Het geslacht Bot(h) uit Noordeloos

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Speciale dank voor Leendert van der Meer, met wie ik in het begin goed contact gehad heb en samen onze gegevens uitwisselden. En voor Bert Both, de eerste die een begin maakte met een verzamel-website voor alle stammen hier in Nederland, en nog steeds waardevol materiaal aanlevert. Beiden waren essentieel voor het tot stand komen van deze uitgebreide genealogie die zijn oorsprong vindt in Noordeloos.

Bronnen:

Aanvullende websites:

Inleiding (generatie I - VI)

Door ingenieur F.H.J. van Aesch (Gens Nostra 53, april/mei 1998, pagina 276-289)

In de kwartierstaat van mijn vrouw komt een Marrigje Both voor, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832. Verder teruggaand in de tijd blijkt haar familie via Stolwijk en Polsbroek afkomstig te zijn uit Noordeloos in de Alblasserwaard. De meeste 'Both'-en die nu leven in de Krimpenerwaard, blijken tot dezelfde familie te behoren.

In de Alblasserwaard komen naast de hierna te behandelen familie nog enkele andere families Both voor. In Ons Voorgeslacht, jaargang 1985, pagina 665 en verder behandelt B. de Keijzer een familie Both uit Streefkerk en Sliedrecht. In Ottoland komt ook een familie Both voor, waarin Joost en Godschalck gidsnamen zijn. Zij komen daar vanaf midden 16de eeuw voor als schout en gezworenen. Een in Hoornaar voorkomende familie Both blijkt via de vrouwslijn af te stammen van de te behandelen familie.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er een relatie is tussen de families uit Ottoland en Noordeloos. Verder onderzoek zal dat dan moeten aantonen.

De bedoeling van deze publicatie is dn ook een bouwsteen aan te dragen voor dat verdergaande onderzoek: een mooie uitdaging voor Bothanica, Genealogische Vereniging van het geslacht Both!

Bij het onderzoek heb ik veel steun en positieve kritiek gehad van de heren L. M. van der Hoeven en H. M. Kuijpers, waarvoor mijn hartelijke dank. Bijzonder veel dank gaat uit naar de bewerkers van de archiefstukken van Noordeloos vóór 1700, de heren A. I. Grabowsky, G. J. van Rookhuyzen, A. Verhoeff en boevengenoemde H. M. Kuijpers.

Inleiding (generatie VI-c - XIV)

Door H.E. Both-van Walsem, Oosterbeek, mei 1970.

Het wapen van deze Both-tak is bekend door overlevering. Mogelijk is de overlevering zo lang doorgegaan door de Hendrik Both traditie. Een stempel met het wapen vererfde in de Hendrik Both-lijn.

De Hendrik-generaties gingen ertoe over de oudste zoon Hendrik te noemen: Hendrik Both (1798-1859), Hendricus Both (1829-1892), Hendrik Both (1858-1939), Hendricus Leonard Johan Both (1943).

Om aan te tonen dat de stempel met het wapen een Hendrik toebehoorde veranderde de eerste Hendrik Both (dat nemen we ten minste aan) de rangschikking van de botvissen op het schild in 1-2 (dat wil zeggen één zwemmend botvis boven en twee beneden) om in het onderste gedeelte van het schild de letters H.B. te kunnen plaatsen (de rangschikking op het schild werd dan 1-2-1 wat ook goed is).

Het wapen in de zegelring van H. J. Both werd in 1937 naar het wapen op het stempel gemaakt. De ongewone rangschikking der bot-vissen werd toen overgenomen, maar de letters H.B. niet.

Een lakafdruk van het wapen op de stempel, voorkomende op een brief van 8 augustus 1866 van Hendricus Both aan zijn zwager A. Wilhelm te Heusden is nog in het bezit van zijn nakomelingen. De stempel met het wapen is helaas verloren gegaan. Het vererfde de laatste maal in 1939 niet naar de oudste zoon in de linie, maar op een andere kleinzoon, Hendrik Both. Deze heeft de stempel bij een verhuizing in Australië verloren.

Dr. A. R. Kleyn, beheerder van het Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief, gaf rond 1970 als mening dat de overlevering van het wapen, in deze tak, als veilig en juist beschouwd mag worden.

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geïntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Generatie I

I-a

Cornelis [Both].

Cornelis is getrouwd rond 1525 met [onbekend].

De naam Cornelis volgt alleen uit het patroniem van Adriaen en Cornelis. Het is wel waarschijnlijk dat Adriaen en Cornelis broers zijn, maar dit is niet gebaseerd op acten.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Corneliszn Both, geboren te Noordeloos rond 1531, volgt onder II-a

 2. Cornelis Corneliszn Both, volgt onder II-b

Generatie II

II-a

Adriaen Corneliszn Both, schepen van Noordeloos (1588, 1610), geboren te Noordeloos rond 1531, overleden na 5 augustus 1610, zoon van Cornelis [Both] (zie I-a).

Adriaen is getrouwd te Noordeloos met Aentje Jorisdr, dochter van Joris Peter Janszn en Mary [Gerritsdr?].

Hij komt in de stukken voor met zijn achternaam Both. Als hij in 1608 en 1610 verklaringen aflegt wordt zijn leeftijd opgegeven als circa 76 respectievelijk 80 jaar.

In de 10de penning van 1561 komt hij voor in het Joris Peter Jansz Weer. groot 28 morgen. Samen met zijn schoonmoeder Mary Joris Petersz weduwe, zijn zwager Gherit Jorisz en Peter Gheritsz heeft hij hiervan 21 morgen in eigendom. De overige 7 morgen zijn van Thomas Aertsz en enen genaamd Ewout, wonende te Langerack.

Bronnen:

 • 23 mei 1562: Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn aan Mariken Dirxdr 100 carolusgulden. Hij stelt als onderpand 5 morgen op de Noordzijde van Noordeloos, gemeen in het Zijlweer. Strekkende van de dwarssloot van Peter Gerritsz tot de halve Thient. Belend boven: Mary Joris Petersz weduwe en de zijnen; beneden: de nonnen van Sint Servaes.

 • 14 juni 1562: Adriaen Joris tranporteert aan Adriaen Cornelisz Both 2 morgen op de Noordzijde van Noordeloos, gemeen 2 weren land, waarin Mary Joris Peterz weduwe in woont. Strekkende van het leen tot de halve Thient. Belend boven: Adriaen Jorisz; beneden: de nonnen van Sint Servaes te Utrecht. Deze Adriaen Jorisz is een broer van Aentge Jorisdr, de vrouw van Adriaen Cornelisz Both.

 • 27 maart 1572: Jan Symonsz transporteert aan Adriaen Cornelisz Both 5 morgen 4 hont op de Noordzijde van Noordeloos, waar Jan Symonsz placht te wonen, gemeen 7½ morgen met de Vicarie van Sint Jacobs altaer te Gorinchem. Strekkende van de [...] tot de Thientweteringenieur Belend boven: het Kerkeweer en de zijnen; beneden: Cornelis Adriaensz Snijder. Jan Symonsz is gehuwd geweest met met Mary Joris Petersdr, die voor 29 mei 1570 overleden is. Zij was een zuster van Aentge.

 • 27 mei 1572: Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn aan Jan Symonsz 420 schelling als rest van koop land. Hij belooft 150 schelling te betalen aan de weeskinderen van Jan Symonsz en Marij Joris Petersdr en met name: Bastiaen, Symon en Peterke Janszoenen bij hun mondig worden.

 • 12 april 1576: Quirijn Caerle, smid, heeft een obligatie van 150 gulden, sprekende op Adriaen Cornelisz Both, wonende op Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

 1. Joris [Adriaenszn] [Both], geboren rond 1560, volgt onder III-a

 2. Teeuw Adriaenszn Both, geboren rond 1563.

 3. Gijsbert Adriaenszn Both, geboren rond 1564, overleden na 30 september 1611.

 4. Theunis Adriaenszn Both, volgt onder III-b

II-b

Cornelis Corneliszn Both, overleden voor 20 september 1572, zoon van Cornelis [Both] (zie I-a).

Cornelis is getrouwd met Machtel Dirksdr, overleden na 21 mei 1581.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Corneliszn Both, onmondig (1572).

 2. Ariaentgen Cornelisdr Both, onmondig (1572).

  Ariaentgen is getrouwd voor 25 juni 1591 met Pieter Symonszn.

 3. Dirckgen Cornelisdr Both, onmondig (1572).

 4. Beligjen Cornelisdr Both, onmondig (1572).

Generatie III

III-a

Joris [Adriaenszn] [Both], geboren rond 1560, overleden voor 28 mei 1612, zoon van Adriaen Corneliszn Both (zie II-a) en Aentje Jorisdr.

Joris is getrouwd rond 1585 met [onbekend]. [onbekend] is later getrouwd met Bastiaen.

Er is tot nu toe geen acte gevonden waarin Joris voluit wordt genoemd. In Noordeloos komt nog een Joris Adriaenszn voor die in 1575 nog onmondig is, en zoon van Adriaen Joriszn, overleden voor 14 mei 1575, en Heeske Loijendr.

Zijn bestaan wordt echter ontleend aan diverse acten:

 • 28 mei 1612: Thonis Adriaensz Both voor hemzelf, Theeus Jorisz en zijn broer Ghijsbert Jorisz Both voor henzelf en voor hun zuster Aentgen Jorisdr Both, transporteren aan Jan Jansz, wonende te Hoornaar een huis aldaar. Belend oostwaarts: Adriaen Hendricxsz Costers; westwaarts: de weduwe en kinderen van Jan van Muijlwijck Mathijsz. Strekkende van de Herenweg tot de Achtersloot.

 • 17 mei 1610: Gijsbert Jorissen legt een verklaring af. Hij is dan 20 jaar.

 • 3 juli 1614: Teeu Jorissen en Adriaenken Jorissen leggen een verklaring af. Zij zijn dan respectievelijk 26 en 27 jaar.

