toebehorende Fernando de Bernuy, zoals nu gebruikt door Willem de Luyer (SR 247, f 66 v).
Bijkomende historische gegevens: Op 17/10/1561 wordt dit pand verkocht aan Jacob Janssens X Catlyne Cox om op 13 november 1581 volledig in handen te komen van Quintyn vander Veken, weduwe (en 2de echtgenote?) van Jacob Janssens (SR 364, f 407 r - 408 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Burchtkerk t.o.v. de Vierschaar (Mattestraat?) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1551-1552: Jan Sneden wordt getaxeerd voor een bedrag van 4 pond Brab. voor een straatkelder van 16 op 18 voet (R. 14, f 54 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Burchtgracht

Oostzijde

Straat en nr.: Burchtgracht Huisnaam: Gulden Hantboechsken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/447 Wijkboek Ketgen nr.: 2/229 Cijnsboeknr.: 965
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van Thielman van Eertryck (T. 166, f 50 r; T. 167, f 131 v)
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Burchtgracht Huisnaam: Zwaantje (naast de Fortuin)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/450 Wijkboek Ketgen nr.: 2/232 Cijnsboeknr.: 864
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Franchois Mertens betalen 5 s. voor een straatkelder van 10 voet diep en nog eens 4 s. voor een kelder onder het Swaenke (T. 167, f 116 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: kinderen Cornelis de Bruyn betalen 9 s. (T. 169, f 91 v).
1719-1794: men betaalde 5 s. Brab. voor de straatkelder tot hij vernietigd werd in 1773. De 4 s. bleef men wel betalen tot ze afgelost werd in 1834 (T. 172, f 71 v; MA 3563, f 130 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Gesitueerd naast de Fortuin achter het Vleeshuis

 

Straat en nr.: Burchtgracht Huisnaam: Arent (Gulden Arentken)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/453 Wijkboek Ketgen nr.: 2/235 Cijnsboeknr.: 852
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Laureys de Lathouder en daarna Jan Merttens de Oude betalen voor een straatkelder, een riool die in de gracht loopt en een liggende deur van 1 voet diep (T. 166, f 46 v; T. 167, f 116 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jan Marttens betaalt 9 groot voor de straatkelder, de riool en de liggende deur
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: naast het Bont Calff

 

Straat en nr.: Burchtgracht Huisnaam: Swaene
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/461 Wijkboek Ketgen nr.: 2/243 Cijnsboeknr.: 860
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: de weduwe Cruyeniers is eigenaar van een straatkelder van 10 voet diep (T. 166, f 46 v; T. 167, f 116 v)
Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: men betaalt 15 groot voor de straatkelder (T. 172, f 71 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: gesitueerd aan de Vismarkt

 

Straat en nr.: Burchtgracht (omgeving), nabij het Vleeshuis Huisnaam: Fortuin
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/460 Wijkboek Ketgen nr.: 2/242 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 10/01/1786: "Een huys met den kelder ende stalle daer onder, en eenen kelder onder de straete, met eene keuckene daer neffens, derdendeel van den borneputte met de neercamere, die tot het slachthuys gebruyckt is geweest...", gesitueerd beneden de Burchtgracht naar het Vleeshuis toe, tussen het huis het Zwaantje en wat vroeger stadserf was wesende de Burchtgracht aan de andere zijde, komende achter aan de huizinge genaamd Califsepoort of Callicoete (servitute) (SR 1291, f 449 v - 450 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Korte Doornikstraat

Onpaar (Oostzijde)

Straat en nr.: Korte Doornikstraat 1 (hoek Zirkstraat) Huisnaam: Gulden Stegelreep
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/219 Wijkboek Ketgen nr.: 7/19? Cijnsboeknr.: 692
Eerste gekende vermelding: 1/7/1541: Lazarus en Berthelmeeus Tucher, Anthonis van Bombergen en Franchois Werner, optredend voor een reeks kooplieden uit Augsburg, verkopen aan de Brugse 'bonetmaker' Joos van Gavere: "een huys oft wooninge vanden vier huysen oft wooningen wesende dierste te tellene vanden predikheeren aff, om na de predickheerenstrate te gane metten kelder onder de strate..." gesitueerd op de Predikherenstraat, hoek Korte Zirkststaat, tussen de straat en het huis van Peter Hellaerts (SR 204, f 149 r - 151 v; zie ook SR 232, f 293 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De weduwe Wonderes, en daarna Franchois van Avijn, betalen voor een straatkelder en een kelderdeur 28 gr. (T. 167, f 96 v).
1630-1723: Men betaalt nu voor een straatkelder met kelderdeur + nog eens twee kelderdeuren van 2 voet diep 34 gr. per jaar (T. 167, f 45 r).
1719-1794: Josephus de Winter betaalt hiervoor (T. 172, f 58 r; T. 155, f 36).
Rond 1800: getaxeerd op 3,09 fr. per jaar (T. 164, f 51 r).
Begin 19de eeuw: Achtereenvolgens Vanden Brande, de weduwe van Michel Martin en Louis de Paepe betalen (MA 3563, f 105 r en MA 3566, p. 11).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Korte Doornikstraat? Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 7/07/1556: "Een huys met regenbacke, keldere onder de strate"... gesitueerd in de Doornikstraat tussen Joos van Gavere enerzijds en de weduwe ven Ferdinand de Bernuy anderzijds. Achteraan paalt de eigendom van Jan Moons aan. Het pand behoorde vroeger toe aan Peter Hellaerts en wordt door Cornelis van Lyer, huidenvetter gekocht i.o.v. Lysbette Hellaerts, dochter van Peter (SR 258, f 63 r - v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Aansluitend aan het vorige pand

Ligging onbekend

Straat en nr.: Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De efgenamen van Jan Mensaerts betalen 4 s. 6 gr. Brab. voor een straatkelder van 12 voet diep (T. 167, f 96 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Lange Doornikstraat

Onpare zijde (Oost) van de Oude Beurs naar de Zirkstraat

Straat en nr.: Lange Doornikstraat 15 Huisnaam: Komeet
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/77 Wijkboek Ketgen nr.: 7/12 Cijnsboeknr.: 813
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Lieven Slachmeulder en Michiel de Molijn betalen 6 s. voor de straatkelder van 11 voet diep, een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder in de Korte Doornikstraat (T. 167, f 111 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jacques Boogh betaalt 6 schellingen Brab. voor de straatkelder van 11 voet diep, de kelderdeur van 2 voet diep en de straatkelder van 15 voet diep in de Korte Doornikstraat (T. 169, f 88 v).
1719-1794: In 1749 is een straatkelder gedeeltelijk opgevuld en wordt er een vermindering van cijns toegestaan naar 12 stuivers (T. 172, f 67 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (West) van de Oude Beurs naar de Zirkstraat

Straat en nr.: Lange Doornikstraat Huisnaam: Croone
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/94 Wijkboek Ketgen nr.: 7/30 Cijnsboeknr.: 802
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Fourmenois betaalt 6 s. 7 gr. voor de straatkelder, een kelderdeur en een regenbak (T. 167, f 110 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Guilliam van Herdenborch betaalt (T. 169, f 87 v).
Aflossing van de cijns in 1743 (T. 172, f 66 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Doornikstraat Huisnaam: Simme of Balance
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/87 Wijkboek Ketgen nr.: 7/22 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er moet 5 gr. betaald worden voor een straatkelder van 11 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 111 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Doornikstraat Huisnaam: Witten Beer
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/85 Wijkboek Ketgen nr.: 7/20 v Cijnsboeknr.: 809
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Vanden Eynde betaalt 5 gr. voor een straatkelder van 10 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 111 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Alexander Dazijn betaalt. Aflossing van de cijns in 1687 of 1697 (T. 169, f 88 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Ligging onbekend

Straat en nr.: Lange Doornikstraat Huisnaam: Vissensteert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 810
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Ghysbrecht Sinteleir betalen 2 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 166, f 4; T. 167, f 111 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: idem (geen eigenaar vermeld) (T. 169, f 88 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Er is een Vissensteert of Haantje naast het Vleeshuis op de hoek van de Vleeshouwersstraat (Westzijde) en de Oude Beurs (KET 22/212

 

Eiermarkt

Onpare zijde (Noord)

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: (Naast de Biekorf)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1559-1560: De glasmaker Henrick van Straelen wordt voor 4 7 s. 6 gr. getaxeerd wegens zijn straatkelder van 18 x 23 voeten (R. 16, f 73 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt 33 Huisnaam: Soete Naem Jezus (naast de Schilt van Savoyen)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/413 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 432
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Er moet 2 gulden 9 st. betaald worden voor een straatkelder en een 'voetgeterde' (T. 169, f 26 r).
Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: De diamantsnijder M. Laey betaalt 11 s. 9 gr. Brab. voor de straatkelder en 6 gr. voor het 'voetgeterde', gesitueerd aan de hoek bij het Begaardenspreekhuis (T. 172, f 37 v)
1/10/1803: 4,45 fr. cijns te betalen voor de straatkelder (T. 164, f 33 v).
1834: Afbetaald door Franc. Hagendoren (MA 3563, f 69 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Gulden Cruys
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 7/229 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1579-1580: Cornelis de Renalme wordt getaxeerd voor 24 Artois vanwege zijn straatkelder en een kelderdeur (R. 20, f 108 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (Zuid) vanaf de Groenplaats naar de Kerkhofstraat (Schoenmarkt)

Straat en nr.:  Eiermarkt, Oosthoek Beddestraat Huisnaam: Witte Pauw
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/362 Wijkboek Ketgen nr.: 7/181 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Cornelis de Pape betaalt 1 gr. voor een straatkelder van 34 voet diep (T. 167, f 56 v).
Bijkomende historische gegevens: 15/01/1622: De erfgenamen van Henrick Verbruggen verkopen aan de huidenvetter Thomas Jegers X Marie Aertssens "een huys nu ter tyt genaemt de witten pauw met winckele keuckene oppercameren twee kelderen den eenen onder tstrate, halve weerdribbe, ... " afgesplitst van het huis 'De Roose', gesitueerd op de hoek van het Lombaertstraetken (Beddestraat) tussen de Roose (Oostwaarts) en de Dry Roosters in de Beddestraat Zuidwaarts (SR 553, f 354 r - 355 r).
1630-1723: de weduwe Thomas Segers betaalt voor de 2 straatkelders van de Pauw en de Roose van elk 34 voet en de keldertrap van 2 voet diep 1 gr. (T. 169, f 24 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Witte Roose
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/363 Wijkboek Ketgen nr.: 7/182 Cijnsboeknr.: 411
Eerste gekende vermelding: 1536-1537: Een bakker wordt getaxeerd voor 12 10 s. voor een voute (R. 9, f 35 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Cornelis de Pape en daarna Hans Adriaenssens (als momboir) betaalt 1 gr. voor een straatkelder van 34 voeten en een keldertrap van 2 voeten (T. 167, f 56 v).
1630-1723: de weduwe Thomas Segers betaalt voor de 2 straatkelders van de Pauw en de Roose van elk 34 voet en de keldertrap van 2 voet diep 1 gr. (T. 169, f 24 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Sint Gommaer
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/369 Wijkboek Ketgen nr.: 7/185 Cijnsboeknr.: 4132, 414, 416
Eerste gekende vermelding:
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: afgesplitst van St. Gommer een straatkelder gemaakt in 1642 van 24 voet diep of lang waarvoor 2 g. 8 st. moeten worden betaald (T. 169, f 24 v).
1719-1794: Cornelis Demolin betaalt 2 gr. 8 st. voor de straatkelder (T. 172, f 36 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Ook het buurpand heet St. Gommer

 

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Witte Pluim
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/373 Wijkboek Ketgen nr.: 7/191 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1559-1560: Jan van Valckenborch wordt getaxeerd voor 3 15 s. vanwege zijn straatkelder van 15 x 32 voet (R. 16, f 73 v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan van Valckenborch betaalt voor zijn straatkelder en een kelderdeur 16 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 57 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt 42 Huisnaam: Rouwcapruyn
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/378 Wijkboek Ketgen nr.: 7/195 Cijnsboeknr.: 421
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peter Bourmans en daarna Joos Huybrechts betalen 19 gr. voor een straatkelder van 25 voet diep (T. 167, f 57 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: idem (zonder vermelding eigenaar) (T. 169, f 25 r).
Bibliografische gegevens: 1719-1794: Adrianus Lescue en Balthasar Jaspers betalen1 gulden 18 st. of  19 gr. voor de straatkelder van 25 voet diep (T. 172, f 37 r; T. 155, f 24).
1/10/1793: cijns is 1,72 fr. (T. 164, f 32 v).
1832: J. Lenaerts betaalt deze cijns af (MA 3563, f 67 v).
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Gulden Struys
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/379 Wijkboek Ketgen nr.: 7/196 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Valckenborch betaalt voor 2 straatkelders van 2 voet diep 2 gr. (T. 167, f 57 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Nog niet gesitueerd pand

Straat en nr.: Eiermarkt Huisnaam: Oude Waghe
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1559-1560: Christoffel Spickhout  beschikt over een straatkelder van 66 x 12 voet, getaxeerd op 15 5 s. (R. 16, f 73 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Engelse Beurs

Straat en nr.: Engelse Beurs Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 629
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Er moet een cijns betaald worden van 9 s. 5 gr. Brab. per jaar en er is een straatkelder van 10 voet diep waarop nog eens 9 s. Brab. moet betaald worden (T. 169, f 41 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Falconbrug (Kaasbrug)

Straat en nr.: Falconbrug Huisnaam: Waterland
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 9/343 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois de Man beschikt over een straatkelder van 19 voet breed en 23 voet diep, gemetst in 1581, getaxeerd op 12 s. 6 gr. Brab. (R. 23, f 103 v; T. 167, f 183 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Nota: Mattheeus Sprangers heeft in 1571 voor het pand 'Vuylisback' rechten gekocht om een kelder te mogen maken en ook nog voor een pand over het Wit Kruis op het Falconplein, waarvoor de cijns zou ingaan op Bamis 1585. In het register van 1719-1794 wordt dit nog vermeld maar er zijn geen te ontvangen bedragen ingevuld wat doet vermoeden dat deze kelders nooit werden gerealiseerd (T. 167, f 183 v en 184 v; T. 172, f 125 r).

Falconplein

Onpare zijde (West)

Straat en nr.: Falconplein 5 Huisnaam: Kaerdeken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 12/89 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 424 of 420/4
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Deze straatkelder, waarop 2 gr. betaald moeten worden, dateert van 1682/1683 (T. 169, f 53 r).
Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: Guillaume van Herbogen en daarna Joannes Baptista Ooms betalen de cijns (T. 172, f 37 r).
Op 1/10/1799 getaxeerd op 3,63 fr. per jaar (T. 164, f 33 r).
Begin 19de eeuw: eigendom van Jean de Roy en daarna van zijn weduwe. In 1855 was hij afgebroken (MA 3563, f 68 r; MA 5480, nr. 424).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Korte Gasthuisstraat

Straat en nr.: Korte Gasthuisstraat, Oost Huisnaam: Roosen Hoet, voorheen Weerbal
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 5/86 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1595-1596: Pauwels Le Febvre betaalt 7 12 s. om een cijns af te lossen van 4 st. 1 bl. de 2 1/2 st. daarvan voor de straatkelder van twee huizen in de Korte Gasthuisstraat eertijds de Weerbal en nu de Roosen Hoed en 2 st. 1 oort voor de kelderdeur van het huis 'De Draeck' op de Lombardenvest (R. 36, f 100 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Geefsstraat (St. Bernaertstraat)

Straat en nr.: Geefsstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 654
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Vel, metser, heeft een oversprong over de rui gelegd achter zijn huis van 20 voet lang en zes voet diep. Hij heeft ook het recht om een kelder onder de straat te maken mits hij 20 voet van de brug blijft (T. 166, f 166 r; T. 167, f 90 r). Er zijn geen gegevens over het effectief maken van een straatkelder.
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Gevangenisbrug

Oostzijde van het Steen naar de Kuipersstraat

Straat en nr.: Gevangenisbrug Huisnaam: Gulden Leeuw of Jason & Cascalis
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/64 Wijkboek Ketgen nr.: 7/432 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder van 8 voet diep (T. 166, f 48 v; T. 167, f 120 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Gevangenisbrug Huisnaam: Donderbusse of Wijngaert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/66 Wijkboek Ketgen nr.: 7/434 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mertten van Buyten beschikt over een straatkeldertje van 6 voet diep (T. 166, f 48 v; T. 167, f 120 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Gevangenisbrug Huisnaam: Koning van de Mooren
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/67 Wijkboek Ketgen nr.: 7/435 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkeldertje van 4 voet diep (T. 166, f 48 v; T. 167, f 120 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Gildekamersstraat

Straat en nr.: Gildekamersstraat 9 Huisnaam: Os
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 1/32 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 16/10/1572: "... een nieuwe huizing met gang, plaats, middelhuis, achterhuis, bornput, regenbak, kelders voor onder de straat..." (SR 332, f 87 r - 88 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 214).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 210-216.
Andere gegevens:

Grote Goddaert

Onpare zijde (Noord/Oost) van de Engelse Beurs naar de Wolstraat

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Witte Sterre of St. Antonius
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/46 Wijkboek Ketgen nr.: 8/23 Cijnsboeknr.: 533
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Anthoni Marx, bereider, en daarna Andries Symons, betalen 5 gr. voor een oversprong van 4 voet diep en een straatkelder van 8 voet diep (T. 167, f 73 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Philips Begode betaalt de cijns (T. 169, f 33 v).
1719-1794: Maria Catharina Niles betaalt voor de oversprong van 4 voet en de straatkelder van 8,5 voet diep 5 gr. (T. 172, f 46 r; T. 155, f 29).
1/10/1804: voor de straatkelder betaalt men 0,43 fr (T. 164, f 39 v).
Begin 19de eeuw: De weduwe Antoine Stie en vervolgens ene Maes betalen 0,45 fr. en er wordt afbetaald in 1829 (MA 3563, f 81 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Vrede Godts
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/32 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 20/12/1540: De familie de Rappaillo verkoopt aan Peter vande Venne: "een huys metten  kelder voer onder de strate", gesitueerd op de Kleine Goddaert (sic!) tussen Peter de Coster en Jan Pastenaken, komende achter met een oversprong op de stadsrui" (SR 199, f 178 r; zie ook SR 217, f 292 v; SR 276, f 260 v en SR 279, f 172 v - 173 r (alwaar expliciet de benaming 'Vrede Godts' wordt gegeven aan het pand en dit kan enkel Grote Goddaert zijn)).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Krieckboom
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/56 Wijkboek Ketgen nr.: 8/34 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Lieven vanden Bossche betalen 4 gr. voor een oversprong van 4 voeten diep en een straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 73 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: St. Niclaes
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/35 Cijnsboeknr.: 540
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick Geeraerts en daarna de weduwe Sinteler betalen 18 gr. voor een straatkelder van 9 voeten diep (T. 167, f 73 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De cijns wordt afbetaald in 1676 (T. 169, f 34 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Drij Hazewindekens
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/36 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 9/5/1577: Joos de La Flie heeft een rente op het huis 'De Hazewindekens' gesitueerd op de Grote Goddaert tussen de huizinge van Jan van Thienen, tingieter, en de huizinge van Henrick Geeraerts. Achteraan paalt de rui aan. Er drukt een rente van 4 st. op en een rente met een onbepaald bedrag vanwege de kelder onder de straat (SR 351, f 232 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: St. Catlijne
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/38 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Geert Billet en daarna de erfgenamen van Jan Goossens betalen 4 gr. voor een kelderdeur naast Marienborch van 2 voet diep, 6 s. Brab. voor een straatkelder van 10 voet diep met de oversprong op de andere zijde (T. 167, f 74 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Bargie van Brussel, Gulden Osch of Marienborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/61 Wijkboek Ketgen nr.: 8/39 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick int Vosken en daarna Peeter Fabri als rentmeester betalen voor dit en het volgende pand 1 st. Brab. Bij de Bargie horen: een straatkelder van 10 voet diep, een kelderdeur van 2 voet diep en een oversprong van 4 voet diep (T. 167, f 74 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Vormde ooit een geheel met het volgende pand

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Ossenhoofd of Wilden Osch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/40 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick int Vosken en daarna Peeter Fabri als rentmeester betalen voor dit en het vorige pand 1 st. Brab. Bij de Osse horen: een straatkelder van 10 voet diep en een oversprong van 4 voet diep (T. 167, f 74 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Vormde ooit een geheel met het vorige pand

 

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Lissabon
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/64 Wijkboek Ketgen nr.: 8/42 Cijnsboeknr.: 546
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes de Weerdt betaalt voor een straatkelder van 12 voet diep 1 st. (T. 167, f 74 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De cijns wordt afbetaald in 1655 (T. 169, f 35 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (West) van de Engelse Beurs naar de Wolstraat

Straat en nr.: Grote Goddaert Huisnaam: Hooghuis of Rupelmonde
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/8 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan en daarna Heylken Dresseler beschikken over een straatkelder van 13 voet diep en een oversprong van 4 voet diep (T. 167, f 74 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Grote Goddaert 28-30 Huisnaam: Jezus
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/72 Wijkboek Ketgen nr.: 8/6 Cijnsboeknr.: 550
Eerste gekende vermelding: 7/9/1554: In een akte over pandzetting wordt vermeld dat er 6 st. stadscijns voor de straatkelder moet betaald worden (SR 253, f 79 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jacob van Middelborch en daarna Bernaert van Hammingen betalen 6 gr. voor een straatkelder van 12 voet diep (T. 167, f 74 v).
1630-1723: De kinderen van Wijnant Vleugels betalen (T. 169, f 34 r).
1719-1794: Philippus Olivia betaalt voor de straatkelder van 12 voet diep 6 gr. (T. 172, f 47 r; T. 155, f 30).
1/10/1802: Voor de straatkelder betaalt men 0,54 fr. (T. 164, f 41 v).
Begin 19de eeuw: Achtereenvolgens Jos Somers, ene Van Antwerpen (in 1836) en ene Van den Wijngaert betalen de cijns tot ze in 1842 wordt afbetaald (MA 3563, f 85 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kleine Goddaert

Pare zijde (Noord/Oost) van de Koepoortstraat naar de Engelse Beurs

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Cleyne Roskam
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/1 Wijkboek Ketgen nr.: 6/112 Cijnsboeknr.: 641
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Lauwer betaalt voor een straatkelder 9 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 89 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Er moeten 9 s. 6 gr. Brab. betaald worden voor de straatkelder (T. 169, f 41 r).
1719-1794: 1745/46: Eigenaar is Van den Kerckhoven die 1 gulden 18 st. te betalen heeft. Daarna verdwijnen straatkelder en keldertrap. In 1763 moet er niets meer betaald worden (T. 155, f 34; T. 172, f 54 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Cleynen Spiegel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/2 Wijkboek Ketgen nr.: 6/111 Cijnsboeknr.: 640
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gysbrecht Schat betaalt voor een een straatkelder van 10 voet diep en een kelderdeur van 1 voet diep 3 s. Brab. (T. 167, f 89 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Er moet 3 s. Brab. betaald worden voor de straatkelder van 9 voet diep en een kelderdeur van 1 voet diep (T. 169, f 41 r).
1719-1794: In het begin van deze periode moet nog betaald worden voor straatkelder en kelderdeur maar de kelder verdwijnt. In 1745 was het Henricus Landr die 12 st. per jaar moest betalen (T. 155, f 34; T. 172, f 54 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Munster
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/3 Wijkboek Ketgen nr.: 6/110 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Willem van Mosen en daarna Danil de Bruyn betalen voor een erf jaarlijks 7 s. Brab; voor een oversprong jaarlijks 4 gr. en voor een straatkelder jaarlijks 12 gr. (T. 167, f 88 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Portugael
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/8 Wijkboek Ketgen nr.: 6/106 v Cijnsboeknr.: 635
Eerste gekende vermelding: Adriaen Boon Aertssone, oudkleerkoper, geeft terve aan Meester Dierick Roblaer, schilder, en diens echtgenote Anna Scosters, "een huys met eenen kelder voer onder de strate", gesitueerd op de Grooten (sic) Goddaerd tussen het huis St. Annehof enerzijds en Dignen Oistbalnick anderzijds, komende achteraan met een oversprong op de stadsrui. Voor de oversprong moeten jaarlijks 7 schellingen betaald worden (SR 285, f 105 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Mr. Jacob Faes en daarna Hans van Spier betalen voor een straatkelder van 10 voet diep jaarlijks 21 gr. (T. 167, f 88 r).
1630-1723: Er moet 21 gr. betaald worden voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 169, f 40 v).
1719-1794: idem, in 1745 te betalen door Nicolaus van Traechem (T. 155, f 33; T. 172, f 53 v).
1/10/1799:  Men betaalt voor de straatkelder 1,90 fr. (T. 164, f 47 v).
Begin 19de eeuw: Laurent Sett wordt er opgevolgd als eigenaar door ene Huens die in 1834 afbetaalt (MA 3563, f 97 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: St. Annenhof en St. Anna
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/9+10 Wijkboek Ketgen nr.: 6/105+106 Cijnsboeknr.: 634/2 (hof) en 634/1
Eerste gekende vermelding: 12/03/1561: Anthonis Smits, ketelaar, e.v.a. gaven terve aan Henrick van Eertryck, koopman: "een huys metten voorvloere, neercamere, kelderkeucken[e], regenbacke, kelders soe onder strate als onder den voirs. huyse gelegen", geheten St. Annenhof en gesitueerd tussen het Schild van Portugael Westwaarts en een huis dat ook St. Annenhof heet, Oostwaarts. Achteraan is de rui gelegen (SR 286, f 305 r - 306 r). Er is medepandschap met het andere St. Annenhof.
Bijkomende historische gegevens:1570-1610: Cornelis van Lier, huidenvetter, daarna Heylken Timmermans en Guillaume Marcus, beschikken over een straatkelder van 10 voet diep van twee huizen, waarop 5 s. 6 gr. Brab. moeten betaald worden; een oversprong van 4 voet diep waarop voor twee huizen 2 s. 6 gr. Brab. moeten betaald worden en een kelderdeur van 3 voet diep (T. 166, f 42 v; T. 167, f 88 r).
1630-1723: Er moet 16 gr. betaald worden voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 169, f 40 v).
1719-1794: Er is een straatkelder van 10 voet diep en een oversprong van 4,5 voet die behoren tot twee huizingen. In 1745 betaalt Henricus Fig 16 st. voor St. Annenhof en Franciscus Vits betaalt voor twee jaren verloop van de cijns van 4 schel. Brab. 1 gr. 12 st. voor St. Anna (T. 155, f 33; T. 172, f 53 v).
1/10/1806: St. Anna en St. Annenhof delen straatkelder en oversprong en betalen ieder 1,45 fr. (T. 164, f 47 r).
Begin 19de eeuw: P. Peeters, een Jufr. Peeters, een Mevr. Cornelia Peeters en Louis Stoop beschikken over St. Anna waarvoor de cijns afbetaald wordt in 1857. St. Annenhof  is eigendom van J.B. Carolus en dan door ene Buckens die in 1816 de cijns afbetaalt (MA 3563, f 96 r - v; MA 5480, nr. 634/1)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Maagdenhoofd of Rijssel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/12 Wijkboek Ketgen nr.: 6/103 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Richard Batzon betaalt voor een straatkelder van 10 voet diep 5 gr. (T. 167, f 87 v)
Bijkomende historische gegevens: De gebroeders Goessen, Laureys en Rutzaert Batzon verklaren zich op 27 maart 1573 akkoord met hun moeder Marie Spronck wat betreft de erfenis van hun vader Rutzaert Batzon, de Engelsman. Zij verkrijgen gezamenlijk o.m. de huizinge eertijds Rijsel en nu het Maechdenhoff geheten, dat belast is met een grondcijns van 5 stuivers te betalen aan de stad (SR 333, f 43 r - v).
4/6/1639: "Een huys met vloere, ceuckene, diversche camers, twee kelders met een kelderceuckene, twee pompen, weerdribben..." vanouds Rijssel en nu het Maagdenhoofd genaamd en gesitueerd tussen St. Christoffel en het IJzeren Varken (SR 657, f 207 r - 208 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Lubeck
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/14 Wijkboek Ketgen nr.: 6/101 Cijnsboeknr.: 630/2
Eerste gekende vermelding: 5/8/1563: De Engelsman Thomas Danson en zijn echtgenote Gheertruyt vanden Brande, verkopen Franchois van Lemens en Clara du Bacquierot "een huys met neercamere pachuyse winckele kelder coeckene borneputte reegenbacke stove"... genaamd Lubeke en gesitueerd tussen Peeter Simons en het IJzeren Varken. Er moet hierop een cijns aan de stad betaald worden van 7 s. 3 gr. Brab. vanwege de oversprong en de kelder onder de straat (SR 293, f 36 v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Philips de Lantmeter beschikt over een straatkelder van 10 voet diep en een kelderdeur van 3 voet diep (T. 166, f 42 v; T. 167, f 87 v).
1630-1723: Het huis behoort toe aan de caffa- of satijnwerkers die 5 s. Brab. betalen voor een straatkelder en een deur (T. 169, f 40 r).
1719-1794: Het ambacht van de caffawerkers betaalt 5 s. Brab. voor de straatkelder en een kelderdeur. In 1745 zou het Joannes Baptista Rosiers zijn die betaalt (T. 155, f 33; T. 172, f 53 r).
1/10/1797: 1,82 fr. te betalen voor straatkelder en kelderdeur (T. 164, f 46 v).
Begin 19de eeuw: eigenaars zijn achtereenvolgens een telg van de familie Figh en n van de familie De Wael die in 1830 afbetaald (MA 3563, f 95 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Schilt of Wapen van Brugge of Medemblick
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/15 Wijkboek Ketgen nr.: 6/100 Cijnsboeknr.: 630/1
Eerste gekende vermelding: 3/11/1537: Heyman Claes, eigenaar van het Bijlken (Off. Wijkboek 21/34; Ketgen 6/89), en zijn overbuur Peter Stornick, koopman uit "Oostlant", zijn overeengekomen met toestemming van de rentmeesters van de stad, dat Peter zijn straatkelder helemaal onder de straat mag doortrekken tot tegen de fundering van het Bijlken (SR 191, f 51 v).
Bijkomende historische gegevens: Inzake dit huis, dat steevast gesitueerd wordt tussen de erfgenamen van wijlen Gheert van Ammersvoort enerzijds en Joris vander Gouwe anderzijds, zijn er rentenbrieven bekend uit 1545, 1555 en 1581. In de beschrijving wordt steeds over een kelder onder de straat gesproken. Uit de rentenbrief van 19/10/1555 vernemen we dat de koopman Peter Stoernick zijn huis op 30/03/1538 n.s. aan Adam Radock of Cadock gegeven had (SR 215, f 68 r - v; SR 254, f 134 v; SR 364, f 182 v).
21/06/1547: Barbara vander Hagen, weduwe van Adam Cadock, verkoopt het huis met de kelder onder de straat aan de koopman Peter Symons (SR 225, f 106 r - v).
1570-1610: Henrick Wolffaert en daarvoor Steven Nijs betalen voor een straatkelder van 10 voet diep 5 s. Brab. (T. 167, f 87 v).
1663: Te koop aanbieding door de kinderen van wijlen Jan Polentier van "een huys met vloere, neercamere, waschkeuken, pompe, hangende camere, bovencamers, solder, weerdribbe, comende onder de ruye, kelder onder den huyse ende onder de straete, ..." geheten het Wapen van Brugge en gesitueerd tussen Marienborch en Lbeck. Acheraan paalt het huis aan aan de rui (N. 3780, ongefolieerd los blad).
1630-1723: Er moet betaald 5s. Brab. worden voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 169, f 40 r).
1719-1794: Idem. In 1745 gebeurt de betaling door Guillielmus Franciscus Vets (T. 155, f 33; T. 172, f 53 r).
1/10/1798: getaxeerd voor de straatkelder voor een jaarlijks bedrag van 1 fr. 82 cent (T. 164, f 46 v).
Begin 19de eeuw: Henry Vervoort  en daarna J.B. Bollen betalen 1,82 fr. Afbetaling gebeurt in 1857 (MA 3563, f 95 r; MA 3566, p. 7; MA 5480, nr. 630/1)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: Marienboch of Maechdenborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/16 Wijkboek Ketgen nr.: 6/99 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding:  9/4/1556 n.s.: rentenbrief waaruit blijkt dat Joris vander Golden (Gouwen), kleermaker, op 28/09/1551 aan Jacques Franchaert, kleermaker, X Margriete Schouwers, terve gegeven heeft: "een huys mette[n] kelde[r] voer onder de strate...", gesitueerd tussen het huis van Peeter Symons en de Engel. Achteraan paalt het huis aan de rui (SR. 262, f 205 r; zie ook SR 276, f 297 r).
Bijkomende historische gegevens: 28/8/1572: De stadhouder van de amman verkoopt wegens wanbetaling aan Steven Nijs, suikerzieder: "een huys met eenen kelder voer onder de strate", genaamd Maechdenborch en gesitueerd tussen Peeter Simons en de Engel. Vorige eigenaar was Jacob Franckaerts (SR 331, f 255 r - v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kleine Goddaert, hoek Engelse Beurs Huisnaam: Wapen of Schilt of Hertog van Savoyen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 21/18 Wijkboek Ketgen nr.: 6/97 Cijnsboeknr.: 562
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan de Poortere en daarna de kinderen van Nicasius Lovay, betalen 5 s. Brab. voor een straatkelder, een oversprong van 4 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 87 r).
Bijkomende historische gegevens: 14/6/1575: De amman verkoopt aan de Jan de Poorter de helft van het pand gesitueerd tussen Heyman Claessens aan beide zijden. Vorige eigenaar was de weduwe van Willem van Diest. Er moet een grondcijns van 5 s. 9 d. betaald worden aan de stad (SR 341, f 415 r - v).
1745: Antonius Van Staey betaalt een cijns om onduidelijke redenen van 6 st. Brab. per jaar (T. 155, f 30)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Onpare zijde (Zuid/West) van Koepoortstraat naar Engelse Beurs

Straat en nr.: Kleine Goddaert Huisnaam: St. Andries
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Herman van Dortmont en daarna Guillaume Maes betalen 8 s. Brab. voor een straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 86 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Haarstraat

Onpare zijde (Zuid)

Straat en nr.: Haarstraat Huisnaam: Wijngaert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/113 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 235
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 38 v; T. 167, f 30 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Geeraert Weys betaalt 13 gr. (T. 169, f 13 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Haarstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/114 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 236
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter de Haze beschikt over een straatkelder en een keldertrap  (T. 166, f 39 r; T. 167, f 30 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Haarstraat Huisnaam: Sint Anna
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/119 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Johan del Cordes beschikt over een straatkelder en een keldertrap (T. 166, f 39 r; T. 167, f 30 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (Noord) vanaf de Peter Potstraat

Straat en nr.: Haarstraat, hoek Peter Potstraat Huisnaam: Horen of Homborger Tonne
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/62 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder (T. 167, f 30 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Haarstraat Huisnaam: Gulden of Groenen Schutter
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/110 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 232
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 38 v; T. 167, f 30 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Haarstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/111 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 233
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 38 v; T. 167, f 30 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Haarstraat 16 Huisnaam: Vergulden Schutter
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/112 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 234
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Louis del Beck of le Beck beschikt over een straatkelder en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 38 v; T. 167, f 30 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Cornelis Paris is eigenaar en betaalt hiervoor 11 gr. per jaar (T. 169, f 13 v).
1719-1794: Eigenaar in 1745 is Joannes Mertens (T. 155, f 12; T. 172, f 17 r).
Op 1/10/1806 getaxeerd op 1 fr. per jaar (T. 164, f 15 v).
Begin 19de eeuw: eigenaar is J.P. Balens die in 1857 de cijns aflost (MA 3563, f 33 v; MA 5480, nr. 234).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Handschoenmarkt

Onpare zijde (Noord)

Straat en nr.: Handschoenmarkt 1 Huisnaam: Wyser
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/75 Wijkboek Ketgen nr.: 10/178 v Cijnsboeknr.: 321
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Coryn Boel heeft een kelderdeur van 1 voet diep, waarvoor 3 gr. outs moet betaald worden en heeft volgens brieven van 1578 het recht om een kelder te maken waarvoor hij 6 s. moet betalen (T. 167, f 43 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Handschoenmarkt 1 Huisnaam: Kaartspel of Wyserken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/74 Wijkboek Ketgen nr.: 10/179 Cijnsboeknr.: 320/1
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Faes betaalt 6 gr. outs voor een straatkelder van 16 voet diep en een keldertrap van 4 voet diep (T. 167, f 42 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Vermelding van de straatkelder van 11 voet diep en een keldertrap waarvoor 6 gr. moeten betaald worden (T. 169, f 19 v)
1719-1794: Lauwereys Pauwels als eigenaar vermeld van de straatkelder van 16 voet diep en de keldertrap van 3 voet diep waarvoor 6 gr. moet betaald worden. In 1745 staat Teresia de Vlieghere als eigenaresse vermeld (T. 155, f 18; T. 172, f 25 r).
1/10/1791: Gerard Foulen moet 54 cent. per jaar betalen voor de straatkelder en de trap (T. 164, f 23 r).
Zijn weduwe blijft in het huis tot 1825 en wordt dan opgevolgd door Fr. Hullier die in 1834 afbetaalt (MA 3563, f 49 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Handschoenmarkt 5 Huisnaam: St. Niclaes
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/72 Wijkboek Ketgen nr.: 10/182 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Coryn Boel had 6 gr. outs moeten betalen voor een straatkelder van 16 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep. Deze vermelding wordt doorgehaald wegens een vrijstelling (T. 167, f 42 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Handschoenmarkt 7 Huisnaam: Zeeland
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/71 Wijkboek Ketgen nr.: 10/185 Cijnsboeknr.: 319
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jaspar Myts en daarna de weduwe van Jan Vasseur betalen 6 gr. outs voor een straatkelder van 16 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep (T. 167, f 42 v)
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Vermelding van de straatkelder van 11 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep waarvoor 6 gr. moeten betaald worden (T. 169, f 19 r).
1719-1794: Idem, maar terug straatkelder van 16 voet. Eigenaar in 1745 is Jan Baptista Dellafaille (T. 155, f 18; T. 172, f 25 r).
1/10/1805: Jean Bol wordt getaxeerd voor 54 cent. voor de straatkelder en de trap (T. 164, f 23 v).
In 1826 wordt deze opgevolgd door Joseph Haesen die in 1834 afbetaalt (MA 3563, f 48 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Handschoenmarkt Huisnaam: Wijngaert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 6/66 Wijkboek Ketgen nr.: 10/191 Cijnsboeknr.: 318
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Alaert Segers betaalt jaarlijks voor een straatkelder 10 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 42 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Er moeten 10 s. 5 gr. Brab. betaald worden voor de straatkelder  (T. 169, f 19 r).
1719-1794: Cornelis de Licht is eigenaar, vervolgens Ignatius Segers die in 1756 alles afbetaalt (T. 172, f 25 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Hofstraat

