Het geslacht Both uit Sommelsdijk (1)

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Ik wil drie personen nog extra bedanken, met name Ruud Both, die vier dozen waardevol genealogisch materiaal opgespaard heeft, en Yvonna Both-Bakker, een verre achternicht van mij die het niet kan laten om te blijven zoeken naar puzzelstukjes en deze ook nog vindt, en haar broer Jan Dingemans, die meer tegenkomt dan een naam alleen.

Bronnen:

Aanvullende websites:

Sommelsdijk na 1400

Wat betreft het ontstaan van de polder Het Oudeland van Sommelsdijk weten we middels documenten vrij goed welke plannen en afspraken gemaakt werden, wie er bij betrokken waren en hoe het werk werd uitgevoerd. Over het ontstaan van de naam is echter geen zekerheid te krijgen. Zoals zo vaak, vind men van oudsher diverse spellingswijzen vermeld, die weer gebruikt worden om ? soms onzinnige ? suggesties te doen over de herkomst van de naam. De spelling ?Zomersdijk? zou duiden op een (gedeeltelijke) bekading met een zomerdijk v?r het bedijkingsjaar 1465. ?Someldijk?, de spelling in de uitgiftebrief uit 1418, en ?Sommeldijch? uit een pachtrekening van 1339, gaven aanleiding te veronderstellen, dat de plaat somtijds wel en dan weer niet bedijkt was. De spelling die het meest op de huidige lijkt vinden we in een document van Graaf Willem IV uit 1406 dat spreekt van een ?uitgors dat gehiete is Sommelsdijc?. Maar de spelling die we onder andere bij Smallegange vinden in zijn ?Nieuwe Cronyk van Zeeland? namelijk ?Sommersdijk?, lijkt mij de spelling te zijn die weergeeft hoe de plaat oorspronkelijk moet zijn genoemd. Hoewel hiervoor geen bewijs voorhanden is, is het veelbetekenend, dat autochtone Sommerdiekers nog in de twintigste eeuw hun dorp de naam Sommerdiek gaven (en nu nog vaak geven). Het is immers een bewezen feit, dat namen of andere woorden in een streektaal een uitermate taai leven hebben en vaak een getrouwe afspiegeling zijn van de werkelijkheid van toen.

Drinkbak uit omstreeks 1450
Opgegraven drinkbak uit omstreeks 1450.

Of het gors, of delen ervan, al eerder in de 15de of misschien wel de 14de eeuw zijn ingepolderd is niet met zekerheid te zeggen. Als bijkomstig bewijs in die richting is aan te voeren, dat uit de grafelijke rekening van 1339 het bestaan van drie moerdijken blijkt. Ook werden aan de Kamerweg (tussen de Poppendamse weg en de Staverse weg) bij een opgraving door de Motte zowel een stenen drinkwaterbak als een plaggenheuvel met scherfmateriaal en etensresten aangetroffen. De scherven zijn te dateren tussen 1375 en 1400, de drinkbak, die deels tegen en deels in het vluchtheuveltje gebouwd werd, na 1450. Beide wijzen op schapenteelt, een zomerse bedrijvigheid.

Van de vier Hernessen werd Sommelsdijk als eerste ter bedijking als korenland uitgegeven. Dit vond plaats in 1418, toen Jacoba van Beieren, nu in haar hoedanigheid van Gravin van Zeeland, Sommelsdijk aan haar moeder Margaretha van Bourgondi?ter bedijking uitgaf, met alle ambachtsheerlijke rechten op de koop toe. Deze verkocht enkele stukken land aan derden, die het ook weer doorverkochten, waarop in 1430 de rest aan Floris van Borssele werd verkocht.

Sommelsdijk in 1415
Sommelsdijk rond 1415

Tot bedijking kwam het voorlopig nog niet, maar nadat in 1420 Duivenwaard en in 1435 Middelharnis ter bedijking waren uitgegeven, kwam men in 1465 tot de inpoldering.

De onderneming was er op gericht om in een keer alle platen tussen de kernbedijkingen Dirksland, Grijsoord en Middelharnis/Sommelsdijk te bedijken, waarna er een groot aaneengesloten eiland zou ontstaan. Bij dit plan waren afspraken nodig tussen de heren van de drie betrokken rechtsgebieden. De samenwerking kwam tot stand en in september 1480 werd het Sommeldijkse (en grootste) deel door Anna van Bourgondi?uitgegeven aan Lieven Claeszoon, schout van Zierikzee, Dirk Janszoon Rentmeester van Dreischor, Pieter Janszoon van Everswaert en Paulus van der Nath en anderen.

Dorp, kerk en kaai Het dorp werd, net als Middelharnis een kilometer oostelijker, aangelegd op een kreekrug waarover de Voorstraat liep, die de as vormde tussen de Kerk en de Kaai. Net als elders op het eiland Flakkee, was deze straat aan beide zijden bebouwd, met schuren aan de achterwegen. Ook de zeedijk, te linker en te rechterzijde van de haven vond men een geschikte en vooral veilige plek om te wonen. Dat men twintig jaar na de inpoldering hard aan de ontwikkeling van het dorp gewerkt had, blijkt wel uit een privilege om accijns te heffen op wijn en bier, dat de Heerlijkheid van Ambachtsvrouwe Anna van Bourgondi?in 1487 ontving. Deze inkomsten waren volgens het document nodig voor het bestrijden van de onkosten van aanleg en onderhoud van de steenstraat (waarschijnlijk de Voorstraat), van de kerk, de haven en de kaai.

Sommelsdijk in 1483
Sommelsdijk rond 1483

De kerk, waarschijnlijk een eenvoudig houten gebouw, bestond al in 1468, maar de huidige kerk stamt uit 1499. Ze had de vorm van een kruiskerk, met twee zijbeuken, een koor en een spitse toren of dakruiter op het kruis van het schip. Deze toren ging in 1625 tezamen met het dak in vlammen op. De kerk werd bediend door een pastoor en een kapelaan. De eerstbekende pastoor was Adriaan Kornelisz, in 1496. Ook in Sommelsdijk probeerde men zich in de eerste helft van de 16e eeuw te weren tegen de nieuwlichterij van de Reformatie.

Hoe de haven er in eerste aanleg heeft uitgezien is natuurlijk niet bekend, maar uit het privilege van 1487 blijkt, dat er in ieder geval een was, die bij het voortschrijden der tijd aan de veranderende behoeften en natuurlijke omstandigheden werd aangepast. Daar het dorp aanvankelijk direct aan de rivier lag, bestond de haven nog slechts uit een kleine kom en een korte verbindingsgeul direct noordwaarts naar de rivier. De haven diende, zoals mag worden verwacht, voor aan- en afvoer van goederen en personen, maar ook als vissershaven. De afwatering vond niet via de haven plaats, maar via een sluis enkele honderden meters meer westelijk onder de dijk, die de Wildemanskreek verbond met een geul die in het Haringvliet uitmondde.

Sommelsdijk in 1600
Sommelsdijk rond 1600

De Sommerdiekers visten in het Haringvliet op zalm en elft en traden op als ventjagers, die met hun kleine snelle scheepjes de grotere zeegaande visserschepen tegemoet voeren om een deel van hun vangst zo vers mogelijk op de vismarkten van bijvoorbeeld Dordrecht en Rotterdam te kunnen verkopen. Met grotere schepen uitgeruste ventjagers brachten de vis, die meestal van Middelharnisse vissers gekocht was zelfs naar Brabant, Vlaanderen en Engeland. Ter ondersteuning van deze nering, was er ter plaatse een werf waarop deze schepen gebouwd werden.

Ondanks deze bedrijvigheid, was de Heerlijkheid Sommelsdijk van meet af aan een echt landbouwdorp, waar de voor die tijd gebruikelijke gewassen verbouwd werden. Als bijzonderheid zij vermeld, dat het gebied aan drie zijden van de dorpskern, begrensd door de Langeweg de Staverseweg en de Molenweg, werd gebruikt voor tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerijen. De producten hiervan werden grotendeels per schip afgevoerd. Als enige plaats in Flakkee bezat Sommelsdijk een bierbrouwerij en twee distilleerderijen. Er was zelfs een zilversmid, iets wat het gilde der zilversmeden gewoonlijk op het platteland niet toestond.

Generatie I

I-a

Hendrick Both/Buth, geboren rond 1540.

Hendrick is getrouwd met [onbekend].

De naam is afgeleid van het patroniem van Marinus Hendrickszn Both. Over de afkomst en levenloop van Hendrick is verder niets bekend.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus Hendrickszn Both, geboren rond 1570, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Marijnus Hendrickszn Both, geboren rond 1570, zoon van Hendrick Both/Buth (zie I-a).

Marinus is getrouwd met [onbekend].

Volgens de cohier van de landen en 100ste penning over de huizen van Sommelsdijk (1616) is hij de enige "Marinus" die in aanmerking komt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Marijnuszn (Both), geboren rond 1600, volgt onder III-a

Generatie III

III-a

Hendrick Marijnuszn (Both), geboren rond 1600, overleden rond 1638, zoon van Marijnus Hendrickszn Both (zie II-a).

Hendrick is getrouwd rond 1625 met Leuntje Arensdr (Ruijckhaver), geboren rond 1600, overleden na 29 januari 1658, dochter van Adriaen Pieterszn "Arent" Ruijckhaver (landbouwer) en Arentje Jansdr.

Afbeelding van acte
Fragment van de acte waarin staat dat Hijndrick Marinisz is terugbetaald (op 22 mei 1634) voor de herstelling van de oostdam te Sommelsdijk.

Hendrick bezat een huis en 2 erven in het dorp. Leuntje wordt vermeld als weduwe in de dorpsrekeningen vanaf 1639.

Hij transporteerde 2500 moppen steen vanaf de haven naar de kerk voor de wederopbouw ervan. Volgens de inmiddels overleden heer J. L. Braber uit Dreischor, indertijd hoofdredacteur van het genealogisch tijdschrift Gens Nostra, ontstond de kerkbrand door vreugdevuren op de toren; deze vuren waren aangestoken ter ere van het langsvaren van de zilvervloot van Piet Heijn; bij deze brand werd helaas veel archief vernietigd.

Worden genoemd in dezelfde acte uit 1662: Claes Henrickszn Both heeft voorgeschoten voor de begrafenis van Lijsbeth Both... Cleas Hendrickszn Both heeft voorgeschoten doodschulden van Tannetje Hendricksdr Both... Claes Henrickszn Both heeft voorgeschoten de schuld van Frans Dury's tante Liesbeth Henricksdr Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Hendricksdr Both, overleden tussen 1655 en 1659.

  Lijsbeth is getrouwd rond 1641 met Jan Corneliszn van Bouchoute, zoon van Cornelis van Bouhoute, overleden tussen 1655 en 1659.

 2. Marijnus Hendrickszn Both, geboren rond 1627, volgt onder IV-a

 3. Tannetje Hendricksdr Both, volgt onder IV-b

 4. Aren Hendrickszn Both, geboren rond 1632, volgt onder IV-c

 5. Claes Hendrickszn Both, geboren rond 1632, volgt onder IV-d

Generatie IV

IV-a

Marijnus Hendrickszn Both, geboren rond 1627, overleden voor 1658, zoon van Hendrick Both (zie III-a) en Leuntje Arensdr (Ruijckhaver).

Marijnus is getrouwd [te Sommelsdijk] [op 29 oktober 1651] met Antonia "Tonijntje" Joostdr de Graaf, geboren rond 1630, overleden voor 1665, dochter van Joos Janszn de Graaf en Marij Arensdr. Antonia is later hertrouwd (ondertrouwd te Sommelsdijk op 14 februari 1658) met Jan Rokuszn Kempe. Jan is later hertrouwd (ondertrouwd te Sommelsdijk op 2 januari 1665) met Pietertje Cornelisdr Plokhooy, gedoopt te Sommelsdijk op 10 april 1639, dochter van Cornelis Adrianus Plokhooy en Lijsbeth Leendertsdr Duyndam.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Both, gedoopt te Sommelsdijk op 28 juni 1652 (getuigen: Klaas Hendrikz Bot, [behuwd oom] Frans Fransz [Durij], [tante] Tannetje Hendirckx [Both] en [tante] Lijsbeth Hendirikxdr [Both]).

 2. Hendrick Both, gedoopt te Sommelsdijk op 13 juli 1653 (getuigen: [oom] Claas Bot, [behuwd oom] Frans Franszn [Durij], [tante] Tannetje Henricks [Bot] en [tante] Lijsbeth Hendricks [Bot]).

  Doopinschrijving van Hendrick Both
  Doopinschrijving van Hendrick Both

 3. Helena Both, gedoopt te Sommelsdijk op 7 januari 1655 (getuigen: [oom] Klaas Hendirksz Bot, [oom] Aren Hendricksz Bot en [tante] Lijsbeth Hendirksz Bot).

  Doopinschrijving van Helena Both
  Doopinschrijving van Helena Both

 4. Marij Both, gedoopt te Sommelsdijk op 13 februari 1656 (getuigen: [oom] Teunis de Graaf, Joos Leendert, Grijtje Cornelisdr en Barbara Corn[elis]).

 5. Joost Both, gedoopt te Sommelsdijk op 8 maart 1657 (getuigen: [oom] Teunis de Graaf en Katelijn Jansdr).

IV-b

Tannetje Hendricksdr Both, dochter van Hendrick Both (zie III-a) en Leuntje Arensdr (Ruijckhaver).

Tannetje is getrouwd [te Middelharnis] [waarschijnlijk op 16 juni 1650] vóór 28 juni 1652 met Frans Franszn Durij.

25 mei 1662: 'Rekeninge van Claes Hendricksz Both, oom van Frans Dury, van deselft goederen'.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Franszn Durij, geboren op 25 oktober 1654 te Middelharnis.

IV-c

Aren Hendrickszn Both, lidmaat (13 april 1664), geboren rond 1632, begraven te Sommelsdijk op 27 februari 1713, zoon van Hendrick Both (zie III-a) en Leuntje Arensdr (Ruijckhaver).

Zijn huismerk was een naar boven wijzende pijl. Hij wordt ruim 35 jaar vermeld als Aren Hendricks Biggelaer, waarschijnlijk zegt dit iets over zijn beroep dat hij uitoefende, of zijn karakter.

Aren is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 17 september 1656 met Tannetje Hendriksdr Vlas, gedoopt te Dirksland op 16 november 1631, overleden rond 1665, dochter van Hendrik Joostzn Vlas en Jannetje Bastiaansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Both, gedoopt te Dirksland op 17 juni 1657 (getuigen: [oom] Marinus Henricxsz [Both], Pieter Ymansz [van der Wiel], [tante] Lijsbeth Henricx [Both] en [tante] Tannetje Henricx [Both]).

 2. Hendrick Both, gedoopt te Dirkslandop 26 december 1658 (getuigen: Pieter Yemans van der [van der Wiel], Corn[elis] Corstiaens, Tannetje Crijstiaens, Maitge Pieters).

 3. Lijsbeth Both, gedoopt te Dirksland op 21 december 1659 (getuigen: [oom] Claes Henricxsz [Both], Yeman Pietersz van der Wel, Tannetge Corstiaens en Maetge Pieters).

 4. Leentje Both, gedoopt te Dirksland op 15 januari 1662 (getuigen: Pieter Yemans van der Wel, Pieter Joostes en Betje Pieters).

 5. Hendrick Both, gedoopt te Dirksland op 24 juli 1663 (getuigen: Pieter Imans van der Wel en Bastiantje Wouters).

 6. Hendrick Both, gedoopt te Dirksland op 15 november 1665 (getuigen: Pieter Iemans van de Wel, Pieter Joosse, [...] Rijgherook en Heijltie Jans).

Aren is getrouwd (2) te Dirksland op 2 mei 1666 met Catelijntje Pietersdr (Melis,Meeuwelis), gedoopt te Dirksland op 27 februari 1642, overleden [op 14 november 1677 / tussen 15 december 1680 en 22 juli 1685], dochter van Pieter Pieterszn (Meeuwelis) (schoenmaker) en Anneke Claesdr Strijckwaert.

Op 26 januari 1670 koopt Arend te Rotterdam een huis aan de Kerkecingel (op de Ring) te Dirksland. Dit pand was gelegen naast de pastorie, recht tegenover de ingang van de kerk. Op de lidmaatlijsten van Dirksland staat als eerste vaak de predikant vermeld (het eerste huis aan de Ring) onmiddelijk gevolgd door de naam van iemand uit het geslacht Both, de buurman van de dominee.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, gedoopt te Dirksland op 27 februari 1667 (getuigen: Jan Blaase, [...] en Neeltje Pieters).

 2. Hendrick Both, gedoopt te Dirksland op 12 mei 1669 (getuigen: [oom] Claes Hendericksz [Both] en Bastiaentje Pieters), volgt onder V-a

 3. Leentje Both, gedoopt te Dirksland op 27 maart 1671 (getuigen: [oom] Claas Hendericksen [Both] en Truijtje Corn[elis]).

 4. Annetje Both, gedoopt te Dirksland op 8 oktober 1673 (getuigen: Pieter Pietersen, Jan Pieters en Neeltje Pieters), volgt onder Dirksland (2) - V-a

Aren is getrouwd (3) te Sommelsdijk op 22 juli 1685 met Neeltje Martensdr, gedoopt te Sommelsdijk op 30 september 1646, dochter van Maarten Jobszn en Truijtge Teunisdr. Neeltje Martensdr is eerder getrouwd geweest met Meeuwis Corneliszn.

