Wapen van het geslacht Both uit OttolandHet geslacht Both uit Ottoland

Pieter van der Eem (1323)

Nabij Ottoland, in Blokland, wordt er van een leen gezegd dat het grenst aan Pieter van der Eem (1323) en later Dirk die Geister (1350).

Een ander buur is Dirk die Kok [van Blokland] die de ambachtsheerlijkheid Blokland met de tienden in leen heeft. Zijn dochter Elisabeth trouwt met Bronis Wouterszn (Janszn?) die Wit [van Blokland] waaruit een zoon, Dirk die Kok [van Blokland] geboren wordt en op zijn beurt de ambachtsheerlijkheid ontvangt (1950). In 1429 wordt Floris van Kijfhoek een neef van Dirk die Kok [van Blokland] genoemd. Zijn broer Willem die Kok zegelt met twee beurtelings gakanteelde dwarsbalken (Arkel).

Ons Voorgeslacht 1984, pagina 216-218, 220.

Er wordt eveneens gewag gemaakt van Dirk die Kok, die in 1362 een neef van de leenheer (van Strijen) wordt genoemd, en een leen heeft overgedragen aan Nicolaes van Malland Herbarenszn van der Dussen. Dirk had eveneens 4 morgen land te Benschop.

Bron: Ons Voorgeslacht 1979, pagina 42; Ons Voorgeslacht 1983, pagina 458.

Gerard van der Eem (1396)

Vermeld als buur van een leen in de grote waard aan de Minkeloos.

Bron: Ons Voorgeslacht, 1985, pagina 616.

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geïntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Generatie I

I-a

Wapen van Jan Bott

Jan Bott.

Zijn kind(eren):

 1. Joost Janszn Bott, schout van Ottoland (1554-1557).

  Wapen: drie vissen.

I-b

Wapen van Goedschalck Bott

Goedschalck Bott.

Zijn kind(eren):

 1. Adriaen Goedschalckszn Bott, schout van Ottoland (1557-1559).

  Wapen: drie vissen.

 2. Dirck Goedschalckszn Bott, schout van Ottoland (1558-1565).

Generatie II

II-a

Anthonis "Thonis" Both.

Zijn kind(eren):

 1. Adriaen Thoniszn Both, volgt onder III-a

 2. mogelijk Aentgen Thonisdr Both, volgt onder III-b

Generatie III

III-a

Wapen van Adriaen BothAdriaen Thoniszn Both, schout van Ottoland (1585), zoon van Anthonis Both (zie II-a).

Wapen: drie vissen.

Zijn kind(eren):

 1. Emmighen Adriaensdr Both, geboren rond 1582, volgt onder IV-a

III-b

Aentgen Thonisdr Both, mogelijk dochter van Anthonis Both (zie II-a).

Aentgen is getrouwd met Arien.

Uit dit huwelijk:

 1. Aantje Ariensdr, overleden na 1697.

  Aantje is getrouwd (gereformeerd) te Ottoland op 18 maart 1645 met Cornelis Corneliszn Eyckelenboom, woont te Gijbeland, heemraad (1676, 1680), overleden tussen 1687 en 1692, zoon van Cornelis Corneliszn Eyckelenboom (heemraad) en Styntgen Woutersdr.

  Bronvermeldingen:

  • 1649 - 2 juni - Fijcken Nanningen, wedu van Frederick Jansz., won. Noordeloos, onderpand op o.a. 2 morgen land, gelegen in de hofstede van Cornelis Cornelisz. Eijckelen­boom, belend boven Arent van der Collick en beneden Jan Pietersz.

   Bron: Noordeloos, Gaarders, inventarisnummer 1, folio 143-146.

  • 1649 - 2 juni - Jan Pietersz., won. op de Noordeloos, en Cornelis Cornelisz. Eijckelenboom, won. in Ghijbelant, tr. voor ƒ 1.700 aan Gerrit Gerritsz. 3½ morgen op de noordzijde van Noordeloos over de thienwetering achter de voorn. Gerrit Gerritsz., strekkende voor van de halve thiendwetering af, achter tot de halve sloot van de landscheydinge van Langeraeck toe, belend boven Arien Jan Woutersz. en beneden Hermen Pietersz. Woeste.

   Bron: Noordeloos, Gaarders, inventarisnummer 1, folio 146-147.

  • 1655 - 12 juni - Ocker Claesz. van der Pijl, als man en voogd van Theuntge Frans, Cornelis Cornelisz. Eijckelenboom als man en voogd van Aentgen Ariens, tr. voor ƒ 1.010 aan Hendrick Thonisz. timmer­man, een huys en erve op de kerckbuijrt van Noorde­loos, strek­kende voor van de Ameydse opslach af tot achter tot de halve dwarssloot van het lant van Pieter Florisz toe, belend ten oosten de voorn. Pieter Florisz. en ten westen de kercksteege en 't pastorije huijs en erve.

   Bron: Noordeloos, Gaarders, inventarisnummer 1, folio 271-272.

  • 1661 - 14 mei - Fijcken Nanninge, wedu van Frederick Jansz., en haar kinderen, tr. voor ƒ 1.000 aan Cornelis Cornelisz. Eijckelenboom 2 morgen hoijlant op de noordzijde van Noorde­loos, strekkende voor van de halve sloot van het land van Fijcken Nanninge tot achter de halve thiendwetering, belend boven d'Heer van den Collick en beneden Jan Pietersz.