De echtgenote van Joris Adriaensz Both is nog onbekend. Gezien de namen van de kinderen komt als vader van deze onbekende echtgenote een Matheus of Gijsbert in aanmerkingenieur De volgende acte zou dan een aanwijzing kunnen zijn:

 • 30 mei 1588: Thoentge Adriaensdr, weduwe van Gijsbert Meeusz zaliger cum tutore Jacob Dircxs, en Jan Meeusz als oom en voogd van Geertge Gijsbertdr, Meeus Gijsbertsz en Grietge Gijsbertsdr, zijnde de nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, transporteren aan Joris Adriaensz, wonende te Noordeloos, een werf te Hoornaar. Belend boven: Jan van Muijlwijck Mathijsz; beneden: Cornelis Thonisz. Strekkende van de Heerweg af tot de werf van Adriaen Jansz Pelle.

Wellicht is de in deze acte genoemde Joris Adriaenz identiek met bovengenoemde Joris Adriaensz Both. Zijn schoonouders zouden dan kunnen zijn Gijsbert Meeusz en Thoentge Adriaensdr. Het zou verklaren, waarom onder de kinderen van Joris Adriaensz Both een Gijsbert voorkomt.

Na het overlijden van Joris Adriaensz Both is zijn weduwe hertrouwd met een Bastiaen. Uit dat huwelijk is een dochter Marijke bekend. Een en ander blijkt uit de volgende acte:

 • 3 oktober 1644: Maijke Bastiaensdr, weduwe van Cornelis Hendricxsz van Hoff zaliger, inwoonster van Noordeloos, revoceert haar vorige beschikkingen. Zij prelagateert aan:

  - Gijsbert Jorisz Both, wonende op Noordeloos, de somma van 300 carolus gulden.

  - Peij, Joris, Arien en Adriaentgen Gijsberts, zijnde voorkinderen van vernoemde Gijsbert Jorisz Both, 200 carolus gulden. Zij institueert in alle goederen, roerende als onroerende goederen, actien, crediten ende gerechtigheden tot haar enige en universele erfgenamen Ghijsbert Jorisz Both en Aentgen Joris Both, huisvrouwe van Jacob Pietersz, wonende op Noordeloos, haar halve broeder en zuster van moederszijde, elk voor een gerechte derde part; en voor het resterende derde part de kinderen van Mattheus Jorisz Both, die mede haar halfbroer was. De geïnstitueerde erfgenamen moeten uitkeren een legaat van 200 gulden aan de Reghten Huijsarmen onder de bediening van de Diaconen tot Meerkerk.

Maijke Bastiaensdr ondertrouwt te Hoornaar op 20 februari 1621 en trouwt te Gorinchem op 16 maart 1621 als jongedame van de zuidzijde van Noordeloos, met Cornelis Hendricksz van Hoff, wonende tot Meerkerk.

Uit dit huwelijk:

 1. Aentje "Adriaentgen" Jorisdr Both, geboren rond 1587, volgt verder IV-a

 2. Mattheus Joriszn Both, geboren rond 1588, volgt onder IV-b

 3. Gijsbert Joriszn Both, geboren rond 1590, volgt onder IV-c

III-b

Theunis Adriaenszn Both, schepen van Noordeloos (1611-1617), overleden voor 7 juni 1639, zoon van Adriaen Corneliszn Both (zie II-a) en Aentje Jorisdr.

Zijn kinderen:
 1. Anneken Theunisdr Both.

  Anneken is getrouwd (1) met Jan Pieterszn de Ridder, overleden voor 17 mei 1664.

  Anneken is getrouwd (2) met Arien.

Generatie IV

IV-a

Aentje "Adriaentgen" Jorisdr Both, geboren rond 1587, dochter vanvan Joris [Adriaenszn] [Both] (zie III-a) en [onbekend]

Aentje is getrouwd (1) op 18 mei 1616 met Jacob Pieterszn, geboren te Hoornaar, overleden te Slingeland op 18 december 1661, begraven aldaar op 23 december 1661.

Bruiloften verliepen niet altijd in een harmonieuze sfeer, waaraan het gebruik van drank niet vreemd zal zijn. Zo ook op de bruiloft van Jacob Pietersz en Aentje Jorisdr Both. Op 18 mei 1616 zaten een aantal mensen te drinken te huize van Janneke Geuverts. weduwe van Jan Goossensen Versteghen, waardin in een herberg "In den Verloren Arbeijt" op kosten van de op die dag met Aentje gehuwde Jacob Pietersz van Over-Slingeland. Aanwezig waren onder andere Gerrit Jansz (de Leeuw) en Cornelis Florissen. Gerrit zocht ruzie met Cornelis en verweet hem, dat hij 'over Gielis Pietersens jonkwijff en nichte gevreden hadde, genaamd Janneke Pauwelsdr'. Cornelis ontkende dat niet: 'Ick kenne, dat ick over die meijt ghevreden hebbe; dat is geleden en ghebleven. Ick en hebbe die meijt geen oneer aengedaen'. Er ontstond een vechtpartij, waarbij Gerrit in het mes viel van Cornelis Florisz en toen dood bleef. Getuigen verklaren dat Gerrit een notoire ruziemaker is en Cornelis een jongeman van eer.

Merkwaardig dat we juist door die trieste afloop zo precies op de hoogte zijn van de trouwdatum van Jacob en Antje.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobszn, gedoopt te Hoornaar op 9 december 1618.

 2. Joris Jacobszn [Both], gedoopt te Hoornaar op 25 april 1621, volgt onder V-a

 3. Adriaen Jacobszn, gedoopt te Hoornaar op 14 januari 1624.

Aentje is getrouwd (2) met Bastiaen.

IV-b

Mattheus Joriszn Both, geboren rond 1588, zoon van Joris [Adriaenszn] [Both] (zie III-a) en [onbekend].

Mattheus is getrouwd met Grietje Franckensdr, geboren te Noordeloos, dochter van Frank Melchiorszn en Claesje Hendricksdr.

In 1627 wordt Matheus Jorisz aangeslagen voor de 500ste penning voor 6 gulden. In het kohier van de 200ste penning van 1638 wordt hij niet meer vermeld.

Uit dit huwelijk:

 1. Joris Mattheuszn Both, volgt onder V-b

 2. Herman Mattheuszn Both, geboren te Noordeloos.

  Herman is getrouwd (ondertrouwd te Nieuwpoort op 30 april 1633) met Trijntje Jansdr Lamsvelt, geboren te Utrecht, dochter van Jan Lamsvelt.

IV-c

Gijsbert Joriszn Both, geboren rond 1590, overleden op 23 juli 1654, zoon van Joris [Adriaenszn] [Both] ( zie III-a ) en [onbekend].

Het geboortejaar van Gijsbert Jorisz is te bepalen uit een acte van 1610, waarin hij op 20-jarige leeftijd een verklaring aflegt.

Gijsbert is getrouwd (1) rond 1622 met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Gijsbertszn Both, gezworene van Noordeloos (1684), testeert (1693), gedoopt te Hoornaar op 7 januari 1624, (waarschijnlijk ongehuwd) overleden na 22 december 1695.

  1674: Hij komt voor in het Familiegeld Noordeloos: De Polder Groote Weert ende Menkeles: 1000 gulden: Arien Gijssen Bot, arbeijter: 6 gulden.

  • 28 april 1693: Hij maakt zijn testament. Hij is gezond en wonende in de polder Grotewaert onder Nooreloos. Zijn voorgaande tstamenten en andere acten van uiterste wil, speciaal de testamentaire dispositie door hem naast zijn overleden broer gepasseerd voor notaris Johan Brouwer te Gorinchem de dato 27 november 1684, worden teniet gedaan. Zijn erfgenamen zijn: 1) zijn neef(!) Claes Gijssen both voor éénderde, 2) het nagelaten kind van Teeuwe Gijsen Both, met name Gijsbert Teeuwen Both, voor éénderde, en 3) de gezamelijke kinderen van Anna Gijssen Both voor éénderde. Gedaan ten huize van voornoemde Gijsbert Teeuwen Both te Noordeloos. Uit het testament blijkt dat hij waarschijnlijk nooit getrouwd is geweest en in ieder geval kinderloos is overleden.

 2. Ariaentie Gijsbertsdr Both, geboren rond 1630, overleden na 27 november 1684.

 3. Peij Gijsbertszn Both, geboren rond 1631, volgt onder V-c

 4. Joris Gijsbertszn Both, volgt onder V-d

Gijsbert is getrouwd (2) te Noordeloos rond 1637 met Maeijke Claesdr (?).

In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500ste penning aangeslagen voor 7 tot 10 stuivers.

De naam van de eerste echtgenote is nog niet met zekerheid vastgesteld. Er zijn echter wel aanwijzingen; het echtpaar heeft een zoon Peij en een dochter Ariaentje. Haar ouders heten wellicht Peij getrouwd met Ariaentje. Zij zou dan een zuster kunnen zijn van Maria Peijens, die te Hoornaar op 6 mei 1607 trouwt met Adriaen Dionijszn van Muijlwijck, en van Geertje Peijen, die op 29 augustus 1604 te Noordeloos trouwt met Dionijs Mathijsz. Deze meisjes komen uit Slingerland. Bij de kinderen van beide echtparen komt een Ariaentje voor. tegen deze hypothese pleit het vrij grote verschil tussen de huwelijksdata: 1604/1607 en rond 1622.

In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500ste penning aangeslagen voor 7 tot 10 Sint

Op 23 juli 1654 is er een belending te Noordeloos (op Grootewaert): de kinderen van Ghijs Jorisz Both zaliger.

Uit een aantal acten blijkt, dat er een hechte band was tussen de drie broers Joris, Arie en Peij en hun zuster Ariaentje. Arie bleef ongehuwd. Waarschijnlijk geldt dat ook voor Ariaentje. Joris en Peij zijn echter getrouwd. Ondanks dat blijven zij elkaar in diverse testamenten als erfgenaam benoemen:

 • 13 maart 1679: Paij Gijsbertsz Both transporteert aan zijn broeder Joris Gijse Both voor 200 gulden 1 morgen en 2½ hont weiland op Grootewaert in de hofstede van voornoemde Joris Gijse. Strekkende van de ene halve dwarssloot tot aan de andere halve dwarssloot van het land van Joris Gijse. Belend oostwaarts: Arie Gijsbertsz Both: westwaarts: de comparant.