Onpare zijde (Oostzijde) van de Zirkstraat naar de Oude Beurs

Straat en nr.: Hofstraat 11 Huisnaam: Witte Ram
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/134 Wijkboek Ketgen nr.: 8/429 Cijnsboeknr.: 701
Eerste gekende vermelding: 1741-1742 e.v.: Charles Lepage betaalt 6 st. per jaar zonder opgave van een reden (T. 156, f 79; T. 155, f 36).
Bijkomende historische gegevens: 1/10/1784: Men betaalt 0,54 fr. voor een straatkelder (T. 164, f 51 v).
Begin 19de eeuw: er is een straatkelder maar men weet niet wat vragen! (MA 3563, f 106 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hofstraat 13 Huisnaam: St. Bernaerts
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/133 Wijkboek Ketgen nr.: 8/428 Cijnsboeknr.: 702
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Symon Manselers beschikt over een straatkelder van 12 voet en een kelderdeur van 2 voet waarvoor hij 3 gr. per jaar betaalt (T. 167, f 98 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: idem (zonder vermelding eigenaar) (T. 169, f 45 v).
1719-1794: Maria Catharina de Meester betaalt voor de straatkelder van 12,5 voet en een kelderdeur van 2,5 voet (T. 172, f 59 r; T. 155, f 36; T. 156, f 79).
1/10/1800: Voor de straatkelder en de deur betaalt men 0,27 fr. (T. 164, f 52 r).
In 1812 betaalt Jean Th. de Meester af (MA 3563, f 106 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (Westzijde) van de Zirkstraat naar de Oude Beurs

Straat en nr.: Hofstraat 2 Huisnaam: Witte Valk
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/140 Wijkboek Ketgen nr.: 8/435 Cijnsboeknr.: 713/4
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Herman vanden Broecke betaalt 14 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep, en 2 gr. voor een kelderdeur die vermeerderd is op vier voeten (T. 167, f 99 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Er wordt 11 gr. betaald voor de straatkelder van 14 voet diep en de kelderdeur van 2 voet diep (T. 169, f 46 r).
1719-1794: Teresia Verschueren betaalt 14 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep, en 2 gr. voor een kelderdeur die vermeerderd is op vier voeten (T. 172, f 59 v; T. 155, f 37; T. 156, f 80).
1/10/1805: Men betaalt 1,27 fr. voor de straatkelder en 0,23 fr. voor de kelderdeur (T. 164, f 52 v).
Begin 19de eeuw: Michel D. Filesius en Vander Auwera betalen 1,50 fr. De weduwe Vander Auwera lost af in 1843 (MA 3563, f 107 v; MA 5480, nr. 17).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hofstraat 12, Zuidhoek 'Pandstraat' (Koraalberg) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/144-146 Wijkboek Ketgen nr.: 8/439-440 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 19/03/1560: Anna Rogiers, weduwe van Franchois de Ram, en daarvoor van Jacob Le Martin, en haar zoon Loys Le Martin geven terve aan Peter en Gerardyn Panse en Janne de Smytere: "een huysinge metter plaetsen met deen helft van[den] kelder onder tstrate daer aff Diericke moys dandere helft vanden selven keldere toebehoiren[de] is... " gesitueerd in de Hofstraat tussen het andere pand van de erfgeefster (met gemene muur die loopt tot achter aan de muur van het Engelse Pand) en de Pandstraat. Achteraan paalt het Engelse pand aan (SR 277, f 267 r - 269 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Afgesplitst van de Pellicaen

 

Straat en nr.: Hofstraat Huisnaam: Gulden Hoet
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/446 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Robert Broun betaalt 5 s. per jaar voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 99 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Hoogstraat

onpare zijde (Oostkant)

Straat en nr.: Hoogstraat 1 Huisnaam: Kleine St. Franciscus
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling blad 2, nr. 315
Officieel Wijkboek nr.: 1/106 Wijkboek Ketgen nr.: 8/538 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1577: recht om kelder te plaatsen; 20/05/1581 "... een huys dwelck nu twee wooningen zyn met twee kelders den eenen onder tstrate met borneputte ende regenbacke met eender pompe met twee winckels..." (SR 348, f 170 v - 171 r; SR 366, f 72 r - v; f 57 r - v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat 3 Huisnaam: Kriekenboom of Gulden Cam
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling, blad 2, nr. 314
Officieel Wijkboek nr.: 1/107 Wijkboek Ketgen nr.: 8/537 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1577: recht om kelder te plaatsen; 24/01/1579 n.s. "... de erve metter achterhuyse, stoffe en[de] met allen daerop liggende met diversche vouten oft kelders dair onder met noch een schoon grooten voute onder tstrate ende de begonste edifitie gronde [ende] allen den toebehoorten, vande afgebrande huysinge geheeten hebben den crieckboom, met oic de erve voor dese erve liggende ende genomen van[de] hoochstrate..." (SR 353, f 253 r - 236 v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Achtereenvolgens Jacques Sterck, Jacques de Poure en Andries Fagel betalen 1 gr. voor de straatkelder en een kelderdeur (T. 166, f 37 v; T. 167, f 13 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat 9 Huisnaam:  Grote Baars
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling, blad 2, nr. 311
Officieel Wijkboek nr.: 1/111 Wijkboek Ketgen nr.: 8/534 Cijnsboeknr.: 103
Eerste gekende vermelding: 30/04/1594 "een huys... met winckel packhuys keuckene [ende] plaetse met kelder voor aent strate inde breydde van[den] huyse met noch de kelder onder de pletse [ende] keucken [ende] eenen kelder comende onder tvoors. packhuys van[den] cleynen baers [ende] onder den ganck van[den] grooten baers, sonder daeraen te begrypen tvoors. cleyn kelderken onder tzelve packhuys..." (SR 414, f 337 r - 340 r); 31/12/1627: expliciet kelder onder de straat in beschrijving (S.R. 581, f 291 r - 293 v)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: cijnsboek spreekt enkel over een keldertrap van 2 voet diep (T. 166, f 37 v; T. 167, f 13 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat 23 Huisnaam: Lintworm
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling, blad 2, nr. 303
Officieel Wijkboek nr.: 1/123 Wijkboek Ketgen nr.: 8/522 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1537-1538: De stad ontvangt van Fernando de Bernuy 6 pond 14 s. 6 d. Brabants voor een voute onder de straat voor de Lindworm (R. 10, f 44 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat 27 Huisnaam: Halle van Nieuwkerken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling, blad 2, nr. 302
Officieel Wijkboek nr.: 1/125 Wijkboek Ketgen nr.: 8/520 Cijnsboeknr.: 98
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van 14 voeten diep en 18 voeten breed (T. 166, f 37 v; T. 167, f 12 v)
Bijkomende historische gegevens: 9/08/1618 "... Een huysinge metten winckel ceuckene plaetse neercamer kelderen soo onder den huys als onder de straete borneputte gronde [ende] allen den toebehoirten genaempt de halle van Nieuwkercke [daer] de Roode Lelie wtgehangen heeft..." (SR 534, f 212 v - 214 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat, Zuidhoek Heilig Geeststraat Huisnaam: Wilden Bock
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/501 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 5/07/1558: Jan van Deventer, kaaskoper, X Josyne Berchmans, verwerft: "Een hoeckhuys geheeten den wilden bock met een[en] kelder onder de strate (SR 271, f 17 v - 19 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

pare zijde (Westkant)

Straat en nr.: Hoogstraat, hoek Suikerrui Huisnaam: Grote Vogelsanck
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/64 Wijkboek Ketgen nr.: 8/449 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1402: Wouter vanden Broeke gaf Jan Valken, in de Palmboom, zijn huis geheten de Vogelsanck op de hoek van de Hoogstraat, "neffens Jan Valcx huys mett[en] gr. mett[en] kelder[en] en[de] voute[n] [daer] onder en[de] oic on[der] de strate ghelyc alse Wout[er] vorm[aels] ghec[reghen] geg[hen] de stat van Ant[werpen]..." (SR 2, f 368 r). Deze gift van een straatkelder door de stad moet zeker in de 14de eeuw gebeurd zijn en daarmee is dit tot op heden de oudste gedocumenteerde kelder.
Bijkomende historische gegevens: 6/7/1551: Suikerzieder Symon Robert X Adriana, Jan Cleyssens dochter, verkoopt aan Jacob Beellaert, kousenmaker, "... een hoeckhuys met twee kelders vo[r]e onder de strate" de Vogelsanck op de hoek van de Suikerrui tussen 'De Vijf Ringen' op de Suikerrui en het huis van de weduwe Lucas Reyns, eveneens Vogelsanck geheten, op de Hoogstraat (SR 241, f 601 r - v).
Afgebrand met de Spaanse furie: in rentenbrief  van 28/07/1592 spreekt men nog over "een stuk erven met twee kelders onder de strate (SR 404, f 255 r).
1570-1610: Merten Mertens, en nu Symon Beelaert, betalen 3 gr. voor een straatkelder en een riool (T. 167, f 9 v).
Bibliografische gegevens: Prims 1932
Andere gegevens: Op 9/6/1531 hadden Symon Robert en Adriana beide Vogelsancken als n geheel verworven.

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Kleine Vogelsanck of Portugael of Biscayen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/65 Wijkboek Ketgen nr.: 8/450 Cijnsboeknr.: 73
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois Schot is eigenaar van een huis naast de Palmboom met een straatkelder van 11 voet diep en 21 voet breed waarop geen cijns moet betaald worden (T. 166, f 36 v; T. 167, f 9 v).
Bijkomende historische gegevens: 1/2/1780: rentenbrief vermeldt nog steeds de kelder onder de straat (SR 1272, f 26 r).
Bibliografische gegevens: Prims 1932
Andere gegevens: Op 9/6/1531 hadden Symon Robert en Adriana beide Vogelsancken als n geheel verworven.

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Grote Palmboom of Biscayen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/66 Wijkboek Ketgen nr.: 8/451-452 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Grote Palmboom beschikt over een straatkelder van 15 voet diep waarop geen cijns moet betaald worden (T. 166, f 37 r; T. 167, f 9 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Kleine Palmboom
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/67 Wijkboek Ketgen nr.: 8/453 Cijnsboeknr.: 74
Eerste gekende vermelding:1570-1610: Kleine Palmboom beschikt over een straatkelder van 11 voet diep waarop geen cijns moet betaald worden (T. 166, f 37 r; T. 167, f 9 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: St. Jacob of Herberg van Ranst
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/76 Wijkboek Ketgen nr.: 8/462 Cijnsboeknr.: 76
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis de Witte en nadien Andries Bosschaert betalen 17 gr. voor een straatkelder (T. 167, f 10 r).
Bijkomende historische gegevens:1630-1723: Jan Corters betaalt nog 13 gr. voor een straatkelder (T. 169, f 3 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat, straatkelder in Kleine Peeter Potstraat!! Huisnaam: St. Bernaert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/77 Wijkboek Ketgen nr.: 8/463 Cijnsboeknr.: 77
Eerste gekende vermelding: 1550: Wouter Scroeyen betaalt 5 pond 2 s. 6 d. voor een straatkelder van 20,5 voet breed en 9,5 voet diep (R. 13, f 60 v)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: David Haeck betaalt 19 gr. voor een trap en een straatkelder (T. 167, f 10 r)
1630-1723: Jan Corters betaalt voor een trap en een straatkelder 19 gr. (T. 169, f 3 v).
1719-1794: Cornelis van Aelst betaalt voor een keldertrap en een straatkelder 19 gr. Nota: "dezen chijns is gesteld op de twee achterhuysen deen genaemt St. Dominicus ende dander St. Erasmus, gestaen achter het vs. huys St. Bernaert in de Cleyn Peter Potstraat" (Off. Wijkboeken 14/131 v en 132 v) (T. 171, f 4 r)
1741-1742: 19, 5 gr. te betalen (T. 156, f 6 v).
1/10/1803: Men betaalt 1,72 fr. voor de straatkelder (T. 164, f 4 r); 1834: cijns afbetaald door J. Michel Kistemaeckers (MA 3563, f 8 v)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Swaene
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 8/469 Cijnsboeknr.: 78
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Gemaer betaalt 19 gr. voor een straatkelder van 13 voet diep en een keldertrap van 2 voet (T. 167, f 10 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Henrick Mets betaalt (idem) (T. 169, f 3 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Wit Oircussen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/95 Wijkboek Ketgen nr.: 8/480-481 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jaspar Mestdorp beschikt over een straatkelder (T. 167, f 10 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Hoogstraat Huisnaam: Gulden Oircussen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 1/96 Wijkboek Ketgen nr.: 8/482 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 26/10/1551: Crediteuren van Dierick Baeten verkopen de koopman Henrick Hujoel de helft van "eenen huyse metten coeckenen neercamere kelder met noch eenen kelder voer onder de strate...", genaamd het Gulden Oorcussen en gesitueerd tussen de Gestreepten Esel en het Wit Oorcussen. Men betaalt 1,5 gr. aan de stad voor de kelderdeuren. Op 12/12/1551 verkrijgt Hujoel de andere helft van het pand van de amman (SR 241, f 74 r - v en f 763 r - 764 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Huidevettersstraat

Straat en nr.: Huidevettersstraat 2-4 (Meirbrug) Huisnaam: Berckenrijs
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 13/83 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2124
Eerste gekende vermelding: 14/11/1545: Jan Pauwels, bakker, en zijn echtgenote Peternelle Verduyct geven aan de bakker Bernaert Berwyns, gehuwd met Jehanne Verduyct, zuster van Peternelle: "een huys dwelck een backerie is met een[en] kelder voer onder de strate, met een[en] gemeynen private... ", gesitueerd tussen Merten Loots huis en het huis Oostenrijk. Er drukt een keldercijns van 20 oude gr. per jaar op (SR 215, f 100 v - 101 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Bernaert Mennens betaalt 5 s. Brab. voor een straatkelder (T. 167, f 290 r).
1630-1723: Jan Hugo betaalt voor een straatkelder naast de Gulden Hand jaarlijks 1 gulden (T. 169, f 81 r, zie ook N. 3766, ongefolieerd gedeelte, boedel van Jan Hugo 1/10/1649 waarin verwezen wordt naar akten over dit pand: wesende een backerije met een kelder voor onder de straat met een gemeyne private).
1719-1794: Vanwege  een straatkelder moet een cijns van 5 schellingen Brab. betaald worden; 1745-1746: Peeter Janssens betaald een 1 gulden cijns (T. 172, f 192 r; T. 155, f 88).
In 1816 wordt de cijns van 1,81 fr. per jaar afbetaald door Jos. Le Grelle (MA. 3564, f 135 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Opmerking: er moet nagekeken worden of de hier opgesomde gegevens wel allemaal over hetzelfde pand handelen maar er zijn nogal wat indicaties in die richting.

Huikstraat

In deze straat bevindt zich ook het pand 'Den Coninck Theseus' dat een volgens een schepenbrief van 12/11/1548 recht had om een kelder te zetten op beide zijden van de straat voor 2 sch. Brab (cijnsboeknr. 1266). Die straatkelders zijn er blijkbaar nooit gekomen. Wel beschikt het pand in de 18de eeuw over een 'oystal' op de Koepoortbrug en een regenbak van 2,5 voet diep (T. 172, f 120 v).

Straat en nr.: Huikstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 3/08/1551: Dierick vander Horst verkoopt een rente die door de metser Gielis van Crubeke op 22/08/1515 was afgesloten en die drukt op "... twee huysen metter plaetsen regenbacke twee kelders onder tstrate... " gesitueerd in de straat die loopt naar de Falconbrug (SR 242, f 326 v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Gillis van Crubeke (sic!) en daarna Franchois Lijffcoop moet voor twee kelders onder de straat niet betalen maar voor twee kelderdeuren van elk 1 voet diep 8 gr. per jaar (T. 166, f 10 r; T. 167, f 181 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Huikstraat of Korte Keistraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 23/392 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1283
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Finnale moet voor een oversprong van 4 voet diep 9 oude gr. 8 s. en voor een straatkelder van 14 voet diep 5 s. 3 gr. Brab. betalen (T. 167, f 182 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Carstiaen van Veursbeeck betaalt voor de oversprong en de straatkelder in totaal 28 oude gr. (T. 169, f 57 r).
1719-1794: Men heeft geen betalingen voor dit pand wat betreft de oversprong van 4 voet diep waarop 6 gr. 8 myten moesten betaald worden en de straatkelder van 14 voet diep waarvoor 5 sch. 3 gr. Brab. moesten betaald worden. Het register vermeld wel een eigenaar Doctor Mr. Jan Vervliet en als bijschrift staat er "solvit Bamis 1721" (T. 172, f 121 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

IJzeren Waag

Straat en nr.: IJzeren Waag, hoekpand, naar de Kammenstraat toe Huisnaam: Gulden Boeck
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/213 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2614
Eerste gekende vermelding: In 1650 is deze kelder waarvoor 6 gr. per jaar moet betaald worden gemaakt, de cijns start in 1653. Jacques de Smit betaalt (T. 169, f 135 v)
Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: straatkelder vermeld (T. 172, f 229 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Jan Van Lierstraat

Straat en nr.: Jan Van Lierstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Dommele betaalt 10 gr. per jaar voor een straatkelder van 5 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 244 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Jodenstraat

Straat en nr.: Jodenstraat, vlak bij Huidenvettersstraat Huisnaam: Autenticq
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2098
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis Raet, die ook een pand ernaast heeft, beschikt over een straatkelder van 12 voet diep. In het pand ernaast is een kelderdeur van 1,5 voet diep (T. 166, f 90 r; T. 167, f 287 v)
Bijkomende historische gegevens: 1745-1746: De E.P. O.L.V. broeders zijn schuldig 4,5 stuivers over twee jaren verloop van een cijns van 2 gr. 6 mijt. per jaar (T. 155, f 88).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Jodenstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2191
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Het klooster van de Derde Orde heeft vrijstelling voor een straatkelder van 10 voet diep (T. 166, f 174 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kaasrui

onpare zijde (Noord)

Straat en nr.: Kaasrui 1 Huisnaam: De Kreeft
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1219 c Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1219
Officieel Wijkboek nr.: 2/111 Wijkboek Ketgen nr.: 10/9 Cijnsboeknr.: 27
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Merten Mertens, eigenaar, nu Jordaen Van Herck, betaalt 2 gr. voor straatkelder en deur (T. 167, f 4 v)
Bijkomende historische gegevens:
1630-1723: straatkelder en kelderdeur: 2 gr. (T. 169, f 2 r)
5/02/1641: meest gedetailleerde beschrijving vermeldt straatkelder niet: verdeling goederen Jordaen Van Herck X Maria Vanden Venne. Hun zonen Christoffel en Jan krijgen elk1/2 van "eene huysinge met eenen schoonen winckel" (SR 667, f 131 r - 134 v).
1719-1794: Arnout van Herck, eigenaar, betaalt 2 gr. voor straatkelder en deur (T. 156, f 4 r; T. 164, f 2 v; T. 171 en 172, f 2 r)
1812: Henry Borrekens lost cijns af (MA 3563, f 5 v)
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 108.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 3 (naast de Kreeft) Huisnaam: Lelienborch en Soete Naem Jezus
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1218 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1218
Officieel Wijkboek nr.: 2/212 Wijkboek Ketgen nr.: 10/10 en 10 v Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vanden Broecke, eigenaar, betaalt 4 gr. voor 2 kelderdeuren aan Lelienborch en 23 groten voor een kelder onder de straat aan de Soete Naem Jezus van 16 voet diep (T. 167, f 4 v)
Bijkomende historische gegevens: 19/10/1593: Jan vanden Broeke, "meecooper", verkoopt, ook in naam van zijn vader Jan en zijn zuster Susanna aan de zijdenkooplieden Franchois Doncker en Jan van Blois: "een huysinge genae[m]pt lelienborch met coeckene plaetse neercamere packhuysen borneputte stalle bachuyse oft kelderken beneden onder Jan Creyts erfgenamen erve regenbacken, eenen kelder voor aende strate.... " gesitueerd tussen de Kreeft en de Zoete Naam Jezus, met een poort uitkomende in de Bullinckstraat of Wolstraat (= nu de Oude Beurs); en daarbij "noch een huys metter coeckene..." genaamd "den naem Jesus" tussen de Gulden Voet Oostwaarts en Lelienborch West- en achter Noordwaarts (SR 410, f 304 r-v en 307 r-v. Onder de verplichtingen waaraan dit pand was gebonden lezen we dat er elke week erwten of een pot soep moeten gegeven worden aan de armen en aan broodbedeling moet worden gedaan.
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 108-109.
Andere gegevens: Dit pand vormt nu (sedert einde de XVIde eeuw) een geheel met het volgende maar bestond dus op zijn beurt al uit twee panden

 

Straat en nr.: Kaasrui 3 (naast Cleyn Brandenborch) Huisnaam: Oude Waghe of Ghulden Voet
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1218 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1218
Officieel Wijkboek nr.: 2/213 Wijkboek Ketgen nr.: 10/11 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt 1 groot betaald voor een kelderdeur en een kelder onder de straat (T. 167, f 4 v)
Bijkomende historische gegevens: Geen opname van de straatkelder in de akten van 1598 (SR 430, f 172 r - 174 r) en 1743 (SR 1147, f 219 v - 221 v) die het pand, bij een verdeling van de eigendommen van wijlen Peter Gobbaerts en Dimphna van Veltom, als volgt beschrijft: "Eenen huysinghe met eenen grooten winckel keuckene, kelders, oppercamers, solders, pompe..." eertijds genaamd de Oude Waeghe daar nu de Gulden Voet uithangt.
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 108-109.
Andere gegevens: Dit pand vormt nu (sedert einde de XVIde eeuw) een geheel met het vorige

 

Straat en nr.: Kaasrui 5 Huisnaam: Cleyn Brandenborch of Bodemloose Mande
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1217 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1217
Officieel Wijkboek nr.: 2/214 Wijkboek Ketgen nr.: 10/12 Cijnsboeknr.: 30
Eerste gekende vermelding: 19/10/1560: De gebroeders Hieronymus en Melchor Manaert en andere leden van de familie Manaert geven terve aan Jaspar Wouters, camfassier, en zijn echtgenote Barbara Mangelaers: "een huys met plaetse borneputte kelder onder de straete", geheten nu de Bodemlooze Mande, voorheen Cleyn Brandenborch, gesitueerd aan de Melkmarkt (sic!) tussen Groot Brandenboch en de Gulden Voet (SR 278, f 222 v - 224 r)
Bijkomende historische gegevens: 7/09/1566: Barbara Mangelaers, weduwe van Jaspar Wouters, gaf te erve aan Berthelmeeus Flamin, koopman van was, en zijn echtgenote Elske Vanderhagen: "een huys met plaetse borneputte kelder onder de straete", geheten nu de Bodemlooze Mande, voorheen Cleyn Brandenborch, gesitueerd aan de Melkmarkt (sic!) tussen Groot Brandenborch en de Gulden Voet (SR 307, f 102 v - 103 v)
1570-1610: Bartholomeeus Flamen betaalt 1 groot voor een kelderdeur en 1 groot voor een straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f XXXVI v; T. 167, f 5 r)
1630-1722: 2 gr. voor kelder onder de straat en kelderdeur (T. 169, f 2 r)
In de verkoopakte van 6/10/1753 (leden van de familie Meeus aan Joannes Delpetro X Maria Josepha Delcorde) komt de straatkelder niet meer specifiek voor in de beschrijving: "een huys met winckele, keuckene, neercamere, plaetse..." (SR 1184, f 312 v - 313 v)
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 109.
Andere gegevens: Vormde ooit een geheel met Sint Sebastiaen en de Drij Schildekens

 

Straat en nr.: Kaasrui 7 Huisnaam: Drij Schildekens of Oud Brandenborch
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1216 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1216
Officieel Wijkboek nr.: 2/215 Wijkboek Ketgen nr.: 10/13 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Weduwe Mangeleers betaalt 1 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep
Bijkomende historische gegevens: Al volgens een verkoopakte van 12/07/1561 was dit pand ooit verenigd geweest met zijn beide buren Sint Sebastiaen en Cleyn Brandenborch. Het geheel was eigendom van de familie de Taxis (postmeesters) en wordt dan doorverkocht aan Jaspar Wouters, camfassier, X Barbara Mangelaers (SR 283, f 204 r - 206 r).
De straatkelder komt in de beschrijvingen echter niet voor, wel wordt er nog in 1761 1 stuiver per jaar aan de stad betaald voor een kelderdeur (SR 1213, f 325 v - 327 r).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 109-110.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 9 Huisnaam: Sint Sebastiaen
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1215 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1215
Officieel Wijkboek nr.: 2/216 Wijkboek Ketgen nr.: 10/14 Cijnsboeknr.: 31
Eerste gekende vermelding: 9/1/1549 o.s. (9/1/1550): rente "... op eenen huyse met twee groote kelders waeraff den eenen onder thuys ende den and[er]en onder de straete comen[de] is..." (SR 233, f 263 r - v)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Antonio Speck en later Valentijn betalen voor straatkelder van 14 voet diep, cijns 14 gr. (T. 167, f 5 r)
5/06/1635: bevestiging bij verkoop door Anna Serhuyzen en Mr. Niclaes Verhoeven aan de koopman Jan Lescornet (SR 633, f 32 r - v).
1630-1723: straatkelder van 14 voet diep, cijns 14 gr. (T. 169, f 2 r).
4/05/1756: bevestiging bij verkoop door Anna Maria en Isabella Verpeen, dochters van wijlen de bakker Adriaen Verpeen, aan de meesterbakker Jan Baptista Le Just X Theresia Nayens (SR 1198, f 259 r - 260 r).
1719-1794: Eigenaars Jan Braeckmans, daarna Adriaen Verpeen, daarna Jan Baptista Le Just (Jutte), betalen voor een straatkelder van 14 voet 14 gr. (T. 172, f 2 v, zie ook T. 164, f 3).
1812: keldergat bestaat al veel jaren niet meer, dus is de cijns afgeschaft. J.B. Le Juste, eigenaar (MA 3563, f 6 r)
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 110.
Andere gegevens: Vormde ooit een geheel met Cleyn Brandenborch en de Drij Schildekens

 

Straat en nr.: Kaasrui 11 (Westzijde) Huisnaam: Ackeleye
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1214 b Kadasternummer 1824: 1ste afdeling, blad 9, nr. 1213
Officieel Wijkboek nr.: 2/218 Wijkboek Ketgen nr.: 10/16 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: er is geen enkele expliciete vermelding: deze kelder is ontdekt tijdens graafwerken.
1570-1610: Joris Wyns betaalt 1 gr. zonder opgave waarom (T. 167, f 5 r)
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: 1 gr. (T. 169, f 2 r)
Meest expliciete beschrijving: 14/11/1789: "Een huys met winckele, keukene neerkamer pompen, weerdribbe bovenkamers, solders, kelder plaetse...", gesitueerd tussen de Pepel en de Horen, met vermelding van de te betalen rente van 1 gr. (SR 1301, f 277 v - 280 r)
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 110-111.
Andere gegevens: Dit pand vormt pas sedert 1910 een geheel met de Gulden Horen dat enkel een kelderdeurencijns van 13 denieren moest betalen (zie SR 286, f 96 v d.d. 2/01/1561 o.s. (1562))

 

Straat en nr.: Kaasrui (hoek Korte Koepoortstraat) Huisnaam: Pepel of Donderbusse
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1211 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1211
Officieel Wijkboek nr.: 2/220 Wijkboek Ketgen nr.: 10/18 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 28/11/1633: Henrick Ullens, zijdeverkoper, en zijn echtgenote Maria vande Perse, verwerven het hoekhuis "metten kelders soo onder den selve huyse als onder der strate", geheten de Donderbusse, gestaan in de Kaasrui op de hoek van de Korte Koepoortstraat, tussen he huis van de goudsmid Nicolaes Forrest (= Hooge Winkel) Westwaarts en de Koepoortstraat Oostwaarts en het huis van Peter Van Bouchout (= Gulden Pansier) Noordwaarts en de Kaasrui Zuidwaarts (PK 2580, f 83 r - 84 r).
Bijkomende historische gegevens: Merk op dat Ullens de Gulden Pansier verwierf op 9/12/1633
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 111-112.
Andere gegevens: zie ook nog Korte Koepoortstraat 10

pare zijde (Zuid)

Straat en nr.: Kaasrui 2 Huisnaam: Vier Gecroonden
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1198 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1198
Officieel Wijkboek nr.: 2/229 Wijkboek Ketgen nr.: 10/27 Cijnsboeknr.: 40
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: het metsersambacht pretendeert vrijdom voor een kelder onder de straat van 16,5 voet diep en 2 kelderdeuren van elk 2,5 voet diep (T. 166, f 187 r; T. 167, f 6 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: "eenen overspronck achter hun huys", ingaande Kerstmis 1618, 1 gulden (T. 169, f 2 r).
1719-1794: idem: 20 groten (T. 172, f 2 v)
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 112
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 4 Huisnaam: Gulden Hant
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1199 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1199
Officieel Wijkboek nr.: 2/228 Wijkboek Ketgen nr.: 10/26 Cijnsboeknr.: 39
Eerste gekende vermelding:  1570-1610: Nicolaes Boudesyn pretendeert vrijdom voor een kelder onder de straat van 14,5 voet diep (T. 166, f 186 v; T. 167, f 6 r).
Bijkomende historische gegevens: Komt niet voor in de schepenbrief van 21/07/1578 waarbij Nicolaes Boudeson, zijdelakenkoopman, optreedt voor Lucia Coucx, weduwe van Adriaen Tack (SR 353, f 199 v - 203 v).
13/10/1789: Maria Francisca, Barbara en Anna Cornelia van Schaerenborg verkopen aan Antonius De Bruyn X Elisabeth Sebrechts "Een huys met winckele, neercamere, kelderkeuckene, pompe, kelders zoo onder den winkel als onder de straete, diversche bovencamers ende solders, ..." (SR 1300, f 708 v - 710 r).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 112.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 6 Huisnaam: (Gulden Roose van) Engelant
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1200 a Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1200
Officieel Wijkboek nr.: 2/227 Wijkboek Ketgen nr.: 10/25 Cijnsboeknr.: 38
Eerste gekende vermelding: 24/12/1546: Bernaert de Herde en zijn zus Marie e.a. leden familie De Herde, geven aan Adriaen van Stijlen (dat eigenlijk door zijn vader Jan van Stijlen voor Adriaen was gekocht  in 1532) "... een huis met een keldere onder de strate...". Op 1/3/1531 o.s. (1532) hadden de rentmeesters van de stad het erf waarop het huis is gebouwd aan Symon de Herde verkocht. Er zijn uitgebreide servituten i.v.m. de Rui achter het huis (Coll. 6, f 200 r - 201 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: vrijstelling voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 14 voet (T. 166, f 186 v; T. 167, f 5 v).
8/08/1772: Joannes Jacobus Geenis X Isabella Catharina de Raedt, verkopen aan Jacobus De Wilde het voormalige huis Engeland, nu Gulden Roose genaamd, "... met eenen kelder onder de straete", en daarnaast nog ".. twee buffetten staende nevens de schouwe in de eetcamer van den voorseyde huyse, Item de spiegel ende schilderyen staende voor de schouwe in de selve eetcamer, ende daer toe alnoch het behanghsel ende het blaffen in de selve kamer, mede oock de bougeringen der selver..." (SR 1247, f 328 v - 330 v).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 112-113.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 8 Huisnaam: Doorne Croone
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1201 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1201
Officieel Wijkboek nr.:  2/226 Wijkboek Ketgen nr.:  10/24 Cijnsboeknr.: 37
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: vrijstelling voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 14 voet (T. 166, f 186 v; T. 167, f 5 v.
Bijkomende historische gegevens: Niets in de beschrijvingen: meest uitgebreide: 21/08/1694 (verdeling erfenis Danil vande Kerckhoven): "een huys met winckel..." (SR 963, f 364 r - 366 r).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 113.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 10 Huisnaam: Dobbel Gulden Cruys of Prince van Parma
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1202 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1202
Officieel Wijkboek nr.: 2/225 Wijkboek Ketgen nr.: 10/23 Cijnsboeknr.: 36
Eerste gekende vermelding: 5/11/1560: Adriaen Goetheyns X Anna Bordinx verkopen aan de zijdenlakenkoper Cornelis van Treters "een huys metter weerdribbe, rekenbacke, twee kelderen (waer aff den eene[n] is liggen[de] voer tselve huys onder de strate)..." en met een oversprong op de rui (SR 281, f 114 r - 115 v)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: vrijstelling voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 14 voet (T. 166, f 186 v; T. 167, f 5 v).
4/07/1591: amman verkoopt aan Mattheeus Leerman "een huys metter weerdribbe, regenbacke twee kelderen waer aff den eene[n] is liggen[de] voer tselve huys onder de strate..." (SR 402, f 416 r - 417 r).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 113.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasrui 12 (West) Huisnaam: Witte Lantern
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1203 c Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1203.
Officieel Wijkboek nr.: 2/224 Wijkboek Ketgen nr.: 10/22 Cijnsboeknr.: 35
Eerste gekende vermelding: 13/09/1566: Verschillende personen waaronder de koopman Pauwels vanden Eede, geven terve aan Matheeus Leermans, zijdelakenkoopman, "een huys met eenen winckele met alle tgene datter eertvast [ende] nagelvast inne is, neercamer geschrynwerckt, kelderceuckene, keldere onder den winckel keldere onder de strate regenback drye hangende camers twee opercameren geschrynwerkct..." (SR 307, f 392 v - 394 v)
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Mattheeus Leermans heeft vrijstelling voor een straatkelder van 16 voet diep (T. 166, f 186 r; T. 167, f 5 v.
5/7/1788: Joannes Duyter, meester schoenmaker, X Anna Catherina Van de Velde verkopen aan Joannes Judocus Gerardus de Marcour X Joanna Catherina de Bouw "... een huys met winckele, neercamere, kelderkeucken, kelder...." (SR 1299, f 171 v - 173 r).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 114.
Andere gegevens: In 1870 werd dit huis, samen met alle andere huizen ten Oosten van dit pand in de richting van de Melkmarkt afgebroken en vervangen door het kledingbedrijf 'Dme des Halles'.

 

Straat en nr.: Kaasrui 12 Huisnaam: Sint Pauwels
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1203 c Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1204.
Officieel Wijkboek nr.: 2/223 Wijkboek Ketgen nr.: 10/21 Cijnsboeknr.: 34

Eerste gekende vermelding: 11/03/1565 o.s. (1566): Elisabeth metten Evere X Anthonis de Karele geven terve aan Dierick de Haen, koopman van hout, 2/3 van "eene huyse met winckele keldercoekene kelder onder tselve huys en[de] noch twee kelderen onder tstrate..." (SR 302, f 396 r - 397 v).

Bijkomende historische gegevens:1570-1610: Willem Haller heeft vrijstelling voor een straatkelder van 16 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep (T. 166, f 186 r; T. 167, f 5 v).
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 114.
Andere gegevens: In 1870 werd dit huis, samen met alle andere huizen ten Oosten van dit pand in de richting van de Melkmarkt afgebroken en vervangen door het kledingbedrijf 'Dme des Halles'.

