Het geslacht Bot uit Streefkerk/Sliedrecht

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Bronnen:

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geïntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Geschiedenis van Streefkerk

Ongetwijfeld voert de geschiedenis van Streefkerk ons het verste terug in de tijd. Bij de aanleg van de bezinkingskelder in 2003 werd aan de hand van archeologisch onderzoek door de Raab vastgesteld dat al vele jaren voor onze jaartelling er jagers en vissers hun verblijf hadden op de Streefkerkse donk.

Deze donk, een opgewaaid rivierduin uit de ijstijd heeft Streefkerk zijn bestaan te danken. In de vroege middeleeuwen vestigden de eerste bewoners van deze streek zich op deze uit het veen oprijzende zandheuvel, om vandaar uit met de ontginning van het moerasland te beginnen. Volgens de overlevering noemden deze naar land strevende mensen hun nederzetting Streveland. Op 24 augustus 1280 vinden we de eerste schriftelijke vermelding, als pastoor Johannes het door hem verschuldigde aandeel in de Kruistochttienden betaalt.

Omdat er gekerkt moest worden in het aan de overkant van de Lek gelegen Lekkerkerk ontstond er, door de groei van de bevolking het streven naar een eigen kerk. In het jaar 1495 kwam deze kerk gereed als een laat gotische kruiskerk.
De kerk behoorde aan de scholasticus van St Salvator in Utrecht.

Op St Jacobsdag 1513 werd Streefkerk door de Geldersen aangevallen. Van de 75 huizen werden er 45 vernield en alles wat men gebruiken kon werd meegenomen. Zo bleven de bewoners berooid achter en kon de belasting aan Dordrecht niet worden betaald.

In 1572 breidt de reformatie zich over de Alblasserwaard uit en wanneer in het jaar daarop de Diefdijk doorbreekt, betekent dit dat pas in het jaar 1575 de Spanjaarden de Alblasserwaard heroveren. Ook in Streefkerk komen de Spanjolen met hun pekfakkels en de houten huisjes met hun rietendaken moeten er aan geloven. Zelfs de kerk wordt niet gespaard. Een aantal jaren later wordt de kerk herbouwd tot een reformatorische kruiskerk.

Met de komst van de Gouden eeuw begint ook in Streefkerk de welvaart. Enkele uit die tijd bewaard gebleven boerderijen getuigen hier nog van. Uit de verpondingslijst van 1632 weten we dat er toen 106 huizen stonden. De kerk gaat in 1647 opnieuw in vlammen op. Bij de herbouw wordt het gebouw aanzienlijk uitgebreid, waarbij de symmetrie van de kruisvorm grotendeeels verloren gaat. Er komt een prachtig gebeeldhouwde preekstoel, koperen luchters, een nieuw orgel en een rijk versierd klankbord.

Bron: http://www.histkringnieuwpoort.nl

Verkaveling van Streefkerk
Streefkerk in 1832. (http://www.stichtinglekdijk.nl)

De eerste Bothen in Streefkerk

Al heel vroeg in de geschiedenis van Streefkerk wordt er melding gemaakt van die Bot: Gerard Geradszn die Bot (1391) en zijn zoon Zeger Gerardszn die Bot (1404) en diens zoon Floris Zegerszn die Bot (1462). Zij zijn echter geen inwoners van Streefkerk, toen nog Streeflant geheten, maar waren poorters (=inwoners) van Dordrecht.

De lenen van de Lek in Streefkerk

Aan het einde van de 14de eeuw wordt Zeger Gerardszn die Bot vermeld als beleend met een half vierendeel (nummer 62) aan de westzijde van de leenman. Dit leen is afkomstig van zijn vader Gerard Gerard Moenszn, vermeld in 1391. Op 25 juli 1462 wordt zijn zoon Floris Zegerszn hiervoor vermeld.

In hetzelfde leenboek wordt leen nummer 60 vermeld waarvan de oostelijke belending in 1473 de kinderen van Gene Gerardszn zijn. Volgens het leenboek van de Lek - welke een andere nummering voert volgens eigen lenen - zou het gaan om 7 morgen land strekkend van de achterdijk tot de waterschap (leen nummer 61), waar enerzijds Elisabeth, weduwe van Arnout Floriszn, en haar kinderen belend zijn.

Lijsbeth, de weduwe van Aernt Floriszn, wordt eveneens vermeld als belending van 2 morgen land (nummer 26 in het leenboek van de hofstad Liesveld) dat vroeger van Joost Ghenenszn (1474) was en vanaf 1519 deels van Cornelis Gijsbrechtzn en zijn nakomelingen (met bakker Pieter Pieterszn als belending).

De lenen van de hofstede Arkel in Streefkerk

We leven nu halverwege de 15de eeuw. Volgens de Arkelse lenen in Streefkerk is een zekere Arnout Meliszn en zijn vrouw Aaf Gerardsdr op 10 maart 1457 beleend met een viertel land (nummer 68), strekkend van de Lek tot de kade (in 1439 oostelijk belend door Wouter Foppenszn en westelijk door de leenman zelf). Dit leen is afkomstig bij dode van haar oom Laurens Meeuszn.

Eén dag later op 11 maart 1457 wordt Floris Zegerszn Bot vermeld voor de helft van dit leen (nummer 68a). een reden kan er niet direct gegegeven worden, maar hij laat dit komen op zijn zoons Arnout en Zeger.Een conclusie dat hier uit getrokken kan worden is dat Floris Zegerszn vermoedelijk getrouwd is met een dochter van deze Arnout en Aaf en dat het gaat om een bruidschat. Een reden voor deze conclusie is dat één van zijn zonen eveneens Arnout heet en dan vernoemd is naar de vader des moeders. Van deze Arnout horen we niets meer na 2 mei 1517 en hij is de enige Arnoud Floriszn die in de repertoria vermeld staat. Later ook als Arnoud zaliger van de weduwe Elisabeth, ook bekend als Lijsbeth, met haar kinderen.

Op 15 november 1459 wordt voor de andere helft (68b) een zekere Adriaen Gerardszn vermeld. Deze Adriaen staat ook bekend als Adriaen Gerards Moenszn, vermeld in 1495 als overleden, waardoor 5 morgen land (nummer 67) op zijn zoon Adriaen Adriaenszn komt. In 1421 wordt als belending voor leen 67 een zekere Gerard Genenszn vermeld.

De lenen 68a en 68b worden respectievelijk overgedragen op 2 mei 1517 en in 1507 aan Adriaen Albertszn.

Conclusie

Voor de eerste vijf generaties zijn er voor elk maar één persoon bekend. Het ligt voor de hand dat genoemde personen meer nakomelingen hadden dan degene die geneomd zijn.

Uit bovenstaande beleningen komt naar voren dat Floris Zegers Gerardszn Bot (overleden vóór 12 maart 1499) en Adriaen Gerards Moenszn (overleden vóór 14 oktober 1494) generatiegenoten waren. Daarbij komt ook dat ze dezelfde buren hadden en op één bepaald moment van 1457/1459 tot 1517/1507 bezaten ze elk de helft van één en dezelfde leen.

Verder zien we een overéénkomst in de vernoemingen Gerard Gerards Moenszn en Adriaen Gerards Moenszn. Natuurlijk zal Gerard Moenszn meerdere kinderen gehad hebben dan alleen de tot nu toe enige bekende zoon Gerard Gerardszn (zie I-a). Logisch zou zijn dat hij zijn eerste zoon vernoemd zou hebben naar zijn vader. Ook in dit opzicht voldoet Adriaen Gerards Moenszn. Zijn vader Moen is immers generatiegenoot.

Deze stamboom zou dus zijn uitbreiding kunnen krijgen op de volgende manier:

1265 |
  Moen (Symon)
   |
1300 |
  Gerard Moenszn
   |
   :--------------------------.
1335 ?             |
I  Moen (Symon)        Gerard Gerards Moenszn [van Veen? (1393)
   |            (1391)         zegelt met dwarsbalk]
   |            +v20-12-1398
   |            #lekleen 62#
   |             |
   |             :-------------------.
1370 |             |          |
II Gerard Moenszn       Nn Gerardszn    Zeger Gerardszn Bot   Arnout Meliszn
   |            (1391)       (1391-1404)       #arkelleen 68#
   |                      +v25-04-1462       |
   |                      #lekleen 62#       |
1405 |                       |            |
III Adriaen Gerards Moenszn            Floris Zegerszn Bot X Nn Arnoutsdr
  (1459)                     (1457-1462)     ? 
  +v14-10-1495                  +v12-03-1499
  #arkelleen 67#                 #lekleen 62#
  #arkelleen 68b#  !!!!! ACHTERNEVEN ? !!!!!  #arkelleen 68a#
   |                       |
   |                       :------------------.
1440 |                       |         |   
IV Adriaen Adriaenszn               Zeger Floriszn   Arnout Floriszn
  (1495)                     (1457)       (1457-1517) = 60
  #arkelleen 67#                  |        #arkelleen 68a#
  #arkelleen 68b                  |        x Elisabeth
   |                       |         |
1475 |                       |         |
V  Jan Adriaenszn     Jan Zegerszn      Walich Zegerszn  kinderen
  (1514-1521)       (1542-1557)      (1542-1553)
  +v26-04-1555      +v1561         +?
  #arkelleen 67#     #10penning34#     #10penning 60#
   |                       |
   :-----------------------.           :------------------.
1510 |            ?           |         |
VI Gijsbert Janszn     Claes Janszn Bot    Rochus Walichszn  Dirck Walichszn
  (1555)         (1542)         (1557-1561)    (1557-1561)
  +v 03-07-1610      +?           +?         +?
  #arkelleen 67#     #10penning 135#    #10penning 60#   #10penning 60#
   |           x Geertge (1553-1561)  |
   |            |           :------------------.
1545 |            |           |         |
VII Leendert Gijsbertszn  Jan Claeszn Bot    Walich Rochuszn  Pieter Rochuszn
  (1610)         (1553)         (1588)       (1610-1644)
  #arkelleen 67#     #10penning 135#     |         |
                           |         |
                          volgt VII-a    volgt VII-c

Generatie I

I-a

Gerard Gerardszn, vermeld (1391), geboren rond 1340, overleden voor 20 december 1398, zoon van Gerard Moenenszn (ook: Symonszn, Symenszn).

In 1393 is er sprake van een schout Gerard Gerards Moenszn van Veen die zegelt met een dwarsbalk! Dat het om dezelfde persoon gaat en dat zijn zoon een andere familienaam "Bot" aangenomen heeft (door huwelijk?) kan tot één van de mogelijkheden behoren.

 • Leen 62: Een half vierendeel land in Streefland van de westzijde in van het weer, waar de leenman op woont:

  • 18-06-1391: Gerard Gerard[szn die Bot] Moenenzn bij opdracht uit eigen, te komen op Zeger die Bot, zijn jongste zoon.

  • 20-12-1398: Zeger die Bot bij dode van Gerard [Gerardszn die Bot], zijn vader.

  • 28-10-1404: Zeger die Bot.

  • 25-07-1462: Floris Zegerszn [die Bot] zoals Zeger Gerardszn [die Bot], zijn vader.

  Bron: "Repertorium op de lenen van de Lek, 1318-1666", door J. C. Kort, Ons Voorgeslacht, 1988, pagina 90

 • Leen 68A: De helft van een viertel land in Streefland, (1456: strekkend van de Lek tot de kade), oost: Gerard Pieterszn (1439: Wouter Foppenzn; 1521: Jan Adriaanszn; 1646: Bastiaan Jasperszn C.S.), west: Meeus Janszn (1439: de leenman; 1521: Nikolaas Meeuszn: 1646: Gerard Janszn).

  • 11-03-1457: Floris Bot Zegerszn bij overdracht door Arnout Meliszn, voor Aaf, diens vrouw, te komen op Arnout of Zeger, zijn zoons.

  • 12-03-1499: Arnout [Bot] Floriszn bij dode van Floris Bot Zegerszn, zijn vader.

  • 02-05-1517: Adriaan Albertszn bij overdracht door Arnout [Bot] Floriszn.

  Bron: "Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard (1317-1650)", door J.C. Kort, Ons Voorgeslacht, 1985, pagina 61.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. [Walich] Gerardszn, vermeld (1391), [poorter te Streefkerk (1446, 1450)].

 2. Zeger Gerardszn de Both, jongste zoon, vermeld (1391), volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Zeger Gerardszn de Both, vermeld (1391-1404), overleden voor 1445, zoon van Gerard Gerardszn (zie I-a).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Floris Zegerszn de Bot, geboren rond 1420, volgt onder III-a

Generatie III

III-a

Floris Zegerszn de Bot, vermeld (1445-1457), poorter te Dordrecht (1445, 1446, 1450), geboren rond 1420, overleden vóór 12 maart 1499, zoon van Zeger Gerardszn de Both (zie II-a).

Floris Zegerszn die Bot heeft twee lenen: een halfviertel (2 morgen) land in leen van de hofstad Polanen, en een viertel (4 morgen) land in leen van de hofstad Arkel.

Voor leen 68 wordt op 10 maart 1457 Arnout Meliszn en zijn vrouw Aaf Gerardsdr, een dochter van Gerard Meeuwszn, vermeld. Zij verkrijgen het door de dood van haar oom, Laurens Meeuszn.

Dit leen wordt opgesplitst in 2 delen waarvan deel 68A naar Floris Zegerszn Bot (1457) gaat. Zijn zonen Arnout en Zeger worden dan vermeld.

Deel 68B gaat naar Adriaen Gerardszn (1459) waarna het naar zijn zoon Adriaen Adriaenszn (1507) gaat. Deze Adriaen Gerardszn is vermoedelijk de broer van Aaf Gerardsdr.

Adriaen Gerardszn en Aaf Gerardsdr zouden achterneef en achternicht van Floris Zegerszn kunnen zijn. In 1495 wordt melding gemaakt van Adriaen Adriaenszn, zoon van Adriaen Gerard Moenszn zaliger, voor leen 67.

Bron: "Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard (1317-1650)", door J.C. Kort, Ons Voorgeslacht, 1985, pagina 99, leen 68.

Zijn kind(eren) (volgens vernoeming):

 1. Zeger Floriszn, geboren [rond 1452?], volgt onder IV-a

 2. Arnout Floriszn, vermeld (1499-1517), geboren [rond 1450?], overleden na 2 mei 1517.

  Arnout is getrouwd met Elisabeth/Lijsbeth, vermeld als weduwe van Arnout Floriszn.

  In Streefkerk wordt er, voor 7 morgen land in Kortenbroek strekkend van de achterdijk tot de waterschap (leen 61), een belending vermeld door Elisabeth, weduwe van Arnout Floriszn, en haar kinderen. De beleningen worden vermeld vanaf 1452 te beginnen met Gerard Gerard Genenzn. Vóór 1504 is dit leen opgesplitst.

  Bron: "Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard (1317-1650)", door J.C. Kort, Ons Voorgeslacht, 1985, pagina 96, leen 61.

  Leen 61 grenst aan leen 67 waar als belendingen onder andere Gerard Gerard Genenzn vermeld wordt. Leen 67 grenst oostwaarts aan een viertel waar de leenman in woont. Blijkbaar hetzelfde leen als nummer 62 van de lenen van de Lek waarvan in 1391 wordt gezegd dat daar de leenman (=Gerard Geradszn [die Bot]?) op woont.

  Bron: "Repertorium op de lenen van de hofstede Arkel in de Alblasserwaard (1317-1650)", door J.C. Kort, Ons Voorgeslacht, 1985, pagina 98, leen 67.

Generatie IV

IV-a

Zeger Floriszn, geboren [rond 1452], overleden rond 1499, zoon van Floris Zegerszn de Bot (zie III-a) Arnoutsdr.

Van 1542 tot en met 1561 wordt er bij weer 66 gesproken over Zeger Janszn met zijn moeder, Marichgen de weduwe van Jan. Deze Jan kan niet dezelfde zijn als Jan Zegerszn, genoemd voor de weren 34 en 35 en die nog leeft in 1557.

In 1542 wordt er voor de weren 100 en 101 gesproken over Jan Zegerszn, met zijn consorten, die blijkbaar voor 1553 moet zijn overleden en niet dezelfde persoon kan zijn als de Jan (reeds in 1542 overleden), genoemd voor weer 66, en Jan Zegerszn, genoemd voor de weren 34 en 35 (overleden na 1557).

Er wordt eveneens een melding gemaakt van (de gebroeders?) Cornelis Zegerszn (1542) en Hendrick Zegerszn (1553) voor weer 114. Bij deze wordt eveneens Teuntgen Ariaen Gerrits weduwe vermeld, zoals voor weer 34.

B. de Keijzer verwijst bij de huizen/volgnummers in 1542 bij huisnummer 54 (in 1557 huisnummer 3: Dirck Walichszn) naar weer 35.

Bron: "Repertorium op de kohieren van de 10de penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562", door B.J. van Es en B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht 1994

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Walich Zegerszn, vermeld (1542, voor leen 60), geboren te Streefkerk rond 1500, volgt onder V-a

 2. mogelijk Jan Zegerszn, vermeld (1542-1557, voor leen 34 en 35), volgt onder V-b

 3. mogelijk Cornelis Zegerszn, vermeld (1542, voor leen 114).

 4. mogelijk Hendrick Zegerszn, vermeld (1553, voor leen 114).

Generatie V

V-a

Walich Zegerszn, 10de penning Streefkerk (1542), geboren te Streefkerk rond 1500, zoon van Zeger Floriszn (zie IV-a).

Leen 60: 6 morgen (1557: Schoordyck), (1777: genaamd Wallig Rooken).

 • 1542: Walich Zegherszn.

  1553: Rochus Walichszn en Dirick Walichszn.

  1557: Rochus Waligen, Dirck Waligen.

  1561: Rochus Waligen, Ariaen Pieterszn, Dirck Waligen, Cornelis Ghysbertszn.

Bron: "Repertorium op de kohieren van de 10de penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562", door B.J. van Es en B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht 1994, pagina 52

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Rochus Walichzn, geboren te Streefkerk in het jaar 1540, volgt onder VI-a

 2. Dirck Walichszn, 10de penning Streefkerk (1553, 1557, 1561), geboren rond 1540.

V-b

Jan Zegerszn, vermeld met lenen in Streefkerk (1542-1557), mogelijk zoon van Zeger Floriszn (zie IV-a).

Leen 34: 7 1/2 morgen 1 hont (1777: samengevoegd met nummer 35, 15 morgen 2 hont), (1777: genaamd Arien Ariaanszn de Bes):

 • 1542: Jan Zegherszn.

  1553: Jan Zegherszn.

  1557: Jan Zegherszn.

  1561: Ariaen Ariaenszn alias Coppen, Teuntgen Ariaen Gerrits weduwe (ook vermeld voor leen 114), elk 1/2E

Bron: "Repertorium op de kohieren van de 10de penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562", door B.J. van Es en B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht 1994, pagina 48

Leen 35: 7 1/2 morgen 1 hont (1777: samengevoegd met nummer 34, 15 morgen 2 hont), huys met boomgaert, (1777: genaamd Arien Ariaanszn de Bes):

 • 1542: Jan Zegherszn.

  1553: Jan Zegherszn.

  1557: Jan Zegherszn.

  1561: Barber Jan Zegerszn weduwe

Bron: "Repertorium op de kohieren van de 10de penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562", door B.J. van Es en B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht 1994, pagina 48

Jan is getrouwd met Barber.

Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Claes Janszn Both (Bothen), volgt onder VI-b

Generatie VI

VI-a

Rochus Walichzn, 10de penning Streefkerk (1553, 1557, 1561), geboren te Streefkerk in het jaar 1540, overleden na 19 juli 1572, zoon van Walich Zegerszn (zie V-a).

Rochus is getrouwd rond 1561 met [Daemke].

 • 19 juli 1572: Comparant Lysken Adriaensdr, poorteresse tot Dordrecht, maant Jan Floriszn van Streefkerk aan om al hetgeen hij achter is te betalen. Mede aanwezig Rochus Walichszn, wonende tot Streefkerk, Barent Clementszn en Adriaen Corneliszn de jonge, beide wonende tot Nieuw-Lekkerland.

  Bron: Oud Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 729, folio 284

Uit dit huwelijk:

 1. Walich Rochuszn, geboren te Streefkerk rond 1560, volgt onder VII-a

 2. Anna Rochusdr, geboren te Streefkerk rond 1563, volgt onder VII-b

 3. Pieterge Rokusdr, geboren te Streefkerk rond 1567.

 4. Pieter Roochuszn, geboren te Streefkerk rond 1572, volgt onder VII-c

 5. waarschijnlijk Maritgen Roken, volgt onder VII-d

 6. waarschijnlijk Baltasar Roken, volgt onder VII-e

 7. waarschijnlijk Aeltgen Roken, volgt onder VII-f

VI-b

Claes Janszn Both (Bothen), 10de penning Streefkerk (1542), overleden voor 1553, mogelijk zoon van Jan Zegerszn (zie V-b)

Leen 135 en 136: 11 morgen (1777: gesplitst in 2 delen elk 5 morgen 3 hont), (1561: twee weren), (1557: schoordyck en uutsteck), (1561: genaamd Claes Bothen weer, 1777: respectievelijk Claas Janszn Bots en Heymen Arienszn.). Dit stuk land ligt vlakbij het dorp Groot-Ammers.

 • 1542: Claes Bothen.

  1553: Geert Claes Botten, Jan haer soen.

  1557: Ariaen Pauwelszn, Geerte Claes en Aert Jacobszn.

  1561: Geertge Claes weduwe 1/2E, die weduwe van Aert Jacobszn 1/4E, Ariaen Pauwelszn 1/4E.

Bron: "Repertorium op de kohieren van de 10de penning van Streefkerk van de jaren 1542, 1553, 1557 en 1562", door B.J. van Es en B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht 1994, pagina 64, 65

Claes is getrouwd met Geertje, overleden na 1561.

Zijn kinderen:

 1. Jan Claeszn Both, vermeld (1553-1557).

Generatie VII

VII-a

Walich Rochuszn, geboren te Streefkerk rond 1560, zoon van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Walich is getrouwd te Streefkerk op 2 januari 1588 met Neeltgen Pietersdr, geboren te Streefkerk, dochter van Pieter Janszn.

"Walich Rochus van Streefkerck is verschenen met Neeltgen Pieters oock van Streefkerck met Pieter Janse als vader van dochter, en Maarten Jansen als swager van Walich."

Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

Uit dit huwelijk:

 1. Rochus Walichszn, gedoopt te Streefkerk tussen 22 januari en 16 april 1589, volgt onder VIII-a

VII-b

Anna Rochusdr, geboren te Streefkerk rond 1563, overleden na 23 oktober 1611, dochter van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Anna is getrouwd rond 1582 met Maerten Janszn, geboren rond 1552.

Uit dit huwelijk:

 1. Maeritgen Maertensdr, gedoopt te Streefkerk op 23 april 1589.

  Maeritgen is getrouwd te Streefkerk op 12 oktober 1614 (ondertrouwd aldaar op 6 september 1614) met Adriaen Segerszn, geboren te Streefkerk, zoon van Seger Dirrickszn.

  "Den 6den Septembris zijn alhier ondertrouwe gedaen Adriaen Segersen jongman van Streefkercke, met Maritgen Maertens, jongedochter mede van Streefkercke, den bruijdegom geassisteert met zijnen vader Seger Dirricksen de bruijt met haren vader Maerten Jansen, en nae datse haere drije sondaechschen geboden sonder verhindernisse gehadt hadden, soo sijnse den 12den Octobris alhier inden houwelijcken staet bevesticht."

  Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

 2. Geraert Maertenszn, gedoopt te Streefkerk op 24 november 1592.

 3. Willemtgen Maertensdr, gedoopt te Streefkerk op 27 maart 1594.

  Willemtgen is getrouwd te Streefkerk in maart 1619 met Jan Pauwelszn, geboren te Wijngaarden, zoon van Pauwels Janszn.

 4. Rochus Maertenszn, overleden na 6 augustus 1623.

  Rochus is getrouwd te Streefkerk op 13 januari 1613 (ondertrouwd aldaar op 22 december 1612) met Neeltgen Ariensdr, dochter van Adriaen Corneliszn.

  "Den 22den Decembris zijn alhier ondertrouwe gedaen Rokes Maertensen jongman van Streefkercke, met Neeltgen Adriaens jongedochter mede van Streefkercke. Den bruijdegom geassisteert met zijnen vader Maerten Jansen, de bruijt met haren vader Adriaen Cornelissen, en naer datse hare drije Sondachsche geboden sonder verhindernisse gehadt hadden, soo zijnse den 13den Januarij, alhier inden houwelijcken staet bevesticht."

  Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

 5. waarschijnlijk Jan Maertenszn.

  Jan is getrouwd te Streefkerk in juni 1615 met Maritgen Aertsdr.

VII-c

Pieter Roochuszn, lidmaat Streefkerk (1610, 1636, 1644), geboren te Streefkerk rond 1572, overleden rond 1644, zoon van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Pieter is getrouwd te Streefkerk op 21 februari 1600 met Sijtgen Bastiaansdr, geboren te Streefkerk rond 1574, overleden aldaar tussen 1636 en 1644, dochter van Bastiaen en Meijnsgen.

"Den 21. Februarij is getrouwt Pieter Roken met Sijtgen Bastiaens beijde van Streefkerck."

Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

Uit dit huwelijk:

 1. Rochus Pieterszn Bot, gedoopt te Streefkerk tussen 21 februari 1599 en 31 maart 1603, volgt onder VIII-e

 2. Jan Pieterszn [van] Streefkerck, volgt onder VIII-f

 3. Meynsken Pietersdr.

  Meynsken is getrouwd in 1640 met Maerten Corneliszn, zoon van Cornelis Willemszn.

 4. Bastiaen Pieterszn, vermeld 1656-1663.

VII-d

Maritgen Roken, waarschijnlijk dochter van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Maritgen is getrouwd met Jacob Schalckxen, overleden na 12 november 1617.

Uit dit huwelijk:

 1. Rochus Jacobszn, gedoopt te Streefkerk op 9 augustus 1587, overleden na 17 april 1623.

  Rochus is getrouwd met Anneken Aertsdr.

 2. Pieter Jacobszn, gedoopt te Streefkerk op 17 maart 1590.

 3. Adriaen Jacobszn, gedoopt te Streefkerk op 31 mei 1592.

VII-e

Baltasar Roken, waarschijnlijk zoon van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Baltasar is getrouwd met Jannetje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Baltenszn, gedoopt te Streefkerk op 11 november 1612.

 2. Neeltgen Baltensdr, gedoopt te Streefkerk op 21 september 1614 (getuigen: Jacob Arieanse, Anna Jacobs en [tante] Arientgen Cornelisdr).

 3. Maria Baltensdr, gedoopt te Streefkerk op 7 februari 1616 (getuigen: Cornelis Jordensen, [tante] Lijsbeth Cornelis en Leentgen Dirricx).

VII-f

Aeltgen Roken, overleden voor januari 1613, waarschijnlijk dochter van Rochus Walichzn (zie VI-a) en [Daemke].

Aeltgen is getrouwd te Streefkerk op 24 januari 1593 met Adriaen Andrieszn. Adriaen is later getrouwd te Nieuw-Lekkerland op 3 januari 1613 met Ariaentgen Heijndricxdr, geboren te Nieuw Lekkerland. Ariaentgen is eerder getrouwd geweest met Jan Willemszn, overleden voor januari 1613.