 • 6 juli 1682: Paij, Joris en Arien Gijsen Both, zijnde broers, wonende te Noordeloos, testeren. Joris Gijsen Both bevestigt zijn huwelijkse voorwaarden de dato 10 april 1666 en zijn testament de dato 24 februari 1672. Zij wijzen hun zuster Ariaentie Gijsen Both als erfgenaam aan.

 • 14 juni 1684: Joris en Arien Both, wonende te Noordeloos, transporteren aan Jan Cornelisz, mede wonende te Noordeloos, 10 hont hooiland op Bottersloot. Belend oostwaarts: de kinderen van Pieter van den Dool; westwaarts: de erfgenamen van Jannichie Gerrits. Strekkende voor van de halve Wetering achter tot de halve sloot van het land, dat Gerrit Jansz van Es gebruikt. Verder nog een ½ hont griending achter de Cingel van Pieter Jansz van der Hee. Belend zuidwaarts: Hendrick Jans; noordwaarts: Leentie Mertens.

 • 27 november 1684: Joris en zijn broer Arie Gijsbertse Both, wonende te Noordeloos, testeren. Erfgenamen zijn: 1) hun half(?)zuster Ariaentje Gijse Both of haar kind; 2) hun half broers Teuwe en Claes Gijse; 3) de kinderen van hun halfzuster Anneke Gijse.

 • 30 november 1689: Arien Gijsbertsz Both, wonende Noordeloos, transporteert aan Teuw Gijse Bodt, Claes Gijsen Bodt en de 2 kinderen van hun Anneke Gijse Bodt, met namen: Gerichie en Marichie Ariens, ieder voor een gerechte derde part, een hofstede bestaande in een huis, schuur en 6 morgen 4 hont 25 roeden land op Grootewaert. Belend boven: de kinderen van Arien Dircksz; beneden: de Vicarij camp. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de halve Vaertwetering toe. Nog de helft van een camp hooiland, genaamd "Papecamp", groot 3 mr, waarvan de wederhelft Jenneke Bastiaens toebehoort; gelegen als voren. Belend boven: de weduwe van Geraert Poulusz; beneden: Leendert Samuelsz. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de voornoemde halve Vaertwetering tot de halve dwarssloot toe. Koopsom: 1600 gulden.

 • 30 november 1689: Teeuw Gijsen Both, Claes Gijse Both en Nijs Cornelisz, getr. met Marrichie Ariens en de rato caverende voor Gerrichie Ariens, beloven aan Arien Bodt, dat zij de hofstede op Grootewaert, die door Arien Bodt op heden aan hen getransporteerd is, niet zullen belasten, bezwaren, verkopen of veralmieren, zolang voornoemde Arien Bodt zal leven, maar hem zijn leven lang de vreedzame "besittinghe en 't gebruick sullen laten".

 • 22 december 1695: Arijen Gijsen Both, wonende te Noordeloos. Er is een geschil over de erfenis van zijn broer Peij. Genoemd worden: Joris Gijsen Both een kapitaal van 150 gulden; ten bate van Teeuw Gijsen Both: een kapitaal van 100 gulden; ten bate van de kinderen van Rocus Huijgen (?): 10 gulden; ten bate van de kinderen van Joris Jacobsz 300 gulden; betaald aan Claes Muijen 36 gulden. En verder de kinderen van Arijen Dircx en Gerrit Jan Heijnricxsz van Nes, landverkoop door Joris Gijsen en Arij Jorissen betr. ½ hont op Botersloot aan Jan Cornelisz voor de somma van 150 gulden.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Gijsbertszn Both, geboren te Noordeloos rond 1638, volgt onder V-e

 2. Mattheus Gijsbertszn Both, geboren rond 1640, volgt onder V-f

 3. Anna Gijsbertsdr Both, overleden voor 24 februari 1672, volgt onder V-g

Generatie V

V-a

Joris Jacobszn (Both), schepen te Hoornaar (1660-1661), gedoopt te Hoornaar op 25 april 1621, overleden voor 30 april 1674, zoon van Jacob Pieterszn en Aentje Jorisdr Both (zie IV-a).

Joris is getrouwd met Anna Harmensdr Olij, gedoopt te Hoornaar op 23 april 1617, overleden aldaar in augustus 1661, dochter van Herman Janszn van Stolwijk (meester-timmerman) en Marijke Mouris.

Uit dit huwelijk:

 1. Aentje Jorisdr Both (de Koningh), geboren te Hoornaar, volgt onder VI-a

V-b

Joris Mattheuszn Both, overleden te Noordeloos op 7 mei 1701, zoon van Mattheus Joriszn Both (zie IV-b) en Grietje Franckensdr.

Joris is getrouwd voor 13 januari 1661 met Anneken Anthonisdr van Es, overleden voor 27 juni 1686, dochter van Anthonis Hendrikszn van Es en Neeltje Luijten.

De overlijdensdata van Joris Theeuwen, Jan Hendricksz den Besten en zijn vrouw Bastiaentje Jorisdr zijn ontleend aan het lidmatenregister van Noordeloos.

Dat de vader van Anneken Anthonisdr van Es de hiervoor genoemde Anthonis Hendricxsz van Es is blijkt duidelijk uit de volgende acte. Of Neeltje Luijten haar moeder is, is minder duidelijk; zij zou ook de moeder van de halfbroer en halfzusters van Anneken kunnen zijn.

 • 13 januari 1661: Cornelis Gerritsz van Es, wonende op Noordeloos, oud circa 50 jaar, en Luijt Gerritsz van Es, mede wonende aldaar, oud 48 jaar, verklaren op verzoek van Gerrit Anthonis van Es voor hemzelf en vervangende Lijsken en Eechtgen Anthonis van Es, zijn zusters, over een accoord en boedelscheiding tussen hen en Joris Mattheusz Both, man en voogd van Anneken Anthonis van Es, halfzuster van de deposanten, en Anthonis Hendricksz van Es, haere deposanten gewesene behuwd vader ten wijve gehad hebbende Neeltgen Luijten.

 • 15 maart 1675: Joris Teeuwen Bot, wonende te Noordeloos, is schuldig aan de gemene erfgenamen van de heer Dionijs van Muijlwijck zaliger, waarvoor zich als borg gesteld hadden Cornelis Gerritsz van Es en Gerrit Teunisz van Es volgens obligatie de dato 21 juli 1664, de som van 800 gulden, die hij beloofd heeft terug te betalen tegen hypotheek van 5 ½ mr land met een huis, liggende gemeen met 1 ½ mr op Bottersloot. Belend ten oosten: de weduwe Cornelis Gerritsz; ten westen: de Doolcade. Strekkende van de Ameyse Opslach af tot de halve Grote Wetering toe, zijnde een gerechte erfportie in 4 mr, nagelaten door de voornoemde Gerrit Teunisz van Es, gelegen in de hofstede van Teunis Hendricxs van Es op de Noordzijde van Noordeloos. Compareerde mede Lijske Teunis en stelde haarzelve mede borg en hypoth. 4 mr land, gemeen in een huis en gelijke 4 mr in de voornoemde hofstede van voornoemde Teunis Hendrixs van Es.

 • De volgende acte geeft de samenstelling van het gzin van Joris Theeuwen Both:

 • 27 juni 1686: Gerrit Cornelisz Stedehouder als enige ge‹nstitueerde erfgenaam van Lijsbet Teunis van Es zaliger, ter eenre, en Joris Teeuwe, Jan Hendricxs Best getrouwd met Bastiaentje Joris en Jan Foppen getr. met Anneke Joris, mede-erfgenamen van Gerrit Teunis van Es zaliger ter andere zijde. Boedelverdelingenieur

Uit dit huwelijk:

 1. Anneken Jorisdr Both.

  Anneken is getrouwd met Jan Foppen.

 2. Bastiaentje Jorisdr Both, overleden te Noordeloos op 1 mei 1726.

  Bastiaentje is getrouwd te Noordeloos op 25 januari 1685 met Jan Hendrikszn den Besten, overleden te Noordeloos op 23 november 1725, zoon van Hendrik Theuniszn den Besten.

V-c

Peij Gijsbertszn Both, arbeider en schepen van Noordeloos (1660-1674), geboren rond 1631, overleden te Hoornaar tussen 16 mei 1680 en 6 februari 1863, zoon van Gijsbert Joriszn Both (zie IV-c) en [onbekend].

Peij is getrouwd met Anneken Dirksdr, overleden voor 6 februari 1683, dochter van Dirck [Janszn?] en Jannichgen [Adriaansdr?] Burgers.

Uit dit huwelijk:

 1. Ghijsbert Peijen Both, gedoopt te Hoornaar op 5 februari 1653, overleden aldaar rond 5 februari 1653.

 2. Dirck Peijen Both, gedoopt te Hoornaar op 5 februari 1653, overleden aldaar rond 5 februari 1653.

V-d

Joris Gijsbertszn Both, testeert (1656, 1666), armmeester van Zuidzijde Noordeloos (1670) en armmeester van Hoornaar (1671), overleden (vlak) voor 1 september 1689, zoon van Gijsbert Joriszn Both (zie IV-c) en [onbekend]

Joris is getrouwd (1) (huwelijkse voorwaarden; ondertrouwd te Streefkerk op 17 december 1655) met Arijaentje Arijensdr, geboren te Streefkerk, overleden voor 1 november 1660. Arijaentje is eerder getrouwd geweest met Arij Pleunen.

 • Op 15 april 1656, dus vlak na zijn huwelijk met Arijaantje Arijensdr, maakt hij een testament. Merkwaardig is, dat hij daarin met geen woord rept over zijn vrouw. Weliswaar zijn zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar vreemd blijft het wel. Nog opvallender in het testament is dat hij 3 mr. min 1 hont. nalaat aan Pleuntge Cornelisdr de Vrome, jongedame, wonende in Noordeloos. Mogelijk is zij een dienstmaagd geweest tot zijn huwelijk.

 • Na het overlijden van Arijaentje komt het op 1 november 1660 tot een boedelverdeling, waarbij de erfgenamen van Arijaentje, wonende te Streefkerk, alle landerijen en goederen krijgen, die zij volgense de huwelijkse voorwaarden heeft ingebracht. De acte werd getekend naast Joris Ghijsse Both, door Jacob Arienszn, Adriaen Pieterszn, Hubert Corneliszn Timmerman en B. van Asperen. Zij zijn de erfgenamen van Arijaentje. B. van Asperen zal opgetreden zijn als oppervoogd.