Kaasstraat

Onpare zijde (Oostzijde) vande Suikerrui naar de Zilversmidstraat

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Pluymwan of Gulden Arent
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/89 Wijkboek Ketgen nr.: 10/51 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 29/4/1559: Amman verkoopt aan Jan Fen Willems en de weduwe en de erfgenamen van Peter Haeck "een huys geheeten den pluymwan met eenen keldere onder de strate borneputte regenbacke weerdribbe...", gesitueerd op de hoek van de Zoutrui bij de Kordenwagenkruiersbrug tussen de Zoutrui en het Groot Rat van Avonturen (SR 272, f 64 v - 66 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: straatkelder en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 49 r; T. 167, f 123 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Groot Radt van Avonturen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/90 Wijkboek Ketgen nr.: 10/52 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 26/04/1426: "Willem vande Velde dede dagen tot eene[n] huyse"... de Avonturen geheten, "comende vute met eenre vouten onder de strate tot opte corte roye aen den steegher..." (V. 1981, f 51 v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: straatkelder van 10 voet diep waarvoor 5 s. Brab. betaald moeten worden (T. 167, f 123 r)
Bibliografische gegevens: Achter 1989
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Vlaanderen of Wit Kruis
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/91 Wijkboek Ketgen nr.: 10/53 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vander Heggen is eigenaar van de straatkelder van 10 voet diep (T. 166, f 49 r; T. 167, f 123 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Swaluwe
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/92 Wijkboek Ketgen nr.: 10/54 Cijnsboeknr.: 9071
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De aalmoezeniers zijn eigenaar van een straatkelder van 10 voet diep (T. 166, f 49 r; T. 167, f 122 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat 11 Huisnaam: Steenken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/93 Wijkboek Ketgen nr.: 10/55 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 14/1/1737: "een huysinge van vooren tot achter met winckele, keuckene twee plaetsen, gronde, ende clyne neercamers, diversche oppercamers hangende cameren solders ende kelders soo onder dese huysinghe als onder de straete ende oock eensdeels onder de huysinghe ende erve genaemt den witten schilt daer achter gestaen borneput ende regenback pompe..." (SR 1125, f 8 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens: Degueldere 1982.
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Lelie
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/94 Wijkboek Ketgen nr.: 10/56 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Het schippersambacht is vrijgesteld van het betalen van cijns voor de straatkelder van 10 voet diep achter de Lelie omdat dit huis is afgebrand (tijdens de Spaanse Furie) (T. 167, f 122 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Rattenborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/95 Wijkboek Ketgen nr.: 10/57 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Omdat dit huis is afgebrand is het vrijgesteld van het betalen van een cijns voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 122 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Wilt Wijff
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/101 Wijkboek Ketgen nr.: 10/63 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens de weduwe van Nicolaes de Clerck en Peeter Panhuys betalen 5 s. 6 gr. Brab. voor de straatkelder die 42 voet breed is en anno 1580 11 voet diep gemaakt is (T. 167, f 122 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Vanaf de Zilversmidstraat naar de Kuipersstraat

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Schild van Bourgogne of Pollepel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/105 Wijkboek Ketgen nr.: 10/67 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610 Jasper Spanienberch en daarna Jacques Le Mer betalen 5 s. 9 gr. voor de straatkelder van 8 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 122 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Valoys of Paradijs
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/106 Wijkboek Ketgen nr.: 10/68 Cijnsboeknr.: 904
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan de Bruyne betaalt 5 s. 3 gr. Brab. voor een straatkelder van 8 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 122 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Eduaert vanden Steene lost in 1687 de cijns op de straatkelder en de trap af (T. 169, f 94 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Croone
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/107 Wijkboek Ketgen nr.: 10/69 Cijnsboeknr.: 903
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Peeter van Breuseghem en daarna de erfgenamen van Bonaventura Boddeker betalen 4 s. 6 gr. Brab. voor een straatkelder van 8 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 122 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Philippe Le Roy lost in 1680 de cijns op de straatkelder en de trap af (T. 169, f 94 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

De Westzijde van de Vismarkt naar de Appelstraat (Suikerrui)

Straat en nr.: Kaasstraat 2, hoek Vismarkt Zuidwaarts Huisnaam: Marienborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/70 Wijkboek Ketgen nr.: 10/31 Cijnsboeknr.: 927
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Franchois Ingenraem en Balthasar van Eyndhoven betalen 21 gr. voor een straatkelder en een oversprong (T. 167, f 125 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Joos Smout betaalt (T. 169, f 95 r).
1719-1794: Henricus Derdenne betaalt (T. 155, f 47; T. 172, f 77 r).
1812: J.B. Vandenbergh lost de cijns van 1,90 fr./jaar af (MA 3563, f 138 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Blanchaert
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/71 Wijkboek Ketgen nr.: 10/32 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe de Weert en daarna Hans en Niclaes de Weert betalen 8 s. 9 gr. Brab. voor een straatkelder van 16 voet diep en een regenbak van 2 voet diep. De cijns wordt afgelost op 16/08/1608 (T. 167, f 125 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Rooden Luipaard
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/72 Wijkboek Ketgen nr.: 10/33 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jacob de Beste betaalt 22 gr. voor een straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 125 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Wijngaard
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/73 Wijkboek Ketgen nr.: 10/34 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Alonzo Mauricques betaalt 19 gr. voor een straatkelder en een keldertrap (T. 167, f 125 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat 24 Huisnaam: Witten Brack
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/85 Wijkboek Ketgen nr.: 10/47 Cijnsboeknr.: 916
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick Hoffmann en daarna Guillaume Maes betalen 1 gr. voor een straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 124 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Guilliam Maes betaalt 1 gr. voor een straatkelder van 10 voet diep (T. 169, f 94 v).
1719-1794: Joannes Petrus vander Smissen betaalt (T. 155, f 46; T. 172, f 76 v).
1812: Baron Aerts, die nog andere eigendommen in de buurt heeft, betaalt de cijns van 0,09 fr. per jaar af (MA 3563, f 137 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Meulenyser
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/86 Wijkboek Ketgen nr.: 10/48 Cijnsboeknr.: 915
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Mattys van Nimmegen, daarna Johan Nimmegens, betalen 10 gr. voor een straatkelder van 18 voet diep (T. 167, f 124 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Guilliam de Brie lost de cijns op de straatkelder af in 1647 (T. 169, f 94 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kaasstraat, hoek Appelstraat Huisnaam: Dry Coningen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 2/88 Wijkboek Ketgen nr.: 10/50 Cijnsboeknr.: 914
Eerste gekende vermelding: 4/5/1549: "Een huysinge van vore tot achter metten kelders, zoe onder de selve huyse als oick onder dappelstrate en[de] den huyse geheeten Sinte Christoffel...", gesitueerd in de Kaasstraat, hoek Appelstraat (SR 233, f 3 r - v (en f 8 r d.d. 6/7/1549)).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Gillis Hoffmann betaalt voor 2 straatkelders van resp. 10 en 9 voet diep en een staande deur 10 s. Brab. (T. 167, f 124 r).
1630-1723: idem, geen verm. eigenaar (T. 169, f 94 v).
1719-1794: er zijn 2 straatkelders: een van 10 voet en een van 9 voet diep, waarop in totaal 10 s. Brab. worden betaald. Dit is afgelost in 1727 (T. 172, f 76 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Zie ook St. Christoffel in de Appelstraat (Suikerrui)

Huis dat niet gesitueerd kon worden

Straat en nr.: Kaasstraat Huisnaam: Coperen Pot
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Adriaen en Hans Vel betalen voor een straatkelder 12 s. 6 gr. Brabants en voor de 'crop' van een regenbak 4 gr. (T. 167, f 124 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kammenstraat

Westzijde: van de Reyndersstraat naar de Happaertstraat

Straat en nr.: Kammenstraat: Zuidhoek Bergstraat Huisnaam: Cleyne Valck of Konijnsberg (Coninsberch)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/117 Wijkboek Ketgen nr.: 6/555 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 27/04/1553: Peter en Jan de Hase, Janssone, en hun zwager Willem vander Aa, gaven terve aan de perkamentmaker Henrick de Cleyne, X Cornelia Aert, Cornelisdochter: "een huys geheeten de Conynsberch metten keldere onder de Berchstrate metten toegange en[de] gebruycke vanden borneputte gestaen in de voirs. berchstrate..." gesitueerd tussen de Bergstraat en het huis De Valck. Achteraan: het huis Leeuwenberch (SR 246, f 103 v - 104 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat Huisnaam: Onze-Lieve-Vrouw van den Troost
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/123 Wijkboek Ketgen nr.: 6/549 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 17/05/1544: Margriete Vijgen, Willemsdochter, gaf terve aan de kremer Peter Zoeten, gehuwd met de dochter van Margriete: Anne Goessens, "twee huysen geheeten deene daer af de Cammerpoorte en[de] dandere onse lieve vrouwe vander Trooste, met twee kelder onder de strate, plaetze, borneputte... regenbacke, backhuyse, met oick den vuytersten keldere gestaen onder deene vander vs. wooningen op heden byde vs. Margriete Vijgen vercocht [aan] Peteren Virnly, apothecaris... aan en naast de Cammerpoortbrug tussen de Gulden Mortier Zuidwaarts en Jan Van Hemiksem Noordwaarts. Aan de achterkant paalt Het Wit Cruys aan (SR 212, f 61 v - 63 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat Huisnaam: Kammerpoort
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/125 Wijkboek Ketgen nr.: 6/547 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 17/05/1544: Margriete Vijgen, Willemsdochter, gaf terve aan de kremer Peter Zoeten, gehuwd met de dochter van Margriete: Anne Goessens, "twee huysen geheeten deene daer af de Cammerpoorte en[de] dandere onse lieve vrouwe vander Trooste, met twee kelder onder de strate, plaetze, borneputte... regenbacke, backhuyse, met oick den vuytersten keldere gestaen onder deene vander vs. wooningen op heden byde vs. Margriete Vijgen vercocht [aan] Peteren Virnly, apothecaris... aan en naast de Cammerpoortbrug tussen de Gulden Mortier Zuidwaarts en Jan Van Hemiksem Noordwaarts. Aan de achterkant paalt Het Wit Cruys aan (SR 212, f 61 v - 63 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat/Kammerpoortbrug (West) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 24/02/1551 (1552): Jan Schuylinck, harnasmaker, gaf terve Mr. Franchois Huybrechts, barbier, X Anna Andries: een huis "dat een waeckhuys is" op de Kammerpoortbrug met een kelder onder de straat, gesitueerd tussen het huisden Gulden Mortier en Philips Stevens' huis (SR 242, f 42 r - v)
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat/Kammerpoortbrug (West????) hoek Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 18/02/1551 (1552): Marie Goessens en andere erfgenamen van Willem Virnly, verkopen aan de apotheker Jan Ruts X Lysbette Daems: "een hoeckhuys met eendere keldercoecken beneve met noch een[en] kelde[r] onder de strate...", gesitueerd tussen het huis van Goris de Bonte ter Kammerstraat waarts, en de Steenhouwersvest. Achteraan is er de stadsstijger (SR 241, f 74 r - v)..
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat: Zuidhoek Steenhouwersvest Huisnaam: Gulden Meulen (Molen)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/190 Wijkboek Ketgen nr.: 11/118 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Symon vande Wouwere betaalt 6 gr. Brab. voor een kelderdeur van 2 voet diep, een straatkelder van 5 voet diep en een regenbak van 4 voet diep (T. 167, f 331 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat: Zuidhoek Sleutelstraat Huisnaam: Cleynen Sleutel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 11/79 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 3/7/1561: Peeter de Decker, koopman, zoon van Paschier, verkoopt een rente op "Een huys genaempt den Cleynen Sleutel, metten kelde[r] onder tstrate metter plaetse achterhuyse...", gesitueerd op de hoek van de Sleutelstraat tussen de straat en het Cleyn Sweerdt (SR 283, f 260 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kammenstraat: Noordhoek Happaertstraat Huisnaam: St. Joris
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/260 Wijkboek Ketgen nr.: 11/51 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Voor een kelderdeur van 2 voet diep wordt 3 gr. gegeven, voor de straatkelder van 5 voet diep 6 gr. (T. 167, f 333 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Oostzijde

Straat en nr.: Kammenstraat: Hoek Lombardenvest (Kammerpoortbrug) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 3/99 Wijkboek Ketgen nr.: 6/541 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 24/10/1617: Leden van de familie vander Steenstraten geven aan Philips van Boven en zijn zuster Marie, die al 1/3 hadden, 2/3 van "Een huys wesende een hoeckhuys met winckel ceuckene gemeyne plaetze, wtgange op de s. plaetze, wtgange op de Lombardenvest dry kelders ende een[en] onder tstrate twee hangende camers, voorcamer, oppercamers, solders..." gesitueerd op de Lombardenvest op de hoek van de Kammerpoortbrug tussen het Root Huys op de Lombardenvest (met servituten) en de Gulden Rat op de Kammerpoortbrug, komende achter op de stadsrui (SR 524, f 592 r - 593 v).
Bijkomende historische gegevens: 23/12/1719: het pand met dezelfde beschrijving wordt verkocht door Dorothea vanden Broeck aan Jan Baptista Le Rossiau en diens echtg. (SR 1061, f 115 v - 116 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kattenstraat

Straat en nr.: Kattenstraat, hoek Paddengracht (Prinsesstraat) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Jan Augustyn de Latey geeft omwille van een straatkelder van 3 voet diep die hij gemaakt heeft sedert halfmaart 1678 3,75 s. Hij lost deze cijns af in 1694 (T. 169, f 72 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Keizerstraat

Noordzijde

Straat en nr.: Keizerstraat, hoek Koningstraat Huisnaam: Croone
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 10/236 v en 237 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 12/01/1552 (1553): Margriete vanden Brande, weduwe wijlen Niclaes de le Rue, gaf terve Jan Ghysels, vettewarier, X Sophie Verclaren: "2 huizen oft wooningen metten kelder onder tstrate... " naast elkaar gelegen in de Keizerstraat op de hoek van den nieuwe straat die men de Koningstraat noemt, tussen de straat en het huis van Jacob Mourentorf. Er wordt 15 st. erfelijk stadscijns aangerekend voor de straatkelder (SR 244, f 580 r - v). De verkopers hypothekeren hun huizen op 23/05/1554 (SR 253, f 33 v - 34 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Wouter Gijsels betaalt voor een straatkelder van 15 voet diep gesitueerd op de hoek van de Koningstraat 3 s. 9 gr. Brab. (T. 167, f 243 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Zuidzijde

Straat en nr.: Keizerstraat Huisnaam: Lammeken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 7/144 Wijkboek Ketgen nr.: 10/286 Cijnsboeknr.: 1739/2
Eerste gekende vermelding: 1645-1646: Jan Pluyskens laat in een request weten dat hij graag een straatkelder zou maken van 12 voet in het vierkant. Het stadsbestuur laat dit toe. 1630-1723: Jan Pluyskens wordt er inderdaad voor 20 st. op getaxeerd (T. 169, f 120 v)..
Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: In 1745-1746 is Ludovicus van Couwenbergh betalend eigenaar en in 1766 wordt de cijns afbetaald (T. 155, f 78; T. 172, f 165 v).
Bibliografische gegevens: Prims 1932, p. 1.
Andere gegevens:

Ongesitueerd pand

Straat en nr.: Huisnaam: Boone
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1581-1582: de erfgenamen van Meester Peeter Charles betalen een grondcijns van 20 s. ten p. 32 af die moest betaald worden voor een voute onder de straat van 10 voet diep en 16 voet breed (R. 22, f 111 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kipdorp (en St. Jacobsmarkt)

Zuidzijde van de St. Kathelijnevest naar de St. Jacobsmarkt

Hier zien we twee opvallende concentraties: aan de hoek van de St. Kathelijnevest en aan de beide hoeken van de Borzestraat (o.m. Wapen van Augsburg, dat zijn straatkelder in de Borzestraat had).

Straat en nr.: Kipdorp 2-4 Huisnaam: Groot en Cleyn Vogelhuys
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 2/1672 en 1673
Officieel Wijkboek nr.: 18/268 Wijkboek Ketgen nr.: 10/459-460 Cijnsboeknr.: 1886 en 1887
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Antheunis van Oostenryck betaalt voor de straatkelder van 15 voet diep 4 s. 8 d. gr. 6 myten Brab.
Daarnaast betaalt Gielis Biermans voor het Vogelhuys voor een straatkelder van 15 voet diep en een keldertrap van 3 voet 7 s. Brab. (T. 167, f 258 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Voor het Cleyn Vogelhuys betaalt Jan Pot voor een straatkelder van 15 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep 24 gr.
Voor de Prince Cardinael (voorheen Groot Vogelhuys) betaalt Guilliam Gielis voor een straatkelder van 15 voet diep 18 gr. 1 bl. (T. 169, f 128 r).
1719-1794: Voor het Cleyn Vogelhuys, nu de Swerten Pot, worden nu 6 s. Brab. betaald. Eigenaar in 1745-1746 is Adriaen Janssens.
Voor de Prince Cardinael (genoteerd als hoekhuis) worden jaarlijks 4 schellingen, 8 1/2 gr. en 6 myten Brab. betaald. Eigenaar in 1745-1746  is Gaspar Schatten (T. 172, f 172 r; T. 155, f 81).
Begin 19de eeuw: Achtereenvolgens betalen J.B. Seghers, een zekere Bisschops en een zeker Vandenberghe 2,18 fr. voor de straatkelder van 15 voet en de trap van 3 voet van het Cleyn Vogelhuys.
Van het Groot Vogelhuys is Jean Jos. De Koster de eigenaar en hij moet 1,72 fr. betalen voor de straatkelder van 15 voet. Voor beide panden gebeurt de aflossing in 1834 (MA 3564, f 111 r en 112 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

We naderen de Borzestraat. Een belangrijke akte dienaangaande is deze van 8 juni 1545. Cornelis de But, licenciaat in de beide rechten en advocaat in de Raad van Brabant verkocht toen aan Gillebert van Schoonbeke, waagmeester van de stad (en natuurlijk grondspeculant):
1"eener huyse die de principale huyse te wesen plach van de hoochstetters, met noch drye huysen daer neffens, die de voers. Mr. Cornelis sleve doen maken heeft, metter lediger erve zuytwaerts gelegen, ende met alsulcke recht als deser huysinge [ende] drye huysen en[de] ledige erve mitsgaders oick der huysinghe nabeschr. competeert, van onder de strate te mogen vouteren en[de] kelderen..." gelegen ten dele in het Kipdorp en ten dele in de Hoochstettersstraat tussen het nabeschr. huis Den Draeck Westwaarts en de Groote St. Jan ex. alt. Zuidwaarts. Noteren we dat bij Ketgen het dus gaat over de nummers 9/7 t.e.m. 14 v (dit zijn een zestal panden) in de Borzestraat en Ketgen 10/475, wat men de Grooten Draeck zal noemen op het Kipdorp.
2 "eene huysinge met hove packhuyse poorten stallen borneputte..." gesitueerd op het Kipdorp tussen het vorige pand (1) Oostwaarts en Jan Reyniers' erfg. huis Westwaarts. Achteraan paalt dit pand aan een huis van de St. Niklaaskapel (SR 219, f 183 r - v).
We vonden geen duidelijke vermeldingen in de cijnsboeken dat hier effectief straatkelders werden gemaakt, maar aangezien die er aan de overkant wel duidelijk zijn (Wapen Van Augsburg).

Straat en nr.: Kipdorp, Oosthoek Borzestraat Huisnaam: Wapen van Augsburg en naast het Wapen van Augsburg (Clocke)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 10/476 (Clocke) en 477 (Augsburg) Cijnsboeknr.: 1861
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: op de hoek van Kipdorp en Bozestraat bevinden zich naast het Wapen van Augsburg: twee straatkelders van 11 voet diep en twee kelderdeuren van 2 voet diep. Mogelijke eigenaar is Oswaldo Garens (T. 166, f 78 r). Men deelt ons mede dat deze eigendommen van de stad gekocht zijn (en dit komt overeen met wat we weten over het Schild van Augsburg). Deze gegevens worden ten dele overgenomen in T. 167 maar tussen deze 2 kelders en de kelders van Adriaen Stevens in de Borzestraat spreekt men nog over een kelder en een kelderdeur van 10 voet diep waarop 3 s. Brabants moeten betaald worden. Eigenaars zijn de erfgenamen van Adriaen Stevens en daarna Anthoni Douwe (T. 167, f 255 r - 255 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: Zie Schild van Augsburg in de Borzestraat

 

Straat en nr.: Kipdorp Huisnaam: Boterstande
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/252 Wijkboek Ketgen nr.: 10/481 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Hans van Eyck betalen 3 s. Brab. voor een straatkelder en een kelderdeur
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kipdorp (St. Jacobsmarkt/omgeving St. Jacobskerk) Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1837
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De St. Jacobskerk ("kerkfabriek") beschikt over een straatkelder van 17 voet diep (T. 166, f 173 v; T. 167, f 252 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Noordzijde van Minderbroedersrui naar Prinsesstraat.

Straat en nr.: Kipdorp Huisnaam: St. Jan
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/161 Wijkboek Ketgen nr.: 10/456 Cijnsboeknr.: 1795
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Meessen de Sweetse en nadien Michiel van Dommelen betalen voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 15 voet diep 10 oude gr. (T. 167, f 245 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Michiel Michielssen betaalt 10 gr. voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 15 voet diep. En en ander wordt afbetaald in 1767 (T. 169, f 122 r). Eigenaar in 1745-1746 was Janbaptista Antoni (T. 155, f 79).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kipdorp Westhoek Paternosterstraat Huisnaam: Gulden Croone
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 10/437 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1580-1581: Franchois de Meyere krijgt toelating van de stad om langs zijn huis en de Paternosterstraat een straatkelder aan te leggen van 50 3/4 voeten lang, mits elk jaar te betalen voor elke voet 4 gulden, en in de diepte tot 20 1/2 voet mits te betalen 2 bl. grondcijns per voet. In totaal zou hij voor 252 pond 4 s. Artois (totaal bedrag in n keer te betalen) deze kelder mogen aanleggen (R. 21, f 105 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kipdorp Westhoek Jan Van Lierstraat Huisnaam: Cleynen Appelboom
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 2/1711
Officieel Wijkboek nr.: 18/134 Wijkboek Ketgen nr.: 10/429 Cijnsboeknr.: 1888
Eerste gekende vermelding: 1719-1794: Begin juni 1647 werd een straatkelder aangelegd van 8 voet diep, gerekend aan 2 st. de voet is 16 stuivers (T. 172, f 172 r).
Bijkomende historische gegevens: Begin 19de eeuw: Eigenaar is de apotheker Corn. vande Goor in de Beddestraat. Hij moet 1,45 fr. per jaar voor de straatkelder van 8 voet diep en lost af in 1822 (MA 3564, f 112 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kipdorp Huisnaam: Swanenborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 18/109 Wijkboek Ketgen nr.: 10/405 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaus Merttens betaalt 30 oude gr. per jaar voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 157, f 247 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Klapdorp

Onpare zijde (Noord) van de Koepoortbrug naar de Paardenmarkt

Straat en nr.: Klapdorp, aan de Koepoortbrug

Huisnaam: Gulden Schoen of Loove

Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 9/255 Wijkboek Ketgen nr.: 4/324 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding:
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klapdorp Huisnaam: Drie Voetboogskens (is een contaminatie van Gulden Voetboog en Drij Boochskens)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/320-322 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er moeten 14 gr. betaald worden voor een straatkelder van 16 voet diep, een regenbak van 4 voet en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 185 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klapdorp (Westzijde 'Houten Brugsken') Huisnaam: Schild van Breda
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 9/270 Wijkboek Ketgen nr.: 4/307 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Lenaert van Came[re]n betaalt 15 s. 9 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 186 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klapdorp Huisnaam: Drij Coningen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/301 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1556: Dierick Booyenroot wordt getaxeerd voor een bedrag van 3 pond 10 s. 4,5 d. voor een straatkelder van 18,5 X 28,5 voet (R. 15, f 64 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Peeter Rutz en daarna Cornelis Gramaye betalen 2 gr. en 2 st. voor een straatkelder van 28 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep. Hiernaast bezitten dezen nog een eigendom waarop ze 4 gr. betalen voor een oversprong (T. 167, f 187 v en 194 r).
1630-1723: Peeter van Oosten betaalt voor de straatkelder van 28 voet diep, de kelderdeur van 2 voet diep en de oversprong van 4 voet diep 2 gulden 6 st. (T. 169, f 66 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (Zuid) van de Koepoortbrug naar de Paardenmarkt

Straat en nr.: Klapdorp Huisnaam: Drij Snoecken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 9/212 Wijkboek Ketgen nr.: 4/214 Cijnsboeknr.: 1373
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Geeraerd van Doesborch betaalt 10 gr. voor een straatkelder waarvan later Jan Vekemans 6 st. betaalt (T. 167, f 192 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Anna vanden Berge en Peeter Jaermans betalen voor de straatkelder 10 gr. (T. 169, f 64 v).
1719-1794: Adriaen Cole (in 1745 Mathijs Mertens) betaalt voor de straatkelder 16 st. "waarvan het Root Leeuwken 6 st. gequeten heeft". In 1785 werd de ingang naar de straatkelder toegemetst en de 10 st. moesten niet langer betaald worden (T. 172, f 132 r; T. 155, f 68).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: De Grooten Rooden Leeuw komt voor in T. 155, f 68 (cijnsboeknummer 1365) en er moet inderdaad 6 st. op betaald worden door Theresia Wolschot.

 

Straat en nr.: Klapdorp Huisnaam: (Gulden) Croon
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/254v Cijnsboeknr.: 1385
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gabriel Felbier heeft een straatkelder van 12 voet diep en een kelderdeur van 1 voet diep (T. 166, f 68 r; T. 167, f 193 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Gabriel Felbier betaalt voor het bovenstaande 3 st. Brab. (T. 169, f 65 r).
1719-1794: Er is een straatkelder waarop 3 st. moet betaald worden en een kelderdeur van 1,5 voet waarop 2,25 gr. betaald worden. In de marge 'solvit Bamis 1714' (T. 172, f 133 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klapdorp Huisnaam: Croonenborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 9/254 en 10/346 Wijkboek Ketgen nr.: 4/255 Cijnsboeknr.: 1386
Eerste gekende vermelding: 1556: Pauwels Bosschaert en Franchois Schot worden getaxeerd op 8 pond 6 s. 10 d. voor de voete die voor twee huizen ligt en die 44,5 x 12 voet meet (R. 15, f 64 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Joris Bordens en daarna Peeter Fruytiers betalen 3 s. Brab. voor een straatkelder van 12 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 193 v).
1630-1723: Jacques de Looze betaalt voor het bovenstaande 3 s. Brab. (T. 169, f 65 r)
1719-1794: Er is een straatkelder van 12 voet diep met een kelderdeur van 2,5 voet diep waarvoor 3 sch. moest betaald worden door Peeter de Herde. Daarna verdween de kelder en moesten nog maar 6 st. betaald worden. In 1788 was de kelderdeur ook weg (T. 172, f 133 r; T. 155, f 68).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Klarenstraat (Korte en Lange)

Korte Klarenstraat Noord

Straat en nr.: Korte Klarenstraat Noord Huisnaam: St. Gillis
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 17/125 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois Meroul betaalt voor een straatkelder van 10 voet diep 1 s. 6 gr. Brab. per jaar (T. 167, f 271 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Ongesitueerd

Straat en nr.: Klarenstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1969
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mijnheer van Grobbendonk beschikt over 2 straatkelder van elk 11 voet (T. 166, f 81 r; T. 167, f 270 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klarenstraat Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1973
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mijnheer van Hoboken beschikt over twee straatkelders van elk 11 voet (T. 166, f 82 r; T. 167, f 271 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Klarenstraat Huisnaam: Soet Naem Jezus
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1980/4
Eerste gekende vermelding:1630-1723: In 1662 is er een straatkelder van 5 voet diep en 6 1/2 voet lang gemaakt waarop 7 s. moeten worden betaald (T. 169, f 74 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kloosterstraat

Straat en nr.: Kloosterstraat t.o.v. de Munt Huisnaam: Salvator?
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 14/156? Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 3/10/1538: Merten van Gottignies geeft terve aan Gheert Berthout, keizer van het Colveniersgilde: "een huys met plaetse hove en[de] met eenen borneputte nu met eerde hoven overleegt of gedeckt synde met weerdribbe en[de] den kelder onder de strate vore tvoers. huys liggen[de]...", gesitueerd t.o.v. de Munt tussen het huis van Floris Van Dussen genaamd Engelenborch en het huis van Jacob Bundermans (SR 193, f 31 r - v)
Bijkomende historische gegevens: Op 12/11/1558 wordt dit huis onder pand gezet door Willem van Mansdale, die het op 30/12/1541 van Lodewyck de Decker en Marie Berthout had verkregen. De kelder staat in de akte opgenomen en er moet een cijns van 4 oude gr. Brab op straatkelder en kelderdeur betaald worden (SR 268, f 370 r - v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Koepoortbrug

Zuid- en oostzijde: vanaf de Minderbroedersrui naar de St. Paulusstraat

Straat en nr.: Koepoortbrug Zuid aan de Minderbroedersrui Huisnaam: Meerminne
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/349 Wijkboek Ketgen nr.: 6/205 Cijnsboeknr.: 1307
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Catharina Maingaert betaalt 6 s. Brab. voor een straatkelder van 15 voet diep (T. 167, f 185 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Deze 6 s. Brab. worden afgelost in 1698 (T. 169, f 59 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Koepoortbrug Huisnaam: Wit Peerdeken of Roode Tonne
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 6/210 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er moet 7 s. 6 gr. Brab. betaald worden voor een straatkelder van 16 voet diep en 2 keldertrappen (T. 167, f 185 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Koepoortbrug, hoek Klapdorp Huisnaam: Stad van Wezel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 6/211 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jacques Cloots en daarna Hendrick Dedemaker betalen voor een kelderdeur, een straatkelder van 16 voet diep en een regenbak op de hoek 5 oude gr. (T. 167, f 185 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Koepoortbrug , hoekhuis met de Huikstraat Huisnaam: Eenhoren
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 6/212 Cijnsboeknr.: 1311
Eerste gekende vermelding: 30/12/1550: Herman van Hoecke verkoopt Henric Maes Willemssone, maarschalk, X Urssula Janssens: "Een hoeckhuys metter plaetsen,  gebruycke vanden regenbacke voer tselve huys met eenen kelder oock voer tvs. huys onder tstrate gelegen...", gesitueerd aan de Koepoortbrug op de hoek van de straat lopende naar de Falconbrug, tussen Dierick vander Horst en Gillis van Crubeke. De comp. belooft dat er geen water in de kelder zal komen (SR 240, f 93 r).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Franchois Lyffcoop en daarna het klooster van Pieter Pot betalen 3 oude gr. voor een straatkelder van 16 voet diep en een kelderdeur (T. 167, f 185 v).
1630-1723: Pauwels Bernaerts betaalt jaarlijks 3 oude gr. voor de straatkelder van 16 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep. Deze cijns wordt afbetaald in 1684 (T. 169, f 59 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: In T. 167 wordt de vermelding naamloos opgenomen tussen Wezel en de Tonne

 

Straat en nr.: Koepoortbrug, t.o.v. de Gulden Aren, hoekhuis (met de Dries??) Huisnaam: Koning?
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 6/213? Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 7/5/1552: Dierick vander Horst, schoenmaker, gaf terve aan de kleermaker Symone Schouws X Marien Bosch, Wijnantsdochter, "een huys metter coeckenen, regenbacke, eenen kelder onder tselve huys en[de] twee kelders dair vo[r]e oft neffen onder tstrate". Het is een hoekhuis en de comp. heeft het samen met andere panden die hij getimmerd heeft op 15/2/1545 (1546) verkregen van de rentmeesters van de stad. Hij verhuurt het hoekhuis aan Willem de Blauwverver en het pand wordt gesitueerd op de Koepoortbrug, t.o.v. de Gulden Aren, tussen de andere huizen die hij behoudt Oost, Noord- en Westwaarts met gemene muren. Er drukt een grondcijns van 4 st. op het pand en 1 st. voor de kelderdeur (SR 245, f 373 r - v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Korte Koepoortstraat

Nota: ten gevolge van de gemeenteraadsbeslissing van 3 mei 1859 werd de Korte Koepoortstraat verbreed. De kelders van de meeste huizen (alle huizen aan de pare kant) en de huizen tussen de Wolstraat en de Moriaan werden daardoor per definitie (gedeeltelijk) straatkelders. We behandelen hier enkel de drie panden die tijdens het ancien rgime al over een straatkelder beschikten

Onpare zijde (Oostkant)

Straat en nr.: Korte Koepoortstraat 1-3 (hoek Wolstraat) Huisnaam: Roscam
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/413 Wijkboek Ketgen nr.: 5/29 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Adolff Stollaert en daarna Anthoni Claes betalen 18 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 82 r)
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Pare zijde (Westkant)

Straat en nr.: Korte Koepoortstraat 2 (hoek Oude Beurs) Huisnaam: Groot Cranenborch
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/425 Wijkboek Ketgen nr.: 5/41 Cijnsboeknr.: 589
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan de Carne en daarna de erfgenamen van David Haeck betalen 21 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 81 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: 21 st. voor de straatkelder en de kelderdeur (T. 169, f 39 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Korte Koepoortstraat 10 (hoek Kaasrui) Huisnaam: Gulden Pansier
Huidig kadasternummer: 1ste afdeling, sectie A, blad 6, nr. 1211 Kadasternummer 1824: 1ste wijk, blad 9, nr. 1211
Officieel Wijkboek nr.: 20/421 Wijkboek Ketgen nr.: 5/37 Cijnsboeknr.: 591
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois van Bouchout betaalt 5 s. Brab. voor een straatkelder van 13 voet diep (T. 167, f 81 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Gulden Pansier, toebehorende aan Henrick Ullens, die 5 s. brabants betaalt voor een kelder onder de straat van 13 voet diep. Deze rente is afgelost in 1697 (T. 169, f 39 v). Henrick Ullens bezat ook de Pepel of Donderbus op de Kaasrui
Bibliografische gegevens: Derycke 1999(1), p. 111-112.
Andere gegevens: De Gulden Pansier was vroeger een apart pandje dat echter bij de verbreding van de Korte Koepoortstraat in de jaren 1859-1860 zodanig werd verkleind dat het niet langer bruikbaar was. De gewone kelder belandde toen ook ten dele onder de straat. Vormt nu een geheel met het huis De Pepel of Donderbus op de Kaasrui.