"Den 24sten Januarij is getrouwt Adriaen Andries met Aeltgen Roken beijde van Streefkerck."

Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

"Naer dat haere drije Sondachsche geboden, soo hijer als oock in Nieuleckerlant sonder verhindernisse gehadt hebben, Adriaen Andriessen van Streefkercke, weduwenaer van Aeltgen Rokesn, met Ariaentgen Heijndricx van Nieuleckerlant weduwe van Jan Willemsen, soo zijnse den 3den Januarij in Nieuleckerlant inden houwelijcken staet bevesticht "

Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

Uit dit huwelijk:

 1. Andries Adriaenszn, gedoopt te Nieuw Lekkerland op 28 januari 1607.

 2. Hester Adriaensdr, gedoopt te Nieuw Lekkerland op 12 maart 1609.

Generatie VIII

VIII-a

Rochus Walichszn, gedoopt te Streefkerk tussen 22 januari en 16 april 1589, overleden na 11 november 1657, zoon van Walich Rochuszn (zie VII-a) en Neeltgen Pietersdr.

Rochus is getrouwd te Streefkerk op 12 november 1610 met Fijtgen Adriaensdr Brandwijck, dochter van Adriaen Brandwijck.

"Naerdat hare drije Sondaechsche geboden, alhier hebben gehadt Rocus Walichsen jongmens van Streefkercke, en Fijtgen Ariaens jongedochter van Streefkercke, en geen verhindernisse voortgekomen is, soo zijn sij inden houwelijcken staet, den 12den novembris alhier bevesticht."

Bron: http://www.geocities.com/leobakker58

Uit dit huwelijk:

 1. Daemtge, gedoopt te Streefkerk op 23 oktober 1611 (getuigen: Heynrick Ariens, van Hofwegen, [oudtante] Anneke Roken, Maritge Pauwels), jong overleden.

 2. Cornelis, gedoopt te Streefkerk op 10 maart 1613 (getuigen: [neef] Adriaen Segers, [oom?] Pieter Ariaens, [nicht] Maritge Mertens).

 3. Joannes, gedoopt te Streefkerk op 11 januari 1615 (getuigen: Pieter Jansen, Huych Maertens, Ytgen Jans).

 4. Daemtjen, gedoopt te Streefkerk op 11 december 1616, overleden na 11 november 1657 (getuigen: Gerrit Maertens, [tante?] Grietge Ariens, Sytge Bastiaens).

 5. Neeltgen, gedoopt te Streefkerk op 4 juli 1621 (getuigen: Gerrit Bos, [tante?] Grietge Ariens, Neeltge Damis).

 6. Pietergen Rochusdr, geboren te Streefkerk, volgt onder IX-a

VIII-e

Rochus Pieterszn Bot, lidmaat Streefkerk (1636, 1664) en avondmaal en belijdenis (1643), gedoopt te Streefkerk tussen 21 februari 1599 en 31 maart 1603, overleden na 1664, zoon van Pieter Roochuszn (zie VII-c) en Sijtgen Bastiaansdr.

Rochus is getrouwd rond 1620 (1) met Neeltje Ariensdr, gedoopt te Streefkerk op 12 november 1606, overleden aldaar na 1664, dochter van Adriaen Adriaenszn en Maritgen Pauwelsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltgen Rochusdr Bot, geboren rond 1620.

  Neeltgen is getrouwd rond 1638 met Maerten Corneliszn Grooten, geboren te Bleskensgraaf.

 2. Arij Rochuszn Bot, geboren rond 1626.

  Arij is getrouwd met Pietergen Rochusdr, geboren te Streefkerk, volgt onder IX-a

 3. Gijsbert Rochuszn Bot, geboren rond 1632, volgt onder IX-b

 4. Marijchen Rochusdr Bot, geboren te Streefkerk rond 1633.

  Marijchen is getrouwd te Oud Alblas op 10 november 1652 met Bastiaen Leendertszn Spriet, gedoopt te Oud-Alblas op 4 september 1622.

 5. Teuntje Rochusdr Bot.

Rochus is getrouwd (2) met Geertgen Dirksdr.

VIII-f

Jan Pieterszn [van] Streefkerck, bouwman, overleden tussen 1661 en 1672, zoon van Pieter Roochuszn (zie VII-c) en Sijtgen Bastiaansdr.

Hieruit volgt het geslacht van Streefkerk:

7 juli 1658: Jan Pietersz van Streefkerck, inwoner van Ridderkerk koopt "een wooninge, schuyren, bergen, boomgaert ende beteelinge met de nombre van vier mergen, drie hondert vijftig roeden lants" enzoverder in Nieuwreyerwaert op Bolnes. Betaald met 2000 carolusgulden gereed geld en een schuldbrief van 1000 gulden.

Bron: Oud Rechterlijk Archief Ridderkerk, inventarsnummer 11/139 (Ons Voorgeslacht 1992, pagina 314).

18 mei 1661: Heeft nog land te eigendom in Streefkerk.

Bron: Oud Notariëel Archief Ridderkerk, inventarisnummer 6991 (Ons Voorgeslacht 1992, pagina 314).

Jan is getrouwd (1) met Lijntje/Sijtje Gijsbrechtsdr, gedoopt te Streefkerk op 10 febrauari 1619 (getuigen: Pieter Cornelisse, Trijntgen Heijndricx, Claertgen Bastiaens), dochter van Gijsbert Pieterszn (diaken) en Maritgen Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Meynsje Jansdr Streefkerk, overleden voor april 1683.

  Meynsje is getrouwd (ondertrouwd te Barendrecht op 24 januari 1672) met Dirck Bastiaenszn Kerseboom, zoon van Bastiaen Arienszn Kerseboom en Leenertie Dircksdr. Dirck is later hetrouwd te Barendrecht op 12 december 1683 met Ariaentje Ariensdr Spruyt.

 2. kind [van Streefkerck]

 3. kind [van Streefkerck]

 4. kind [van Streefkerck]

 5. Jan Janszn [van] Streefkerck, volgt onder IX-c

Jan is getrouwd (2) (ondertrouwd te Ridderkerk op 8 juni 1653) met Leentje Leendertsdr. Leentje is later hertrouwd (ondertrouwd te Barendrecht op 22 mei 1672) met Cornelis Leendertszn Sluys.

Generatie IX

IX-a

Arij Rochuszn Bot, geboren rond 1626, zoon van Rochus Pieterszn Bot (zie VIII-e) en Neeltje Ariensdr.

Arij is getrouwd met Pietergen Rochusdr, geboren te Streefkerk, dochter van Rochus Walichszn (zie VIII-a) en Fijtgen Adriaensdr Brandwijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Arienszn, gedoopt te Streefkerk op 5 september 1655.

 2. Pieter Arienszn, gedoopt te Streefkerk op 11 november 1657.

 3. Fychie Ariensdr, gedoopt te Streefkerk op 12 september 1660.

 4. Rochus Arienszn Bot, geboren te Groot-Ammers op 2 maart 1664, gedoopt te Streefkerk op 9 maart 1664, volgt onder X-a

IX-b

Gijsbert Rochuszn Bot, heemraad Naaldwijk, heemraad Sliedrecht (1691, 1692, 1701), geboren rond 1632, overleden (impost op 28 mei 1703, 6 gulden) te Naaldwijk, zoon van Rochus Pieterszn Bot (zie VIII-e) en Neeltje Ariensdr.

Gijsbert is getrouwd te Sliedrecht? rond 1668 zeker vóór 18 december 1672 met Pietertje Gerritsdr Jongevrient, geboren te Papendrecht, overleden (impost op 15 november 1714, 3 gulden) te Sliedrecht, dochter van Geerit Leendertszn Jongevrient en Theuntje Pietersdr.

Beiden zijn als inwoners van Sliedrecht op 17/18 december 1672 en lidmaten van Sliedrecht op 15 oktober 1679 vermeld.

Een Pietertje Gerritsdr Jongevrient wordt gedoopt te Paendrecht op 7 oktober 1657.

Het "Botje" op de Botsweert

Dit weer is 11 mergen 450 roeden groot. In 1553 staat er nog geen huis op dit weer en de eigenaar is Claes Wouterszn.

Bron: ARA Staten van Holland voor 1572, inventarisnummer 785.1.

In de verponding van Sliedrecht van 1627 is de eigenaresse van het weer de weduwe van [dijkgraaf?] Cornelis Janse Both en de gebruiker Cornelis Teunisse Daelder. Bij de huizen staat vermeld: d'Heer van der Burch 1654 sijnde 't huys den Both.

Bron: Gemeente archief Sliedrecht, inventarisnummer 141.

Het weer is verkocht in 1654 aan Johan Franszn van den Burch, Heer van Niemandsvrient. Hij trouwt rond 1650 met Margaretha Matthijsdr Berck en krijgen twee kinderen: Matthijs (geboren rond 1659) en Johan (geboren rond 1660). Matthijs is rond 1685 getrouwd met Elisabeth Francken en verkoopt het huis "den Both" in 1689 aan Gijsbert Roocken.

"Compareerde d'Heer Joost Hoonmans, man van de hoge vierschaar van Zuythollant, als last en procuratie hebbende van de Edele Heer Matthijs van der Burgh, Heer van Niemandsvrint, out Raedt der stad Dordregt, etc. Dewelcke verclaerde te transporteren aen Gijsbert Rochusse onse inwoonder een geheel weer lants met de huysinge daerop, staende en gelegen onder desen ambagte, van outs genaemt het Botje, groot omtrent 12 mergen, streckende van 't schoor van de Merwede aff, zuytwaerts op tot de Wijngertse halve Kadesloot toe, belent ten oosten Gijsbert van Asperen, cum sius ten westen de weduwe van Stoffel Louwen cum sius. voor de somma van fl 6000,-."

Gijsbert Roocken is geboren te Streefkerk rond 1632 en overleden te Sliedrecht tussen 1702 en 1707. Zijn vrouw heet Pietergen Gerrits.

Bron: ARA, rechtelijk archief, nummer 1185/22, 2 december1702: Gijsbert Roocken wordt vermeld met een griend in Crayesteyn.

Bron: ARA, rechtelijk archief, nummer 1199, 30 maart 1707: Zijn vrouw, Pietergen Gerrits wordt weduwe genoemd.

Gijsbert is doopgetuige te Oud-Alblas bij de kinderen van Leenderts Spriet in 1654, 1664 en 1669 en wordt vermeld als "van Sliedrecht afkomstig". Hij woont dus al zeker vanaf 1654 in Sliedrecht. Op 19 september 1667 maakt Gijsbert zijn testament op in Oud-Alblas, "woonende in Slydrecht". In 1687 woonde Gijsbert op het Gelijnenweer, 7 weren verder oostwaarts dan het Botsweer. Er staat: 't huys van Geleyn Ariens, nu Gijsbert Roockus.

Bron: ARA, Oud Notarieel Archief Oud Alblas, inventarisnummer 21.B/26.

Bron:Gemeente archief Sliedrecht, inventarisnummer 141.

Op 15 januari 1689 koopt hij het huis "het Botje", ook "den Bot" genaamd, op het Botsweer. Sinds de aankoop van dit huis komen we bij hem en zijn nazaten de naam Bot tegen.

Bron: Rechterlijk archief Sliedrecht, nummer 1118, deel II, pagina 68, 15 januari 1689.

Bron: RA Sliedrecht, 1119, 9 mei 1701: Rochus Aries Bodt overdraagt een huys en erf aan Gijsbert Rochusse Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Sijtge Gijsbertsdr Bot, geboren rond 1668, volgt onder X-b

 2. Neeltje Gijsbertsdr Bot, geboren rond 1675, volgt onder X-c

 3. Pieter Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht in het jaar 1680, volgt onder X-d

 4. Gerrit Gijsbertszn Bot, geboren te Streefkerk rond 1680, volgt onder X-e

IX-c

Jan Janszn [van] Streefkerck, bouwman, overleden te Ridderkerk (aangifte op 19 maart 1727 door zijn zoon, impost 6 gulden betaald), zoon van Jan Pieterszn [van] Streefkerck (zie VIII-f) en Sijtje Gijsbrechtsdr.

 • 6 januari 1675: Jan Jansz Streefkerk, jongeman, testeert, hierin vermeld dat hij, wat betreft de stee, ongeveer anderhalf jaar geleden zijn zuster uitgekocht heeft.

  Bron: Oud Notariëel Archief Ridderkerk, inventarisnummer 7053 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 314).

 • 20 mei 1707: Vermeld in testament van derden: Jan Streeffkerk, dijkgraaf.

  Bron: Oud Notariëel Archief IJsselmonde, inventarisnummer 4993/125 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 315).

Jan Janszn van streefkerk bouwt met zijn dienstbode de landtbouwerije. In de marge: is een halve capitalist.

Bron: "Ridderkerk in de gouden eeuw", uitgave Oud Ridderkerk nummer 10, 1 juni 1980, transcriptie Gemeente Archief Ridderkerk, inventarisnummer 73, pagina 65 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 314-315).

Jan is getrouwd te Ridderkerk op 19 oktober 1681 (ondertrouwd op 23 februari 1681) met Niesje Pietersdr Gelttelder, afkomstig van Charlois, overleden te Ridderkerk (aangifte op 17 januari 1723 door haar man, impost 6 gulden betaald), dochter van Pieter Arienszn Gelttelder en Adriaentje Dircksdr van Stel.

De acht maanden ondertrouw is het gevolg van de trouwbelofte aan twee jonge mannen door Niesje, waarvoor zij zich voor de raad heeft moeten verantwoorden.

Bron: Lidmatenboek Charlois, nummer 2, 168 1 (Ons Voorgeslacht 1992 pagina 315).

Uit dit huwelijk:

 1. Sijtje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 2 augustus 1682 (getuigen: Neeltje Leenders).

 2. Pieter Janszn, gedoopt te Ridderkerk op 23 januari 1684 (getuigen: niet vermeld).

 3. Ariaentje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 2 juni 1686 (getuigen ... Pieters Gelttelder).

 4. Meynsje Jansdr, gedoopt te Ridderkerk op 27 juni 1688 (getuigen: Neeltje Ariens).

Generatie X

X-a

Rochus Arienszn Bot, geboren te Groot-Ammers op 2 maart 1664, gedoopt te Streefkerk op 9 maart 1664, zoon van Arij Rochuszn Bot en Pietergen Rochusdr (zie IX-a).

Rochus is getrouwd te Streefkerk op 14 november 1700 met Weijntje Willemsdr Curver, gedoopt te Streefkerk op 7 september 1664.

Uit dit huwelijk:

 1. Arien Rochuszn (de) Bot, gedoopt te Streefkerk op 21 juli 1701, volgt onder XI-a

 2. Willem Rochuszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 6 juli 1710.

X-b

Sijtge Gijsbertsdr Bot, geboren rond 1668, overleden te Sliedrecht voor 1721, dochter van Gijsbert Rochuszn Bot (zie IX-b) en Pietertje Gerritsdr Jongevrient.

Sijtge is getrouwd met Tijs Leendertszn Nederlof, bode Sliedrecht, geboren te Sliedrecht rond 1670, overleden in het jaar 1721, zoon van Leendert Tijszn Nederlof (boer te Sliedrecht, heemraad van Sliedrecht en stedehouder Sliedrecht) en Neeltje Jansdr van der Wiel.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Thijszn Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1695.

 2. Pietertje Thijsdr Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1696.

  Pietertje is ondertrouwd te Zwijndrecht op 26 november 1719 en getrouwd te Sliedrecht in december 1719 met Cornelis Hendrikszn Goedhart, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht rond 1690.

 3. Annigje (Johanna) Thijsdr Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1700, overleden te Delft op 6 april 1763.

  Annigje is getrouwd te Delft op 3 mei 1727 met Jacobus Leendertszn Overgaauw, knecht in 's lands magazijn, gedoopt te Delft op 6 augustus 1704, overleden aldaar op 28 maart 1754, zoon van Leendert Janszn Overgaauw (bouwman) en Marijtjen Huygendr Martschipper.

 4. Theuntje Thijsdr Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1702.

  Theuntje is getrouwd met Pieter Theuniszn de Groot.

 5. Gijsbert Thijszn Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1704.

 6. Marrigje Tijsdr Nederlof, gedoopt te Sliedrecht op 17 januari 1706, begraven aldaar op 21 maart 1795.

  Marrigje is getrouwd voor 1740 met Baan Pleuniszn Baan, gedoopt te Sliedrecht op 7 februari 1706, zoon van Pleun Corneliszn Baan en Aagje Ariensdr Baan. Baan is eerder getrouwd geweest met Grietje Pietersdr Bakker, overleden voor 1740.

 7. Neeltje Thijsdr Nederlof, gedoopt te Sliedrecht op 17 juni 1708, jong overleden.

 8. Neeltje Thijsdr Nederlof, gedoopt te Sliedrecht op 1 juni 1710, jong overleden.

X-c

Neeltje Gijsbertsdr Bot, geboren rond 1675, dochter van Gijsbert Rochuszn Bot (zie IX-b) en Pietertje Gerritsdr Jongevrient.

Neeltje is getrouwd in het jaar 1700 met Baan Corneliszn Baan, geboren te Sliedrecht in het jaar 1670, zoon van Cornelis Corneliszn Baan en Marichje Cornelisdr Cosijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Baansdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 23 november 1707.

  Marrigje is getrouwd met Davis Dirkszn van de Donk, gedoopt te Wijngaarden op 9 oktober 1695.

 2. Aagje Baansdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 11 november 1711, overleden aldaar op 9 februari 1795.

  Aagje is getrouwd te Sliedrecht in het jaar 1735 met Paulus Janszn Visser.

 3. Rochus Baanszn Baan, gedoopt te Sliedrecht op 29 januari 1713, volgt onder XI-b

 4. Cornelis Baanszn Baan.

 5. Gijsbert Baanszn Baan.

 6. Arien Baanszn Baan.

 7. Pietertje Baansdr Baan, gedoopt te Sliedrecht.

X-d

Pieter Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht in het jaar 1680, begraven aldaar in het jaar 1718, zoon van Gijsbert Rochuszn Bot (zie IX-b) en Pietertje Gerritsdr Jongevrient.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht in het jaar 1701 met Marijgje Leendertsdr Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1684, overleden na 1728, dochter van Leendert Tijszn Nederlof (boer te Sliedrecht, heemraad van Sliedrecht en stedehouder Sliedrecht) en Neeltje Jansdr van der Wiel.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Bot, geboren te Sliedrecht rond 1701, volgt onder XI-c

 2. Gijsbert Pieterszn Bot, geboren te Sliedrecht, volgt onder XI-d

 3. Lena Pietersdr Bot, geboren te Naaldwijk (?), gedoopt te Sliedrecht op 10 oktober 1706, volgt onder XI-e

 4. Arien Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 februari 1713, volgt onder XI-f

X-e

Gerrit Gijsbertszn Bot, geboren te Streefkerk rond 1680, begraven te Sliedrecht op 18 juli 1717, zoon van Gijsbert Rochuszn Bot (zie IX-b) en Pietertje Gerritsdr Jongevrient.

Gerrit is getrouwd rond 1704 met Geertruij Leendertsdr Nederlof, geboren te Sliedrecht rond 1680, begraven aldaar op 10 augustus 1728, dochter van Leendert Tijszn Nederlof (boer te Sliedrecht, heemraad van Sliedrecht en stedehouder Sliedrecht) en Neeltje Jansdr van der Wiel.

Geven te kennen Jan Leendertse Nederlof ende Gijsbert Pieters Both dat Geertruy Leenderts Nederlof in haar leven weduwe van wijlen Gerrit Gijsberts Both kort geleden is overleden, 3 nog minderjarige kinderen: Gijsbert, Pieter en Neeltje Geerits Both tot voogt Jan Leendertse Nederloff en Gijsbert Pieterse Both (verder beschrijving van onroerende en roerende goederen) de dato 20 oktober 1729 Gijsbert Pieterse Both wonende op Naaldwijk voogd kinderen wijlen Geertruij Leendertse Nederlof.

Bron: WK Naaldwijk, inventarisnummer 1 folio 19, 13 september 1728.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Gerritszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 15 februari 1705, volgt onder XI-g

 2. Pieter Gerritszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 15 mei 1707, volgt onder XI-h

 3. Neeltje Gerritsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 4 mei 1710, volgt onder XI-i

 4. Leendert Gerritszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 31 januari 1714, begraven aldaar op 10 april 1716.

Generatie XI

XI-a

Arien Rochuszn (de) Bot, gedoopt te Streefkerk op 21 juli 1701, zoon van Rochus Arienszn Bot (zie X-a) en Weijntje Willemsdr Curver.

Arien is getrouwd te Wijngaarden op 19 november 1728 met Marrigje Pietersdr Swart(e)bol.

Uit dit huwelijk:

 1. Rokus Arienszn Bot, geboren rond 1728, volgt onder XII-a

 2. Annigje Ariensdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 1 april 1731, volgt onder XII-b

 3. Pieter Arienszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 23 januari 1739, volgt onder XII-c

XI-b

Rochus Baanszn Baan, gedoopt te Sliedrecht op 29 januari 1713, overleden aldaar op 10 juli 1784, zoon van Baan Corneliszn Baan en Neeltje Gijsbertsdr Bot (zie X-c).

Rochus is getrouwd met Ariaantje Abrahamsdr Huijsman.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Baan, gedoopt te Sliedrecht op 8 juli 1736.

 2. Cornelia Rochusdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 3 november 1737, volgt onder XII-d

 3. Abraham Baan, gedoopt te Sliedrecht op 6 september 1739.

 4. Neeltje Baan, gedoopt te Sliedrecht op 24 september 1741.

XI-c

Teuntje Bot, geboren te Sliedrecht rond 1701, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie X-d) en Marijgje Leendertsdr Nederlof.

Teuntje is getrouwd met Jan Corneliszn de Jager, geboren te Sliedrecht rond 1643, zoon van Cornelis de Jager.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Janszn de Jager, gedoopt te Sliedrecht op 9 juli 1719.

  Pieter is getrouwd met Neeltje Simonsdr Visser, geboren te Sliedrecht tussen 1720 en 1725, dochter van Simon Visser en Annigje Snel.

 2. Annigje de Jager, gedoopt te Sliedrecht op 3 december 1721.

 3. Annigje de Jager, gedoopt te Sliedrecht op 12 december 1723.

 4. Jan de Jager, gedoopt te Sliedrecht op 2 mei 1728.

  Jan is getrouwd met Pietertje de Jager, gedoopt te Sliedrecht op 7 juni 1731.

XI-d

Gijsbert Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 15 februari 1704, begraven aldaar op 7 september 1769, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie X-d) en Marijgje Leendertsdr Nederlof.

Gijsbert is getrouwd te Sliedrecht op 13 december 1723 met Neeltje Leendertsdr Visser, geboren te Sliedrecht rond 1702, begraven aldaar op 31 juli 1771, dochter van Leendert Meeszn Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gijsbertszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 13 december 1724, volgt onder XII-e

 2. Jorisje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 30 juni 1726, volgt onder XII-f

 3. Lena Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 augustus 1728.

  Lena had een relatie (1) met waarschijnlijk Cornelis.

  Lena is ondertrouwd te Sliedrecht op 29 september 1759 (2) met Klaas Joostszn van Es, geboren te Giessendam.

 4. Sijgje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 oktober 1730, volgt onder XII-g

 5. Leendert Gijsbertszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 27 juli 1732, volgt onder XII-h

 6. Marrigje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 3 juni 1734, volgt onder XII-i

 7. Marijke Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 augustus 1736, begraven aldaar op 6 oktober 1783.

  Marijke is ondertrouwd te Sliedrecht op 3 mei 1767 met Johannis Janszn van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 6 november 1771, begraven aldaar op 22 juni 1799, zoon van Jan Arienszn van Wijngaarden en Pietertje Pietersdr Kleijn. Johannis is later ondertrouwd te Sliedrecht op 5 februari 1796 met Neeltje Nederlof.

 8. Pietertje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 26 oktober 1738, begraven aldaar op 13 september 1765.

 9. Mees Bot, gedoopt te Sliedrecht op 6 januari 1743, begraven aldaar op 12 maart 1762.

XI-e

Lena Pietersdr Bot, geboren te Naaldwijk?, gedoopt te Sliedrecht op 10 oktober 1706, begraven aldaar op 16 april 1787, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie X-d) en Marijgje Leendertsdr Nederlof.

Lena is getrouwd met Huijbert Janszn de Leeuw, schuytmaker, gedoopt te Ottoland op 26 september 1706.

Uit dit huwelijk:

 1. Maayken de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 7 mei 1730.

 2. Pieter de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 7 oktober 1731.

 3. Johannes de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 19 juli 1733.

 4. Marigje Huijbertsdr de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 14 oktober 1736, overleden aldaar op 18 juni 1768.

  Marigje is getrouwd rond 175 met Andries Bastiaenszn Lanssert, gedoopt te Sliedrecht op 18 november 1725, begraven aldaar op 1 juni 1803, zoon van Bastiaan Janszn Decker en Annigje Cornelisdr Eelboom. Andries was later gehuwd met Pleuntje Jansdr van Asperen, geboren te Naaldwijk, begraven aldaar op 15 november 1770.

 5. Huijbertje de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 11 oktober 1739.

 6. Leendert de Leeuw, gedoopt te Sliedrecht op 27 september 1744.

XI-f

Arien Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 februari 1713, begraven aldaar op 23 juni 1790, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie X-d) en Marijgje Leendertsdr Nederlof.

Arien is getrouwd met Grietje Pietersdr Visser, gedoopt te Sliedrecht op 9 oktober 1712, begraven aldaar op 21 juli 1790, dochter van Pieter Janszn Visser en Ariaantje Ariensdr Eikelenboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Marija Bot, gedoopt te Sliedrecht op 2 augustus 1739.

 2. Ariaantje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 8 oktober 1741.

 3. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 2 juni 1743.

 4. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 4 juli 1745.

 5. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 17 december 1747.

 6. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 14 februari 1751.

 7. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 25 januari 1756.

XI-g

Gijsbert Gerritszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 15 februari 1705, zoon van Gerrit Gijsbertszn Bot (zie X-e) en Geertruij Leendertsdr Nederlof.

Gijsbert is getrouwd met Cornelia Verloop, geboren te Sliedrecht rond 1709.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Bot, gedoopt te Sliedrecht op 5 september 1734.

 2. Jacob Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 april 1736.

 3. Gerrit Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 februari 1738.

 4. Gerrit Bot, gedoopt te Sliedrecht op 30 augustus 1739.

 5. Geertruij Bot, gedoopt te Sliedrecht op 28 januari 1742.

 6. Geertruij Bot, gedoopt te Papendrecht op 14 juli 1743.

 7. Geertruij Bot, gedoopt te Papendrecht op 17 juni 1745.

 8. Yda Bot, gedoopt te Papendrecht op 11 mei 1747.

 9. Gerrit Bot, gedoopt te Papendrecht op 22 september 1748.

 10. Gerrit Bot, gedoopt te Papendrecht op 7 mei 1750.

 11. Wouter Bot, gedoopt te Papendrecht op 30 juli 1752.

 12. Wouter Bot, gedoopt te Papendrecht op 29 juni 1755.

XI-h

Pieter Gerritszn Bot, boer, gedoopt te Sliedrecht op 15 mei 1707, overleden aldaar op 9 juni 1775, zoon van Gerrit Gijsbertszn Bot (zie X-e) en Geertruij Leendertsdr Nederlof.