IV-d

Claes Hendrickszn Both, landbouwer, geboren rond 1632, begraven (beluid, grote klok) te Sommelsdijk op 5 maart 1681, zoon van Hendrick Both (zie III-a) en Leuntje Arensdr (Ruijckhaver).

Claes is getrouwd te Sommelsdijk op 9 november 1656 met Geertruij Cornelisdr Plockhooy, geboren rond 1635, overleden rond 1701, dochter van Cornelis Adriaanszn Plockhooy en Lijsbeth Leendertsdr Duijndam.

Claes krijgt vanaf 1659 het toezicht op zijn neefje, geboren uit het huwelijk van zijn zus Tannetje met Frans Franszn Dury, beiden overleden (zie IV-b).

Het huismerk van Claes Both
Zijn huismerk

Aanvankelijk woont de jonge Frans Dury in het huis van zijn overleden ouders ("ende het kint daer voor saken woone"), maar kort na de afhandeling van enkele financiëe zaken belandt hij in het weeshuis van Sommelsdijk; Hij verblijft daar vier jaar tot 1662 en is waarschijnlijk na deze periode opgenomen in het gezin van Claes Both.

De berekening van Claes Both (niet door hemzelf geschreven) dateert van 1662. Het begint met een bedrag dat de openbare veiling van 29 januari 1658 heeft opgebracht, vermeert met dat uit enkele erfenisopbrengsten van overleden neefjes en nichtjes. Vervolgens toont Claes aan dat hij zoveel schulden heeft moeten maken dat het gerechtvaardigd is dat hij de woning van zijn overleden zus en zwager in bezit krijgt. De rest van de rekening is een opsomming van de onkosten die gemaakt zijn voor het onderhoud van zijn neef Frans Dury. De eindafrekening geschiedt in de "belle schambre" van het weeshuis onder het genot van enig bier.

De acte wordt door hem ondertekend met het hiernaast afgebeelde huismerk.

Volgens een inventaris van haar nalatenschap bezat het echtpaar een boomgaard van 180 roede in den Wildeman, een schuur aan de noordzijde van de Venusstraat, een huis aan de westzijde van de Enckelen Ring en een huis aan de westzijde van de Gorcumstraat. Haar erfgenamen waren haar kinderen Cornelis, Hendrick en Lena Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Claesdr Both, gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 4 september 1661 (getuigen: Kooman Arentsen, Wilhelm Teeusen en Vroutje Isaacxdr).

  Vrouwtje Isaacksdr (1661), hier vermeld als doopgetuige, komt ook voor in de stamboom van het geslacht Bette als doopgetuige voor Vrouwtje, dochter van Jan Pieterszn Bette en Huijgje Abrahamsdr (Sommelsdijk, 16 maart 1659). Grootvader Pieter Bette is geboren omstreeks het jaar 1600. Als generatiegenoot zou Jan Pieterszn Bette een neef kunnen zijn van Claes Hendrickszn Both. Een kleinzoon van deze Jan Pieterszn Bette wordt in de DTB ook wel vermeld met de familienaam Both.

  Vrouwtje Isaacksdr is gedoopt te Sommelsdijk op 4 september 1644 als dochter van Isaack Abrahamszn en Leentje Imansdr. Zij trouwde met Jacob Philipszn Pas, waaruit Philip (26-04-1665), Arentje (06-04-1667) en een kind (11-04-1671). Mogelijk is Vrouwtje kort daarna overleden, want vanaf 1678 wordt Jacob vermeld met Marij Cornelisdr Goutswaart als vrouw.

 2. Cornelis Claeszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 26 oktober 1662 (getuigen: [tante] Lijsbeth Cornelisdr), volgt onder V-b

 3. Lena Claesdr Both, vermeld (1701), gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 14 februari 1666 (getuigen: [behuwd oom] Leendert Willemsen Melckschuijt, [oom] Aren Hendricksen Bodt en [tante] Marij Cornelis Plockoy).

  Leendert Willemszn Melckschuijt is getrouwd met Marij Cornelisdr Plockhoij (een zuster van Geertruij).

  Lena is getrouwd met Cornelis Teuniszn van Eeuwen, zoon van Teunis van Eeuwen.

 4. Hendrick Claeszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 25 oktober 1671 (getuigen: [oom] Aren Heijndrixs [Both] en [behuwd tante] Catlijntje Pieters).

 5. Hendrick Claeszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 29 april 1674 (getuigen: Jan Heijndrixen en Leenje IJmans), volgt onder V-c

  Leentje Imantsdr is de vrouw van Isaack Abrahamszn, gezamelijk de ouders van de eerder genoemde Vrouwtje Isaacksdr. Een Jan Hendricksz is alleen bekend in een huwelijk met Neeltje Abrahams (een zuster van Isaack Abrahamszn?).

Generatie V

V-a

Hendrick Arenszn Both, gedoopt te Dirksland op 12 mei 1669, begraven te Dirksland op 6 maart 1748, zoon van Aren Hendrickszn Both (zie IV-c) en Catelijntje Pietersdr (Melis,Meeuwelis).

Hendrik is ondertrouwd te Goedereede op 29 september 1691 met Jacomina Claesdr "Jacomijntje" van der Wiel, gedoopt te Goedereede op 3 januari 1666, begraven te Dirksland op 19 maart 1722, dochter van Claes van der Wiel en Adriaantje Pietersdr Ro(o)ij.

Het echtpaar testeert te Melissant op 15 december 1717 en hij aldaar op 11 juli 1726.

Samen met zijn zoon Cornelis boert hij goed waardoor in de polder van Dirksland grond wordt aangekocht in Deurlo, het Gasthuisblok en de Honingeter.

Enkele opmerkelijke aktes van hem zijn bewaard gebleven. Zo liet hij onder andere een lijkschouwing verrichtten op het lichaam van zijn 20-jarige zoon Hendrik door een medich doctor, een chirurgijn en enkele notabelen van het dorp omdat hij twijfelde aan de doodsoorzaak.

Op latere leeftijd verhuurt hij zijn huis aan zijn zoon Cornelis, waarbij hij bepaalt dat hij in de voorkamer blijft wonen, dat zijn zoon die kamer moet onderhouden, hem moet bewassen, zowel van "linne als van woll", hem van huur moet voorzien en dat de vruchten van de pereboom achter het huis ook voor hem zijn. (Over die peren is kennelijk een ruzie ontstaan, want nog diezelfde dag werd een bijna identieke 2de akte opgetekend, waarbij het vruchtgebruik van de pereboom nader werd bepaald).

Hij werd enkele malen uitgesloten van het Heilige Avondmaal "om dronck" en wegens bitterheid jegens de kerkeraad.

Uit dit huwelijk:

 1. Aren Hendrikszn Both, gedoopt te Dirksland op 8 december 1692 (getuigen: [grootvader] Aren Hendr[icks] [Both] en [tante] Annetje Arens [Both]), volgt onder VI-a

 2. Cornelis Both, gedoopt te Dirksland op 15 september 1694 (getuigen: Pieter Claesz, Zara Claasz, Jan Corsz en [tante] Annetje Arens [Both]).

 3. Cornelis Hendrikszn Both, gedoopt te Dirksland op 16 oktober 1695 (getuigen: Pieter Claasz, Aren Hendr[icks] Bot en Arjaantje Pieters), volgt onder VI-b

 4. Claes Hendriksz Both, gedoopt te Dirksland op 5 december 1697, volgt onder VI-c

 5. Catelijntje Both, gedoopt te Dirksland op 4 juli 1700.

 6. Catelijntje Both, gedoopt te Dirksland op 28 augustus 1701.

 7. Pieter Both, gedoopt te Dirksland op 3 augustus 1704.

 8. Dirck Both, gedoopt te Dirksland op 11 juli 1706, volgt onder VI-d

 9. Pieter Both, gedoopt te Dirksland op 26 mei 1709.

V-b

Cornelis Claeszn Both, landbouwer, testeert (27 februari 1732), gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 26 oktober 1662, overleden rond 1733, zoon van Claes Both (zie IV-d) en Geertruij Cornelisdr Plockhooy.

Cornelis Claeszn Both wordt, samen met Nicolaas Zeeu, op 27 januari 1729 vermeld als voogd van de minderjarige kinderen van Cornelis Leendertszn Lodder en "desselfs huijsvrouw".

Cornelis is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 10 november 1686 met Gooltje Hendriksdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Truijtje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 27 april 1687.

Cornelis is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 18 mei 1689 met Pieternel Ariensdr Mosselman, overleden voor maart 1732, dochter van Arie Mosselman.

Uit dit huwelijk:

 1. Claas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 12 maart 1690.

 2. Claas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 24 juni 1691.

 3. Maria Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 november 1692, volgt onder VI-e

 4. Claes Corneliszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 april 1699, volgt onder VI-f

 5. Adriaan Both, gedoopt op 18 mei 1702 te Sommelsdijk, overleden in 1703 te Sommelsdijk.

V-c

Hendrick Claeszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Sommelsdijk op 29 april 1674, overleden te Sommelsdijk in 1707, zoon van Claes Both (zie IV-d) en Geertruij Cornelisdr Plockhooy.

Hendrick is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 4 november 1695 met Stijntje Kastelein, gedoopt te Sommelsdijk op 29 oktober 1693, dochter van Pieter Kastelijn en Neeltje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Truijtje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 24 maart 1695.

 2. Cornelia Both, gedoopt te Sommelsdijk op 14 september 1697.

  Cornelia is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 26 februari 1716 met Cornelis Walingh. Cornelis was eerder getrouwd geweest met Teuntje Ubert.

 3. Truitje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 7 mei 1699.

Hendrick is getrouwd (2) te Ooltgensplaat op 2 november 1701 met Maria Sterck, geboren te Ooltgensplaat rond 1678, dochter van Jan Sterck.

Uit dit huwelijk:

 1. Stijntje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 8 april 1703, overleden te Sommelsdijk in 1703.

 2. Marrigje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 september 1704.

  Marrigje is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 13 maart 1730 met Johannes Kote, gedoopt te Sommelsdijk op 19 maart 1706, begraven op 28 februari 1732, zoon van Huijbrecht Stoffelszn en Jannetje Davidsdr.

  Marrigje is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 14 april 1737 met Frans Stapel. Frans was eerder getrouwd geweest met Teuntje Leendertsdr Steehouwer.

 3. Klaas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 30 april 1707, overleden te Sommelsdijk in 1710.

Generatie VI

VI-a

Aren Hendrikszn Both, gedoopt te Dirksland op 8 december 1692, zoon van Hendrick Arenszn Both (zie V-a) en Jacomina Claesdr van der Wiel.

Aren is getrouwd met Jannetje Sowelsdr van der Hoek, gedoopt te Dirksland op 9 februari 1698, dochter van Sowel Gerritszn Hoek en Willempje Krijnsdr Duims. Jannetje is later hertrouwd met met Iman Admiraal.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacomijntje Both, gedoopt te Dirksland op 8 oktober 1719.

 2. Lauwerijntje Both, lidmaat (1767, 1782).

  Van Lauwerijntje zijn twee huwelijken bekend.

VI-b

Cornelis Hendrikszn Both, landbouwer, belijdenis (1735), gezworene polder Dirksland (1755-1756,1758-1760) en schepen (1763), gedoopt te Dirksland op 16 oktober 1695 (getuigen: Pieter Claasz, Aren Hendr[icks] Bot en Arjaantje Pieters ), begraven (in de kerk) te Dirksland op 5 oktober 1763, zoon van Hendrick Arenszn Both (zie V-a) en Jacomina Claesdr van der Wiel.

Cornelis is getrouwd te Dirksland op 8 mei 1718 met Anna Pietersdr van Westkapel, na overlijden echtgenoot landbouweres, gedoopt te Dirksland op 16 september 1696, overleden te Dirksland op 26 januari 1778, begraven (in de kerk, 30 gulden impost betaald voor 1ste klasse) te Dirksland op 29 januari 1778, dochter van Pieter Cornelis van Westkapel en Centje Jacobsdr Breeman.

voorblad eindafrekening
Eindafrekening van nalatenschap.

Het echtpaar testeert op 28 juli 1745 te Middelharnis en op 4 oktober 1762 te Melissant. Zij testeert nogmaals op 4 februari 1777 en 21 februari 1778 te Melissant. De eindafrekening van de nalatenschap vond plaats op 22 februari 1786.

Bron: Ruud Both

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Both, gedoopt te Dirksland op 30 juli 1719, begraven te Dirksland op 17 april 1725.

 2. Jacob Both, gedoopt te Dirksland op 14 september 1721.

 3. Jacob Cornelisz Both, gedoopt te Dirksland op 2 mei 1723, volgt onder VII-a

 4. Jacomijntje Both, gedoopt te Dirksland op 18 oktober 1727, begraven te Dirksland op 28 juni 1731.

 5. Pieter Corneliszn Both, gedoopt te Dirksland op 15 november 1729, volgt onder VII-b

 6. Hendrik Both, gedoopt te Dirksland op 4 november 1731, begraven te Dirksland op 17 april 1756.

 7. Jacomijntje Both, gedoopt te Dirksland op 6 november 1735, begraven te Dirksland op 6 december 1737.

 8. Jacomijntje Cornelisdr Both, gedoopt te Dirksland op 29 augustus 1739, volgt onder VII-c

VI-c

Claes Hendrikszn Both, gedoopt te Dirksland op 5 december 1697, zoon van Hendrick Arenszn Both (zie V-a) en Jacomina Claesdr van der Wiel.

Claes is getrouwd te Dirksland op 13 januari 1718 met Maria Klaasdr van Leerdam, gedoopt te Dirksland op 2 maart 1698, begraven te Dirksland op 30 maart 1754, dochter van Claes Arrtszn van Leerdam en Sara Arensdr.

Claes komt in de Thesauri?srekeninge tussen 1741 en 1753 herhaaldelijk voor "wegens het snoeijen van de boomen aan den Cerkensingel".

Uit dit huwelijk:

 1. Katelijntje Both, gedoopt te Dirksland op 25 september 1718.

 2. Hendrik Both, gedoopt te Dirksland op 17 september 1719.

 3. Hendrik Both, gedoopt te Dirksland op 30 maart 1721.

 4. Hendrik Both, gedoopt te Dirksland op 25 mei 1722.

 5. Arend Claeszn Both, gedoopt te Dirksland op 25 december 1723, volgt onder VII-d

 6. Hendrik Claeszn Both, gedoopt te Dirksland op 25 oktober 1725, volgt onder VII-e

 7. Jacomina Both, gedoopt te Dirksland op 26 november 1729.

 8. Sara Claesdr Both, gedoopt te Dirksland op 16 november 1737, volgt onder VII-f

 9. Katelijntje Both, gedoopt te Dirksland op 18 februari 1741, begraven op 6 september 1738 te Dirksland.

  Katelijntje is getrouwd te Dirksland op 14 mei 1769 met Zacharias van der Groef, gedoopt te Dirksland op 6 september 1738, overleden [voor 1782], zoon van Jacob van der Groef en Sijtje Jansdr Gestel.

VI-d

Dirck Hendrickszn Both, meester waagemaker (1739), woont te Oude-Tonge (1739-1740), gedoopt te Dirksland op 11 juli 1706, begraven te Dirksland op 21 december 1751, zoon van Hendrick Arenszn Both (zie V-a) en Jacomina Claesdr van der Wiel.

Dirck is getrouwd (1) met Elisabeth de Jong, begraven te Oude-Tonge op 5 april 1741. Elisabeth is eerder getrouwd geweest met Dani? van den Broeck.

Dirck is getrouwd (2) te Oude-Tonge op 28 juli 1743 met Pieternella Noordhoeve, gedoopt te Dirksland op 10 april 1695, dochter van Aren Noordhoeve en Lena Pietersdr Ruigrok.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dirckszn Both, gedoopt te Oude-Tonge op 17 mei 1744, begraven (in de kerk) te Oude-Tonge op 30 oktober 1754.

 2. Hendrik Dirckszn Both, gedoopt te Oude-Tonge op 10 november 1745, volgt onder VII-g

 3. Jacomina Dircksdr Both, gedoopt te Oude-Tonge op 10 november 1748, volgt onder VII-h

VI-e

Maria Cornelisdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 november 1692, overleden voor 1732, dochter van Cornelis Claeszn Both (zie V-b) en Pieternel Ariensdr Mosselman.

Maria is getrouwd (1) rond 1710 met Stoffel Janszn Metselaar, overleden voor 1712.

Maria is getrouwd (2) op 18 juni 1712 met Cornelis Janszn Spoor, schepen Sommelsdijk, gedoopt te Middelharnis op 24 april 1689, overleden in 1762, zoon van Johannis Cornelis Spoor en Adriana Cornelis de La Tombe. Cornelis Spoor is later getrouwd op 4 mei 1732 te Dirksland met Baartje Jansdr van Putten, dochter van Jan Cortiaanszn van Putten (zie Sommelsdijk2) en Annetje Arenszn Both. Cornelis Spoor is later getrouwd op 31 augustus 1760 te Sommelsdijk met Lena Jansdr Sakkedrager, dochter van Jan Cornelis Sakkedrager en Margriet Roelen Cavelaar. Lena Sakkedrager is eerder getrouwd geweest met Nicolaas Willemsz Buth (zie Sommelsdijk3), gedoopt op 1 augustus 1698 te Sommelsdijk, overleden voor 1760, zoon van Willem Jansz Buth en Josina Wittekoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 6 augustus 1713.