 • 1 november 1660: Jacob Arienszn voor hemzelf en als voogd van de nagelaten kinderen van Annichgen Ariens zaliger en Hubert Corneliszn Timmerman als man en voogd van Neeltgen Ariens, allen erfgenamen van Ariaentgen zaliger getrouwd met Joris Ghijsbertszn Both, verklaren dat zij door voornoemde Joris Ghijsbertszn Both voldaan zijn met de som van 1330 gulden volgens contrct van uitkoop de dato 1 november 1660.

Joris is getrouwd (2) (huwelijkse voorwaarden op 10 april 1666) met Jenneke Bastiaensdr Donck, overleden te Heukelom (vlak) voor 19 april 1692, dochter van Bastiaen Donck.

 • 17 mei 1666: Joris Gijssen Both en zijn tweede vouw Jenneke Bastiaense Donck, wonende te Noordeloos, maken een testament.

 • 26 mei 1667: Joris koopt 3 mr. wei- en hooiland, inclusief een rietplakje, in de polder Grootewaert.

 • 24 februari 1672: Joris wordt ziek en de huwelijkse voorwaarden, de dato 10 april 1666, worden aangepast. Als erfgenamen worden genoemd Paij en Arien Gijsbertszn Both, zijn zuster Ariaentie Gijsberts, die een legaat krijgt van 12 gulden, en zijn halfbroers Claes en Matheus en de kinderen van zijn halfzuster Anna Gijsberts krijgen ieder een derde deel van 40 ggulden.

 • 1674: Hij komt voor in het Familiegeld Noordeloos: De polder Groote Weer ende Menkeles: 1000 gulden: Joris Gijsbertszn doet bouwneringh: 6 gulden.

 • 22 maart 1688: Hij koopt van Cornelis Dirckszn Calis, Bastiaen Dirckszn Calis, Dirck Corneliszn van de Graeff, getrouwd met Grietje Dircksdr Calis, 2 mr. 1 hont land op de Grootewaert.

 • 1 september 1689: Joris is reeds overleden, want op die datum wordt de nalatenschap geregeld tussen Jenneke Bastiaens Donck, als weduwe van Joris Gijsbertszn Bodt, wonende te Noordeloos, ter eenre, en Arie Gijsbertszn Bodt, enige geinstitueerde erfgenaam van voornoemde Joris Gijsbertszn Bodt, zijn broeder, ook wonende te Noordeloos, ter andere zijde. Daarbij krijgt Jenneke Bastiaens van de Donck de helft van 3 mr., zijnde 1½ mr., genaamd Papelant op de Grotewaert onder Noordeloos bij de watermolens; verder de helft van 1½ mr. min ½ hont, genaamd de Krijkamp, gelegen als boven in de hofstede van voornoemde Joris Gijsbertszn Both. Tenslotte de helft van 13 hont, zijnde 1 mr. ½ hont, genaamd de Kaliskamp, gelegen als voren, over de Middelweg. Bovendien krijgt zij de helft van 1500 gulden. Arien Gijsbertszn Bodt krijgt de andere helft van de 3 voornoemde porties en de helft van de obligatie van 1500 gulden.

 • 19 april 1692: Voor deze datum is ook Jenneke Bastiaens Donck overleden. Op die datum machtigt haar broer Thomas Bastiaenszn Donck, wonende op de Donck, erfgenaam ab intestato van zijn zuster zaliger Jenneke Bastiaens, in haar leven weduwe van Joris Gijssen Both, wonende te Heukelom, Gijsbert Jacobsen den Besten de zaken af te handelen.

 • 19 februari 1693: Gijsbert Jacobszn den Besten, wonende aan de Donck, transporteert als last en procuratie hebbende van Thomas Bastiaenszn Donck, éénderde part aan Teuw Gijsen Both, éénderde part aan Niclaes Gijse Both en het laatste éénderde part aan Nijs Corneliszn, getrouwd met Marichie Ariens en aan gerichie Ariens, kinderen van Anneke Gijsen Both, van de helft van éénderde hooiland en de helft van 8½ hont weiland, gemeen liggende met de voornoemde kopers gemeen op de polder Grootewaert; de voornoemde Tomas Bastiaenszn aangekomen als mede-erfgenaam voor éénderde part van zijn zuster Jenneke Bastiaens zaliger, overleden ter Heukelom, getrouwd met Joost (=Joris) Gijsen Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Ariaentje Jorisdr Both, geboren rond 1670.

  Ariaentje is getrouwd te Goudriaan op 24 november 1697 (ondertrouwd aldaar op 9 november 1697) met Arien Corneliszn Spek, zoon van Cornelis Arienszn Spek en Ariaentje Theunisdr.

 2. Jan Joriszn Both, geboren te Noordeloos rond 1671, volgt onder VI-b

V-e

Claes Gijsbertszn Both, geboren te Noordeloos rond 1638, overleden aldaar op 24 juli 1708, zoon van Gijsbert Joriszn Both (zie IV-c) en Maeijke Claesdr (?).

Claes is getrouwd te Polsbroek op 30 juli 1662 met Metie (Metgen,Maijtgen) Willemsdr, geboren te Polsbroek, overleden te Noordeloos op 10 september 1711.

Claes staat vermeld als jongeman van Noordeloos. Hij was lidmaat van Noordeloos op 1 januari 1700. Hij is vermeld als eigenaar van een hofstede in Noordeloos op 30 november 1689 en op 17 december 1693. Maijtgen is jongedochter van Polsbroek, zij was lidmaat van Noordeloos op 1 januari 1700.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Claeszn Both, geboren te Noordeloos rond 1666, volgt onder VI-c

 2. Gijsbert Claeszn Both, kerkmeester en kandidaat diaken (1700, 1702, 1705-1709), overleden te Noordeloos op 26 juli 1710.

  Gijsbert is getrouwd te Noordeloos op 19 februari 1695 (ondertrouwd aldaar op 4 februari 1695) met Annigje Pietersdr van der Hee, overleden te Noordeloos op 21 oktober 1717, waarschijnlijk dochter van Pieter Janszn van der Hee en Lijsbeth Jansdr de Roij.

  Dit huwelijk is kinderloos gebleven.

 3. Maeijken Claesdr Both.

  Maeijken is getrouwd te Noordeloos) op 23 januari 1701 (ondertrouwd te Noordeloos op 8 januari 1701) met Arien Corneliszn Horden, zoon van Cornelis Horden.

  Maeijken was bij haar huwelijk jongedochter van Noordeloos en Arien was jongeman van die plaats.

 4. Jacob Claeszn Both, volgt onder VI-d

V-f

Mattheus Gijsbertszn Both, bouwman, geboren rond 1640, overleden tussen 18 januari 1691 en 23 april 1693, zoon van Gijsbert Joriszn Both (zie IV-c) en Maeijke Claesdr (?).

Mattheus is getrouwd (1) ( huwelijkse voorwaarden te Noordeloos op 18 februari 1673) met Hendrickje Ariensdr den Beste, dochter van Arien Theuniszn den Beste en Hendrickje Jansdr (?).

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Mattheuszn Both, geboren rond 1673, volgt onder VI-e

Mattheus is getrouwd (2) te Noordeloos op 6 maart 1683 met Neeltje Pieters. Neeltje is eerder getrouwd geweest met Arie Claesz Kleij.

V-g

Anna Gijsbertsdr Both, overleden voor 24 februari 1672, dochter van Gijsbert Joriszn Both (zie IV-c) en Maeijke Claesdr (?).

Anna is getrouwd te Noordeloos met Arie Janszn.

Bij hun huwelijk was Anna jongedochter van Noordeloos en Arie was jongeman van Hoornaar. Arie en Anna trouwen volgens het trouwboek van Hoornaar in Noordeloos.

Uit dit huwelijk:

 1. Marichie Ariens, gedoopt te Hoornaar op 19 december 1660.

  Marichie is getrouwd voor 19 december 1693 met Nijs Cornelisz, overleden na 22 oktober 1724.

Generatie VI

VI-a

Aentje Jorisdr Both (de Koningh), geboren te Hoornaar, overleden te Noordeloos op 27 juni 1718, dochter van Joris Jacobszn [Both] (zie V-a) en Anna Harmensdr Olij.

Aentje is getrouwd (1) (huwelijkse voorwaarden te Gorinchem op 25 juli 1675) met Huijch Maertenszn van den Dool, overleden voor 1683, zoon van Maerten Gerritszn van den Dool.

Uit dit huwelijk:

 1. Margarita Huijgensdr van den Dool.

 2. Grietje Huigensdr van den Dool.

 3. Joris Huijgenszn van den Dool.

Aentje is getrouwd (2) (huwelijkse voorwaarden op 3 december 1683) te Noordeloos op 19 december 1683 met Nicolaes Muijen, chirurgijn te Noordeloos, gedoopt te Alblasserdam op 28 juni 1647, zoon van Huijch Gijsbertszn Muijen en Catelijntje Adolphusdr van Leitenburgh. Nicolaes is eerder getrouwd geweest met Elisabeth de Bruijn. Elisabeth is eerder getrouwd geweest met Jan Bons.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Muijen.

 2. Maria Muijen.

 3. Geertruy Muijen.

 4. Adriaen Nicolaeszn Muijen.

Aentje is getrouwd (3) (met huwelijkse voorwaarden te Gorinchem op 20 november 1698) te Noordeloos op 7 december 1698 met Arien Corneliszn Braincker, gedoopt te Goudriaan op 25 mei 1664, zoon van Cornelis Janszn Braenck en Maritje Jansdr.

 1. Harmen, gedoopt te Hoornaar in februari 1655 (getuigen: Arij Jacobse en Jan Harmens), jong overleden voor 25 juli 1675.

 2. Marichjen Jorisdr (de) Koninck, gedoopt te Hoornaar op 16 februari 1659 (getuigen: Geerjen Gijsberts).

  Marichjen is getrouwd tussen 11 januari 1680 en 9 maart 1682 met Adriaen Barentszn van Asperen, schout en secretaris van Nieuw-Lekkerland (1676-1678), schout van Streefkerk (1675, 1679-1681, 1701), hoogheemraad Alblasserwaard, overleden voor 19 juni 1719, zoon van Barent Arienszn van Asperen (schout en secretaris) en Maria Jansdr Teeuwe.