Pieter is getrouwd (1) met Maria Stoffelsdr Visser, gedoopt te Sliedrecht op 8 december 1709, dochter van Stoffel Laurenszn Visser en Jorisje Jansdr van Es.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, gedoopt te Sliedrecht op 18 februari 1731.

Pieter is getrouwd rond 1732 (2) met Lijntie Gijsbertsdr van Brande, gedoopt te Sliedrecht op 30 januari 1707, begraven aldaar op 10 juni 1752, dochter van Gijsbert Wouterszn van Brande en Hilligje Cornelisdr van Asperen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hilligje Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 1 januari 1733, volgt onder XII-j

 2. Gerrit Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 29 augustus 1734, begraven aldaar op 23 maart 1798.

  Gerrit is ondertrouwd te Sliedrecht op 30 april 1762 met Cornelia Rochusdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 3 november 1737, volgt onder XII-d

 3. Gijsbert Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 17 juni 1736, volgt onder XII-k

 4. Baan Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 februari 1739, volgt onder XII-l

 5. Geertruij Bot, gedoopt te Sliedrecht op 8 november 1744.

 6. Jannigje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 8 november 1744.

 7. Maria Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 20 juli 1749, volgt onder XII-m

XI-i

Neeltje Gerritsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 4 mei 1710, dochter van Gerrit Gijsbertszn Bot (zie X-e) en Geertruij Leendertsdr Nederlof.

Neeltje is getrouwd met Pleun Arienszn de Borst, gedoopt te Papendrecht op 26 april 1716, zoon van Arie Dirkszn de Borst en Bastiaantje Ariensdr Knock. Pleun is later getrouwd te Papendrecht op 5 augustus 1747 met Jannigje Roelandsdr van der Zijden, gedoopt te Sliedrecht op 1 januari 1719, dochter van Roeland Arienszn van der Zijden en Geertje Klaasdr Daelder.

Uit dit huwelijk:

 1. Ary de Borst, gedoopt te Papendrecht op 12 juli 1744.

 2. Gerrit de Borst, gedoopt te Papendrecht op 19 december 1745.

Generatie XII

XII-a

Rokus Arienszn Bot, geboren rond 1728, zoon van Arien Rochuszn (de) Bot (zie XI-a) en Marrigje Pietersdr Swart(e)bol.

Rokus is ondertrouwd te Streefkerk op 24 november 1752 en getrouwd te Oud-Alblas op 17 december 1752 met Ariaantje Cornelisdr Backer, geboren rond 1727.

Uit dit huwelijk:

 1. Marigje Rokusdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 4 december 1753.

 2. Arien Rokuszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 11 december 1754.

 3. Grietje Bot, gedoopt te Streefkerk op 26 november 1755, overleden aldaar op 6 april 1823.

  Grietje is getrouwd te Streefkerk op 13 februari 1785 (1) met Jan van der Veer, overleden te Streefkerk op 5 september 1791.

  Grietje is getrouwd te Streefkerk op 10 februari 1793 (2) met Willem Prins, geboren te Oud-Alblas rond 1750, overleden op 18 april 1832.

 4. Arien Rokuszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 20 november 1757.

 5. Marigje Rokusdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 22 juli 1759.

 6. Cornelis Rokuszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 10 mei 1761.

 7. Marigje Rokusdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 26 juni 1762, overleden aldaar op 30 september 1831.

  Marigje is getrouwd te Streefkerk op 29 januari 1779 met Willem Bastiaanszn Verwaal, geboren te Streefkerk rond 1750, overleden aldaar op 21 oktober 1818.

 8. Adriana Rokusdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 1 juli 1764.

XII-b

Annigje Ariensdr Bot, gedoopt te Streefkerk op 1 april 1731, overleden aldaar op 12 augustus 1822, dochter van Arien Rochuszn (de) Bot (zie XI-a) en Marrigje Pietersdr Swart(e)bol.

Annigje is getrouwd te Streefkerk op 13 juni 1750 met Pieter Teuniszn de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 17 november 1726, overleden aldaar op 14 september 1813, zoon van Teunis Jasperszn de Bruijn en Lena Pietersdr van Schagen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arien de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 21 oktober 1750.

 2. Lena de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 22 september 1752.

 3. Teunis de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 21 juni 1754.

 4. Bastiaan de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 4 oktober 1755.

 5. Bastiaan de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 4 december 1757.

 6. Bastiaan de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 31 december 1758.

 7. Leendert de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 28 december 1760.

 8. Rochus de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 14 maart 1762.

 9. Arij de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 24 april 1763.

 10. Rokus de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 28 september 1764.

 11. Adriana de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 10 mei 1767.

 12. Arij de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 16 april 1769.

 13. Rookus de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 16 december 1770.

 14. Annegje de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 23 februari 1772.

 15. Arij de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 25 juli 1773.

 16. Annigje de Bruijn, gedoopt te Streefkerk op 14 augustus 1774.

XII-c

Pieter Arienszn Bot, gedoopt te Streefkerk op 23 januari 1739, zoon van Arien Rochuszn (de) Bot (zie XI-a) en Marrigje Pietersdr Swart(e)bol.

Pieter is getrouwd te Brandwijk op 19 februari 1775 met Adriana Jaspersdr Lopik.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieterszn Bot, geboren te Brandwijk op 13 december 1776, gedoopt aldaar op 15 december 1776, volgt onder XIII-a

 2. Jasper Pieterszn Bot, geboren te Brandwijk op 6 juli 1778, gedoopt aldaar op 12 juli 1778.

 3. Kornelis Pieterszn Bot, geboren te Brandwijk op 17 januari 1780, gedoopt aldaar op 18 januari 1780.

 4. Maarten Pieterszn Bot, geboren te Brandwijk op 16 augustus 1781, gedoopt aldaar op 19 augustus 1781.

 5. Marigje Pietersdr Bot, geboren te Brandwijk op 22 maart 1784, gedoopt aldaar op 28 maart 1784.

XII-d

Gerrit Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 29 augustus 1734, begraven aldaar op 23 maart 1798, zoon van Pieter Gerritszn Bot (zie XI-h) en Lijntie Gijsbertsdr van Brande.

Gerrit is ondertrouwd te Sliedrecht op 30 april 1762 met Cornelia Rochusdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 3 november 1737, begraven aldaar op 4 maart 1785, dochter van Rochus Baanszn Baan (zie XI-b) en Ariaantje Abrahamsdr Huijsman.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 3 oktober 1762.

 2. Lijntje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 november 1766.

  Lijntje is ondertrouwd te Sliedrecht op 31 januari 1800 met Jan Corneliszn Kleijn, geboren te Sliedrecht op 25 oktober 1781, zoon van Cornelis Willemszn Kleijn en Bastiaantje Ariensdr Hartog.

 3. Abram Bot, geboren te Sliedrecht op 15 januari 1769.

 4. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 11 januari 1775.

 5. Pieter Gerritszn Bot, geboren te Sliedrecht op 18 februari 1777, gedoopt aldaar op 23 februari 1777, volgt onder XIII-b.

 6. Leentje Bot, geboren te Sliedrecht op 26 december 1778.

 7. Ariaantje Gerritsdr Bot, volgt onder XIII-c

XII-e

Pieter Gijsbertszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 13 december 1724, begraven aldaar op 11 september 1781, zoon van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XI-d) en Neeltje Leendertsdr Visser.

Pieter is getrouwd op 30 mei 1747 met Neeltje Jansdr Krijger, geboren rond 1728.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieterszn Bot, gedoopt op 27 januari 1748, volgt onder XIII-d

 2. Gijsbert Bot, gedoopt te Sliedrecht op 5 oktober 1749, volgt onder XIII-e

 3. Cornelis Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 17 november 1751, volgt onder XIII-f

 4. Neeltje Bot, gedoopt op 19 oktober 1752, volgt onder XIII-g

 5. Jacob Bot, gedoopt te Sliedrecht op 7 april 1754.

 6. Pieter Bot, gedoopt te Sliedrecht op 26 oktober 1755, begraven aldaar op 14 januari 1757.

 7. Sijgje Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 december 1756, volgt onder XIII-h

 8. Pietertje Bot, geboren op 7 november 1758, gedoopt te Sliedrecht in november 1758, volgt onder XIII-i

 9. Mees Bot, gedoopt te Sliedrecht op 14 april 1762, begraven aldaar op 29 augustus 1764.

XII-f

Jorisje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 30 juni 1726, dochter van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XI-d) en Neeltje Leendertsdr Visser.

Jorisje is ondertrouwd te Sliedrecht op 9 januari 1745 met Hermanus Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 6 juni 1723, zoon van Bastiaan Willemszn Boonstoppel en Marrigje Hermans Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 28 februari 1745.

 2. Gijsbert Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 13 maart 1746.

  Gijsbert is ondertrouwd te Oud Alblas op 24 april 1778 met Dingena Kekeris, gedoopt te Oud Alblas op 20 februari 1752, dochter van Johannes Emanuelszn Kekeris en Krijntje Reijersdr Jaarsveld.

 3. Paulus Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 9 oktober 1747.

 4. Maria Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 9 november 1748.

 5. Willem Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 24 oktober 1751.

 6. Pieter Boonstoppel, gedoopt te Giessendam op 3 november 1754.

XII-g

Sijgje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 22 oktober 1730, begraven aldaar op 2 februari 1779, dochter van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XI-d) en Neeltje Leendertsdr Visser.

Sijgje is ondertrouwd te Sliedrecht op 26 mei 1752 (1) met IJsbrand Euwoutszn Visser, gedoopt te Sliedrecht op 28 november 1725, begraven aldaar op 16 maart 1757, zoon van Euwout Corneliszn Visser en Pieternel Cornelisdr Bisschop.

Sijgje is ondertrouwd op 28 april 1758 (2) met Johannis Leendertszn Nederlof, gedoopt te Sliedrecht op 22 mei 1729, begraven aldaar op 16 oktober 1787, zoon van Leendert Tijszn Nederlof en Lijsbeth Philipsdr Schop.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Johanniszn Nederlof, dijkwerker, gedoopt te Sliedrecht op 7 december 1760, overleden aldaar op 14 juli 1812.

  Leendert is ondertrouwd te Sliedrecht op 4 april 1788 met Adriana Jaspersdr van de Donck, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1770, gedoopt aldaar op 26 augustus 1770, overleden aldaar op 15 augustus 1806, dochter van Jasper Arienszn van de Donck en Anna Ariensdr Kleijn.

 2. Neeltje Johannisdr Nederlof, gedoopt te Sliedrecht op 6 maart 1763.

 3. Mees Johanniszn Nederlof, geboren te Sliedrecht op 9 augustus 1765, gedoopt aldaar op 11 augustus 1765.

 4. Lijb Johanniszn Nederlof, geboren te Sliedrecht op 2 augustus 1767, gedoopt aldaar op 9 augustus 1767.

 5. Pietertje Johannisdr Nederlof, geboren te Sliedrecht op 23 mei 1770, gedoopt aldaar op 27 mei 1770.

 6. Matthias Johannisdr Nederlof, geboren te Sliedrecht op 22 februari 1774, gedoopt aldaar op 27 februari 1774.

XII-h

Leendert Gijsbertszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 27 juli 1732, begraven aldaar op 20 augustus 1792, zoon van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XI-d) en Neeltje Leendertsdr Visser.

Leendert is ondertrouwd te Sliedrecht op 8 januari 1768 met Gerrigje Cornelisdr Verheul, gedoopt te Sliedrecht op 6 augustus 1741, dochter van Cornelis Huijbertszn Verheul en Lijsje Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 10 januari 1769, volgt onder XIII-j

 2. Maria Leendertsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 8 april 1770, volgt onder XIII-k

 3. Lijsbeth Bot, geboren te Sliedrecht op 25 april 1772, begraven aldaar op 30 mei 1786.

 4. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 september 1776, gedoopt aldaar op 15 september 1778, volgt onder XIII-l

 5. Cornelis Leendertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 27 januari 1783, volgt onder XIII-m

XII-i

Marrigje Bot, gedoopt te Sliedrecht op 3 juni 1734, begraven aldaar op 24 februari 1808, dochter van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XI-d) en Neeltje Leendertsdr Visser.

Marrigje is ondertrouwd te Sliedrecht op 19 oktober 1759 met Mees Aartszn Boer, gedoopt te Sliedrecht op 16 september 1736, begraven aldaar op 1 februari 1807, zoon van Aart Laurenszn Boer en Geertruij Pietersdr Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Aerd Boer, gedoopt te Sliedrecht op 24 augustus 1760.

 2. Geertruy Boer, gedoopt te Hardinxveld op 30 augustus 1761.

 3. Geertruy Boer, geboren te Hardinxveld op 18 juli 1764, gedoopt aldaar op 22 juli 1764.

 4. Aart Boer, geboren te Hardinxveld op 12 januari 1767, gedoopt aldaar op 18 januari 1767.

 5. kind Boer, gedoopt te Hardinxveld op 2 december 1768.

 6. Gijsbert Boer, geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1770, gedoopt aldaar op 4 november 1770.

XII-j

Hilligje Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 1 januari 1733, overleden rond 1810, dochter van Pieter Gerritszn Bot (zie XI-h) en Lijntie Gijsbertsdr van Brande.

Hilligje is ondertrouwd te Sliedrecht op 29 juli 1755 met Jan Sijmenszn van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 14 december 1729, begraven aldaar op 8 juni 1795, zoon van Sijmon Herbertszn van der Vlies en Jaapje Jacobsdr Kleijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Simon van der Vlies, geboren te Sliedrecht op 3 februari 1756, gedoopt aldaar op 8 februari 1756.

 2. Pieter van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 1 oktober 1758.

 3. Jacob van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 9 augustus 1761, overleden aldaar op 18 december 1832.

  Jacob is getrouwd te Sliedrecht op 13 april 1789 met Barbara Benders, geboren te Sliedrecht op 22 maart 1770, gedoopt aldaar op 25 maart 1770, overleden aldaar op 28 augustus 1852, dochter van Antonie Pieterszn Benders en Annigje Abramsdr van Rees.

 4. Leendert van der Vlies, geboren te Sliedrecht op 5 februari 1764, gedoopt aldaar op 11 februari 1764.

  Leendert is getrouwd met Martijntje Cornelisdr Ouwerkerk.

 5. Jan van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 31 augustus 1766.

 6. Lijntje van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 31 januari 1768.

 7. Pietertje van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 26 augustus 1770, overleden aldaar op 11 januari 1855.

  Pietertje is getrouwd te Sliedrecht op 9 november 1792 met Jan Jacobszn Vet, geboren te Sliedrecht op 26 juni 1767, gedoopt aldaar op 27 juni 1767, overleden aldaar op 6 september 1814, zoon van Jacob Janszn Vet en Geertje Willemsdr Roskam.

 8. Geertruij van der Vlies, gedoopt te Sliedrecht op 27 juni 1773.

XII-k

Gijsbert Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 17 juni 1736, begraven aldaar op 10 oktober 1809, zoon van Pieter Gerritszn Bot (zie XI-h) en Lijntie Gijsbertsdr van Brande.

Gijsbert is getrouwd met Krijntje Ariensdr Mes, gedoopt te Sliedrecht op 24 februari 1740, begraven aldaar op 17 februari 1786, dochter van Arien Corneliszn Mes en Commertje Ariensdr Koppe.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 12 september 1766, gedoopt aldaar op 13 september 1766, volgt onder XIII-n

 2. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 maart 1768, gedoopt aldaar op 12 maart 1768, begraven aldaar op 25 april 1792.

  Lijntje is ondertrouwd te Sliedrecht op 27 mei 1791 met Gerrit de Bas. Gerrit is later ondertrouwd te Sliedrecht op 27 maart 1795 met Hendrika Hendriksdr Roos, geboren te Sliedrecht op 7 augustus 1771, dochter van Hendrik Willemszn Roos en Geertje Adriaansdr Koelewijn.

 3. Commertje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 augustus 1772, begraven aldaar op 25 april 1792.

 4. Pieter Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 4 april 1775, gedoopt aldaar op 9 april 1775, volgt onder XIII-o

 5. Geertrui Bot, geboren te Sliedrecht op 27 augustus 1780.

XII-l

Baan Pieterszn Bot, boer, gedoopt te Sliedrecht op 22 februari 1739, begraven aldaar op 5 juni 1797, zoon van Pieter Gerritszn Bot (zie XI-h) en Lijntie Gijsbertsdr van Brande.

Baan is ondertrouwd te Sliedrecht op 6 mei 1768 met Aagje Cornelisdr van de Graaf, gedoopt te Sliedrecht op 13 november 1746, dochter van Cornelis Arijszn van de Graaf en Annigje Dirksdr Buurmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 19 augustus 1769, gedoopt aldaar op 27 augustus 1769.

 2. Pieter Baanszn Bot, geboren te Sliedrecht op 8 september 1770, gedoopt aldaar op 14 september 1770, volgt onder XIII-p

 3. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 23 december 1771.

 4. Gerrit Bot, geboren te Sliedrecht op 19 mei 1773.

 5. Leentje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 februari 1775, volgt onder XIII-q

 6. Gerrit Bot, geboren te Sliedrecht op 4 augustus 1777, begraven aldaar op 16 oktober 1797.

 7. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 17 juni 1779.

 8. Arij Bot, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1781.

  Arij is ondertrouwd te Sliedrecht op 24 december 1808 met Alida Baltensdr Bos, geboren te Sliedrecht op 4 juni 1779, dochter van Balten Arienszn Bos en Teuntje Cornelisdr Scheer. Alida is eerder getrouwd te Sliedrecht op 29 december 1797 met Pieter Pieterszn Boer, geboren te Sliedrecht op 7 september 1773, begraven aldaar op 31 oktober 1807, zoon van Pieter Aartszn Boer en Marrigje Cornelisdr Peursum.

 9. Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 februari 1783, volgt onder XIII-r

 10. Leendert Baanszn Bot, geboren te Sliedrecht op 3 juni 1784, gedoopt aldaar op 6 juni 1784, volgt onder XIII-s

 11. Geertruij Bot, geboren te Sliedrecht op 31 mei 1786, begraven aldaar op 27 juli 1786.

 12. Geertruij Bot, geboren te Sliedrecht op 5 juni 1788.

XII-m

Maria Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 20 juli 1749, begraven aldaar op 28 oktober 1803, dochter van Pieter Gerritszn Bot (zie XI-h) en Lijntie Gijsbertsdr van Brande.

Maria is ondertrouwd te Sliedrecht op 1 augustus 1777 met Barend Arienszn Kop, gedoopt te Papendrecht op 2 november 1749, zoon van Adriaan Arienszn Kop(pens) en Ariaantje Barendsdr Hovenstad. Barend is later ondertrouwd te Sliedrecht op 2 november 1804 met Hendrijntje van der Most, geboren rond 1745. Hendrijntje is eerder ondertrouwd te Sliedrecht op 3 mei 1782 met Gerrit Wouterszn Visser, gedoopt te Sliedrecht op 1 juni 1750, zoon van Wouter Corneliszn Visser en Macheltje Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Kop, geboren te Sliedrecht op 12 april 1778.

 2. Pieter Kop, geboren te Sliedrecht op 12 september 1780.

 3. Lijntje Kop, geboren te Sliedrecht op 17 januari 1782.

 4. Pieter Kop, geboren te Sliedrecht op 18 januari 1787.

Generatie XIII

XIII-a

Arie Pieterszn Bot, geboren te Brandwijk op 13 december 1776, gedoopt aldaar op 15 december 1776, zoon van Pieter Arienszn Bot (zie XII-c) en Adriana Jaspersdr Lopik.

Arie is getrouwd te Gijbeland (Brandwijk) op 20 augustus 1801 met Neeltje Cornelisdr Souwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Bot, geboren te Goessen-Neuwkerk rond 1802.

  Adriana is getrouwd te Brandwijk op 25 januari 1823 met Jasper de Ruijter, geboren rond 1796, zoon van Arij de Ruijter en Grietje de Bruijn.

 2. Jasper Bot, geboren te Brandwijk op 17 maart 1803, gedoopt aldaar op 20 maart 1803, volgt onder XIV-a

 3. Cornelis Bot, geboren te Brandwijk op 26 december 1804, gedoopt aldaar op 30 december 1804.

 4. Pieter Bot, geboren te Brandwijk op 17 mei 1806, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 24 mei 1806, volgt onder XIV-b

 5. Arie Bot, geboren te Brandwijk op 26 januari 1810, gedoopt aldaar op 4 februari 1810, overleden te Meerkerk op 29 september 1869.

  Arie is getrouwd te Meerkerk op 31 oktober 1834 met Emmigje van IJzeren, geboren te Meerkerk rond 1806, overleden aldaar op 11 juli 1885, dochter van Cornelis van IJzeren en Hendrikje Verhoef.

 6. Geertje Bot, geboren te Molenaarsgraaf op 2 september 1813.

  Geertje is getrouwd te Brandwijk op 13 april 1839 mer Arie Muijs, geboren te Giessen-Nieuwkerk rond 1804, zoon van Gerrit Muijs en Jannetje Pierhagen.

XIII-b

Pieter Gerritszn Bot, griendbaas, geboren te Sliedrecht op 18 februari 1777, gedoopt aldaar op 23 februari 1777, overleden aldaar op 4 september 1835, zoon van Gerrit Pieterszn Bot en Cornelia Rochusdr Baan (zie XII-d).

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 24 mei 1806 met Cornelia Leendertsdr Hofman, geboren te Sliedrecht op 15 november 1783, gedoopt aldaar op 23 november 1783, overleden aldaar op 19 mei 1817, dochter van Leendert Leendertszn Hofman en Ariaantje Cornelisdr Venis.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 5 maart 1807, begraven aldaar op 31 oktober 1810.

 2. Jaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 maart 1809, begraven aldaar op 10 oktober 1810.

 3. Kornelis Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 29 december 1810, gedoopt aldaar op 13 januari 1811, volgt onder XIV-c

 4. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 11 januari 1815, volgt onder XIV-d

XIII-c

Ariaantje Gerritsdr Bot, dochter van Gerrit Pieterszn Bot en Cornelia Rochusdr Baan (zie XII-d).

Ariaantje is ondertrouwd te Sliedrecht op 4 maart 1791 met Pieter Arienszn Bakker, gedoopt te Sliedrecht op 29 november 1764, begraven aldaar op 12 mei 1802, zoon van Arien Pieterszn Bakker en Geertje Ariensdr van Vuren.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bakker, geboren te Sliedrecht op 3 september 1791.

 2. Cornelia Bakker, geboren te Sliedrecht op 2 november 1792.

  Cornelia is getrouwd (1) met Willem Recourt.

  Cornelia is getrouwd te Hellevoetsluis op 10 juni 1815 (2) met Onne Pieters Mosch, geboren te Hellevoetsluis rond 1791, zoon van Pieter Onne Mosch en Grietje Cabauw. Onne is eerder getrouwd geweest met Jaapje van Gent.

 3. Geertje Bakker, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1796.

  Geertje is getrouwd te Hellevoetsluis op 31 oktober 1833 met Pieter Mosch, geboren te Hellevoetsluis rond 1811, zoon van Cornelis Mosch en Sara Vogelaar.

 4. Geertruij Bakker, geboren te Sliedrecht op 6 maart 1798.

 5. Gerrit Bakker, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1801.

  Gerrit is getrouwd met Dingena Teeuw, geboren te Sliedrecht op 11 februari 1799, dochter van Andries Arijszn Teeuw (arbeider) en Pietertje Pietersdr Visser.

XIII-d

Jan Pieterszn Bot, gedoopt op 27 januari 1748, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Jan is ondertrouwd te Sliedrecht op 31 januari 1772 (1) met Lijdia Jobsdr van den Berg, gedoopt te Sliedrecht op 14 april 1748, begraven aldaar op 27 januari 1780, dochter van Job Janszn van den Berg en Neeltje Ariensdr van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 23 april 1772.

 2. Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 22 december 1773, volgt onder XIV-e

 3. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 januari 1776, volgt onder XIV-f

 4. Pietertje Bot, geboren te Hardinxveld op 9 september 1778.

  Pietertje is ondertrouwd te Sliedrecht op 31 oktober 1800 met Bastiaan Corneliszn Blokland, geboren te Hardinxveld.

Jan is ondertrouwd te Sliedrecht op 5 november 1784 (2) met Annigje Rochusdr de Groot, gedoopt te Sliedrecht op 9 maart 1760, begraven aldaar op 21 maart 1788, dochter van Rochus Maartenszn de Groot en Pietertje Ariensdr Visser. Annigje is eerder ondertrouwd te Sliedrecht op 1 juni 1781 met Arij Arienszn Visser, gedoopt te Sliedrecht op 21 januari 1756, begraven aldaar op 22 oktober 1783.

Uit dit huwelijk:

 1. Roka Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juli 1785, begraven aldaar op 10 oktober 1785.

 2. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 23 januari 1787, begraven aldaar op 25 juni 1787.

Jan is getrouwd (3) met Aaltje Visser, geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1759, dochter van Willem Eeuwoutszn Visser en Ariaantje Gijsbertsdr Sterrenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 19 augustus 1789.

  Willem is ondertrouwd te Sliedrecht op 2 december 1809 met Elisabeth Zijderveld, geboren te Giessendam.

 2. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 13 december 1790.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 20 november 1793, begraven aldaar op 16 maart 1806.

 4. Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 30 maart 1795, begraven aldaar op 2 mei 1796.

 5. Alida Bot, dienstmeid, geboren te Sliedrecht op 19 mei 1797, gedoopt aldaar op 21 mei 1797, overleden aldaar op 25 oktober 1869.

  Alida is getrouwd te Sliedrecht op 10 september 1818 met Leendert Corneliszn Kalis, arbeider en griendbaas, geboren te Sliedrecht op 14 juli 1779, gedoopt aldaar op 18 juli 1779, overleden aldaar op 20 februari 1860, zoon van Cornelis Joostszn Kalis en Pietertje Woutersdr Schram. Leendert is eerder in ondertrouw gegaan te Sliedrecht op 18 april 1800, getrouwd aldaar op 10 mei 1800 met Aaltje Adriaansdr Vervoorn, geboren te Sliedrecht op 5 september 1779, gedoopt aldaar op 12 september 1779, overleden aldaar op 23 mei 1814, dochter van Adriaan Corneliszn Vervoorn en Willemijntje Cornelisdr Kleijn. Leendert is eerder getrouwd te Sliedrecht op 5 oktober 1815 met Hester Danielsdr de Jong, geboren te Sliedrecht op 5 mei 1781, dochter van Daniel Klaaszn de Jong en Pieternella Hendriksdr de Raad.

XIII-e

Gijsbert Bot, gedoopt te Sliedrecht op 5 oktober 1749, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Gijsbert is getrouwd met Annigje Visser, geboren te Sliedrecht rond 1753.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Sliedrecht op 19 maart 1777.

 2. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 oktober 1778, volgt onder XIV-g

 3. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 4 februari 1780.

 4. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 3 oktober 1782.

 5. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 20 februari 1785.

 6. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 april 1786.

 7. Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 7 maart 1788, volgt onder XIV-h

 8. Annigje Gijsbertsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1791, volgt onder XIV-i

 9. Pieter Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 13 oktober 1794, volgt onder XIV-j

XIII-f

Cornelis Pieterszn Bot, gedoopt te Sliedrecht op 17 november 1751, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Cornelis is ondertrouwd te Sliedrecht op 10 april 1778 met Lijntje Pietersdr Kraaijeveld, gedoopt te Sliedrecht op 8 juni 1755, begraven aldaar op 4 november 1794, dochter van Pieter Govertszn Kraaijeveld en Grietje Roelandsdr van der Zijde.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Corneliszn Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1779, volgt onder XIV-k

 2. Arie Corneliszn Bot, geboren te Sliedrecht op 11 augustus 1785, gedoopt aldaar op 14 augustus 1785, volgt onder XIV-l

 3. Mees Bot, geboren te Sliedrecht op 23 januari 1787, volgt onder XIV-m

 4. Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 augustus 1789, begraven aldaar op 23 juni 1790.