 2. Johannes Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 5 mei 1715.

 3. Cornelis Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 21 maart 1718.

 4. Cornelis Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 31 augustus 1720.

 5. Adriaan Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 10 januari 1723.

 6. Adriaan Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 23 september 1725.

 7. Adriaan Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 7 september 1727.

 8. Adriana Spoor, gedoopt te Sommelsdijk op 3 april 1729.

VI-f

Claes Corneliszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 21 april 1699, overleden (beluidt met grote klok) te Sommelsdijk in 1741, zoon van Cornelis Claeszn Both (zie V-b) en Pieternel Ariensdr Mosselman.

Claes is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 27 april 1722 met Neeltje Arensdr Langbroek, overleden te Sommelsdijk in 1729, dochter van Arend Langbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternelletje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 18 juni 1724.

 2. Maatje Claesdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 25 augustus 1726, volgt onder VII-i

Claes is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 6 januari 1730 met Willempje Crijnsdr Viskil, gedoopt te Koorndijk, dochter van Crijn Viskil.

Uit dit huwelijk:

 1. Crelis Both, gedoopt te Sommelsdijk op 13 juli 1732, overleden te Sommelsdijk in 1733.

 2. Arend Claeszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 14 maart 1735, volgt onder VII-j

 3. Cornelis Both, gedoopt te Sommelsdijk op 8 januari 1736, overleden te Sommelsdijk in 1736.

 4. Cornelis Both, gedoopt te Sommelsdijk op 30 december 1736.

 5. Krijn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 26 april 1739, overleden te Sommelsdijk in 1739.

 6. Neeltje Claesdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 oktober 1740, volgt onder VII-k

Generatie VII

VII-a

Jacob Corneliszn Both 'de oude', lidmaat Dirksland (1767, 1782), gedoopt te Dirksland op 2 mei 1723, begraven (beluid) aldaar op 14 november 1795, zoon van Cornelis Hendrikszn Both (zie VI-b) en Anna Pietersdr van Westkapel.

Op 21 januari 1796 worden als erfgenamen vermeld: Lena Noteboom weduwe van Jacob Both den Ouden en de kinderen Cornelis Jacobszn Both, Abraham Jacobszn Both, Jacob Jacobszn Both en Hendrik Boezer voor Josina Jacobszn Both.

Jacob is getrouwd (1) (ondertrouwd te Dirksland op 25 april 1754) met Cornelia Maartensdr Engels, lidmaat Dirksland (1767), geboren te Dirksland rond 1725, begraven aldaar op 11 juli 1770, dochter van Maarten Engels.

Uit dit huwelijk:

 1. Josina/Gesina Both, lidmaat Dirksland (1784), gedoopt te Dirksland op 14 december 1755, begraven aldaar op 27 oktober 1796.

  Josina is getrouwd te Dirksland op 10 mei 1778 met Hendrick Boeser, kaaijgast, beurtschipper op Rotterdam, gedoopt te Dirksland op 29 februari 1756, begraven aldaar op 9 juli 1805, zoon van Wouter Boeser en Elisabeth van den Broek.

 2. Jacomina Both, gedoopt te Dirksland op 27 december 1757, begraven aldaar op 16 december 1757.

 3. Cornelis Jacobszn Both, gedoopt te Dirksland op 20 november 1762, volgt onder VIII-a

 4. Abraham Jacobszn Both, gedoopt te Dirksland op 20 mei 1764, volgt onder VIII-b

 5. Jacob Jacobszn Both, gedoopt op 11 mei 1766 te Dirksland, volgt onder VIII-c

 6. Maarten Jacobszn Both, gedoopt te Dirksland op 9 april 1769, begraven aldaar op 22 juli 1774.

Jacob is getrouwd (2) (na 1775?) met Lena Noteboom, mogelijk gedoopt te Nieuwe-Tonge op 1 juli 1759 als dochter van Cornelis Noteboom en Anna Noordlander.

VII-b

Pieter Corneliszn Both, landbouwer, lidmaat Dirksland (1767, 1782, 1797), gezworene polder Dirksland (1780-1790), portionaris Geldersche meestoof en schepen van Melissant (1782-1797), gedoopt te Dirksland op 15 november 1729, begraven te Melissant op 2 oktober 1798, zoon van Cornelis Hendrikszn Both (zie VI-b) en Anna Pietersdr van Westkapel.

Handtekening van Pieter Both
Handtekening van Pieter Both

Pieter kocht de Coomanstee op 12 januari 1774, maar mocht hem pas betrekken op 1 september 1778 wegens een bestaande pachtovereenkomst. Omstreeks 1830 werd de boerderij door de erfgenamen verkocht. De stee heette later "Het Groene Woud" en brandde enkele jaren geleden na blikseminslag af. Thans staat er een nieuw gebouwde boederij. Het 16de deel van de Geldersche meestoof werd door zijn erfgenamen verkocht op 1 juli 1830.

Bron en foto's: Ruud Both

Pieter is getrouwd (1) te Dirksland op 6 mei 1753 (ondertrouwd aldaar op 12/13 april 1753) met Jannetje Bijesdr Swaenhil, gedoopt te Dirksland op 20 december 1724, begraven aldaar op 13 mei 1756, dochter van Beije Beijeszn Swaenhil (landbouwer) en Willemtje Jansdr Koning.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 10 maart 1754, begraven aldaar op 14 mei 1754.

 2. Beije Pieterszn Both, geboren te Dirksland op 21 december 1755, gedoopt aldaar op 25 december 1755 (getuige: Willemtje Konink), volgt onder VIII-d

Pieter is getrouwd (2) te Dirksland op 8 november 1756 met Jannetje Melissant, lidmaat (1767), gedoopt te Dirksland op 20 augustus 1728, begraven aldaar op 12 december 1775, dochter van Adriaen Corneliszn Melissant en Grietje Jansdr Gebuijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Both, gedoopt te Dirksland op 30 oktober 1757, begraven aldaar op 12 november 1757.

 2. Grietje Both, (tweeling) gedoopt te Dirksland op 21 september 1760, begraven op 1 of 13 oktober 1760.

 3. Cornelis Both, (tweeling) gedoopt te Dirksland op 21 september 1760, begraven op 1 of 13 oktober 1760.

 4. Grietje Pietersdr Both, gedoopt te Dirksland op 3 januari 1762, volgt onder VIII-e

 5. Adrianus Both, (tweeling), gedoopt te Dirksland op 11 januari 1765, begraven aldaar op 19 januari 1765.

 6. Cornelis Both, (tweeling), gedoopt te Dirksland op 11 januari 1765, begraven aldaar op 19 januari 1765.

 7. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 29 juni 1766, begraven te Melissant op 28 oktober 1784.

 8. Adriana Both, gedoopt te Dirksland op 18 juni 1769, begraven aldaar op 9 augustus 1769.

 9. Cornelis Both, gedoopt te Dirksland op 24 november 1771, begraven aldaar op 12 februari 1773.

 10. Cornelis Pieterszn Both, gedoopt te Dirksland op 26 september 1773, volgt onder VIII-f

Pieter is getrouwd (3) te Dirksland op 28 maart 1779 met Neeltje van den Doel, gedoopt te Dirksland op 30 januari 1752, begraven te Melissant op 16 januari 1787, dochter van Gillis Mattheusz van den Doel en Cornelia Jobsdr Noordhoeve.

Uit dit huwelijk:

 1. Hester Both, gedoopt te Dirksland op 19 maart 1780, begraven te Melissant op 19 april 1780.

 2. Jacob Both, gedoopt te Dirksland op 2 december 1781, begraven te Melissant op 14 februari 1782.

 3. Hester Pietersdr Both, gedoopt te Dirksland op 19 januari 1783, volgt onder VIII-g

 4. Jacob Both, gedoopt te Dirksland op 25 juni 1786, overleden te Melissant op 29 september 1787.

Pieter is getrouwd (4) (ondertrouwd te Melissant op 19 december 1788) met Neeltje in 't Veld, dochter van Cornelis in 't Veld en Cornelia Droogsteen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 20 september 1789, begraven te Melissant op 28 mei 1794.

 2. Johanna Both, gedoopt te Dirksland op 1 januari 1792, volgt onder VIII-h

 3. Jacomijntje Both, gedoopt te Dirksland op 11 mei 1794, begraven te Melissantop 31 mei 1794.

 4. Cornelia Pieterse Both, particuliere (1842), geboren te Herkingen, gedoopt te Dirksland op 4 juli 1795, overleden te Zierikzee op 2 januari 1842.

  Cornelia is getrouwd te Zierikzee op 12 augustus 1829 met Jacob van Burg, koopman, koffiehuishouder (1842), geboren te Elkerzee rond 1797, zoon van Leendert Maartenz van Burg (landbouwter) en Maatje Cornelisdr Stoel.

 5. Jacomina Both, geboren te Dirksland op 10 oktober 1797, gedoopt aldaar op 15 oktober 1797, volgt onder VIII-i

Perceel nummer 9

Afbeelding verkaveling in de polder Oud-Melissant.
Kadastrale kaart met de ligging van de Koomanstee.

"Enige historische fragmenten betreffende de in de polder Oud-Melissant gelegen vier boederijen". De tekst is uit het tijdschrift Ons Voorgeslacht 1982, pagina 84 en 85, door heer M. Zaaijer.

De hofstede, die voor de brand de naam "Groenewoud" droeg, werd in de zeventiende eeuw - zoals uit de kaart van 1696 blijkt - "Coomans Stee" genoemd. In een acte uit die tijd werd hij omschreven als een bouwwooning bestaande in huijs, schuur, wagenhuijs, ovenkeet en verdere timmeragie en plantagie met 32 gemeten, 290 roeden land, gelegen in de polder Oud-Melissant op nummer 9.

Aan het eind van de zeventiende eeuw was Abraham Janszn Lodder de eigenaar. Na zijn dood omstreeks 1720 ging het eigendom over op zijn vrouw Celia Arensdr van Ackere. Volgens een acte op datum van 21 mei 1723 hertrouwde zij op huwelijkse voorwaarden met Leendert Pieterszn Visser, die als "bouwknegt" te haren huize woonde (zie bronvermelding 1). Het "Quohier der verpondingen van alle huijsen en andere gebouwen in Melissant" van 24 februari 1731 vermeldt, onder nummer 21, Leendert Visser als bewoner en de gebruiker van een "bouhuijs, schuur, buur met omtrent 33 gemeten eijgeland".

Satelietfoto van de verkaveling in de polder Oud-Melissant.
De situatie anno 2006.

Nadien kwam de stee in het bezit van Daniel van der Ham. Dit bleek uit een acte op datum van 6 januari 1764, welke betrekking had op de verkoop van een bouwwoning met 32 gemeten, 290 roeden land door Daniel van der Ham aan de weledelgeboren vrouwe douari?e van wijlen de weledelgestrenge heer Daniel de Beaufort, in leven gecommiterde Raad ter Admiraliteit in Zeeland. Bij deze transactie werd zij vertegenwoordigd door haar rentmeester de heer Gerard ten Haagen, burgemeester en raad in de Vroedschap van de stad Tholen. Tevens werd geregeld dat Daniel van der Ham als pachter op de boederij kon blijven (zie bronvermelding 2).

Vervolgens ging het eigendom over op de vrouwe Johanna Catharina Schorer, die getrouwd was met meester Cornelis van Citters, gedeputeerde wegens de Eerste Edele der Provinciale Rekenkamer van Zeeland, mitsgaders Raad van de stad Vlissingen, enzoverder.

Na haar dood verkochten haar man en de heer P. Changuion - in hoedanigheid als executeurs van haar testament - de boederij met het land aan Pieter Corneliszn Both, die Daniel van der Ham als pachter was opgevolgd. In de hierop vetrekking hebbende acte op datum van 12 januari 1774 wordt de boederij omschreven als "een extra schoone, hegte, sterke en binnen weinig jaren geheel nieuw getimmerde bouwwoninge, bestaande in huis, schuur, wagenhuis, ruime ovenkeet en loots voor een kaarenmoole met gevolge van 32 gemeten, 290 roeden land gelegen in de polder Oud-Melissant op de kaart geteekend nummer 9" (zie bronvermelding 2).

De Coomanstee voor de brand
De Koomanstee voor de brand.

Omstreeks 1830 verkochten de erven van Cornelis Both de boederij aan Willem Jospeh baron van Brienen van de Groote Lindt, Dortmondt, Stadt aan het Haringvliet. In 1856 verkreeg Angelique Adelaide Louise Caroline baronesse van Brienne, die gehuwd was met Simon Gerard prins d'Alsac, het eigendom.

De 300 jaar oude boederij is later afgebrand en er staat nu een nieuwe boederij. Ruud Both heeft foto's genomen van zowel de oude boederij, zoals het was voor de brand, als de nieuw gebouwde boederij.

Bron: 1.) Notarieel Archief Melissant, nummer 5792; 2.) Rechterlijk Archief Melissant, nummer 7 en 21.

VII-c

Jacomijntje Both, gedoopt te Dirksland op 29 augustus 1739, begraven (in het koor) aldaar op 7 december 1776, dochter van Cornelis Hendrikszn Both (zie VI-b) en Anna Pietersdr van Westkapel.

Jacomijntje is getrouwd op 17 februari 1760 met Mattheus "Teeuwis" Kardux, gedoopt te Dirksland op 8 december 1736, bgraven te Herkingen op 13 oktober 1811, zoon van Willem Janszn Kardux en Cornelia Jaquest Braber. Mattheus Kardux is later getrouwd te Oude-Tonge op 11 oktober 1778 met Maria van Es.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cardux, gedoopt te Dirksland op 7 december 1761.

 2. Cornelia Cardux, gedoopt te Dirksland op 9 mei 1762.

 3. Cornelis Cardux, gedoopt te Dirksland op 30 september 1764.

  Cornelis is getrouwd (1) met Ariaantje de Blok.

  Cornelis is getrouwd (2) te Dirksland op 27 augustus 1812 met Jacomijntje Stadhoek, geboren te Melissant rond 1794, dochter van Jan Stadhoek en Arendje van der Valk.

 4. Johannes Cardux, gedoopt te Dirksland op 1 juni 1766.

 5. Willem Cardux, gedoopt te Dirksland op 1 januari 1769.

 6. Pieter Cardux, gedoopt te Dirksland op 18 november 1770.

 7. Jacob Cardux, gedoopt te Dirksland op 21 juni 1772.

 8. Pieter Cardux, gedoopt te Dirksland op 7 mei 1775.

 9. Maria Cardux, gedoopt te Dirksland op 7 mei 1775.

VII-d

Arend Claeszn Both, gedoopt te Dirksland op 25 december 1723, overleden in 1765, zoon van Claes Hendrickszn Both (zie VI-c) en Maria Klaasdr van Leerdam.

Arend is getrouwd te Stad aan het Haringvliet op 31 augustus 1749 met Angenietje Bakker, geboren te Stad aan het Haringvliet, overleden in 1765, dochter van Hendrick Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Both, gedoopt te Oude-Tonge op 14 mei 1752.

 2. Klaas Both, gedoopt te Oude-Tonge op 16 januari 1757.

 3. Maria Both, gedoopt te Oude-Tonge op 4 juni 1758.

 4. Jacomijntje Both, gedoopt te Oude-Tonge op 1 februari 1764.

 5. Klaas Both, gedoopt te Oude-Tonge op 8 september 1765.

VII-e

Hendrik Claeszn Both, lidmaat (1767, 1782), gedoopt te Dirksland op 25 oktober 1725, begraven aldaar op 22 juni 1797, zoon van Claes Hendrickszn Both (zie VI-c) en Maria Klaasdr van Leerdam.

Hendrik is getrouwd (1) te Dirksland op 2 mei 1751 met Annetje Arendsdr Roon, lidmaat (1767, 1782), dochter van Arend Roon.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, naaister, lidmaat (1782, 1797, 1805), gedoopt te Dirksland op 20 februari 1752, overleden aldaar op 25 februari ...

  Maria is getrouwd ..., vleeshouwer, spekslager, gedoopt te Dirksland op 17 maart 1754, overleden aldaar op 1 november 1780.

 2. Klaasje Both, gedoopt te Dirksland op 25 december 1755, volgt onder VIII-j

 3. Catelijntje Both, gedoopt te Dirksland op 19 november 1758, overleden aldaar op 14 november 1763.

 4. Klaas Both, gedoopt te Dirksland op 30 januari 1763, overleden aldaar op 14 november 1763.

 5. Klaas Both, gedoopt te Dirksland op 30 januari (of juni) 1765.

 6. Catelijntje Hendriksdr Both, geboren te Dirksland op 19 november, gedoopt aldaar op 24 november 1765, volgt onder VIII-k

Hendrik is getrouwd (2) te Dirksland op 25 april 1790 met Neeltje Philipsdr Admiraal, overleden voor 29 september 1796, dochter van Philip Admiraal. Neeltje is eerder getrouwd geweest met Thomas van Loo.

VII-f

Sara Claesdr Both, gedoopt te Dirksland op 16 november 1737, dochter van Claes Hendrickszn Both (zie VI-c) en Maria Klaasdr van Leerdam.

Sara is getrouwd te Dirksland op 5 juni 1763 met Jan Arendsz Roon, zoon van Arend Roon.

Uit dit huwelijk:

 1. Arend Roon, gedoopt te Dirksland op 11 maart 1764.

 2. Klaas Roon, gedoopt te Dirksland op 9 mei 1769.

 3. Dimme Roon, gedoopt te Dirksland op 9 mei 1773.

 4. Maria Roon, gedoopt te Dirksland op 27 december 1775.

VII-g

Hendrik Dirckszn Both, gedoopt te Oude-Tonge op 10 november 1745, begraven (in de kerk) aldaar op 7 december 1773, zoon van Dirck Both (zie VI-d) en Pieternella Noordhoeve.