  • Op 11 januari 1680 blijkt Jan Harmensz Olij, schepen van Noordeloos, en wonende in Slingeland, 3750 carulus gulden schuldig te zijn aan Maria Joris, jongedochter, mede wonende in Slingeland, die hij verschuldigd was aan haar vader Joris Jacobsz zaliger over de verloting en verdeling van de landerijen, die hij samen met Joris Jacobsz in het gemeen bezat, en verdeeld in 1659.

  • Samen met haar man Adriaen van Asperen, die dan hoogheemraad is van de Alblasserwaard en schout van Streefkerk, testeert zij op 9 maart 1682 te Dordrecht. Hierna komt zij in de acten steeds voor als Maria Joris de Koninck. De volgende acten geven inzicht in de familieverhoudingen.

  • 19 juni 1719: Joris van den Dool, schepen der stede Nieuwpoort, als procuratie hebbende van Maria de Coninck, weduwe van wijlen Adriaen van Asperen, in zijn leven schout van Streefkerk, draagt over aan Dniel Verian en Teuntje de Bruijn, echtelieden, wonende te Lexmond, 10 morgen 4½ hont land met huisinge enz. te Meerkerckbroeck.

  • 9 mei 1737: Joris Jansz den Besten, getrouwd met Jannigje brouwers, wonende Over-Slingeland onder Noordeloos, voor hemzelf en zich sterk makende voor Lijntje Brouwers, weduwe van capitein Nicolaas van Rooijen, wonende te Gorinchem, tesamen erfgenamen van hun vader en moeder Jan Brouwers en Annigje Bastiaens, beiden overleden en gewoond hebbende in Overslingeland onder Noordeloos, uit dien hoofde mede-erfgenaam van Maaike Jans Olie, ongehuwd overleden in december 1736 in Overslingeland, repudieren van de erfenis ten behoeve van mej. Maria de Koninck, weduwe van de heer Johan (sic) van Asperen, in zijn leven schout van Streefkerk, wiens vader en moeder zijn geweest Joris Jacobsz Both en Annigje Harmens Olie, en overzulks mede-erfgenamen van Maeijke Jans Olie. Maria ondertekent: Maria Joris Koninck.

  • Maria is vrij oud geworden; zij leeft in ieder geval nog in 1743. Want begin 1743 verkoopt zij 11 morgen 2 hont land in Overslingeland onder Noordeloos. Eind 1743 verkoopt zij een huis.

VI-b

Jan Joriszn Both, geboren te Noordeloos rond 1671, zoon van Joris Gijsbertszn Both (zie V-d) en Jenneke Bastiaensdr Donck.

Jan is getrouwd (1) te Noordeloos op 2 december 1696 (ondertrouwd aldaar op 10 november 1696) met Jannigje Dirksdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 7 juli 1697.

 2. Ariaentje Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 5 april 1699.

 3. Anna Maria Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 6 april 1702.

Jan is getrouwd (2) op 18 januari 1705 (ondertrouwd te Noordeloos op 3 januari 1705) met Cornelis Pietersdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 14 maart 1706.

 2. Pieternel Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 24 juli 1707.

 3. Joris Janszn Both, gedoopt te Noordeloos op 10 maart 1709.

 4. Neeltje Jansdr Both, gedoopt te Noordeloos op 11 januari 1711.

VI-c

Willem Claeszn Both, geboren te Noordeloos rond 1666, overleden tussen 1 januari 1702 en 24 oktober 1702, zoon van Claes Gijsbertszn Both (zie V-e) en Metie (Metgen,Maijtgen) Willemsdr.

Willem is getrouwd te Utrecht op 28 januari 1691 (ondertrouwd aldaar op 18 januari 1691) met Anna Jansdr Lankhair, geboren te Jupthaas rond 1667, dochter van Jan Janszn Lankhair. Anna is later getrouwd te Noordeloos op 5 februari 1691 (ondertrouwd aldaar op 1 februari 1691) met Dirk Ariensz Slingerland, zoon van Arie Slingerland. Dirk is eerder getrouwd geweest met Hendrikje Hendriks van der Wiel, dochter van Hendrick van der Wiel.

Uit dit huwelijk:

 1. Pey (Pay,Pouwel,Paulus) Willemszn Both, gedoopt te Noordeloos op 26 april 1691, volgt onder VII-a

 2. Jan Willemszn Both, gedoopt te Noordeloos op 15 juni 1692.

  Jan is getrouwd te Noordeloos op 10 augustus 1732 met Katrijntje Cornelisse (Verwoerd). Katrijntje is eerder getrouwd geweest met Teunis Dirkse van den Hoek, zoon van Dirck van den Hoek.

 3. waarschijnlijk Annigje Both, geboren tussen 1692 en 1694.

  Genoemd als doopgetuige bij de zoon van haar zuster Willempje Both.

 4. Mattheus (Teeuw) Willemszn Both, geboren te Noordeloos, gedoopt te Meerkerk op 23 december 1694, volgt onder VII-b

 5. Marrighje Willemsdr Both, gedoopt te Meerkerk op 1 januari 1697.

  Marrighje is getrouwd (1) met Cornelis de Haan.

  Marrighje is getrouwd (2) met Cornelis Claesz Schrijvers.

 6. Cornelis Willemszn Both, gedoopt te Noordeloos op 19 oktober 1698.

 7. Metje Willemszn Both, gedoopt te Noordeloos op 1 oktober 1700.

  Metje is getrouwd te Noordeloos op 29 oktober 1719 (ondertrouwd aldaar op 14 oktober 1719) met Arien Dirksz Slingerland, gedoopt te Noordeloos op 24 maart 1697, zoon van Dirk Ariensz Slingerland en Hendrikje Hendriks van der Wiel.

 8. Willempje Willemsdr Both, gedoopt te Noordeloos op 25 oktober 1702, volgt onder VII-c

VI-d

Jacob Claeszn Both, diaken in Polsbroek (1696), diaken in Vlist en Bonrepas (1704), ouderling in Vlist en Bonrepas (1713) en lidmaat in Polsbroek (1694), begraven te Stolwijk op 11 december 1752, zoon van Claes Gijsbertszn Both (zie V-e) en Metie (Metgen,Maijtgen) Willemsdr.

Jacob is getrouwd rond 1690 met Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker, lidmaat Polsbroek (1694), geboren rond 1666, begraven te Stolwijk op 21 januari 1735, dochter van Jan Hubertsz Lekkerkerker (burgemeester Polsbroek) en Neeltje Wouters Slappendel.

Uit dit huwelijk:

 1. Aantje Jacobsdr Both, geboren rond 1692, volgt onder VII-d

 2. Jan Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 13 maart 1695 (geen getuigen vermeld).

 3. Willem Jacobszn Both, geboren te Polsbroek, gedoopt te Willige Langerak op 24 juni 1696 (getuigen: Marchie Claesse), overleden te Stolwijk op 3 september 1770.

  Willem is getrouwd te Stolwijk op 4 december 1736 (ondertrouwd aldaar op 23 november 1736) met Geertje Ariens Hout, geboren te Langerak, overleden te Stolwijk op 1 maart 1756, dochter van Arie Hout.

 4. Jan Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 9 maart 1698 (getuigen: Lena Jans), volgt onder VII-e

 5. Maerten Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 26 september 1700 (getuigen: Lena Jans).

 6. Metie (Mensje) Both, gedoopt te Polsbroek op 11 september 1701 (getuigen: Marchje Klaas), volgt onder VII-f

 7. Neeltje Jacobsdr Both, gedoopt te Polsbroek op 10 december 1702 (getuigen: Lena Jans), overleden te Vreeswijk op 12 januari 1820.

  Neeltje is getrouwd met Gerrit van Veldhuijsen, overleden voor 1920.

 8. Klaes Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 26 februari 1704 (getuigen: Neeltie Willems), volgt onder VII-g

 9. Meerten Jacobsdr Both, gedoopt te Polsbroek op 18 november 1705 (getuigen: Lena Jans).

 10. Cornelia Jacobsdr Both.

 11. Lijsje Both.

VI-e

Gijsbert Mattheuszn Both, schepen en waarsman van Noordzijde en diaken (1706-1707), geboren te Noordeloos (?) rond 1673, overleden te Noordeloos rond 1745, zoon van Mattheus Gijsbertszn Both (zie V-f) en Hendrickje Ariensdr den Beste.

Gijsbert is getrouwd te Noordeloos op 2 maart 1704 (ondertrouwd aldaar op 16 februari 1704) met Teuntje Pieters Horden, geboren te Noordeloos, overleden aldaar op 18 februari 1729, dochter van Pieter Horden.

Uit dit huwelijk:

 1. Theeuw Both, gedoopt te Noordeloos op 10 september 1704, overleden aldaar rond 1713.

Generatie VII

VII-a

Pey (Pay,Pouwel,Paulus) Willemszn Both, gedoopt te Noordeloos op 26 april 1691, overleden voor december 1751, zoon van Willem Claeszn Both (zie VI-c) en Anna Jansdr Lankhair.

Pey is getrouwd te Giessen-Nieuwkerk op 30 juni 1715 (ondertrouwd aldaar op 8 juni 1715) met Geertruij Pietersdr Stierman, gedoopt rond 1690, overleden te Schelluinen na december 1751, dochter van Pieter Pietersz Stierman en Lijntje Aertsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Pouwels Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 10 mei 1716, overleden aldaar.

 2. Lijntje Pouwels Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 17 oktober 1717.

 3. Metje Both, gedoopt te Hoornaar op 26 december 1718.

 4. Willem Paulusse Bot(h), gedoopt te Hoornaar op 3 november 1720, volgt onder VIII-a

 5. Pieter Both, gedoopt te Hoornaar op 1 november 1722.

 6. Annigje Pouwels Both, gedoopt te Schelluinen op 18 mei 1727.

 7. Pieter Pouwelsz Both, gedoopt te Schelluinen op 6 maart 1735.

VII-b

Mattheus (Teeuw) Willemszn Both, geboren te Noordeloos, gedoopt te Meerkerk op 23 december 1694, zoon van Willem Claeszn Both (zie VI-c) en Anna Jansdr Lankhair.