 5. Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1790, volgt onder XIV-n

 6. Neeltje Cornelisdr Bot, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1792, gedoopt aldaar op 21 oktober 1792, volgt onder XIV-o

 7. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 januari 1794, begraven aldaar op 6 oktober 1795.

XIII-g

Neeltje Bot, gedoopt op 19 oktober 1752, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Neeltje is getrouwd (1) met Dirk Willemszn Roos, gedoopt te Sliedrecht op 9 oktober 1746, zoon van Willem Arienszn Roos en Henrica Dirksdr Kemp. Dirk is eerder getrouwd geweest met Ariaantje Adriaansdr Visser, begraven te Sliedrecht op 7 februari 1791.

Neeltje is getrouwd (2) met Klaas Pieterszn Bons, gedoopt te Sliedrecht op 18 januari 1750, begraven aldaar op 25 februari 1794, zoon van Pieter Pieterszn Bons en Krijntje Klaasdr Guijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bons, geboren te Sliedrecht op 22 maart 1781.

 2. Pieter Bons, geboren te Sliedrecht op 23 september 1784.

 3. Pieter Bons, geboren te Sliedrecht op 2 mei 1788.

 4. Krijn Bons, geboren te Sliedrecht op 30 december 1791.

XIII-h

Sijgje Pietersdr Bot, gedoopt te Sliedrecht op 12 december 1756, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Sijgje is ondertrouwd te Sliedrecht op 31 juli 1778 met Dirk Corneliszn Kroon, gedoopt te Sliedrecht op 27 februari 1752.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Dirkszn Kroon, geboren te Sliedrecht op 19 januari 1779.

  Kornelis is getrouwd rond 5 mei 1804 (1) met Geertje Batenburg, geboren te Sliedrecht op 2 november 1777.

  Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 24 mei 1824 (2) met zijn nicht Annigje Gijsbertsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1791, volgt onder XIV-i

 2. Lijsbeth Kroon, geboren te Sliedrecht op 17 augustus 1780.

 3. Neeltje Kroon, geboren te Sliedrecht op 1 februari 1783.

 4. Pieter Kroon, geboren te Sliedrecht op 31 januari 1785.

 5. Joost Kroon, geboren te Sliedrecht op 12 juni 1787.

 6. Mees Kroon, geboren te Sliedrecht op 13 oktober 1790.

 7. Mees Dirkszn Kroon, arbeider, geboren te Sliedrecht op 6 januari 1792, gedoopt aldaar op 15 januari 1792, overleden aldaar op 11 juni 1853.

  Mees is getrouwd te Sliedrecht op 3 december 1814 met zijn nicht Neeltje Cornelisdr Bot, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1792, gedoopt aldaar op 21 oktober 1792, volgt onder XIV-o

 8. Bastiaan Kroon, geboren te Sliedrecht op 24 september 1797.

 9. Arie Kroon, geboren te Sliedrecht op 27 december 1802.

XIII-i

Pietertje Bot, geboren op 7 november 1758, gedoopt te Sliedrecht in november 1758, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XII-e) en Neeltje Jansdr Krijger.

Pietertje is ondertrouwd te Sliedrecht op 1 april 1786 (1) met Bastiaan Arieszn Dekker, gedoopt te Sliedrecht op 14 augustus 1746, zoon van Arie Pieterszn Dekker en Marrigje Bastiaansdr Baan.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Dekker, geboren te Sliedrecht op 6 februari 1787.

 2. Neeltje Dekker, geboren te Sliedrecht op 24 december 1789.

 3. Pieter Dekker, geboren te Sliedrecht op 5 november 1791.

 4. Marigje Dekker, geboren te Sliedrecht op 16 mei 1794.

Pietertje is ondertrouwd te Sliedrecht op 15 december 1797 (2) met Jan Adriaanszn Kleijn, geboren te Sliedrecht op 17 februari 1769, zoon van Adriaan Willemszn Kleijn en Maria Ariesdr Dekker.

XIII-j

Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 10 januari 1769, zoon van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XII-h) en Gerrigje Cornelisdr Verheul.

Gijsbert is getrouwd met Gerrigje Johannesdr Groenendijk, gedoopt te Sliedrecht op 30 oktober 1763, begraven aldaar op 4 oktober 1803, dochter van Johannes Klaaszn Groenendijk en Jannigje Pietersdr Kleijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Sliedrecht op 23 september 1792.

 2. Leendert Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 23 maart 1794, gedoopt aldaar op 30 maart 1794, volgt onder XIV-p

 3. Lijbje Bot, geboren te Sliedrecht op 5 juni 1797.

 4. Jannigje Bot, geboren te Sliedrecht op 15 november 1800, volgt onder XIV-q

XIII-k

Maria Leendertsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 8 april 1770, overleden te Numansdorp op 8 september 1823, dochter van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XII-h) en Gerrigje Cornelisdr Verheul.

Maria is getrouwd te Sliedrecht rond 28 februari 1794 met Joost Kalis, rijswerker, geboren te Sliedrecht op 11 juni 1769, overleden te Numansdorp op 14 juli 1835, zoon van Arie Joostszn Kalis en Maria Andriesdr Teeuw. Joost is later getrouwd te Numansdorp op 29 januari 1826 met Ingetje Jacobsdr Blom, overleden na 1835, dochter van Jacob Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijpje Joostdr Kalis, geboren te Sliedrecht op 12 oktober 1794, gedoopt aldaar op 15 oktober 1794, overleden te Numansdorp op 28 maart 1865.

  Lijpje is getrouwd te Numansdorp op 4 juli 1818 (1) met Pieter Pieterszn den Broeder, boerenknecht en bouwknecht, geboren te Klaaswaal op 25 januari 1798, gedoopt aldaar op 28 januari 1798, overleden te Numansdorp op 5 november 1818, zoon van Pieter Hendrikszn den Broeder en Ariaantje de Jong.

  Lijpje is getrouwd (2) met Hermannus Bakker, overleden na 1865.

 2. Marigje Kalis, geboren te Sliedrecht op 18 december 1796.

 3. Lena Kalis, geboren te Sliedrecht op 12 juni 1799.

 4. Arie Kalis, geboren te Sliedrecht op 15 december 1800.

 5. Arie Kalis, geboren te Sliedrecht in december 1801.

 6. Gerrigje Kalis, geboren te Sliedrecht op 20 juni 1803.

 7. Gerrigje Kalis, geboren te Sliedrecht in augustus 1804.

 8. Leendert Kalis, geboren te Sliedrecht op 15 augustus 1805.

 9. Leendert Kalis, geboren te Sliedrecht in augustus 1806.

 10. Kornelis Kalis, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1808.

 11. Maria Adriana Kalis, geboren te Sliedrecht op 5 december 1811.

 12. Gijsbert Kalis, geboren te Sliedrecht op 1 april 1814.

XIII-l

Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 september 1776, gedoopt aldaar op 15 september 1778, overleden aldaar op 29 juni 1856, dochter van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XII-h) en Gerrigje Cornelisdr Verheul.

Neeltje is ondertrouwd te Sliedrecht op 9 mei 1806 en getrouwd aldaar op 24 mei 1806 met Leendert Corneliszn Visser, geboren te Sliedrecht op 16 januari 1781, overleden aldaar op 30 juni 1851, zoon van Cornelis Leendertszn Visser en Maria Philipsdr Volker.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Visser, geboren te Sliedrecht op 24 februari 1807.

 2. Leendert Visser, geboren te Sliedrecht op 1 februari 1809.

 3. Johannes Visser, geboren te Sliedrecht op 17 mei 1810.

 4. Gijsbert Visser, geboren te Sliedrecht op 11 december 1812.

 5. Marinus Visser, geboren te Sliedrecht op 21 februari 1815.

 6. Gerrit Visser, geboren te Sliedrecht op 25 april 1817.

 7. Maria Visser, geboren te Sliedrecht op 15 september 1820.

XIII-m

Cornelis Leendertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 27 januari 1783, zoon van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XII-h) en Gerrigje Cornelisdr Verheul.

Cornelis is getrouwd te Sliedrecht op 24 juni 1813 met Marigje Jansdr van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht rond 1784.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 december 1813, overleden aldaar op 8 december 1813.

 2. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 27 mei 1815.

 3. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 7 januari 1823.

XIII-n

Arij Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 12 september 1766, gedoopt aldaar op 13 september 1766, overleden aldaar op 30 oktober 1794, zoon van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XII-k) en Krijntje Ariensdr Mes.

Arij is getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1789 met Helena Baansdr Baan, gedoopt te Sliedrecht op 25 december 1762, dochter van Baan Janszn Baan en Cornelia Ariensdr van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Arijsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 12 juli 1790, gedoopt aldaar op 18 juli 1790, volgt onder XIV-r

 2. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 27 augustus 1791.

 3. Baan Arijszn Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1793, gedoopt aldaar op 20 januari 1793, volgt onder XIV-s

 4. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 mei 1794, begraven aldaar op 11 oktober 1797.

XIII-o

Pieter Gijsbertszn Bot, griendbaas, geboren te Sliedrecht op 4 april 1775, gedoopt aldaar op 9 april 1775, overleden aldaar op 6 april 1850, zoon van Gijsbert Pieterszn Bot (zie XII-k) en Krijntje Ariensdr Mes.

Pieter is ondertrouwd te Sliedrecht op 10 mei 1799, getrouwd aldaar op 7 juni 1799 met Johanna Dirksdr Alblas, geboren te Sliedrecht op 19 november 1775, gedoopt aldaar op 26 november 1775, overleden aldaar op 11 september 1833, dochter van Dirk Janszn Alblas en Martijntje Dirksdr Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Pietersdr Bot, naaister, geboren te Sliedrecht op 26 maart 1800, gedoopt aldaar op 30 maart 1800, overleden aldaar op 11 november 1832.

  Krijntje is getrouwd te Sliedrecht op 28 november 1822 met Adriaan de Raadt, geboren te Sliedrecht op 23 september 1791, gedoopt aldaar op 9 oktober 1791, overleden aldaar op 18 januari 1859, zoon van Adriaan Wouterszn de Raad en Kundertje van den Heuvel.

 2. Dirk Bot, geboren te Sliedrecht op 14 mei 1801, begraven aldaar op 24 juli 1801.

 3. Dirk Pieterszn Bot, geboren te Sliedrecht op 14 maart 1803, gedoopt aldaar op 27 maart 1803, volgt onder XIV-t

 4. Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 24 maart 1806.

 5. Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 31 juli 1810.

 6. Commertje Bot, geboren te Sliedrecht op 15 juli 1814, volgt onder XIV-u

XIII-p

Pieter Baanszn Bot, geboren te Sliedrecht op 8 september 1770, gedoopt aldaar op 14 september 1770, overleden aldaar op 3 juni 1813, zoon van Baan Pieterszn Bot (zie XII-l) en Aagje Cornelisdr van de Graaf.

Pieter is ondertrouwd te Sliedrecht op 26 december 1800 (1) met Lijsbeth Jansdr van den Donk, geboren te Sliedrecht op 17 februari 1773, begraven aldaar op 18 november 1801, dochter van Jan Klaaszn van den Donk en Jannigje Pietersdr Lanser.

Uit dit huwelijk:

 1. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1801, begraven aldaar op 24 augustus 1801.

Pieter is ondertrouwd te Sliedrecht op 27 april 1804 (2) met Gloria Cornelisdr van den Herik, geboren te Papendrecht, gedoopt aldaar op 27 juni 1779, dochter van Cornelis Willemszn van den Herik en Adriana Cornelisdr Vlot.

Uit dit huwelijk:

 1. Baan Pieterszn Bot, geboren te Sliedrecht op 8 maart 1805, gedoopt aldaar op 17 maart 1805, volgt onder XIV-v

 2. Adriana Pietersdr Bot, geboren te Sliedrecht op 13 maart 1806, gedoopt aldaar op 24 maart 1806, volgt onder XIV-w

 3. Geerit Bot, geboren te Sliedrecht op 25 juli 1807, volgt onder XIV-x

 4. Aagje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 oktober 1808, begraven aldaar op 22 februari 1810.

 5. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 16 november 1809, begraven aldaar op 15 augustus 1810.

 6. Aagje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 augustus 1812.

XIII-q

Leentje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 februari 1775, dochter van Baan Pieterszn Bot (zie XII-l) en Aagje Cornelisdr van de Graaf.

Leentje is ondertrouwd te Sliedrecht op 8 december 1804 met Arij Janszn van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1776, zoon van Jan Arienszn van Wijngaarden en Pietertje Pietersdr Kleijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 15 december 1810.

XIII-r

Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 februari 1783, overleden aldaar op 17 juli 1844, dochter van Baan Pieterszn Bot (zie XII-l) en Aagje Cornelisdr van de Graaf.

Antje is ondertrouwd te Sliedrecht op 2 juni 1809 en getrouwd aldaar op 17 september 1809, getrouwd aldaar op 17 juni 1809 met Govert Adriaanszn de Raad, geboren te Sliedrecht op 23 september 1781, overleden aldaar op 6 september 1834, zoon van Adriaan Wouterszn de Raad en Kundertje van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Kundertje de Raad, geboren te Sliedrecht op 26 november 1809.

 2. Baan de Raad, geboren te Sliedrecht op 6 januari 1812.

XIII-s

Leendert Baanszn Bot, geboren te Sliedrecht op 3 juni 1784, gedoopt aldaar op 6 juni 1784, overleden aldaar op 24 maart 1847, zoon van Baan Pieterszn Bot (zie XII-l) en Aagje Cornelisdr van de Graaf.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 10 mei 1821 met Martijntje Leendertsdr Nederveen, geboren te Sliedrecht op 15 februari 1798, gedoopt aldaar op 25 februari 1798, overleden aldaar op 26 november 1883, dochter van Leendert Corneliszn Nederveen en Hendrika Huijmensdr van Rees.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1821, volgt onder XIV-y

 2. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 8 juli 1827, overleden aldaar op 26 november 1848.

 3. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1830, volgt onder XIV-z

 4. Huimen Bot, geboren te Sliedrecht op 20 mei 1833, overleden aldaar op 19 juni 1833.

 5. Huimen Bot, geboren te Sliedrecht op 2 september 1838, overleden aldaar op 20 augustus 1906, begraven aldaar op 23 augustus 1906.

Generatie XIV

XIV-a

Jasper Bot, geboren te Brandwijk op 17 maart 1803, gedoopt aldaar op 20 maart 1803, overleden te Nieuwland op 16 januari 1879, zoon van Arie Pieterszn Bot (zie XIII-a) en Neeltje Cornelisdr Souwen.

Jasper is getrouwd te Nieuwland op 14 juli 1821 met Geertje Buizerd, geboren te Nieuwland op 2 oktober 1803, overleden aldaar op 24 december 1889, dochter van Arie Buizerd en Barbara van der Zouwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Nieuwland op 7 oktober 1821, volgt onder XV-a

 2. Cornelis Jasperse Bot, geboren te Nieuwland op 10 mei 1835.

  Cornelis is getrouwd te Lexmond op 18 april 1884 met Marretje van Mazijk, geboren te Lexmond op 11 april 1855, dochter van David van Mazijk en Geertje Verhoef.

XIV-b

Pieter Bot, geboren te Brandwijk op 17 mei 1806, gedoopt (geroformeerd) aldaar op 24 mei 1806, zoon van Arie Pieterszn Bot (zie XIII-a) en Neeltje Cornelisdr Souwen.

Pieter is getrouwd te Brandwijk op 19 mei 1831 met Willempje van der Wal, geboren te Molenaarsgraaf op 13 april 1810, dochter van Jan van der Wal en Cornelia Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Brandwijk rond 1833, volgt onder XV-b

 2. Arie Bot, geboren te Brandwijk rond 1838.

  Arie is getrouwd te Bleskensgraaf en Hofwegen op 14 mei 1854 met Maria Christina de Rover, geboren te Papendrecht rond 1840 dochter van Floris de Rover en Cornelia Roodnat.

 3. Cornelia Bot, geboren te Leerbroek rond 1836.

  Cornelia is getrouwd (1) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 18 januari 1866 met Arie van Kleij, geboren te Leerbroek rond 1836, zoon van Peter van Kleij en Adriaantje Vink.

  Cornelia is getrouwd (2) te Bleskensgraaf en Hofwegen op 2 september 1886 met Aart Aantjes, geboren te Ottoland rond 1837, zoon van Gerrit Aantjes en Lijntje Bos.

XIV-c

Kornelis Adrianus Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 29 december 1810, gedoopt aldaar op 13 januari 1811, overleden aldaar op 19 juni 1863, zoon van Pieter Gerritszn Bot (zie XIII-b) en Cornelia Leendertsdr Hofman.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 28 augustus 1834 met Gijsje Boer, geboren te Sliedrecht op 27 april 1814, overleden aldaar op 9 januari 1862, dochter van Abraham Aartszn Boer en Lijbje Gijsbertsdr Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 12 maart 1835, overleden aldaar op 2 februari 1836.

 2. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 28 november 1836, volgt onder XV-c

 3. Abram Bot, geboren te Sliedrecht op 7 januari 1840, overleden aldaar op 5 februari 1849.

 4. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 23 maart 1842, volgt onder XV-d

 5. Eliza Bot, geboren te Sliedrecht op 3 december 1843, overleden aldaar op 30 juli 1865.

 6. Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1846, overleden aldaar op 13 december 1899, begraven aldaar op 18 december 1899.

 7. Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 19 januari 1848, volgt onder XV-e

 8. Elizabeth Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 13 februari 1850, overleden aldaar op 12 december 1916, begraven aldaar op 16 december 1916.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 26 oktober 1872 met Arie Stuij, arbeider, geboren te Purmerend op 19 maart 1850, overleden te Sliedrecht op 10 maart 1918, zoon van Jan Stuij Stuij (arbeider) en Maaijke Grootenboer.

 9. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 3 maart 1852.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 19 februari 1876 met Maarten Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 4 maart 1854, zoon van Pieter Kraaijeveld (arbeider) en Maria Baan.

 10. Lena Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 1 oktober 1853, overleden aldaar op 12 maart 1854.

 11. Lena Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 24 februari 1855, overleden aldaar op 26 september 1857.

 12. Abram Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1860, volgt onder XV-f

XIV-d

Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 11 januari 1815, overleden aldaar op 25 augustus 1848, zoon van Pieter Gerritszn Bot (zie XIII-b) en Cornelia Leendertsdr Hofman.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1845 met Maria Aaldijk, geboren te Sliedrecht op 3 december 1821, overleden aldaar op 19 april 1872, dochter van Louwerens Aaldijk (griendman) en Elizabeth Joostdr Prins. Maria is later getrouwd te Sliedrecht op 13 februari 1862 met Andries Schroot, timmerman, geboren te Charlois rond 1825, zoon van Dirk Diederik Schroot (timmerman) en Bastiaantje Niemantsverdriet. Andries is eerder getrouwd op 31 mei 1849 met Adriana Groenewegen, geboren te Sliedrecht op 15 april 1822, overleden aldaar op 1 oktober 1861, dochter van Jacob Joostszn Groenewegen (arbeider) en Marigje Wilschut.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 1 januari 1846, overleden te Leeuwarden op 10 april 1878.

 2. Louwerinus Bot, geboren te Sliedrecht op 27 april 1847, overleden aldaar op 24 september 1847.

XIV-e

Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 22 december 1773, dochter van Jan Pieterszn Bot (zie XIII-d) en Lijdia Jobsdr van den Berg.

Adriana is getrouwd met Berend de Koning, geboren te Sliedrecht rond 1769.

Uit dit huwelijk:

 1. Filippus de Koning, geboren te Sliedrecht op 7 september 1795.

  Filippus is getrouwd met Ariaantje van der Vlies, geboren te Sliedrecht op 18 augustus 1795, dochter van Cornelis van der Vlies en Neeltje de Groot.

 2. Jan de Koning, geboren te Sliedrecht op 17 november 1799.

 3. Anna de Koning, geboren te Sliedrecht op 14 februari 1803.

XIV-f

Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 januari 1776, dochter van Jan Pieterszn Bot (zie XIII-d) en Lijdia Jobsdr van den Berg.

Neeltje is getrouwd met Gozen Verschoor, geboren te Sliedrecht rond 1777.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Verschoor, geboren te Sliedrecht op 9 augustus 1816.

 2. Lidia Verschoor, geboren te Sliedrecht op 4 december 1817.

XIV-g

Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 oktober 1778, dochter van Gijsbert Bot (zie XIII-e) en Annigje Visser.

Neeltje is getrouwd met Gerrit Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 17 december 1775.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 18 februari 1803.

 2. Annigje Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1806.

 3. Grietje Kraaijeveld, geboren te Sliedrecht op 1 juni 1810.

XIV-h

Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 7 maart 1788, dochter van Gijsbert Bot (zie XIII-e) en Annigje Visser.

Adriana is getrouwd met Willem Visser, geboren te Sliedrecht op 19 april 1785.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Visser, gedoopt te Sliedrecht op 6 maart 1808.

 2. Mees Visser, geboren te Sliedrecht op 28 september 1809.

 3. Annigje Visser, geboren te Sliedrecht op 26 oktober 1810.

 4. Geertje Visser, geboren te Sliedrecht op 11 januari 1814.

XIV-i

Annigje Gijsbertsdr Bot, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1791, dochter van Gijsbert Bot (zie XIII-e) en Annigje Visser.

Annigje is getrouwd te Sliedrecht op 24 mei 1824 met haar neef Kornelis Dirkszn Kroon, geboren te Sliedrecht op 19 januari 1779, zoon van Dirk Corneliszn Kroon en Sijgje Pietersdr Bot (zie XIII-h). Kornelis is eerder getrouwd rond 5 mei 1804 met Geertje Batenburg, geboren te Sliedrecht op 2 november 1777.

Uit dit huwelijk:

 1. Aanigje Kroon, geboren te Sliedrecht op 19 mei 1825.

 2. Dirkje Kroon, geboren te Sliedrecht op 9 januari 1829.

 3. Kornelis Kroon, geboren te Sliedrecht op 9 november 1831.

XIV-j

Pieter Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 13 oktober 1794, zoon van Gijsbert Bot (zie XIII-e) en Annigje Visser.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 14 juli 1813 met Cornelia Huijbertsdr Verheul.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1813, overleden aldaar op 6 december 1813.

XIV-k

Pieter Corneliszn Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1779, overleden aldaar op 4 september 1835, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie XIII-f) en Lijntje Pietersdr Kraaijeveld.

Pieter is ondertrouwd te Sliedrecht op 6 augustus 1802, getrouwd aldaar op 21 augustus 1802 met Pietertje Maartensdr de Groot, geboren te Sliedrecht op 14 oktober 1783, gedoopt aldaar op 19 oktober 1783, overleden aldaar op 28 januari 1853, dochter van Maarten Rokuszn de Groot en Elsje Cornelisdr Kleijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Pieterszn Bot, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1803, gedoopt aldaar op 6 februari 1803, volgt onder XV-g

 2. Lijntje Pietersdr Bot, geboren te Sliedrecht op 1 november 1804, gedoopt aldaar op 4 november 1804, volgt onder XV-h

 3. Maarten Bot, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1806.

 4. Elsje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 oktober 1807, begraven aldaar op 16 februari 1808.

 5. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 30 november 1808, volgt onder XV-i

 6. Elsje Bot, geboren te Sliedrecht op 6 maart 1811.

 7. Bastiaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 14 mei 1815.

 8. Rokus Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juni 1816, volgt onder XV-j

 9. Maarten Bot, geboren te Purmerend op 13 december 1818, volgt onder XV-k

 10. Mees Bot, geboren te Buiksloot rond 1821, volgt onder XV-l

 11. Bastiaan Bot, geboren te Sliedrecht op 25 november 1822, overleden aldaar op 31 maart 1823.

 12. Bastiaantje Bot, geboren te Callantsoog op 15 augustus 1824, overleden te Sliedrecht op 14 mei 1904, begraven aldaar op 18 mei 1904.

  Bastiaantje is getrouwd te Sliedrecht op 8 mei 1845 met Arie Kooijman, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1823, overleden aldaar op 16 april 1907, begraven aldaar op 20 april 1907, zoon van Poulus Kooijman en Neeltje van Asperen.

XIV-l

Arie Corneliszn Bot, geboren te Sliedrecht op 11 augustus 1785, gedoopt aldaar op 14 augustus 1785, overleden aldaar op 30 maart 1853, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie XIII-f) en Lijntje Pietersdr Kraaijeveld.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 9 juli 1813 met Ariaantje Bos, geboren te Hardinxveld op 28 februari 1794, overleden te Sliedrecht op 15 oktober 1880, dochter van Kornelis Bos en Lijsje Verheij.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 22 april 1814, volgt onder XV-m

 2. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 11 februari 1816, overleden aldaar op 16 december 1817.

 3. Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juni 1817, overleden aldaar op 5 januari 1897, begraven aldaar op 9 januari 1897.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 1 april 1847 met Teunis Bakker, arbeider, geboren te Sliedrecht op 19 november 1818, overleden aldaar op 14 januari 1889, begraven aldaar op 18 januari 1889, zoon van Pieter Arijszn Bakker (arbeider) en Divertje van der Starre.

 4. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 14 september 1818, overleden aldaar op 20 mei 1839.

 5. Mees Bot, geboren te Sliedrecht op 15 augustus 1820, volgt onder XV-n

 6. Kornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 24 april 1823, volgt onder XV-o

 7. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 24 december 1825, volgt onder XV-p

 8. Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 december 1827, overleden aldaar op 18 augustus 1896, begraven aldaar op 22 augustus 1896.

  Grietje is getrouwd te Sliedrecht op 4 november 1854 met Abram Bernhart, arbeider, geboren te Sliedrecht op 3 september 1826, overleden aldaar op 9 december 1902, begraven aldaar op 12 december 1902, zoon van Johan Hendrik Bernhard (schippersknecht) en Marigje Abrahamsdr Teeuw.

 9. Adriaan Bot, geboren te Sliedrecht op 4 november 1828, volgt onder XV-q

 10. Marinus Bot, geboren te Sliedrecht op 27 januari 1830, volgt onder XV-r

 11. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 24 november 1832, overleden aldaar op 26 september 1833.

 12. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1834, volgt onder XV-s

 13. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 29 juni 1838, volgt onder XV-t

XIV-m

Mees Bot, geboren te Sliedrecht op 23 januari 1787, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie XIII-f) en Lijntje Pietersdr Kraaijeveld.

Mees is getrouwd (1) met Gerrigje Verheij, geboren rond 1789.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 1 oktober 1810.

Mees is getrouwd (2) met Annigje Verheij, geboren rond 1791.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 16 mei 1813.

XIV-n

Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1790, dochter van Cornelis Pieterszn Bot (zie XIII-f) en Lijntje Pietersdr Kraaijeveld.

Grietje is getrouwd te Sliedrecht op 23 april 1814 met Cornelis Philipszn de Koning, geboren te Sliedrecht op 22 april 1782, zoon van Philip Pieterszn de Koning en Anna de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje de Koning, geboren te Sliedrecht op 1 december 1820.