Lange Koepoortstraat

Oostzijde van de Wolstraat naar de Koepoortbrug

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat, Noordhoek Wolstraat Huisnaam: Gouden Beurs van Brunswick
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 1/944
Officieel Wijkboek nr.: 20/412 Wijkboek Ketgen nr.: 6/269 Cijnsboeknr.: 597
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Adam en Joris Bessels betalen 18 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 82 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Er moet 18 oude gr. betaald worden voor een straatkelder van 14 voet diep en een kelderdeur (T. 169, f 39 v).
1719-1794: Voor de straatkelder moet jaarlijks 18 1/2 gr. betaald worden (T. 172, f 51 r).
1/10/1795: getaxeerd op 1,68 fr. (T. 164, f 45 r).
Begin 19de eeuw: Louis Roelans en ene Helin betalen tot 1834 wanneer alles afbetaald wordt (MA 3563, f 92 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: Wapen en Schild van Oostenrijk
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/384 Wijkboek Ketgen nr.: 6/244-245 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Vanaf St. Jansmis 1585 drukt er op het Wapen een jaarlijkse rente op de straatkelder van 15 voet breed en 18 voet diep van 9 s. 4 gr. Brab. Er is ook nog een keldertrap van 2 voet diep waarop 3 gr. betaald moeten worden (T. 166, f 97 r; T. 167, f 84 r). Daarnaast werd aan Peeter Stoff een toelating verleend in 1580-1581 voor een gelijkaardige kelder inzake het Schild mits betaling van 90 Artois (R. 21, f 105 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: Oude Swane (Swaen)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/373 Wijkboek Ketgen nr.: 6/235 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Frans de Coster betaalt 4 oude gr. voor een straatkelder van 19 voet diep (T. 167, f 84 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: St. Anna
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 1/1115
Officieel Wijkboek nr.: 20/372 Wijkboek Ketgen nr.: 6/234 Cijnsboeknr.: 619
Eerste gekende vermelding: 30/09/1561: Peter Vuystaert, kleermaker, X Digne Cornelis Petersdochter, geeft in erfelijk recht aan Henrick Hoon X Katlijne sConinckx "een huys metten kelder onder de strate...", genaamd St. Anna en gesitueerd tussen de Swaen en de Ploech. Er drukt een grondcijns op van 18 s. (SR 282, f 228 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De weduwe Hoons betaalt 18 oude gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 84 v).
1630-1723: Er moeten 18 oude gr. betaald worden voor de straatkelder en de kelderdeur (T. 169, f 39.2 v). Idem 1719-1794 (T. 172, f 52 r). Eigenaar in 1745-46 is Peeter de Foss (T. 155, f 32).
1/10/1804: getaxeerd op 1,63 fr. (T. 164, f 46 r).
Begin 19de eeuw: dit bedrag wordt betaald door achtereenvolgens de weduwe Dillis en ene Uytterwilligen die in 1857 afbetaalt (MA 3563, f 94 r; MA 3566, p. 5; MA 5480, nr. 10).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat 5-7 Huisnaam: Gulden Poorte of Koepoort
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 1/1113
Officieel Wijkboek nr.: 20/369 Wijkboek Ketgen nr.: 6/231 Cijnsboeknr.: 650
Eerste gekende vermelding: 1719-1794: Anno 1677 werd er voor dit huis een keldertje onder de straat gemaakt (T. 172, f 55 r).
Bijkomende historische gegevens: 1745-46: eigenaar is Michiel Lucas die 8 st. betaalt per jaar (T. 155, f 34).
1/10/1807: getaxeerd op 0,73 fr. (T. 164, f 48 r)
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Westzijde vanaf de Oude Beurs naar de Koepoortbrug

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: Dry Coningen, gesitueerd naast den Engel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 22/01/1557 (1558): Openbare verkoop door de amman van het voormalige eigendom van Coenraet de Lokeren aan de kinderen van wijlen Joost Vermeiren zijnde "Een huys metten keldere onder de strate ende onder den zelven huyse met eenen ovene inden zelven keldere plaetse..." geheten de Drye Coningen, gesitueerd tussen het huis van Andries Duynevoet ex una en het huis den Ingele (KET 6/296???). Er moet een cijns van 4 s. 6 d. brab. per jaar aan de stad betaald worden voor de kelderdeur (SR 265, f 81 v - 82 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens: De ligging van dit pand is onzeker aangezien de huisnaam niet gevonden werd in het wijkboek van Ketgen

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat, Zuidhoek Zwartzustersstraat Huisnaam: Swerte Leeuw
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/463 Wijkboek Ketgen nr.: 6/315 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes van Couwendale betaalt 16 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 79 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat, Noordhoek Zwartzusterstraat Huisnaam: Roose (Witte Roose)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 6/316 Cijnsboeknr.: 575
Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Voor twee straatkelders van resp. 9 en 15 voet diep en een keldertrap moeten 4 oude gr. per jaar betaald worden (T. 169, f 38 r).
Bijkomende historische gegevens: Eigenaar in 1745-1746 is Gaspar vanden Branden (T. 155, f 31).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: St. Christoffel
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/467 Wijkboek Ketgen nr.: 6/318 Cijnsboeknr.:
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Anna Kemps en daarna Pauwels van Pe betalen 18 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 79 v).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Lange Koepoortstraat Huisnaam: St. Franciscus
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 20/469 Wijkboek Ketgen nr.: 6/320 Cijnsboeknr.: 572
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Joos de Hare betaalt 14 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 79 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Hendrick Janssens, oud schepen, lost de cijns van 14 oude gr. af in 1672 (T. 169, f 38 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Komedieplaats of nabij het Tapissierspand

Straat en nr.: "T.o.v. de Swaen ende omtrent den Tapijtpandt" Huisnaam:
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2258-2260
Eerste gekende vermelding: 3/04/1559: Adriaen Tack, verlichter, verkoopt aan zijn schoondochter Anna Bufkens en Katlyne Tackx, dochter van Anna Bufkens en Cornelis Tack wijlen, zoon van Adriaen, een rente op "drye huysen metten plaetskens", gelegen naast elkaar  in de straat lopende van de Huidevettersstraat naar het nieuwe Tapissierspand genaamd op de erven van de oude schuttershoven aldaar, tussen de huizen die door de stad verkocht zijn aan Jacob van Hencxthoven Oostwaarts en voormalige stadserven Westwaarts, komende achter aan het erf van Katlyne Verhaecht. Er moeten 6 d. gr. aan de stad betaald worden vanwege "de kelder[en] onder strate" (SR 272, f 235 r - v).
Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Adriaen Tack beschikt over: een keldertrap van 1 voet diep, een straatkelder, nog twee bijkomende straatkelders daarnaast, twee keldertrappen (T. 166, f 103 v; T. 167, f 309 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Kuipersstraat

Noordzijde: van de Gevangenenbrug naar de Vleeshouwersstraat

Straat en nr.: Kuipersstraat Huisnaam: Meerminne
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/360 Wijkboek Ketgen nr.: 5/441 Cijnsboeknr.: 887
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gheert van Houte beschikt over een straatkelder van 10 voet diep en een keldertrap van 1 voet (T. 166, f 48 r; T. 167, f 120 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kuipersstraat, hoek Krabbestraatje Oostwaerts Huisnaam: Wielken
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/264-365 Wijkboek Ketgen nr.: 5/446-447 Cijnsboeknr.: 883
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: 6 gr. te betalen door achtereenvolgens Mertten de Greve en Hans de Greve voor een straatkelder en een keldertrap (T. 166, f 5 r; T. 167, f 119 v).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: In 1665 wordt de cijns afgelost (T. 169, f 93 r).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

 

Straat en nr.: Kuipersstraat, hoek Vleeshouwersstraat Huisnaam: Swerten Ram (Beenhouwersambacht)
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/373 Wijkboek Ketgen nr.: 5/456 v Cijnsboeknr.: 878
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Het beenhouwersambacht  beschikt over een straatkelder van 15 voet diep en een liggende deur van 4 voet diep (T. 166, f 48 r; T. 167, f 119 r).
Bijkomende historische gegevens:
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Zuidzijde

Straat en nr.: Kuipersstraat Huisnaam: Drie Granaatappelen
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 22/389 Wijkboek Ketgen nr.: 5/463 Cijnsboeknr.: 895
Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Marcus Pels en daarna Jan Jacques betalen jaarlijks 3 gr. voor de keldertrap van 1 voet diep, en 20 gr. voor de straatkelder van 10 voet diep (T. 167, f 121 r).
Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De weduwe Abraham Jacques lost de 23 gr. af in 1663 (T. 169, f 93 v).
Bibliografische gegevens:
Andere gegevens:

Leeuwenstraat (zie ook Reyndersstraat)

Straat en nr.: Leeuwenstraat (Oostzijde) Huisnaam: Gulden Cruys
Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
Officieel Wijkboek nr.: 14/299 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
Voorgeschiedenis, ons met uittreksels en referenties medegedeeld door Marc Hendrickx waarvoor onze oprechte dank: tot op het einde van de 16de eeuw stond er aan het begin van de Leeuwenstraat een huis, aanleunend aan de huizen op de Oostzijde. Bij de afbraak van dit pand werd de kelder straatkelder en ter beschikking gesteld van de aanpalende panden, zowel het (nieuwe) hoekpand op de Reyndersstraat (De Fonteyne) als het Gulden Cruys.
 • 21/1/1597: "Jonker Nicolaes Rockox en Jacques de Schot Tresauriers en Joris Vekemans als rentmeesteren deser stadt (...) bekenden ende verleyden dat zijn (..) vercocht hebben wel ende wettelijk de voorss. Jacques van Schrieke zekere erve cum f et pts. groot omtrent een roede 185 voete ombegrepen der juiste maten metten edificien ende materialen daer op staende met alnoch de materialen zo van steen ijseren ende houtwerck eensdeels liggende affgebroken ende eensdeels alnoch staende opde voorss. erve  alsook op de erve daervore gelegen diemen sal appliceren tot het vuytsetten ende breeden vande straete aldaer [marginale notitie: dewelcke breet sal gemeten zijn en blijven xx voeten...] ", gesitueerd in de Reyndersstraat op de hoek van de Leeuwenstraat, zoals op 23/11/1596 overgedragen aan de stad door de buildrager Engel Boutens X Marie Rombouts. Als voorwaarde lezen we: "conditione dat de voorss. Jacques van Schrieke gehouden en schuldich sal syn de voorss. edificien thunnen coste aff te breken ende de materialen ende gruys et ruymen soe datmen de straete aldaer in heure geconcipieerde breyde gevueghen sal moghen gebruycken ende dat hy oock de voute oft keldere liggende onder de gebreede straete tzijnen coste sal moeten overwelven ende daer boven casseien soe dat men met wagen  kerren en peerden geladen en ongeladen sal mogen daer over reyden ende passeren ende alsoo ten eeuwigen daeghen moeten onderhouden sonder deser stadt cost last oft schaede dies so sal de voorss. Van Schriecke de voorn. voute oft keldere onder de vs. gebreede strate liggende moghen gebruycken sonder eenigen cyns ..." (T. 1715, nr. 2623).
 • 6/11/1597: "Jacques Vanden Schriecke gesworen erfscheyder der stad gaf terve Sedrach Willemssens cousmacker ende Sara Janss weduwe was wijlen Jans Save eius uxor twee huysen g.ende g. in de Reynierstratre te weten deen huyse genaempt de Gulden Fontyene inde Reynderstrate alhier opten hoeck vande Leeuwstrate  loopende naerde Vrijdaghs merckt en dander genaempt tgulden cruys daer neffens ende achter inde selve Leeuwstrate beyde mette gronde en toebehoorten ende mette eender gemeynder weerdribbe totte selve twee huysen ende de nabeschrevene huyse genaemt de Fortuynedienende die by elck der selver huyse voor een derdedeel geruympt gerepareert en onderhouden sal moeten worden dan sal de ruyminge moeten geschieden lancx tvoirn. huys geheeten de Fortuyne ende tGulden Cruys over de hant ende metter gerechtigheyt van ten eeuwigen dagen water te mogen trecken vuytten borneputte vande selve huyse genaemt de Fortuyne gelyc tegenwoordelyc met twee pompe en eender buyse gedaen wordt behoudelyc dat de de voorss. erfnemeren (...) bytyden proprietarissen van dese twee huysen thunnen coste selen moeten doen doncosten ende reparartien die bijtijden daerinne gedaen selen moeten worden met oick tgebruyck van vouten oft keldere liggende onder tvoirss. Leeuwestrate sonder de stad eenichszins chyns oft cognitie daer voer te derven betalen behoudlijc dat de selve erfnemeren oft huere nacomelinge de de selve voeten te eeuwigen dgen selen moeten onderhouden so dat men met waghene, kerren ende peerden geladen en ongeladen sal moghen daer over rijden ende passeren sonder ders selver stad cost last oft schade" (SR 427, f 208 r e.v.).  

 • Eerste gekende vermelding: 17/11/1622: Sara Janssens, weduwe van  Sedrach Willemssens, verkoopt aan naar zoon uit haar eerste huwelijk Hans Save, X Petronella Hermans: "Een huys met winckel ceuckene twee oppercamers boven den anderen, solder en[de] scheersolder keldere soo onder den huyse als onder de strate, plaetse regenbacke" (waaruit ook de Gulden Fonteyne water trekt, en die regenbak wordt op zijn beurt via een pomp van water voorzien vanuit de borneput van het huis de Fortuin). Er is voor de drie huizen een gemene weerdribbe, te ruimen via de Fortuin. Het pand Gulden Cruys wordt gesitueerd tussen de Gulden Fonteyne op de hoek van de Leeuwenstraat en de Roode Leeuwe. De Fortuin in de Reyndersstraat paalt achteraan aan (SR 553, f 118 v - 119 v).
  Bijkomende historische gegevens: 7/9/1792: zelfde beschrijving als boven (SR 1312, f 809 r - 813 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Leguit (en omgeving)

  Straat en nr.: Omgeving Leguit: hoekhuis Oostzijde Vingerling Huisnaam: Gulden Fonteyne of Fortuinke
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 24/28bis Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen in't Berckenrys betalen 12 s. Brab. voor de straatkelder op de hoek waar de bakkerij is (T. 167, f 184 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Leguit, naast Onse Lieve Vrouwe Huisnaam: Vierstael
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 23/337 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1168
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Mathys Stevens betaalt voor een kelder aan het huis 3 oude gr. (T. 169, f 109 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Lijnwaadmarkt

  Oostzijde van de Eiermarkt naar de Torfsbrug

  Straat en nr.: Lijnwaadmarkt/Eiermarkt Huisnaam: Osse
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 12/421 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1551-52: Jeronimus Ruermans wordt belast voor een bedrag van 7 10 s. Brab. voor een straatkelder van 30 voet breed en 14 voet diep (R. 14, f 54 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lijnwaadmarkt Huisnaam: Cleyne Gulden Passer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 12/424 Cijnsboeknr.: 229 1/2
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Op 30 juni 1654 werd hier een straatkelder gemaakt waarvoor jaarlijks 15 oude gr. moest betaald worden. In 1679 was de cijns afbetaald (T. 169, f 28 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Niet situeerbaar

  Straat en nr.: Lijnwaadmarkt Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Adriaen Pittoors betaalt 2 oude gr. voor een straatkelder aan het kerkhof (T. 167, f 61 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lijnwaadmarkt Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Geert van Augeren betaalt 2 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 61 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Lombardenstraat

  Deze straat werd door Gilbert van Schoonbeke in 1546 aangelegd op een deel van het pand de 'Oude Lombaerd'. Onderstaande gegevens moeten ons dan ook niet verbazen. Er moest geen cijns worden betaald.

  Straat en nr.: Lombardenstraat Huisnaam: Achterzijde Oude Lombaerde Lombardenvest
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 30/06/1547: Jacop de Rycke, wijntavernier, bekende voor 800 karolus gulden betaald door de zilversmid Peter de Weert  en met nog eens 500 karolus gulden die Peter beloofd heeft te betalen, verkocht te hebben aan Peter de Weert: een stuck erven metter came[re]n daer op staende en[de] metter vouten voer dese erve onder tstrate gelegen..., groot in totaal 6 1/4 roeden, gelegen achter de huizinge van Jacop geheeten d' Oude Lombaerde, inde Nieuwstrate aldaar loopende van de Lombaerdenvest naar de Everdeystraat tussen de huysinge geheeten doude lombaerde Noortwaarts, de kinderen van wijlen Aert Pruijnen erve ex. alt. Zuidwaarts en ook achteraan Oostwaarts met gemene muren. Jacop heeft d'Oude Lombaerde en dit erf als n geheel op 14 juli 1546 van Gillebert van Schoonbeke, Gillebertszone verkregen
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Lombardenvest

  Noordzijde (onpaar) vanaf de Kammenstraat (Nationalestraat) naar de Schrijnwerkersstraat

  Straat en nr.: Lombardenvest 5 Huisnaam: Witten Haeswint en Cleynen Haeswint
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 3/901
  Officieel Wijkboek nr.: 1/359 Wijkboek Ketgen nr.: 12/359 en 360 Cijnsboeknr.: 2403 en 2403 1/4
  Eerste gekende vermelding:
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Achtereenvolgens Laureys vander Donck en Jan van Ghelen betalen 4 oude gr. voor een straatkelder en een oversprong (T. 167, f 330 r).
  1630-1723: Artus Clereterincx betaalt 4 oude gr. voor de straatkelder en de oversprong op de Hazewint.
  Daarnaast een eenmalige vermelding  waarbij de weduwe van Abraham Grapheus voor een straatkelder van de Witten Hazewint (sic!) 2 gulden betaalt en dit afbetaalt in 1687 (T. 169, f 135 v).
  1719-1794: Er worden 4 oude gr. betaald voor de straatkelder en de oversprong op de Witten Hazewint (sic!). Catharina Francisca Robijns is eigenares in 1745-1746 (T. 172, f 211 v; T. 155, f 95).
  Begin 19de eeuw: Jean Withagens betaalt de cijns af in 1821 (MA 3564, f 162 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lombardenvest Huisnaam: Lavoir
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/360 Wijkboek Ketgen nr.: 12/362 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Op een oversprong van 4 voet diep moet 4 1/2 gr. betaald worden. Op een straatkelder 9 oude gr. (T. 166, f 17 r; T. 167, f 329 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lombardenvest 19 Huisnaam: Witten Yshondt, Sarazijnshoofd, Gulden Hoofd, Thoren
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 3/912
  Officieel Wijkboek nr.: 1/370 of 371 Wijkboek Ketgen nr.: 12/372 Cijnsboeknr.: 2394
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Hendrik van Leven betaalt jaarlijks voor een straatkelder en een oversprong 20 1/8 st. (T. 169, f 135 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: Men betaalt 5 sch. voor de straatkelder en de oversprong tot in 1765 wanneer de oversprong zou verdwenen zijn en dit bedrag met 3 sch. 1 gr. verminderd werd. Eigenares in 1745-56 is Joanna M. de Keeschietere (T. 172, f 210 v; T. 155, f 95).
  Begin 19de eeuw: Achtereenvolgens de Baillet en Vekemans betalen 0,72 fr. tot deze laatste afbetaalt in 1834 (MA 3564, f 160 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lombardenvest 23 Huisnaam: Lindeken of Fortuynken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 3/914
  Officieel Wijkboek nr.: 1/372 Wijkboek Ketgen nr.: 12/374 Cijnsboeknr.: 2393
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter Lindamus betaalt 5 sch. 1 gr. Brab. voor een straatkelder en een oversprong (T. 166, f 17 r; T. 167, f 328 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jacques Causuweel betaalt 20 1/8 st. voor de straatkelder en de oversprong (T. 169, f 135 r).
  1719-1794: Er moeten 5 sch. 1 gr. Brab. betaald worden voor de straatkelder en de oversprong. Joannes Steenkuyl in eigenaar in 1745-1746 (T. 172, f 210 v; T. 155, f 95)
  Begin 19de eeuw: Jacques Bastin lost de jaarlijkse rente van 1,84 fr. af in 1813 (MA 3564, f 160 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lombardenvest 75 Huisnaam: Hoeksteentken of Hamer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 3/946
  Officieel Wijkboek nr.: 1/403 Wijkboek Ketgen nr.: 12/404 Cijnsboeknr.: 2367
  Eerste gekende vermelding: 8/11/1559: Claes vander Moelen, schrijnwerker, verkoopt aan de schrijnwerker Hendrik Dielis X Pauwelyne vander Moelen "... een huys ... metten kelde[r] voer on[der] de strate gelegen...", gesitueerd tussen het huis de Cleyn Trecktange en het andere huis van de comparant de Vierpanne. Achteraan komt het huis op de rui uit (SR 275, f 70 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Achtereenvolgens Gillis Roelandts en Hendrik Bechellen betalen 8 s. 3 gr. Brab. voor een straatkelder en een oversprong (T. 167, f 326 r).
  1630-1723: Hans Foblet betaalt  voor de straatkelder en de oversprong 33 oude gr. Er moet ook nog 2 gulden betaald worden voor een gevel die 'ter ruye waerts' opgemetst is (T. 169, f 133 r).
  1719-1794: Voor de straatkelder en de oversprong moet worden betaald en voor de verbouwing aan de zijde van de rui die in 1635 zou gebeurd zijn (T. 172, f 208 v).
  Begin 19de eeuw: Achtereenvolgens zouden Ullens Cornelissen en J. Platteels 3,63 fr. per jaar betalen tot J.P. Vrancx in 1857 de cijns afbetaald heeft (MA 3564, f 155 r; MA 5480, nr. 80).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Niet situeerbaar

  Straat en nr.: Lombardenvest Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1559-1560: Jan Liefrinck wordt belast voor 3 10 1/2 gr. voor een straatkelder van 16 op 9 voet (R. 16, f 73 r - v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lombardenvest Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1559-1560: Robert Caenwaert wordt belast voor 2 16 s. 3 gr. voor een straatkelder van 15 op 10 voet (R. 16, f 73 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Maalderijstraat (zie ook Grote Markt)

  Oostzijde

  Straat en nr.: Maalderijstraat Huisnaam: St. Franciscus
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/283 Wijkboek Ketgen nr.: 13/13 Cijnsboeknr.: 55
  Eerste gekende vermelding:1570-1610: straatkelder van 10 voet diep, oversprong van 6 voet diep en 12 voet breed (T. 166, f 187 v; T. 167, f 7 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Maalderijstraat Huisnaam: De Drij Rooskens
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/286 Wijkboek Ketgen nr.: 13/16 Cijnsboeknr.: 58
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Buytendyck en daarna zijn weduwe beschikt over 2 staande deuren van elk 3 voet diep en een straatkelder van 11 voet diep (T. 166, f 187 v; T. 167, f 8 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Maalderijstraat, hoek Handschoenmarkt Huisnaam: Gulden Sleutel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/287 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Kapittel O.L.V. beschikt hier over een kelderdeur van 3 voet diep en een straatkelder van 11 voet diep en 21 voet breed (T. 167, f 8 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Westzijde van de Grote Markt naar de Handschoenmarkt

  Straat en nr.: Maalderijstraat Huisnaam: Maalslot
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/276 Wijkboek Ketgen nr.: 13/8 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 12/9/1579: Bij een verdeling binnen de familie van Dortmont komt dit huis ter sprake: "Een huys vande twee huysen zuytwaerts gestaen met winckele camere oft ceuckene hangende cameren oppercameren solderen kelderen met noch eenen kelder onder strate borneputte regenbacke weerdribbe..." De kelder en de kelderdeuren zijn vrijgesteld van de stadscijns. Het pand wordt gesitueerd in de Maalderijstraat tussen de Keersnutter en de Goublom (SR 359, f 646 v - 652 v; zie ook f 653 r en  f 653 v - 655 v en 662 r-v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Maalderijstraat, hoek Manstraat Zuid Huisnaam: Yserman
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/274 Wijkboek Ketgen nr.: 13/6 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mattheeus van Doerne beschikt over straatkelder (T. 167, f 9 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Grote Markt

  onpare zijde (Noord)

  Straat en nr.: Grote Markt 11 Huisnaam: Tafelronde
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 7/518 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:17/2/1556 o.s. (1557): "een hoeckhuyse dat twee verscheijden wooningen is met twee verscheyden kelderen, te weten den eenen onder tselve huys, ende den anderen onder de merckt, borneputte, regenbacke weerdribbe..." (SR 259, f 33 r - v, zie ook SR 268, f 245 v - 246 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  18/09/1621: "een hoekhuis met winkel, drie opperkamers, zolders, een kelder onder het huis en een onder de straat, pomp, weerdribbe..." (SR 547, f 412 r - v, geciteerd door Asaert 2005, p. 294).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 291-296.
  Andere gegevens: Kelder zou doorgelopen hebben en toegang gegeven hebben tot het stadhuis.

   

  Straat en nr.: Grote Markt 19 Huisnaam: Meersman
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/13 Wijkboek Ketgen nr.: 7/529 Cijnsboeknr.: 23
  Eerste gekende vermelding: 27/06/1561: "een huizing met kelder onder de straat" (SR 283, f 201 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 361)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Denys en daarna Michiel Mannaerts zijn vrijgesteld tot betaling voor een kelderdeur van 3 voeten diep en een straatkelder van 54 voet diep en 24 voet breed (T. 166, f 36 v; T. 167, f 4 r).
  16/11/1630: "een huysinghe met diversche kelders onder de selve huysinge met noch een[en] kelder voor ondertstrate ter merct waerts inne diep wesen[de] omtrent tsestich voeten [ende] soo breedt als deselve huysinge is onbegrepen van eenighe mate, met vloere oft winckele twee neercameren, plaetse achterceuckene onder de selve plaetse [ende] noch een cleyn plaetsken tersyden comende achteraende huysinge oft erve van[den] regenboghe met eender pompe, diversche oppercamers [ende] solderinghen regenback, weerdribbe[n]..." (SR 598, f 21 v - 22 r).
  1679: "een grote huizing met winkel; keuken, sallet, plaats, achterhuizing, verscheidene opperkamers en zolders, grote kelder onder de straat diep 60 voet en zo breed als de huizing, met nog diverse kelders onder de huizing (GA 4113, geciteerd door Asaert 2005, p. 294).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 355-362
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 27 Huisnaam: Sint Peeter
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 7/525 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Tussen de Bonten Mantel en de Luipaard: eigenaar Hendrik Potmans, nu de weduwe De Riemer, zijn vrijgesteld voor het betalen van een belasting op de straatkelder maar betalen wel 2 gr. voor een kelderdeur.
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 339-343.
  Andere gegevens: Het betreft een huis dat bij de verbreding van de Wisselstraat in 1877 werd afgebroken, verkleind en heropgebouwd. Er is toen "een onderaardsch gebouw gevonden in en onder de kelders..."

   

  Straat en nr.: Grote Markt 33 Huisnaam: Cleyn Papegaeyken of Drij Bellen (West) en De Papegaey of Roosendael (Oost)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/20 en 21 Wijkboek Ketgen nr.: 7/536 en 537 Cijnsboeknr.: 25
  Eerste gekende vermelding:  1570-1610: 't Papegaeyken, met als opeenvolgende eigenaars Jan vanden Broecke, Michiel Gillis en Franchois Coryns, beschikt over een straatkelder van 26 voet diep en 14 voet breed waarvoor 14 st. Brabants wordt betaald. Roosendael beschikt over een straatkelder waarvoor 1 gr. outs wordt betaald (T. 167, f 4 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: 2 straatkelders van 26 voet diep en 14 voet breed, waarop 2 gulden 13 stuivers is betaald. De cijns is afbetaald in 1684 (T. 169, f 1 v).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 388-392.
  Andere gegevens: Het betreft hier twee panden, elk met straatkelders, die nu n geheel vormen, en die dat tot het begin van de 16de eeuw ook waren, en in de periode tot hun wedervereniging einde 18de eeuw vaak dezelfde eigenaars hadden

  pare zijde (Zuid)

  Straat en nr.: Grote Markt 2 Huisnaam: Reuze
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/57 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 322
  Eerste gekende vermelding: 10/12/1579: recht om kelder te mogen maken onder de straat (SR 358, f 24 r - 25 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 154)
  1570-1610: Achtereenvolgens Jan Goossens en Willem de Neve betalen 6 gr. voor een keldertrap van 2 voeten en een straatkelder gemaakt in 1580 (T. 167, f 43 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: 6 gr. te betalen voor keldertrap van 2 voeten en een straatkelder (T. 169, f 19 v)
  15/09/1753 en 18/11/1793: "een huis met winkel, achterwinkel, keuken, daaronder gewelfde kelder, daarnaast onder de straat cisterne of regenbak, putpomp in gezegde kelder, hangende kamer boven de winkel, daarboven nog drie bovenkamers en twee kelders, privaat, etc..." (SR 1191, f 151 r - 153 r en SR 1313, f 447 r - 448 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 154).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p.153-154.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 6 Huisnaam: Stoelken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 2/11/1565: "een huis met winkel, pakhuis, plaats, kelder, kelderkeuken, kelder onder de straat, bornput, regenbak, oven en kamer... (SR 303, f 164 r - 166 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 148).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 147-149.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 8 Huisnaam: Maegd van Antwerpen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 12/05/1716: "een nieuw gebouwd huis op het erf waar de huizen De Blauw Geyte en de Zevensterre hebben gestaan... met een schone grote kelder onder de straat, gedeeltelijk gelegen op de boog van de rui..." (SR 1049, f 417 v - 418 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 145.
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 143-145.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 30 Huisnaam: Ceulen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 25/279 Wijkboek Ketgen nr.: 13/9 v Cijnsboeknr.: 51
  Eerste gekende vermelding: 1560: "een huys met twee kelder[en] den eenen onder thuys en[de] den ande[re]n onder tstrate met een[en] borneputte regenbacke en[de] een weerdribbe inder selve met een[en] winckel boven aent strate..." (SR 278, f 332 r - 333 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Nicolaes Wickaert is eigenaar en beschikt over een straatkelder van 10 voet diep en een keldertrap van 3 voet diep (T. 166, f 187 r; T. 167, f 7 v).
  3/8/1646: "Een huys met twee kelderen den eene onder het huys [ende] den anderen onder de straete met borneputte regenbacke, kelderceuck[en]..." (SR 693, f 416 v - 421 r).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 76-78.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 32-34 Huisnaam: Gulden Berch
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/33 Wijkboek Ketgen nr.: 7/553 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 6/4/1546: "een hoekhuis met kelders onder de straat" (Col. 6, f 213 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 73).
  Bijkomende historische gegevens:  3/8/1646: "een hoeckhuys nu ter tyt tot twee woningen geapproprieert synde genaemt de gulden berch met de kelders daer onder [ende] oock mede onder de straete..." , gesitueerd tussen de huizen Keulen en de Keizer (SR 693, f 416 v - 421 r) .
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 70-75.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 34 Huisnaam: Den Volaert of Keizer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/34 Wijkboek Ketgen nr.: 7/552 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Eigenaar Adriaen van Breen betaalt 25 st. en 9 d. voor een straatkelder van 43 voet diep en een erf, en hij betaalt ook nog 4 gr. voor een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 7 r).
  Bijkomende historische gegevens: 13/4/1611 en 15/10/1737: "een huis met winkel, pakhuis, plaats, regenbak "neffens de eerden", kelderkeuken, twee kelders onder de straat, opperkamers en zolder..." (SR 419, f 409 r - 410 v; SR 1125, f 165 r - 166 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 68).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 65-69.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 54 Huisnaam: De Groote Mortier
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/43 Wijkboek Ketgen nr.: 7/543 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: er is een straatkelder van 23 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 6 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 32-35.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 58 Huisnaam: Batenborch of de Clocke
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/45 Wijkboek Ketgen nr.: 7/541 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1520 en 1/2/1537 o.s. (1538): "een huys metten kelder van onder de strate tot achter op de Roye vuytcomen[de] metten opgaende cameren en[de] solders boven den voers. kelde[r] achte[r]..." (SR 156, f 319 v; SR 192, f 92 v - 93 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: er is een straatkelder van 24 voet diep en 17 voet breed en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 6 v).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 25-28.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt 60 Huisnaam: Trompe
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/46 Wijkboek Ketgen nr.: 7/540 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Cornelis Bijlander eigenaar van de Trompe voorzien van een kelderdeur en een straatkelder (T. 167, f 6 v)
  Bijkomende historische gegevens: Hoewel de straatkelder nergens expliciet beschreven wordt in de schepenbrieven is het wel interessant om weten dat er in 'de kelder' een borneput met een pomp stond waaruit de eigenaar van de Gulden Poort altijd gratis water mocht betrekken (b.v. SR 1084, f 528 r - 530 r).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 21-24.
  Andere gegevens:

  Het huizenblok afgebroken in 1715

  Nota: Als enige vermeldt T. 166, f 187 v (1570-1610) dat de panden Engeland (Cleynen Slotel), Exterken en Deycke over een straatkelder zouden beschikt hebben maar dat ze vrijgesteld waren omdat ze erf hadden verloren aan het stadhuis. Ze hadden in het cijnsboek resp. de nrs. 65, 66 en 67 (zie voor deze panden ook Asaert 2005, p. 128 tot 134).

  Straat en nr.: Grote Markt Zuid, hoek Maalderijstraat Huisnaam: Onze Lieve Vrouw, Wijser, Gulden Schere
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/32 Wijkboek Ketgen nr.: 7/554 en 555 Cijnsboeknr.: 70
  Eerste gekende vermelding: 1542-1543: Lucas van Ossenborch X Anna Severyns gebruiken een winkel onder de halle en het erf waar de trap van de halle stond en de kelder onder de straat (R. 12, f 14 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: vrijstelling voor betaling voor straatkelder behorende bij de Gulden Schere, daarnaast is er nog een straatkelder voor de Wijser; eigenaar van deze laatste is Coryn Boel (T. 166, f 36 v; T. 167, f 9 r).
  20/05/1660: kopers mogen "vouteren" en kelders maken tot de helft van de Maalderijstraat  en op de Grote Markt, in een diepte of lengte van 20 voet in zover nog niet is geschied, mits betaling van cijns aan heer en stad (SR 757, f 50 r - 52 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 115).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 113-115.
  Andere gegevens: Vroegere stadshal

   

  Straat en nr.: Grote Markt Zuid Huisnaam: Eenhoren
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/25 Wijkboek Ketgen nr.: 7/562 Cijnsboeknr.: 63
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: het bontwerkersambacht betaalt 22 st. Brabants voor een straatkelder (T. 167, f 8 v)
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: idem: melding: 'dit huis is door de stad gekocht en een ander huis is aan de bontwerkers verkocht en het huis is afgebroken om de Grote Markt te vergroten (T. 169, f 3 r).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 124-125.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Grote Markt/Manstraat Noord Huisnaam: Springael
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/51 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 68
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Joos vander Ast betaalt 2 st. voor een straatkelder (T. 167, f 8 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: idem: Jan vander Ast. Afgelost in 1671 (T. 169, f 3 r).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 135-136
  Andere gegevens:

  Het huizenblok van het oud stadhuis (afgebroken 1907)

  Straat en nr.: Suikerrui 33 Huisnaam: Den Breeden Raedt of Soutberch
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/37 Wijkboek Ketgen nr.: 23/147 en 157 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 8/01/1566 n.s.: "een nieuw hoekhuis Den Breeden Raedt met een kelder onder de straat..." (SR 304, f 123 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 162).
  Bijkomende historische gegevens: 3/4/1664: Den Breeden Raedt waar nu de Soutberch uithangt "... met drye kelders twee daer aff onder de straete ende den anderen onder den huyse, daer inne is eenen regenback pompe van putwater ende weerdribbe alles loopende inde ruye..." (SR 789, f 86 v - 87 r.)
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 161-163.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Paardenstraat 1 Huisnaam: De Audientie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:18/4/1566 n.s.: "een nieuw huis De Audientie, met kelder voor onder de straat, met plaetskene achter..." (SR 309, f 76 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 164).
  Bijkomende historische gegevens: 1771: "twee huizen, De Gulden Hert... en D'Audientie, tot een woning geapproprieerd, met winkel, keuken, kamers, plaats, pomp, regenbak, verscheidene opperkamers, zolders, kelders waarvan n onder de straat..." (SR 1243, f 489 r - 490 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 164).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 163-164.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Paardenstraat 4 Huisnaam: De Rolle en De Sale
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:25/05/1566: De Rolle: "een nieuw huis met "plaetsken", achterhuisje en een kelder voor onder de straat..."; De Sale: 12/12/1565: "een nieuw huis ... met plaetskene, achterhuis en kelder voor onder de straat..."  (SR 309, f 80 v - 81 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 165 en 167)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 165-168.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Paardenstraatje Zuidzijde, Gevoegd bij IJzerenbrug 7 Huisnaam: De Puye
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 3/09/1611: "een stenen huis de Puye, met winkel, opperkamers, zolder, plaats, regenbak, pomp met bornput in de kelder en twee kelders onder de straat,  komend tot het nieuw stadhuis, waarvan de ene kelder komt voor het huis De Sale en waarvan het keldergat op ca. 5 voet voor en naast dat huis mag blijven liggen..." (SR 492, f 155 v - 157 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 168-169).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 168-169.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: IJzerenbrug 7 (Grote Markt 7) Huisnaam: Het oudt Stadhuis
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 30/04/1566: "... een nieuw hoekhuis... met kelder onder de straat..." (SR 309, f 78 r - v, geciteerd door Asaert 2005, p. 172).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 169-172
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerstraat 11 Huisnaam: Halle of Onze Lieve Vrouwe
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/61 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 18/01/1567: "een nieuw hoekhuis de Halle zijnde twee woningen met kelder voor onder de straat, oost en zuidwaarts, ..." (SR 309, f 88 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 184).
  Bijkomende historische gegevens: 29/4/1737: "een huys wesende een hoeckhuys met kelder keuckene, grooten kelder onder de straete, diversche oppercameren, solders kelders..." (SR 1125, f 97 v en 98 v).
  1836: in zeer uitgebreide beschrijving straatkelder nog steeds opgenomen (MA 58, nr. 10, zie bij Asaert 2005, p. 184).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 183-185.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerstraat 9 Huisnaam: De Secretarije
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/352 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 30/04/1566: "... met een plaetskene achter en met een kelder voor onder de straat..." (SR 309, f 78 v - 79 r, geciteerd door Asaert 2005, p. 186).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 185-186.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerstraat 7 Huisnaam: De Griffie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/353 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1573: "... een huis de Griffie met plaats, achterhuis, kelfder onder de straat, op de Suikerrui..." (SR 333, f 54 r - v, geciteerd door Asaert 2005, p. 187).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 187-188.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerstraat 1 Huisnaam: Het Collegie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 18/1/1633: "... een huis met winkel, keuken, hangende kamer, drie bovenkamers, twee zolders, drie kelders waarvan twee onder de straat..." (SR 620, f 8 r - 9 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 194).
  Bijkomende historische gegevens: 10/12/1788: sprake van twee kelders onder de straat (SR 1299/2, f 319 v - 321 r)
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 192-196.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui 32 (23) Huisnaam: De Coeckene of Gulden Hert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/38 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:   25/05/1566: "... een nieuw huis De Coeckene, met plaats, kelder onder de straat, ..." (SR 309, f 81 r - v, geciteerd door Asaert 2005, p. 200)
  Bijkomende historische gegevens: 17/10/1630 en 30/01/1634: "... een huis met winkel, keuken, plaats, pomp, regenbak, hangende kamer, diverse opperkamers, twee zolders, twee kelders waarvan n onder de straat..." (SR 601, f 358 r - 359 r en SR 625, f 246 r - 247 v, geciteerd door Asaert 2005, p. 200).
  21/02/1652: "... een huys gen[aempt] den gulden hert met winckel ceucken plaetse pompe regenbacke diversche oppercamers twee solders twee kelders den eenen daer aff onder de straete... (SR 721, f 91 r).
  Bibliografische gegevens: Asaert 2005, p. 199-201.
  Andere gegevens:

  Mattestraat

  Onderstaande akten betreft dit deel van de Mattestraat buiten de burchtmuur, dat de verbinding vormde tussen de Koolkaai en de Burchtbrug.

