De Peerhage, Reyndersstraat 43 (deel)

Terug naar het overzicht van de huizen

 

Verkavelaar en bouwheer Thomas Gramaye verkocht hij op 27 oktober aan koopman Jacob Janssone van Os, die op 3 november daaropvolgende ook de belendende herberg Groote Hage kon kopen Een huys oft wooninghe met winckele koeken gronde [ende] toebehoorten geheeten de peirha茆e by hem gebouwt op erve van[den] huysinghe geheet[en] de[n] haghe, gesitueerd in de Reyndersstraat tussen  de uitspan要ing Grooten Haghe (nu ook het huisnummer 43) aan de ene zijde, en het huis van Henric van Breugel aan de andere kant terwijl er van de oorspronkelijke Hage nog een stal aan de achterkant aangrensde[1].

 

Op 24 juli 1617 verkoopt J.J. van Osch de Peirhage aan Hans Save en diens echtgenote Petronella Feermans die optreden ter vervanging Jacques Feermans, broer van Petronella[2]. Zijn dochter die hij had van zijn vrouw Elisabeth Beemers, Maria Feermans, liet haar voogden haar op 14 juni 1630 inkopen zodanig dat ze bij de verdeling van de erfenis van haar vader op 30 januari 1631 eigenares werd[3] om het na haar huwelijk met de zeepzieder Gillis Jouwerens op 15 mei 1635 aan Jacques Stevens en Agneete Blommaerts te verkopen.  Ondanks het feit dat Jacques Stevens als kruidenier in de Reyndersstraat woonde in 1636, gaat het echtpaar reeds op 18 maart 1637 hun huis aan koopman Peeter Couck verkopen[4]. De volgende eigenaar vanaf 1 decem苑er 1648 is de buildrager Henrick van Schoor, gehuwd met Maeyken Manteschou負es. Zij betalen ineens 625 Car.g. en moeten daarenboven een erfrente van 118 Car.g. 15 stuivers betalen[5]. Hendrick staat in ieder geval in 1659 als bewoner vermeld en men taxeerde toen op basis van een huurwaarde van 54 gulden per jaar. Het pand was het enige woonhuis in de Reyndersstraat aan die zijde dat slechts 澭n schoorsteenpijp had. In 1667 en 1672 huurde de vettewarier Joos Brune of Bruyne aan 66 gulden per jaar.  Hij woonde nog in 1677 in de Reyndersstraat[6]. Voor 1682 kunnen we geen huur苓er aangeven aangezien alle namen onder de rubriek Peirhage doorstreept zijn.

 

De voornaamste trekster van renten op het huis, Maria Anna vanden Broeck, laat het huis door de amman na openbare verkoop voor 1050 gulden aan haar toewijzen op 25 november 1684[7]. Een hele reeks huurders bewoonden dit huis in de periode 1689-1708.  Merken wij op dat er daarbij tussen dit huis en de Grote Hage heen en weer verhuisd is geworden: Jan Van Hooff, Jan Bertels, Jaspar vanden Branden (kleermaker), Michiel Quishoudt (meersenier in 1700), Martinus vander Heerde en Joannes Backaert[8]

 

De kinderen van Maria Anna verko計en het pand op 26 augustus 1713 voor 950 gulden aan Vrouwe Hen訃ietta Catharina Bunnens, echtgenote van Baron Vecque衫ans[9]. In uitvoering van haar testament bekomt Maria Du Jardin, echtgenote van Jonker Henrico Romano de Zumallo, meier van Antwerpen, de Peirhage op 7 juli 1742[10]. Kort daarop, bij een herverdeling tussen hogerge要oemden, hun kinderen, en de wezen van wijlen Jonker Joseph Augustin Du Jardin, commu要iemeester te Mechelen, en Vrouwe Maria Philippina van der Meeren ver虺rijgen laatstgenoemde wezen de Peirhage op 29 november 1743[11]. In 1754 huurt pruiken衫aker Peeter Janssens samen met zijn vrouw en zijn twee dochters van resp. 28 en 29 jaar[12].

 

Voor 800 gulden verkoopt Jonker Frans Maximiliaen de Battin, raad en stadssecretaris te Antwerpen, in opdracht van de familie Du Jardin, het huis aan de koopman Henricus Beynen op 30 september 1762[13].  Deze beschikte sedert 1781 ook over de Grote Hage en herenigt beide panden tot het huis要ummer 43 dat we nu kennen.

In 1898 werd het huidige nummer 43 van de Reyndersstraat nog steeds als drie aparte huisnummers genoteerd. Vertrekkende naast het huidige nr. 41 waren er drie rubrieken: 33: [= Peerhage] boutique, 35: d廧ot, 37: maison[14].

Heden ten dage wordt het volledige pand Reyndersstraat 43 gebruikt door vrijmetselaars (Grootoosten van Belgi) wat meteen het 'Arbeid adelt' boven de mooie ingang verklaart.

 


 

[1] SAA, SR 486, f 88 v - 89 r.

[2] SAA, SR 527, f 161 v - 162 r; SR 558, f 106 r - v.

[3] SAA, SR 605, f 8 v - 10 r. Het is interessant om te noteren dat er nog wel wat andere goederen te verdelen waren o.m. het huis De Croone op de Steenhouwersvest en De Grooten Steen計udt op het Kasteelplein.

[4] SAA, SR 629, f 126 v - 127 r; GA 4215; SR 640, f 249 v - 250 r.

[5] SR 705, f 273 v - 274 r.

[6] SAA, GA 4829, cohier eerste wijk, nr. 185; GA. 4216.

[7] SAA, SR 911, f 191 v - 192 v.

[8] SAA, R 2516: Cohier vant huyshuergelt 1689, ongefolieerd, eerste wijk, 2de kapitein, nr. 182; GA 4832, f 64 r, nr. 182; GA 4219.  Merk op de Gaspar vanden Branden ook in de Reyndersstraat 51 heeft gewoond.

[9] SAA, SR 1038, f 49 v - 50 v. Testament van Doua訃i鋨e Bunnens d.d. 19 juni 1740: N 2320, p. 711-724.

[10] SAA, SR 1144, f 44 r - 47 v.

[11] SAA, SR 1148, f 275 r - 278 r.

[12] SAA, PK 2561: Volkstelling 1754 Ie - 4e wijk, p. 35, nr. 138.

[13] SAA, SR 1215, f  350 v - 352 r.

[14] SAA, ICO 68, formaat B, plan 9 (huisnr. 33-37).