XIV-o

Neeltje Cornelisdr Bot, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1792, gedoopt aldaar op 21 oktober 1792, overleden aldaar op 6 maart 1842, dochter van Cornelis Pieterszn Bot (zie XIII-f) en Lijntje Pietersdr Kraaijeveld.

Neeltje is getrouwd te Sliedrecht op 3 december 1814 met haar neef Mees Dirkszn Kroon, arbeider, geboren te Sliedrecht op 6 januari 1792, gedoopt aldaar op 15 januari 1792, overleden aldaar op 11 juni 1853, zoon van Dirk Corneliszn Kroon en Sijgje Pietersdr Bot (zie XIII-h).

Uit dit huwelijk:

 1. Mees Kroon, geboren te Sliedrecht op 21 november 1816.

 2. Sijgje Kroon, geboren te Sliedrecht op 22 juli 1819.

 3. Sijgje Kroon, geboren te Sliedrecht op 2 oktober 1821.

 4. Sijgje Kroon, geboren te Sliedrecht op 9 mei 1823.

 5. Annigje Kroon, geboren te Sliedrecht op 11 november 1825.

 6. Mees Kroon, arbeider, geboren te Sliedrecht op 14 november 1827, overleden aldaar op 22 maart 1896, begraven aldaar op 25 maart 1896.

  Mees is getrouwd te Sliedrecht op 15 april 1852 met zijn nicht Kornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 24 april 1823, volgt onder XV-n

 7. Dirk Kroon, geboren te Sliedrecht op 10 september 1830.

XIV-p

Leendert Gijsbertszn Bot, geboren te Sliedrecht op 23 maart 1794, gedoopt aldaar op 30 maart 1794, overleden aldaar op 29 november 1870, zoon van Gijsbert Bot (zie XIII-j) en Gerrigje Johannesdr Groenendijk.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 12 juni 1823 met Lijsje de Keijzer, dienstbode, geboren rond 1803, overleden te Sliedrecht op 8 oktober 1870, dochter van Bastiaan de Keijzer en Lijntje de Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 mei 1824, volgt onder XV-u

 2. Bastiaan Bot, geboren te Sliedrecht op 25 april 1826, volgt onder XV-v

 3. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1829, overleden aldaar op 17 september 1846.

 4. Lijpje Bot, geboren te Sliedrecht op 20 mei 1832, overleden aldaar op 3 april 1901, begraven aldaar op 8 april 1901.

  Lijpje is getrouwd te Sliedrecht op 19 mei 1855 met Jacob Batenburg, arbeider, geboren te Sliedrecht op 17 januari 1832, overleden aldaar op 5 februari 1917, begraven aldaar op 9 februari 1917, zoon van Rokus Batenburg (arbeider) en Elizabeth Umoisdr Visser.

 5. Gijs Bot, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1835, volgt onder XV-w

 6. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 14 oktober 1838, overleden aldaar op 4 november 1838.

 7. kind Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 9 november 1840.

XIV-q

Jannigje Bot, geboren te Sliedrecht op 15 november 1800, overleden te Maassluis op 28 januari 1886, dochter van Gijsbert Bot (zie XIII-j) en Gerrigje Johannesdr Groenendijk.

Jannigje is getrouwd te Sliedrecht op 9 augustus 1827 met Pieter Slijkhuis, geboren te Apeldoorn op 21 september 1796, overleden te Maassluis op 14 februari 1883.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Slijkhuis, geboren te Alphen aan de Rijn op 6 februari 1832, overleden te Vlaardingen op 23 december 1911.

  Gerrigje is getrouwd te Maassluis op 4 november 1857 met Martinus Schilder, geboren te Delft op 15 oktober 1834, overleden te Vlaardingen op 9 februari 1876, zoon van Martinus Schilder en Jacoba van der Meer.

XIV-r

Krijntje Arijsdr Bot, dienstmaagd, geboren te Sliedrecht op 12 juli 1790, gedoopt aldaar op 18 juli 1790, overleden aldaar op 20 december 1842, dochter van Arij Gijsbertszn Bot (zie XIII-n) en Helena Baansdr Baan.

Krijntje is getrouwd te Sliedrecht op 16 januari 1813 (1) met Jacob Corneliszn Stuij, arbeider, geboren te Wijngaarden op 5 maart 1786, overleden op 12 april 1816, zoon van Cornelis Jacobszn Stuij (schepen Wijngaarden, boer en kerkmeester) en Kornelia Teunisdr Boer.

Krijntje is getrouwd te Wijngaarden op 21 maart 1822 (2) met Abraham Bartszn van Rees, geboren te Wijngaarden op 9 maart 1766, gedoopt aldaar op 16 maart 1766, overleden aldaar op 1 december 1845, zoon van Baart Abrahamszn van Rees en Cornelia Vertoorn. Abraham is eerder ondertrouwd te Wijngaarden op 17 april 1789 met Marrigje Jansdr Lanser.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena van Rees, geboren te Sliedrecht op 23 februari 1823.

 2. Bart van Rees, geboren te Sliedrecht op 19 februari 1824.

 3. Kornelia van Rees, geboren te Sliedrecht op 21 juni 1826.

XIV-s

Baan Arijszn Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1793, gedoopt aldaar op 20 januari 1793, overleden aldaar op 17 december 1847, zoon van Arij Gijsbertszn Bot (zie XIII-n) en Helena Baansdr Baan.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 18 december 1834 met Geertje Andriesdr Teeuw, geboren te Sliedrecht op 10 juni 1805, gedoopt aldaar op 16 juni 1805, overleden aldaar op 26 maart 1871, dochter van Andries Arijszn Teeuw (arbeider) en Pietertje Pietersdr Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 30 november 1835, overleden aldaar op 28 april 1861.

 2. Andriena Bot, geboren te Sliedrecht op 15 december 1837, overleden aldaar op 9 december 1839.

 3. Andries Bot, geboren te Sliedrecht op 28 april 1841, volgt onder XV-x

 4. Lena Andriena Bot, geboren te Sliedrecht op 2 december 1843, overleden aldaar op 4 maart 1912, begraven aldaar op 8 maart 1912.

  Lena is getrouwd te Sliedrecht op 24 december 1869 met Gijs Stoop, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1835, overleden aldaar op 3 juli 1923, begraven aldaar op 6 juli 1923, zoon van Evert Stoop (arbeider) en Kornelia Hendriksdr Schild.

XIV-t

Dirk Pieterszn Bot, aannemer en griendbaas, geboren te Sliedrecht op 14 maart 1803, gedoopt aldaar op 27 maart 1803, overleden aldaar op 18 juli 1849, zoon van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XIII-o) en Johanna Dirksdr Alblas.

Dirk is getrouwd (1) met Neeltje Hofman, geboren te Sliedrecht op 4 maart 1804, overleden aldaar op 22 september 1836, dochter van Pieter Hofman en Neeltje Zeun.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Johannis Bot, geboren te Sliedrecht op 2 augustus 1834, overleden aldaar op 4 oktober 1838.

 2. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 12 december 1835.

Dirk is getrouwd te Sliedrecht op 1 februari 1838 (2) met Teuna Stuij, bouwvrouw, geboren te Sliedrecht op 23 september 1814, overleden aldaar op 3 januari 1884, dochter van Kornelis Johanniszn Stuij (schipper) en Elizabeth Lieversdr Snel (winkelierster). Teuna is later getrouwd te Sliedrecht op 15 januari 1863 met Kornelis Smits, broodbakker, geboren te Sliedrecht op 11 februari 1822, overleden aldaar op 12 juli 1892, begraven aldaar op 16 juli 1892, zoon van Arie Smits (broodbakker) en Lijsbeth Cornelisdr de Jong. Kornelis is eerder getrouwd te Sliedrecht op 10 december 1846 met Martina Visser, geboren te Sliedrecht op 28 mei 1823, overleden aldaar op 20 juni 1849, dochter van Kors Pieterszn Visser Visser (schipper) en Sijgje van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 5 juli 1838, overleden aldaar op 17 maart 1839.

 2. Johanna Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 15 maart 1840, volgt onder XV-y

 3. Pieter Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 28 september 1842, volgt onder XV-z

 4. Kornelis Johannes Bot, geboren te Sliedrecht op 14 november 1844, overleden aldaar op 21 juni 1845.

 5. Krijntje Kommerina Bot, geboren te Sliedrecht op 5 april 1847, overleden aldaar op 20 maart 1848.

 6. Elizabeth Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 14 februari 1849.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 18 november 1880 met Hendrik van Nadort, bouwman, geboren te Strijen rond 1847, zoon van Adrianus van Nadort en Sara Hendrika Diepenhorst.

XIV-u

Commertje Bot, geboren te Sliedrecht op 15 juli 1814, overleden aldaar op 22 mei 1846, dochter van Pieter Gijsbertszn Bot (zie XIII-o) en Johanna Dirksdr Alblas.

Commertje is getrouwd te Sliedrecht op 29 juni 1837 met Kornelis van de Velden, arbeider, geboren te Lekkerkerk rond 1807, zoon van Kornelis van de Velden (arbeider) en Kniertje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus van de Velden, geboren te Sliedrecht op 17 september 1837.

 2. Kornelis van de Velden, geboren te Sliedrecht op 24 mei 1839.

 3. (Kunniza) van de Velden, geboren te Sliedrecht op 10 november 1840.

 4. Janna van de Velden, geboren te Sliedrecht op 6 juni 1842.

 5. Kornelis van de Velden, geboren te Sliedrecht op 12 juli 1844.

XIV-v

Baan Pieterszn Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 8 maart 1805, gedoopt aldaar op 17 maart 1805, overleden aldaar op 14 maart 1886, zoon van Pieter Baanszn Bot (zie XIII-p) en Gloria Cornelisdr van den Herik.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 2 november 1838 met Zwaantje van der Zouwen, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 8 maart 1807, overleden te Sliedrecht op 15 maart 1887, begraven aldaar op 19 maart 1887, dochter van Pieter van der Zouwen (bouwman) en Geertie Nomen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gloria Bot, geboren te Sliedrecht op 14 april 1839, volgt onder XV-aa

 2. Geertje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 maart 1842, overleden aldaar op 25 februari 1859.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1844, overleden aldaar op 4 december 1844.

 4. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 17 augustus 1846, volgt onder XV-ab

 5. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 24 mei 1850, volgt onder XV-ac

 6. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1854, volgt onder XV-ad

XIV-w

Adriana Pietersdr Bot, geboren te Sliedrecht op 13 maart 1806, gedoopt aldaar op 24 maart 1806, overleden aldaar op 30 december 1870, dochter van Pieter Baanszn Bot (zie XIII-p) en Gloria Cornelisdr van den Herik.

Adriana is getrouwd te Sliedrecht op 27 november 1828 met Jan Arijszn Vet, arbeider, geboren te Sliedrecht op 22 december 1805, gedoopt aldaar op 22 december 1805, overleden aldaar op 4 januari 1859, zoon van Arij Jacobszn Vet en Anna Maria de Booij.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vet, geboren te Sliedrecht op 13 april 1830.

 2. Gloria Vet, geboren te Sliedrecht op 11 december 1832.

 3. Arie Vet, geboren te Sliedrecht op 1 september 1835.

 4. Pietje Vet, geboren te Sliedrecht op 19 juli 1838.

 5. Maria Vet, geboren te Sliedrecht op 29 augustus 1841.

 6. Jacob Vet, geboren te Sliedrecht op 23 mei 1845.

XIV-x

Geerit Bot, geboren te Sliedrecht op 25 juli 1807, overleden aldaar op 30 november 1881, zoon van Pieter Baanszn Bot (zie XIII-p) en Gloria Cornelisdr van den Herik.

Geerit is getrouwd te Sliedrecht op 3 november 1836 met Adriana Willemsdr van de Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Gloria Bot, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1837.

 2. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 2 september 1838.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 2 september 1838.

 4. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 11 september 1840, overleden aldaar op 2 januari 1842.

 5. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 25 oktober 1842.

 6. Aagje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 september 1845.

 7. Marrigje Bot, geboren te Sliedrecht op 11 september 1848.

 8. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 23 juli 1850.

 9. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 5 november 1852.

XIV-y

Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1821, overleden te Dordrecht op 21 november 1887, begraven te Sliedrecht op 23 november 1887, zoon van Leendert Baanszn Bot (zie XIII-s) en Martijntje Leendertsdr Nederveen.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 10 november 1849 met Neeltje Nederveen, geboren te Sliedrecht op 1 april 1824, overleden aldaar op 9 mei 1891, begraven aldaar op 13 mei 1891, dochter van Kornelis Leendertszn Nederveen en Neeltje Leendertsdr Nederlof.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Bot, geboren te Sliedrecht op 26 september 1850, overleden aldaar op 21 maart 1938, begraven aldaar op 25 maart 1938.

  Marrigje is getrouwd te Sliedrecht op 9 augustus 1873 met Frans Weggers, arbeider, geboren te Sliedrecht op 15 januari 1851, overleden aldaar op 10 februari 1936, begraven aldaar op 22 februari 1936, zoon van Hendrik Weggers (arbeider) en Ariaantje Eikelenboom.

 2. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1851, overleden aldaar op 17 oktober 1934, begraven aldaar op 20 oktober 1934.

 3. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 november 1856, overleden aldaar op 29 maart 1858.

 4. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 31 juli 1859, overleden aldaar op 10 augustus 1944, begraven aldaar op 14 augustus 1944.

  Neeltje is getrouwd te Sliedrecht op 20 januari 1883 met Willem Kop, schipper, geboren te Sliedrecht op 6 oktober 1860, overleden aldaar op 9 juli 1922, begraven aldaar op 13 juli 1922, zoon van Jacob Kop (schipper) en Maria van Noordenne.

 5. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 2 december 1863, overleden aldaar op 2 december 1863.

 6. zoon Bot, levenloosgeboren te Sliedrecht op 4 januari 1865, overleden aldaar op 4 januari 1865.

XIV-z

Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1830, overleden aldaar op 6 augustus 1906, begraven aldaar op 9 augustus 1906, zoon van Leendert Baanszn Bot (zie XIII-s) en Martijntje Leendertsdr Nederveen.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 2 juli 1859 met Dirkje van Genderen, geboren te Sliedrecht op 22 februari 1836, overleden aldaar op 12 januari 1905, begraven aldaar op 16 januari 1905, dochter van Aria Bastiaanszn van Genderen en Anna Herbetsdr Huijsman.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 22 november 1859

 2. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 22 november 1859.

 3. Bastiaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 17 maart 1861, overleden aldaar op 17 april 1861.

 4. Bastiaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 25 februari 1862, overleden aldaar op 20 januari 1942, begraven aldaar op 24 januari 1942.

  Bastiaantje is getrouwd te Sliedrecht op 10 november 1883 (1) met Cornelis van den Herik, arbeider, geboren te Sliedrecht op 7 juli 1862, overleden te Zwijndrecht (opgehaald uit de Oude Maas) op 6 september 1887, begraven te Sliedrecht op 9 september 1887, zoon van Kornelis van den Herik (arbeider) en Aaltje Teeuw.

  Bastiaantje is getrouwd te Sliedrecht op 6 mei 1893 (2) met Jan Guijs, letterzetter, geboren te Zijpe op 14 oktober 1864, overleden te Sliedrecht op 29 mei 1933, begraven aldaar op 2 juni 1933, zoon van Izak Guijs (arbeider) en Pietje Vet.

 5. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 3 augustus 1864, volgt onder XV-ae

 6. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 15 september 1865, volgt onder XV-af

 7. Hendrika Bot, geboren te Sliedrecht op 9 februari 1867, overleden aldaar op 10 september 1871.

 8. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 9 april 1871, overleden aldaar op 19 juni 1871.

 9. Hendrika Bot, geboren te Sliedrecht op 27 september 1872.

  Hendrika is getrouwd te Sliedrecht op 17 oktober 1896 met David Corneg, arbeider, geboren te Giessendam op 17 augustus 1871, zoon van Cornelis Corneg (arbeider) en Kundertje van Noordenne.

 10. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 1 september 1875, overleden aldaar op 20 januari 1876.

 11. Martinus Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 14 oktober 1877, overleden aldaar op 28 september 1879.

Generatie XV

Tak 1

XV-a

Arie Bot, geboren te Nieuwland op 7 oktober 1821, overleden te Brandwijk op 21 augustus 1899, zoon van Jasper Bot (zie XIV-a) en Geertje Buizerd.

Arie is getrouwd (1) te Nieuwland op 20 juni 1856 met Maaike Muilwijk, geboren te Nieuwland op 9 december 1831, overleden te Brandwijk op 5 juni 1909.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Nieuwland op 6 januari 1860, volgt onder XVI-a

Arie is getrouwd (2) te Brandwijk op 15 mei 1857 met Maaike Buizerd, geboren te Nieuwland rond 1802, dochter van Arij Buijsert en Barbera van der Souwen.

Tak 2

XV-b

Cornelis Bot, geboren te Brandwijk rond 1833, zoon van Jasper Bot (zie XIV-a) en Geertje Buizerd.

Cornelis is getrouwd te Bleskensgraaf en Hofwegen op 24 januari 1857 met Lena Verhoef, geboren te Noordeloos rond 1834, dochter van Dirk Verhoef en Aaltje de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Bleskensgraaf op 11 juli 1861, volgt onder XVI-b

Tak 3

XV-c

Pieter Bot, koopman, geboren te Sliedrecht op 28 november 1836, overleden aldaar op 22 mei 1892, begraven aldaar op 25 mei 1892, zoon van Kornelis Adrianus Bot (zie XIV-c) en Gijsje Boer.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 5 juni 1863 met Adriana Volker, geboren te Sliedrecht op 21 september 1839, overleden aldaar op 6 juli 1920, begraven aldaar op 9 juli 1920, dochter van Tijs Philipszn Volker (schipper en griendbaas) en Elizabeth van Es.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsje Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 4 februari 1864, overleden aldaar op 28 september 1922, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 2 oktober 1922.

  Gijsje is getrouwd te Sliedrecht op 26 november 1887 met Gerrit van der Wiel, stukadoor, geboren te Sliedrecht op 25 februari 1862, overleden aldaar op 6 april 1914, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 9 april 1914, zoon van Paulus van der Wiel (metselaar) en Aagje van Kleef.

 2. Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1866.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 17 maart 1894 met Dirk Laverman, geboren te Leeuwarden rond 1869, zoon van Hendrikus Hiskes Laverman en Geertje Camminga.

 3. Cornelia Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juli 1868, overleden aldaar op 30 januari 1869.

 4. Tijs Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 19 juni 1870.

Tak 4

XV-d

Cornelis Bot, koopman, geboren te Sliedrecht op 23 maart 1842, overleden aldaar op 18 mei 1914, begraven aldaar op 22 mei 1914, zoon van Kornelis Adrianus Bot (zie XIV-c) en Gijsje Boer.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 20 oktober 1864 met Jannigje Elizabeth Volker, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1842, overleden aldaar op 29 december 1931, dochter van Kornelis Tijszn Volker en Christina Stuij.

Grafstenen van Cornelis, Jannigje en zoon Abram
Grafstenen van Cornelis, Jannigje en zoon Abram.

Foto: zerken.nl

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 21 maart 1865, overleden aldaar op 23 december 1886, begraven aldaar op 27 december 1886.

 2. Gijsje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 april 1866.

  Gijsje is getrouwd te Sliedrecht op 19 december 1890 met Antonie Cornelis Sonneveldt, leraar HBS, geboren te Willemstad rond 1862, zoon van Johannes Sonneveldt en Cornelia Lijdia Kole.

 3. Cornelis Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 13 augustus 1867, volgt onder XVI-c

 4. Abram Bot, geboren te Sliedrecht op 2 mei 1869, overleden aldaar op 21 februari 1870.

 5. Abram Bot, aannemer, geboren te Sliedrecht op 24 juni 1871, ongehuwd overleden te Rotterdam op 22 september 1923, begraven te Sliedrecht.

 6. Leendert Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 7 september 1873, overleden aldaar op 17 mei 1875.

 7. Leendert Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 7 maart 1876.

 8. Doodgeboren zoon, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1878, overleden aldaar op 28 januari 1878.

 9. Christina Bot, geboren te Sliedrecht op 3 augustus 1879, overleden aldaar op 11 september 1942, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 14 september 1942.

 10. Jan Bertus Bot, geboren te Sliedrecht op 17 oktober 1881, overleden aldaar op 15 december 1941, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 18 december 1941.

 11. Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 7 april 1884, overleden aldaar op 13 oktober 1884.

Tak 5

XV-e

Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 19 januari 1848, overleden aldaar op 1 december 1898, begraven aldaar op 6 december 1898, zoon van Kornelis Adrianus Bot (zie XIV-c) en Gijsje Boer.

Gijsbert is getrouwd te Sliedrecht op 17 februari 1876 met Lena Johanna Volker, geboren te Sliedrecht op 29 maart 1849, begraven aldaar op 7 februari 1927, dochter van Kornelis Tijszn Volker en Christina Stuij.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Adriaan Bot, geboren te Sliedrecht op 28 augustus 1876, overleden aldaar op 14 mei 1877.

 2. Christina Cornelia Bot, geboren de Lemmer op 27 september 1877, overleden te Sliedrecht op 8 januari 1967, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 12 januari 1967.

  Christina is getrouwd te Sliedrecht op 10 september 1903 met Pieter Johannes Kraaijeveld, geboren te Hansweert op 7 augustus 1877, overleden te Sliedrecht op 22 mei 1966, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 26 mei 1966, zoon van Jan Kraaijeveld (arbeider) en Cornelia Verheul.

 3. Gijsje Bot, geboren te Sliedrecht op 5 augustus 1879, overleden aldaar op 30 augustus 1879.

 4. kind Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 11 mei 1882, overleden aldaar op 11 mei 1882.

Tak 6

XV-f

Abram Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1860, overleden aldaar op 12 september 1934, begraven aldaar op 15 september 1934, zoon van Kornelis Adrianus Bot (zie XIV-c) en Gijsje Boer.

Abram is getrouwd te Sliedrecht op 15 oktober 1885 met Cornelia Visser, geboren te Sliedrecht op 29 september 1863, overleden aldaar op 8 september 1945, begraven aldaar op 12 september 1945, dochter van Kornelis Visser (arbeider) en Dirksje de Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsje Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 1 augustus 1886, overleden aldaar op 29 juli 1970, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 1 augustus 1970.

  Gijsje is getrouwd te Sliedrecht op 21 november 1907 met Jorinus Huibert Kalis, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1883, overleden aldaar op 25 januari 1966, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 28 januari 1966, zoon van Cornelis Leonardus Kalis (aannemer) en Janna Adriana Visser.

 2. Dirkje Bot, geboren te Oostende (België) op 30 december 1889.

  Dirkje is getrouwd te Sliedrecht op 21 november 1907 met N.N..

 3. Cornelis Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 4 mei 1891.

 4. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1893, overleden te Bremen (Duitsland) op 3 oktober 1968.

 5. Bastiaan Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 9 maart 1895.

 6. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 28 juli 1898, overleden aldaar op 24 april 1990, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 28 april 1990.

 7. Gijsbert Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 5 november 1900.

 8. Abram Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 31 mei 1902.

Tak 7

XV-g

Cornelis Pieterszn Bot, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1803, gedoopt aldaar op 6 februari 1803, overleden aldaar op 27 maart 1879, zoon van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Cornelis is getrouwd te Sliedrecht op 26 februari 1824 met Aagje Teunisdr Verboom, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1800, gedoopt aldaar op 31 augustus 1800, overleden aldaar op 9 februari 1875, dochter van Teunis Verboom (arbeider) en Cornelia Jansdr Slagboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Fijgje Bot, geboren te Sliedrecht op 28 november 1825, volgt onder XVI-d

 2. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1828, volgt onder XVI-e

 3. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 15 augustus 1830, volgt onder XVI-f

 4. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 4 oktober 1833, overleden aldaar op 21 december 1880.

  Pietertje is getrouwd te Sliedrecht op 15 juni 1853 met Arie Prins, schipper, geboren te Sliedrecht op 15 april 1831, overleden aldaar op 20 maart 1903, begraven aldaar op 23 maart 1903, zoon van Jan Prins (schipper) en Grietje Arijsdr Prins. Arie was later gehuwd met Teuntje Bongers, geboren te Molenaarsgraaf op 3 mei 1836, overleden te Sliedrecht op 4 januari 1930, dochter van Andries Bongers en Jacoba Broere.

 5. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 mei 1838, overleden aldaar op 25 november 1839.

 6. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 september 1840, overleden aldaar op 23 november 1869.

  Lijntje is getrouwd te Sliedrecht op 7 februari 1867 met Hendrik Bos, aannemer, geboren te Sliedrecht op 16 november 1840, overleden te Gorinchem op 27 april 1903, begraven te Sliedrecht op 30 april 1903, zoon van Adrianus Pieterszn Bos (onderbaas) en Ariaantje Visser.

XV-h

Lijntje Pietersdr Bot, geboren te Sliedrecht op 1 november 1804, gedoopt aldaar op 4 november 1804, overleden aldaar op 14 september 1836, dochter van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Lijntje is getrouwd te Sliedrecht op 26 juli 1832 met Pieter Lanser, arbeider, geboren te Nieuwpoort rond 1805, overleden te Sliedrecht op 1 april 1878, zoon van Pieter Teuniszn Lanser en Jannigje Jacobsdr Teeuw. Pieter is later getrouwd te Sliedrecht op 23 november 1837 met Annigje van Rees, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1812, overleden aldaar op 30 oktober 1850, dochter van Pieter Dirkszn van Rees en Maria Arijsdr Visser. Pieter is later getrouwd te Sliedrecht op 26 mei 1853 met Lena van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 3 maart 1819, overleden aldaar op 3 december 1897, begraven aldaar op 7 december 1897, dochter van Arie Pauluszn van Wijngaarden (touwslager) en Frouwtje Cornelisdr Boon. Lena is eerder getrouwd te Sliedrecht op 14 maart 1839 met Arie Kros, arbeider, geboren te Sliedrecht op 29 augustus 1818, overleden aldaar op 27 juli 1849, zoon van Kornelis Janszn Kros (arbeider) en Ariaantje Ariesdr Visser (winkelierster).

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Lanser, geboren te Sliedrecht op 10 juni 1833, overleden aldaar op 24 mei 1909.

  Jannigje is getrouwd met Willem Klein, arbeider, geboren te Sliedrecht op 10 oktober 1833, overleden aldaar op 31 januari 1911.

 2. Pieter Lanser, geboren te Sliedrecht op 6 september 1834.

Tak 8

XV-i

Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 30 november 1808, zoon van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Pieter is getrouwd met Annigje van Rees, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1812, dochter van Pieter van Rees en Maria Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1832.

 2. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 15 maart 1835.

Tak 9

XV-j

Rokus Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juni 1816, zoon van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Rokus is getrouwd te Sliedrecht op 20 december 1838 met Grietje Batenburg, geboren te Sliedrecht op 10 mei 1818, overleden aldaar op 6 september 1886, begraven aldaar op 10 september 1886, dochter van Jan Batenburg (arbeider) en Pietertje Landser. Grietje is later getrouwd te Sliedrecht op 16 maart 1843 met Marinus Johannis Leeuwestein, arbeider, geboren te Sliedrecht op 10 april 1815, overleden aldaar op 12 januari 1887, begraven aldaar op 15 januari 1887, zoon van Teunis Leeuwesteijn (schipper) en Pietje van Zijderveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 30 december 1838, overleden aldaar op 3 januari 1839.