  Straat en nr.: Mattestraat West/Pensgat (Waterstraat) Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 23/22-24: tussen en naast 23/25 en 23/26 Wijkboek Ketgen nr.: tussen en naast 13/174 en 13/175 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 27/02/1550 (1551): De koopman Jaspar Manaert e.a. leden  familie van Santvoort verkopen de zijdenlakenkoopman Gielis Raet: "... een huysinge met eender poorten vo[r]e aen tstrate metten thoren cleen huysken oft loofken daer neffens en[de] eender groot[en] plaetse oic vo[r]e aen tstrate gestaen, met coeckene, neercame[r] en[de] solder[en] met noch eenen grote ledige erve daer achte[r] en[de] vier packhuys[en] daerneffens daer af onder de dore een[en] groote kelder liggen[de] is metten kelders onder de vs. cuecken[e] en[de] neercame[r] mitsgaders noch twee and[ere] kelders onder de nyeustrate loopende vande borchtbrugge t[er] syden af nade nyeuwe gesloten stadtpoorte oft spuyen aldaer, met borneputte reegenbacke... " gelegen in de Kraaiwijk over de Borchtbrug tussen de nieuwe straat naar de stadspoort en "... de huys[inge] vander selver poorte streckende soe lancx nade garyte neffens de rivier vander schelde ex una suytwaerts en[de] thuys daer den thuyn van hollant vuythangt strecken[de] acht[er] den selven huyse metter vs. neercamer[r] en[de] acht[er] den huyse genaemt tgroen huys met een[en] packhuyse en[de] noch dore ande[r] packhuys en[de] twee poorten vuyt in tpensgatstraetken ex alt. noortwaerts comen[de] acht[er] westwaerts aende de garyte vande schelde" (SR 239, f 190 v - 192 r, vergelijk ook met SR 243, f 148 r).
  Bijkomende historische gegevens: 22/12/1628: Guilliam van Papenbroeck, koopman, zoon van Marten, X Margriete Luyckx, en Agnes de Meyere, weduwe van Jan van Papenbroeck, broer van Guilliam, en ook als voogd voor de kinderen, verkopen Anthonis vanden Steene: "... een achterhuysinghe met eenen huyse daer neffens noortwaerts gestaen ende eene poorte voor aen tstrate metten thorre ende cleyne huyse off loofken daer neffens zuytwaerts gestaen, Item met eenre plaetse vore, coeckene neercameren, verscheyden kelders onder de selve huysinghe, ende noch twee andere kelders onder de strate liggende zuytwaerts van dese huysinghe, met noch eenen groote ledighe erve daer achter nu eensdeels tot hof geapproprieert zynde, metten logie oft stalleken opde selve erve, staende borneputte, regenbacke,... " gesitueerd als boven. De verkopers behouden de pakhuizen en toegang op de garyten (SR 591, f 213 r - 215 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Mechelse Plein

  Straat en nr.: Mechelse Plein 6 Huisnaam: Rouwcappruyn
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/32
  Officieel Wijkboek nr.: 13/134 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2459 of 2450/2
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723 en 1719-1794: Sedert Bamis 1639 wordt er door Jan van Dale en zijn opvolgers (in 1745-1746 is dat Petrus Petit) 30 st. (1 g. 10 st.) per jaar betaald voor een straatkelder van 20 voeten diep (T. 169, f 138 r; T. 172, f 215 v; T. 155, f 97).
  Bijkomende historische gegevens: Begin 19de eeuw: Franois Overlaet en ene Frederickx die in 1857 afbetaald moeten jaarlijks 1,72 fr. voor de straatkelder betalen: MA 3565, f 2 v en MA 5480, nr. 81.
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Meir

  Noordzijde (van de Eiermarkt naar de Jezusstraat)

  Straat en nr.: Meir Huisnaam: Utrecht
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 13/335 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 15/6/1563: Fernando Rodrigues d'Almada gaf terve aan de barbier Meester Herman Walsschaert "een huys metten keldere voir onder tstrate soe breet als tselve huys is", gesitueerd op de Meir tussen het hoekhuis van de straat naar de nieuwe beurs, genaamd de Gulden Engel Oostwaarts en het huis Onze Lieve Vrouw Westwaarts (SR 293, f 34 r - v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Meir - Westhoek Twaalfmaandenstaat Huisnaam: Gulden Engel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 13/336 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 6/7/1563: De Portugese edelman Fernando Rodrigues d'Almada, zoon van Rodrigo, die ridder, facteur en ambassadeur van de Portugese koning was, geeft in erf aan de wijntaverniet Janne Reyniers: "een huys met vloere coeckene kelder onder tselve huys, item noch eenen kelder daar voor oostwaerts onder tstrate gestaen ende noch een eynde kelders suytwaerts voir tselve huys oick onder de strate gestaen streckende tot aender muer westwaerts vanden selven huys toe sonder meer soe breet als tselve huys aldaer is...", gestaan op de hoek Westwaarts van de Nieuwe Borsestraat (Twaalfmaandenstraat), tussen de Nieuwe Borsestraat Oostwaarts, de Meir Zuidwaarts, zijn ander huis nu van barbier Herman Walsschaerts Westwaarts en nog een ander huis van hem dat nu bewoond wordt door de apotheker Ghysbrecht Lesueur (in de Twaalf Maandenstraat) Noordwaarts (SR 293, f 30 r - 31 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zuidzijde

  Straat en nr.: Meir hoek Huidevettersstraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2102
  Eerste gekende vermelding: 1719-1794: straatkelder gemaakt in 1745 op vraag van Joannes Moerinckx (T. 172, f 191 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Meir 8 Huisnaam: St. Christoffel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/313 Wijkboek Ketgen nr.: 13/316 Cijnsboeknr.: 2074
  Eerste gekende vermelding: Gemaakt in 1640 (T. 172, f 188 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Elisabeth van Schauwenbergh betaalt 2 gulden 10 st. voor een straatkelder van 25 voet (T. 169, f 78 v).
  1719-1794: 1745: Eigenaar is Eduardus Rombaut (T. 155, f 87 en T. 172, f 188 r).
  Begin 19de eeuw: Henry Groetaers moet 4,54 fr. betalen voor de straatkelder van 25 voet diep. M. Allard wordt in 1855 als insolvabel beschouwd en dus moet de cijns niet langer betaald worden (MA 3564, f 129 v; MA 3566, p. 25; ).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Meirbrug

  Zuidzijde

  Straat en nr.: Meirbrug Huisnaam: Verckenscot of Biecorff
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 13/251 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1541-1542: De rentmeesters hebben gekocht van Jan Govaerts een leeg erf van 52 voet van het huis geheten 'Verckenscot' op de Meirbrug met de kelder onder de straat (R. 11, f 90 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Meistraat

  Straat en nr.: Meistraat/hoek Hopland Huisnaam: Valck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2190
  Eerste gekende vermelding: 30/12/1558: Pauwels de Decker, zoon van Lodewijck, verkoopt aan Adriaen de Wickeler, bakker, X Katlyne de Laet, Jansdochter, "Een hoeckhuys wesende een backerye, met een[en] kelder onder tstrate...", geheten de Valck, gesitueerd in het Hopland op de hoek van de Meyerstraat, tussen de Meyerstraat ten Westen en de andere huizen van Pauwel de Decker ten Oosten en ten Westen (SR 276, f 385 v)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Adriaen de Wicheler betaalt 2 gr. voor de straatkelder per jaar (T. 167, f 300 r).
  1630-1723: Andries de Schutter is eigenaar en deze betaalt af in 1686 (T. 169, f 85 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Meistraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Het klooster van de Derde Orde beschikt over een straatkelder van 10 voet diep en een kelderdeur (T. 167, f 300 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Melkmarkt

  Onpare zijde (Oost) vanaf de Wijngaardstraat naar de Lijnwaadmarkt

  Straat en nr.: Melkmarkt 1 en Wijngaartstraat 2 (hoek, "aan de Kaasrui") Huisnaam: Haeske
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/312 Wijkboek Ketgen nr.: 13/465 Cijnsboeknr.: 490
  Eerste gekende vermelding: 1551: Gomaer Ruys beschikt over een straatkelder van 24 voet op 16 voet die getaxeerd wordt op 6 Brab. (R. 14, f 55 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Er moet 8 s. 6 gr. Brab. betaald worden voor de straatkelder van 16 voet diep, een keldertrap en een oversprong (T. 167, f 67 r).
  1630-1723: Thomas Tasse is eigenaar van het pand dat voorzien is van een straatkelder van 17 voet, een keldertrap en een oversprong waarvoor 2 gr. 2 st. moet betaald worden (T. 169, f 30 v).
  1746: Anna Maria Bommaert moet 8 st. betalen  (T. 155, f 26)
  1719-1794: Voor de straatkelder van 16 voet en een keldertrap van 1,5 voet diep moet 2 s. per jaar betaald worden. Daarnaast was voorzien dat 4 gr. zouden moeten betaald worden voor een oversprong op pilaren die echter nooit is aangelegd. In 1765 is alles afbetaald (T. 172, f 43 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Melkmarkt Huisnaam: St. Huybrecht
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/317 Wijkboek Ketgen nr.: 13/459 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Huybrecht vande Perre en consorten betalen voor een straatkelder van 27 voet diep 2 s. en 8 gr. Brab. (T. 167, f 67 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Melkmarkt Huisnaam: Witten Hert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/318 Wijkboek Ketgen nr.: 13/457 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Cornelis van Snieck, Jan van Langenberg en Peeter Heymans, en Engelbert de Vriese betalen 17 s. voor een straatkelder van 26 voet diep, Westwaarts en Zuidwaarts 9 voet diep (wordt berekend als zijnde 25 voet). Deze kelder in in augustus 1560 gemaakt. Tevens moet er 12 gr. betaald worden voor een regenbak, een kelderdeur en een riool (T. 167, f 66 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde (West) vanaf de Lijnwaadmarkt naar de Kaasrui

  Nota: In de jaren 1541-1542 heeft de stad de zes huizen (de huidige nrs. 14-24) (Ketgen 13/446-451) laten optrekken (zie o.m. R. 11, f 21 r, 78 r, 81 r - 82 r).
  Vanaf 1542-1543 vinden we volgende vermeldingen in de stadsrekeningen:

  We vonden ook nog een nmalige vermelding in cijnsboek 5 van 1570-1610 van een pand 'Dolphyn', eigendom van de weduwe Antonis, gesitueerd aan het einde van de Kaasrui waarbij 8 gr. cijns betaald worden voor een kelderdeur en 4 straatkelders (T. 167, f 5 r). We vonden nergens een aanduiding waar dit pand dan wel echt moet gesitueerd worden en nemen het op met alle voorbehoud.

  Straat en nr.: Melkmarkt 24 Huisnaam: Stad van Lier
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/311 Wijkboek Ketgen nr.: 13/451 Cijnsboeknr.: 447
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: De cijns op de straatkelder van 2 gr. wordt afbetaald in 1682 (T. 169, f 28 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Melkmarkt 22 Huisnaam: Drij Engelen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/310 Wijkboek Ketgen nr.: 13/450 Cijnsboeknr.: 448
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Anna van Hecke betaalt 2 gr. voor de straatkelder (T. 169, f 28 r).
  Bijkomende historische gegevens: 30/10/1776: "Een huys van de ses huysen, 't welck het vyfde huys is te tellen van de Melckbrugge af genaemt de dry engelen, met winckele, keuckene, hangende kamer metter voute onder de straete, ..." (SR 1258, f 335 v).
  1719-1794: De aalmoezeniers betalen 2 gr. voor de straatkelder (T. 172, f 39 v).
  1/10/1782: opgenomen in het cijnsboek maar geen vermelding van een cijns voor de straatkelder (T. 164, f 35 r).
  Begin 19de eeuw (Eiermarkt!): de kinderen van Melchior Michiels en vanaf 1826 De Vos betalen 0,18 fr. cijns. In 1832 is de cijns afbetaald (MA 3563, f 72 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Melkmarkt Huisnaam: St. Jan
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 13/448 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 12/2/1613: "voute onder de strate" (GW 2338/1).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Melkmarkt/Lijnwaadmarkt op de hoek t.o.v. Pieter van Dale aan het kerkhof Huisnaam: St. Mertten
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 13/446 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe Bertholmeeus Bijns betaalt 2 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 61 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Minderbroedersrui

  Oostzijde

  Straat en nr.: Huisnaam: Galeye
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/344 Wijkboek Ketgen nr.: 14/212 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jacques le Mere beschikt over een straatkelder van 28 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 237 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Niet gesitueerd

  Straat en nr.: Huisnaam: Scherre
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1669
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Adriaen Vervoort betaalt voor kelders, oversprongen en een logie 7 oude gr. Dit pand is overgekocht door de stad (T. 169, f 119 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Minderbroedersstraat

  Noordzijde van de Mutsaardstraat naar de Minderbroedersrui

  Straat en nr.:Minderbroedersstraat, hoek Mutsaardstraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/325 Wijkboek Ketgen nr.: 14/216 Cijnsboeknr.: 1687
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrik van Halmale beschikt over een straatkelder en een kelderdeur van 2 1/2 voet (T. 166, f 76 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Minderbroedersstraat Huisnaam: St. Laureys
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 9/110 Wijkboek Ketgen nr.: 14/227 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Franchois de Febvre en Peeter Wouters beschikken over een straatkelder van 15 voet diep waarop ze 1 oude groot per jaar betalen (T. 167, f 235 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Ongesitueerd

  Straat en nr.: Minderbroedersstraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1690
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Hans Oort beschikt over een straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f 74 r; T. 167, f 236 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Korte Nieuwstraat

  We vermelden hier terloops het pand 'Kasteel van Rijsel'  (Off. 6/55), Korte Nieuwstraat Zuid, dat einde 18de eeuw ingeboekt stond voor een relatief forse cijns van 4,72 fr., te betalen door Jean Henry Lienart voor een keldertrap, een kelderdeur en "une place des sous le canal".

  Noordzijde van de Melkmarkt naar de St. Kathelijnevest

  Straat en nr.: Korte Nieuwstraat Huisnaam: Dry Mollekens
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/2 Wijkboek Ketgen nr.: 5/118 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er moet 1 (n) oude gr. betaald worden voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 64 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Korte Nieuwstraat, hoek Blomstraat Huisnaam: Hangel of Engel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/8 Wijkboek Ketgen nr.: 5/130 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter Le Roy en daarna Herman Groet betalen 2 oude gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 64 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Korte Nieuwstraat Huisnaam: O.-L.-V.- van Halle of Bellaert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/17 Wijkboek Ketgen nr.: 5/137 Cijnsboeknr.: 472
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Vrijgesteld wegens eigendom van de Jezueten. Beschikt over een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f 171 v; T. 167, f 63 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Korte Nieuwstraat Huisnaam: Witte Liggende Hert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/19 Wijkboek Ketgen nr.: 5/141 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Suetendael en daarna Peter vander Willigen als voogd van Cornelis Winters betaalt 17 s. 6 gr. Brab. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 63 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zuidzijde

  Straat en nr.: Korte Nieuwstraat, hoek St. Kathelijnevest Huisnaam: Colve
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/61 Wijkboek Ketgen nr.: 5/154 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 22/12/1622: Jan Dens, kremer, X Magdalena Pluym, verkopen Peter van Pruyssen, zeemleerverkoper en handschoenmaker, X Anna Le Fort, 2 aanpalende panden, het tweede (een nieuw huis) met drie pilaren staande boven de rui (Off. 6/62). Het eerste wordt beschreven als: "Een huys met winckele met plaetse tot het houden der nachtwaecke oft ronde hier naergeruert, ceuckene met twee pompen van put- en[de] regenwater respective drye diversche kelders daer aff de twee onder de straete sijn liggende diversche hangen[de] camers, oppercamers en[de] solders, ... "gelegen op de St. Kathelijnebrug, tussen het huis van Jan Schenaerts genaamd de Gulden Passer Zuidwaarts en de St. Kathelijnebrug Noortwaarts (SR 553, f 132 r - 133 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Lange Nieuwstraat

  Noordzijde van de St. Kathelijnevest naar de Kipdorppoort

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat Huisnaam: Gulden Mortier
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/58 Wijkboek Ketgen nr.: 11/308 Cijnsboeknr.: 1919
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Herman Pepher en daarna Jacques de Vernis, betalen 3 gr. 6 s. voor een keldertrap van 2 voet diep en 19 oude gr. voor een straatkelder van 13 voet diep en 6 voet breed (T. 167, f 264 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: voor het bovenstaande wordt nu betaald door Jan Baptista Rassoens (T. 169, f 129 v).
  1719-1794: Er is een keldertrap van 2 1/2 voet waarop jaarlijks 3 1/2 gr. en 6 myten betaald worden en een straatkelder van 13 voet diep en 6 voet breed waarop jaarlijks 19 1/2 gr. betaald worden. De kelder bestaat niet meer seder 1750-1758 (T. 172, f 176 r)
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat Huisnaam: Clocke
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 2/1409
  Officieel Wijkboek nr.: 16/60 Wijkboek Ketgen nr.: 11/309 Cijnsboeknr.: 1921
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Daniel Adriaenssens betaalt 5 s. Brab. voor een straatkelder van 20 voet diep (T. 167, f 264 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Peter Dusart betaalt 20 oude gr. voor de straatkelder (T. 169, f 129 v).
  1719-1794: Er moeten 5 sch. Brab. betaald worden voor de straatkelder van 20 voet diep. Joanna Catherina van Immerseel was eigenares in 1745-1746 (T. 172, f 176 r; T. 155, f 82).
  19de eeuw: P.A. De Manet betaalt ieder jaar 1,82 fr. tot in 1888 (MA. 3564, f 114 r; MA 5480, nr. 66).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, Westhoek Borzestraat (Hoochstettersstraat) Huisnaam: Halve Mane
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 2/1410
  Officieel Wijkboek nr.: 16/61 Wijkboek Ketgen nr.: 11/310 v Cijnsboeknr.: 1922
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Daniel Adriaenssens en daarna de weduwe van Hans van Steymolen betalen 10 oude gr. voor een straatkelder van 14 voet diep (T. 167, f 264 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: A. Van Leemputte betaalt 10 oude gr. (T. 169, f 129 v).
  1719-1794: Voor de straatkelder van 14 voet diep worden 10 1/2 oude gr. betaald. De cijns was evenn opgetrokken tussen 1735 en 1763 vanwege een tijdelijk vergrote keldertrap. In 1745-1746 is Franciscus van Schaekelen eigenaar (T. 172, f 176 r; T. 155, f 82).
  Begin 19de eeuw: De Half Mane wordt getaxeerd voor zijn straatkelder op 1,68 fr. per jaar, achtereenvolgens betaald door De Bie en J.B. Huysmans die in 1857 afbetaald heeft (MA 3564, f 114 v; MA 5480, nr. 67).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, Oosthoek Borzestraat Huisnaam: St. Anna
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/62 Wijkboek Ketgen nr.: 11/311 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Jacob van Ysselsteyn en daarna Matthys Gillis betalen 7 s. 10 gr. voor een straatkelder van 21 voet diep (T. 167, f 264 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, Westhoek St. Jacobsstraat Huisnaam: Lelie of (St. Jacob in) Gallissien
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 11/337 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Boels betaalt 1 (n) oude gr. voor een straatkelder van 20 voet diep en een keldertrap (T. 167, f 267 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zuidzijde van de St. Kathelijnevest naar de Jezusstraat

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, Oosthoek Borzestraat Huisnaam: Fortuyne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/245 Wijkboek Ketgen nr.: 11/289 v Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 31/01/1581 (1582): Anna Bretens, echtgenote van Cornelis van[den] Bogaerden, schilder, geeft in erfelijk recht aan Hans Henricxssen van Deventer, schoenmaker, X Anna Thijs "een huys wesende een hoeckhuys met vloere coeckene hanghen[de] came[r] voercamer solder twee kelderen  waer aff den een liggen[de] is inden vuytganck , van[de] borse onder straete rege[n]backe borneputte...", gesitueerd op de hoek van de Nieuwe Borse op de Oostzijde, tussen het huis van de weduwe Careest in de Borzestraat en het huis van Cornelis Bretens in de Lange Nieuwstraat (SR 364, f 207 r - v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, omgeving Pruynestraat Huisnaam: Groot Huys (Huis van Christoffel Pruynen)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Christoffel Pruynen beschikt over 2 kelderdeuren van elk 3 voet diep en een straatkelder van 20 voet diep (T. 166, f 82 r; T. 167, f 272 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, hoek Clarenstraat Huisnaam: Rijger
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1981
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Matheus de Rijger beschikt er over een straatkelder van 21 voet lang en betaalt daarvoor jaarlijks 3 gulden. Deze cijns wordt in 1678 afgelost (T. 169, f 131 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Lange Nieuwstraat, hoek Jezusstraat Huisnaam:De Vos en den Craen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/162 Wijkboek Ketgen nr.: 11/216 Cijnsboeknr.: 1948
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois Bournoille betaalt 3 s. Brabants voor een straatkelder van 9 voet diep (T. 167, f 267 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Meester Jan Cocx betaalt 12 oude gr. voor de straatkelder van 9 voet diep en deze cijns wordt afgelost in 1669 (T. 169, f 131 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Oever

  Westzijde: van de St. Jansvliet naar het Steegsken (Scheldeken)

  Straat en nr.: Oever, hoek St. Jansvliet Huisnaam: St. Jan in de Woestijn
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/36 Wijkboek Ketgen nr.: 15/2 Cijnsboeknr.: 2768
  Eerste gekende vermelding: 13/01/1550 (1551): Gheert Boudaen zoon van wijlen Jan, kruidenier, gaf in erfelijk recht aan Lambrecht Houwen, koopman van pluimen, X Gheertruyde Peerlickmans "een hoeckhuys geheeten nu ter tyt Sint Jan Inde Woestijne metten kelderen onder de strate..." gesitueerd buiten St. Janspoort tussen Cornelis Ymans huis Westwaarts en de straat van de Oever Oostwaarts, komende Zuidwaarts aan het huis de Pluymsack (SR 237, f 164 v - 165 v).
  Bijkomende historische gegevens: 17/10/1552: Gheertruyte Peerlickmans en andere erfgenamen van Lambrecht Houwen, verkopen "een hoeckhuys dat nu twee wooningen syn... metten kelderen voor onder de strate" gehete St. Jan in de Woestijne aan Pauwels Aelewyns. Men noemt het Westwaarts gelegen buurpand de Rooden Brack (SR 245, f 36 r - v).
  1583-1584: Hans Vranckx wordt belast voor 52 16 s. Artois voor het afkwijten van 13 st. per jaar vanwege twee kelderdeuren en een straatkelder  van St. Jan in de Woestijn en voor een kelderdeur van het pand St. Barbel, eveneens op de Oever (R. 24, f 109 v).
  1745-46: Eigenaar van het pand is Joannes Cornelius de Wilde (T. 155, f 104).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oever Huisnaam: Pluymsack
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/2374
  Officieel Wijkboek nr.: 4/35 Wijkboek Ketgen nr.: 15/3 Cijnsboeknr.: 2766
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een bedrag van 3 oude gr. te betalen vanwege een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f 18 v; T. 167, f 386 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Peeter Biesmans betaalt voor een kelderdeur en een straatkelder 3 oude gr. (T. 169, f 159 r).
  1745-46: Jan Carolus Nackens is eigenaar (T. 155, f 105).
  Begin 19de eeuw: J.F. Cooppal is eigenaar en betaalt 1,15 fr. voor de straatkelder van 15 voet diep en een deur van 2 voet diep tot hij in 1813 kan afbetalen (MA 3565, f 32 v: genoteerd als St. Jansvliet).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oever, naast de Hellegheer die het hoekpand met het Steegske is Huisnaam: Kroone
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/18 Wijkboek Ketgen nr.: 15/19 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 6/12/1719: De testamentaire executoren van Maria Buyens verkopen aan Peeter van Schil X Maria Steghaert "een huys met winckele, keuckene, hangende camer boven den winckel, camere boven de keuckene, vier diversche bovencamers, solder, kelder onder de straete, ende oock onder den huyse, met eene schouwe, ende borneputte daerinne,... ", genaamd de Croone, gelegen tussen het hoekhuis van het Schelleken genaamd de Hellegheer, indertijd van dit huis afgesplitst Zuidwaarts, en het huis St. Jacob, nu St. Michiel genoemd Noordwaarts (SR 1061, f 109 r - 111 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Ongesitueerd

  Straat en nr.: Oever, in de buurt van de Munt Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: Bertholomeus Rubbens betaalt 6 s. Brabants voor een straatkelder van 16 voet diep (T. 167, f 384 r)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oever Huisnaam: St. Peeter
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:1556: Henrick Claes beschikt over 2 vouten van in totaal 39 op 33 voet, belast op 7 6 s. 3 gr. (R. 15, f 73 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oever Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1550-1551: Katlijne Verhulst beschikt in de buurt van de Munt over een straatkelder van 16 voet op 21 voet  en wordt hiervoor belast voor 3 Brab. (R. 13, f 61 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oever Huisnaam: Duyve
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/233 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Sara Rabbat betaalt voor een straatkelder van 12 voet diep jaarlijks 24 oude gr. (T. 169, f 158 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  T. 167, f 384 r - v (1570-1610) maakt verder nog eenmalig melding van:
  1. een straatkelder van Merlijn Baert en later van de weduwe van Joos vande Zande waarvoor 4 oude gr. moet betaald worden;
  2. een straatkelder van 16 voet waarvoor Balthazar Vlierden 6 s. Brab. moet betalen;
  3. nog een straatkelder zonder commentaar.
  Of er enige binding is met bovenstaande panden is niet duidelijk.

  Oude Beurs

  Zuidzijde van de Braderijstraat naar de Korte Koepoortstraat

  Straat en nr.: Oude Beurs, hoek Braderijstraat Huisnaam: Gulden Sonne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/2 Wijkboek Ketgen nr.: 15/255 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 13/12/1618: De erfgenamen van Guill. Baseliers verkopen aan de zijdekoopman Eduaert Charl X Catharina Adriaensen: "eenen hoechuys met winckele achterwinckele, ceuckene, pompe, regenbacke, diversche kelders soo onder den huyse als onder de strate [ver]scheyden oppercamers en[de] solders...", gesitueerd op de hoek van de straat naar het pand van de Gilde van de Oude Voetboog genaamd Allemaengnen, tussen deze straat Westwaarts en het huis De Coninck Oostwaarts (SR 534, f 182 v - 185 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Beurs 10, hoek Braderijstraat Huisnaam: Catte
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 1/501
  Officieel Wijkboek nr.: 2/165 Wijkboek Ketgen nr.: 2/292 Cijnsboeknr.: 784
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Straatkelder van 33 voet breed en 9 1/2 voet diep, waarop jaarlijks 19 oude gr. betaald worden door Robrecht van Eeckeren (T. 166, f 4 v; T. 167, f 107 v) (nota: contradicties tussen deze akten, zowel wat de maten als het tarief betreft maar dit wordt door de onderstaande akten bevestigd).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Achtereenvolgens Joris Ghylens en Jacques van Bellemgem betalen 19 oude gr. voor de straatkelder van 33 op 9 1/2 voet (T. 169, f 86 v).
  1719-1794: Bevestiging afmetingen. In 1745-46 is Catharina van Belleingen eigenares (T. 172, f 65 v; T. 155, f 41)
  1/10/1803: Men betaalt 1,72 fr. per jaar (T. 164, f 58 v).
  Begin 19de eeuw: De cijns wordt betaald door De Winter en ten slotte door Molijns die afbetaalt in 1834 (MA 3563, f 120 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Beurs Huisnaam: Huis van Doornik
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 1/468
  Officieel Wijkboek nr.: 20/10 Wijkboek Ketgen nr.: 15/262 Cijnsboeknr.: 762-763
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: de weduwe van Michiel Cousaert betaalt voor een straatkelder van 11 voet diep jaarlijks 6 s. 3 gr. Brab. en voor de keldertrap van 2 voet diep 3 oude gr. (T. 167, f 104 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Voor de straatkelder wordt 5 s. 3 gr. Brab. betaald en voor de keldertrap 3 oude gr. (T. 169, f 48 v).
  1719-1794: Bevestiging afmetingen. Eigenares in 1745-1746 is de weduwe van den Heuvel (T. 172, f 62 r; T. 155, f 38).
  1/10/1796: Men betaalt 2,54 fr. per jaar (T. 164, f 54 v).
  Begin 19de eeuw: de cijns wordt betaald door Paredaens wiens kinderen ze afbetalen in 1857 (MA 3563, f 112 r; MA 5480, nr. 18).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Beurs, Oosthoek Schoenmakersstraat Huisnaam: Amsterdam of Hulcke van Jonck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 15/291 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1580-1581:  Niclaes Hermans beschikt over een straatkelder van 39 1/2 voet lang en 11 voet breed getaxeerd op 158 Artois (R. 21, f 105 v - 106 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Beurs Huisnaam: (Witten) Houten Horen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/32 Wijkboek Ketgen nr.: 15/298 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1551-1552: Jacob Claes wordt belast voor een straatkelder van 14 1/2 voet breed en 12 voet diep (R. 14, f 54 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Noordzijde, vanaf de Koepoortstraat

  Straat en nr.: Oude Beurs,  hoek Lange Koepoortstraat Huisnaam: Gulden Draeck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/34 Wijkboek Ketgen nr.: 15/299 Cijnsboeknr.: 721
  Eerste gekende vermelding: 1550-1551: Franchois Vermeer wordt getaxeerd voor een bedrag van 5 2 s. 6 d. Brab. voor de straatkelder van 20 1/2 voet op 12 voet (R. 13, f 61 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: voor de straatkelder van 12 voet diep wordt 26 oude gr. per jaar betaald (T. 167, f 100 v).
  1630-1723: Er worden 25 oude gr. betaald voor de straatkelder (T. 169, f 46 v).
  1719-1794: de cijns van 26 oude gr. wordt in 1759 afbetaald (T. 172, f 60 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Beurs Huisnaam: Drij Gulden Bonetten
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 15/301 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1579-1580: Jan Ghysbrechts, voogd van de kinderen van wijlen Cornelis van Lare, betaalt 43 4 s. Artois ter afbetaling van een grondcijns van 37 st. ten penning 32 voor een straatkelder en een kelderdeur aan het huis de Drij Gulden Bonetten (R. 20, f 107 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Oude Koornmarkt

  Onpare zijde (Noord-Oost) van de IJseren Brug naar de Groenkerkhofstraat

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 3 Huisnaam: Gulden Helm
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/3 Wijkboek Ketgen nr.: 15/334 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1580: Jacques Wellens betaalt 26 s. cijns vanwege drie kelderdeuren met de kelders waarvan er twee gemaakt zijn voor zijn huizen resp. de Gulden Helm en de Gulden Tessche (R. 20, f 108 v - 109 r)
  Bijkomende historische gegevens: 3/1/1680: "eene huysing wesende twee huysen achter malcanderen met nieuwen gevel met winckel, affgeschutte achterwinckel boven cueckene met twee pompen van put en[de] regenwater botelrye, twee camers boven den anderen en[de] den cleyn achtercamerken diversche solders met eenen kelder onder den selven huyse daer inne is staende eenen regenback, noch eenen kelder onder de straete weerdribbe..." (SR 879, f 354 r - 363 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Witte Fonteyne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/5 Wijkboek Ketgen nr.: 15/336 Cijnsboeknr.: 324
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van 13 voet breed en 25 voet diep is in juni 1580 gemaakt. Er is ook nog een kelderdeur van 3 voet diep. Er drukt een cijns op van 12 s. 6 gr. Brab. per jaar te betalen door Peter van Vuerwerck (T. 166, f 2 r; T. 167, f 43 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: kelderdeur van 3 voet diep kost 6 gr. per jaar; de straatkelder van 13 voet breed en 25 voet diep kost 12 s. 6 gr. Brab per jaar. In 1648 is dit afbetaald (T. 169, f 19 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Pellicaen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/6 Wijkboek Ketgen nr.: 15/337 Cijnsboeknr.: 3114
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: in 1651 werd hier een straatkelder gemaakt waarvoor 22 s. per jaar moesten betaald worden door Guilliam Wils. Deze cijns is 'geredimeert' in 1677 (T. 169, f 19 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Wildenman
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/7 Wijkboek Ketgen nr.: 15/338 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vanden Eert betaalt 7 s. 4 gr. Brabants voor een straatkelder en een kelderdeur van 3 voet diep (T. 167, f 43 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Roode Cop of Bocxken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/9 Wijkboek Ketgen nr.: 15/340 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 20/10/1551 "eenen huyse met winckele plaetse weerdribbe metten keldere onder de strate", genaamd de Rooden Cop tussen het Sweert en de Spreeuwe (SR 243, f 57 r, zie ook f 77 v- 78 r en 37 v -38 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Ryff betaalt 2 gr. voor de straatkelder (T. 167, f 43 v).
  22/01/1627 (in overzicht waardepapieren boedel): "... eenen huyse met een[en] grooten kelder comende voor onder str[aete] tot achter toe plaetse gronde [ende] allen den toebehoorten geheeten van outs den rooden cop [ende] nutertyt het boecxken gest[aen] ende gelegen op doude coremert alh[ier] tusschen thuys geheeten tsweert aen deen zyde [ende] thuys geheeten de spreeuwe aen dander zyde comende achter metter plaetse aen[de] hantschoenmakerswinckels..." (N. 3381, ongefolieerd).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 17 Huisnaam: Spreeuwken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/10 Wijkboek Ketgen nr.: 15/341 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jacob Lemmens betaalt 2 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 43 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: St. Jacob
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/11 Wijkboek Ketgen nr.: 15/342 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vanden Eert en daarna Vincent Reygers en daarna Mertten Segers betalen 2 st. voor een keldertrap van 3 voet diep en een straatkelder van 11 voet diep (T. 167, f 43 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Gulden Tessche
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 15/343 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1580: Jacques Wellens betaalt 26 s. cijns vanwege drie kelderdeuren met de kelders waarvan er twee gemaakt zijn voor zijn huizen resp. de Gulden Helm en de Gulden Tessche (R. 20, f 108 v - 109 r)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 25 Huisnaam:  Cousse of Vergulden Hert of Rooden Hoet
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/15 Wijkboek Ketgen nr.: 15/346 Cijnsboeknr.: 330
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis de Witte en daarna Embrecht Thuelens betalen 5 gr. voor een kelderdeur en een straatkelder (T. 167, f 43 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: kelderdeur en straatkelder kosten 5 gr. per jaar (T. 169, f 19 v)
  1719-1794: idem (T. 172, f 26 r).
  1812: 0,45 fr. per jaar afgelost door Martin Daems (MA 3563, f 50 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Steur
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/20 Wijkboek Ketgen nr.: 15/351 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 28/06/1549: rente op "Een wooninghe vande twee wooningen de welcke tzamen een loove syn, metten kelder onder tstrate..." (SR 233, f 214 r.)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Moors en daarna Jan Mertens de Oude betalen 11 s. 6 gr. Brabants voor een straatkelder van 20 voet diep en een liggende deur van 2 voet diep (T. 167, f 44 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormde vroeger (voor 1549) een geheel met de Somer.

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: Somer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/19 Wijkboek Ketgen nr.: 15/352 Cijnsboeknr.: 334
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Balthasar van Dortmont betaalt 11 s. Brab. voor een straatkelder van 20 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 44 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: straatkelder en kelderdeur kosten 11 s. per jaar (T. 169, f 20 v).
  1719-1794: idem (T. 172, f 27 r).
  In 1825 werd de cijns op 1,89 fr. gezet, in 1833 op 4 fr. Achtereenvolgende eigenaars waren Vander Auwera en Diercken die pas in 1857 afbetaalt (MA 3563, f 52 v; MA 3566, p. 9; MA 5480, nr. 7).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt Huisnaam: St. Jan
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/23 Wijkboek Ketgen nr.: 15/354 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 29/10/1555: De bontwerker Jan Roef geeft aan zijn collega Jacob Mercys: "een huys metten kelder onder tstrate...", dat hij zelf gebouwd heeft, gesitueerd tussen de Gulden Hand en de Drij Kelcken (SR 256, f 141 r - v; zie ook SR 258, f 247 r en SR 266, f 338 r - v (1557)).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De erfgenamen van Jan de Fraye betalen 11 st. Brab. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 44 r).
  21/3/1664: rente "op een huys metten winckele ceuckene regenbacke weerdribbe drye kelders den eenen daer onder de straete twee voorcamers twee achtercamers twee hangende camers solders..." (SR 789, f 84 r - v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Afgesplitst van de Drij Kelcken

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 67 Huisnaam: Halve Maan
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/40 Wijkboek Ketgen nr.: 15/371 Cijnsboeknr.: 343
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens de weduwe van Peeter de Vliege, Peeter Clemens en Mercelis Librechts betalen 6 s. 7 gr. Brabants voor een straatkelder en een keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 45 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: straatkelder en keldertrap kosten 6 s. 7 gr. Brab. (T. 169, f 20 v).
  1719-1794: idem (T. 172, f 27 v).
  Van 1825 tot 32 is de cijns 1,14 fr, vanaf 1833 2,41 fr. In 1834 afbetaald door F. Mertens die Giljans en Jacques Staes was opgevolgd (MA 3563, f 53 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 69 (Noordhoek Walenstraat) Huisnaam: Sampson
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/41 Wijkboek Ketgen nr.: 15/372 Cijnsboeknr.: 344
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Goossens betaalt 8 st. Brab. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 45 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: straatkelder en kelderdeur kosten 8 s. per jaar (T. 169, f 20 v).
  1719-1794: idem (T. 172, f 27 v).
  Van 1825 tot 32 is de cijns 1,37 fr., in 1833 2,90 fr. Eigenaar is Verstraelen (MA 3563, f 54 r)
  1888: J.A. Schoof eigenaar: cijns opgeheven (MA 5480, nr. 8).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt (Korte Kammenstraat) Huisnaam: Brandenborch
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/78 Wijkboek Ketgen nr.: 6/521 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 29/04/1556: er moet een grondcijns van 37 st. erfelijk aan de stad betaald worden vanwege de straatkelder (SR 262, f 172 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1601-1602: afbetaald door Jan Brandt, stadsgriffier (R. 41, f 83 v - 84 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde (Zuid-West) van de Hoogstraat naar de Reyndersstraat

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 2 Huisnaam: Grote St. Franciscus
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling blad 2, nr. 316
  Officieel Wijkboek nr.: 3/41 Wijkboek Ketgen nr.: 1/106 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 20/11/1599: "... een huys met winckel, keuken, pompen, met regenbacke kelders zo onder den huyse als onder de strate, weerdribbe..." (SR 432, f 421 v - 422 r). Dit huis had al vanaf 1577 (na de brand ten gevolge van de Spaanse Furie) recht op een cijnsvrije straatkelder (SR 348, f 170 v - 171 r)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 10 Huisnaam: Klein Jacht
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling blad 2, nr. 319
  Officieel Wijkboek nr.: 3/45 Wijkboek Ketgen nr.: 15/398 Cijnsboeknr.: 333
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Henrick Denissart betaalt 13 st. voor een straatkelder van 18 voet diep en 10 voet lang, gemaakt 3 mei 1663 (T. 169, f 21 r ("De Jaeger")).
  Bijkomende historische gegevens: 16/09/1695: "vanden nieuwen keldere onder de strate" (SR 969, f 316 r - 318 r).
  1719-1794: straatkelder 18 voet diep en 10 voet lang, 13,5 st. (T. 172, f 26 v; T. 156, f 37 r - v).
  1824: cijns van 1,23 fr. afgelost door P. Vandenkerkhoven (MA 3563, f 52 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 18-20 Huisnaam: Gulden Boeck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 3/48 en 48 2 Wijkboek Ketgen nr.: 15/296 Cijnsboeknr.: 4de afdeling blad 2, nrs. 330-331
  Eerste gekende vermelding: 26/6/1586: Een huis zijnde twee woningen "... met diversche kelder[en] de twee [daer]aff onder de strate met een[en] schoonen winckele neercamer coeckene oppercameren plaetse pompe regenbacke..." en toegang tot de borneput (SR 388, f 220 v - 222 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610 (verkeerdelijk als Rode Schild, het 'moederpand' genoteerd): Jacques Vervloet betaalt 14 s. voor de straatkelder (T. 167, f 41 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 30 (Westhoek Pelgrimsstraat) Huisnaam: De Pelgrim
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling blad 2, nr. 337
  Officieel Wijkboek nr.: 3/53 Wijkboek Ketgen nr.: 15/391 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 19/10/1545: "... Een huys metten kelderke[n] voe[r] onder de strate metten halven weerdribbe..." (SR 217, f 31 r - v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Derycke 1992, p. 85-87
  Andere gegevens: Straatkelder onstaan door het trekken van de Pelgrimsstraat (jaren 1530) op het oorspronkelijk veel groter pand 'Pelgrim'.