Mattheus is getrouwd te Giessen-Nieuwkerk op 7 april 1715 (ondertrouwd te Noordeloos op 23 maart 1715) met Pleuntje Pieters Stierman, geboren te Neder-Slingeland rond 1688, dochter van Pieter Pietersz Stierman en Jannigje. Pleuntje is eerder getrouwd geweest met Reijer Houwelingh.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Mattheusz Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 25 augustus 1715.

 2. Arie Mattheusz Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 5 december 1717.

 3. Pieter Mattheusz Both, geboren te Neder-Slingeland, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 20 augustus 1719 (hervormd), volgt onder VIII-b

 4. Lijntje Mattheusdr Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 16 november 1721.

 5. Jan Mattheusz Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 18 april 1723.

 6. Govert Mattheusz Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 8 oktober 1724.

 7. Aard Mattheusz Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 27 oktober 1726.

VII-c

Willempje Willemsdr Both, gedoopt te Noordeloos op 25 oktober 1702, dochter van Willem Claeszn Both (zie VI-c) en Anna Jansdr Lankhair.

Willempje had (1) een verhouding met Dirk Kneliszn de Lochte, dienaar van Woerkom, zoon van Knelis de Lochte.

Willempje Willems Both laat op 15 oktober 1724 te Noordeloos een kind Dirck dopen, een onecht kind, waarvan zij als vader opsweert Dirk Cornelisse de Lochte, diener van Woudrichem:

Uit deze relatie:

 1. Dirk, gedoopt te Noordeloos op 15 oktober 1724 (getuigen: Annigje Willems Both), overleden op 18 november 1724.

Willempje is getrouwd (2) te Noordeloos op 22 oktober 1726 met Chiel Willemse van Buuren, afkomstig van Heukelom, zoon van Willem van Buuren.

Willempje is getrouwd (3) te Noordeloos op 18 oktober 1733 met Bouwe Claeszn Oostrom, zoon van Claes Oostrom. Bouwe is eerder getrouwd geweest met Petronella Pleune Brandwijk, dochter van Pleun Brandwijk.

VII-d

Aantje Jacobsdr Both, geboren rond 1692, dochter van Jacob Claeszn Both (zie VI-d) en Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker.

Aantje is getrouwd (1) te Polsbroek op 15 maart 1722 met Jacob Jasperszn Brakel, zoon van Jasper Brakel. Jacob is eerder getrouwd geweest met Neeltje Nannensdr Meloeij.

Aantje is getrouwd (2) (ondertrouwd te Lekkerkerk op 7 januari 1735) met Pieter Pieterszn de Jong, geboren te Lekkerkerk, overleden voor 2 februari 1763, zoon van Pieter de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. [onbekend], jong overleden, begraven te Stolwijk op 28 maart 1731.

VII-e

Jan Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 9 maart 1698, overleden te Ameide op 7 mei 1740, zoon van Jacob Claeszn Both (zie VI-d) en Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker.

Jan is getrouwd te Ameide op 29 januari 1722 met Theuntje Gerritsdr van der Ham, geboren te Ameide op 22 augustus 1696, begraven aldaar op 10 juli 1734, dochter van Gerrit van de Ham en Lysbeth Hermensdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Meinsje Both, gedoopt te Ameide op 11 april 1723.

 2. Meerten Both, gedoopt te Ameide op 26 december 1724.

 3. Jan Both, gedoopt te Ameide op 17 augustus 1727, volgt onder VIII-c

 4. Lijsbet Both, gedoopt te Ameide op 16 juli 1730.

 5. Lijsbet Both, gedoopt te Ameide op 8 november 1733.

  Lijsbet is getrouwd te Harmelen op 24 november 1754 met Weerent van Spengen, geboren te Kamerik rond 1730, zoon van Cornelis van Spengen en Elsje van der Schans. Weerent is later hertrouwd te Kamerik op 4 december 1785 met Annigje Craaipoel.

VII-f

Metie (Mensje) Both, gedoopt te Polsbroek op 11 september 1701, overleden voor 2 februari 1763, dochter van Jacob Claeszn Both (zie VI-d) en Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker.

Metie is getrouwd met Claes Bouman, overleden voor 2 februari 1763.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Bouman, gedoopt te Ameide op 9 december 1744.

VII-g

Klaes Jacobszn Both, gedoopt te Polsbroek op 26 februari 1704, overleden te Stolwijk op 5 maart 1788, zoon van Jacob Claeszn Both (zie VI-d) en Meijntie (Meijnsje) Jansdr Lekkerkerker.

Klaes is getrouwd (ondertrouwd te Stolwijk op 20 januari 1727) met Marrigje Willemsdr van Rosse, gedoopt te Stolwijk op 26 januari 1698, overleden aldaar voor 8 juni 1766, dochter van Willem van Rosse (bakker) en Geertje Pietersdr Blonk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Klaaszn Both, gedoopt te Stolwijk op 23 november 1727.

 2. Willem Klaaszn Both, gedoopt te Stolwijk op 23 maart 1731, volgt onder VIII-d

 3. Pieter Klaaszn Both, gedoopt te Stolwijk op 3 mei 1733.

Generatie VIII

VIII-a

Willem Paulusse Bot(h), gedoopt te Hoornaar op 3 november 1720, begraven te Slingeland op 17 augustus 1785, zoon van Pey (Pay,Pouwel,Paulus) Willemszn Both (zie VII-a) en Geertruij Pietersdr Stierman.

Willem is getrouwd (1) te Slingeland op 26 november 1745 met Hendrickje Teijssen de Gelder, gedoopt te Hoornaar op 6 december 1711, begraven te Slingeland op 17 oktober 1757, dochter van Tijs Eymerde de Gelder en Ariaantje Gerrits.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both (Bodt), gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 30 oktober 1746, volgt onder IX-a

 2. Arjaantje Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 31 maart 1748.

  Arjaantje is getrouwd met Jan van der Pol.

 3. Matthijs Both, geboren te Neder-Slingeland, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 25 januari 1750, volgt onder IX-b

 4. Geertuy Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk in december 1751.

 5. Lijntje Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 6 augustus 1754.

Willem is getrouwd (2) te Slingeland op 30 maart 1758 met Maaijke Stam. Maaijke is later hertrouwd na augustus 1785 met Cornelis Kriek.

VIII-b

Pieter Mattheusz Both, geboren te Neder-Slingeland, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 20 augustus 1719 (hervormd), overleden te Noordeloos rond 1790, zoon van Mattheus (Teeuw) Willemszn Both (zie VII-b) en Pleuntje Pieters Stierman.

Pieter is getrouwd te Noordeloos op 30 november 1749 met Gerrigje Jacobs van der Donck, gedoopt te Arkel op 6 april 1721, overleden te Noordeloos op 15 juli 1792, dochter van Jacob Jansz van der Donk en Aechie Jacobsdr de Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus Both, geboren te Giessen-Nieuwkerk, gedoopt aldaar op 19 november 1752 (hervormd), volgt onder IX-c

 2. Jacob Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 15 september 1754.

 3. Eijgje Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 11 september 1757.

 4. Arie Bot, geboren te Noordeloos op 1 februari 1761 (hervormd), volgt onder IX-d

VIII-c

Jan Janszn Both, gedoopt te Ameide op 17 augustus 1727, begraven te Vreeswijk op 29 juli 1808, zoon van Jan Jacobszn Both (zie VII-e) en Theuntje Gerritsdr van der Ham.

Jan is getrouwd te Vreeswijk op 8 april 1764 (ondertrouwd aldaar op 23 maart 1764) met Maagje Colje(e), geboren te Jaarsveld op 20 januari 1745, overleden te Vreeswijk op 8 december 1829, dochter van Gijsbert Coljee en Maggie Peters Vader.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jansz Both, geboren te Vreeswijk op 25 december 1764, volgt onder IX-e

 2. Jacob Jansz Both, geboren te Vreeswijk op 17 juni 1766, volgt onder IX-f

 3. Gijsbertus Janszn Both, geboren te Vreeswijk op 25 september 1768, volgt onder IX-g

 4. Aantje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 12 oktober 1770, gedoopt aldaar op 14 oktober 1770, begraven aldaar op 12 april 1774.

 5. Teuntje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 29 december 1772, gedoopt aldaar op 1 januari 1773, volgt onder IX-h

 6. Gerrit Jansz Both, geboren te Vreeswijk op 12 juli 1775, gedoopt aldaar op 15 juli 1775, overleden aldaar op 14 december 1777.

 7. Aantje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 29 september 1777, gedoopt aldaar op 5 oktober 1777, volgt onder IX-h1

 8. Elisabeth Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 22 juni 1779, gedoopt aldaar op 26 september 1779, volgt onder IX-i

 9. Beligje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 23 oktober 1780, gedoopt aldaar op 29 oktober 1780.

  Beligje is getrouwd te Lopik op 24 mei 1823 met Gerrit van Limbeek, geboren te Lopik rond 1793, zoon van Jacob van Limbeek en Eijgje van Lit.

 10. Gerrid Both, geboren te Vreeswijk op 17 november 1783, gedoopt aldaar op 23 november 1783.

VIII-d

Willem Klaaszn Both, gedoopt te Stolwijk op 23 maart 1731, overleden aldaar op 4 juli 1804, zoon van Klaes Jacobszn Both (zie VII-g) en Marrigje Willemsdr van Rosse.

Willem is getrouwd te Stolwijk op 26 augustus 1764 met Cornelia Aards de Heer, gedoopt te Stolwijk op 25 september 1735, overleden aldaar op 27 augustus 1812, dochter van Aard Gerritse de Heer en Marrigje Ariens de Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Both, gedoopt te Stolwijk op 24 november 1765.

 2. Claas Both, gedoopt te Stolwijk op 4 januari 1767.

 3. Marija Both, gedoopt te Stolwijk op 17 januari 1768, overleden aldaar op 17 maart 1851.

  Marija is getrouwd met Jan Pottuyt.