Hendrik is getrouwd te Oude-Tonge op 14 augustus 1768 met Geertrui Lageweij. Geertrui is eerder getrouwd geweest met Dingeman van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternel Both, gedoopt te Oude-Tonge op 23 oktober 1770.

 2. Dirk Both, gedoopt te Oude-Tonge op 9 augustus 1772.

Volgend huwelijk is wel gevonden maar kan niet dezelfde als bovengenoemde Hendrik zijn!

VII-h

Jacomina Dircksdr Both, gedoopt te Oude-Tonge op 10 november 1748, begraven aldaar op 14 januari 1796, dochter van Dirck Both (zie VI-d) en Pieternella Noordhoeve.

Jacomina is getrouwd te Oude-Tonge op 13 maart 1770 met Pieter Barendszn Visbeen, gedoopt te Dirksland op 9 maart 1743 (getuige: Dijna Pieterse Visbeen ), begraven aldaar op 10 mei 1777, zoon van Barend Pieterszn Visbeen en Willemijntje Denkelaar. Pieter Barendszn Visbeen is eerder getrouwd geweest op 4 december 1763 te Sommelsdijk (ondertrouw op 10 november 1763 te Sommelsdijk) met Maatje van de Donk. Maatje van de Donk is eerder getrouwd geweest met Arij Gerritszn Lodder.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Visbeen, arbeider, gedoopt te Dirksland op 24 december 1771 (getuigen: Pieternella van Noorthoeve), overleden te Oude-Tonge op 3 oktober 1858.

  Dirk is getrouwd (1) te Oude-Tonge op 20 februari 1797 met Pieternella Mauritsdr van Es, gedoopt te den Bommel op 5 januari 1772, overleden te Oude-Tonge op 27 januari 1808, dochter van Maurits Janszn van Es en Lena Pietersdr van de Leest.

  Dirk is getrouwd (2) te Oude-Tonge op 24 maart 1820 met Lodewijka Bruinse, gedoopt te Oude-Tonge op 1 maart 1772, overleden aldaar op 19 maart 1853, dochter van Krijn Bruinse en Maria Hartman. Lodewijka is eerder getrouwd geweest met Dingeman van Noord, overleden te Oude-Tonge op 9 september 1818.

 2. Barend Visbeen, gedoopt te Dirksland op 4 september 1775 (getuigen: Johanna Visbeen).

 3. Pieter Visbeen, gedoopt te Dirksland op 19 oktober 1779 (getuigen: Neeltje Visbeen), overleden te Oude-Tonge op 14 maart 1858.

  Pieter is getrouwd (1) te Oude-Tonge op 6 augustus 1795 met Lena Verboom, gedoopt te Oude-Tonge op 26 september 1779, overleden aldaar op 24 maart 1835, dochter van Matthijs Verboom en Elisabeth Voorn.

  Pieter is getrouwd (2) te Oude-Tonge op 3 november 1835 met Cornelia Melissand, gedoopt te Herkingen op 19 juli 1799, overleden te Oude-Tonge op 25 april 1879, dochter van Jan Melissand en MariaKamerling. Cornelia is eerder getrouwd geweest met Adrianus Oostdijk.

VII-i

Maatje Claesdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 25 augustus 1726, dochter van Claes Corneliszn Both (zie VI-f) en Neeltje Langbroek.

Maatje is getrouwd (ondertrouw te Middelharnis op 24 of 29 maart 1752) met Leendert Leendertszn Koutijser, zoon van Leendert Leendertszn Koutijser en Anna "Tannetje" Jacobsdr Chijsse.

Uit dit huwelijk:

 1. Annetje Koutijser, gedoopt te Middelharnis op 10 september 1753.

 2. Neeltje Koutijser, gedoopt te Middelharnis op 1 december 1754.

 3. Lena Koutijser, gedoopt te Middelharnis op 27 september 1758.

 4. Klaas Koutijser, gedoopt te Middelharnis op 6 januari 1760.

 5. Pieternel Koutijser, gedoopt te Middelharnis op 13 december 1761.

VII-j

Arend Claeszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 14 maart 1735, overleden in 1783, zoon van Claes Corneliszn Both (zie VI-f) en Willempje Crijnsdr Viskil.

Arend is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 12 december 1754 met Cornelia Heijdus, overleden te Sommelsdijk in 1765.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 12 december 1754, overleden aldaar in 1759.

 2. Maatje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 22 mei 1757, overleden aldaar in 1763.

 3. Pieter Arendszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 16 februari (of maart) 1760, volgt onder VIII-l

 4. Klaas Both, gedoopt te Sommelsdijk op 30 november 1764, overleden aldaar in 1765.

Arend is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 23 december 1770 (impost betaald aldaar op 20 november 1770) met Maatje van der Kers, overleden vóór augustus 1776

Arend heeft een verhouding gehad rond augustus 1676 (na de dood van zijn 2e echtgenote) met Kommertje de Geus, gedoopt te Sommelsdijk op 8 maart 1749, overleden te Dirksland op 10 september 1820, dochter van Job de Geus en Maatje Michiels van der Valk. Kommertje is eerder getrouwd geweest te Sommelsdijk op 15 december 1768 (ondertrouwd aldaar op 24 november 1768) met Hermanus Onter, afkomstig van Veere. Kommertje is later getrouwd te Sommelsdijk op 17 november 1785 met Arij Mutzes, gedoopt te Dirksland op 22 januari 1766, vermoedelijk overleden op 17 april 1805, zoon van Martinus Mutzus en Martha van de Donk.

Fragment CD, doop van Arentje Bot
Doopinschrijving van Arentje Bot, volgens de CD Hollandse Families. Arent en Kommertje zijn ongehuwd.

Uit deze verhouding:

 1. Arentje Both, gedoopt te Sommelsdijk op 24 maart 1777.

  Arentje is getrouwd (ondertrouwd te Sommelsdijk op 24 mei 1798) met Cornelis Breur, geboren te Middelharnis, zoon van [Cornelis Arendszn Breur en Willemina Cornelia Kabas] of [Cornelis Gerritszn Breur en Neeltje Cornelisdr van Vliet]. Cornelis is eerder getrouwd geweest met Willempje Ottervanger.

Arend is getrouwd (3) te Sommelsdijk op 22 januari 1783 (impost betaald aldaar op 22 januari 1783) met Geertruij Oosterling, gedoopt te Oude-Tonge op 17 augustus 1749, overleden aldaar in 1785, dochter van Hendrik Willemszn Oosterling en Cornelia Willemsdr Franse. Geertruij is eerder getrouwd geweest op 5 mei 1771 met Gerrit van Biert.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Arendszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 23 november 1783, volgt onder VIII-m

VII-k

Neeltje Claesdr Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 oktober 1740, overleden aldaar op 26 december 1808, dochter van Claes Corneliszn Both (zie VI-f) en Willempje Crijnsdr Viskil.

Neeltje is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 30 maart 1766 (impost betaald aldaar op 12 februari 1766) met Adrianus Mulder, geboren te Den Bommel.

Neeltje is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 13 juni 1772 met Adriaan Kapteijn, geboren te Zevenhuizen.

Maart 1797: Neeltje Claasdochter Both, huisvrouw van Adriaan Kapteijn, 56 jaar, arm, woont aan de Oostdijk te Sommelsdijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Kapteijn, gedoopt te Sommelsdijk op 2 januari 1774.

 2. Petronella Kapteijn, gedoopt te Sommelsdijk op 13 oktober 1776.

 3. Willemtje Kapteijn, gedoopt te Sommelsdijk op 1 november 1778.

 4. Krina Kapteijn, gedoopt te Sommelsdijk op 16 september 1781.

 5. Krijn Kapteijn, gedoopt te Sommelsdijk op 20 oktober 1783.

  Krijn is getrouwd te Middelharnis op 25 november 1825 met Maria Westdijk, geboren te den Bommel op 21 maart 1794, dochter van Wouter Westdijk en Pleuntje Reedijk.

Generatie VIII

VIII-a

Cornelis Jacobszn Both, gedoopt te Dirksland op 20 november 1762, overleden aldaar op 29 maart 1813, zoon van Jacob Corneliszn Both (zie VII-a) en Cornelia Maartensdr Engels.

Cornelis is getrouwd te Dirksland op 4 juni 1780 met Grietje Heimberg, gedoopt te Dirksland op 15 maart 1761, overleden aldaar op 31 maart 1818, dochter van Jan Gerritszn Heimberg en Geertje Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Both, gedoopt te Dirksland op 3 januari 1781, begraven aldaar op 14 november 1795.

 2. Geertje Both, gedoopt te Dirksland op 13 april 1783.

 3. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 29 augustus 1784, begraven aldaar op 7 december 1784.

 4. Geertje Both, gedoopt te Dirksland op 25 januari 1786, volgt onder IX-a

 5. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 9 november 1788, volgt onder IX-b

 6. Lijntje Both, gedoopt te Dirksland op 7 december 1791, volgt onder IX-c

 7. Jacoba Both, geboren te Dirksland op 19 februari 1796, volgt onder IX-f

 8. Jan Both, geboren te Dirksland op 21 januari 1801, gedoopt aldaar op 1 februari 1801, volgt onder IX-d

VIII-b

Abraham Jacobszn Both, boer, "pomper aan de perspomp van de brandspuijt" (1803), gedoopt te Dirksland op 20 mei 1764, overleden aldaar op 13 juli 1831, zoon van Jacob Corneliszn Both (zie VII-a) en Cornelia Maartensdr Engels.

Abraham is getrouwd te Dirksland op 13 juni 1790 met Leuntje Groenewegen, gedoopt te Dirksland op 3 mei 1767, overleden aldaar op 19 juni 1826, dochter van Mattheus "Teeuwis" Isaacszn Groenewegen en Maria Fil?.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 16 februari 1791, begraven aldaar op 21 maart 1791.

 2. Mattheus Both, gedoopt te Dirksland op 5 mei 1792, begraven aldaar op 28 augustus 1793.

 3. Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 9 augustus 1794, volgt onder IX-e

 4. Matteus Both, geboren te Dirksland op 6 februari 1797, gedoopt aldaar op 19 september 1797, begraven aldaar op 19 oktober 1798.

 5. Jacob Both, geboren te Dirksland op 28 april 1798, volgt onder IX-f

 6. Mattheus Both, geboren te Ooltgensplaat op 28 augustus 1800, volgt onder IX-g

 7. Maria Both, gedoopt te Dirksland op 9 november 1802, begraven aldaar op 1 november 1804.

 8. Maria Both, geboren te Dirksland op 29 augustus 1805, gedoopt aldaar op 8 september 1805, begraven aldaar op 29 november 1807.

 9. Maria Both, geboren te Dirksland op 23 oktober 1808, volgt onder IX-h

VIII-c

Jacob Jacobszn Both, lidmaat (1793), dagloner, "pomper aan de perspomp van de brandspuijt" (1803), gedoopt te Dirksland op 11 mei 1766, overleden aldaar op 16 oktober 1825, zoon van Jacob Corneliszn Both (zie VII-a) en Cornelia Maartensdr Engels.

Jacob is getrouwd te Dirksland op 10 mei 1789 met Maria Pietersdr Kalle, gedoopt te Dirksland op 31 augustus 1766, overleden aldaar op 30 mei 1807, dochter van Pieter Cornelisz Kalle en Adriana Marcus Karon.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jacobsdr Both, gedoopt te Dirksland op 28 maart 1790, volgt onder IX-i

 2. Adriana Both, gedoopt te Dirksland op 22 mei 1791, volgt onder IX-j

 3. Jacomina Both, gedoopt te Dirksland op 11 december 1793.

 4. Pieternella "Pietertje" Both, geboren te Dirksland op 15 april 1796, gedoopt aldaar op 1 mei 1796, begraven op 19 november 1796.

 5. Pieternella "Pietertje" Both, geboren te Dirksland op 29 oktober 1797, volgt onder IX-k

 6. Jacob Both, geboren te Dirksland op 28 juni 1802, gedoopt aldaar op 11 juli 1802, overleden aldaar op 10 oktober 1810.

VIII-d

Beije Pieterszn Both, landbouwer, portionaris meestoof "de Fortuin" (1806) en lid van het Bestuur voor het Platteland (1817-1828), geboren te Dirksland op 21 december 1755, gedoopt aldaar op 25 december 1755 (getuige: Willemtje Konink), overleden aldaar op 1 januari 1829, zoon van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Jannetje Beijesdr Swaanhil.

Het Bestuur voor het Platteland was een commissie bestaande uit enkele der hoogbelaste inwoners van de gemeente.

Beije was landbouwer op de (verdwenen) boederij in het blok De Manezee aan de Tweede Stoofweg in de polder van Dirksland, gekocht op 30 augstus 1798 met 52 gemeten 178 roeden "costbaar land" voor 10.000 gulden. Op 19 februari 1829 wordt de boederij te koop gezet door zijn erfgenamen en op 26 februari 1829 verkocht aan Johannes Agathinus en Cornelis van Weel voor de prijs van 3.840 gulden. Het achtste deel (portie) van de meestoof werd eveneens verkocht door de erfgenamen.

Beije is getrouwd (1) te Dirksland op 29 februari 1784 met Jannetje Jacobsdr Volwerk, gedoopt te Dirksland op 3 maart 1765, begraven aldaar op 25 april 1799, dochter van Jacob Andrieszn Volwerk en Lijsbeth Fransdr Trommel.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Beijeszn Both, gedoopt te Dirksland op 5 juni 1785, volgt onder IX-l

 2. Jacob Both, gedoopt te Dirksland op 7 januari 1787, begraven (koor, beluid) aldaar op 17 september 1793.

 3. Cornelis Both, gedoopt te Dirksland op 25 januari 1789, begraven (koor) aldaar op 7 oktober 1796.

 4. Leendert Both, gedoopt te Dirksland op 17 april 1791, begraven (koor) aldaar op 10 juli 1793.

 5. Jannetje Beijesdr Both, gedoopt te Dirksland op 4 november 1792.

  Jannetje is getrouwd met Leendert Buth, gedoopt te Sommelsdijk op 8 maart 1789, zoon van Johannes Arendsz Buth (zie sommelsdijk (3) - VII-h) en Krijntje Gerritsdr Tichelman, volgt onder sommelsdijk (3) - VIII-k

 6. Lijsbeth Both, geboren te Dirksland op 24 december 1796, gedoopt aldaar op 1 januari 1797, begraven aldaar op 1 maart 1797.

 7. Jacob Both, geboren te Dirksland op 29 maart 1799, gedoopt aldaar op 21 april 1799, overleden aldaar op 9 augustus 1805.

Beije is getrouwd (2) te Dirksland op 7 januari 1800 met Krijna Pietersdr Troost, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 2 oktober 1774, begraven te Dirksland op 3 oktober 1805, dochter van Pieter Jacobszn Troost en Barbara Kommersdr Tanis.

Uit dit huwelijk:

 1. Barbera Both, geboren te Dirksland op 31 oktober 1800, volgt verder IX-q

 2. Cornelis Both, geboren te Dirksland op 15 februari 1803, volgt verder IX-n

Beije is getrouwd (3) te Dirksland op 2 juli 1806 met Adriana Dekker, gedoopt te Middelharnis op 5 oktober 1780, dochter van Frans Dirkszn Dekker en Jannetje Hendriksdr van de Roovaart.

Volgens de overlijdensakte van Beije zou hij bij zijn overlijden echtgenoot zijn van Adriana Zeedijk.

VIII-e

Grietje Pietersdr Both, tapster, gedoopt te Dirksland op 3 januari 1762, overleden te Middelharnis op 21 mei 1818, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Jannetje Melissant.

Grietje is getrouwd (1) te Dirksland op 14 september 1783 (ondertrouw te Dirksland/Melissant op 22 augustus 1783) met Marinus Brooshooft, herbergier, tapper, gedoopt te Dirksland op 26 september 1756, begraven aldaar op 31 augustus 1807, zoon van Marinus Brooshooft en Pietertje Bruggeman. Marinus Brooshooft is eerder getrouwd geweest met Maria Woor.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Brooshooft, gedoopt te Dirksland op 28 december 1783.

 2. Pieter Brooshooft, gedoopt te Dirksland op 22 mei 1785.

  Pieter is getrouwd (1) met Maatje van de Gevel.

  Pieter is getrouwd (2) te Dirksland op 5 mei 1814 met Lena van der Schenk, geboren te Dirksland rond 1796, dochter van Pleunis van der Schenk en Willemtje van den Berg.

Grietje is getrouwd (2) te Dirksland op 12 maart 1811 met Joost van der Wagt, gedoopt te Middelharnis op 3 april 1752, zoon van Andries Willem van der Wagt en Neeltje Joostdr Pais.

VIII-f

Cornelis Pieterszn Both, boer, gedoopt te Dirksland op 26 september 1773, overleden te Melissant op 13 januari 1820, zoon van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Jannetje Melissant.

Cornelis is getrouwd te Dirksland op 28 april 1793 met Teuntje Cornelisdr Zoon, landbouwster (1830), gedoopt te Dirksland op 7 juli 1771, overleden aldaar op 27 november 1856, dochter van Cornelis Abramszn Zoon en Adriana Hermansdr Monteban.

Op de 28ste april 1820 verlijdt het testament. De twee oudste kinderen zijn dan al uit huis en volgens de acte zijn er nog 6 minderjarige kinderen thuis.