   

  Straat en nr.: Oude Koornmarkt 36 Huisnaam: Eemer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling blad 2, nr. 425
  Officieel Wijkboek nr.: 3/56 Wijkboek Ketgen nr.: 15/388 Cijnsboeknr.: 311
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Bertram Gorsyn betaalt 2 gr. voor een kelderdeur van 3 voet diep en 13 s. voor de straatkelder (T. 169, f 19 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: De Meenen betaalt  (T. 172, f 24 v; T. 155, f 17).
  1/10/1794: Augustin Pynaerts betaalt 0,18 fr. resp. 4,72 fr. voor kelderdeur en straatkelder (T. 164, f 23 r).
  1834: Jfr. Van Pruyssen betaalt de 4,90 fr. af (MA 3563, f 48 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Oude Waag

  Straat en nr.: Oude Waag 6 Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter Scholier beschikt over een straatkelder van 13 voet diep, een kelderdeur van 3 voet diep en een 'crop' van een regenbak van 3 voet diep (T. 166, f 41 v; T. 167, f 77 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Deze kelder is anno 2017 nog steeds intact

  Paardenmarkt

  Straat en nr.: Paardenmarkt Noord Huisnaam: Drij Koningen of Trommel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 10/401 Wijkboek Ketgen nr.: 16/294 Cijnsboeknr.: 1392
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Peeter Rutz en Cornelis Gramaye betalen voor een straatkelder van 28 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep 2 gulden. 2 st. (T. 167, f 194 v). Daarnaast beschikt dezelfde eigenaar over een huis met een oversprong van 4 voet diep waarvoor 4 oude gr. moeten betaald worden.
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Peeter van Oosten beschikt over een straatkelder van 28 voet, een kelderdeur van 2 voet en een oversprong van 4 voet waarvoor hij in totaal 2 gulden 6 st. betaalt (T. 169, f 66 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pelgrimsstraat

  Noteer dat aan de ingang van de straat de kelder van het verkleinde huis 'De Pelgrim', Oude Koornmarkt 30, ten dele als straatkelder kan worden beschouwd.

  Straat en nr.: Pelgrimsstraat 2 Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/429 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 31/5/1634: "... een huys voor aen[de] strate,... tegenwoordelyck bewoond wordende by Andries V[er]heyden... metten kelder zoo onder den selve huyse als onder de strate comen[de], [waer]van den inganck tegenwoordelycke is stae[nde] inde vs. andere huyse aende zuytzyde va[n] dese[n] huyse gestaen ende daertoe noch de huysinghe achter de selven voorhuyse gestaen,..." dat aangrensde aan de Ooievaar van de Oude Koornmarkt, "... metten kelder daeronder ceucke[n], bove[n]camer, ende solder, met oock de erve oft plaetse daerane..." (SR 626, f 74 v - 77 v; Rijksarchief Antwerpen, Antwerpse Schepenbrieven, nr. 2145).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Reyndersstraat

  Onpare zijde: Noord

  Straat en nr.: Reyndersstraat 5 Huisnaam: St. Christoffel of De Lelie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4de afdeling, blad 2, nr. 357
  Officieel Wijkboek nr.: 14/266 Wijkboek Ketgen nr.: 17/98 Cijnsboeknr.: 2884
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: juni 1651: straatkelder wordt gemaakt door Thielman Brous, 368 voet in het vierkant en 21 voet lang. Hiervoor wordt door achtereenvolgens Thielman Brous, Augustyn Blommaerts en Cornelis Truyens 1 gulden 1 st. betaald (T. 169, f 17 r).
  Bijkomende historische gegevens: 26/4/1657: "... Een huys met vloere ceuckene neercamer, overdeckte plaetse gemeynen borneputte weerdribbe gronde ende alle[n] de[n] toebehoirten met eenen nieuwen kelder onlancx onder de straete gemaeckt gen[aemp]t S[in]te Christoffel daen nu ter tydt de witte lelie wthangt..." (SR 742, f 154 r - 155 r).
  1719-1794: Achtereenvolgens Cornelis Truyens, Bartholomeus de Bie en Guilliemus Pittoir betalen de cijns die op 3/10/1743 wordt afgelost door het kapittel maar op 5/6/1751 maakte de hoefsmid Dominicus Andries een 'travaille' aan het huis waarop hij 4 st. per jaar moet betalen, en na hem Joannes Kieven (T. 172, f 19 v).
  1818: de cijns op de 'travaille' wordt geschrapt omdat ze niet meer bestaat (
  MA 3563, f 43 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde: Zuid

  Straat en nr.: Reyndersstraat, hoek Leeuwenstraat (zie aldaar voor de voorgeschiedenis van dit pand en zijn straatkelder) Huisnaam: Gulden Fonteyne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/229 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 17/11/1622: Sara Janssens, weduwe van wijlen Sedracht Willemssen, geeft aan hun beider zoon Jacques Willemssens "Een huys met winckele ceucken twee oppercamers boven den anderen, soldere en[de] scheersolders, kelders soo onder den huyse als onder de strate, regenback, pompe..." (SR 553, f 119 v - 121 r).
  Bijkomende historische gegevens: 7/9/1792: zelfde beschrijving als boven (SR 1312, f 809 r - 813 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: nauw verband met het Gulden Cruys in de Leeuwenstraat

  Lange Riddersstraat

  Straat en nr.: Lange Riddersstraat, hoek Augustijnenstraat Huisnaam: Drij Gesusters
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 12/427 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De opeenvolgende eigenaars: de weduwe Oliviers en de bakker Servaes Adams, betalen voor een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder van 13 voet diep 13 oude gr. (T. 167, f 372 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Rozenstraat

  Straat en nr.: Rozenstraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 15/11/1582: Michiel Dresseleer, Anthonissone wijlen, kleisteker, gaf terve aan Adriaen Ghysbrechts X Catlyne van Geestryck "Een huys van de twee huysen oostwaerts gestaen, met coeckene, hangende camere, oppercamere, oppersoldere, hoffken, pletse een[en] kelder onder den huyse, e[e]n[en] halven kelder gelegen ter halver straten, toeganck van[den] weerdribbe...", gesitueerd in de Roosestraat tussen het andere huis Westwaarts en Peeter vander Goes, tapisier Oostwaarts. De comp. heeft de twee huizen zelf gebouwd en had de grond van de boekverkoper Jan Beelaert (SR 374, f 373 v - 375 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Saucierstraat

  Straat en nr.: Saucierstraat, Westhoek met de Veemarkt Huisnaam: Tennen Schotel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 23/223 Wijkboek Ketgen nr.: 20/74 Cijnsboeknr.: 1038
  Eerste gekende vermelding: 1550-1551: Marck De Vos wordt voor zijn straatkelder van 50 voet breed en 17 voet diep belast voor 12 10 s. Brab. (R. 13, f 60 r).
  Bijkomende historische gegevens: 2/10/1560: Vanwege wanbetaling door Marck de Vos wordt de Tennen Schotel openbaar verkocht. De beschrijving is als volgt: "Een huysinge van vore tot achtere metten een[en] keldere onder de strate, stove..." gesitueerd op de Veemarkt bij de Predikheren tussen het huis van de erfgenamen Marten Neeff en de straat van de Veemarkt naar de Burchtgracht, achteraan aanpalend aan de Burchtgracht. Het werd via Franchois de Pape gekocht voor het stadsbestuur (SR 277, f 95 v - 96 v).
  1570-1610: Jan Genaerts betaalt voor de straatkelder 8 s. Brab. (T. 167, f 141 r).
  1630-1723: De weduwe Jan Ruts betaalt(T. 169, f 101 v).
  1719-1794: Men maakt melding van dat de cijns in 1758 is afbetaald. Eigenaar in 1745-46 is Jan Baptista Bartels (T. 172, f 88 r; T. 155, f 51).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Scheldeken

  Straat en nr.: Scheldeken Oost Huisnaam: Sint Pauwels
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/332 Wijkboek Ketgen nr.: 20/153 Cijnsboeknr.: 2742 en 2739 1/2
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Symon Fierens beschikt over een straatkelder van 12 voet lang en betaalt 12 st. (T. 169, f 158 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: De straatkelder zou in 1640 aangelegd zijn en opgevuld worden in 1739 (T. 172, f 237 r; T. 155, f 103 v: moet de laatste afbetaling doen nog in 1745-1746: Stephanus Henricus Louwers, belleman van de amman).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Scheldeken, hoek Huisnaam: Lammeken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/383 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 11/12/1795: "Een hoeckhuys met winckele ofte keuckene, kelderceucken met eenen gevouderden kelder onder straete, oppercamers, solder, gemeyne weerdribbe...", genaamd het Lammeken, gesitueerd op de hoek van het Scheldeken t.o.v. de pompe tussen de huisinge De Trouw Westwaarts en het hiervan afgesplitste huis dat Daniel Bellens of zijn opvolgers bezitten Noordwaarts. Het wordt gekocht door Joannes Roelants (N. 38, ongefolieerd n 109).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Schoenmakersstraatje

  Straat en nr.: Schoenmakersstraat West aan de Oude Beurs Huisnaam: Waer God Gebied of Witten Engel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/204 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1551-1552: Peeter Wellens wordt belast voor een bedrag van 3 12 s. 6 d. voor een straatkelder van 14 1/2 voet op 12 voet (R. 14, f 54 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Peeter Wellens van Cantelbeeck betaalt jaarlijks 4 oude gr. voor een straatkelder en een regenbak van 2 voet diep (T. 166, f 44 r; T. 167, f 103 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Schoenmarkt

  Noordzijde van de Eiermarkt naar de Groenplaats

  Straat en nr.: Schoenmarkt Huisnaam: Ekster of Geschilderd Huys
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 6/288 Wijkboek Ketgen nr.: 10/128 Cijnsboeknr.: 425
  Eerste gekende vermelding: 12/08/1546: Christoffel Hickx, tingieter, X Katlene Verheyen, Claus Vrancken, goudsmid, e.v.a., gaven in erfelijk recht aan Jan Vyt, wijntavernier, X Barbara Moons: "een huys[ing]e metter plaetse halve borneputte regenbacke met noch een[en] gange daer neffens en[de] met vier huyskens oft came[re]n daer achter, kelder onder de selve huysinge van vo[r]e tot achter, ende oic onder de voers. plaetse met noch een[en] grooten kelder voer onder de strate..." gesitueerd aan de Meirpoort tussen het huis van wijlen Jaspar vande Wijngaerde en het huis van Cornelis vander Bruggen (SR 222, f 199 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 4/4/1551: Anthoni Moons, ook in naam van Jan Vyts X Barbara Moons, verkoopt voor 408 Carolusgulden aan Lenaert Staber, wijntavernier, X Anna van Munster "... een huysinge metter plaetzen halven borneputte regenbacke eenen gang daerneffens ende vier huyskens oft cameren daerachtere metten kelder voir onder de strate...", gesitueerd aan de Meirpoort tussen het huis van wijlen Jaspar vande Wijngaerde en het huis van Cornelis vander Bruggen (SR 242, f 64 r - v en zie ook SR 265, f 351 r).
  25/01/1582 (1583): "Eene huysinge metter plaetsen pompe, halven borneputte, regenbacke, diversche kelders soo onder tstrate als onder den huyse liggende gange neffens de ceucken te plaetse waerts loopende, met drye neercamers gaelderye, diversche oppercamers ende solders... (SR 369, f 250 v - 251 v).
  1745-1746: Petrus Gillebert betaalt jaarlijks 5 stuivers cijns (T. 155, f 24).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Schoenmarkt, aan de Groenplaats Huisnaam: De Tien Geboden (kelder voor 10 huizen)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 10/150-160 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 19/08/1557: "Symon de Bode metsere bekende en[de] verclaerde alzoe Jan Spierinck en[de] Jan de Lantmetere aen hem comparant besteedt hebben te vermaken heuren grooten kelder onder tstrate geleghen van heuren huysen genaemt de thien geboden gestaen inde kerkhofstrate al[daer] inder maniere naervolgende te wetene dat hij comparant gehouden sal wesen inden iersten den voirs. kelder boven van deen eynde tot dander te versiene en[de] daer eenich gebreck is tselve te beteren en[de] te repareren en[de] den selven kelder soe dicht te makene dat den selve droeghe blijve en[de] daer innen gheen water oft vochticheyt en come noch daer en dringhe. Item de caussyde diemen daer toe op strate op nemen sal wederom[m]e behoirlicken te doen ligghen en[de] maken. Item de voirs. kelder te diepen thien oft elff duymen dieper wel meer maer nyet min van deen eynde tot dander dan den selven kelder nu is met drye laghen dicke van cleren steen en[de] daer op geplacheert met tirassch, en[de] onderhouden met stricken soe dat behoirt, de mueren van[den] voirs. kelder te schoeyen ten minsten twee voeten en[de] een halff hooghe na dat van noode sal moeten wesen om dat grontwater te remedieren. Item te maken benden inden voirs. Kelder onder elken vand[en] lochtgaten van[den] vs. kelder op de strate boven wtcomen[de] eenen back bequaem om tontfangene en[de] te houden tregen water en[de] de vuylnisse van boven [daer] inne vallende ende oock beneden aende lochtgaten rontsom[m]e een cleyn rabat ten eynde het regenwater hem niet spreyen van binnen lancx de cruyne vande vs. kelder. Ende daer en boven den vs. kelder soe te maken datter boven beneden ter zyden noch oock erghens gheen gebreck aen en zijn en[de] den selven als voore soe dicht en[de] drooghe te maken dat in vier jaren naestcomen[de] en malcand[er]en [ver]volgen[de] [daer]inne of ane gheen gebreke en sy..." De comparant zet zijn drie huizen in de Lombardenvest als onderpand (SR 265, f 216 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Naast het Kapittel en voor al de huizen van de Tien Geboden ligt een straatkelder van 20 voet diep. Ze beschikken allen over een kelderdeur. Eigenaar is het Kapittel in de persoon van Philips de Lantmeter (T. 167, f 54 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Schoytestraat

  Straat en nr.: Schoytestraat, hoek Bogaardenstraat Huisnaam: Witten Valck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2544
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Herman van Dortmont betaalt voor een keldertrap en een straatkelder van 14 voet diep 22 oude gr. (T. 167, f 351 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jacques Rol betaalt de 22 oude gr. (T. 169, f 156 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Schrijnwerkersstraat

  Straat en nr.: Schrijnwerkersstraat Huisnaam: Abeelboom
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis vanden Bossche betaalt voor een straatkelder 7 s. 6 gr. Brabants (T. 167, f 52 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Schrijnwerkersstraat Huisnaam: Roode Pluyme
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Peeter de la Hoeft betaalt voor een straatkelder, een oversprong van vier voet diep en 17 voet breed en een kelderdeur 4 gr. (T. 167, f 52 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Sint Jansvliet

  Straat en nr.: Sint Jansvliet Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Peeter van Aelst en Hendrik Bullink betalen voor een kelderdeur van 1 voet diep 3 gr. 6 s.  en 1 s. voor een straatkelder (T. 167, f 381 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Jansvliet, lopende naar het Scheldeken Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2754
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter de Meyer of zijn erfgenamen beschikken over een straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f 149 v; T. 167, f 383 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Sint Kathelijnevest

  Westzijde van de Meir naar de Wijngaardbrug

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Hertshoren
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/34 Wijkboek Ketgen nr.: 4/76 Cijnsboeknr.: 2005
  Eerste gekende vermelding: 1555-1556: Steven Verpalye  wordt getaxeerd voor een bedrag van 2 pond 3 s. 1,5 d. Brab. voor een straatkelder van 11,5 X 10 voet (R. 15, f 64 v - 65 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jeronimus Cammens betaalt 15 gr. voor de straatkelder en een oversprong (T. 167, f 275 v).
  1630-1723: Guilliam Forcum betaalt (T. 169, f 75 v).
  1719-1794: Men (in 1745 is dat Dominicus Verpoorten) betaalt  voor de straatkelder en de oversprong tot 26/10/1765 toen men vaststelde dat deze verdwenen waren (T. 155, f 84; T. 172, f 182 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Schalien huis of Rood Cruys
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/35 Wijkboek Ketgen nr.: 4/77 Cijnsboeknr.: 2006
  Eerste gekende vermelding: Rond 1560: Mr. Seger Shertogen de Oude wordt getaxeerd voor een bedrag van 2 pond 1 s. 3 gr. voor een straatkelder van 11 X 10 voeten op de St. Kathelijnevest (R. 16, f 73 v).
  Bijkomende historische gegevens: 10/3/1568: Jan en Adriaan s'Hertogen, zonen van wijlen meester Zeger s'Hertoge de Oude, die notaris was, en van Marie Cobelgiers, verklaren dat ze een overeenkomst hebben met hun stiefmoeder Catlijne vande Kerckhoven, de tweede echtgenote van Zeger. In de akte is sprake van een stadskeldercijns op het pand Schalienhuis (SR 317, f 243 r - 246 v).
  1570-1610: Catlyne vande Kerckhove en daarna Hans Wils betaalt 15 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 275 v).
  1630-1723: Eduaerd Loopman betaalt (T. 169, f 75 v).
  1719-1794: In 1745 betaalt Josephus van Larenbergh. Op 3 september 1766 werden de deur en de kelder te niet gedaan (T. 155, f 84; T. 172, f 182 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Clocke
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/92 Cijnsboeknr.: 2014
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens betalen Peeter en Gillis Frans 10 gr. voor een straatkelder en een oversprong (T. 167, f 276 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Gommer Verbruggen betaalt af in 1680 (T. 169, f 76 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Gulden Voet
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/94-95 Cijnsboeknr.: 2015
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Anthony Sobane betalen voor de straatkelder en een oversprong 10 gr. (T. 167, f 276 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Margriete Verbruggen betaalt af in 1663 (T. 169, f 76 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Drij (Gulden Sonne) Sonnen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/22 Wijkboek Ketgen nr.: 4/141 Cijnsboeknr.: 1892
  Eerste gekende vermelding: 23/01/1545 n.s. Cornelis de Vetter en leden van de familie Bordinckx verkopen aan Jacob van Lemens, Janssone, segeleer, "Een huys vanden twee huysen te weten thuys suytwaert metten kelder onder tstrate, reegenbacke, ..." gestaan buiten de Kathelijnepoort , achteraan is er een oversprong op de rui (SR 213, f 255 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Hans Vranck en daarna Peeter Charle betaalt 16 gr. voor een straatkelder van 11 voet diep (T. 167, f 260 r).
  3/6/1737: beschrijving zoals in 1545 (SR 1124, f 48 v).
  1719-1794: Eigenaars zijn de Jezuieten. De cijns zou normaal 16 gr. bedragen voor de straatkelder van 11 voet diep (T. 172, f 173 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Blauwen Voet (naast)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/143 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Maximiliaen le Grand heeft zowel de Blauwe Voet als het huis ernaast en betaalt voor een kelderdeur en een oversprong van 4 voet diep en heeft een straatkelder van 11 voet diep. Hij wordt opgevolgd door Peeter van Valckenisse (T. 167, f 260 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: Drij Sneppen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/36 Wijkboek Ketgen nr.: 4/155 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1551-52: Jan van Ouwenhoff of Oldenhoff beschikt over een straatkelder van 36 voet breed en 11 voet diep en betaalt hiervoor 11 pond 16 s. Brab. (R. 14, f 43 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1620: Jan van Oldenhoff en daarna Bernardt Palerdt betalen volgende cijnzen: voor het erf: 14 gr., voor het erf op het 'spuike' en voor de regenbak: 2 gr., voor een keldermond: 4 gr., voor de straatkelder: 4 s., en voor het achterhuis 2 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 261 v - 262 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: In 1615 wordt dit pand afgebroken voor de bouw van de Jezuietenkerk St. Carolus-Borromeus

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest  Huisnaam: Blauwe Hand
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 4/156 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1620: Catlyne Cools wordt opgevolgd door Jan de Mollijn en betaalt 13 gr. voor de straatkelder (T. 167, f 262 v).
  Bijkomende historische gegevens: We weten dat het over dit pand gaat uit een verdeling d.d. 6/5/1577 waarbij Catlijne Cools, weduwe Jan Passenborch, het voor zichzelf weet te verwerven (SR 351, f 230 v - 232 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam: St. Pauwels of het Professiehuis
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 16/39 Wijkboek Ketgen nr.: 4/158 Cijnsboeknr.: 1913-4
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Michiel vander Kerckhoven betaalt 10 gr. voor de straatkelder. Hij betaalt de laatste maal in 1652 (T. 169, f 128 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: Op de straatkelder drukt een cijns van 13,5 gr. die wordt opgeheven in 1730 na een beslissing van het College (T. 172, f 175 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Oostzijde van de Meir naar het Kipdorp

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest - Hoek Meir Huisnaam: Bruinen Baert of Engel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/25 Wijkboek Ketgen nr.: 4/67 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Lenaert Scholier beschikt over een straatkelder van 11 voet diep bij het huis dat sedert 14 december 1596 deel uitmaakt van de Bruinen Baert (T. 166, f 84 r; T. 167, f 277 v)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest - Zuidhoek Lange Nieuwstraat Huisnaam: Orgel, Clavecymbaele of Drij Papegaeykens
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/2 Wijkboek Ketgen nr.: 4/45 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Geert Engelbrechts, dan Merten vander Biest en daarna Nicclaes Merttens betalen 22 gr. voor de straatkelder van 11 voet diep en een regenbak (T. 167, f 277 r).
  Bijkomende historische gegevens: 21/03/1582 n.s.: Verkoop aan Marten vander Biest, clavecimbelmaker, van "Een huys metten regenbacke kelder onder tstrate", gesitueerd tussen de Compaert (hoekhuis met de Lange Nieuwstraat) en de Zoete Naam Jezus. Achteraan paalt het huis de Gulden Hant in de Lange Nieuwstraat aan (SR 364, f 122 r -123 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Nog niet situeerbaar

  Straat en nr.: Sint Kathelijnevest Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2000
  Eerste gekende vermelding: De weduwe van Peter de la Haes beschikt over een straatkelder en een kelderdeur (T. 166, f 84 r; T. 167, f 275 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Sint Paulusplaats

  Dit plein was gekend als de Huidenmarkt of Kalkbrug.

  Straat en nr.: Huidenmarkt/Kalkbrug/Haringvliet Huisnaam: Homborger Tonne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 21/359 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1096
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Henrick de Wyse en de kinderen Jacob Geeraerts betalen 1 gr. voor een straatkelder van 40 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 167, f 148 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De weduwe Peeter Fasseel betaalt voor een straatkelder en een kelderdeur, samen 42 voeten, 1 gr. per jaar (T. 169, f 104 v).
  1719-1794: Men (in 1745 is dat Franciscus de Visscher) betaalt 1,5 gr. voor de straatkelder van 40 voet diep en de kelderdeur van 2 voet diep (T. 172, f 93 r; T. 155, f 55).
  1/10/1791: Er wordt 0,14 fr. betaald voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 164, f 78 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Huidenmarkt/Grote Kraaiwijk Huisnaam:HollantschenTuin
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 21/309 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1118-9
  Eerste gekende vermelding: 17/08/1559: De viskoper Godevaert vanden Bruele, Janssone, verkoopt aan Jan Godschalcx en Johanna vanden Bruele een rente van 36 karolus gulden op de helft van "... eenen huyse genaemt den hollantschen thuyn met plaetse kelder onder de strate..." gesitueerd op de Huidenmarkt tussen het huis de Gulden Voet en het huis de Tompet (SR 272, f 354 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Beschikt over een straatkelder waarvoor 1 gr. per jaar wordt betaald en een erf met een oversprong waarvoor 9 gr. wordt betaald (T. 167, f 150 v).
  1630-1723: Melchior Rentmeesters heeft 10 gr. per jaar te betalen voor 2(!) straatkelders en een oversprong (T. 169, f 106 r).
  1719-1794: Men (in 1745 is dat Henricus de Munck) betaalt 10 gr. voor de straatkelder, het erf en de oversprong (T. 172, f 94 v; T. 155, f 57).
  4/7/1776: beschreven als ""en huys met vloere, ceuckene, bovencamer, solder, twee kelders den eenen onder de straete ende borneputte inden selven, gronde..." (SR 1258, f 174 r).
  1/10/1800: Men betaalt 0,90 fr. voor een trap onder de straat, een stuk grond en een oversprong (T. 164, f 80 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Ongesitueerd

  Straat en nr.: Sint Pietersbrug Huisnaam: St. Jacob
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1581-1582: Symon de Bruyne betaalt 76 10 s. Artois
  1 ter afbetaling ten penning 32 van een grondcijns van 3 gulden per jaar voor een straatkelder
  2 ter afbetaling ten penning 24 van een cijns van 3 st. 1 blanc per jaar voor een kelderdeur (R. 22, f 101 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Sint Pieter en Paulusstraat

  Straat en nr.: Sint Pieter en Paulusstraat Huisnaam: Sint Pauwels
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/488 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 23/09/1734: Juffrouw Maria Isabella Laurentia Borrekens verkrijgt ten gevolge van een verdeling van eigendommen van de familie Borrekens o.m. "een huys met winkel, ceuken, twee pompen d'een van put ende d'ander van regenwater, twee oppercamers, solders, kelderkeukene, kelder liggende onder de straete ende loopt tot aen den huyse Sinte Peeter hier tegen over liggende alwaer voor de deure een tralie is liggende en die aldaer altijts sal moeten blijven liggen sonder gestopt te worden, weerdribbe loopende in de ruye..." gesitueerd in de nieuwe straat loopende uit de Korte Nieuwstraat naar de Jezuietenrui toe op de hoek aldaar, tussen het huis "Het Woud" enerzijds en de straat naast de rui aan de andere zijde Noordwaarts aanpalende opzij of achteraan aan het Professiehuis van de Jezuieten (SR 1113, f 83 v - 84 v)..
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Stadswaag en Lange en Korte Brilstraat

  Het is niet steeds duidelijk waar we onderstaande panden moeten situeren.

  Straat en nr.: "Nieuwe Waagstraat Noord" Huisnaam: St. Merten
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 14/568 Cijnsboeknr.: 1644
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder van 15 voet diep, eigenaar is Niclaes Oosterl. (T. 166, f 72 r; T. 167, f 228 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: "Nieuwe Waagstraat Noord", naast het Leeuwken Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1630
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een keldertrap van 2 voet diep, een straatkelder van 14 voet diep en een kelderdeur van 2 voet diep (T. 166, f 71 v; T. 167, f 226 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Stadswaag/Brilstraat Huisnaam: Gulden Hert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Steven Cuwelier en Peeter Daens betalen 16 s. 9 gr. 18 d. Brab. voor twee straatkelderds, een regenbak van 4 voet diep, een kelderdeur van 2 voet diep, een keldertrap van 1 voet diep (T. 167, f 225 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Steenbergstraat

  Straat en nr.: Steenbergstraat, Zuidhoek Lange Riddersstraat Huisnaam: St. Peeter
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 11/319 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 24/12/1554: Jan Wandeloot e.a. verkopen Jan van Souwen, bakker, X Anna Pansiers "een huys van de drie huysen welck een hoechuys is geheeten Sinte Peeter met een[en] kelder voer onder inde steenberchsestrate gelegen..." op de hoek van de Steenbergstraat en de Lange Riddersstraat tussen de 2 andere huizen en het huis van Ghysbrecht Maes. Er drukt een grondcijns van 13 gr. Brabants op het pand (SR 250, f 72 v - 73 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Steenhouwersvest

  Onpare zijde (Noord) vanaf de Sint Jansvliet naar de Kammenstraat

  Straat en nr.: Steenhouwersvest, hoek St. Jansvliet Huisnaam: Paradijs of Adam en Eva
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 9/418 Wijkboek Ketgen nr.: 18/363 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Vercouwen betaalt 5 s. Brab. voor de straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 376 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: St. Anna
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/229 Wijkboek Ketgen nr.: 18/364 Cijnsboeknr.: 2730
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan de Ridder en daarna Romboudt Vermeulen betalen 4 s. Brab. voor een straatkelder, een oversprong, een regenbak van 2 voet diep en een keldertrap (T. 167, f 379 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jacques Govaerts lost in 1652 de 16 gr. per jaar af voor de straatkelder en de oversprong en de regenbak van 2 voet diep.
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Ooievaar of Witte Duif
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/231 Wijkboek Ketgen nr.: 18/365 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mechelyncken Goes betaalt 12 gr. Brab. voor een straatkelder en een oversprong (T. 167, f 376 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Onze Lieve Vrouwe
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/232 Wijkboek Ketgen nr.: 18/366 Cijnsboeknr.: 2710
  Eerste gekende vermelding: 23/02/1537 os (1538): Jan van Delft, i.o.v. ridder Baptista de Tassis, verkoopt aan de metser Janne van Candries "een huys metter vouten onder de strate...", genoemd O.L.V., gesitueerd tussen Peetrus de Meere alias Claes, metser en Peeter Aelwijns. Achteraan loopt de rui (SR 192, f 353 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De erfgenamen van Hendrik Driessens betalen 8 gr. voor een straatkelder van 13 voet diep (T. 167, f 376 v).
  1630-1723: Cornelis vanden Eynde betaalt de cijns en deze wordt afbetaald in 1657 (T. 169, f 146 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Meercatte
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/233 Wijkboek Ketgen nr.: 18/367 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 23/2/1537 os (1538): In akte vermelding dat er een cijns van 4 s. per jaar drukt op het pand vanwege de kelder onder de straat (SR 191, f 82 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Velley betaalt 15 gr. voor de oversprong van 4 voet diep en een straatkelder van 13 voet diep (T. 167, f 376 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest 29, Westhoek Vrijdagmarkststraatje of Zonnestraatje Huisnaam: Keizerscroone of Croone
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/243 Wijkboek Ketgen nr.: 18/377 Cijnsboeknr.: 2719
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Dierick de Weert, Hans van Brussel en Jacques Fermans betalen 2 s. Brab. voor een straatkelder (T. 167, f 377 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1710: Weduwe Jacques van Eyck betaalt 8 gr. per jaar (T. 169, f 146 v).
  1719-1794: Er is een straatkelder waarop 2 s. Brab. per jaar moeten betaald worden. In 1745 is dat door Rombout Bertrams (T. 172, f 229 r; T. 155, f 101).
  24/03/1777: "een huys met... winckele, keukene, neercamere, diversche oppercamers, solders, kelders, soo onder het voers. huys als onder de straete..." genaamd de Keizerskroon op de Steenhouwersvest op de hoek van de straat lopende naar de Vrijdagsmarkt tussen dat straatje Oostwaarts en het huis de Groote Steenpot. Achteraan loopt de rui (SR 1260, f 261 v).
  Begin 19de eeuw: J.B. Van Campen en Abraham Van de Wijngaert zijn eigenaars. Deze laatste betaalt de cijns van 0,72 fr. af in 1844 (MA. 3565, f 25 r; MA 5480, nr. 2719).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest, Oosthoek Vrijdagmarktstraatje of Zonnestraatje Huisnaam: Halve Mane of Lelie of St. Christoffel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/244 Wijkboek Ketgen nr.: 18/378 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 19/04/1550: Henrick Mijnheeren, kleisteker, verkoopt een rente op het huis St. Christoffel met drie nieuwe huizen daarachter in het straatje naar de Vrijdagmarkt tussen dat straatje en Everaert Janssens. Aan de achterzijde komt dit eigendom met een hoekhuis op de Vrijdagmarkt. Er moet een cijns van 3 d. Brab. betaald worden vanwege een straatkelder (SR 238, f 201 v).
  Bijkomende historische gegevens: 31/01/1581 os (1582): Guill. Cocx Jan Heemss. en Guil. de Keyser, voogden over Cornelia Cocx, dochter van Cornelis en van Magdalena de Keyser (voorbed) en over de kinderen van Niclaes Wyck en Magdalena de Keyser (nabed), verkopen de bakker Jan Ghysen en zijn echtgenote Jehanne Snels twee huysen, waarvan n een hoekhuis is met regenbak en kelders onder de straat, genaamd St. Christoffel waar nu de Half Mane uithangt gesitueerd t.o.v. de Dondercloot tussen Jan Hertsen huis Oostwaarts en het huis van Katlyne vande Kerckhoven in het straatje dat naar de Vrijdagmarkt loopt Noordwaarts (SR 364, f 48 v - 49 v).
  14/03/1679: Claudius Le Boeck, priester en onderpastoor van O.-L.-V.-kerk als test. exec. van de weduwe van Peeter de Quertenmont, Christina de Fos, verkoopt aan Martinus Verbessempt, steenhouwer, X Anna Vinck, twee huysen waarvan deen een hoeckhuys is hebbende winckel, ceuckene, hangende camer en[de] bovencamer solder, twee kelders daer af den eenen geleghen is onder de strate met borneputte ende backhove inde selve kelders... " naast de Witte Lelie (SR 879, f 10 r - 12 r).. 
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Voor de beschrijving van de achterliggende panden: zie het Vrijdagmarktstraatje

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Sint Jan
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/250 Wijkboek Ketgen nr.: 18/384 Cijnsboeknr.: 2706
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan de Coster; bakker, betaalt voor een straatkelder en een kelderdeur van 2 voet diep 3 gr. 6 st. (T. 166, f 147 r; T. 167, f 376 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Sint Joris
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/258 Wijkboek Ketgen nr.: 18/394 Cijnsboeknr.: 2724-5
  Eerste gekende vermelding: 17/03/1549 os (1550): Cornelis de Velaer, Janssone en Aerd de Booys, Jacobssone, verkopen aan Margriete van Hulsel een rente van 14 karolusgulden op "een huys metter vouten ondertstrate comen[de]", genaamd St. Joris en gesitueerd op de Steenhouwersvest t.o.v. de Boeksteeg tussen de Vier Heemskinderen Oostwaarts en de stadssteger Westwaarts. Vervolgens geven ze het huis in erfelijk recht aan Jan de Vos, hovenier en Katlyne Claes, zijn echtgenote. Er drukt een stadscijns van 3 gr. op het pand (SR 235, f 147 r - v, rentenbrief ook nog SR 239, f 177 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Er is een oversprong van 4 voet diep en een straatkelder (T. 166, f 147 r; T. 167, f 378 r).
  1630-1723: Joos Nacke betaalt 14 gr. voor een straatkelder en een oversprong van 4 voet diep. Dit wordt afbetaald in 1668 (T. 169, f 147 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Vier Heemskinderen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/259 Wijkboek Ketgen nr.: 18/395 Cijnsboeknr.: 2726
  Eerste gekende vermelding: 19/04/1547: De voogden van Melchior en Jan de Wilde, zonen van Mattheeus, verkopen aan Jan Sas, kremer, "een huys metter halven vouten onder de strate..." (verwijzingen naar deze akte in SR 258, f 219 v en SR 260, f 38 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Mathys Geeraerts beschikt over een straatkelder (T. 166, f 147 v; T. 167, f 378 r).
  1630-1723: David Giens betaalt voor de straatkelder 8 gr. en er wordt afbetaald in 1686 (T. 169, f 147 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Wit Cruys of Wit Leeuwken of Maagd van Gent
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/261 Wijkboek Ketgen nr.: 18/398 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 17/12/1541: Peter van Berdyck, Janssone wijlen, verkocht Jan van Heemishem alias Thys, perkamentmaker "een huys ... ende metten kelder voor onder de strate vuytcomende...", nu het Wit Leeuwken, voorheen de Maagd van Gent genoemd, gesitueerd in de Steenhouwersvest t.o.v. het Vogelhuis tussen de Wijser en Cornelis de Keyser. Achteraan loopt de rui (SR 202, f 100 v). Jan van Heemishem geeft onmiddellijk wegens naasting het huis door aan de peltier Cornelis de Keyser.
  Bijkomende historische gegevens: 12/3/1635: "Een huys .... metten kelder voor onder de strate..." (SR. 631, f 251 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest 73 Huisnaam: Wijser
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 1/262 Wijkboek Ketgen nr.: 18/ Cijnsboeknr.: 2729
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Christian de Doncker betaalt 2 s. Brab. voor een straatkelder en een oversprong van 4 voet diep (T. 167, f 378 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Cornelis Joris betaalt 8 gr. voor een straatkelder en een oversprong van 4 voet diep (T. 169, f 147 r).
  1719-1794: Er moet 2 s. betaald worden voor de straatkelder en een oversprong van 4 voet diep en in 1745 is het Joanna Catharina Schut die dit voor haar rekening moet nemen (T. 172, f 236 r; T. 155, f 102).
  Begin 19de eeuw: J.B vande Clercq lost in 1834 de cijns van 0,72 fr. per jaar af (MA 3565, f 28 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde (Zuid) van St. Jansvliet naar Kammenstraat

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Sint Peeter
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/441 Cijnsboeknr.: 2737
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: O.m. voor een straatkelder betaalt Hendrik Claessens 13 s. 1 gr. Brab. (T. 167, f 380 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Cornelis vanden Eynde betaalt o.m. voor een straatkelder 2 gulden 2,25 stuivers (T. 169, f 147 v).
  1719-1794: Er moest op de straatkelder 13 s. 1,5 gr. Brab. betaald worden, wat in 1745 gebeurde door Franciscus Schrijnmakers, maar op 3/06/1772 verklaarde een metser dat er geen kelder meer is en verviel de cijns (T. 172, f 236 r; T. 155, f 102).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Steenhouwersvest Huisnaam: Vogelhuis
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/404 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1551: Peter Haeck wordt belast voor een bedrag van 3 pond 15 s. Brab. voor een straatkelder van 20 voet op 14,5 voet (R. 14, f 54 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Gillis Daneels en daarna David Hemssen betalen voor een erf en een straatkelder 9 s. Brab. (T. 167, f 379 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Sudermanstraat

  Deze straat, in de 16de eeuw als Zuurstraat gekend, werd in 1551 aangelegd op het klooster van de Cellebroeders en het voormalige huis van Rochtus Versmissen aan de Korte Nieuwstraat. Daarbij werd voorzien dat in de hele straat straatkelders konden aangelegd worden. In de cijnsboeken komen deze echter niet voor. Via de schepenbrieven kwamen we ze echter wel op het spoor. We konden in de huidige stand van het onderzoek nog niet voor elk pand een aparte fiche maken en nog niet alle akten kunnen gelinkt worden. We geven daarom voorlopig slechts een paar voorbeelden.