Tak 10

XV-k

Maarten Bot, geboren te Purmerend op 13 december 1818, overleden te Sliedrecht op 17 maart 1883, zoon van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Maarten is getrouwd te Sliedrecht op 9 maart 1843 met Neeltje Batenburg, geboren te Sliedrecht op 29 juli 1820, overleden aldaar op 16 augustus 1889, begraven aldaar op 19 augustus 1889, dochter van Jan Batenburg (arbeider) en Pietertje Landser.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 17 december 1843, overleden aldaar op 30 juli 1904, begraven aldaar op 3 augustus 1904.

  Janna is getrouwd te Sliedrecht op 4 mei 1867 met Korstiaan de Groot, geboren te Sliedrecht op 26 mei 1841, overleden aldaar op 28 oktober 1904, begraven aldaar op 31 oktober 1904, zoon van Hendrik de Groot (arbeider) en Janna Kraaijeveld.

 2. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 27 oktober 1845, overleden aldaar op 8 augustus 1877.

  Lijntje is getrouwd te Sliedrecht op 18 november 1871 met Adriaan Boer, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 december 1845, overleden aldaar op 27 maart 1925, begraven aldaar op 30 maart 1925, zoon van Mees Boer (arbeider) en Ariaantje Eikelenboom. Adriaan is later getrouwd te Sliedrecht op 21 december 1878 met Pietje van der Aa, geboren te Sliedrecht op 15 juni 1846, overleden aldaar op 12 april 1931, dochter van Hendrik van der Aa (metselaar) en Aaltje Spruit. Pietje is eerder getrouwd te Sliedrecht op 4 mei 1872 met Arie Stuij, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 december 1847, overleden te 's Gravensande op 11 april 1874, zoon van Jacob Stuij (arbeider) en Kornelia Versteeg. Pietje is eerder getrouwd te Sliedrecht op 30 december 1875 met Pieter Spruijt, arbeider, geboren te Dubbeldam rond 1847, overleden te Sliedrecht op 4 september 1877, zoon van Teunis Spruijt en Lijntje de Jong. Pieter is eerder getrouwd te Sliedrecht op 20 juli 1872 met Janna Elizabeth Redelijkheid, geboren te Sliedrecht op 10 oktober 1848, overleden aldaar op 14 juni 1875, dochter van Tijs Teuniszn Redelijkheid (winkelier en griendman) en Jannigje Rouwen (dienstbode).

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 14 juni 1847, overleden aldaar op 14 mei 1849.

 4. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 16 september 1850, overleden aldaar op 19 september 1850.

 5. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 20 december 1851, volgt onder XVI-g

 6. Cornelia Bot, geboren te Akersloot op 31 oktober 1855, overleden te Sliedrecht op 10 april 1928, begraven aldaar op 13 april 1928.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 30 december 1875 met Adriaan van der Vlies, arbeider, geboren te Sliedrecht op 5 december 1853, overleden aldaar op 31 december 1940, begraven aldaar op 4 januari 1941, zoon van Kornelis van der Vlies (arbeider) en Maria Holleman.

 7. Rokus Bot, geboren te Sliedrecht op 18 juli 1858, overleden aldaar op 9 augustus 1859.

 8. Pietje Bot, geboren te Sliedrecht op 6 januari 1863.

  Pietje is getrouwd te Sliedrecht op 17 mei 1884 met Teunis Boeren, arbeider, geboren te Giessendam op 12 april 1859, zoon van Leendert Boeren (zie Visser) en Huiberdina Pieternella Walraven.

Tak 11

XV-l

Mees Bot, geboren te Buiksloot rond 1821, overleden te Utrecht op 24 maart 1853, zoon van Pieter Corneliszn Bot (zie XIV-k) en Pietertje Maartensdr de Groot.

Mees is getrouwd te Sliedrecht op 8 mei 1845 met Kornelis Dirkje Nederlof, geboren te Sliedrecht op 23 december 1821, overleden aldaar op 3 april 1872, dochter van Adriaan Jacobuszn Nederlof (timmerman) en Neeltje van Asperen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Delft rond 1847, overleden te Sliedrecht op 30 juni 1869.

 2. Adriana Bot, geboren rond september 1848, overleden te Sliedrecht op 15 maart 1850.

 3. Adriaan Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1851, overleden aldaar op 22 januari 1862.

Tak 12

XV-m

Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 22 april 1814, overleden aldaar op 3 november 1881, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 15 april 1841 met Neeltje van den Berg, geboren te Sliedrecht op 2 november 1819, dochter van Adriaan Janszn van den Berg (arbeider) en Janna Ariensdr van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 18 juli 1841, volgt onder XVI-h

 2. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 3 december 1842, overleden aldaar op 26 mei 1843.

 3. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 27 december 1844, overleden aldaar op 30 april 1845.

 4. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 21 augustus 1846, overleden aldaar op 7 mei 1847.

 5. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 28 augustus 1849.

  Lijntje is getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1875 met Johannes Duhen, arbeider, geboren te Giessendam op 3 juni 1849, zoon van Barend Johanniszn Duhen en Bartje Muilwijk.

 6. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juni 1853.

  Janna is getrouwd te Sliedrecht op 14 februari 1880 met Marinus Goedhart, arbeider, geboren te Sliedrecht op 17 januari 1852, overleden aldaar op 28 december 1944, begraven aldaar op 2 januari 1945, zoon van Jacob Goedhart (arbeider) en Teuntje Lanser.

 7. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 1 september 1854, overleden aldaar op 18 november 1854.

 8. Arjaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 september 1856, overleden aldaar op 23 juni 1857.

 9. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 25 juni 1859, overleden aldaar op 11 november 1859.

Tak 13

XV-n

Mees Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 15 augustus 1820, overleden aldaar op 18 december 1853, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Mees is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1848 met Jannigje Hartog, geboren te Sliedrecht op 30 december 1822, overleden te Monster op 30 januari 1891, dochter van Leendert Arijszn Hartog (griendbaas) en Annigje Pietersdr Nederlof.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 november 1849, volgt onder XVI-i

 2. Annigje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 mei 1852, volgt onder XVI-j

XV-o

Kornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 24 april 1823, dochter van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Kornelia is getrouwd te Sliedrecht op 15 april 1852 met haar neef Mees Kroon, arbeider, geboren te Sliedrecht op 14 november 1827, overleden aldaar op 22 maart 1896, begraven aldaar op 25 maart 1896, zoon van Mees Dirkszn Kroon (arbeider) en Neeltje Cornelisdr Bot (zie XIV-o).

Uit dit huwelijk:

 1. Mees Kroon, geboren te Sliedrecht op 11 september 1853.

Tak 14

XV-p

Arie Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 24 december 1825, overleden aldaar op 20 mei 1901, begraven aldaar op 24 mei 1901, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 2 december 1849 met Lena Wor, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1829, overleden aldaar op 12 september 1878, dochter van Teunis Wor (arbeider) en Adriana Kommersdr Nederlof (dienstbode).

portret van Arie Bot
Portret van Arie Bot.

Bij zijn ontslag uit de Rotterdamse gevangenis in 1882 wordt vermeld in het Geheim Register (nummer 50):

Oud 57 jaar, arbeider, ongehuwd, protestant, geboren en laatst wonende te Sliedrecht, lang 1,67 meter, haar en wenkbrouwen bruin, voorhoofd gewoon, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

Werd bij vonissen van de regtbank te Dordrecht de dato 23 augustus 1878 en 24 december 1879 beide malen wegens diefstal veroordeeld respectievelijk tot 1/2 jaar en 1 jaar celstraf; en bij laatstelijk arrest van het geregtshof te 's-Gravenhage de dato 28 junij 1881 wegens diefstal tot 18 maanden celstraf.

Hij wordt den 18ste november eerstkomend uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Sliedrecht begeven.

Hij is een luiaard; overigens was zijn gedrag in de gevangenis goed. Hij was werkzaam met het vijlen van koper.

Hij kan schrijven.

Deze Arie is de enige wat leeftijd betreft die in aanmerking komt voor genoemd persoon in de lijst. De vermelding "ongehuwd" was in 1882, zijn vrouw was toen al 4 jaar dood.

Bron: Jaarboek 1991 van het Centraal Bureau voor Genealogie, pagina 233,244.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 20 augustus 1850, overleden aldaar op 5 oktober 1850.

 2. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 14 november 1851, overleden aldaar op 3 december 1938, begraven aldaar op 7 december 1938.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 4 februari 1871 met Sijmen van der Vlies, arbeider, geboren te Sliedrecht op 10 december 1849, zoon van Gijsbert van der Vlies (arbeider) en Ariaantje Visser.

 3. Arina Bot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1854, overleden aldaar op 13 januari 1856.

 4. Adriana Bot, geboren te Sliedrecht op 31 december 1855, overleden aldaar op 12 februari 1946, begraven aldaar op 16 februari 1946.

  Adriana is getrouwd te Sliedrecht op 13 november 1875 met Arie Greeve, arbeider, geboren te Sliedrecht op 8 maart 1854, overleden aldaar op 27 juni 1932, zoon van Johannis Greven (arbeider) en Adriana Mijnster.

 5. Arina Bot, geboren te Sliedrecht op 9 november 1857, overleden aldaar op 24 februari 1858.

 6. Arina Bot, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1859.

 7. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1862.

  Lijntje is getrouwd te Sliedrecht op 3 mei 1884 met Willem van Houwelingen, schipper, geboren te Sliedrecht op 18 september 1862, zoon van Klaas van Houwelingen (arbeider) en Hermina de Ruijter.

 8. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 8 april 1864, volgt onder XVI-k

 9. Teunis Bot, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1866.

Tak 15

XV-q

Adriaan Bot, geboren te Sliedrecht op 4 november 1828, overleden aldaar op 27 januari 1908, begraven aldaar op 31 januari 1908, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Adriaan is getrouwd te Sliedrecht op 31 mei 1856 met Kornelia Hartog, geboren te Sliedrecht, overleden aldaar op 26 januari 1873, dochter van Leendert Arijszn Hartog (griendbaas) en Annigje Pietersdr Nederlof.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1858, overleden aldaar op 3 mei 1867.

 2. Annigje Bot, geboren te Sliedrecht op 2 maart 1861, overleden aldaar op 4 maart 1910, begraven aldaar op 8 maart 1910.

  Annigje is getrouwd te Sliedrecht op 16 augustus 1884 met Cornelis Stuij, arbeider, geboren te Sliedrecht op 3 juli 1862, overleden aldaar op 17 november 1916, begraven aldaar op 21 november 1916, zoon van Jacob Stuij (arbeider) en Maria van Wijnen.

 3. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 21 mei 1863, overleden aldaar op 16 juli 1943, begraven aldaar op 21 juli 1943.

  Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 6 april 1912 met Maria Brandwijk, geboren te Sliedrecht op 20 september 1861, overleden aldaar op 27 juli 1940, begraven aldaar op 31 juli 1940, dochter van Cornelis Brandwijk (arbeider) en Fijgje Regoort.

 4. Mes Bot, geboren te Sliedrecht op 10 september 1866, overleden aldaar op 14 januari 1867.

 5. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1868, overleden aldaar op 28 november 1918, begraven aldaar op 2 december 1918.

  Ariaantje is getrouwd te Sliedrecht op 11 mei 1889 met Jan van der Hel, arbeider, geboren te Wijngaarden op 12 augustus 1865, overleden te Sliedrecht op 2 oktober 1948, begraven aldaar op 7 oktober 1948, zoon van Kornelis van der Hel (arbeider) en Aagje van Vuuren. Jan is later getrouwd te Sliedrecht op 18 juli 1922 met Teuntje Maaike van de Graaf, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1874, begraven aldaar op 30 juni 1958, dochter van Teunis van de Graaf (arbeider) en Maria de Jager.

 6. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 27 september 1870, overleden aldaar op 3 maart 1871.

 7. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 6 november 1872, overleden aldaar op 19 februari 1873.

Tak 16

XV-r

Marinus Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 27 januari 1830, overleden aldaar op 4 november 1897, begraven aldaar op 8 november 1897, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Marinus is getrouwd te Sliedrecht op 6 november 1858 met Ida Maria Giltaij, geboren te Sliedrecht op 15 april 1837, overleden aldaar op 6 april 1903, begraven aldaar op 10 april 1903, dochter van Pieter Giltaij (smid) en Marrigje Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Bot, geboren te Sliedrecht op 18 juni 1859, overleden te Dordrecht op 3 maart 1901.

  Pietertje is getrouwd te Dordrecht op 28 januari 1882 met Pieter van Noordenne, arbeider, geboren te Sliedrecht op 5 april 1857, overleden te Dordrecht op 1 november 1903, zoon van Dirk van Noordenne (arbeider) en Arjaantje Bakker.

 2. Arie Bot, timmerman, geboren te Sliedrecht op 23 juli 1862, overleden aldaar op 30 juli 1918, begraven aldaar op 2 augustus 1918.

  Arie is getrouwd te Sliedrecht op 3 september 1887 met Arina Bogaard, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1864, overleden aldaar op 6 april 1921, begraven aldaar op 11 april 1921, dochter van Arie Bogaard (arbeider) en Josina Willemina Kalis.

 3. Marigje Bot, geboren te Sliedrecht op 10 december 1865, overleden aldaar op 22 mei 1927, begraven aldaar op 25 mei 1927.

  Marigje is getrouwd te Sliedrecht op 7 november 1885 met Johannes Franciscus Caljé, zeepzieder, geboren te Gorinchem op 27 maart 1865, overleden te Sliedrecht op 6 december 1944, begraven aldaar op 9 december 1944, zoon van Johannes Franciscus Caljé en Aleida Wilhelmina Stokkers.

 4. Arjaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 november 1869.

  Arjaantje is getrouwd te Sliedrecht op 16 september 1893 met Leendert Vlaskamp, geboren te Sliedrecht op 24 februari 1870, zoon van Kornelis Vlaskamp (schipper) en Korstiana de Landgraaf.

 5. Ida Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 22 oktober 1873, overleden aldaar op 7 mei 1891, begraven aldaar op 11 mei 1891.

 6. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 29 april 1878, overleden te Bergen op Zoom op 23 december 1944.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 21 juli 1900 met Harber van Genderen, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1875, overleden aldaar op 7 juli 1936, begraven aldaar op 10 juli 1936, zoon van Arie van Genderen (arbeider) en Kundertje Schild.

Tak 17

XV-s

Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1834, overleden aldaar op 25 juli 1867, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-l) en Ariaantje Bos.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 14 maart 1857 met Lena Vlot, geboren te Sliedrecht op 3 januari 1837, overleden aldaar op 15 juli 1865, dochter van Willem Vlot en Cornelia van Asperen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 12 november 1858.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 22 oktober 1881 met Jacob de Wit, scheepmaker, geboren te Sliedrecht op 10 augustus 1858, zoon van Joost de Wit (scheepmaker) en Teuntje den Hartog.

 2. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 24 augustus 1860, overleden aldaar op 4 augustus 1866.

 3. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 2 januari 1863, overleden aldaar op 1 augustus 1866.

 4. Willemina Bot, geboren te Sliedrecht op 25 januari 1864, overleden aldaar op 28 augustus 1871.

Tak 18

XV-t

Pieter Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 29 juni 1838, overleden aldaar op 2 april 1906, begraven aldaar op 6 april 1906, zoon van Arie Corneliszn Bot (zie XIV-i) en Ariaantje Bos.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 9 november 1861 (1) met Metje Tukker, geboren te Gorinchem rond 1837, overleden te Sliedrecht op 19 februari 1871, dochter van Jan Tukker en Anna de Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 28 augustus 1862, overleden aldaar op 17 januari 1874.

 2. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 6 september 1865, volgt onder XVI-l

 3. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 16 februari 1868, volgt onder XVI-m

 4. Anna Klazina Bot, geboren te Sliedrecht op 14 februari 1871.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 15 november 1873 (2) met Janna Teeuw, geboren te Sliedrecht op 25 mei 1837, overleden aldaar op 31 december 1915, begraven aldaar op 3 januari 1916, dochter van Arie Andrieszn Teeuw en Lena Jansdr Slagboom. Janna is eerder getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1858 met Willem Monteban, geboren te Nieuwpoort rond 1837, overleden te Sliedrecht op 2 augustus 1866, zoon van Willem Monteban (schipper) en Dirkje van Woerkom (naaister).

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Bot, geboren te Sliedrecht op 23 juni 1877, overleden aldaar op 29 augustus 1941, begraven aldaar Algemene Begraafplaats) op 2 september 1941.

  Lena is getrouwd te Sliedrecht op 13 maart 1897 met Leendert Teeuw, arbeider, geboren te Sliedrecht op 18 oktober 1877, overleden aldaar op 7 april 1945, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 11 april 1945, zoon van Arie Teeuw (arbeider) en Cornelia Kros.

 2. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 28 juli 1880, volgt onder XVI-n

XV-u

Gerrigje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 mei 1824, dochter van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XIV-p) en Lijsje de Keijzer.

Gerrigje is getrouwd te Sliedrecht op 18 november 1847 met Maarten Hartog, arbeider, geboren te Sliedrecht op 18 januari 1821, zoon van Teunis Floriszn Hartog (arbeider) en Ariaantje Maartensdr Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijntje Hartog, geboren te Sliedrecht op 8 september 1848.

 2. Lijntje Hartog, geboren te Sliedrecht op 22 september 1849.

Tak 19

XV-v

Bastiaan Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 25 april 1826, zoon van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XIV-p) en Lijsje de Keijzer.

Bastiaan is getrouwd te Sliedrecht op 24 maart 1849 met Maria Taktor, geboren te Hendrik Ido Ambacht rond 1821, overleden te Sliedrecht op 3 februari 1871, dochter van Jan Taktor en Antje van der Net.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1851, volgt onder XVI-o

 2. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 14 maart 1852, volgt onder XVI-p

 3. Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 26 augustus 1854.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 22 mei 1875 met Dirk de Rover, arbeider, geboren rond 1856, zoon van Willem de Rover (arbeider) en Teuntje Dubbeldam.

 4. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1857, volgt onder XVI-q

 5. Dirk Bot, tuinman, geboren te Sliedrecht op 3 juni 1859, volgt onder XVI-q1

Tak 20

XV-w

Gijs Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1835, zoon van Leendert Gijsbertszn Bot (zie XIV-p) en Lijsje de Keijzer.

Gijs is getrouwd te Sliedrecht op 11 april 1863 met Maria van de Graaf, geboren te 's Hertogenbosch rond 1837, dochter van Arie Willemszn van de Graaf (arbeider) en Pieternella Noskus.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 30 november 1863.

 2. Zeger Bot, geboren te Sliedrecht op 14 november 1865.

 3. Arie Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 27 augustus 1868, overleden aldaar op 1 november 1870.

 4. Marinus Bot, geboren te Sliedrecht op 26 oktober 1870, overleden aldaar op 3 januari 1872.

 5. Arie Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 2 januari 1873.

 6. Gijsbert Marinus Bot, geboren te Sliedrecht op 2 januari 1873.

 7. Lijzebeth Bot, geboren te Sliedrecht op 28 februari 1877.

Tak 21

XV-x

Andries Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 april 1841, zoon van Baan Arijszn Bot (zie XIV-s) en Geertje Andriesdr Teeuw.

Andries is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1872 met Maria Komijn, geboren te Hardinxveld op 16 september 1842, overleden te Sliedrecht op 23 december 1880, dochter van Gerrit Komijn (schoenmaker) en Annigje Zondervan.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Bot, geboren te Sliedrecht op 31 oktober 1873, begraven aldaar op 24 juni 1960.

 2. Annigje Johanna Bot, geboren te Sliedrecht op 14 november 1876.

  Annigje is getrouwd te Sliedrecht op 20 mei 1899 met Kornelis Dekker, geboren te Sliedrecht op 28 juni 1875, zoon van Arie Dekker (arbeider) en Neeltje Stuij.

 3. Gerrit Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 8 december 1880, overleden aldaar op 23 januari 1881.

XV-y

Johanna Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 15 maart 1840, overleden aldaar op 14 april 1885, dochter van Dirk Pieterszn Bot (zie XIV-t) en Teuna Stuij.

Johanna is getrouwd te Sliedrecht op 27 maart 1862 met Rocus Smits, broodbakker, geboren te Sliedrecht op 4 juli 1835, overleden aldaar op 7 februari 1922, begraven aldaar op 11 februari 1922, zoon van Arie Smits (broodbakker) en Lijsbeth Cornelisdr de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Teunis Smits, geboren te Sliedrecht rond 1868.

  Kornelis is getrouwd te Utrecht op 4 juli 1893 met Helena Theodora Terlingen, geboren te Utrecht rond 1872, dochter van Hermanus Johannes Terlingen en Maria Hendrica Johanna Stevens.

Tak 22

XV-z

Pieter Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 28 september 1842, overleden aldaar op 22 juni 1911, begraven aldaar op 26 juni 1911, zoon van Dirk Pieterszn Bot (zie XIV-t) en Teuna Stuij.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 25 november 1869 met Maggeltje Seret, geboren te Sliedrecht op 14 april 1839, overleden aldaar op 4 februari 1902, begraven aldaar op 8 februari 1902, dochter van IJsbrand Arijszn Seret (griendbaas) en Johanna Knottenbeld.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Dina Bot, geboren te Sliedrecht op 21 januari 1871, overleden aldaar op 21 november 1910, begraven aldaar op 25 november 1910.

 2. Johanna Hendrika Bot, geboren te Sliedrecht op 5 december 1874, overleden aldaar op 2 mei 1881.

 3. Dirk Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 23 april 1876, overleden aldaar op 2 september 1876.

 4. Diederika Martina Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juli 1877.

 5. IJzina Bot, geboren te Sliedrecht op 1 november 1882.

 6. Dirk Martinus Bot, geboren te Sliedrecht op 1 november 1882.

XV-aa

Gloria Bot, geboren te Sliedrecht op 14 april 1839, overleden aldaar op 17 oktober 1898, begraven aldaar op 21 oktober 1898, dochter van Baan Pieterszn Bot (zie XIV-v) en Zwaantje van der Zouwen.

Gloria is getrouwd te Sliedrecht op 4 april 1868 met Rokus Marinus de Groot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 21 mei 1843, overleden aldaar op 30 augustus 1923, begraven aldaar op 3 september 1923, zoon van Maarten de Groot (arbeider) en Geertje Buizert.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan "Baan" de Groot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1870, overleden aldaar op 16 juni 1946, begraven aldaar op 20 juni 1946.

  Bastiaan is getrouwd te Sliedrecht op 27 juli 1895 met Hermijntje de Waard, geboren te Sliedrecht op 25 juli 1875, overleden aldaar op 27 november 1918, begraven aldaar op 30 november 1918, dochter van Teunis de Waard (arbeider) en Antje Bot (zie XVI-n).

Tak 23

XV-ab

Pieter Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 17 augustus 1846, overleden aldaar op 22 februari 1931, zoon van Baan Pieterszn Bot (zie XIV-v) en Zwaantje van der Zouwen.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 8 januari 1870 met Dirkje Elizabeth Nederlof, geboren te Sliedrecht op 27 november 1848, overleden aldaar op 10 juni 1937, begraven aldaar op 14 juni 1937, dochter van Leendert Nederlof (arbeider) en Johanna Bons.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Bot, geboren te Sliedrecht op 11 mei 1870, overleden na 1953.

  Geertje is getrouwd te Sliedrecht op 16 maart 1901 met Willem van der Vlies, arbeider, geboren te Vlissingen op 13 oktober 1870, overleden te Sliedrecht op 5 september 1953, begraven aldaar op 9 september 1953, zoon van Willem van der Vlies en Adriana Vissers. Willem is eerder getrouwd te Sliedrecht op 8 augustus 1896 met Teuntje van der Hel, geboren te Wijngaarden op 2 januari 1875, overleden te Sliedrecht op 25 maart 1897, begraven aldaar op 29 maart 1897, dochter van Arie van der Hel (arbeider) en Teuna Blokland.

 2. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 6 augustus 1872, overleden aldaar op 24 februari 1945, begraven aldaar op 1 maart 1945.

 3. Johanna Bot, geboren te Sliedrecht op 29 augustus 1876, overleden aldaar op 4 maart 1952.

  Johanna is getrouwd te Sliedrecht op 14 mei 1904 met Jasper Meerkerk, geboren te Giessendam op 20 september 1875, zoon van Arie Meerkerk en Geertje Muijlwijk.

 4. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 11 februari 1878, overleden aldaar op 24 augustus 1885.

 5. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1879, overleden aldaar op 24 september 1897, begraven aldaar op 28 september 1897.

 6. Zwaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 31 mei 1882, overleden aldaar op 26 september 1931.

  Zwaantje is getrouwd te Sliedrecht op 22 juni 1907 met Teunis Brand, geboren te Sliedrecht op 26 januari 1885, overleden aldaar op 26 februari 1957, begraven aldaar op 2 maart 1957, zoon van Joost Brand Brand (arbeider) en Arina Slagboom. Teunis is later getrouwd met Arendina Pijffers, geboren op 30 augustus 1891, begraven te Sliedrecht op 5 juli 1973.

 7. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 7 juni 1885, volgt onder XVI-r

 8. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 26 september 1887, volgt onder XVI-s

 9. Adriaan Dirk Bot, geboren te Sliedrecht op 9 maart 1890, volgt onder XVI-t

 10. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 6 oktober 1892, volgt onder XVI-u

Tak 24

XV-ac

Arie Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 24 mei 1850, overleden aldaar op 13 oktober 1928, begraven aldaar op 15 oktober 1928, zoon van Baan Pieterszn Bot (zie XIV-v) en Zwaantje van der Zouwen.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1875 met Elizabeth van den Heuvel, geboren te Sliedrecht op 5 mei 1850, overleden aldaar op 12 mei 1918, begraven aldaar op 16 mei 1918, dochter van Willem van den Heuvel (zie Varensgezel) en Cornelia Dempers.

Uit dit huwelijk:

 1. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 9 januari 1877, volgt onder XVI-v

 2. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 1 november 1879.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 22 november 1902 met Willem van Asperen, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1878, zoon van Eliza Geerit van Asperen (arbeider) en Cornelia van den Herik.

 3. zoon Bot, levenloos  geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1884.

 4. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 24 februari 1890, begraven aldaar op 28 februari 1890.

Tak 25

XV-ad

Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1854, overleden aldaar op 28 oktober 1922, begraven aldaar op 31 oktober 1922, zoon van Baan Pieterszn Bot (zie XIV-v) en Zwaantje van der Zouwen.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 7 mei 1887 met Maria Vonk, geboren te Sliedrecht op 3 augustus 1864, overleden aldaar op 28 augustus 1903, begraven aldaar op 31 augustus 1903, dochter van Johannis Kronelis Vonk (arbeider) en Macheltje van de Plas.

Uit dit huwelijk:

 1. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 27 januari 1888, overleden aldaar op 31 juli 1888, begraven aldaar op 4 augustus 1888.

 2. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 21 mei 1889, overleden aldaar op 10 september 1889, begraven aldaar op 14 september 1889.

 3. Zwaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 27 juli 1890.

  Zwaantje is getrouwd te Sliedrecht op 10 mei 1913 met Leendert Buizert, geboren te Sliedrecht op 7 februari 1890, zoon van Rokus Buizert en Annigje Mes.

 4. Magcheltje Bot, geboren te Sliedrecht op 6 september 1891, begraven aldaar op 8 september 1969.

  Magcheltje is getrouwd te Sliedrecht op 20 januari 1912 met Antonie van Houwelingen, geboren te Sliedrecht op 9 oktober 1888, begraven aldaar op 7 mei 1973, zoon van Willem Hendrik van Houwelingen (arbeider) en Pietertje Marina van Wijngaarden.