Teuntje zou later getrouwd zijn met Pieter Roodzand maar in 1830 lijkt ze echter nog steeds een ongehuwde weduwe te zijn.

Bronvermeldingen

 • 1830 - 22 juni - David Westdijk, commissaris van politie te Brielle, namens Teuntje Zoon, landbouwster te Melissant, weduwe van Kornelis Pieters Bot, doet ten behoeve van de erfgenamen van Pieter baron Melvil van Carnbee en diens weduwe wijlen Johanna Albertina van Daehne afstand van: een bouwmanswoning in Oud Melissant op nummer 44; 39 bunder in de Diederikspolder; alle veldvruchten, paarden, rundvee, bouw- en melkgerei en alle meubilaire goederen; ?nzestiende deel in de Geldereche Meestoof onder Dirksland; Genoemde Teuntje Zoon handelt mede namens haar kinderen: Jannetje Bot en Jacob Bot (beiden nog minderjarig), Pieter Bot, bouwknecht onder Melissant, Leendert Bot, idem, Kornelis Bot, commissionair te Dirksland, Adrianus Bot, bouwman te Dirksland, Beie Bot, bouwmansbedrijf te Middelharnis, en Kornelia Bot, huivrouw van Pieter Lukaard, bouwman onder Nieuwe-Tonge; Als erfgenamen van Melvil van Carnbee worden vermeld diens kinderen: Maria Ida Albertina Melvil van Carnbee, echtgenote van Gerardus Gesinus Susan Michgorius, oud-majoor infanterie in 's-Gravenhage; James John baron Melvil van Carnbee, heer van Op en Neder Andel, ridder van de Militaire Willemsorde en de Nederlandse Leeuw, schout-bij-nacht wonend in 's-Gravenhage; Elisabeth Christina Melvil van Carnbee, meerderjarig en ongehuwd, wonend in 's-Gravenhage; Wilhelmina Adtriana Melvil van Carnbee, eerder weduwe van Francois Chretien baron de Telliers, nu echtgenote van Jan van Hogenhonck Tulleken, vice-admiraal in 's-Gravenhage; jonkheer Isaak August Melvil van Carnbee, referendaris in 's-Gravenhage; Robertine Melvil van Carnbee, meerderjarig en ongehuwd, wonend in 's-Gravenhage.

  Bron: Archief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1297, folio 128.

 • 1831 - 22 augustus - Maria Ida Albertina Melvill van Carnbee, echtgenote van Gerardus Gosenus Susan Michgorius, oud-majoor wonend in 's-Gravenhage; James John baron Melvill van Carnbee, heer van Op- en Neder-Andel, ridder van de Militaire Willemsorde en van de Nederlandsche Leeuw, schout-bij-nacht wonend te Amsterdam; Elisabeth Christina Melvill van Carnbee, meerderjarig en ongehuwd wonend in 's-Gravenhage; Wilhelmina Adriana Melvill van Carnbee, douari?e van Francois Chretien Barber, nu echtgenote van Jan van Hogenhoek Tulleken, vice-admiraal wonend in 's-Gravenhage; Isaak August Melvill van Carnbee, referendaris in 's-Gravenhage; Robertina Melvill van Carnbee, meerderjarig en ongehuwd, wonend in 's-Gravenhage; allen kinderen en erfgenamen van Pieter baron Melvill van Carnbee en vrouwe Johanna Albertina van Daehne, royeren een hypotheek ten laste van Kornelis Pieters Bot in Dirksland.

  Bron: Archief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1298, folio 134.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Melissant op 1 augustus 1793, volgt onder IX-o

 2. Cornelis Both, geboren te Melissant op 23 september 1795, volgt onder IX-p

 3. Jannigje Both, geboren te Melissant op 1 maart 1798, gedoopt aldaar op 4 maart 1798, begraven aldaar op 6 juni 1809.

 4. Adrianus Both, geboren te Melissant op 9 januari 1800, volgt onder IX-q

 5. Beije Both, geboren te Melissant op 26 april 1801, volgt onder IX-r

 6. Leendert Both, bouwknecht te Melissant (1830), geboren te Dirksland op 9 januari 1803, overleden te Melissant op 2 mei 1889.

 7. Cornelia Both, geboren op 12 januari 1805 te Melissant, volgt onder IX-s

 8. Adriana Both, geboren te Melissant op 16 juni 1807, gedoopt aldaar op 28 juni 1807, begraven aldaar op 16 juli 1810.

 9. Jacomina Both, geboren te Melissant op 16 november 1808, gedoopt aldaar op 27 november 1808, begraven aldaar op 3 september 1811.

 10. Jannetje Cornelisdr Both, geboren op 27 juni 1810 te Melissant, volgt onder IX-t

 11. Jacob Both, boerenknecht, geboren te Melissant op 22 mei 1813, overleden te Dirksland op 2 april 1838.

VIII-g

Hester Pietersdr Both, lidmaat (1806), gedoopt te Dirksland op 19 januari 1783, overleden te Dirksland op 30 mei 1838, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Neeltje van den Doel.

Hester is getrouwd op 22 maart 1804 met Jacob Janszn Bakker, gedoopt te Dirksland op 21 november 1779, zoon van Jan Gerritszn Bakker en Susanna Jansdr van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

 1. Susana Bakker, geboren te Dirksland op 7 maart 1805, gedoopt aldaar op 24 maart 1805, overleden te Stellendamin 1837.

  Susana is getrouwd te Dirksland op 1 april 1831 met Abraham Troost, zeeman, geboren te Stellendam rond 1804, overledente Stellendamin 1879, zoon van Jacob Troost ((markt)visser) en Elisabeth Duim. Abraham is later getrouwd te Stellendam in 1838 met Pieternella Visser, geboren te Stellendam in 1810, overleden aldaar in 1892, dochter van Frans Visser en Jacoba Koppenaal.

 2. Neeltje Bakker, geboren te Dirksland op 14 september 1807, gedoopt aldaar op 27 september 1807.

  Neeltje is getrouwd te Dirksland op 6 mei 1836 met Boudewijn Soeteman, geboren te Charlois (Rotterdam) rond 1804, zoon van Dammes Soeteman en Margareta van der Sijden.

 3. Jannetje Bakker, geboren te Dirksland op 10 januari 1812, gedoopt aldaar op 26 januari 1812.

  Jannetje is getrouwd te Haarlemmermeer op 9 februari 1860 met Jan van der Beek, arbeider, geboren te Drongelen rond 1822, zoon van Peter van der Beek en Francijna Bonis. Jan is eerder getrouwd geweest te Eethen op 1 juni 1850 met Dingena van der Stelt, geboren te Almkerk, dochter van Paulus van der Stelt en Maria van Honk. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

 4. Cornelia Bakker, geboren te Dirksland op 9 februari 1817, overleden aldaar op 19 januari 1846.

  Cornelia is getrouwd te Dirksland op 15 mei 1840 met Pieter van den Doel, schipper (tot 1846) en sluiswachter (vanaf 1846), geboren te Dirksland op 8 april 1817, overleden te Melissant op 15 oktober 1885, zoon van Cornelis van den Doel en Josina Willemina van Breda. Pieter is eerder getrouwd geweest te Sommelsdijk op 26 maart 1837 met Adriana Weeda, geboren te Sommelsdijk op 19 november 1814, overleden aldaar op 4 oktober 1838, dochter van Adrianus Weeda en Pietertje Nipius. Pieter is later getrouwd op 25 mei 1850 met Neeltje Ruigentuin, geboren te Ouddorp op 1 november 1818, overleden te Onwaard op 24 september 1851, dochter van Jacob Ruigentuin en Adriaantje Koole. Pieter is later getrouwd te Sommelsdijk op 29 januari 1853 met Johanna Schilperoord, geboren te Sommelsdijk op 30 juni 1832, overleden te Melissant op 24 februari 1916, dochter van Arij Schilperoord en Elizbeth Peekstok.

  Overlijdensadvertentie van Pieter van den Doel
  Overlijdensadvertentie van Pieter van den Doel.

  Bedankje voor het medeleven
  Bedankje voor het medeleven.

  Aankondiging van 25-jarige jubeleum van Pieter en zijn vierde vrouw Johanna
  Aankondiging van 25-jarige jubeleum van Pieter en zijn vierde vrouw Johanna.

  Bron: http://home.hetnet.nl/~p-van-den-doel/

 5. Pieter Bakker, geboren te Dirksland rond 1819.

  Pieter is getrouwd te Dirksland op 7 mei 1842 met Jannetje Grinwis, geboren te Ouddorp rond 1822, dochter van Teunis Grinwis en Willemtje Koole.

VIII-h

Johanna "Jannetje" Both, gedoopt te Dirksland op 1 januari 1792, overleden aldaar op 20 juni 1841, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Neeltje in 't Veld.

Johanna is getrouwd te Dirksland op 6 december 1810 met Dirk Wijnekus, metselaar, overleden te Dirksland op 27 maart 1825.

Overlijdensverklaring van Jannetje Both
Overlijdensverklaring van Johanna Both.

Overlijdensverklaring van Dirk Wijnekus
Overlijdensverklaring van Dirk Wijnekus.

Bron: Yvonne Both-Bakker

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Wijnekus, geboren te Dirksland rond 1816, overleden te Rotterdam rond 1874.

  Adrianus is getrouwd (1) te Rotterdam op 15 januari 1845 met Hiltje Bons, geboren te Rotterdam rond 1821, dochter van Nicolaas Bons en Antje van Es. Hiltje is eerder getrouwd geweest met Hendrik Jacobus Molenaar, overleden te Rotterdam op 27 januari 1840.

  Geboorte extract van Adrianus Wijnekus
  Geboorte extract van Adrianus Wijnekus.

  Geboorte extract van Heijltje Bons
  Geboorte extract van Heijltje Bons.

  Toestemming van de koopvaardij om te trouwen
  Toestemming van de koopvaardij om te trouwen.

  Toestemming, volgende blad
  Toestemming, volgende blad.

  Inschrijving huwelijk van Adrianus en Heijltje
  Inschrijving huwelijk van Adrianus en Heijltje.

  Bron: Yvonne Both-Bakker

  Adrianus is getrouwd (2) te Rotterdam op 4 maart 1868 met Johannes Schlimmer, geboren te Rotterdam rond 1826, dochter van Jan Schlimmer en Maria Louisa Wens.

 2. Maria Wijnekus, geboren te Dirksland 4 juni 1819, overleden te Werkendam op 19 september 1848..

  Maria is getrouwd te Dirksland op 13 oktober 1843 met Leendert Rijkers, arbeider, visser, geboren te Werkendam op 9 september 1800, gedoopt op 14 september 1800, zoon van Dannes Rijkers en Janneke den Hollander. Leendert is eerder getrouwd geweest te Werkendam op 26 augustus 1822 met Petronella Rijckevorst, geboren te Werkendam op 20 januari 1800, overleden aldaar op 15 april 1842, dochter van Christoffel Rijckevorst (arbeider) en Aaltje Sprangers. Leendert is later getrouwd te Werkendam op 2 juni 1855 met Pieternella van den Bosch, geboren te Werkendam op 23 oktober 1803, overleden aldaar op 17 november 1871, dochter van Korstiaan van den Bosch (schipper) en Gijsbertje Visser.

VIII-i

Jacomina Both, geboren te Dirksland op 10 oktober 1797, gedoopt aldaar op 15 oktober 1797, overleden aldaar op 10 december 1867, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie VII-b) en Neeltje in 't Veld.

Jacomina is getrouwd te Dirksland op 9 april 1819 met Antonie van 't Geloof, boerenknecht, geboren te Zevenbergen/Willemstad rond 1786, overleden te Dirksland op 24 mei 1832, zoon van Gerrit van 't Geloof en Klara Teulings.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje van 't Geloof, geboren te Dirksland rond 1820.

  Neeltje is getrouwd te Sommelsdijk op 23 april 1851 met Marinus Hagens, geboren te Zevenbergen op 29 februari 1812, zoon van Pieter Hagens en Jacoba Mense. Marinus is eerder getrouwd geweest te Sommelsdijk op 21 februari 1836 met Anna Springvloed, geboren te Sommelsdijk op 9 december 1810, dochter van Jan Springvloed en Cornelia Oosterling. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

 2. Govert van 't Geloof, geboren te Zevenbergen rond 1830.

  Govert is getrouwd (1) te Dirksland op 9 mei 1862 met Willemtje Hoogmoed, geboren te Onwaard rond 1835, dochter van Jan Hoogmoed en Maria Boom.

  Govert is getrouwd (2) te Dirksland op 31 oktober 1867 met Elizabeth Nagtegaal, geboren te Dirksland rond 1832, dochter van Steven Nagtegaal en Dingena Struik.

  Govert is getrouwd (3) te Dirksland op 22 juni 1871 met Jannetje de Gast, geboren te Nieuwe-Tonge rond 1841, dochter van Krijn de Gast en Jabje Witte.

VIII-j

Klaasje Both, lidmaat (1782, 1797), moeder/meesteres in het dorpsgasthuis (aangesteld 1802), gedoopt te Dirksland op 25 december 1755, overleden aldaar op 12 september 1814, dochter van Hendrick Claeszn Both (zie VII-e) en Annetje Arendsdr Roon.

Klaasje is getrouwd (1) te Dirksland op 16 mei 1779 met Cornelis Langstraat, geboren te Piershil.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Langstraat, gedoopt te Dirksland op 8 oktober 1780.

  Cornelia is getrouwd te Dirksland op 8 mei 1817 met Johannes Hendrik Tiggeloven, geboren te Rees rond 1771, zoon van Hendrik Tiggeloven en Hendrina Sligter.

 2. Annetje Langstraat, gedoopt te Dirksland op 26 januari 1783.

 3. Annetje Langstraat, gedoopt te Dirksland op 7 maart 1784.

Klaasje is getrouwd (2) te Dirksland op 11 augustus 1793 met Dirk Fil?, gasthuisvader, overleden voor 6 maart 1802.

Uit dit huwelijk:

 1. Annetje Fil?, gedoopt te Dirksland op 31 oktober 1795.

 2. Maria Fil?, geboren te Dirksland op 31 augustus 1798, gedoopt aldaar op 9 september 1798.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 30 oktober 1818 met Johannis van den Berg, gedoopt te Sommelsdijk op 29 mei 1791, zoon van Johannis van den Berg en Geertrui van Opstal.

VIII-k

Catelijntje Hendriksdr Both, lidmaat (1797), geboren te Dirksland op 19 november, gedoopt aldaar op 24 november 1765, overleden aldaar op 12 mei 1843, dochter van Hendrick Claeszn Both (zie VII-e) en Annetje Arendsdr Roon.

Catelijntje is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1789 (of 4 mei 1787) met Jan van den Bos, geboren te Ter Vuure, zoon van Barend van den Bos en Hendrina Taaij.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina van den Bos, gedoopt te Dirksland op 19 september 1790.

  Hendrina is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1821 met Jan van Zeuren, geboren rond te Dirksland 1796, zoon van Gerrit van Zeuren en Johanna de Vries.

 2. Annetje van den Bos, gedoopt te Dirksland op 6 januari 1793.

  Annetje is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1821 met Dani? van der Ent, geboren te Dirksland rond 1798, zoon van Arij van der Ent en Neeltje Nattekaas.

 3. Hendrik van den Bos, geboren te Dirksland op 7 februari 1800, gedoopt aldaar op 23 februari 1800.

 4. Barendina van den Bos, geboren te Dirksland op 6 oktober 1802, gedoopt aldaar op 17 oktober 1802.

 5. Maria van den Bos, geboren te Dirksland op 31 januari 1807, gedoopt aldaar op 15 februari 1807.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 20 september 1839 met Willem Heinberg, geboren te Dirksland rond 1812, zoon van Jan Heinberg en Cathalijntje van der Groeff.

VIII-l

Pieter Arendszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 16 februari 1760, overleden aldaar op 3 november 1806, zoon van Arend Claeszn Both (zie VII-j) en Cornelia Heijdus.

Pieter is getrouwd te Sommelsdijk op 14 april 1786 (impost betaald aldaar op 14 april 1786) met Cornelia Bastiaansdr van der Sloot, gedoopt op 10 mei 1761 te Sommelsdijk, dochter van Bastiaan van der Sloot en Jacomina Nelisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, gedoopt te Sommelsdijk op 22 juni 1787, begraven aldaar in 1788.

 2. Cornelia Both, gedoopt op 5 oktober 1788 te Sommelsdijk, volgt onder IX-u

 3. Bastiaan Both, gedoopt te Sommelsdijk op 24 oktober 1790, begraven aldaar in 1795.

 4. Aren Both, gedoopt te Sommelsdijk op 9 december 1792, jong overleden.

 5. Jacomina Both, gedoopt te Sommelsdijk op 15 maart 1795, volgt onder IX-v

 6. Aren Both, gedoopt te Sommelsdijk op 4 februari 1797., overleden aldaar in 1800..

 7. Leen/LenaBoth, geboren te Sommelsdijk op 2 januari 1799., gedoopt aldaar op 3 januari 1799.

VIII-m

Klaas Arendszn Both, gedoopt te Sommelsdijk op 23 november 1783, overleden aldaar op 9 juli 1850, zoon van Arend Claeszn Both (zie VII-j) en Geertruij Oosterling.

Klaas is getrouwd te Sommelsdijk op 29 september 1806 met Cornelia Arendsdr Kransse, gedoopt op 14 oktober 1783, dochter van Arend Kransse en Anna Visbeen.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 4 juni 1806, jong overleden.