   Bron: Noordeloos, Gaarders, inventarisnummer 1, folio 391-392.

  • 1680 - 18 juli - getuigen in een acte Cornelis Cornelisz. Eykelenboom en Pieter Jacobs Boom, gebuyren te Gijbeland.

   Bron: Dordrecht, Notariële akten, inventarisnummer 357, folio 60v.

  • 1687 - 26 mei - comp. Marichje Pietersdr., won. in het Achterland onder de Baronie van Liesvelt, tr. aan Gerrit Willemsz. 't Hart, een huys en ref op den Damschen weg aen de Vuylen­dam, belend ten zuiden Hendrick Jacobsz. Prins, won. Nederbloc­kland, en ten noorden Cornelis Cornelisz. Eyckelboom.

   Bron: Brandwijk, Rechterlijk archief, inventarisnummer 1.

  • 1692 - 29 juni - comp. Alewijn Meesen Baen, is geld schuldig aan de diacony armen, hypotheek op een huis en erf op den Vuylendam, belend ten noorden 't werffje van de wedu Den Eyckelboom, en ten zuiden Cort Jacobsz.

   Bron: Brandwijk, Rechterlijk archief, inventarisnummer 2.

  • 1697 - 5 november - comp. Cornelis Willems 't Hert, procuratie hebbende van zijn broer Gerrit Willems 't Hert, won. Oudewater, tr. aan de Heilige Geestarmen, een seecker huys en erve op den Vuylendamsche weg, belend ten noorden de wedu van Cornelis Cornelisz. Eyckelboom en ten zuiden Hendrick Jacobsz. Prins.

   Bron: Gijbeland, Rechterlijk archief, inventarisnummer 1.

  • 1712 - 6 oktober - comp. Ary Pieters Eyckelboom, mede heemraad, tr. aan Ary Vassen van Ardennen, synen swager, won. op Gijbelant, 1½ hont land op Gybelant in een weer van 7½ morgen, synde het gewesene huysweer van Cornelis Cornelisz. Eyckelboom, belend ten oosten de koper en ten westen de verkoper.

   Bron: Gijbeland, Rechterlijk archief, inventarisnummer 1.

  • 1725 - 4 maart - comp. Ary Pieters Eyckelboom, won. Gybelant, Wouter Euwoutsz. Verhoek, won. Molenaarsgraaf, ende nogh Vas Ariens van Ardennen en Aelbert Klasen smit, kinderen en erfgenamen van Cornelis Cornelisz. Eyckelboom de jonge, tr. aan de Diacony armen van Gybelant, een schuldrentebrief van 400 car.gld. capitaal, staande op naam van Cornelis Cornelisz. Eyckelboom de jonge, opt fol. 5305 gedateerd 21-6-1644 met zodanige intereste.

   Bron: Gijbeland, Rechterlijk archief, inventarisnummer 1.

Generatie IV

IV-a

Wapen van Emmighen BothEmmighen Adriaensdr Both, woont te Otteland (1636), voogd over de kinderen van Pieter Arieanszn Corevaer en Marigje Jansdr (1636), geboren rond 1582, overleden te Ottoland op 2 september 1648, dochter van Adriaen Thoniszn Both (zie III-a).

Wapen: drie botten (visschen) (2 en 1) staande: HIER LEYT BEGRAVEN EMMIGHEN ADRIAN
TONIS BOTH HUYSVROUW VAN JACOB ADRIAENSE COREVAAR OUDT 66 IAREN IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 2 SEPTEMBER 1648.

Bron: "Genealogische en Heraldische merkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland", door Bloijs van Treslong Prins.

Emmighen is getrouwd in 1610 met Jacob Adriaenszn Corevaer, geboren te Hoornaar, rond 1586, overleden na 1649 (of te Ottoland op 9 november 1649), zoon van Adriaen Adriaenszn Corevaer en Annigje Ariensdr Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Arien Jacobszn Corevaer, woont te Laagblokland, lidmaat van Ottoland (1678), geboren rond 1610, overleden op 5 december 1692.

  Arien is getrouwd met [onbekend].

 2. Grietje Jacobsdr Corevaer, geboren rond 1613, overleden te Ottoland op 28 januari 1652, begraven (in de kerk) aldaar.

  Grietje is getrouwd in 1640 met Gerrit Pieterszn Boon, gedoopt te Goudriaan op 21 april 1619, zoon van Pieter Arienszn Boon en Eechtjen Gerritsdr. Pieter is later hertrouwd met Lijsbet Ariensdr.

  Familiewapen Corevaer
  Het wapen van de familie Corevaer.

  wapen: drie spaden (2 en 1) met de stelen naar boven. ENDE HAAR DOCHTER GRIETGHEN JACOBS DE HVISVROUE VAN GERRIT PIETERSE OUD 39 IAREN IS IN DEN HERE ONTSLAPEN DEN 28 JANVARI 1652.

  Bron: "Genealogische en Heraldische merkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland", door Bloijs van Treslong Prins.

 3. Annigje Jacobsdr Corevaer, gedoopt op 25 april 1619.