  Oostzijde: van de Korte Nieuwstraat naar de Eiermarkt

  Straat en nr.: Sudermanstraat Huisnaam: Gulden Handschoen of Ooievaar en buurpanden
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 19/318 e.a. Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 7/05/1577: "drye huysen... metten kelders voer onder tstrate", naast elkaar in de Zuurstraat gestaan, genaamd:1 De Gulden Handschoen, 2 De Zeeridder en 3 Naamloos, tussen het Godshuis van de Begaarden Oostwaarts, de huizen die behoorden aan Andries de Schrijnwerker Zuidwaarts en de Witte Leeuw, Noordwaarts (sic!).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sudermanstraat Huisnaam: 3 panden: Stad van Venetien, Utrecht alias de Witten Engel, De Lelie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/445-447 Wijkboek Ketgen nr.: 19/321-323 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 12/3/1635: Bespreking eigendom van de lakenkoopliedenfamilie Bosschaert: sprake van "dry huysen metten kelders voor onder de strate", gesitueerd naast de huizen van het Begaardengodshuis (SR 631, f 241 r - v)
  Bijkomende historische gegevens: 7/9/1661: bij een verdeling: gelijkaardige beschrijving: situering tussen de huizen die behoorden aan Andries de Schrijnwerker Zuidwaarts en de Witte Leeuw, Noordwaarts (sic!)
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sudermanstraat Huisnaam: Salvator
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/450 Wijkboek Ketgen nr.: 19/326 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 28/02/1559 (1560): Peter Spruyt, timmerman, geeft in erfelijk recht aan de kleermaker Peeter Pluymaer X Marie Godevaerts "... een huys met eenen kelder, voor onder de strate, halven regenbacke..." gesitueerd  tussen de weduwe en de erfgenamen van Henrick Mijnsheeren Noordwaarts en wijlen Willem Wouters Zuidwaarts. Achteraan Oostwaarts paalt het Begaardenklooster aan. De comparanten hadden het op 3 mei 1551 van de Cellebroeders verkregen (SR 272, f 50 r - 51 r).
  Bijkomende historische gegevens: 13/12/1628: Balthasart Bonnaerts, stadsspeelman, verkrijgt als deel van de erfenis van zijn vader Meester Bernaert Bonnaerts, het huis zoals hierboven beschreven (SR 591, f 414 r - 420 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Sudermansstraat/Eiermarkt Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 30/10/1551: Ruthgeer Moermans, smid, X Lysbet Stappaerts, verkoopt een rente  "op een nyeuw hoeckhuys metten keldere ende eenen regenback voir onder de strate", tussen de Zuurstraat en het Begaardenhuis. Achteraan: het erf van de Cellebroeders (SR 242, f 55 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Suikerrui (zie ook Grote Markt vor het huizenblok van het oud stadhuis)

  De Suikerrui vormde vroeger een geheel van straatjes met bruggetjes rondom de voornaamste rui van de stad die aansloot aan de St. Kathelijnevest en de Minderbroedersrui. De huidige Suikerrui is hoogstens nog aan de Zuidkant en dan nog slechts voor een beperkt deel authentiek. Zowel bij de verbreding van de Schelde met de aanleg van de huidige kaden, als bij de verbreding van de Suikerrui werd het middeleeuwse geheel grotendeels vernield. De verdwijning van het huizenblok van het oud stadhuis aan de Grote Markt (zie aldaar) waarvan ook een aantal huizen in de Suikerrui en de Suikerstraat waren gesitueerd, was het sluitstuk op deze drastische urbanisering. Hieronder volgt nu een groot aantal straatkelders. We beginnen in de voormalige Appelstraat, aan de Noordzijde van de Kaasstraat naar de Schupstraat

  Appelstraat

  Noordzijde (van Kaasstraat naar Schupstraat: van deze huizen zijn er die als adres Suikerrui hebben)

  Straat en nr.: Suikerrui (Appelstraat) Huisnaam: Limborch
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/45 Wijkboek Ketgen nr.: 1/419 Cijnsboeknr.: 940
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis Hoffman betaalt 3 s. Brabants voor 1 straatkelder van 9 voet diep en 2 staande deuren van 1 voet (T. 167, f 128 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Het ambacht van de kousenmakers betaalt de rente van 12 gr. op de straatkelder en de deuren af in 1695 (T. 169, f 96 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: In het wijkboek van Ketgen het eerste pand vanaf de Kaasstraat

   

  Straat en nr.: Suikerrui 19 (Appelstraat) Huisnaam: Schild van Vranckryck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/48 Wijkboek Ketgen nr.: 1/421 Cijnsboeknr.: 936/9
  Eerste gekende vermelding: 22/12/1547: Erfgenamen Verbeke geven terve aan Niclaus Roderigo, koopman, X Katlyn van Buyten, "een huys metten kelde[r] vo[r]e onder de strate", genoemd de Schilt van Vranckryck en gesitueerd in de Appelstraat tussen de Drij Coningen (hoekhuis) en de Engel. Er is een keldercijns van 4 st. erfelijk te betalen (SR 227, f 83 r - 84 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Franchois Yseboudt betaalt 1 s. Brabants voor een straatkelder van 9 voet diep en een kelderdeur van 1 voet diep (T. 167, f 128 r).
  1630-1723: Gillis van Waerbeke betaalt 4 gr. voor het bovenstaande (T. 169, f 96 r).
  1813: Jean Carolus lost de cijns van 0,36 fr. af (MA 3563, f 140 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Appelstraat) Huisnaam: Bessem
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/54 Wijkboek Ketgen nr.: 1/427 Cijnsboeknr.: 933
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Govaert Bertels en daarna Hendrick van Mijs en Jan en Jacob Doeders betalen 5 s. Brabants voor een straatkelder van 12 voeten diep (T. 167, f 127 v)
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Franchoys van Breuseghem betaalt in 1653 de 5 s. Brabant op de straatkelder van 12 voet diep af (T. 169, f 95 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zuidzijde (van Lookbrug naar Kaasstraat: afgebroken huizenblok)

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: Volders of Roosenhoet
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/59 Wijkboek Ketgen nr.: 1/432 Cijnsboeknr.: 932
  Eerste gekende vermelding: 11/08/1547: Er wordt een rente van 1 st. per jaar betaald voor de kelder onder de straat (SR 226, f 90 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De erfgenamen van Boudewijn Vekemans betalen voor een straatkelder van 9 voet diep 4 s. 6 d. Brabants (T. 167, f 127 v).
  1630-1723: idem: eigenaar Isaacq Pauwens (T. 169, f 95 v)
  1719-1794: idem (geen verm. eigenaar) (T. 172, f 78 r).
  1803: Zouteraffinaderij weduwe J. Bastyns en C is eigenaar van de Rozenhoed met straatkelder (T. 164, f 68 v).
  Begin 19de eeuw: Janssens lost de cijns van 1,63 fr. op de straatkelder nog steeds niet af (MA 3563, f 139 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: Coninck van Engelant
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/63 Wijkboek Ketgen nr.: 1/436 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mijnheer van Lillo en daarna Eduard Emptinck betalen 9 s. 6 d. Brabants voor een straatkelder van 19 voet diep en 1 s. 7 d. voor het erf waar het huis op staat (T. 167, f 127 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: Amsterdam
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/64 Wijkboek Ketgen nr.: 1/437 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt 2 gr. betaald voor een straatkelder van 9 voet diep (T. 167, f 127 r).
  Bijkomende historische gegevens: 4/01/1737: rente "op een huys met kelder onder de straete" (SR 1125, f 7 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: St. Niclaes
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/66 Wijkboek Ketgen nr.: 1/439 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Impens betaalt 4 gr. voor een straatkelder en een kelderdeur (T. 167, f 128 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: St. Christoffel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/67 Wijkboek Ketgen nr.: 1/440 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Karel Crams en daarna Philips de Pottere betalen 2 s. Brab. voor een straatkelder en een oversprong van 5 voet diep (T. 167, f 127 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Zie ook de Drie Koningen in de Kaasstraat dat eigenaar was van deze kelder

   

  Straat en nr.: Appelstraat Huisnaam: Gestreepten Ezel (Witte Wezel of Ezel??)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/68? Wijkboek Ketgen nr.: 1/441? Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Lucas Hendrickx betaalt 5 gr. voor de straatkelder (T. 167, f 127 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Suikerrui

  Noordzijde: Zoutrui van stadhuis naar Kaasstraat
   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Oude Wijnaccijns of Drie Vriesen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/36 Wijkboek Ketgen nr.: 18/197 v Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: diverse straatkelders (T. 166, f 193 v; T. 167, f 123 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Oude Maalaccijns
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/197 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:1570-1610: straatkelder van 15 voet diep (T. 166, f 193 r; T. 167, f 123 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Oude Bieraccijns
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/195 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding:1570-1610: straatkelder van 15 voet diep en een kelderdeur (T. 166, f 193 v; T. 167, f 123 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Sweert van Rommerswael
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/194 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: straatkelder van 17 voet diep (T. 166, f 193 r; T. 167, f 123 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens: Achter 1989.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Land van Beloften
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/31 Wijkboek Ketgen nr.: 18/193 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 21/01/1549 o.s. (1550): verkoop van een deel van "eenen nyeuwen steenen huyse met twee hangen[de] cameren met eenen keldere met noch eenen kelder onder tstrate vutcomende op de Ruye met weerdribbe loopen[de] met eender rioolen inde Ruye", gesitueerd op de Zoutrui tussen Het Sweert van Rommerswael en het Klein Rad van Avonturen (SR 236, f 132 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1601-1602: afbetaling van een cijns van 20 st. per jaar (op de straatkelder?) (R. 41, f 84 v).
  Bibliografische gegevens: Achter 1989.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui (Zoutrui) Huisnaam: Klein Rad van Avonturen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/90 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 29/02/1559 o.s. (1560): De Engelse koopman Jan Fen Willemss en Peternelle van Gelre, weduwe Petrus Haeck, verkopen an Jan Wten 'boxmaker' X Paulyne de Coster: "Een huys geheeten tcleyn rat van avonturen met eenen kelder onder tstrate en[de] met eender voute comende achter onder de plaetse van[den] huyse genaemt tgroot rat van avonturen en[de] ondern het washuysken vanden huyse geheeten Vlaenderen beyde inde keesstrate gestaen metter weerdribben, ...", gesitueerd op de Zoutrui tussen de Pluymwan en het Land van Beloften (SR 273, f 62 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: een straatkelder van 13 voet diep en een keldertrap van 1 voet diep (T. 166, f 49 r; T. 167, f 123 r)
  Bibliografische gegevens: Achter 1989
  Andere gegevens: Is een afsplitsing van het Rad van Avonturen in de Kaasstraat, dit pand kwam al in 1426 uit met een straatkelder tot de op de rui.

  Suikerrui Noord, hoek Schupstraat, Appelstraat, Lookbrug

  Straat en nr.: Suikerrui/Schupstraat Huisnaam: Sterre
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/24 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:  955
  Eerste gekende vermelding: 3/11/1550: rente op de Sterre, een hoekhuis met de kelder onder de straat, gelegen op de Lookbrug achter, op de hoek van de Appelstraat tussen de Witte Beer en de Appelstraat (SR 239, f 160 r).
  Bijkomende historische gegevens: 2/3/1565 o.s. (1566): Claus Lijbens, zoon van Willem L. en Lysbeth Janssens, verkoopt aan Jacob vanden Werve, houtkoopman, Janssone, .... en "een hoeckhuys metten kelder onder strate...", gesitueerd op de Lookbrug op de hoek van de Appelstraat (SR 302, f 216 v -217 r)
  1570-1610: Erfgenamen Bartholomeus Egmont, nadien Lucas de Helt, betalen 3 stuivers 9 gr. Brabants voor de straatkelder van 30 voet diep (T. 167, f 130 r).
  1630-1723: Joes van Wingen (idem) (T. 169, f 97 v).
  1719-1794: straatkelder vermeld als boven (T. 172, f 79 v)
  1837: Janssens eigenaar straatkelder waarop 1,36 fr. moet betaald worden (MA 3563, f 142 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Aan de Kordenwagenkruiersbrug, hoek Appelstraat

  Straat en nr.: Huisnaam: Blinden Esel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/30 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 912
  Eerste gekende vermelding: 31/10/1504: Jan Deens, kaaskoper, Cornelissone, verkoopt Peeter Imbona, ook kaaskoper, Janssone, "een huys metten keldere gelyck dat op hem zelven bemuert staet, metten kelder vore onder de strate vanden zelven huyse, streckende voer bij thuys geheten de Guldenen Pot, Janne vander Vucht toebehorende...", gestaan bij de Kordenwagenkruiersbrug op de hoek van de Appelstraat tussen de Appelstraat en het huis van Jan vander Vucht. Achteraan Westwaarts paalt een ander huis van Jan Deens aan dat hier af gesplitst is (SR 125, f 157 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 6/03/1547 o.s. (1548): "huys metten kelde[r] onder de strate", gesitueerd bij de Kordewagenkruiersbrug op de hoek van de Appelstraat tussen de Appelstraat en de Metalen Pot (SR 226, f 285 v).
  1570-1610: Bertholomeus Segers betaalt voor een straatkelder van 8 voet diep en 35 voet breed, gemaakt in 1578, en voor de oude kelder op de brug 4 s. Brab. (T. 166, f 49 r; T. 167, f 124 r).
  1630-1723: Weduwe Philips de Potter betaalt voor een straatkelder van 8 voet diep en 35 voet breed en voor een oude kelder op de brug 4 s. Brabants (T. 169, f 94 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Suikerrui Zuid: Boterrui

  Straat en nr.: Suikerrui 2 (einde Boterrui over "Bisschopshove") Huisnaam: Witte Leeuw
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/54 Wijkboek Ketgen nr.: 2/258 Cijnsboeknr.: 199
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De Weduwe Van Straten en nadien Gillis Pauwels betalen 12 st. voor een straatkelder (T.167, f 26 r)
  Bijkomende historische gegevens: 5/8/1679: Christina de Fer, weduwe van Peeter van Mockenborch, e.a. verkoopt Jfr. Anna Cools, weduwe van Jan Foublet, "een huys met vloere of winckele, ceuckene ende botelrije, met eene pompe inde selve botelrije, twee kelders onder de strate..." genaamd De Grooten Witten Leeuw, gesitueerd op de Lookbrug (SR 876, f 239 v - 240 v).
  1630-1723: Peeter van Mockenborg betaalt 12 s. Brabants (T. 169, f 11 v).
  1741-1742: straatkeldercijns van 2 g. 8 st. te betalen door Jan Baptista de Hollander (T. 155, f 11; 156, f 21 r; T. 172, f 14 r).
  1/10/1796: Pierre Claessens betaalt 4,36 fr. voor de straatkelder (T. 164, f 13 v).
  1817: kelder afgebroken door P. Claessens (MA 3563, f 29 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui 2 (Boterrui) Huisnaam: Meerminne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 201
  Officieel Wijkboek nr.: 14/53 Wijkboek Ketgen nr.: 2/259 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Daniel Renson en daarna Jacques Baeshuys betalen 11 stuivers voor een straatkelder (T. 167, f 26 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: straatkelder is in 1643 in het Wit Leeuwken getrokken en aan dit huis "geapproprieert": 11 st. te betalen door Peeter van Mockenborch (T. 169, f 12 r).
  1719-1794: straatkeldercijns van 2 g. 4 st.te betalen door Jan Baptista de Hollander (T. 155, f 11; T. 156, f 21 v; T. 172, f 14 r).
  1/10/1796: Pierre Claessens betaalt 4 fr. voor de straatkelder (T. 164, f 13 v).
  1817: kelder afgebroken door P. Claessens (MA 3563, f 29 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui  (Boterrui) Huisnaam: Vercken metten Roosen, Kleine Roose
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/50 Wijkboek Ketgen nr.: 2/254 v Cijnsboeknr.: 203
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Anthonis vanden Kerckhove betaalt 6 gr. voor een straatkelder van 3 voet diep (T. 169, f 12 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Suikerrui Zuid vanaf de Grote Pieter Potstraat tot de Hoogstraat

  Straat en nr.: Suikerrui, Oosthoek Grote Pieter Potstraat Huisnaam: Dobbeleer of  Huis van Delft
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/27 Wijkboek Ketgen nr.: 19/350 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Daniel Laureysen betaalt 4 gr. voor een kelderdeur en 8 s. Brab. voor een straatkelder (T. 167, f 28 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: Hazendans
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/26 Wijkboek Ketgen nr.: 19/349 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens de kinderen van Aert Barron, Daniel Laureys en Jacques van Rode betalen 9 s. Brabants voor de straatkelder van 15 voet diep en 2 gr. Brabants voor de keldertrap van 1 voet diep (T. 167, f 28 r)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: Cordenwagen of Sweert van Aelst
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/25 Wijkboek Ketgen nr.: 19/348 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Guillaume van Hoorne betaalt voor een straatkelder van 20 voet diep en 12 voet breed en voor een keldertrap van 2 voet diep 20 s. 6 gr. Brabants (T. 167, f 28 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: St. Lucas
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/18 Wijkboek Ketgen nr.: 19/341 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Steven Nijs betaalt 6 gr. voor een straatkelder van 14 voet diep en een staande deur van 1 voet (T. 167, f 28 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: Groot Schaecbert en Gulden Lelie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/14 Wijkboek Ketgen nr.: 19/336-337 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 2 en 3/1/1665 (Inventaris Henrick Moors, + 14/12/1664 te Brussel): "Twee huysen nu tot eene huysinge geapproprieert en[de] geaccomdeert synde gen[aempt] deen het groot schaeckbert [ende] dander de gulden lelie met schoone winckele ceuckene neercamere plaetse hang[ende] camers diversche oppercamers solders diversche kelders soo onder den eenen huyse plaetse als straete, regenback ende borneput, pompen ende eenen aparten regenback inden kelder liggende weerdribbe botelrye onder de voors. plaetse ende werckhuys daer boven met twee geschut platen met twee tirasten calckbacken ende coelback suyckerstoven, soo inden winkel als kelder met heure toebehoirten diversche cueckels met de desen dentien...", gesitueerd op de Suikerrui tussen St. Jacob of de Gulden Voet enerzijds en St. Joris anderzijds. Achteraan paalt het huis 'De Baergie' in de Hoogstraat aan (N. 3782, f 104 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: Moriaenshoofd
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/11 Wijkboek Ketgen nr.: 19/334 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hans vanden Eynde betaalt 15 gr. voor een straatkelder van 7 voet diep en een staande deur (T. 167, f 29 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui Huisnaam: Gulden Paternoster
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 19/332 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Franchois Schot betaalt 3 gr. voor een straatkelder van 11 voet diep een een staande deur van 1 voet diep (T. 167, f 29 r; zie ook R. 21, f 103 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Suikerrui, hoek Hoogstraat Huisnaam: Vijf Ringen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/8 Wijkboek Ketgen nr.: 19/331 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt 3 gr. betaalt voor een straatkelder van 7 voet diep en een staande deur van 1 voet diep (T. 167, f 29 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Torfbrug

  Oost

  Straat en nr.: Torfbrug, hoek Kaasrui naast het Torfhuis, Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/232 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 24/12/1793: "twee huysen waer van het eene een hoeckhuys is met winckele en keuckene nevens der aerden, kelder, soo onder den huyse als onder de straete, regenback, twee oppercamers twee solders ende het ander huys, met eenen winckel ende opperkamer...", gesitueerd aan de Noordzijde van O.L.V. -kerk tussen het Torfhuis aan de ene zijde en het huis van het metsersambacht anderzijds, achteraan beneden: de stadsstijger (SR 1313/1, f 710 v - 711 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  West

  Straat en nr.: Torfbrug, hoek Kaasrui Huisnaam: St. Anna in de Gulden Poorte
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/240 Wijkboek Ketgen nr.: 1/44 v Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peeter de Licht betaalt voor de straatkelder 6 s. Brab. (T. 167, f 6 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Twaalf Maandenstraat

  Cruciaal om de aanwezigheid van straatkelders in deze toegangsstraat naar de Beurs te begrijpen is volgende akte:
  25/01/1532 o.s. (1533): De rentmeesters van de stad Jan Happaert, Jan de Jonge en Jacob Raet, verkopen aan de gebroeders Peter en Adriaan Spillemans "Een stuck lediger erven c[um] fundo et p[er]ts, groot synde int geheele, gelyc dat byde erfscheyders des[er] stadt gemeten is, XIII roeden, drie qu[ar]tie[re] van eender roeyen en[de] XXXIX voeten, daer zy nu vyf huysen op begonst hebben te makene, en[de] daer op noch sevene huysen fund[er]en en[de] maken selen, gelegen inde nyeustrate dienende en[de] loopende van vuter me[r]en nader nyeuwer borsen aldaer gemaect tusschen claes verjuys huysinge ter meeren waerts inne ex una oostwaert en[de] de strate loopende ter voors. borsen waerts ex alt[er]a westwaert, comen[de] acht[er] noortwaert aender voers. claes verjuys erve, behoudelick dien dat de voers. twee gebrued[er]en tallen tyden alst hen belieft, onder de straete, alsoe breet als dese erve is, tot int middel vander selve straten, selen moegen funde[re]n en[de] maken div[er]se fouten oft kelde[re]n, de welcke dienen en[de] gebruyct selen worden byden voers. tweelf huysen die sy daer als boven funderen en[de] maken selen sonder dat de selve twee gebruede[re]n gehouden wesen selen der stadt yet daer af te gevene..." (Coll. 6, f 26 r.)

  Dit recht om de straat te mogen onderkelderen komt nog voor in akten over een aantal panden in de straat: voor het pand Maart op 14/11/1547 (Coll. 5, f 231 r - v); voor Julius op 12/2/1552 (SR 243, f 133 r); voor Augustus op 14/11/1544 (SR 216, f 260 v - 261 r) en op 29/05/1550 (SR 238, f 216 r - v); voor December op 8/08/1547 (recht om zelfs twee kelders te maken) (SR 228, f 217 r - v). Tot op heden is er enkel het pand Augustus waarvan een historisch document expliciet over een uitgebouwde straatkelder spreekt. Een speciaal geval is het pand 'Gulden Engel' dat het hoekpand vormt van de Meir (Westzijde) en dat zowel een straatkelder aan de Twaalf Maandenstraat als aan de Meir had. De eigenaars van dit pand, de Portugese edelman Fernando Rodrigues d'Almada, had verschillende andere huizen in de Twaalf Maandenstraat maar van geen enkel ervan wordt er over een straatkelder gesproken bij de verkoop in 1563 (Zie SR 293, vanaf f 30 r).

  Straat en nr.: Twaalf Maandenstraat Huisnaam: Augustus
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 17/109 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 27/10/1556: Daniel vanden Eede, Janssone, geeft in erfelijk recht aan de Milanees Francisco Marlian "Een huys daer nu ter tyt wthangt de maent Augustus metten kelder onder tstrate borneputte regenbacke weerdribbe..." gesitueerd tussen de Maand Julius (dat Marlian ook heeft) en de Maand September (SR 259, f 262 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Veemarkt

  Zuid-Westzijde vanaf de Vleeshouwersstraat tot het Peterseliestraatje

  Straat en nr.: Veemarkt 25 Huisnaam: Groot of Gulden Wafelijser of Schild van Holland
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 21/260 Wijkboek Ketgen nr.: 21/181 Cijnsboeknr.: 1021
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Ben heeft een straatkelder van 49 voet diep en een kelderdeur van 3 voet diep en betaalt daarvoor jaarlijks 6 s. Brab. (T. 167, f 138 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Hans van Weerelyckhuyse betaalt voor een straatkelder van 49 voet diep en een kelderdeur van 3 voet diep (T. 169, f 100 v).
  1719-1794: Tot 1782 betaalt men 6 s. Dan wordt de kelderdeur weggenomen en betaalt men nog slechts 3 s. per jaar. In 1745-46 is de weduwe van Jan Heijs eigenares (T. 172, f 86 r; T. 155, f 50).
  1/10/1792: de cijns wordt vastgesteld op 1,90 fr. (T. 164, f 72 v).
  Begin 19de eeuw: Deze cijns wordt betaald door F. Geley en ene Diricksens die in 1827 afbetaalt (MA 3564, f 9 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Veemarkt, hoek Peterseliestraatje Huisnaam: Aelschuyte
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 21/263 Wijkboek Ketgen nr.: 21/186 Cijnsboeknr.: 1017
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Aert van Muys betaalt jaarlijks 27 oude gr. voor zijn straatkelder (T. 167, f 138 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Theodorus Balendonck betaalt jaarlijks de 27 oude gr. (T. 169, f 100 r).
  1719-1794: De straatkelder verdwijnt in 1768. In 1745-46 is de weduwe van Moock eigenares (T. 172, f 86 r; T. 155, f 50).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Niet gesitueerd

  Straat en nr.: Veemarkt Huisnaam: Gulden Lavoir
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1601-1602: Hans Fyen betaalt 12 16 s. Artois als afbetaling ten penning 32 van een cijns van 8 s. waarvan 6 s. voor een kelder en een oversprong voor zijn huis het Gulden Lavoir en 2 st. voor een kelderdeur voor het huis het Blauw Wafelysere (R 41, f 83 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Veemarkt, bij de Predikheren Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1031
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan of Hans Gyssels beschikt over een kelderdeur van 2 voet diep en twee straatkelders (T. 166, f 52 r; T. 167, f 139 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Dicht bij de Veemarkt Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1018
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrik Boon beschikt over een kelderdeur van 4 voet diep en een kelderken onder de straat (T. 166, f 21 v; T. 167, f 138 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Venusstraat

  Straat en nr.: Venusstraat Huisnaam: Roose
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 7/471 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 1605
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Sophia van Broicheze betaalt 8 gr. per jaar voor een kelderdeur van 2 voet diep en een kelderken onder de straat van 5 voeten diep (T. 169, f 115 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Verversrui

  Straat en nr.: Verversrui of onmiddellijke omgeving Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 27/7/1602: De stadhouder van de amman verkoopt aan Willem Godevaerts: "Twee huysen metten spuyen [daer]dore loopende kelder[s] onder tstrate..." gestaan naast elkaar op de hoek "van de gate dat men heet het Spoyken neffens de brugge van der ververije plach te zijne, geheeten de Blauw Handt", tussen de brug en het huis van Jacques Verhagen. Er moeten 16 st. betaald worden voor de kelderdeur onder de straat, 4 st. voor een keldermond en 14 st. algemene cijns (SR 446, f 229 v - 231 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vingerling

  Straat en nr.: Vingerling, hoek Huidenmarkt Huisnaam: Fonteyne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 23/430 Wijkboek Ketgen nr.: 21/389 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 7/7/1551: De erfgenamen van Cornelis van Diest dragen het "huis metten kelder vo[re] onder de strate gebruycke vander plaetsen daer achte[r] weerdribbe steege[r]..." over aan Kerstiaan van Uffelen, bakker, en Josyne Deer Kinderen. Het wordt gesitueerd op de Huidenmarkt, hoek van de Vingerlinckstraat, tussen de Vingerlinckstraat en het Hoefijser, eigendom van de kuiper Gielis Vereyt, wiens huis ook aan de achterzijde aanpaalt (SR. 241, f 646 v - 648 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vlasmarkt

  Onpaar (Noordzijde) vanaf het Zand naar de Hoogstraat

  Straat en nr.: Vlasmarkt 1 Huisnaam: Orgel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/212 Wijkboek Ketgen nr.: 22/173 Cijnsboeknr.: 269 of 2784
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Anna van Aerdenborch beschikt over een (nieuwe?) straatkelder van 16,5 voet diep waarvoor 1 g. 3 st. jaarlijks worden betaald (T. 169, f 16 r)
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: straatkelder vanaf half maart 1661 (T. 172, f 19 v).
  1/10/1804: cijns van 2,18 fr. (T. 164, f 18 v).
  Begin 19de eeuw: Joseph de Graef betaalt de cijns (MA 3563, f 39 r). Na M. Werenbrouck komt Van Pruyssen die afbetaalt in 1857 (MA. 5480, nr. 6).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt, Westhoek Peeter Potstraat Huisnaam: Landman
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 22/169 Cijnsboeknr.: 270
  Eerste gekende vermelding: 9/10/1557: "een huys dat twee wooninghen zijn metten kelde[r] voir onder de strate", gesitueerd op de hoek van de Munsterstraat tussen het huis 'Meethuys' en de 'Blauwen Voorschoot' (SR 265, f 48 r).

  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Rymerstock betaalt voor de straatkelder jaarlijks 4 gr. (T. 167, f 35 r).
  1630-1723: Michiel Heyns lost de cijns af in 1652 (T. 169, f 16 r).

  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt 19 Huisnaam: St. Jacob
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/203 Wijkboek Ketgen nr.: 22/163 Cijnsboeknr.: 251
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De erfgenamen van Karel Sagtachel, nadien Ambrosius Vanderlanen, betalen 4 s. Brab. voor een straatkelder (T. 167, f 33 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Michiel Verwilligen betaalt 4 s. voor de straatkelder (T. 169, f 15 r).
  1719-1794: De weduwe Matthys van den Avyn betaalt 16 st. of 4 s. (T. 172, f 18 v; T. 155, f 13).
  1/10/1804: cijns van 1,45 fr. (T. 164, f 16 r).
  Deze cijns wordt voor F. Busschots afgelost in 1834 (MA 3563, f 35 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt 23 Huisnaam: Haantje
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/201 Wijkboek Ketgen nr.: 22/161 Cijnsboeknr.: 253
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Peter van Schelle en daarna de weduwe Camere betalen 8 st. 1 gr. voor een voute onder de straat en een kelderdeur (T. 167, f 33 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Guilliam de Paep betaalt (T. 169, f 15 r).
  1719-1794: Pensionaris Lams betaalt 8 s. 1 gr. Brab voor de 'vaulte' en de kelderdeur (T. 172, f 18 v; T. 155, f 13).
  1/10/1800: cijns van 2,96 fr. (T. 164, f 16 v).
  Begin 19de eeuw: G. Aerts betaalt (MA 3563, f 35 v). J. Cels lost af in 1857 (MA 5480, nr. 4).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt Huisnaam: Lam Gods of Gulden Kemel of Blauw Lammeken of Blauw Schaap
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/200 Wijkboek Ketgen nr.: 22/160 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 23/8/1567: De houtbreker Jan Eerdwyns x Marie van Schelle verkoopt aan de tingieter Cornelis Spillemans "een huys metter plaetse, regenbacke weerdribbe drye diverse kelders daeraff den eenen onder de strate gelegen..." (SR 312, f 235 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Lenaert Maillot en daarna Frederick vanden Hove, betalen 8 st. 6 gr. voor de straatkelder met kelderdeur (T. 167, f 33 r).
  20/05/1737: Peter van Pelcom verwerft: "een huys met winckele ceuckene, plaetse, twee kelders den eenen onder de straete ende den anderen onder den voors. huyse..." (SR 1125, f 94 v - 96 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt Huisnaam: Schoolcorff
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/199 Wijkboek Ketgen nr.: 22/159 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 21/04/1556: Jan Vermanden, staafmaker, x Elisabeth sKeysers, verkopen Jan Eerdewyns, 'schoteleire', x Marie van Schelle "een huys metten plaetskene weerdribbe regenbacke twee kelders en[de] noch eenen kelder onder tstrate..." gesitueerd beneden de Vlasmarkt t.o.v. de Mane, tussen de Sonne en het Lammeken (SR 258, f 239 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De weduwe van Jan Eerdewyns en daarna Hans van Breusegem betalen 8 st. Brab. voor de straatkelder van 16 voet diep, en 4 gr. voor de keldertrap van 2 voet diep (T. 167, f 33 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt Huisnaam: Dry Pauwkens
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/195 Wijkboek Ketgen nr.: 22/155 Cijnsboeknr.: 257
  Eerste gekende vermelding: 27/09/1561: Margriete Vranckx, weduwe van Jan van Loenhout, e.a. erfgenamen van Jan, geven terve aan de houtbreker Cornelis Reyns x Barbara van Meere "Een huys metten halver weerdribbe", gesitueerd tussen de Sevensterre en Jan Peeters huis, komende achter aan de Sonne, "... met noch den kelder onder strate liggende ende desen huyse toebehoorende lanck wesende vyventwintich voeten ter strate waerts inne ende alsoe wijt als dit huys voer aent strate breet is..." (SR 284, f 442 v - 443 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Hans Roomos en daarna de weduwe van Cornelis Reyns beschikken over een straatkelder (T. 167, f 33 v).
  1630-1723: Elisabeth de Winter betaalt 25 gr. per jaar voor de straatkelder (T. 169, f 15 r).
  1719-1794: De rentmeester van de armen betaalt 25 gr. voor de straatkelder (T. 172, f 18 v; T. 155, f 13).
  10/10/1806: 2,27 fr. cijns (T. 164, f 17 r).
  Begin 19de eeuw: J.M. Kistemaeckers betaalt de cijns die daarna, in 1834, wordt afgelost door Kindschots (MA 3563, f 36 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde (Zuid) van het Zand naar de Hoogstraat

  Straat en nr.: Huisnaam: Smacxken of Marktschip van Valckenisse
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/173 Wijkboek Ketgen nr.: 22/133 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 13/09/1536: Peter Brootman, vettewarier, en zijn echtgenote verkopen aan Mathys Pelgroms X Margriete Peeters, "... een huys metten plaetsen metten keldere onder de strate", gesitueerd op het Zand (sic!) tussen het Cleyn Schaep en St. Joris (SR 190, f 161 v).
  Bijkomende historische gegevens: 15/2/1652: "Een huys met vloere ceuckene neercamere diversche bonvencamers solders twee kelders den een[en] comende daer aff onder de strate pletskene regenbacke weerdribbe..." (SR 721, f 128 r - v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt Huisnaam: Witte Lelie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 22/140 Cijnsboeknr.: 265
  Eerste gekende vermelding: 31/5/1679: "een huys met vloere, coeckene, regenback, weerdribbe, kelder onder de straete..." (SR 875, f 571 r - 572 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1745-1746: Carel Janssen betaalt een cijns van 6 st. per jaar (T. 155, f 14).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt 16 Huisnaam: Gulden Keerskorff
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/180 Wijkboek Ketgen nr.: 22/141 Cijnsboeknr.: 263
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt in totaal 8 s. 9 gr. Brab. betaald voor de straatkelder van 16 voet diep en een staande deur van 1 voet diep (T. 167, f 34 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jan Biesthorst betaalt (T. 169, f 15 v).
  1719-1794: E.H. van Exel betaalt  (T. 172, f 19 r; T. 155, f 13).
  1/10/1793: 3,18 fr. cijns (T. 164, f 17 v).
  Begin 19de eeuw: L'administration de bienfaisance' betaalt de cijns (MA 3563, f 37 r) en in goed Nederlands is dat het Bureel van Weldadigheid dat in 1857 de cijns afbetaalde (MA 5480, nr. 5).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt 18 Huisnaam: Roosenhoet
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/181 Wijkboek Ketgen nr.: 22/142 Cijnsboeknr.: 264
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Michiel Block en daarna Martene Mertens betalen 5 gr. voor de straatkelder en de keldertrap (T. 167, f 34 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Clara Mennens betaalt (T. 169, f 15 v).
  1719-1794: David Lauwerens betaalt (T. 172, f 19 r; T. 155, f 14)
  1/10/1804: cijns van 0,45 fr. (T. 164, f 17 v).
  De weduwe van Guillaume Mertens lost de cijns af in 1834 (MA 3563, f 37 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vlasmarkt 20 Huisnaam: Bonten Mantel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/184 Wijkboek Ketgen nr.: 22/144 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Dierick Gysels betaalt voor een straatkelder en een kelderdeur 4 gr. per jaar (T. 167, f 32 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Coenraet Pannes betaalt (T. 169, f 14 v).
  1719-1794: 4 gr. voor straatkelder en kelderdeur (T. 172, f 18 r).
  1/10/1804: cijns van 0,36 fr. (T. 164, f 16 r).
  In 1827 wordt deze cijns afgelost door Pierre de Beuckelaer (MA 3563, f 34 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Voorlopig niet situeerbaar:

  Straat en nr.: Vlasmarkt Huisnaam: St. Claes, Rode Bloem
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 16/09/1552: "een huys metter plaetssen halven borneputte regenbacke, coeckene opte plaetse, kelder onder tstrate..." (SR 245, f 406 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vleeshouwersstraat/Boven het Vleeshuis (en omgeving)

  Straat en nr.: Vleeshouwersstraat Oostzijde/Boven aan het Vleeshuis/Einde van de Oude Beurs/Kuipersstraat Huisnaam: Bonten Os
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/108 Wijkboek Ketgen nr.: 22/190 (of omgeving) Cijnsboeknr.: 901
  Eerste gekende vermelding: 14/7/1544: Hugo de Moeleneer Janssone, vleeshouwer, verkocht Peeter Boudaens, kruidenier, "een huys met plaetse met eenen achterhuyse over die selve plaetse, met een[en] halven borneputte, regenbacke, neercamere, coeckene... met noch vier kelders daer aff den een[en] onder tstrate gelegen is..." gelegen Boven aan het  Vleeshuis, tussen "De Moelen" en het huis van Peeter Boudaen genaamd "Hoomborch". Achteraan paalt de "Roosen Hoet" aan (SR 214, f 190 r- v).
  Bijkomende historische gegevens:19/02/1544 (1545): Peeter Boudens verkoopt het zoals hierboven beschreven aan Ghysbrecht Pauwels, Henricxsone, koopman (verkoper). Er drukt een stadskeldercijns op van 12 st. per jaar (SR 214, f 136 r - v).
  1570-1610: Er drukt een cijns op de straatkelder van 3 sch. Brab. per jaar en die wordt betaald door Cornelis Mertens (T. 166, f 5 r; T. 167, f 121 v).
  1630-1723: Men noteert nog steeds Cornelis Mertens! De cijns wordt afgelost in 1707 (T. 169, f 94 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vleeshouwersstraat/Doornikstraat/Zirkput Huisnaam: Coevoet
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/111 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 824
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Floris Hecheler beschikt over een straatkelder van 28 voet diep waarvoor hij 13 s. 9 d. Brab. betaalt en een kelderdeur van 2 voet diep die belast wordt met 2 oude gr. (T. 167, f 112 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Melchior Verjuys betaalt jaarlijks voor het bovenstaande 3 st. 9 gr. Brab. De cijns wordt afbetaald in 1687 (T. 169, f 89 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Vleeshouwersstraat Westzijde, Noordhoek Drij Hespenstraat Huisnaam: Den Bock alias Ribbe alias Drij Hespen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/226 Wijkboek Ketgen nr.: 22/210 Cijnsboeknr.: 849
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder van 8 voet diep (T. 166, f 46 r; T. 167, f 115 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vleminckveld

  Straat en nr.: Vleminckveld Oost Huisnaam: Gulden Schoen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 5/22 Wijkboek Ketgen nr.: 22/40 Cijnsboeknr.: 2457
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Johannes van Dorpe, bakker, betaalt voor een straatkelder van 13 14 voet gemetst na een request van 1684. Daarnaast noteert men dat de weduwe van Cornelis Vereycken beschikt over 2 kelderdeuren bij de panden Den Keyser en Den Gulden Schoen waarvoor de aflossing in 1680 is gebeurd (T. 169, f 138 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vrijdagmarkt en Vrijdagmarktstraatje

  Straat en nr.: Vrijdagmarkt met kelder in de Gierstraat Huisnaam: Valck
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/339 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een kelderdeur van 2 voet diep en een straatkelder in het Valckstraatje (Gierstraat) (T. 167, f 15 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Huisnaam: Keyser
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 14/367 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De bakker Jan Pauwels betaalt 6 gr. Brab. voor een straatkelder van 20 voet diep en 27 voet breed met een grote kelderdeur (T. 167, f 16 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Huisnaam: Bloeiende Wijngaert
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan vande Wijngaerde beschikt over een keldertrap van 2 voet diep en een straatkelder van 9 voet diep (T. 166, f 37 v; T. 167, f 15 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Vrijdagmarktstraatje

  Een akte van 11 juli 1551 voorziet de mogelijkheid dat zes nieuwe huizen gelegen op de Vrijdagmarkt in de Zuidstraat aldaar uitgerust worde met loven en straatkelders (SR 212, f 12 r - v).