 2. Arend Both, geboren te Sommelsdijk op 3 augustus 1807, gedoopt aldaar op 16 augustus 1807, jong overleden.

 3. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 4 juni 1809, jong overleden.

 4. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 15 januari/juni1812, volgt onder IX-w

 5. Arend Both, geboren te Sommelsdijk op 9 juli 1814, volgt onder IX-x

 6. Johanna Both, geboren te Sommelsdijk op 23 december 1820, volgt onder IX-y

 7. Cornelia Both, geboren te Sommelsdijk op 28 september 1823, volgt onder IX-z

Generatie IX

IX-a

Geertje Both, gedoopt te Dirksland op 25 januari 1786, overleden aldaar op 8 maart 1860, dochter van Cornelis Jacobszn Both (zie VIII-a) en Grietje Heinsberg.

Geertje is getrouwd te Dirksland op 30 april 1807 met Leendert Tamboer, arbeider, gedoopt te Dirksland op 18 mei 1777, overleden aldaar op 7 oktober 1834, zoon van Hendrik Leendertszn Tamboer en Maria Merezon [of Merison].

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Tamboer, geboren rond te Dirksland 1809.

  Hendrik is getrouwd te Dirksland op 18 maart 1836 met Burgje Noordijk, geboren te Dirksland rond 1810, dochter van Pieter Noordijk en Jannetje Kooman.

 2. Cornelis Tamboer, geboren te Dirksland rond 1811.

  Cornelis is getrouwd te Dirksland op 30 april 1837 met Hendrika van de Polder, geboren te Ooltgensplaat rond 1813, dochter van Teunis van de Polder en Grietje van Bruggen.

 3. Marinus Tamboer, geboren te Dirksland rond 1813.

  Marinus is getrouwd te Dirksland op 3 mei 1838 met Pieternella Poortvliet, geboren te Dirksland rond 1816, dochter van Dani? Poortvliet en Kommertje Noorddijk.

 4. Maria Tamboer, geboren te Dirksland rond 1816.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 9 april 1842 met Adrianus Vermeer, geboren te Dirksland rond 1817, zoon van Johannes Vermeer en Maria Nagtegaal.

 5. Jan Tamboer, geboren te Dirksland rond 1820.

  Jan is getrouwd te Dirksland op 7 juni 1858 met Arentje Struik, geboren te Dirksland rond 1828, dochter van Cornelis Struik en Arentje Domin?.

 6. Grietje Tamboer, geboren te Dirksland rond 1823.

  Grietje is getrouwd te Dirksland op 24 september 1847 met Laurens Keijzer, geboren te Dirksland rond 1823, zoon van Korstiaan Keijzer en Marina van Kasteel.

 7. Maatje Tamboer, geboren te Dirksland rond 1827, volgt onder X-a

IX-b

Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 9 november 1788, overleden te Oude-Tonge op 23 december 1855, dochter van Cornelis Jacobszn Both (zie VIII-a) en Grietje Heinsberg.

Cornlia is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 1 november 1810 met Klaas Franszn Visbeen, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 2 januari 1782, overleden aldaar op 20 juni 1823, zoon van Frans Visbeen en Tannetje Klaasdr de Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 24 januari 1813, gedoopt aldaar op 25 januari 1813, overleden aldaar op 6 juli 1819.

 2. Grietje Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 1 november 1815, overleden aldaar op 21 maart 1896.

  Grietje is getrouwd (1) te Nieuwe-Tonge op 27 mei 1838 met Huibrecht Koekoek, arbeider, geboren te Nieuwe-Tonge op 6 februari 1813, overleden aldaar op 15 augustus 1853, zoon van Arie Koekoek en Stijntje Arendsdr.

  Grietje is getrouwd (2) te Nieuwe-Tonge op 7 november 1856 met Wouter Westdijk, geboren te Ooltgensplaat rond 1822, zoon van Maria Westdijk. Wouter is eerder getrouwd geweest te Dirksland op 23 oktober 1846 met Leuntje Robijn, geboren te Dirksland rond 1826, dochter van Cornelis Robijn (zie IX-e) en Cornelia Both.

 3. Tannetje Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 8 oktober 1818, gedoopt aldaar op 9 oktober 1818, overleden aldaar op 26 september 1861.

  Tannetje is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 19 april 1846 met Pieter Breur, erbeider, geboren te Sommelsdijk rond 1819, overleden te Nieuwe-Tonge op 30 oktobe 1857, zoon van Gerbrand Breur en Cornelia Grootenboer.

 4. Geertje Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 22 april 1821, gedoopt aldaar op 24 april 1821, overleden aldaar op 17 maart 1876.

  Geertje is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 19 april 1846 met Herbert van Zielst, arbeider, geboren te Nieuwe-Tonge rond 1824, zoon van Herbert van Zielst en Francina van den Boogert.

 5. Klaas Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 6 augustus 1823, overleden aldaar op 12 januari 1824.

IX-c

Lijntje Both, gedoopt te Dirksland op 7 december 1791, overleden te Stelledam op 30 december 1834, dochter van Cornelis Jacobszn Both (zie VIII-a) en Grietje Heinsberg.

Lijntje is getrouwd te Dirksland op 27 juni 1816 met Laurens van der Laan, gedoopt te Dirksland op 28 oktober 1792, zoon van Adrianus van der Laan en Ariaantje Visbeen.

 1. Grietje van der Laan, geboren te Stellendam rond 1821.

  Grietje is getrouwd te Stellendam op 26 september 1840 met Engel van Vliet, geboren te Nieuwe-Tonge rond 1816, zoon van Arij van Vliet en Engeltje Legers.

 2. Maria van der Laan, dienstbaar, geboren te Stellendam op 1 augustus 1823, overleden te Goudswaard op 12 januari 1900.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 9 februari 1844 met Paulus Hoogmoed, arbeider, geboren te Dirksland op 15 oktober 1817, gedoopt aldaar op 19 oktober 1817, overleden te Goudswaard op 18 augustus 1897, zoon van Cornelis Hoogmoed en Geertrui Borstlap.

 3. Adriaantje van der Laan, geboren te Goedereede rond 1827.

  Adriaantje is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 15 augustus 1841 met Jan van der Blom, geboren te Nieuwe-Tonge rond 1825, zoon van Pieter van der Blom en Cornelia Tunder.

 4. Adrianus van der Laan, geboren te Stellendam rond 1828.

  Adrianus is getrouwd te Goedereede op 13 december 1850 met Maartje Verhoeve, geboren te Goedereede rond 1828, dochter van Job Verhoeve en Adriaantje van Eck.

 5. Jannetje van der Laan, geboren te Stellendam rond 1832.

  Jannetje is getrouwd te Stellendam op 22 augustus 1851 met Simon Marinus van der Vlugt, geboren te Dirksland rond 1833, zoon van Aren van der Vlugt en Maria van der Meule.

 6. Geertje van der Laan, geboren rond 1836.

  Geertje is getrouwd te Nieuwenhoorn op 8 september 1847 met Gerrit Nijland, geboren rond 1833, zoon van Jan Nijland en Leentje de Lange.

IX-d

Jan Both, arbeider, geboren te Dirksland op 21 januari 1801, gedoopt aldaar op 1 februari 1801, overleden te Haarlemmermeer op 15 juli 1865, zoon van Cornelis Jacobszn Both (zie VIII-a) en Grietje Heinsberg.

Jan is getrouwd te Stellendam op 28 mei 1824 met Maria Soebring, geboren te Goedereede op 20 oktober 1803, overleden tussen 1845 en 1851.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Both, geboren op 4 december 1824 te Dirksland, volgt onder X-b

 2. Jannetje Both, geboren te Dirksland op 26 augustus 1826, overleden aldaar op 16 oktober 1826.

 3. Jannetje Both, geboren te Dirksland op 29 september 1827, overleden aldaar op 29 maart 1829.

 4. Jannetje Both, geboren te Dirksland op 3 januari 1830, overleden te [onbekend](Verenigde Staten) na 1866.

  Jannetje is getrouwd te Dirksland op 23 maart 1860 met Jan van der Wende, arbeider, geboren te Dirksland op 11 juli 1838, overleden te [onbekend] (Verenigde Staten) na 1866, zoon van Leendert van der Wende en Teuntje Koppenaal.

 5. Tak 01 Roelof Both, geboren te Onwaard op 22 juni 1831, volgt onder X-c

 6. Geertje Both, geboren te Dirksland op 24 augustus 1832, .volgt onder X-d

 7. Cornelis Both, geboren te Dirksland op 3 oktober 1834, overleden aldaar op 3 november 1834.

 8. Tak 02 Cornelis Leendert Both, geboren te Dirksland op 9 november 1835, volgt onder X-e

 9. Tak 03 Jan Both, arbeider (1870), geboren te Dirksland op 25 juli 1840.

  Jan wordt met de volkstelling (Verenigde Staten) in 1870 vermeld bij het gezin van zijn broer Roelof. Verder is er van hem niets meer bekend.

 10. Elizabeth Both, geboren te Dirksland op 8 oktober 1843, overleden aldaar op 9 februari 1844.

 11. Tak 04 Jacob Both arbeider (1880), geboren te Dirksland op 28 februari 1845.

  Jacob wordt met de volkstelling (Verenigde Staten) in 1880 vermeld bij het gezin van zijn broer Roelof. Verder is er van hem niets meer bekend.

IX-e

Cornelia Both, gedoopt te Dirksland op 9 augustus 1794, overleden aldaar op 27 november 1867, dochter van Abraham Jacobszn Both (zie VIII-b) en Leuntje Teeuwisdr Groenewegen.

Cornelia is getrouwd te Dirksland op 14 december 1815 met Cornelis Robijn, landman, gedoopt te Dirksland op 30 maart 1794, overleden aldaar op 22 december 1863, zoon van Johannes Adriaanszn Robijn (landman) en Neeltje Klaasdr Paais.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Robijn, arbeider, koopman, geboren te Dirksland rond 1817.

  Johannes is getrouwd (1) te Dirksland op 24 januari 1845 met Neeltje Robijn, geboren te Dirksland rond 1817, dochter van Leendert Robijn en Teuntje Schravelaar.

  Johannes is getrouwd (2) te Dirksland op 5 augustus 1859 met Cornelia Wilkes, geboren te Onwaard rond 1829, dochter van Christiaan Wilkes en Trijntje Wiggers.

  Johannes is getrouwd (3) te Haarlemmermeer op 1 augustus 1888 met Aafje de Leeuw, geboren te Zijpe rond 1834, dochter van Willem de Leeuw en Maartje Doorn. Aafje is eerder getrouwd geweest te Zijpe op 1 juni 1861 met (en gescheiden te Haarlemmermeer op 17 februari 1887 van) Dirk de Boer. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

 2. Adrianus Robijn, landman, geboren te Dirksland op 7 november 1819, overleden te Amsterdam op 1 febrauari 1894.

  Adrianus is getrouwd te Sommelsdijk op 18 februari 1849 met Elizabeth Freen, geboren te Sommelsdijk op 26 juli 1826, overleden te Dirksland op 22 september 1866, dochter van Adrianus Freen en Aaltje Grootenboer.

 3. Jacob Robijn, geboren te Dirksland rond 1822, volgt onder X-f

 4. Leuntje Robijn, geboren te Dirksland rond 1826, overleden rond 1855.

  Leuntje is getrouwd te Dirksland op 23 oktober 1846 met Wouter Westdijk, geboren te Ooltgensplaat rond 1822, zoon van Maria Westdijk. Wouter is later getrouwd te Nieuwe-Tonge op 7 november 1856 met Grietje Visbeen, geboren te Nieuwe-Tonge op 1 november 1815, dochter van Klaas Visbeen en Cornelia Both (zie IX-b).

 5. Neeltje Robijn, geboren te Dirksland rond 1830.

  Neeltje is getrouwd te Dirksland op 29 april 1858 met Aart Willem Knops, geboren te Dirksland rond 1830, zoon van Johannes Gerardus Knops en Neeltje Brooshooft.

 6. Klaas Robijn, geboren te Dirksland rond 1836.

  Klaas is getrouwd te Middelharnis op 11 mei 1866 met Grieta van der Reijde, geboren te Middelharnis rond 1835, dochter van Frans van der Reijde en Anna van der Made. Grieta is eerder getrouwd geweest met Cornelis Adrianus Breur. Grieta is eerder getrouwd geweest met Leendert van der Waal.

 7. Maria Robijn, geboren te Dirksland rond 1839.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 20 december 1866 met Simon Bal, geboren te Dirksland rond 1841, zoon van Cornelis Bal en Hendrina Admiraal.

IX-f

Jacob Both, arbeider, geboren te Dirksland op 28 april 1798, gedoopt aldaar op 6 mei 1798, overleden aldaar op 26 december 1858, zoon van Abraham Jacobszn Both (zie VIII-b) en Leuntje Groenewegen.

Jacob is getrouwd te Dirksland op 22 november 1822 met zijn nicht Jacoba Both, veldarbeidster, geboren te Dirksland op 19 februari 1796, gedoopt aldaar op 24 februari 1796, overleden te Melissant op 7 januari 1876, dochter van Cornelis Jacobszn Both (zie VIII-a) en Grietje Heinsberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Both, geboren te Dirksland op 23 mei 1823, overleden aldaar op 17 september 1823.

 2. Cornelis Both, marinier, geboren te Dirksland op 7 oktober 1824, overleden te Rotterdam op 29 augustus 1847.

 3. Abraham Both, geboren te Dirksland op 9 september 1827, overleden aldaar op 9 oktober 1827.

 4. Abraham Both, geboren te Dirksland op 21 oktober 1828, overleden aldaar op 6 februari 1838.

 5. Jan Both, geboren te Dirksland op 15 december 1829, overleden aldaar op 31 januari 1830.

 6. Jan Both, geboren te Dirksland op 18 maart 1831, overleden aldaar op 1 juli 1831.

 7. Tak 05 Mattheus Both, geboren te Dirksland op 11 oktober 1832, volgt onder X-g

 8. Jan Both, geboren te Dirksland op 5 september 1835, overleden aldaar op 2 april 1836.

 9. Leuntje Both, geboren te Dirksland op 17 augustus 1837, volgt onder X-h

 10. Grietje Both, geboren te Dirksland op 6 april 1840, volgt onder X-i

IX-g

Mattheus Both, arbeider, geboren te Ooltgensplaat op 28 augustus 1800, zoon van Abraham Jacobszn Both (zie VIII-b) en Leuntje Groenewegen.

Mattheus is getrouwd te Ooltgensplaat op 15 december 1828 met Willemina Maria Warnaar, geboren te Ooltgensplaat op 21 oktober 1803, dochter van Coenraad Warnaar en Sara Matse.

Uit dit huwelijk:

 1. Tak 06 Abraham Both, geboren te Ooltgensplaat rond 1828, volgt onder X-j

 2. Tak 07 Koenraad Both, geboren te Ooltgensplaat op 19 februari 1831, volgt onder X-k

IX-h

Maria Both, geboren te Dirksland op 23 oktober 1808, gedoopt aldaar op 5 november 1808, dochter van Abraham Jacobszn Both (VIII-b) en Leuntje Teeuwisdr Groenewegen.

Maria is getrouwd te Dirksland op 29 mei 1834 met Jacob Kleijman, geboren te Dirksland rond 1801, zoon van Zacharias Kleijman en Maria Warnard.

Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Kleijman, geboren te Dirksland rond 1838.

  Leuntje is getrouwd te Dirksland op 17 mei 1866 met Arend van Kempen, geboren te den Bommel rond 1834, zoon van Jacob van Kempen en Maatje Tonnekreek.

 2. Lena Kleijman, geboren te Dirksland rond 1841.

  Lena is getrouwd te Dirksland op 27 april 1865 met Abraham van der Wende, geboren te Dirksland rond 1841, zoon van Leendert van der Wende en Teuntje Koppenaal.

 3. Maria Kleijman, geboren te Dirksland rond 1850.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1876 met Pieter Poortvliet, geboren te Dirksland rond 1853, zoon van Arij Poortvliet en Willemina Riedijk.

IX-i

Cornelia Jacobsdr Both, gedoopt te Dirksland op 28 maart 1790, dochter van Jacob Jacobszn Both (zie VIII-c) en Maria Pietersdr Kalle.

Cornelia is getrouwd te Dirksland op 4 juli 1823 met Abram Langstraten, geboren te Herkingen rond 1798, zoon van Willem Langstraten en Elizabeth Abramsdr Kerker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Langstraten, geboren te Dirksland.

  Jacob is getrouwd te Steenbergen op 17 oktober 1862 met Adriaantje Vriends, geboren te Sint-Annaland, dochter van Pieter Vriends en Susanna van der Vliet.

IX-j

Adriana Both, gedoopt te Dirksland op 22 mei 1791, dochter van Jacob Jacobszn Both (zie VIII-c) en Maria Pietersdr Kalle.

Adriana is getrouwd te Dirksland op 26 november 1812 met Klaas Robijn, gedoopt te Dirksland op 2 oktober 1791, zoon van Johannes Adriaanszn Robijn en Neeltje Klaasdr Paais.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Robijn, geboren te Dirksland op 31 oktober 1815, overleden aldaar op 24 mei 1880.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 10 november 1843 met Jan Zoon, watermolenaar, geboren te Dirksland op 7 maart 1820, overleden aldaar op 9 augustus 1895, zoon van Hermannus Zoon en Pieternella Volwerk.

