Belgian keyboard (openSUSE Linux utf-8)

²³¬¬ &1|¡ é2@⅛ "3#£ '4¼$ (5½⅜ §6^⅝ è7{ !8[ ç9{± à0}° \¿ -_çą µ£àă Bsp 
Tab     aA@Ω zZłŁ eE€¢ rR¶® tTŧŦ yY←¥ uU↓↑ iI→ı oOœŒ pPþÞ âä[å $*]ā       
CapsLock qQæÆ sSߧ dDðРfFđª gGŋŊ hHħĦ jJjJ kKĸ& lLłŁ mMáő ù%áǎ      Enter
Shift  <>\\ wW«< xX»> cC¢© vV“‘ bB”’ nNnN ,?纠;. × :/·÷ =+ãȧ        Shift