 4. Aart Both, gedoopt te Stolwijk op 20 augustus 1769, volgt onder IX-j

 5. Claas Both, gedoopt te Stolwijk op 8 december 1771, volgt onder IX-k

 6. Gerrigje Both, gedoopt te Stolwijk op 20 juni 1773, volgt onder IX-l

 7. Meinsje Both, gedoopt te Stolwijk op 11 februari 1776.

 8. Pieter Both, gedoopt te Stolwijk op 9 november 1777.

 9. Pieter Both, gedoopt te Stolwijk op 25 maart 1781, volgt onder IX-m

Generatie IX

IX-a

Paulus Willemszn Both, arbeider, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 30 oktober 1746, overleden te Oud-Beijerland op 20 juni 1811, begraven aldaar op 24 juni 1811, zoon van Willem Pauluszn Bot(h) (zie VIII-a) en Hendrickje Teijsdr de Gelder.

Paulus is getrouwd te Sliedrecht op 18 april 1771 met Ariaantje Cornelisdr Timmer, gedoopt te Brandwijk op 2 mei 1745, overleden te Sliedrecht op 21 oktober 1820, dochter van Kornelis Eeuwitzn Timmer en Pietertje Jacobsdr Brandt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje Both, geboren te Sliedrecht op 2 december 1771, gedoopt aldaar op 8 december 1771, overleden te Oud-Beijerland op 14 januari 1818.

  Hendrikje is getrouwd te Oud-Beijerland op 6 mei 1810 met Klaas Baars, gedoopt op 24 januari 1776, overleden te Oud-Beijerland op 15 februari 1818, begraven aldaar op 18 februari 1818, zoon van Cornelis Baars en Neeltje Blaak.

 2. Cornelis Both, geboren te Sliedrecht op 21 januari 1774, gedoopt aldaar op 23 januari 1774, volgt onder X-a

 3. Pietertje Both, geboren te Sliedrecht op 25 december 1775, gedoopt aldaar op 31 december 1775, begraven aldaar op 8 januari 1776.

 4. Pietertje Both, geboren te Sliedrecht op 6 september 1777, gedoopt aldaar op 14 september 1777, volgt onder X-b

 5. Willem Both, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1780, gedoopt aldaar op 23 januari 1780, volgt onder X-c

 6. Tijs Both, geboren te Sliedrecht op 26 januari 1782, gedoopt aldaar op 3 februari 1782, volgt onder X-d

 7. Geerit Both, geboren te Sliedrecht op 20 januari 1784, gedoopt aldaar op 25 januari 1784, volgt onder X-e

IX-b

Matthijs Both, geboren te Neder-Slingeland, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 25 januari 1750, zoon van Willem Paulusse Bot(h) (zie VIII-a) en Hendrickje Teijssen de Gelder.

Matthijs is getrouwd op 13 oktober 1775 met Dirkje Romeijn/Romijn, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 27 juni 1751, overleden te Slingeland.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrigje Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 13 april 1778, overleden te Lexmond op 10 maart 1856.

  Gerrigje is getrouwd te Lexmond op 7 juni 1827 met Hendrik de Hoop, geboren rond 1783, zoon van Roelof Peterszn de Hoop en Hendrickje Hendricksdr Verveer.

 2. Hendrika Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 22 oktober 1780, overleden te Hardinxveld op 24 april 1861.

  Hendrika is getrouwd met Leendert Rieman (Remans).

 3. Willem Both, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk.

IX-c

Mattheus Both, geboren te Giessen-Nieuwkerk, gedoopt aldaar op 19 november 1752 (hervormd), overleden te Nieuwpoort op 18 oktober 1831, zoon van Pieter Mattheusz Both (zie VIII-b) en Gerrigje Jacobs van der Donck.

Mattheus is getrouwd te Nieuwpoort met Teuntje van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, gedoopt te Leerbroek op 7 december 1777, volgt onder X-f

 2. Teunis Both, gedoopt te Noordeloos op 20 november 1778 (hervormd).

 3. Jan Both, gedoopt te Noordeloos op 30 november 1779 (hervormd).

 4. Willemijntje Both, gedoopt te Noordeloos op 25 januari 1781 (hervormd).

 5. Gerrigje Both, gedoopt te Noordeloos op 19 mei 1782 (hervormd), overleden te Groot-Ammers op 19 januari 1839.

 6. Teunis Both, gedoopt te Noordeloos op 15 december 1783 (hervormd), volgt onder XI-g

 7. Jan Both, gedoopt te Noordeloos op 16 januari 1785 (hervormd), volgt onder X-h

 8. Jacob Both, geboren te Noordeloos op 5 november 1786, gedoopt aldaar op 28 december 1786 (hervormd), volgt onder X-i

 9. Annigje Both, gedoopt te Noordeloos op 20 januari 1788 (hervormd).

 10. Annigje Both, gedoopt te Noordeloos op 26 juli 1789 (hervormd).

 11. Annigje Both, gedoopt te Noordeloos op 5 november 1791 (hervormd), overleden te 's Graveland op 8 januari 1867.

  Annigje is getrouwd te Nieuwpoort op 14 januari 1820 met Jan van der Pijl, dagloner, geboren te Nieuwpoort op 10 oktober 1795, overleden aldaar op 20 februari 1870.

 12. Johanna Both, gedoopt te Noordeloos op 18 januari 1795.

 13. Aart Both, geboren te Noordeloos op 24 juni 1796, gedoopt aldaar op 10 juli 1796.

IX-d

Arie Bot, werkman en bijenhouder, geboren te Noordeloos op 1 februari 1761 (hervormd), overleden te Gelkenes op 19 november 1817, zoon van Pieter Mattheusz Both (zie VIII-b) en Gerrigje Jacobs van der Donck.

Arie is getrouwd te Streefkerk op 23 november 1794 met Marrigje Aaldijk, geboren te Sliedrecht op 2 september 1775, gedoopt aldaar op 10 september 1775, overleden te Groot-Ammers op 16 oktober 1856, dochter van Cornelis Lauwz Aaldijk en Annigje Cornelisdr Stierman.

Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Both, geboren te Streefkerk op 23 april 1796, gedoopt aldaar op 1 mei 1796, volgt onder X-j

 2. Pieter Bot, geboren te Groot-Ammers op 26 juni 1798, gedoopt aldaar op 1 juli 1798.

 3. Gerrichje Bot, geboren te Groot-Ammers op 30 juli 1799, gedoopt aldaar op 11 augustus 1799.

  Gerrichje is getrouwd te Bergambacht op 26 juli 1824 met Willem Verheij, geboren te 's-Heeraardsberg op 6 april 1802, zoon van Johannes Verheij en Willemijntje de Bruijn.

 4. Pietertje Bot, geboren te Groot-Ammers op 1 december 1802, gedoopt aldaar op 5 december 1802, overleden aldaar op 23 mei 1876.

  Pietertje is getrouwd met Pieter Verkerk.

 5. Jacob Bot, geboren te Groot-Ammers op 4 oktober 1805, gedoopt aldaar op 6 oktober 1805, overleden aldaar op 31 december 1869.

 6. Cornelis Bot, geboren te Groot-Ammers op 4 april 1808, gedoopt aldaar op 10 april 1808, volgt onder X-k

 7. Cornelia Bot, geboren te Groot-Ammers op 12 februari 1812, overleden aldaar op 9 februari 1820.

 8. Pieter Bot, geboren te Groot-Ammers op 10 november 1814 (hervormd), volgt onder X-l

IX-e

Jan Jansz Both, tapper (1786), geboren te Vreeswijk op 25 december 1764, overleden te Utrecht op 26 oktober 1819, zoon van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

 • 1786: Op 31 oktober wordt Jan Bot, gereformeerd, geboren te Vreeswijk en tapper, ingeschreven als ingekomen burger van Utrecht.

Jan is ondertrouwd te Arnhem op 14 maart 1786 met Siena (Sijna, Seina) van den Broe(c)k, geboren te Arnhem op 25 mei 1766, overleden voor 26 oktober 1819, dochter van Jan van den Broe(c)k en Janna Klaasen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maagje Both, geboren te Vreeswijk op 1 april 1787, gedoopt aldaar op 9 april 1787.

 2. Jan Jansz Both, geboren te Vreeswijk rond 1788.

  Jan is getrouwd te Vreeswijk op 27 oktober 1811 met Elisabeth Gijsberta Jordens, geboren te Vreeswijk rond 1785, dochter van Geurt Jordens en Everdina van der Laar.

IX-f

Jacob Jansz Both, geboren te Vreeswijk op 17 juni 1766, zoon van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

Jacob is getrouwd (1) te Vreeswijk op 27 oktober 1793 (ondertrouwd te Lopikerwaard op 11 oktober 1793) met Dirkje de Coole, geboren te Vreeswijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobsz Both, geboren te Vreeswijk op 26 april 1794, gedoopt aldaar op 24 mei 1794.

  Jan is getrouwd te Vreeswijk op 13 mei 1819 met Geertje de Kruyff, geboren te Vreeswijk rond 1798, dochter van Dirk de Kruiff en Geertje van Alfen.

Jacob is getrouwd (2) te Jaarsveld op 26 december 1801 (ondertrouwd aldaar op 3 december 1801) met Jannetje Booij.

Uit dit huwelijk:

 1. Maagje Both, gedoopt te Vreeswijk op 8 mei 1802, volgt onder X-m

 2. Antje Both, gedoopt te Vreeswijk op 18 januari 1807, volgt onder X-n

 3. Gerarda Both, geboren te Vreeswijk op 18 september 1809, gedoopt aldaar op 24 september 1809.

 4. Gerrarda Rijnetta Both, geboren te Vreeswijk rond 1810.

  Gerrarda is getrouwd te Vreeswijk op 10 juni 1838 met Jan Adolf van Essen, geboren te IJsselstein rond 1810, zoon van Johannes Cornelis van Essen en Alida van der Does.

 5. Anthonia Both, geboren te Vreeswijk op 4 juni 1811, gedoopt aldaar op 17 juni 1811.

 6. Jannetje Both, geboren te Vreeswijk rond 1817, volgt onder X-o

 7. Adriana Elizabeth Both, geboren te Vreeswijk rond 1822, volgt onder X-p

 8. Hendrik Rijntje Both, geboren te Vreeswijk rond 1830, volgt onder X-q

IX-g

Gijsbertus Janszn Both, timmerman-aannemer, geboren te Vreeswijk op 25 september 1768, begraven aldaar op 14 april 1809, zoon van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

Gijsbertus is getrouwd te Vreeswijk op 26 september 1794 met Antje Poth, geboren te Vreeswijk op 3 oktober 1772, gedoopt aldaar op 11 oktober 1772, begraven aldaar op 27 juli 1810, dochter van Hendrik Jacobse Poth en Gijsbertje Vrolijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Vreeswijk op 30 november 1794, gedoopt aldaar op 7 december 1794.