 2. Johanna Robijn, geboren te Dirksland rond 1819.

  Johanna is getrouwd te Dirksland op 4 mei 1850 met Jacob Droogendijk, geboren te den Bommel rond 1817, zoon van Teunis Droogendijk en Johanna Tiggelman. Jacob is eerder getrouwd geweest te Dirksland op 30 maart 1846 met Dirkje Dekker, geboren te Middelharnis rond 1812, dochter van Dirk Dekker en Angenietje Bakker. Jacob is later getrouwd te Dirksland op 15 augustus 1851 met Jannetje de Bruijne, geboren te Dirksland rond 1817, dochter van Aren de Bruijne en Jacoba Koppenaal.

 3. Jacob Robijn, geboren te Dirksland rond 1822.

  Jacob is getrouwd te Onwaard op 16 april 1852 met Maria Wilkes, geboren te Onwaard rond 1827, dochter van Christiaan Wilkes en Trijntje Wiggers.

 4. Ariaantje Robijn, geboren te Dirksland rond 1825.

  Ariaantje is getrouwd te Dirksland op 23 juli 1863 met Anthony van Prooijen, geboren te Onwaard rond 1825, zoon van Leendert van Prooijen en Dina van Beek.

 5. Elizabeth Robijn, geboren te Dirksland rond 1829.

  Elizabeth is getrouwd te Dirksland op 4 april 1851 met Jan de Bruin, geboren te Dirksland rond 1827, zoon van Pieter de Bruin en Cornelia Molenaar.

IX-k

Pieternella "Pietertje" Both, geboren te Dirksland op 29 oktober 1797, gedoopt aldaar op 12 november 1797, dochter van Jacob Jacobszn Both (zie VIII-c) en Maria Pietersdr Kalle.

Pieternella is getrouwd (1) te Dirksland op 26 juni 1818 met Jan Boluijt, gedoopt te Dirksland op 11 juli 1790, begraven aldaar op 13 april 1839, zoon van Cornelis Jans Boluijt en Maria Koole.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boluijt, geboren te Dirksland op 25 oktober 1818.

  Cornelis is getrouwd (1) te Dirksland op 7 januari 1842 met Elisabeth Struik, geboren te Dirksland op 14 augustus 1819, overleden aldaar op 3 december 1864, dochter van Job Struik en Neeltje van den Doel.

  Cornelis is getrouwd (2) te Herkingen op 20 oktober 1865 met Dina Kaslander, geboren te Herkingen op 4 december 1822, dochter van Gerrit Kaslander en Willempje Berkhout.

 2. Jacob Bolluit, geboren te Dirksland rond 1820, overleden te Delft op 28 juli 1840.

Pieternella is getrouwd (2) te Dirksland op 22 december 1843 met Krijn Huizer, geboren te Ridderkerk rond 1783, zoon van Willem Huizer en Aagje de Vormen. Krijn Huizer is eerder getrouwd geweest met Rookje Moerkerk, overleden.

IX-l

Pieter Beijeszn Both, boerenknecht, tapper, herbergier in de Zomerstraat, gedoopt te Dirksland op 5 juni 1785, overleden te Dirksland (nummer 190) op 10 maart 1864 om 11:00, zoon van Beije Pieterszn Both (zie VIII-d) en Jannetje Jacobsdr Volwerk.

Pieter is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 16 juli 1807 met Teuntje Jobsdr Duim, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 7 april 1789, overleden te Dirksland (nummer 190) op 23 oktober 1865 om 11:00, dochter van Job Hendrikszn Duim en Trijntje Matthijsdr Verbeek.

Zijn (verdwenen) boerderij, stond aan het eind van de Philipshoofjesweg tegen Melissant en was met 83 gemeten en ruim 118 roeden op 10 april 1820 gekocht uit de failliete boedel van zijn zwager Jan Duim. Hij verkocht de stee met ruim 37 bunder grond op 8 juli 1833 aan zijn schoonzoon Leendert Buth voor 9.590,30 gulden.

In 1829 was Pieter een van de 10 rijkste en daardoor stemgerechtigde inwoners van Dirksland voor de Staten van Holland.

1848: Woont op nummer 25 te Dirksland, zonder beroep met vrouw en kinderen Elizabeth, Jannetje en Jacob. Jacob vetrekt later naar nummer A112, het huis van zijn broer Beije.

20 mei 1862: Vertrekt naar nummer 169 te Melissant met zijn vrouw, zoon Jacob en kleindochter Adriana (uit het eerste huwelijk van Jacob).

21 september 1863: Vertrekt naar nummer 190 te Dirksland, waar hij en zijn vrouw overlijden.

Uit dit huwelijk:

 1. Tak 08 Beije Both, geboren te Dirksland op 7 januari 1808, volgt onder X-l

 2. Trijntje Both, geboren te Dirksland op 8 juli 1810, gedoopt aldaar op 15 juli 1810, overleden te Ouddorp op 3 april 1888.

  Trijntje is getrouwd (1) op 13 september 1840 te Sommelsdijk met Nicolaas Arij van Driel, kleermaker, geboren op 2 februari 1815 te Sommelsdijk, zoon van Willem van Driel en Marrigje van Wijngaarden.

  Trijntje is getrouwd (2) op 24 april 1851 te Sommelsdijk met Jan Buise, kleermaker, geboren op 9 februari 1828 te Zierikzee, overleden op 7 september 1881 te Melissant, zoon van Gijsbrecht Buise en Tanna Vermeule.

 3. Jannetje Both, geboren te Dirksland op 28 september 1812, overleden aldaar op 11 februari 1829.

 4. Johanna Both, geboren te Dirksland op 8 december 1814, overleden te Sommelsdijk op 22 juni 1886.

  Johanna is getrouwd te Dirksland op 22 december 1843 met Leendert Karels, schilder, geboren te Herkingen op 11 maart 1818, overleden op 3 februari 1880 te Melissant, zoon van Korstiaan Karels en Willempje Bom. Leendert is eerder getrouwd geweest te Dirksland op 25 mei 1844 met Neeltje de Bonte, geboren te Dirksland rond 1819, dochter van Krijn de Bonte en Cornelia Breesnee. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

 5. Tak 09 Jacob Both, geboren te Dirksland op 17 mei 1819 om 12:00 uur, volgt onder X-m

 6. Job Both, geboren te Dirksland op 31 maart 1826, overleden aldaar op 14 februari 1829.

 7. Elizabeth Both, geboren te Dirksland op 27 juni 1828, overleden te Melissant op 19 juni 1853.

  Cornelis Struik
  Cornelis Struik

  Leendert Struik
  Leendert Struik

  Elizabeth is getrouwd te Dirksland op 30 april 1852 met Cornelis Struik, arbeider, huisslachter, geboren te Melissant op 12 maart 1829, overleden in 1890, zoon van Leendert Struijk (arbeider, huisslachter) en Geertruij Keijser.

 8. Jannetje Both, geboren te Dirksland op 20 januari 1832, overleden te Ouddorp op 9 februari 1896.

  Jannetje is getrouwd te Dirksland op 12 november 1858 met Cornelis Bouman, geboren te Goudswaard op 23 september 1830, zoon van Teunis Bouman en Lena Boender. Cornelis is eerder getrouwd geweest te Den Bommel op 22 november 1851 met Hendrina Raap, geboren te Den Bommel rond 1830, dochter van Jacob Raap en Jaapje van den Houten.

IX-m

Cornelis Both, geboren te Dirksland op 15 februari 1803, gedoopt aldaar op 27 februari 1803, overleden aldaar op 29 juli 1839, zoon van Beije Pieterszn Both (zie VIII-d) en Krijna Pietersdr Troost.

Cornelis is getrouwd te Onwaard op 6 juni 1828 met Elijsabeth Grootenboer, geboren te Nieuw Kraajer rond 1812, dochter van Herbert Herbtszoon Grootenboer en Adriaantje P/Teekstok.

Uit dit huwelijk:

 1. Tak 10 Beije Both, geboren te Dirksland op 12 november 1828, volgt onder X-n

 2. Herbert Both, geboren te Dirksland op 22 april 1830, overleden aldaar op 22 augustus 1831.

IX-n

Pieter Both, bouwknecht te Melissant (1830), marskramer, veldarbeider, geboren te Melissant op 1 augustus 1793, gedoopt aldaar op 3 augustus 1793, overleden te Dirksland op 22 december 1864, zoon van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Pieter is getrouwd te Dirksland op 16 november 1838 met Cornelia Westerweel, arbeidster, dienstbode, geboren te Dirksland op 2 mei 1811, overleden aldaar op 20 maart 1892, dochter van Gabriël Westerweel en Arentje Nagtegaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Tak 11 Jacob Both, geboren te Dirksland op 6 november 1838, volgt onder X-o

 2. Tak 12 Gabriël Both, geboren te Dirksland op 3 maart 1842, volgt onder X-p

 3. Teuntje Both, geboren te Dirksland rond 1845.

  Teuntje is getrouwd te Sommelsdijk op 30 juli 1869 met Dimmes van der Waal, geboren te Middelharnis rond 1845, zoon van Leendert van der Waal en Annetje Nachtegaal.

 4. Arentje Both, geboren te Dirksland op 11 december 1847, overleden aldaar op 7 augustus 1849.

 5. Arentje Both, geboren te Dirksland rond 1851.

  Arentje is getrouwd (1) te Dirksland op 15 juli 1881 met Adriaan Cornelis Adamse, geboren te Zierikzee rond 1857, zoon van Willem Adamse en Dorothea Willemina Emfden.

  Arentje is getrouwd (2) te Dirksland op 5 oktober 1886 met Jan van der Gijze, geboren te Dirksland rond 1850, zoon van Hendrik van der Gijze en Bastiana Francina van Baal.

IX-o

Cornelis Both, arbeider, herbergier, commissionair (1830), geboren te Melissant op 23 september 1795, gedoopt aldaar op 27 september 1795, overleden te Dirksland op 12 februari 1878, zoon van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Mededeling in de Zierikzeesche Nieuwsbode
Mededeling in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 februari 1878.

Mededeling in de Zierikzeesche Nieuwsbode
Mededeling in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 28 februari 1878.

Cornelis is getrouwd te Melissant op 17 oktober 1818 met Adriana Vreeswijk, geboren te Melissant op 25 december 1800, overleden te Dirksland op 19 juli 1864, dochter van Markus Vreeswijk en Maria Kardux.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Both, geboren te Dirksland rond 1820, volgt onder X-q

 2. Maria Both, geboren te Dirksland op 14 november 1821.

  Maria is getrouwd te Dirksland op 24 maart 1848 met Pieter de Vries, broodbakker, geboren te Middelharnis rond 1824, zoon van Jacobus de Vries en Maartje Schenk.

 3. Jacomina Both, geboren te Dirksland op 17 december 1823, jong overleden.

 4. Cornelia Both, geboren te Dirksland op 12 maart 1824, volgt onder X-r

 5. Tak 13 Markus Both, geboren op 24 oktober 1826, volgt onder X-s

 6. Cornelis Both, geboren te Dirksland op 28 maart 1829, overleden aldaar op 23 mei 1830.

 7. Jannetje Both, geboren te Dirksland rond 1832.

  Jannetje is getrouwd te Dirksland op 13 mei 1863 met Arie van Drimmelen, geboren te Klundert rond 1833, zoon van Klaas van Drimmelen en Adriana Anna Cornelia Kreling.

 8. Jacomijntje Both, geboren te Dirksland op 12 december 1834, overleden te Zevenhuizen rond 1857.

  Jacomijntje is getrouwd te Dirksland op 3 april 1857 met Jacob Meijer, timmerman, geboren te Zevenhuizen rond 1832, zoon van Andries Meijer en Alida Schipper.

 9. Adriana Both, geboren te Dirksland op 5 maart 1837, volgt onder X-t

 10. Tak 14 Cornelis Both, geboren te Dirksland op 25 september 1841, volgt onder X-u

IX-p

Adrianus Both, boer, lidmaat (1823), geboren te Melissant op 9 januari 1800, gedoopt aldaar op 19 januari 1800, overleden te Dirksland op 26 december 1882, zoon van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Adrianus is getrouwd te Dirksland op 26 maart 1824 met zijn halfnicht Barbara Both, lidmaat (1849), geboren te Dirksland op 31 oktober 1800, gedoopt aldaar op 9 november 1800, overleden te Melissant op 9 augustus 1852, dochter van Beije Pieterszn Both (zie VIII-d) en Krijna Pietersdr Troost.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijna Both, geboren te Dirksland op 31 oktober 1825, volgt onder X-v

 2. Cornelis Both, geboren te Dirksland op 6 augustus 1827, overleden aldaar op 21 augustus.

 3. Teuntje Both, geboren te Dirksland op 19 augustus 1829.

  Teuntje is getrouwd te Melissant op 7 november 1851 met Cornelis van Oostenbrugge, wagenmaker, geboren te Dirksland op 23 februari 1817, overleden aldaar op 29 september 1889, zoon van Hendrik van Oostenbrugge en Johanna Gardenier. Cornelis is eerder getrouwd geweest met Willemtje Brooshooft.

 4. Tak 15 Cornelis Both, geboren te Melissant op 29 juli 1831, volgt onder X-w

 5. Tak 16 Beije Both, geboren te Dirksland op 29 augustus 1833, volgt onder X-x

 6. Tak 17 Pieter Both, geboren te Melissant op 22 september 1835, volgt onder X-y

 7. Jannetje Both, geboren te Melissant op 12 januari 1838, volgt onder X-z

 8. Cornelia Both, geboren te Melissant op 2 maart 1841, overleden op 29 november 1901.

  Cornelia is getrouwd te Dirksland op 27 oktober 1881 met Cornelis Zeedijk, boer, geboren te Stellendam rond 1827, zoon van Antonij Zeedijk en Neeltje Hameete. Cornelis is eerder getrouwd geweest te Sommelsdijk op 18 februari 1853 met Maatje van der Weel, geboren te Sommelsdijk rond 1830, dochter van Gijsbert van der Weel en Aletta Adamina van de Koogh.

 9. Tak 18 Leendert Both, geboren te Melissant op 21 december 1843, volgt onder X-aa

IX-q

Beije Both, boer, geboren te Melissant op 26 april 1801, gedoopt aldaar op 3 mei 1801, overleden aldaar op 5 juli 1872, zoon van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Beije is getrouwd te Oude-Tonge op 10 april 1823 met Elizabeth Tiggelman, gedoopt te Oude-Tonge op 8 september 1800, overleden te Melissant op 16 januari 1885, dochter van Jan Gerritszn Tiggelman en Ariaantje Pietersdr van der Velde.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Both, geboren te Dirksland op 24 september 1823, overleden aldaar op 24 september 1823.

 2. Beije Beijezn Both, geboren te Dirksland op 13 oktober 1823, overleden aldaar op 28 oktober 1823.

 3. Cornelis Both, geboren te Dirksland op 7 oktober 1824, overleden aldaar op 9 december 1831 / 28 januari 1837.

 4. Tak 19 Jan Both, geboren te Middelharnis op 30 juli 1826, volgt onder X-ab

 5. Teuntje Both, geboren te Middelharnis in januari 1829, overleden aldaar op 4 maart 1836.

 6. Tak 20 Johannes Both, geboren te Middelharnis op 3 januari 1831, volgt onder X-ac

 7. Adriana Both, winkelierster, geboren te Middelharnis op 8 oktober 1832, overleden op 19 januari 1920 te Dirksland.

  Adriana is getrouwd (1) te Ooltgensplaat op 29 oktober 1868 met Bastiaan Tiggelman, bouwman, winkelier, geboren te Oude Tonge op 25 juni 1819, overleden te Dirksland op 5 januari 1899, zoon van Leendert Tiggelman en Maria van Putten. Bastiaan is eerder getrouwd geweest te Ooltgensplaat op 30 december 1843 met Johanna van de Tonnekreek, geboren te Oude-Tonge op 6 september 1817, overleden te Ooltgensplaat op 19 januari 1867, dochter van Stoffel van de Tonnekreek en Lena de Grijze.

  Adriana is getrouwd (2) te Dirksland op 13 december 1906 met Gerrit Tiggelman, broodbakker, geboren te Dirksland op 26 september 1876.

 8. Cornelia Both, geboren te Dirksland op 1 augustus 1834, volgt onder X-x

 9. Cornelis Both, geboren te Melissant op 31 december 1836, overleden op 2 januari 1837.

 10. Tak 21 Cornelis Both, geboren te Melissant op 28 februari 1838, volgt onder X-ad

 11. Teuntje Both, geboren te Melissant op 2 november 1839.

  Teuntje is getrouwd te Melissant op 10 februari 1870 met Leendert van Driel, geboren te Stellendam rond 1833, zoon van Cornelis van Driel en Iza van den Boogaart. Leendert is eerder getrouwd geweest te Stellendam op 17 november 1864 met Krijna van Lenten, geboren te Stellendam rond 1838, overleden, dochter van Wouter van Lenten en Teuntje Hollaar.

 12. Kommertje Both, geboren te Melissant op 28 maart 1843.

  Kommertje is getrouwd te Melissant op 4 mei 1876 met Jan Goedegebuur, geboren te Roxenisse rond 1849, zoon van Cornelis Goedegebuur en Cornelia Keur.