 5. Geertje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 september 1892, overleden aldaar op 30 december 1893, begraven aldaar op 4 januari 1894.

 6. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 1 juli 1894, volgt onder XVI-w

 7. Johannis Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 26 september 1895, overleden aldaar op 31 januari 1896, begraven aldaar op 3 februari 1896.

 8. Johannis Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 1 februari 1897, overleden aldaar op 9 februari 1898, begraven aldaar op 12 februari 1898.

 9. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 5 april 1898.

 10. zoon Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 28 augustus 1903.

Tak 26

XV-ae

Leendert Bot, grondwerker, geboren te Sliedrecht op 3 augustus 1864, zoon van Kornelis Bot (zie XIV-z) en Dirkje van Genderen.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 24 november 1888 met Elizabeth Johanna de Wit, geboren te Sliedrecht op 27 juni 1864, dochter van Gerardus Jacobus de Wit (Veldwachter) en Cornelia Lakkerwa.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirksje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1889, overleden aldaar op 13 oktober 1889, begraven aldaar op 16 oktober 1889.

 2. Gerardus Jacobus Bot, los arbeider, geboren te Sliedrecht op 17 maart 1893.

  Gerardus is getrouwd te Helmond op 3 februari 1919 met Cornelia van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht rond 1897, dochter van Jan van Wijngaarden (turfhandelaar) en Jannigje van Genderen.

 3. Dirksje Bot, geboren te Sliedrecht op 21 april 1895.

  Dirksje is getrouwd te 's Hertogenbosch op 26 mei 1919 met Leonardus Jacobus Carolus van den Heuvel, behanger, geboren te 's Hertogenbosch rond 1892, zoon van Martinus van den Heuvel (sigarenmaker) en Henrica Maria Assman.

 4. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 11 juli 1898, overleden aldaar op 8 september 1898, begraven aldaar op 10 september 1898.

 5. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 18 juni 1900.

Tak 27

XV-af

Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 15 september 1865, zoon van Kornelis Bot (zie XIV-z) en Dirkje van Genderen.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 19 september 1891 met Neeltje 't Hoen, geboren te Sliedrecht op 19 maart 1871, dochter van Aart (arbeider) en Trijntje Groeneveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirksje Bot, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1892, overleden te Amsterdam op 2 februari 1912.

 2. Aart Bot, koetsier, geboren te Sliedrecht op 3 oktober 1893, overleden te Amsterdam op 6 december 1912.

 3. Trijntje "Truus" Bot, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1895, volgt onder XVI-x

 4. Cornelia "Cor" Bot, geboren te Sliedrecht op 17 juli 1897, volgt onder XVI-y

 5. Corstiana "Sjon" Bot, geboren te Haarlem op 7 oktober 1898, volgt onder XVI-z

 6. Arie Cornelis Bot, geboren te Amsterdam op 4 februari 1900, overleden aldaar op 21 januari 1901.

 7. Arina "Rien" Bot, geboren te Amsterdam op 14 december 1901, volgt onder XVI-aa

 8. Elisabeth Cornelia "Lies" Bot, volgt onder XVI-ab

 9. Cornelis Leendert Bot.

 10. Bastiaantje Jacoba "Co" Bot, volgt onder XVI-ac

Generatie XVI

Tak 1

XVI-a

Cornelis Bot, geboren te Nieuwland op 6 januari 1860, overleden te Papendrecht op 6 april 1901, zoon van Arie Bot (zie XV-a) en Maaike Muilwijk.

Cornelis is getrouwd te Bleskensgraaf op 8 november 1883 met Cornelia Boer, geboren te Bleskensgraaf op 7 juni 1860, dochter van Jan Boer en Neeltje Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Bleskensgraaf op 16 april 1884, volgt onder XVII-a

Tak 2

XVI-b

Cornelis Bot, timmerman, geboren te Bleskensgraaf op 11 juli 1861, zoon van Cornelis Bot (zie XV-b) en Lena Verhoef.

Cornelis is getrouwd met Neeltje Verhoef, geboren te Schelluinen rond 1860.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Bot, geboren rond 1882.

 2. Aaltje Bot, geboren rond 1884.

 3. Cornelia Bot, geboren rond 1886.

 4. Cornelis Bot, geboren rond 1888.

 5. Arie Bot, geboren rond 1890.

 6. Jan Bot, geboren op 21 oktober 1892.

 7. Willem Bot, geboren rond 1894.

 8. Huibert Bot, geboren te Papendrecht op 13 maart 1896, volgt onder XVII-b

 9. Nico Bot, geboren rond 1898.

 10. Mien Bot, geboren rond 1900.

 11. Koba Bot, geboren rond 1903.

 12. Leendert Bot, geboren rond 1905.

Tak 4

XVI-c

Cornelis Adrianus Bot, aannemer en koopman, geboren te Sliedrecht op 13 augustus 1867, overleden aldaar op 23 mei 1946, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 27 mei 1946, zoon van Cornelis Bot (zie XV-d) en Jannigje Elizabeth Volker.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 10 mei 1900 met Marigje Cornelia (Marietje) Kraaijeveld, overleden te Sliedrecht op 1 maart 1941, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 4 maart 1941, dochter van Jan Kraaijeveld (arbeider) en Cornelia Verheul.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 13 oktober 1905.

 2. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 7 maart 1911.

  Jan is getrouwd met E van Pelt.

Tak 7

XVI-d

Sophia Fijgje Bot, geboren te Sliedrecht op 28 november 1825, overleden aldaar op 22 mei 1868, dochter van Cornelis Pieterszn Bot (zie XV-g) en Aagje Teunisdr Verboom.

Sophia is getrouwd te Sliedrecht op 21 november 1844 met Willem de Groot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 19 januari 1825, overleden aldaar op 2 november 1867, zoon van Rocus Maartenszn de Groot en Teuntje Arijsdr Schram.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Groot, geboren te Sliedrecht op 20 september 1859, volgt onder XVII-c

XVI-e

Pieter Bot, werkman, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1828, overleden aldaar op 9 december 1877, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie XV-g) en Aagje Teunisdr Verboom.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1851 met Janna van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 14 september 1829, overleden aldaar op 16 juli 1897, begraven aldaar op 19 juli 1897, dochter van Arie Janszn van Wijngaarden en Janna Leendertsdr van Rees.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 30 september 1851.

 2. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 3 maart 1853, overleden aldaar op 11 maart 1853.

 3. dochter Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 3 mei 1854.

 4. Cornelia Agina Bot, geboren te Sliedrecht op 12 september 1855, overleden aldaar op 6 november 1855.

 5. Cornelis Aginus Bot, geboren te Sliedrecht op 28 november 1856, overleden aldaar op 10 januari 1857.

XVI-f

Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 15 augustus 1830, overleden te Doorn op 5 augustus 1907, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie XV-g) en Aagje Teunisdr Verboom.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 30 april 1856 met Bardina Steens, geboren te Rotterdam op 18 april 1834, dochter van Bernadus Steens (kantoorbediende) en Fransina van Blommendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Aginus Bot, geboren te Sliedrecht op 26 februari 1857, overleden aldaar op 8 mei 1862.

 2. Bernadus Hermanus Bot, geboren te Sliedrecht op 10 maart 1858.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 20 juli 1859.

  Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 17 december 1879 met zijn nicht Cornelia de Groot, geboren te Sliedrecht op 20 september 1859, volgt onder XVII-c

 4. Franciscus Bot, geboren te Sliedrecht op 15 september 1860.

 5. Aginus Bot, geboren te Sliedrecht op 7 januari 1862.

 6. Cornelis Aginus Bot, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1863.

 7. Elizabeth Klara Bot, geboren te Sliedrecht op 3 juni 1865.

 8. Aagje Bot, geboren te Sliedrecht op 25 januari 1867.

 9. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 16 augustus 1868.

 10. Lijntje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 december 1869.

 11. Barendina Kornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juli 1872.

 12. Hendrik Bot, geboren te Sliedrecht op 17 december 1872.

 13. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 17 juli 1874.

Tak 10

XVI-g

Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 20 december 1851, zoon van Maarten Bot (zie XV-k) en Neeltje Batenburg.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 29 september 1877 (1) met zijn nicht Cornelia Leeuwenstein, geboren te Sliedrecht op 2 februari 1854, overleden aldaar op 5 juni 1878, dochter van Marinus Johannis Leeuwestein (arbeider) en Grietje Batenburg.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 16 juni 1879 (2) met zijn nicht Maria Johanna Leeuwenstein, geboren te Sliedrecht op 13 februari 1857, dochter van Marinus Johannis Leeuwestein (arbeider) en Grietje Batenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Sliedrecht op 18 december 1879.

 2. Marinus Johannis Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juni 1881, overleden aldaar op 26 november 1889, begraven aldaar op 30 november 1889.

 3. Teunis Marinus Johannes Bot, geboren te Sliedrecht op 18 december 1883, overleden aldaar op 7 februari 1884.

 4. Neeltje Bot, geboren te Sliedrecht op 1 april 1885.

  Neeltje is getrouwd te Sliedrecht op 29 januari 1910 met Cornelis Vlot, geboren te Wijngaarden op 23 februari 1884, zoon van Pleun Vlot (koopman) en Jaapje Jongkind.

 5. Teunis Bot, geboren te Sliedrecht op 12 juni 1887.

 6. Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 13 oktober 1889.

  Grietje is getrouwd te Schoorl op 22 mei 1913 met Jakob Peijs, geboren te Warmenhuizen rond 1889, zoon van Klaas Peijs en Antje de Groot.

 7. Marina Johanna Bot, geboren te Sliedrecht op 10 juni 1892, overleden aldaar op 12 augustus 1893, begraven aldaar op 14 augustus 1893.

 8. Marinus Johannes Bot, geboren te Sliedrecht op 3 april 1894.

 9. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 6 december 1895.

 10. Cornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 29 januari 1899, overleden aldaar op 9 maart 1899, begraven aldaar op 13 maart 1899.

 11. Lijntje Bot, geboren te Rozenburg rond 1901, overleden te Sliedrecht op 21 oktober 1927, begraven aldaar op 25 oktober 1927.

Tak 12

XVI-h

Jan Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 18 juli 1841, overleden aldaar op 13 december 1907, begraven aldaar op 17 december 1907, zoon van Kornelis Bot (zie XV-m) en Neeltje van den Berg.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 21 augustus 1869 met Marigje van der Tak, geboren te Papendrecht op 21 april 1844, overleden te Sliedrecht op 30 maart 1931, dochter van Koenraad van der Tak (arbeider) en Marigje Hartog.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 augustus 1870, overleden aldaar op 20 juni 1950, begraven aldaar op 24 juni 1950.

  Annigje is getrouwd te Sliedrecht op 5 augustus 1905 met Pieter Cleton, arbeider, geboren te Sliedrecht op 14 november 1870, begraven aldaar op 20 april 1959, zoon van Adriaan Cleton (arbeider) en Maria de Bruijn. Pieter is eerder getrouwd te Sliedrecht op 1 juni 1895 met Annigje van Heteren, geboren te Sliedrecht op 18 november 1871, overleden aldaar op 17 juni 1900, begraven aldaar op 26 juni 1900, dochter van Jan van Heteren (arbeider) en Annigje Hartog.

 2. Neeltje Kornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 24 april 1872, overleden aldaar op 5 augustus 1872.

 3. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 9 april 1874, overleden aldaar op 15 augustus 1874.

 4. Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 8 augustus 1875, volgt onder XVII-d

 5. Marigje Bot, geboren te Sliedrecht op 5 september 1879, overleden aldaar op 19 februari 1880.

 6. Marigje Bot, geboren te Sliedrecht op 19 september 1883, begraven aldaar op 20 januari 1966.

  Marigje is getrouwd te Sliedrecht op 6 mei 1905 met Johannes Lavooi, geboren te Sliedrecht op 7 september 1881, overleden aldaar op 4 november 1969, begraven aldaar op 4 november 1969, zoon van Johannis Lavooi en Teuna van de Graaf.

Tak 13

XVI-i

Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 8 november 1849, overleden te Monster op 5 december 1898, dochter van Mees Bot (zie XV-n) en Jannigje Hartog.

Ariaantje is getrouwd te Sliedrecht op 8 oktober 1870 met Gerrit Eijkelenboom, arbeider, geboren te Sliedrecht op 20 november 1845, zoon van Gerrit Eijkelenboom (arbeider) en Annigje Kraaijeveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Eijkelenboom, geboren te Sliedrecht rond 1874.

  Jannigje is getrouwd te Monster op 6 januari 1894 met Bertus Nicolaas Storm, geboren te Monster rond 1869, zoon van Bertus Storm en Willemina Zeeman.

 2. Gerrit Eijkelenboom, geboren te Monster op 29 mei 1879.

 3. Mees Eijkelenboom, geboren te Monster op 27 april 1883, overleden aldaar op 24 januari 1884.

 4. Mees Eijkelenboom, geboren te Monster op 2 december 1884, overleden aldaar op 15 september 1900.

 5. Pieter Eijkelenboom, geboren te Monster op 13 december 1888.

 6. Adriaan Eijkelenboom, geboren te Monster op 20 juni 1891.

 7. Arjaantje Eijkelenboom, geboren te Monster op 3 juli 1893.

XVI-j

Annigje Bot, geboren te Sliedrecht op 22 mei 1852, dochter van Mees Bot (zie XV-n) en Jannigje Hartog.

Annigje is getrouwd te Sliedrecht op 7 februari 1874 met Teunis Leenman, arbeider, geboren te Sliedrecht op 21 februari 1849, overleden te Monster op 16 september 1900, zoon van Adriaan Arieszn Leenman en Catharina Elizabeth Bastiana Sterrenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Mees Leenman, geboren te Sliedrecht op 30 januari 1875, overleden te Monster op 29 augustus 1888.

 2. Jan Leenman, geboren te Sliedrecht rond 1878.

  Jan is getrouwd te Monster op 27 mei 1905 met Trijntje de Zoete, geboren te Monster rond 1878, dochter van Jacob de Zoete en Johanna Adriana van den Berg.

 3. Jannigje Leenman, geboren te Monster op 18 juli 1883, overleden aldaar op 3 september 1883.

 4. Jannigje Leenman, geboren te Monster op 23 juni 1884.

 5. Gerrit Leenman, geboren te Monster op 12 december 1885.

 6. Leentje Leenman, geboren te Monster op 20 januari 1887.

 7. Matthijs Leenman, geboren te Monster op 25 juni 1888.

 8. Aanigje Leenman, geboren te Monster op 25 september 1890.

 9. Mees Leenman, geboren te Monster op 5 april 1892, overleden aldaar op 1 september 1892.

 10. Cornelia Antoinetta Leenman, geboren te Monster op 21 mei 1893.

 11. Mees Leenman, geboren te Monster op 1 november 1895, overleden aldaar op 6 november 1895.

 12. Mijntje Leenman, geboren te Monster op 16 november 1898.

Tak 14

XVI-k

Arie Bot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 8 april 1864, zoon van Arie Bot (zie XV-p) en Lena Wor.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 6 april 1889 met Elizabeth Leeuwestein, geboren te Sliedrecht op 18 januari 1860, dochter van Marinus Johannis Leeuwestein (arbeider) en Grietje Batenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Bot, geboren te Sliedrecht op 20 oktober 1889.

 2. Marinus Johannis Bot, geboren te Sliedrecht op 22 januari 1891, overleden aldaar op 26 november 1891, begraven aldaar op 30 november 1891.

 3. Grietje Bot, geboren te Sliedrecht op 14 april 1892.

 4. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 16 september 1894.

 5. Maria Johanna Bot, geboren te Sliedrecht op 8 november 1896.

Tak 18

XVI-l

Jan Bot, arbeider en opzichter (1916), geboren te Sliedrecht op 6 september 1865, overleden aldaar op 19 januari 1951, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 23 januari 1951, zoon van Pieter Bot (zie XV-t) en Metje Tukker.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 21 januari 1888 met Maaike Nederlof, geboren te Sliedrecht op 7 september 1865, overleden aldaar op 28 mei 1931, dochter van Joost Nederlof (arbeider) en Huibertje van der Pijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Metje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juli 1888, overleden aldaar op 27 februari 1969, begraven (bij haar vader) aldaar (Algemene Begraafplaats) op 3 maart 1969.

  Metje is getrouwd te Sliedrecht op 8 augustus 1908 met (en gescheiden te Dordrecht op 23 september 1936 van) Mees Cornelis van Leeuwen, geboren te Sliedrecht op 15 april 1884, zoon van Mijs (Mees) van Leeuwen (arbeider) en Jobje de Graaf.

 2. Willem Bot, opzichter, geboren te Sliedrecht op 20 juli 1890.

  Willem is getrouwd te Rilland-Bath op 9 november 1916 met Cornelia van Damme, geboren te Rilland-Bath rond 1887, dochter van Cornelis van Damme en Maria Blok.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 19 maart 1892, volgt onder XVII-e

 4. Joost Bot, geboren te Sliedrecht op 18 januari 1894, volgt onder XVII-f

 5. Huibert Bot, geboren te Sliedrecht op 16 oktober 1895, volgt onder XVII-g

 6. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 10 april 1898, overleden aldaar op 23 oktober 1918, begraven aldaar op 28 oktober 1918.

 7. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 28 december 1901, overleden aldaar op 10 september 1964, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 14 september 1964.

  Jan is getrouwd met Kommertje Kraaijeveld, geboren op 27 mei 1905, overleden op 17 december 1987, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 8. Maaike Bot, geboren te Sliedrecht op 18 september 1904, overleden aldaar op 15 januari 1917, begraven aldaar op 19 januari 1917.

 9. Laurens Bot, geboren te Sliedrecht op 19 juni 1906, overleden aldaar op 18 september 1906, begraven aldaar op 21 september 1906.

XVI-m

Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 16 februari 1868, overleden aldaar op 14 oktober 1940, begraven aldaar op 17 oktober 1940, dochter van Pieter Bot (zie XV-t) en Metje Tukker.

Ariaantje is getrouwd te Sliedrecht op 16 februari 1889 met Elias Visser, arbeider, geboren te Sliedrecht op 3 september 1867, overleden aldaar op 11 maart 1911, begraven aldaar op 15 maart 1911, zoon van Elias Visser (arbeider) en Hummina Muilwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Elias Visser, geboren te Sliedrecht op 26 september 1892, overleden aldaar, begraven aldaar op 23 augustus 1978.

  Elias is getrouwd te Sliedrecht op 14 juni 1949 met Cornelia de Waard, geboren te Sliedrecht op 31 januari 1914, dochter van Marinus de Waard en Klara Adriana Wor.

XVI-n

Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 28 juli 1880, begraven aldaar op 24 januari 1959, zoon van Pieter Bot (zie XV-t) en Janna Teeuw.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 11 mei 1901 met Jannigje van Genderen, geboren te Sliedrecht op 15 december 1880, dochter van Jan van Genderen (arbeider) en Cornelia de Waard.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 6 oktober 1901, begraven aldaar op 10 november 1984.

  Janna is getrouwd te Sliedrecht op 5 november 1927 met A. Kraaijeveld, geboren rond 1901.

 2. Geertruida Bot, geboren te Sliedrecht op 13 december 1902, overleden aldaar op 26 november 1992, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 30 november 1992.

  Geertruida is getrouwd te Sliedrecht op 25 november 1924 met Cornelis Boeren, geboren te Sliedrecht op 7 februari 1902, overleden aldaar op 7 december 1981, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 11 december 1981, zoon van Jan Boeren en Alida Nieuwpoort.

 3. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 2 maart 1906, overleden op 14 februari 1980, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 19 februari 1980.

  Pieter is getrouwd met Arina Jannigje van den Berg, overleden, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 4. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 14 maart 1909, overleden aldaar op 8 februari 1963, begraven aldaar op 12 februari 1963.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 31 januari 1931 met Martinus Visser, geboren te Sliedrecht op 6 augustus 1904, overleden aldaar op 27 november 1986, begraven aldaar op 2 december 1986, zoon van Huibert Visser (schipper) en Neeltje Hougee. Martinus is later getrouwd te Sliedrecht op 30 juli 1965 met Adriana Catharina van Dongen, geboren te Sliedrecht op 16 mei 1919, begraven aldaar op 12 maart 1985, dochter van Jan van Dongen en Annigje Vink.

 5. Lena Bot, geboren te Sliedrecht op 25 november 1911.

 6. Bastiaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 november 1916.

Tak 19

XVI-o

Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1851, overleden aldaar op 13 oktober 1929, dochter van Bastiaan Bot (zie XV-v) en Maria Taktor.

Antje is getrouwd te Sliedrecht op 7 januari 1871 met Teunis de Waard, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 oktober 1849, overleden aldaar op 3 april 1927, begraven aldaar op 7 april 1927, zoon van Joost de Waard (arbeider) en Herremijntje (Willemijntje) Slagboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost de Waard, geboren te Sliedrecht op 11 maart 1871, overleden aldaar op 24 augustus 1871.

 2. Bastiaan de Waard, geboren te Sliedrecht op 2 mei 1872, overleden aldaar op 12 augustus 1872.

 3. Hermijntje de Waard, geboren te Sliedrecht op 27 juli 1873, overleden aldaar op 15 januari 1874.

 4. Hermijntje de Waard, geboren te Sliedrecht op 25 juli 1875, overleden aldaar op 27 november 1918, begraven aldaar op 30 november 1918.

  Hermijntje is getrouwd te Sliedrecht op 27 juli 1895 met Bastiaan "Baan" de Groot, arbeider, geboren te Sliedrecht op 28 januari 1870, overleden aldaar op 16 juni 1946, begraven aldaar op 20 juni 1946, zoon van Rokus Marinus de Groot (arbeider) en Gloria Bot (zie XV-aa).

 5. Bastiaan de Waard, geboren te Sliedrecht op 18 december 1877, overleden aldaar op 17 oktober 1878.

 6. Bastiaan de Waard, geboren te Sliedrecht op 12 december 1880, overleden aldaar op 10 november 1918, begraven aldaar op 13 november 1918.

  Bastiaan is getrouwd te Sliedrecht op 19 augustus 1905 met Willempje Arina de Bruin, geboren te Sliedrecht op 6 mei 1883, overleden aldaar op 6 september 1972, dochter van Jasper de Bruin en Cornelia Saantje van der Vlies.

 7. Joost de Waard, geboren te Sliedrecht op 23 februari 1883, overleden aldaar op 6 mei 1884.

 8. Marinus de Waard, geboren te Sliedrecht op 8 november 1884, overleden aldaar op 22 januari 1885.

XVI-p

Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 14 maart 1852, overleden aldaar op 11 juni 1930, zoon van Bastiaan Bot (zie XV-v) en Maria Taktor.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 26 februari 1876 met Gillina de Bruin, geboren te Sliedrecht op 1 maart 1853, overleden aldaar op 15 april 1932, dochter van Arij de Bruin (arbeider) en Geertruij Moor.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 22 september 1877, overleden aldaar op 28 oktober 1941, begraven aldaar op 1 november 1941.

 2. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 19 november 1878, overleden aldaar op 1 maart 1879.

XVI-q

Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1857, overleden aldaar op 20 februari 1942, begraven aldaar op 24 februari 1942, zoon van Bastiaan Bot (zie XV-v) en Maria Taktor.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 21 juni 1879 met Teuna Verhoef, geboren te Sliedrecht op 11 mei 1859, overleden aldaar op 21 april 1930, dochter van Poulus Verhoef (kleermaker) en Cornelia van Vark.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 30 september 1879, overleden aldaar op 7 april 1880.

 2. Paulus Bot, geboren te Sliedrecht op 3 mei 1881, volgt onder XVII-h

 3. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 24 oktober 1882, volgt onder XVII-i

 4. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 9 augustus 1885, overleden aldaar op 18 november 1974, begraven aldaar op 18 november 1974.

  Maria is getrouwd te Sliedrecht op 26 januari 1907 met Willem Gelderblom, geboren te Sliedrecht op 28 september 1884, overleden te Hoek van Holland op 14 augustus 1927, begraven te Sliedrecht op 17 augustus 1927, zoon van Jan Gelderblom (arbeider) en Anna Prins.

 5. Dina Bot, geboren te Sliedrecht op 5 januari 1888, overleden aldaar op 23 februari 1960, begraven aldaar op 25 februari 1960.

  Dina is getrouwd te Sliedrecht op 19 februari 1910 met Wouter Vuik, geboren te Sliedrecht op 22 september 1887, overleden aldaar op 11 maart 1958, begraven aldaar, zoon van Bastiaan Pieter Vuik (arbeider) en Arina van Zon.

 6. Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 19 november 1889, overleden aldaar op 25 september 1967, begraven aldaar op 27 september 1967.

  Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 22 april 1911 met Hermanus van der Waal, geboren te Sliedrecht op 14 mei 1890, begraven aldaar op 7 februari 1957, zoon van Cornelis van der Waal (schipper) en Anna Arina Roos.

 7. Albert Bot, geboren te Sliedrecht op 17 september 1891.

  Albert is getrouwd te Sliedrecht op 13 juli 1912 met Johanna Boelen, geboren te Sliedrecht op 27 april 1891, dochter van Dirk Boelen (schipper) en Lena Groenendijk.

 8. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 29 juli 1895, volgt onder XVII-j

 9. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 10 september 1897, volgt onder XVII-k

 10. Bastiaan Bot, geboren te Sliedrecht op 2 september 1899, volgt onder XVII-l

 11. Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 15 april 1902.

  Antje is getrouwd te Sliedrecht op 20 november 1920 met (en gescheiden te Dordrecht op 15 januari 1947 van) Arend van der Waal, geboren te Sliedrecht op 18 februari 1900, zoon van Johannis Adrianus van der Waal (schipper) en Huibertje Kop.

XVI-q1

Dirk Bot, tuinman, geboren te Sliedrecht op 3 juni 1859, overleden te Ridderkerk op 21 november, zoon van Bastiaan Bot (zie XV-v) en Maria Taktor.

Dirk is getrouwd te Ridderkerk op 5 mei 1882 met Adriana van Driel, geboren te Ridderkerk op 30 september 1861, overleden aldaar op 28 mei 1900, dochter van Arie van Driel en Jannigje Verhoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, geboren te Ridderkerk op 11 april 1883.

  Maria is getrouwd te Ridderkerk op 24 februari 1905 met Lammert Nieuwenhuizen, bankwerker, geboren te Ridderkerk op 14 december 1880, zoon van Gerrit Nieuwenhuizen en Adriaantje van der Poel.

 2. Jannigje Bot, geboren te Ridderkerk op 13 mei 1884, overleden aldaar op 22 mei 1884.

 3. Jannigje Bot, geboren te Ridderkerk op 15 mei 1885, overleden op 24 juli 1964.

  Jannigje is getrouwd te Ridderkerk op 29 januari 1909 met Jan Jongenotter, zandvormer, geboren te Ridderkerk op 2 januari 1884, overleden op 9 april 1957, zoon van Wouter Jongenotter en Elizabeth Kroos.

  grafsteen Jan Jongenotten en Jannigje Bot
  Grafsteen van Jan en Jannigje.

  Bron en foto: Gerben van Roon.

 4. dochter Bot, levenloos geboren te Ridderkerk op 16 april 1887.

 5. Antje Bot, geboren te Ridderkerk op 7 september 1888, overleden aldaar op 22 september 1953.

  Antje is getrouwd te Ridderkerk op 18 oktober 1912 met Jan van Roon, geboren te Hendrick-Ido-Ambacht op 16 mei 1888, overleden te Ridderkerk op 4 december 1969, zoon van Cornelis van Roon en Teuna Ortelee.