 2. Jan Gijsbertus Both, geboren te Vreeswijk rond 1797.

  Jan is getrouwd (1) te Vreeswijk op 18 januari 1829 met Clasina Cornelia van der Wiel, geboren te Breukelen rond 1804, dochter van Gerardus van der Wiel en Grietje ter Brummelen.

  Jan is getrouwd (2) te Wilnis op 15 augustus 1841 met Grietje Verhoef, geboren te Wilnis rond 1797, dochter van Jan Verhoef en Gijsje Hogendoorn.

 3. Hendrik Both, geboren te Vreeswijk op 30 september 1798, gedoopt aldaar op 7 oktober 1798, volgt onder X-r

 4. Jacob Both, geboren te Vreeswijk op 7 juni 1801, gedoopt aldaar op 14 juni 1801.

IX-h

Teuntje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 29 december 1772, gedoopt aldaar op 1 januari 1773, overleden te Utrecht op 26 november 1811, dochter van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

Teuntje is getrouwd te Utrecht op 31 juli 1811 met Teunis Hekkert, geboren te Deventer rond 1754, zoon van Gerrit Hekkert en Swaantje Willems.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jan Hekkert, geboren te Utrecht op 12 november 1811, overleden aldaar op 14 november 1811.

IX-h1

Aantje Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 29 september 1777, gedoopt aldaar op 5 oktober 1777, overleden te Utrecht op 28 augustus 1834, dochter van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

Aantje is getrouwd met Jacob Turkenstein, geboren rond 1764, overleden te Utrecht op 27 februari 1846, zoon van Cornelia Turkestein.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert van Turkestein, geboren rond 1796, overleden te Utrecht op 4 april 1826 (30 jaar).

 2. Cornelia Anthonia Turkesteijn, geboren rond 1804, ongehuwd overleden te Utrecht op 29 oktober 1826.

 3. Jan Jacob Turkestein, geboren rond 1807, overleden te Utrecht op 28 september 1826.

 4. Gijsbertus van Turkesteijn, geboren te Utrecht op 31 januari 1813.

IX-i

Elisabeth Jansdr Both, geboren te Vreeswijk op 22 juni 1779, gedoopt aldaar op 26 september 1779, overleden te Vreeswijk op 11 juni 1852, dochter van Jan Janszn Both (zie VIII-c) en Maagje Colje(e).

Elisabeth is getrouwd (1) te Vreeswijk op 8 december 1815 met Johan Wessels, geboren te Steenderen rond 1759, overleden te Utrecht op 7 juli 1848, zoon van Jan Wessels en Wilhelmina van Till. Jan is eerder getrouwd geweest met Willemina Landaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Wessels, geboren te Utrecht op 25 maart 1817, overleden aldaar op 5 september 1818.

Elisabeth is getrouwd (2) met Jacob de Coole, overleden voor december 1815.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Coole, geboren rond 1809, overleden te Utrecht op 19 december 1834.

IX-j

Aart Both, bouwman, gedoopt te Stolwijk op 20 augustus 1769, overleden te Stolwijk (?) voor 27 november 1828, zoon van Willem Klaaszn Both (zie VIII-d) en Cornelia Aards de Heer.

Aart is getrouwd te Stolwijk op 10 april 1796 met Lena Kastelein, gedoopt te Stolwijk op 3 september 1775, overleden na 18 mei 1836, dochter van Willem Casteleijn en Crijntje van Baaren.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Bloemendaal op 6 december 1797, gedoopt te Waddinxveen op 10 december 1797, volgt onder X-s

 2. Jan Both, geboren te Waddinxveen op 16 juli 1809, gedoopt aldaar op 23 juli 1809, volgt onder X-t

 3. Cornelia Both, geboren te Waddinxveen op 16 september 1811, gedoopt aldaar op 22 september 1811.

 4. Cornelia Both, geboren te Gouda op 8 december 1812, jong overleden.

 5. Cornelia Both, geboren te Gouda op 9 november 1814, overleden aldaar op 11 augustus 1840.

  Cornelia is getrouwd te Gouda op 13 augustus 1834 met Maarten van Hofwegen, schepenjager, geboren te Gouda rond 1815, zoon van Pieter van Hofwegen (schepenjager) en Cornelia de Jong. Maarten is later getrouwd te Gouda op 5 mei 1841 met Willemina de Koster, geboren te Gouda rond 1810, dochter van Barend de Koster en Catharina van Schenderen.

IX-k

Claas Both, bouwman, gedoopt te Stolwijk op 8 december 1771, overleden te Broek (?) voor 17 maart 1830, zoon van Willem Klaaszn Both (zie VIII-d) en Cornelia Aards de Heer.

Claas is getrouwd (1) met Pietje de Jong.

Claas is getrouwd (2) (ondertrouwd te Bergambacht op 5 oktober 1802) met Neeltje Ariens de Groot, overleden na 14 december 1831.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, geboren te Berkenwoude op 5 mei 1803, gedoopt te Lekkerkerk op 15 mei 1803.

 2. Maria Both, geboren te Berkenwoude op 5 juli 1804, gedoopt te Lekkerkerk op 8 juli 1804.

 3. Willem Both, geboren te Lekkerkerk op 9 februari 1806, gedoopt aldaar op 16 februari 1806.

 4. Maria Both, geboren te Berkenwoude op 31 juli 1807, gedoopt aldaar op 9 augustus 1807.

 5. Arie Both, geboren te Lekkerkerk op 9 mei 1809, gedoopt aldaar op 14 mei 1809.

 6. Arij Both, geboren te Waddinxveen op 7 augustus 1810, gedoopt aldaar op 12 augustus 1810.

 7. dochter Both, levenloos geboren te Gouda op 3 april 1812.

 8. Marinus Both, geboren te Gouda op 18 april 1813.

 9. Marinus Both, geboren te Gouda op 1 december 1816, volgt onder X-u

IX-l

Gerrigje Both, gedoopt te Stolwijk op 20 juni 1773, overleden te Gouderak op 24 januari 1841, dochter van Willem Klaaszn Both (zie VIII-d) en Cornelia Aards de Heer.

Gerrigje is getrouwd met Maarten Corneliszn van Dam, zoon van Cornelis van Dam.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Dam, geboren te Stolwijk rond 1801.

  Cornelia is getrouwd te Gouderak op 23 november 1843 met haar zwager Jan van Vliet, geboren te Gouderak op 15 mei 1803, zoon van Jacob van Vliet en Trijntje van Dam.

 2. Willemijntje van Dam, geboren te Noord-Waddinxveen op 10 november 1804.

  Willemijntje is getrouwd te Gouderak op 10 september 1825 met Jan van Vliet, geboren te Gouderak op 15 mei 1803, zoon van Jacob van Vliet en Trijntje van Dam.

 3. Willem van Dam, geboren te Bloemendaal op 6 oktober 1806.

  Willem is getrouwd (1) te Bergambacht op 28 maart 1834 met Jacoba Schouten, geboren te 's-Heeraardsberg op 10 juli 1808.

  Willem is getrouwd (2) te Gouderak op 9 november 1862 met Neeltje Kool, geboren te Gouderak rond 1821, dochter van Jan Pieterszn Kool en Pietertje Treure.

 4. Meinsje van Dam, geboren te Bloemendaal op 13 mei 1810.

  Meinsje is getrouwd te Gouderak op 29 maart 1834 met Jan Snoek, geboren te Bergambacht op 15 november 1812, zoon van Teunis Snoek en Dirkje den Hartog.

IX-m

Pieter Both, landbouwer en bouwman, gedoopt te Stolwijk op 25 maart 1781, overleden aldaar op 3 augustus 1858, zoon van Willem Klaaszn Both (zie VIII-d) en Cornelia Aards de Heer.

Pieter is getrouwd (1) te Stolwijk op 4 juli 1802 (ondertrouwd aldaar op 19 juni 1802) met Marrigje Oudeness, geboren te Waarder op 21 mei 1781, overleden te Stolwijk op 11 oktober 1811, dochter van Hendrik Korsz Oudeness en Cornelia de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Stolwijk op 27 augustus 1802, gedoopt aldaar op 29 augustus 1802, volgt onder X-v

 2. Hendrik Both, geboren te Stolwijk op 21 februari 1804, gedoopt aldaar op 26 februari 1804, volgt onder X-w

 3. Cornelis Both, geboren te Stolwijk op 22 mei 1805, gedoopt aldaar op 26 mei 1805, volgt onder X-x

 4. Cornelia Both, geboren te Stolwijk op 28 januari 1807, gedoopt aldaar op 1 februari 1807, volgt onder X-y

 5. Klaas Both, geboren te Stolwijk op 16 mei 1809, gedoopt aldaar op 21 mei 1809, volgt onder X-z

Pieter is getrouwd (2) te Stolwijk op 3 april 1813 met Adriana Jonkers, bouwvrouw (1858), geboren te Bergambacht, gedoopt te Schoonhoven op 13 januari 1791, overleden na 1858, dochter van Jasper Jonkers en Macheldje Saanen (Zanen).

Uit dit huwelijk:

 1. Jasper Both, geboren te Stolwijk op 27 december 1813, overleden aldaar op 7 augustus 1814.

 2. Jasper Both, geboren te Stolwijk op 17 mei 1815, volgt onder X-aa

 3. Jan Both, geboren te Stolwijk op 23 maart 1817, volgt onder X-ab

 4. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 2 januari 1820, volgt onder X-ac

 5. Magteldje Both, geboren te Stolwijk op 24 november 1823, overleden aldaar op 9 juni 1825.

 6. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 17 maart 1826, volgt onder X-ad

 7. Adrianus Cornelis Both, geboren te Stolwijk op 21 augustus 1828, volgt onder X-ae

 8. Magteltje Both, geboren te Stolwijk op 21 maart 1835.

  Magteltje is getrouwd te Stolwijk op 28 oktober 1854 met Meindert Boogaerdt, geboren te Stolwijk op 7 februari 1830, zoon van Arie Boogaerdt en Elizabeth van der Rotte.