 13. Tak 22 Adrianus Both, geboren te Melissant op 4 april 1846, volgt onder X-ae

IX-r

Cornelia Both, geboren te Dirksland op 12 januari 1805, gedoopt aldaar op 27 januari 1805, overleden te Nieuwe-Tonge op 25 oktober 1882, dochter van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Cornelia is getrouwd te Melissant op 20 mei 1825 met Pieter Lukaart, bouwman te Nieuwe-Tonge (1830), geboren te Nieuwe-Tonge op 4 juni 1799, overleden op 28 november 1855, zoon van Izaak Lukaart en Dina Arendsdr van Prooijen. Pieter Lukaart is eerder getrouwd geweest met Neeltje van Eck, geboren te Middelharnis op 28 mei 1800, overleden te Nieuwe-Tonge op 20 juli 1824, dochter van Abraham van Eck.

Verdere nakomelingen uit deze familie kunt u vinden op de website van Ad Lukaart

Uit dit huwelijk:

 1. Isaak Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 9 december 1825, overleden aldaar op 14 februari 1828.

 2. Teuntje Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 11 januari 1827, overleden aldaar op 9 juni 1862.

 3. Isak Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 13 juli 1829, overleden op 28 april 1908.

  Isak is getrouwd te den Bommel op 21 mei 1852 met Lena van der Haart, geboren te den Bommel rond 1829, dochter van Anthonij van der Haart en Maatje Mijs.

 4. Dina Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 31 mei 1831, overleden te Sommelsdijk op 3 augustus 1898.

  Dina is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 12 mei 1859 met Cornelis Gebuis, geboren te Sommelsdijk rond 1836, overleden te Nieuwe-Tonge op 20 mei 1910, zoon van Cornelis Gebuis en Neeltje van der Sluis.

 5. Cornelis Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 5 april 1834, overleden aldaar op 19 mei 1898.

  Cornelis is getrouwd te Sommelsdijk op 5 mei 1870 met Maria van Es, geboren te Oude Tonge rond 1831, overleden te Nieuwe-Tonge op 27 december 1884, dochter van Klaas van Es en Kommertje van Rossum.

 6. Gijsje Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 3 april 1837, overleden aldaar op 18 oktober 1837.

 7. Gijsje Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 27 december 1839, overleden aldaar op 11 november 1910.

  Gijsje is getrouwd te Nieuwe-Tonge op 1 mei 1868 met Leendert Schilperoort, geboren te Nieuwe-Tonge rond 1839, zoon van Cornelis Schilperoort en Commertje van der Kamp.

 8. Jannetje Lukaart, geboren te Nieuwe-Tonge op 19 september 1842, overleden aldaar op 6 januari 1920.

IX-s

Jannetje Cornelisdr Both, geboren te Melissant op 27 juni 1810, gedoopt aldaar op 8 juli 1810, overleden te Rotterdam op 20 juni 1885, dochter van Cornelis Pieterszn Both (zie VIII-f) en Teuntje Cornelisdr Zoon.

Jannetje is getrouwd te Dirksland op 7 mei 1841 met Willem Kats, gedoopt te Dirksland op 13 april 1789, overleden aldaar op 13 februari 1863, zoon van Jacob Corneliszn Kats en Cornelia Klaasdr Albregts.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Kats, geboren te Dirksland rond 1842, volgt onder XI-q

 2. Teuntje Kats, geboren te Dirksland op 23 juli 1843, overleden te Rotterdam op 24 februari 1905 om 18:00 uur.

  Teuntje is getrouwd te Dirksland op 29 november 1866 met Johannes Gerardus Theodorus van Nikkelen Kuijper, sleeper, stalbaas, geboren te Middelharnis op 23 juli 1843, overleden te Rotterdam op 20 september 1924, zoon van Gerard Jean Edouard van Nikkelen Kuijper en Jantje Fransdr Lameris.

 3. Willem Cornelis Kats, geboren te Dirksland rond 1850.

  Willem is getrouwd te Ouddorp op 4 december 1873 met Neeltje Dana Padmos, geboren te Ouddorp rond 1855, dochter van Cornelis Padmos en Neeltje de Blok.

IX-t

Cornelia Both, gedoopt te Sommelsdijk op 5 oktober 1788, dochter van Pieter Arendszn Both (zie VIII-l) en Cornelia Bastiaansdr van der Sloot.

Cornelia is getrouwd [te Sommelsdijk] [voor 1812] met Laurens Kolle, [gedoopt te Oude-Tonge op 26 november 1786, zoon van Cornelis Kolle en Eva Laurensdr Kranenburg].

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Kolle, geboren te Sommelsdijk rond 1813/1814.

  Cornelia is getrouwd op 9 juli 1843 te Sommelsdijk met Machiel Kievit, geboren te Oude-Tonge rond 1810, zoon van Cornelis Kievit en Cornelia Leeflang.

 2. Pietertje Kolle, geboren te Sommelsdijk rond 1816.

  Pietertje is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 27 oktober 1839 met Cornelis Walraven, geboren te Dirksland rond 1816, zoon van Gerrit Walraven en Cornelia de Korte.

  Pietertje is getrouwd (2) te Middelharnis op 15 september 1849 met Hendrik (van) de(r) Valk, geboren te Sommelsdijk rond 1821, zoon van Jakob (van) de(r) Valk en Maria Nachtegaal. Hendrik is eerder getrouwd geweest te Middelharnis op 30 juni 1844 met Jannetje Looij, geboren te Middelharnis rond 1817, overleden, dochter van Stoffel Looij en Adriana Troost.

 3. Cornelis Kolle, geboren te Sommelsdijk rond 1819.

  Cornelis is getrouwd te Stad aan 't Haringvliet op 4 mei 1844 met Lena van der Put, geboren te Middelharnis rond 1821, dochter van Hendrik van der Put en Jannetje Groen

 4. Jacomina Kolle, geboren te Sommelsdijk rond 1821.

  Jacomina is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 4 augustus 1839 met Jan van der Daf, geboren te Sommelsdijk rond 1816, zoon van Teunis van der Daf en Maria Kameraat.

  Jacomina is getrouwd (2) te Sommelsdijk op 23 augustus 1867 met Robbregt van Antwerpen, geboren te Sommelsdijk rond 1818, zoon van Abr(ah)am van Antwerpen en Yda van Heemst. Robbregt van Antwerpen is eerder getrouwd geweest te Sommelsdijk op 24 maart 1839 met Aaltje Wielhouwer, geboren te Sommelsdijk rond 1816, overleden, dochter van Jan Wielhouwer en Adriaantje Grotenboer. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

IX-u

Jacomina Both, gedoopt te Sommelsdijk op 15 maart 1795, dochter van Pieter Arendszn Both (zie VIII-l) en Cornelia Bastiaansdr van der Sloot.

Jacomina is getrouwd te Den Bommel op 11 april 1822 met Leendert den Braber, geboren te Den Bommel op 13 juni 1796, gedoopt aldaar op 19 juni 1796, overleden aldaar op 24 november 1840, zoon van Joost den Braber en Maatje Tiggelman.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost den Braber, geboren te DenBommel op 4 september 1822.

  Joost is getrouwd te Den Bommel op 18 mei 1861 met Jannetje Hoogmoed, geboren te Oude-Tonge rond 1827, dochter van Jan Hoogmoed en Annetje van Merkenstein.

 2. Pieter den Braber, geboren te Den Bommel op 14 maart 1824, overleden aldaar op 21 oktober 1824.

 3. Maatje den Braber, geboren te Den Bommel op 19 augustus 1825.

  Maatje is getrouwd te Den Bommel op 11 juni 1851 met Gerrit Roosa, geboren te Ooltgensplaat rond 1821, zoon van Gijsbertus Roosa en Maria van Vesselen.

 4. Pieter den Braber, geboren te Den Bommel op 22 oktober 1826, overleden aldaar op 1 noevmber 1827.

 5. Pieter den Braber, geboren te Den Bommel op 28 januari 1828, overleden aldaar op 4 juli 1830.

 6. Jacob den Braber, geboren te Den Bommel op 18 oktober 1829, overleden aldaar op 18 maart 1831.

 7. Cornelia den Braber, geboren te Den Bommel op 13 juni 1832, overleden te Ooltgensplaat op 29 juni 1905.

  Cornelia is getrouwd te Den Bommel op 12 mei 1860 met Leendert Leenheer, geboren te Ooltgensplaat rond 1837, zoon van Willem Leenheer en Elisabeth van Gulik.

 8. Jacob den Braber, geboren te Den Bommel op 26 november 1833, overleden aldaar op 13 maart 1834.

 9. Johanna den Braber, geboren te Den Bommel op 1 juli 1835.

  Johanna is getrouwd te Den Bommel op 26 april 1864 met Jacob Raap, geboren te Den Bommel rond 1836, zoon van Jan Raap en Maatje Kooijman.

 10. Pieternella den Braber, geboren te Den Bommel op 11 juni 1838, overleden aldaar op 1 oktober 1839.

IX-v

Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 15 januari 1812, overleden aldaar op 1 november 1868, dochter van Klaas Arendszn Both (VIII-k) en Cornelia Arendsdr Kransse, dochter van Klaas Arendszn Both (zie VIII-m) en Cornelia Arendsdr Kransse.

Geertruij is getrouwd te Sommelsdijk op 16 juni 1833 met Willem Sluij, bouwknecht, geboren te Sommelsdijk op 24 december 1809, overleden aldaar op 30 april 1875, zoon van Jacob Sluij en Geertje Sakes.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui "Geerte" Sluij, geboren te Sommelsdijk op 15 februari 1834.

  Geertrui is getrouwd te Sommelsdijk op 10 november 1854 met Marinus Breur, geboren te Sommelsdijk rond 1830, zoon van Gerrit Breur en Klaasje van der Staal.

 2. Klaas Sluij, geboren te Sommelsdijk op 2 september 1835.

  Klaas is getrouwd te Sommelsdijk op 16 oktober 1857 met Willemina Korteweg, geboren te Sommelsdijk op 25 mei 1837, dochter van Balten Korteweg en Neeltje Grotenboer.

 3. Jacob Sluij, geboren te Sommelsdijk op 3 november 1841.

  Jacob is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 17 september 1866 met Adriana van Beij, geboren te Ooltgensplaat op 23 april 1846, dochter van Kornelis van Beij en Christina Ballegooij.

  Jacob is getrouwd (2) te Middelharnis op 30 april 1868 met Huibertje Nieuwland, geboren te Middelharnis rond 1841, dochter van Gouis Nieuwland en Magdalena Dubbeld.

 4. Cornelia Sluij, geboren te Sommelsdijk op 12 maart 1846, overleden te [onbekend] (New Jersey, Verenigde Staten) op 19 september 1918.

  Cornelia is getrouwd te Sommelsdijk op 31 augustus 1866 met Nicholas David Doornhein, geboren te Middelharnis op 14 mei 1844, overleden op 5 januari 1922, zoon van Adrianus Doornhein en Klazina Vroegindewei.

 5. Johanna Sluij, geboren te Sommelsdijk op 16 december 1849, overleden aldaar op 7 januari 1850.

 6. Elizabeth Sluij, geboren te Sommelsdijk op 16 december 1849, overleden aldaar op 27 juni 1850.

 7. Anne E. Sluij, geboren te Sommelsdijk op 18 mei 1852, overleden aldaar op 17 april 1854.

IX-w

Arend Both, geboren te Sommelsdijk op 9 juli 1814, zoon van Klaas Arendszn Both (zie VIII-m) en Cornelia Arendsdr Kransse.

Arend is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 18 oktober 1845 met Stefina van den IJsel, geboren rond 1818, overleden rond 1850, dochter van Maria van den IJssel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Sommelsdijk rond 1847.

  Maria is getrouwd te Sommelsdijk op 25 april 1873 met Pieter Simon, geboren rond 1848 te Ouddorp, zoon van Pieter Simon en Trijntje van Dam.

 2. Cornelia Both, geboren te Sommelsdijk rond 1848, volgt onder X-af

Arend is getrouwd (2) te Middelharnis op 18 oktober 1851 met Adriana Born, geboren te Middelharnis rond 1823, dochter van Pieter Born en Neeltje Bree. Adriana Born is eerder getrouwd geweest te Middelharnis op 11 maart 1849 met Gerrit van Zon, geboren te Sommelsdijk rond 1822, zoon van Pieter van Zon en Jannetje Kleijn. Geen kinderen bekend uit dit huwelijk. Adriana Born is eerder getrouwd geweest te Den Bommel op 2 juni 1841 met Jan Kreeft, geboren te Den Bommel rond 1816, overleden, zoon van Jan Kreeft en Maria van der Groet. Geen kinderen bekend uit dit huwelijk.

Een zuster van Adriana, Heiltje Born, is getrouwd te Middelharnis op 14 september 1860 met Antonie Both, zoon van Beije Both en Maria Lokker.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Sommelsdijk op 7 augustus 1852, jong overleden.

 2. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 22 oktober 1853, overleden op 28 augustus 1854.

 3. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 28 januari 1855, overleden op 1 februari 1855.

 4. Geertruij Both, geboren te Sommelsdijk op 11 april 1856.

  Geertruij is getrouwd te Sommelsdijk op 27 juli 1876 met Cornelis van den Berg, geboren te Sommelsdijk rond 1851, zoon van Frans van den Berg en Saartje Meijer.

 5. Tak 23 Pieter Jan Both, geboren te Sommelsdijk op 7 oktober 1857, volgt onder X-ag

 6. Neeltje Both, geboren te Sommelsdijk op 2 april 1860, jong overleden.

 7. Johanna Both, geboren te Sommelsdijk op 2 april 1860, overleden op 12 april 1860.

 8. Johanna Hendrika Both, geboren te Sommelsdijk op 20 augustus 1861.

  Johanna is getrouwd te Sommelsdijk op 17 augustus 1888 met Pieter Dirk Cortlever, geboren te Rotterdam rond 1862, zoon van Jan Machiel Cortlever en Alia Petronella Alberdina Bouwens.

 9. Neeltje Both, geboren te Sommelsdijk rond 1861.

  Neeltje is getrouwd (1) te Rotterdam op 8 februari 1888 met Frans Meuris, geboren te Deventer rond 1851, zoon van Jan Alexander Meuris en Johanna Roesink.

  Neeltje is getrouwd (2) te Willemstad op 15 maart 1918 met Hendrik Abraham van Breda, geboren te Willemstad rond 1861, zoon van Johannis van Breda en Elisabeth Carlier.

 10. Tak 24 Klaas Both, geboren te Sommelsdijk op 21 augustus 1867, volgt onder X-ah

IX-x

Danker Peeman, geboren te Middelharnis op 17 januari 1819, overleden aldaar op 7 mei 1889, begraven aldaar op 9 mei 1889, zoon van Danker Peeman (schoenmaker) en Lena Jacobsdr van der Sluijs.

Danker is getrouwd (1) te Middelharnis op 27 april 1845 met Johanna Both, geboren te Sommelsdijk op 23 december 1820, overleden te Middelharnis op 12 juni 1849, dochter van Klaas Arendszn Both (zie VIII-m) en Cornelia Arendsdr Kransse.

Uit dit huwelijk:

 1. Danker Peeman, geboren te Middelharnis op 30 oktober 1846, overleden aldaar op 6 november 1846.

 2. Danker Peeman, geboren te Middelharnis op 13 maart 1848, overleden aldaar op 19 juli 1848.

Danker is getrouwd (2) op 2 mei 1850 te Middelharnis met Anna Lijdens, geboren op 21 augustus 1821 te Sommelsdijk, overleden op 23 december 1920 te Middelharnis, dochter van Job Lijdens en Elisabeth Schellevis.

Uit dit huwelijk onder andere:

 1. Danker Peeman, landbouwer, ouderling, geboren te Middelharnis op 25 januari 1853, overleden aldaar op 9 april 1925, volgt onder X-ai

IX-y

Cornelia Both, geboren te Sommelsdijk op 28 september 1823, dochter van Klaas Arendszn Both (zie VIII-m) en Cornelia Arendsdr Kransse.

Cornelia is getrouwd (1) te Sommelsdijk op 30 maart 1847 met Johannis Smit, geboren te Middelharnis op 5 juli 1823, zoon van Jan Smit en Adriaantje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

 1. Matteus Smit, geboren te Middelharnis rond 1849.

  Matteus is getrouwd te Middelharnis op 19 september 1871 met Aagje van de Roovaart, geboren te Middelharnis rond 1850, dochter van Jakob van de Roovaart en Grietje Waterman.

 2. Cornelia Johanna Smit, geboren te Middelharnis rond 1859.

  Cornelia is getrouwd te Middelharnis op 11 mei 1878 met Adam van Veen, geboren te Ooltgensplaat rond 1856, zoon van Jacob van Veen en Sara Jacoba de Vries.

 3. Ariaantje Smit, geboren te Middelharnis rond 1861.

  Ariaantje is getrouwd te Middelharnis op 18 april 1884 met Louis Regeer, geboren te Vlissingen rond 1863, zoon van Johannes Regeer en Petronella van Hoissel.

Cornelia is getrouwd (2) te Middelharnis op 10 januari 1867 met (en gescheiden te Brielle op 10 juli 1874 van) Nicolaas Essebaggers, geboren te Willemstad op 15 november 1816, zoon van Nicolaas Essebaggers en Susanna(atje) Ruitenberg. Nicolaas Essebaggers is eerder getrouwd geweest te Middelharnis op 23 november 1846 met Jannetje Boer, geboren te Middelharnis rond 1826, dochter van Huibregt Boer en Adriana Buurveld, overleden. Uit dit huwelijk zijn kinderen. Nicolaas Essebaggers is eerder getrouwd geweest te Middelharnis op 14 augustus 1836 met Adriana van Bruisel, geboren te Middelharnis op11 mei 1815, dochter van Jan van Brussel en Jannetje Visser, overleden. Uit dit huwelijk zijn kinderen.