  Antje Bot en Jan van Roon
  Antje Bot en Jan van Roon.

  Bron en foto: Gerben van Roon.

 6. Arie Bot, geboren te Ridderkerk op 2 oktober 1890, overleden op 25 maart 1958.

  Arie is getrouwd met Geertje Sparreboom, geboren op 30 juni 1892, overleden  op 31 december 1975.

  grafsteen Arie Bot en Geertje Sparreboom
  Grafsteen van Arie en Geertje.

  Bron en foto: Gerben van Roon.

 7. Bastiaan Bot, geboren te Ridderkerk op 18 augustus 1892.

 8. Bastiaan is getrouwd met Geertje Lodder, geboren te Ridderkerk op 15 augustus 1894, dochter van Arie Lodder en Maria de Jong.

 9. Willem Bot, geboren te Ridderkerk op 31 juli 1893, overleden aldaar op 21 mei 1895.

 10. dochter Bot, levenloos geboren te Ridderkerk op 10 maart 1896.

 11. dochter Bot, levenloos geboren te Ridderkerk op 10 maart 1896.

Tak 23

XVI-r

Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 7 juni 1885, zoon van Pieter Bot (zie XV-ab) en Dirkje Elizabeth Nederlof.

Willem is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1907 met Maria van Wijngaarden, geboren te Sliedrecht op 15 februari 1888, dochter van Marinus van Wijngaarden (arbeider) en Ariaantje Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirksje Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 24 september 1907.

 2. Marinus Bot, geboren te Sliedrecht op 24 oktober 1908, overleden aldaar op 17 november 1908, begraven aldaar op 21 november 1908.

 3. Marinus Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 1 augustus 1910.

 4. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 29 september 1912.

 5. Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 25 juli 1914.

 6. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 17 april 1916.

 7. Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1919.

 8. Ariaantje Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1919.

XVI-s

Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 26 september 1887, overleden aldaar op 10 februari 1975, begraven aldaar op 12 februari 1975, zoon van Pieter Bot (zie XV-ab) en Dirkje Elizabeth Nederlof.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 15 mei 1909 met Petronella 't Jong, geboren te Sliedrecht op 5 februari 1888, begraven aldaar op 28 augustus 1954, dochter van Cornelis Hendrik (metselaar) en Willemina Blokland.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 13 november 1912.

 2. Cornelis Hendrik Bot, geboren te Sliedrecht op 4 maart 1915.

 3. Willemina Bot, geboren te Sliedrecht op 27 augustus 1916.

  Willemina is getrouwd met Dirk Kraaijeveld.

XVI-t

Adriaan Dirk Bot, geboren te Sliedrecht op 9 maart 1890, overleden aldaar op 7 september 1959, begraven aldaar op 11 september 1959, zoon van Pieter Bot (zie XV-ab) en Dirkje Elizabeth Nederlof.

Adriaan is getrouwd te Sliedrecht op 17 december 1921 met Fijgje Koppelaar, geboren te Sliedrecht op 23 juni 1896, overleden aldaar op 24 juli 1957, begraven aldaar, dochter van Janrienus Koppelaar (arbeider) en Lijntje de Jager.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 juni 1924.

  Dirkje is getrouwd te Sliedrecht op 28 augustus 1951 met B. van de Wiel, geboren rond 1921.

XVI-u

Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 6 oktober 1892, overleden aldaar op 5 juni 1972, zoon van Pieter Bot (zie XV-ab) en Dirkje Elizabeth Nederlof.

Arie is getrouwd te Sliedrecht op 10 juni 1916 met Johanna Korevaar, geboren te Sliedrecht op 8 oktober 1896, dochter van Teunis Korevaar (bouwman en arbeider) en Johanna Baan.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1916, overleden aldaar op 25 november 1993, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 30 november 1993.

  Dirkje is getrouwd met Marius Teeuw, geboren te Sliedrecht op 8 februari 1916, overleden aldaar op 13 februari 1983, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 17 februari 1983, zoon van Marius Teeuw en Cornelia de Jager.

 2. Teunis Bot, geboren te Sliedrecht op 7 oktober 1917.

 3. Johanna Bot, geboren te Sliedrecht op 25 februari 1919.

 4. Pietje Bot, geboren te Sliedrecht op 13 augustus 1920.

 5. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 29 december 1922.

 6. Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 29 januari 1923.

Tak 24

XVI-v

Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 9 januari 1877, begraven aldaar op 1 november 1952, zoon van Arie Bot (zie XV-ac) en Elizabeth van den Heuvel.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 28 april 1900 met Joosje van Heteren, geboren te Sliedrecht op 7 mei 1878, overleden aldaar op 29 juli 1939, begraven aldaar op 2 augustus 1939, dochter van Jan van Heteren (arbeider) en Pietje Lena Klop.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Bot, geboren te Sliedrecht op 10 april 1901, overleden aldaar op 1 oktober 1901, begraven aldaar op 4 oktober 1901.

 2. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 19 december 1902, begraven aldaar op 29 april 1970.

 3. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 26 december 1903, overleden in 1969, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

  Jan is getrouwd met Jannigje Redelijkheid, geboren op 22 september 1903, overleden in 1981, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 4. Pietje Lena Bot, geboren te Sliedrecht op 28 februari 1915, overleden op 3 januari 1997, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

  Pietje is getrouwd met Louwrens Arie van Seventer, geboren te Sliedrecht op 16 augustus 1913, overleden op 11 juni 1974, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 15 juni 1974, zoon van Cornelis van Seventer en Roelandina van den Dool.

Tak 25

XVI-w

Baan Bot, geboren te Sliedrecht op 1 juli 1894, overleden aldaar op 12 december 1969, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 16 december 1969, zoon van Baan Bot (zie XV-ad) en Maria Vonk.

Baan is getrouwd te Sliedrecht op 25 oktober 1913 met Lena Pijl, geboren te Sliedrecht op 26 maart 1895, overleden aldaar op 2 mei 1973, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 5 mei 1973, dochter van Job Pijl (stoker) en Neeltje Spek.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, geboren te Sliedrecht op 1 april 1914, overleden op 21 oktober 1998, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats).

  Maria is getrouwd met Jan Boer, geboren op 5 november 1910, overleden op 14 oktober 1972, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 2. Jakob Bot, geboren te Sliedrecht op 30 juni 1916, overleden te Rotterdam op 11 januari 1981, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats) op 15 januari 1981.

  Jakob is getrouwd te Sliedrecht op 21 maart 1942 met Maria Monster, geboren te Sliedrecht op 8 mei 1920, dochter van Adriaan Monster en Marigje Vogel.

Tak 27

XVI-x

Trijntje "Truus" Bot, geboren te Sliedrecht op 30 augustus 1895, overleden te Utrecht in het jaar 1976, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Trijntje is getrouwd te Amsterdam op 5 juni 1919 met Johannes Jacobus "Jo" Milius, geboren te Winterswijk op 19 februari 1891, overleden te Utrecht in het jaar 1965.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jan "Henk" Milius.

  Hendrik is getrouwd met Alida Hendrika "Ada" Hennevelt.

XVI-y

Cornelia "Cor" Bot, geboren te Sliedrecht op 17 juli 1897, overleden te Amsterdam op 28 januari 1982, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Cornelia is getrouwd te Amsterdam op 12 augustus 1923 met Klaas "Niek" Zult, administrateur bij CSM, geboren te Amsterdam op 28 november 1897, overleden aldaar op 28 mei 1973, zoon van Rinze Jacobus Zult en Akke Piers Grondsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Zult, geboren te Amsterdam op 28 september 1924, overleden te Aalsmeer op 23 september 1977.

  Peter is getrouwd (1) te Amsterdam op 22 december 1943 met (en gescheiden aldaar op 13 november 1951 van) Maria Geertruij "Rie" Hommes, geboren te Amsterdam op 4 januari 1923.

  Peter is getrouwd (2) te Amsterdam op 8 februari 1952 met Hendrika Johanna Noordwijk, geboren te Amsterdam op 8 juli 1924.

 2. Nelly "Nel" Zult, geboren te Amsterdam op 30 december 1926.

  Nelly is getrouwd te Amsterdam op 11 april 1946 met Johan Smelt, geboren te Amsterdam op 12 januari 1925, overleden te Enschede op 20 november 1992.

 3. Cornelia "Corry" Zult, geboren te Amsterdam op 15 juli 1929.

  Cornelia is getrouwd te Nieuwer Amstel op 31 juli 1952 met Henk Vrij, geboren te Amsterdam op 30 april 1928, zoon van Hein Vrij en Ranske Hoogstra.

 4. Arend Zult, geboren te Amsterdam op 22 maart 1931, overleden aldaar op 25 oktober 1955, begraven aldaar (Nieuwe Oosterbegraafplaats) op 29 oktober 1955.

 5. Auke Zult, geboren te Amsterdam op 22 maart 1931, overleden te Vancouver (Canada) in 1994.

  Auke is getrouwd te Den Dolder in mei 1955 met Hermina Franciska van Zoeren, geboren te Den Dolder rond 1933, overleden te Vancouver rond 1998, dochter van Jan Willem van Zoeren en Hermina Franciska Leijdekker.

 6. Jacobus Nicolaas "Jaap" Zult, geboren te Amsterdam op 15 maart 1933, overleden te Druten op 18 december 1999.

  Jacobus is getrouwd (1) te Grave op 6 november 1954 met (en gescheiden aldaar op 4 april 1977 van) Wilhelmina Hendrika "Mientje" Röper, geboren te Grave op 22 juli 1935.

  Jacobus is getrouwd (2) te Nijmegen op 29 augustus 1983 met (en gescheiden op 2 februari 1995 van) Christina Theodora "Tineke" Overvoorde, geboren te Kisaran (Indonesië) op 21 augustus 1952.

XVI-z

Corstiana "Sjon" Bot, geboren te Haarlem op 7 oktober 1898, overleden De Meem op 8 januari 1976, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Corstiana is getrouwd te Amsterdam op 24 mei 1928 met Antonie Karst "Ton" Scheepmaker, directeur tech.inst.buro, geboren te Amsterdam op 28 juni 1899, overleden te Woerden op 24 november 1993.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Corstiani "Ton" Scheepmaker.

  Antonie is getrouwd met Wilhelmina Antoinette Johanna "Wil" Navis.

XVI-aa

Arina "Rien" Bot, geboren te Amsterdam op 14 december 1901, overleden te De Meem op 17 oktober 1984, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Arina is getrouwd te Amsterdam op 22 november 1928 met Antoon "Ton" van den Boogaard, drogist, geboren te Amsterdam op 3 maart 1901, overleden De Meem in maart 1973.

Uit dit huwelijk:

 1. Antoon "Ton" van den Boogaard.

  Antoon is getrouwd met Johanna "An" van Tuin.

 2. Truusje van den Boogaard.

  Truusje is getrouwd met Sigurd Eklund.

XVI-ab

Elisabeth Cornelia "Lies" Bot, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Elisabeth is getrouwd met Johannes Arnoldus "Han" van Commenée.

Uit dit huwelijk:

 1. Harry van Commenée.

  Harry is getrouwd met Gina Donatelli.

 2. Elisabeth Cornelia "Loes" van Commenée.

  Elisabeth is getrouwd met Teodorus "Dick" Liberton.

XVI-ac

Bastiaantje Jacoba "Co" Bot, dochter van Arie Bot (zie XV-af) en Neeltje 't Hoen.

Bastiaantje is getrouwd met Johannes Gerardus "Jan" Huele.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaantje Jacoba "Cobi" Huele.

  Bastiaantje is getrouwd met Nicolaas "Niek" van Zalingen.

 2. Johannes Gerardus Huele.

  Johannes is getrouwd met Nicolasina Johanna Maria Veger.

 3. Riena "Rien" Huele.

  Riena is getrouwd met Paulus "Kick" Maasbommel.

 4. Hans Huele.

  Hans is getrouwd met Trijntje "Tini" Polderman.

 5. Nelly "Nel" Huele.

  Nelly is getrouwd met Bernard "Bert" Truijens.

 6. Elisabeth Cornelia "Lies" Huele.

  Elisabeth is getrouwd met Ruud de Meijer.

Generatie XVII

Tak 1

XVII-a

Arie Bot, geboren te Bleskensgraaf op 16 april 1884, overleden te Papendrecht op 4 juli 1968, zoon van Cornelis Bot (zie XVI-a) en Cornelia Boer.

Arie is getrouwd te Papendrecht op 29 oktober 1910 met Cornelia van de Graaf, geboren te Papendrecht op 23 juli 1889, overleden aldaar op 11 april 1975, dochter van Willem van de Graaf en Barbara de Kreij.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bot, geboren te Papendrecht op 12 april 1915, volgt onder XVIII-a

Tak 3

XVII-b

Huibert Bot, geboren te Papendrecht op 13 maart 1896, zoon van Cornelis Bot (zie XVI-b) en Neeltje Verhoef.

Huibert is getrouwd te Dordrecht op 4 maart 1915 met Berendina Kerseboom, geboren te Dordrecht rond 1897, overleden te Brummen op 23 mei 1929, dochter van Albert Kerseboom en Koba van der Mierden.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Bot, geboren rond 1915.

 2. Albert Bot, geboren rond 1915.

 3. Cornelis Bot, geboren te Brummen op 24 september 1940, volgt onder XVIII-b

 4. Huibert Bot, geboren op 18 juni 1923.

Tak 7

XVII-c

Cornelia de Groot, geboren te Sliedrecht op 20 september 1859, dochter van Willem de Groot (arbeider) en Sophia Fijgje Bot (zie XVI-d).

Cornelia is getrouwd te Sliedrecht op 17 december 1879 met haar neef Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 20 juli 1859, zoon van Kornelis Bot (zie XVI-f) en Bardina Steens.

Uit dit huwelijk:

 1. Barendina Cornelia Bot, geboren te Sliedrecht op 15 april 1880.

Tak 12

XVII-d

Kornelis Bot, geboren te Sliedrecht op 8 augustus 1875, begraven aldaar op 19 augustus 1958, zoon van Jan Bot (zie XVI-h) en Marigje van der Tak.

Kornelis is getrouwd te Sliedrecht op 25 mei 1907 met Elizabeth van Genderen, geboren te Sliedrecht op 20 oktober 1882, begraven aldaar op 9 juli 1958, dochter van Adriaan Jacob van Genderen (arbeider) en Neeltje Hougee.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Bot, geboren te Sliedrecht op 9 september 1908, overleden aldaar op 7 januari 1910, begraven aldaar op 11 januari 1910.

Tak 18

XVII-e

Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 19 maart 1892, overleden op 23 september 1970, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 26 september 1970, zoon van Jan Bot (zie XVI-l) en Maaike Nederlof.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 18 mei 1918 met Pietertje Prins, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1897, overleden op 14 januari 1897, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 11 oktober 1984, dochter van Hendrik Prins en Marigje van Asperen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria "Maaike" Bot, geboren te Sliedrecht op 17 augustus 1919, overleden op 3 februari 1979, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 7 februari 1979.

  Maria is getrouwd met Adriaan de Waard, geboren op 11 juli 1916, overleden op 28 maart 1982, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 2. Hendrik Bot, geboren te Sliedrecht op 12 augustus 1925.

XVII-f

Joost Bot, geboren te Sliedrecht op 18 januari 1894, overleden aldaar op 24 oktober 1963, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 29 oktober 1963, zoon van Jan Bot (zie XVI-l) en Maaike Nederlof.

Joost is ondertrouwd te Sliedrecht op 14 februari 1920 en getrouwd aldaar op 28 februari 1920 met Metje Caljé, geboren te Gorinchem op 8 februari 1896, overleden te Sliedrecht op 12 juli 1964, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 17 juli 1964, dochter van Gijsbert Caljé en Cornelia Adriana van Someren.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Bot, geboren te Sliedrecht op 18 juni 1930, overleden aldaar op 19 juni 1930, begraven aldaar op 23 juni 1930.

XVII-g

Huibert Bot, geboren te Sliedrecht op 16 oktober 1895, overleden aldaar op 15 november 1972, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 20 november 1972, zoon van Jan Bot (zie XVI-l) en Maaike Nederlof.

Huibert is getrouwd te Sliedrecht op 4 september 1920 met Pietje de Boer, geboren te Opsterland op 17 april 1892, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats), dochter van Hans de Boer en Gerbig Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 23 augustus 1923, ongehuwd overleden te Hagenouw (Duitsland) op 23 mei 1945, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 2. Hans Bot, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1924.

 3. Cesarinna Bot, geboren te Sliedrecht op 25 maart 1926.

Tak 19

XVII-h

Paulus Bot, geboren te Sliedrecht op 3 mei 1881, overleden aldaar op 18 februari 1958, begraven aldaar op 24 februari 1958, zoon van Jan Bot (zie XVI-q) en Teuna Verhoef.

Paulus is getrouwd te Sliedrecht op 22 augustus 1908 met Jozina Willemina Bogaard, geboren te Sliedrecht op 13 februari 1887, begraven aldaar op 8 oktober 1962, dochter van Leendert Bogaard (arbeider) en Annigje Leeuwenstein.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 1 december 1908, begraven aldaar op 5 december 1908.

 2. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 11 september 1910, overleden aldaar op 19 januari 1911, begraven aldaar op 23 januari 1911.

 3. Annigje Bot, geboren te Sliedrecht op 20 oktober 1912.

 4. Teuna Bot, geboren te Sliedrecht op 8 februari 1914, begraven aldaar op 5 februari 1959.

 5. Jan Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 5 april 1915, volgt onder XVIII-c

 6. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 15 juli 1917.

  Jan is getrouwd te Sliedrecht op 27 juli 1943 met Grietje van Genderen, geboren te Sliedrecht op 5 maart 1918, dochter van Klaas van Genderen en Bastiaantje.

 7. Aaltje Jacoba Bot, geboren te Sliedrecht op 14 september 1919.

  Aaltje is getrouwd te Sliedrecht op 24 januari 1942 met G A Putters, geboren rond 1918.

 8. Jozina Bot, geboren te Sliedrecht op 24 januari 1924.

 9. Albert Bot, geboren te Sliedrecht op 26 september 1925, overleden aldaar op 28 februari 1998, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats).

  Albert is getrouwd met [onbekend].

 10. Pietje Bot, geboren te Sliedrecht op 27 september 1927.

 11. zoon Bot, levenloos geboren te Sliedrecht op 13 februari 1931, begraven aldaar op 16 februari 1931.

XVII-i

Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 24 oktober 1882, overleden aldaar op 18 januari 1971, begraven aldaar op 19 januari 1971, zoon van Jan Bot (zie XVI-q) en Teuna Verhoef.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 16 oktober 1909 met Sijgje Visser, geboren te Sliedrecht op 4 februari 1890, overleden aldaar op 22 mei 1961, begraven aldaar op 26 mei 1961, dochter van Jan Visser (arbeider) en Barbera Rebecca van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, geboren te Sliedrecht op 31 oktober 1910.

 2. Teuna Bot, geboren te Sliedrecht op 5 oktober 1911, overleden op 25 oktober 1971, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 28 oktober 1971.

  Teuna is getrouwd met Baltus Huibert Alblas, geboren op 22 augustus 1909, overleden op 21 januari 1981, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 3. Jan Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 19 juli 1913, volgt onder XVIII-d

 4. zoon Bot, geboren te Sliedrecht op 2 december 1914, begraven aldaar op 5 december 1914.

 5. Paulus Bot, geboren te Sliedrecht op 17 oktober 1915, overleden op 17 augustus 1973, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 22 augustus 1973.

  Paulus is getrouwd met Marigje Schild, geboren op 11 januari 1919, overleden op 10 juni 1997, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 6. Rebekka Bot, geboren te Sliedrecht op 27 juli 1917, overleden op 28 april 2001, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats).

  Rebekka is getrouwd met Bastiaan van Genderen, geboren op 3 november 1911, overleden op 17 maart 1978, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 7. Albert Bot, geboren te Sliedrecht op 23 januari 1920, overleden aldaar op 7 november 1984, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 12 november 1984.

  Albert is getrouwd te Sliedrecht op 26 januari 1943 met Kommertje Versteeg, geboren rond 1923, begraven te Sliedrecht op 14 maart 1969.

 8. Antje Bot, geboren te Sliedrecht op 29 november 1923.

 9. Arie Bot, geboren te Sliedrecht op 9 januari 1926.

 10. Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 19 mei 1927, overleden aldaar op 5 mei 1976, begraven aldaar Algemene Begraafplaats) op 10 mei 1976.

  Leendert is getrouwd met [onbekend].

  Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Hendrik Bot, geboren op 27 december 1960, ongehuwd overleden te Sliedrecht op 2 maart 1995.

XVII-j

Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 29 juli 1895, overleden aldaar op 26 december 1977, begraven aldaar op 28 december 1977, zoon van Jan Bot (zie XVI-q) en Teuna Verhoef.

Leendert is getrouwd te Sliedrecht op 22 november 1919 met Annigje Schild, geboren te Sliedrecht op 30 april 1896, begraven aldaar op 12 augustus 1972, dochter van Krijn Schild (arbeider) en Lena van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuna Bot, geboren te Sliedrecht op 22 november 1926, overleden op 19 augustus 2000, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats).

  Teuna is getrouwd met Mihaly Börissza, overleden, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

XVII-k

Pieter Bot, geboren te Sliedrecht op 10 september 1897, overleden aldaar op 29 januari 1973, begraven aldaar op 29 januari 1973, zoon van Jan Bot (zie XVI-q) en Teuna Verhoef.

Pieter is getrouwd te Sliedrecht op 21 juni 1919 met Hilligje Boeren, geboren te Sliedrecht, begraven aldaar op 16 januari 1962, dochter van Adrianus Boeren (veerman) en Janna Wouterina van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bot, geboren te Sliedrecht op 11 oktober 1919, overleden aldaar op 13 september 1993, begraven aldaar op 17 september 1993.

  Adrianus is getrouwd met Pleuntje Versteeg, overleden.

 2. Janna Bot, geboren te Sliedrecht op 28 april 1923.

  Janna is getrouwd te Sliedrecht op 27 oktober 1945 (1) met Teunis van der Vlies, geboren te Sliedrecht op 15 januari 1916, begraven aldaar op 12 oktober 1991, zoon van Teunis van der Vlies en Gerritje Jozina van Wijngaarden.

  Janna getrouwd te Sliedrecht op 25 januari 1949 (2) met Joost Batenburg, geboren te Sliedrecht op 31 augustus 1918, begraven aldaar op 14 oktober 1970, zoon van Jacob Batenburg en Klazina Dekker.

XVII-l

Bastiaan Bot, geboren te Sliedrecht op 2 september 1899, begraven aldaar op 10 september 1959, zoon van Jan Bot (zie XVI-q) en Teuna Verhoef.

Bastiaan is getrouwd te Sliedrecht op 12 april 1924 met Willemijntje de Groot, geboren te Sliedrecht op 22 september 1902, begraven aldaar op 9 oktober 1992, dochter van Rokus Arie de Groot en Gijsbertje van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertje Bot, geboren te Sliedrecht op 21 september 1925, overleden op 2 juli 1993, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 7 juli 1993.

  Gijsbertje is getrouwd met Willem Frederik Karel Wind, geboren op 13 juli 1926, overleden op 9 juni 1995, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats).

 2. Teuna Bot, geboren te Sliedrecht op 29 december 1926.

Generatie XVIII

Tak 1

XVIII-a

Willem Bot, geboren te Papendrecht op 12 april 1915, overleden te Breda op 27 mei 1982, zoon van Arie Bot (zie XVII-a) en Cornelia van de Graaf.

Willem is getrouwd te Klundert op 6 februari 1947 met Elizabeth Cornelia de Ruiter, geboren te Klundert op 6 juli 1923, dochter van Adriaan de Ruiter en Pieternella de Korte.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Klundert op 31 juli 1947.

  Arie is getrouwd te Dordrecht op 26 juli 1970 met Adrina Sijke van den Boogaart, geboren te Rotterdam op 16 mei 1947, dochter van Witte Cornelis van den Boogaart en Sijke Andrina Fase.

Tak 3

XVIII-b

Cornelis Bot, geboren te Brummen op 24 september 1940, overleden te (buitenland) in 1944, zoon van Huibert Bot (zie XVII-b) en Berendina Kerseboom.

Cornelis is getrouwd te Brummen op 13 januari 1940 met Everdina Hendrika Steinvoort, huishoudster, geboren te Rheden op 22 september 1921, dochter van Hendrik Steinvoort en Aaltje Hazelaar.

Het gezin is op 2 juli 1944 van Brummen naar Deventer vertrokken. Het huwelijk werd ontbonden door het overlijden van Cornelis in 1944. De kinderen zijn later bij plaaggzinnen geplaatst.

Uit dit huwelijk:

 1. Berendina "diny" Bot, geboren te Brummen rond 1941.

 2. Aaltje Bot, geboren te Brummen op 15 maart 1942.

 3. Huibert Bot, geboren te Brummen op 31 maart 1943.

Tak 19

XVIII-c

Jan Leendert Bot, geboren te Sliedrecht op 5 april 1915, overleden op 20 juli 1999, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 23 juli 1999, zoon van Paulus Bot (zie XVII-h) en Jozina Willemina Bogaard.

Jan is getrouwd (1) met Willemijntje van Seventer, geboren te Sliedrecht op 18 juni 1918, overleden te Dordrecht op 30 juli 1945, begraven te Sliedrecht op 3 augustus 1945, dochter van Cornelis van Seventer en Roelandina van den Dool.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Bot, geboren te Sliedrecht op 30 juli 1945.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 6 oktober 1947 (2) met Ida Stam, geboren op 28 april 1913, overleden te Sliedrecht op 2 december 1999, begraven (bij haar man) aldaar (Algemene Begraafplaats).

XVIII-d

Jan Willem Bot, geboren te Sliedrecht op 19 juli 1913, overleden aldaar op 15 maart 1968, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 20 maart 1968, zoon van Jan Bot (zie XVII-i) en Sijgje Visser.

Jan is getrouwd te Sliedrecht op 2 augustus 1939 met Elisabeth Catharina Overduin, geboren te Yerseke op 31 december 1914, overleden, begraven te Sliedrecht (Algemene Begraafplaats), dochter van Johannes Overduin en Cathalina van Nieuwenhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Chatalina Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1942, volgt onder XIX-a

Generatie XIX

Tak 19

XIX-a

Chatalina Bot, geboren te Sliedrecht op 12 januari 1942, dochter van Jan Willem Bot (zie XVIII-c) en Elisabeth Catharina Overduin.

Chatalina is getrouwd te Sliedrecht op 26 juni 1964 met Klaas Geerit de Waard, administrateur, geboren te Sliedrecht op 16 augustus 1934, zoon van Aria de Waard en Jannigje van der Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Catharina de Waard, geboren te Sliedrecht op 10 juli 1965.

  Elizabeth is getrouwd te Sliedrecht op 12 december 1985 met Pieter Vlot, geboren te Sliedrecht op 22 november 1959.

 2. Janneke de Waard, geboren tussen 1965 en 1970.

 3. Jan Willem de Waard, geboren te Sliedrecht op 20 januari 1970.

  Jan is getrouwd met Miranda Kristalijn.

 4. Caroline Esther de Waard, geboren te Sliedrecht op 25 januari 1972, gedoopt aldaar.

  Caroline is getrouwd te Sliedrecht op 8 juli 1994 met Robert Paul van Leijenhorst, geboren te Gouda op 7 januari 1963, zoon van Gerard van Leijenhorst en Geertruida Hendrika Swets.