  Straat en nr.: Vrijdagmarktstraatje Oost Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 14/03/1679 Claudius Le Boeck, priester en onderpastoor van O.-L.-V.-kerk als test. exec. van de weduwe van Peeter de Quertenmont, Christina de Fos, verkoopt aan Martinus Verbessempt, steenhouwer, X Anna Vinck, twee huysen, waarvan het eerste St. Christoffel alias de Half Mane is (met straatkelder) op de Steenhouwersvest op de Oosthoek van het Vrijdagmarktstraatje en het tweede "daer achter ane int straetje loopende naer de vrijdachsmerckt gestaen met ceuckene twee bovencamers, twee solders en[de] twee kelders den eenen daeraff oock onder de strate met schouw ende backhoven inde selve kelders en[de] regenbacke op de strate" tussen St. Christoffel en Catlijne vanden Kerckhoven (SR 897, f 10 r - 12 r)
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Wapper

  Straat en nr.: Wapper, hoek Jodenstraat Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 13/263 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 29/11/1622: Het betreft een rente "op twee huysen daeraff deen thoeckhuys is van 't papestraetken elck met coeckene camer kelder onder strate comen[de] met steger aen[de] Roye....", gesitueerd naast elkaar op de Wapper in de Vaartstraat tussen de huizen van wijlen Anthoni Bocquet Noordwaarts en het Papestraatje Zuidwaarts. Achteraan: Lammekensraam. Eigenaars zijn de zijdewever Thomas Vlechamer en zijn echtgenote Martyne Dryvers (SR 553, f 122 v -123 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Wiegstraat

  Straat en nr.: Wiegstraat 4 Huisnaam: Engelandt
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 19/476 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 2135-6
  Eerste gekende vermelding: 1595: Lenaert Ervers of Effens maakt rond Bamis een straatkelder van 16 voet breed waarvoor hij jaarlijks 1 s. 6 gr. Brab. moet en hij wordt ook nog belast voor een oversprong en een kelderdeur voor 2 gr. (R. 36, f 100 v; T. 167, f 291 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1719-1794: Er moeten 2 gr. betaald worden voor een kelderdeur en een oversprong en voor een kelderken onder de straat 1 schellinck 6 gr. Brab. Eigenaar in 1745 is Barbara de Wolff (T. 155, f 89; T. 172, f 192 v)
  Begin 19de eeuw: Er moet 0,72 fr. betaald worden voor de straatkelder, de oversprong en de deur door de opeenvolgende eigenaars: kind van Susanna De Wolf, de echtgenote De Laet en een zekere De Coninc die in 1843 afbetaald (MA 3564, f 137 r ; MA 5480, nr. 2135).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Wijngaardstraat

  Opmerking: deze straat is in belangrijke mate verkleind bij de bouw van het Jezuietenklooster (sodaliteit) en -kerk en de aanleg van het huidige H. Conscienceplein

  Onpare zijde (Noordzijde) van de Korte Koepoortstraat naar de Wijngaardbrug

  Straat en nr.: Wijngaardstraat 11 Huisnaam: Rooster of Gulden Tenten Pot of Luyten
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/247 Wijkboek Ketgen nr.: 23/313 Cijnsboeknr.: 528
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick Neffens beschikt over een straatkelder van 9 voet diep en een kelderdeur van 1 voet (T. 167, f 71 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Hans Rubbens betaalt 12 s. voor de straatkelder van 19 voet en een kelderdeur van 1 voet (T. 169, f 32 v).
  1719-1794: 3 of 12 s. (?!) Brab. te betalen voor de straatkelder (9 voet) en de kelderdeur door Ignatius Franciscus Schoesetters (T. 172, f 44 v; T. 155, f 28).
  1/10/1797: voor straatkelder en kelderdeur betaalt men 1,09 fr. (T. 164, f 38 v).
  Begin 19de eeuw: M.D.J. Fouriaen en Pentinckx betalen 1,09 fr. In 1828 wordt alles afbetaald (MA 3563, f 79 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat (hoek Wijngaardbrug) Huisnaam: Grooten Herbrant
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/267; 20/247 Wijkboek Ketgen nr.: 23/333 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Louis Fraryn betaalt 15 s. voor een straatkelder van 14 voet, n van 17 voet, en een regenbak van 2 voet diep (T. 167, f 70 v).
  Bijkomende historische gegevens: 13/08/1696: rente "op een huys genaempt den Grooten Herbrant metten camers, winckele, keldere onder de strate...", gesitueerd op de hoek van de Wijngaardstraat en de Wolstraat tussen de Kleine Herbrant en het huis van de Paters Jezuieten (SR 973, f 268 r - 270 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormt een geheel in de 17de eeuw met de Kleine Herbrant

  Pare zijde (Zuidzijde) van de Wijngaardbrug naar de Melkmarkt

  Straat en nr.: Wijngaardstraat/Wijngaardbrug Huisnaam:
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1/4/1523: De rentmeesters van Antwerpen geven aan Jan de Bot, timmerman, in erfelijk recht: "een erve metten keldere onder tstrate, kelderdoren en[de] overspronghe..." gesitueerd aan het einde van de Wijngaardstraat, komende Westwaarts en Noordwaarts aan de straat en de brug, en Oostwaarts aan de rui. Hij heeft het erf 'betimmerd' (PK 2187, los stuk).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Bijle
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/277 Wijkboek Ketgen nr.: 23/343 v Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1555: Jacop Gansepoel wordt getaxeerd voor 5 2 s. 6 d. voor zijn straatkelder van 25 op 10 voet (R. 15, f 43).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan van Gansepoel en daarna zijn kinderen betalen 8 s. Brab. voor de straatkelder van 10 voet diep, een kelderdeur van 1 voet diep en een oversprong van 7 voet diep (T. 167, f 69 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Tennen Pot
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/279 Wijkboek Ketgen nr.: 23/345 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Digne Willems en daarna Andries Bouters betalen 11 s. 1 gr. Brab. voor de straatkelder en een oversprong (T. 167, f 69 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Drij Coningen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/280 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er wordt 11 s. 9 gr. Brab. betaald voor een straatkelder "van[den] gront gemetst" en een kelderdeur (T. 167, f 69 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Grote Herpe
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/281 Wijkboek Ketgen nr.: 23/346 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1/10/1554: Cornelis vanden Broecke verkoopt de goudsmid Jan de Cordes "een eynde van eenen kelder onder tstrate, metter helft vanden borneputte..." (SR 253, f 90 v - 91 v)
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: De erfgenamen van Johanna Vlaminck betalen 5 groten voor straatkelder die "vanden gront gemetst" is (T. 167, f 69 r).
  Bibliografische gegevens: Derycke 1999(2), p. 18.
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Klein Herpe
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/282 Wijkboek Ketgen nr.: 23/346 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 16/06/1559:  De familie vanden Broecke verkoopt aan Matheeus van Hove X Margriete Dielis "een huys metter plaetsen, regenbacke achtercame[r] kelde[r] onder strate halven borneputte...", geheten de Cleyn Herpe en gesitueerd tussen de Grote Herpe waarvan het is afgesplitst en de Schild van Spanje, achteraan de stadsrui. Er moet ook nog 1 s. 6 p. betaald worden aan de stad vanwege de oversprong over de rui en er is medepandschap voor de straatkeldercijns van de Grote Herpe (SR 274, f 79 r - 80 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: de weduwe van Mattheus van Hove en daarna Abraham van Hove, betalen voor een straatkelder en een oversprong 5 s. Brab. (T. 167, f 69 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Begin 16de eeuw afgesplits van de Grote Herpe

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat ("op het Bruggeske") Huisnaam: Maagd van Gent
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/288 Wijkboek Ketgen nr.: 23/349 Cijnsboeknr.: 500
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan Goris betaalt 7 s. 6 gr. Brab. voor de straatkelder met de oversprong (T. 167, f 68 v).
  Bijkomende historische gegevens: 160-1723: voor straatkelder en oversprong worden nog steeds 7 s. 6 gr. aangerekend (T. 169, f 31 v).
  1719-1794: hoekhuis "met houten brugsken" voorzien van een straatkelder en een oversprong waarvoor 7 s. 6 gr. Brab. worden aangerekend (T. 172, f 44 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wijngaardstraat Huisnaam: Berrie of Hersthoofd of Hertshoren
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/291 Wijkboek Ketgen nr.: 23/352 Cijnsboeknr.: 497
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Mijnheer Cornelis de Mansdale beschikt over een straatkelder met een regenbak (T. 167, f 68 r).
  Bijkomende historische gegevens:  1630-1723: In 1667 wordt de cijns voor de straatkelder en de regenbak van 19 gr. afbetaald (T. 169, f 31 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Voor het Haeske Wijngaardstraat 2, zie Melkmarkt 1.

  Wisselstraat

  Straat en nr.: Wisselstraat Oost/Oude Beurs Huisnaam: Gulden Borse
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/11 Wijkboek Ketgen nr.: 15/263 Cijnsboeknr.: 760-761
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes Verjuys heeft een liggende kelderdeur van 2 voet diep waarop hij 5 oude gr. moet betalen. In juni 1579 maakt hij een straatkelder van 34 voet breed en 8 voet diep en hiervoor betaalt hij 4 s. 3 gr. Brab. (T. 167, f 104 v).
  Bijkomende historische gegevens:  1580-1581: Nicolaes Verjuys heeft een straatkelder van 34 voet breed en moet hierop 17 s. betalen (R. 21, f 106 r).
  25/02/1617: Leden van de familie Verjuys (erfgenamen van Niclaes) verkopen aan de zilversmid Joris Geyger en zijn echtgenote Anne de Crane: "Een huys metten gronde en[de] toebehoorten... met gebruyck van[de] gemeynder plaetzen, borneputte achter den huyse genaemt den Luypaert, den gebruyck van [de] uytganck comende opde Oude Borse..." gesitueerd op de Oude Beurs op de hoek van de Kleine Doornikstraat of Wisselstraat, tussen de Wisselstraat en het huis van de erfgenamen van Jan van Uffele, wisselaar. Achteraan: Cornelis Vermeyren. Er moet 21 stuivers aan de stad betaald worden vanwege de straatkelder (SR 524, f 359 r- 360 r).
  1719-1794: Er moet 5 gr. betaald worden voor een liggende deur van 2,5 voet; voor de straatkelder die gemaakt is in 1579 en die 34 voet breed en 8 voet diep is 4 s. 3 gr. Brab. Deze kelder wordt echter gedeeltelijk gedempt en herleid tot 12 voet breed en 7 voet diep en de cijns wordt dan 12 gr. (met de deur: 17 gr.) (T. 172, f 62 r).
  1745: Franciscus de Keersmaker betaalt 1 gulden 2 stuivers per jaar (T. 155, f 38).
  1/10/1803: men rekent 1,54 fr. voor straatkelder en deur (T. 164, f 54 v).
  Deze wordt afbetaald in 1812 door Jean B. Bulens (MA 3563, f 111 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Wolstraat

  Zuidzijde: van de Koepoortstraat naar de St. Kathelijnevest

  Straat en nr.: Wolstraat Huisnaam: Gulden Brandtijzer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/222 Wijkboek Ketgen nr.: 23/251 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1557: onafgewerkte, niet verleden akte: Henrick vanden Broecke, suikerbakker, verkoop Wouter van Hove een rente op verschillende panden (o.m. aan de Moriaen) en op "... een huysinghe metter poorten en[de] winckele, daer hij comparant jegenwoordelyck inne woont, met noch eenen huys oistwairt staen[de] bij hem apart verhuert wordende, tsamen geheeten tgulden brandyser, metten kelders vo[r]e onder strate, plaetse, galerye, ...", gesitueerd aan het Coppenhol waar vroeger de Oude Waag was, tussen het huis de Coperenberch Oostwaarts en Adolff Sollaerts huis dat een hoekhuis is geheten de Roscam Westwaarts, komende achteraan met een gang en een poort uit in de Moriaanstraat (SR 263, f 209 r - v).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Dierick Leydeckers betaalt 3 s. Brab. voor een straatkelder van 17 voet diep (T. 167, f 102 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wolstraat Huisnaam: Leerse Van Engeland of Cleyn Logie
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.:  20/244 Wijkboek Ketgen nr.: 23/273 Cijnsboeknr.: 731
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Er is een kelder van 2 voet diep waarvoor 4 gr. betaald wordt (T. 169, f 47 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1745-46: Joannes de Roeck staat ingeschreven voor 4 st. (T. 155, f 37).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Noordzijde: van de Koepoortstraat naar de Grote Goddaerd

  Straat en nr.:  Wolstraat Huisnaam: Sarazijnshoofd of Oude Wage
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/281 Wijkboek Ketgen nr.: 23/293 Cijnsboeknr.: 725
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Christoffel Speckheuser beschikt over een straatkelder aan de Waag van 15 voet diep (T. 167, f 101 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Men betaalt 5 s. 3 gr. Brab. voor een straatkelder aan de Waag van 15 voet diep (T. 169, f 46 v).
  1719-1794: Men betaalt voor een straatkelder aan de Oude Wage van 15 voet diep 6 s. 3 gr. Brab. (T. 172, f 60 v). In 1745-46 staat Melchior Van der Aa ingeschreven voor deze cijns (T. 155, f 37).
  1/10/1793: Men betaalt voor een straatkelder 2,27 fr. (T. 164, f 53 r).
  Begin 19de eeuw: eigenaars zijn de kinderen Bellemans en daarna een zekere Verbeecke die aflost in 1834 (MA 3563, f 108 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Wolstraat Huisnaam: Klein Engelenborch
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/277 Wijkboek Ketgen nr.: 23/290 Cijnsboeknr.: 561
  Eerste gekende vermelding: Voor 1577: Melchior Hagenau (eigenaar van Cleyn Engelenborch van 1562 tot 1577) heeft van de stad gekocht: "een stucxken erve leen synde loopende voor het voorgaende huys, daer eenen kleder onder is gemaeckt, dwelck hy mede vercocht hadde aen Andries de Hoeft sonder tsheeren recht betaelt te hebben (PK 2580, f 49 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Achtereenvolgens Andries de Haese en de weduwe van Diest betalen voor een straatkelder van 13 voet diep, een 'crop' van een regenback van 2 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep (T. 166, f 41 v; T. 167, f 77 v). Daarnaast zit Peter Scholier met een straatkelder van 13 voet diep, een kelderdeur van 3 voet en een 'crop' van een regenback van 3 voet diep aan de Oude Wage (het pand hierboven??).
  1630-1723: De weduwe van Diest betaalt voor een straatkelder van 13 voet diep, een 'crop' van een regenback van 2 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep 2 g. (T. 169, f 36 v).
  1719-1794: Men betaalt voor een straatkelder van 13 voet diep, een 'crop' van een regenback van 2 voet diep en een keldertrap van 2 voet diep 8 s. 6 gr. Brab. (T. 172, f 48 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zakstraat (Korte en Lange)

  Onpare zijde (Noord) vanaf de Burcht naar de Vleeshouwersstraat

  Straat en nr.: Zakstraat Huisnaam: Twee Rooskens (een ook de Roeland, KET 20/2)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/141 Wijkboek Ketgen nr.: 20/3 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 12/10/1540: Franchois vander Rut, oliekoopman, X Katline Le Seurs, geeft in erfelijk recht aan de wijnkoper Cornelis Janssens: "een huys metter plaetse acht[er]huyse galerije halven borneputte regenbacke..." dat het water moet leiden van de huizen Roeland en Sint Salvator, gestaan in de Burcht in de Zakstraat tussen de Roeland en de Sint Salvator, "... mitsgaders oic der helft van een[en] kelder afgetrocken vanden kelder en vanden selven Roelant voor onder de strate uytcomende voer derve vanden selven twee Roosen gelegen ende nyet voorder..." (SR 199, f 51 r - v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Wijkboek Ketgen nr. 20 (PK 2275) vermeldt dat de Roeland (20/2) en de Twee Rooskens in de jaren 1530 in de handen waren van dezelfde eigenaar n.l. de zeepzieder Cornelis Brugmans. Deze zou de Twee Rooskens al voor 1533 gebouwd hebben op het erf van zijn vader.

   

  Straat en nr.: Zakstraat, Westhoek Burchtgracht Huisnaam: Gulden Schoen of Crauwel of Onze Lieve Vrouw
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/171 Wijkboek Ketgen nr.: 5/253 Cijnsboeknr.: 0847
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Franchois Frans betaalt in totaal 5 s. 6 gr. Brab. voor een straatkelder van 12 voeten, nog een straatkelder daarnaast van 12 voeten en een kelderdeur van 2 voeten (T. 167, f 115 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Hans Blick betaalt de cijns en deze wordt afbetaald in 1654 (T. 169, f 90 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zakstraat Huisnaam: Gulden Roose (van Engeland) of Kleine Crauwel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/173 Wijkboek Ketgen nr.: 5/255 Cijnsboeknr.: 0846
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een straatkelder en een kelderdeur waarop 5 s. 6 gr. Brab. moeten betaald worden (T. 167, f 115 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Mr. Jan Croes betaalt de cijns. In 1708 wordt ze afbetaald (T. 169, f 90 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Pare zijde (Zuid)

  Straat en nr.: Zakstraat 30 (Zakbrug) Huisnaam: Drijvuldicheid (Den Vader, den Zoon en den Heiligen Geest)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/178 Wijkboek Ketgen nr.: 5/261 Cijnsboeknr.: 0848
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Magritte Aertss betaalt voor een straatkelder, een regenbak en een kelderdeur van 2 voet diep 1 gr. (T. 167, f 115 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De weduwe Abraham Peeters betaalt die 1 gr. (T. 169, f 90 v).
  1719-1794: Ook dan moet nog steeds 1 gr. betaald worden voor de straatkelder, de regenbak en de kelderdeur (T. 172, f 70 r).
  In 1789 wordt dit 0,09 fr., te betalen door Jean De Vos (T. 164, f 62 v).
  Catharina De Vos lost af in 1812 (MA 3563, f 128 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zand

  Deze straat is met de verbreding van de Schelde herleidt tot minder dan de helft van wat ze was. Wij moeten ons uiteraard baseren op de situatie van daarvoor.

  Westzijde: van de Bakkerstoren/Haverstraat tot de St. Jansvliet

  Straat en nr.: Zand 14 Huisnaam: Eksterken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/3078
  Officieel Wijkboek nr.: 4/496 Wijkboek Ketgen nr.: 20/123 Cijnsboeknr.: 173
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Abraham de Riemere, Hans Schouwers en Balthasar Cremers betalen 6 oude gr. voor een liggende deur van 3 voet diep en een straatkelder (T. 167, f 22 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Peeter de Corte betaalt (T. 169, f 10 v).
  1719-1794: Nog steeds 6 oude gr. te betalen voor  liggende deur van 3 voet diep en straatkelder  (T. 172, f 12 r). In 1745-46 is Hendrik Michielsen eigenaar van het Eksterken (T. 155, f 10).
  1/10/1797: getaxeerd voor 0,54 fr. (T. 164, f 11 v).
  Begin 19de eeuw: Felix Jos Courtois betaalt de cijns af in 1812 (MA 3563, f 25 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand Huisnaam: Boterkuipken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/495 Wijkboek Ketgen nr.: 20/124 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 19/02/1622: Anna Wijns X Anthony Sprockel verwerven: "een huys met winckele, keuckene, bovencamere, solders twee kelderen [daer]aff den eenen onder strate secrete vallen[de] en[de] loopende inde Schelde gemeynen regenbacke dwelck eertyts een[en] keldere te wesen plach diene[de] tot desen huyse en[de] meede totten nabes. huyse de Fortuyn die nu is afgespleten [daer]aff den mont en[de] inganck is staende achter de Cordegarde opt bierhooft alhier....", gesitueerd in de Boecxmakerstraat tussen de Fortuin Zuidwaarts en d'Exterken Noordwaarts (SR 553, f 358 r - 360 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormde vroeger een geheel met het huis Fortuin hieronder en zou ook een deel van de Bieraccijns geweest zijn..

   

  Straat en nr.: Zand, Noordzijde naast het Bierhoofd Huisnaam: Sterre of Fortuine
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/494 Wijkboek Ketgen nr.: 20/125 Cijnsboeknr.: 152
  Eerste gekende vermelding: 1536-1537: Anthoni Adriaenssens wordt getaxeerd voor 2 vouten onder de straat en moet jaarlijks 1 oude gr. betalen (R. 9, f 15 r)??
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Jan Adriaensen moet diverse cijnzen aan de stad betalen: van de garyten 2 s. Brab., van de voute onder de strate 1 oude gr. en voor een asbak 2 oude gr. (T. 167, f 20 r).
  1630-1723: Franchois vanden Brande moet noch enkel 2 st. Brab. voor de garyte betalen en 1 oude gr. voor de straatkelder (T. 169, f 8 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormde vroeger een geheel met het huis Boterkuipken hierboven.

   

  Straat en nr.: Zand Huisnaam: Seepketel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/492 Wijkboek Ketgen nr.: 20/128 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Hendrick Laureyssen betaalt 9 s. Brab. voor een straatkelder en 12 oude gr. voor stukken (stads)erf (T. 167, f 22 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand, Maaigat Huisnaam: Grote Bijle (en Kleine Bijle)
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/3045
  Officieel Wijkboek nr.: 14/161 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 159
  Eerste gekende vermelding: 1551-1552: Mathys Pelgroms wordt getaxeerd voor een straatkelder van 7 1/2 voet breed en 6 1/2 voet diep (R. 14, f 54 r).
  Bijkomende historische gegevens: 26/03/1559 Mathys Pelgroms, bakker,  en zijn stiefzoon Medaert Wouters van zijn echtg. wijlen Margriete Peeters, gaven in erfelijk recht aan de bakker Anthonise Vaseur X Margriete Braems "Een huys, metten regenbacke, keldere onder de strate..." genaamd de Grote Bijle op de hoek van het Maaigat tussen de Kleine Bijl, dat er van af gesplitst is, en de Oliebak. Er drukt een grondcijns van 36 st. erfelijk op voor de straatkelder en nog een grondcijns van 11 st. voor de regenbak onder de straat (SR 276, f 330 r - v).
  1570-1610: Everaert Peeters betaalt in totaal 11 st. 9 gr. Brab. voor een straatkelder, een keldertrap van 2 voet en een regenbak onder de straat (T. 167, f 20 v).
  1630-1723: Melchior van Essche betaalt voor deze zaken 11 st. 9 gr. Brab. (T. 169, f 9 v).
  1719-1794: Men dient nog steeds 11 s. 9 gr. te betalen voor de straatkelder, de keldertrap van 2 voet en de regenbak onder de straat (T. 172, f 11 r). In 1745-46 was Jacques Vermielen eigenaar (T. 155, f 9).
  1/10/1808 Jean Franchois Stynen betaalt 4,27 fr. voor de straatkelder, de keldertrap en de regenbak (citerne) (T. 164, f 11 r). Merken we op dat ook de Kleine Bijle 0,27 fr. te betalen had voor een straatkelder.
  Begin 19de eeuw: in 1826 zakt de cijns naar 2,02 fr. en men bleef nog een hele tijd betalen (MA 3563, f 22 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand 24 Huisnaam: Oliebak
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/3044
  Officieel Wijkboek nr.: 4/485 Wijkboek Ketgen nr.: 20/133 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: De weduwe van Anton de Pottere betaalt 2 oude gr. voor de straatkelder (T. 167, f 20 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Pauwels Librechts betaalt de 2 oude gr. (T. 169, f 9 v).
  1719-1794:  A. Spillemaeckers genoteerd als betalend eigenaar; 1745-46: Waldenus Hullebroeck (T. 172, f 11 r; T. 155, f 9).
  1/10/1804: cijns omgezet in 0,18 fr. (T. 164, f 10 v). Deze cijns wordt in 1812 afbetaald door Jean Van Beers (MA 3563, f 21 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Oostzijde van de Haverstraat naar de St. Jansvliet

  Straat en nr.: Zand 3 Huisnaam: Swane
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/473 Wijkboek Ketgen nr.: 20/114 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Achtereenvolgens Jan Balu en Franchois Varens betalen 8 s. Brab. voor een straatkelder en 2 oude d. voor een kelderdeur van 1 voet diep (T. 167, f 23 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand 5 Huisnaam: Lammeken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/2865
  Officieel Wijkboek nr.: 4/472 Wijkboek Ketgen nr.: 20/113 Cijnsboeknr.: 180
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Henrick Roose betaalt 2 oude gr. voor een straatkelder van 12 voet diep en een kelderdeur van 3 voet diep (T. 167, f 23 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: De weduwe van J.B. van der Goes betaalt de 2 oude gr. (T. 169, f 10 v).
  1719-1794: Men betaalt 2 1/2 gr. voor de straatkelder van 12 1/2 voet diep en de kelderdeur van 3 voet diep (T. 172, f 12 v). Eigenaar in 1745-46 was Jacobus van der Scharen (T. 155, f 10).
  1/10/1800: Een zuster Fredericke betaalt 0,23 fr. per jaar (T. 164, f 11 v).
  Begin 19de eeuw: de cijns zou nog maar slechts 8 cent bedragen en door de weduwe Pauwels afgelost worden in 1812 (MA 3563, f 25 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand Huisnaam: Swerte Borsse
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/454 Wijkboek Ketgen nr.: 20/95 Cijnsboeknr.: 189
  Eerste gekende vermelding: 1630-1723: Jacques de Hollander betaalt 9 s. Brab. voor een kelderdeur en de straatkelder (T. 169, f 11 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand 43-45 (Noordhoek Vlasmarkt) Huisnaam: Sneehamer of Groot Schaap
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/2883
  Officieel Wijkboek nr.: 4/451 Wijkboek Ketgen nr.: 20/54 Cijnsboeknr.: 192
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Engelbert van Vlaenderen en daarna Hans Verheyen betalen voor de straatkelder 8 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 24 v).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Johanna Sprokel betaalt voor de straatkelder (T. 169, f 11 r).
  1719-1794: 8 s. 6 gr. Brab nog steeds te betalen (T. 172, f 13 r).
  1/10/1806: getaxeerd op 3,09 fr. (T. 164, f 13 r).
  In 1812 wordt de cijns afbetaald door de weduwe van Geertruyen (MA 3563, f 28 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormt nu een geheel met de Grote Roeland hieronder

   

  Straat en nr.: Zand 43-45 (Noordhoek Vlasmarkt en oorspronkelijk in de Vlasmarkt gesitueerd) Huisnaam: Grote Roeland
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824: 4/2884
  Officieel Wijkboek nr.: 4/470 en 14/214 Wijkboek Ketgen nr.: 22/174 Cijnsboeknr.: 193
  Eerste gekende vermelding:
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Op basis van een request van februari 1694 is een straatkelder gebouwd. Anthoni Sprokel betaalt 5 oude gr. voor een kelderdeur van 2 voet diep en 3 gulden voor een straatkelder van 18 19 voet lang (T. 169, f 11 r).
  13/4/1711: Leden van de familie van Hemeldonck verkopen een rente op "een huys wesende een hoeckhuys met vloere winckele, ceuckene, kelders oppercamers solders..." genaamd de Roelant "metten kelder onder de straete" gestaan op de hoek van het Zand t.o.v. het Rode Schaap tussen de Orgel en de straat van het Zand (SR 1028, f 414 v - 416 r).
  1719-1794: Heeft dezelfde eigenaar als het Orgel, het buurpand op de Vlasmarkt. Er moet 5 oude gr. betaald worden voor de kelderdeur van 2 voet diep en 3 gulden voor de straatkelder gemaakt op 8/2/1694 van 18 19 voet (T. 172, f 13 v).
  1/10/1804: Jan Gellaert betaalt voor de kelderdeur en de straatkelder 5,90 fr. per jaar (T. 164, f 13 r).
  Begin 19de eeuw: Door Jan Gellaert en zijn opvolgers wordt dit bedrag netjes betaald tot 1882 tot de kelder wordt afgebroken die zich op dat ogenblik bevindt op de hoek van de Van Dijkkaai en de Vlasmarkt (MA 3563, f 28 v; MA 5480, nr. 2).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: Vormt nu een geheel met de Sneehamer hierboven

   

  Straat en nr.: Zand Huisnaam: Gulden Leeuw
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/450 Wijkboek Ketgen nr.: 20/53 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Pauwels de Vos betaalt 3 oude gr. voor een straatkelder (T. 167, f 24 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zand, Noordhoek Stoofstraat Huisnaam: Twee Aschtonnen of St. Brye
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 4/438 Wijkboek Ketgen nr.: 20/44 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Adam Wouters betaalt 2 oude gr. voor een kelderdeur en een straatkelder van 16 voet diep (T. 167, f 25 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zilversmidstraat (enkel Zuidzijde)

  Straat en nr.: Zilversmidstraat (aan de Kaasstraat) Huisnaam: Wapen van Gelre
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/112 Wijkboek Ketgen nr.: 18/132 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Helwegen betaalt voor een straatkelder van 11 voet diep 4 st. 6 d. Brabants (T. 167, f 2 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zilversmidstraat Huisnaam: Drij Granaetappelen
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/113 Wijkboek Ketgen nr.: 18/133 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Helwegen betaalt voor een straatkelder van 9 voet diep 4 st. 6 d. Brabants (T. 167, f 2 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zilversmidstraat Huisnaam: Den Cop
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 2/119 Wijkboek Ketgen nr.: 18/139 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Gillis Nijs betaalt voor een straatkelder van 9 voet diep 4 st. 6 d. Brabants (T. 167, f 2 r).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zirkstraat

  Korte Zirkstraat, onpare zijde (Noordzijde) vanaf hoek Vleeshouwersstraat naar Korte Doornikstraat

  Straat en nr.: Zirkstraat 1 Huisnaam: Blanchenberch of Calverendans
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/180 Wijkboek Ketgen nr.: 5/317 Cijnsboeknr.: 836-837
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Er is een kelderdeur van 2 voet diep, een straatkelder van 10 voet diep waarop 5 s. 6 gr. Brab. betaald moeten worden en een regenbak van 4 voet diep waarop 2 s. Brab. betaald moeten worden (T. 167, f 114 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1630-1723: Jan Adriaensen betaalt de 7 s. 6 gr. Brabants (T. 169, f 89 v).
  15/10/1659: "een hoeckhuys geheeten den Calverendans eertijts twee verscheyden huysen geweest sijnde metten kelder onder straete ...", gesitueerd beneden het Vleeshuis op de hoek van de Zirkstraat tussen het huis van Jacob Kerremans Noordwaarts, de Zirkstraat Zuidwaarts, de Korte Vleeshouwersstraat Westwaarts en het huis van Cornelis vander Gracht, nu de erfgenamen van Pauwels van Laer, Oostwaarts (SR 753, f 305 r - 306 v).
  1719-1794: Jan Guilliams betaalt nu 4 gr. outs voor de kelderdeur, 5 s. 6 gr. voor de straatkelder en 2 s. voor de regenbak, in totaal nu 8 s. 6 gr. Brab. (T. 172, f 69 v).
  1/10/1794: J.B. de Wersier betaalt 3,08 fr. voor kelder, kelderdeur en regenbak (T. 164, f 62 r).
  In 1818 betalen de gebroeders en zusters van Beeck de cijns af (MA 3563, f 126 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zirkstraat, hoek Korte Doornikstraat Huisnaam: Lepeleer
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 22/188 Wijkboek Ketgen nr.: 5/327 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Jan van Somere betaalt 6 s. Vlaams voor de straatkelder van 17 voet diep en de kelderdeur van 1 voet diep (T. 167, f 113 r).
  Bijkomende historische gegevens: 23/12/1678: Michiel Stappaert jr., koopman, verwerft: "Een hoeckhuys metten kelder onder de straete", recentelijk gemeten (het ganse huis) op 358 voeten, gestaan op de hoek van de Korte Zirkstraat en de Korte Doornikstraat t.o.v. de Zirkput, tussen Engel Cuypers (in de richting van de Predikheren) en het huis De Craecke (Zirkstraat) (SR 869, f 223 v - 238 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zirkstraat, onpare zijde (Noordzijde) vanaf Korte Doornikstraat naar Lange Koepoortstraat

  Straat en nr.: Zirkstraat, hoek Korte Doornikstraat Huisnaam: Rooden Spiegel
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/178 Wijkboek Ketgen nr.: 18/91 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Herman vanden Putte  en daarna Rombout de Vryer betalen voor de straatkelder van 15 voet diep 5 s. Brab. en voor de kelderdeur van 1 voet diep 2 gr. (T. 167, f 95 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zirkstraat Huisnaam: Berckenrys
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 20/179 Wijkboek Ketgen nr.: 18/92 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 18/02/1556 o.s. (1557) De kleermaker Henrick de Houwer en zijn dochters Margriete en Geertruyt, geven in erfelijk recht aan Kerstiaene van Nuffele "Een huys metter backerye ende eenen kelder onder strate metter plaetsse regenbacke...", gesitueerd in de Zirkstraat tussen de Wolf en de Spiegel (SR 260, f 265 r - 266 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Peeter Roelants betaalt voor de straatkelder van 15 voet diep en de keldertrap 5 s. 6 gr. Brab. (T. 167, f 95 v).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

   

  Straat en nr.: Zirkstraat Huisnaam: Wolvinne
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: Wijkboek Ketgen nr.: 18/94 Cijnsboeknr.:
  Eerste gekende vermelding: 1570-1610: Niclaes Huybrechts betaalt voor de straatkelder van 14 voet diep 26 gr. (T. 167, f 95 v).
  Bijkomende historische gegevens:
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens:

  Zwartzusterstraat

  Zuidzijde

  Straat en nr.: Zwartzustersstraat, Westhoek Stoelstraat Huisnaam: St. Joos of het Wit Peerdeken
  Huidig kadasternummer: Kadasternummer 1824:
  Officieel Wijkboek nr.: 21/272 Wijkboek Ketgen nr.: Cijnsboeknr.: 673
  Eerste gekende vermelding: 1541-1542: Joos van Varenberge, schilder, wordt getaxeerd voor een voute die hij gemaakt heeft onder de straat naast zijn huis op de 'Costen de Hongerstraat' (d.i. de Stoelstraat), breed 24 voeten en diep 12 voeten. Hij moet de stad ieder jaar 12 d. Brab. grondcijns betalen, en daarnaast nog 6 Brabants eens. (R. 11, f 19 r).
  Bijkomende historische gegevens: 1570-1610: Joos de Hee[r?] en daarna de erfgenamen van Joos van Varenberg betalen voor de straatkelder 4 gr. (T. 167, f 92 v).
  1630-1723: idem (zonder vermelding eigenaar) (T. 169, f 43 r).
  Bibliografische gegevens:
  Andere gegevens: