Het geslacht Pieck

Aangetrouwd met het geslacht Both van der Eem (1). Aantekeningen van kwartierstaten in het Handschrift van Bchel betreffende de familiecombinaties Pieck, Buren en Culemborg.

Generatie VIII

VIII-a

Familiewapen van PieckArnt Pieck, schildknaap, heer van Tuyl, rentmeester (1400), raad van hertog Willem I van Gelre (1401, 1408), overste-rentmeester van Gelre (1401, 1408), geboren rond 1360, overleden vr 1424, zoon van [Herman Pieck] en [Agnes van Tricht].

Familiewapen van DiemenAernt is getrouwd met [Ida] van Diemen, dochter van [onbekend] van Diemen en [Heilwig?] Both van der Eem (zie Both van der Eem 1).

Zegel van Aernt Pieck
Zegel van Aernt Pieck (1395).

Dat zij een dochter is uit het gslacht van Diemen wordt gehaald uit de kwartierstaten van hun achterkleinzoon Walram van Erp.

Het wordt verder ondersteund door een beschrijving door Spaen (aangehaald door W. de Haas) van hetzelfde wapen, in een venster in Gemert waarin de kwartierwapens van hun kleindochter Adriana Pieck verwerkt waren, vijf fasces met daartussen 10 lelies, geplaatst 4-3-2-1. Dezelfde auteur vermeld echter dat zij uit het geslacht van Buren stamt en dat haar vader gehuwd zou zijn met een dochter uit het geslacht Both van der Eem.

Bron: "Pieck in de Heraldische Bibliotheek", 1882, door W. de Haas.

In tegenstrijd met de heraldiek is de volgende verwijzing: Arnt Pieck bewijst 18 december 1410 zijn 4 zonen geprocreerd bij Ida Alerts van Buyrendr hun partagie in haar olders goederen, de zoon Franck genaamd de Vroede krijgt Gameren.

Bron: Arnold Zuiderent

Op 30 november 1334 wordt er gesproken van Jacob van Diemen, schepen van Acquoy.

Bron: Heren en graven van Culemborg.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Pieck (van Beesd) 'de Goede', geboren rond 1390, volgt onder IX-a

 2. Franck Pieck 'de Vroede', geboren rond 1395, volgt onder IX-b

 3. Herman Pieck 'de Felle'.

  Herman is getrouwd met Johanna van Meeckeren.

 4. Otto Pieck, overleden rond 1436.

 5. Bartolomeus Pieck 'de Goede Teergezelle', schepen van Tuil (1448).

  Bartolomeus is getrouwd met Agnes van Brakel, dochter van Adriaen van Brakel en Mechteld van der Marck.

Generatie IX

IX-a

Familiewapen PieckGijsbert Pieck (van Beesd) 'de Goede', schildknaap, rentmeester van Gelre (1413), ambtsman van Beesd en Rhenoy (vanaf 1414), raad en overste-rentmeester van Gelre (1414-1416), thesaurier van Holland (1420), geboren rond 1390, overleden vr november 1441, zoon van Arnt Pieck (zie VIII-a) en Ida van Diemen.

Gijsbert is getrouwd (1) vr 1425 [1414] met Idelard de Swart, dochter van Alard de Swart.

Zegel van Gijsbert Pieck
Zegel van Gijsbert Pieck (1414).

Bronvermeldingen

 • 1414 - 19 juli - (des Donredages na der heilige apostelen dach divisionis) Reynalt hertog van Gulick stelt zijnen raad en oversten rentmeester van Gelre Giisbert Pieck aan tot ambtman te Beesde en Renoy, ter voldoening eener schuld van 1000 rijnsgulden, regelt uitvoerig zijn rechten en verplichtingen als zoodanig en belooft, hem tenminste acht jaar op deze voorwaarden als ambtman te zullen handhaven.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1420 - 29 september - (op sinte Michiels dach archangeli) Reynalt hertog van Gulich erkent, nog 600 rijnsgld. ontvangen te hebben van zijn ambtman te Beesde en Renoy Giisbert Pieck (volgens de brief van 19 juli 1414) en maakt bepalingen omtrent de lossing van dit ambt en andere aan den ambtman verpande domeinen te Beesde en Renoy.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1422 - 17 november - (des Dynsdaeges na sinte Martyns dach in den wynter) Reynalt hertog van Gulich bevestigt de verpanding aan Giisbert Pyeck van zijn tienden te Beesd, het land den Stapelacker, de gruit en bieraccijns aldaar, alsmede een tiend te Renoy, welke door hem als manien ontvangen goederen hij tezamen met het ambt te Beesd en Renoy zal mogen behouden niettegenstaande den losbrief, dien de hertog van hem heeft ontvangen.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

Uit dit huwelijk:

 1. Aleid Pieck, geboren vr 1425 [1414], overleden op 3 november 1484.

  Aleid is getrouwd (1) met Arent van Herlaer, ridder, heer van Herlaer, overleden vr 1473.

  Bronvermeldingen

  • 1486 - 28 februari - Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Jan de Rijk als man van Elizabeth, dochter van Floris Pieck, tegenover kartuizerklooster Sint-Sophia buiten 's-Hertogenbosch alle aanspraken kwijtscheldt, die hij mocht hebben op de goederen van Aleid Pieck, weduwe Art van Herlaer, ridder, wegens beloften, gedaan bij huwelijksvoorwaarden.

   Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught.

  • 1486 - 5 augustus - Notaris Walter de Eimerijk de Meze instrumenteert, dat Johan van Rijk, als man van Elizabeth Pieck, bekent volledig voldaan te zijn van alle aanspraken, die hij had op goederen van Arnold van Herlaer, ridder, en Aleid Pieck, zijn vrouw, door deze aan karthuizerklooster Sint-Sophia in Vught vermaakt en gelegen in Zuilichem en in Tieler- en Bommelerwaard en dat hij voor schepenen van Zuilichem daarvan heeft afgezien blijkens daarvan opgemaakte akte, die hij hiervan overlegt .

   Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught.

  Aleid is getrouwd (2) in 1473 met Gerard van Strijen.

Familiewapen van HeukelomGijsbert is getrouwd (2) in 1426 met Wilhelmina van Heukelom en Acquoy, geboren rond 1395, overleden rond 1458, dochter van Walraven van Heukelom en Acquoy en Johanna van der Merwede.

Haar vader Walraven van Heukelom en Ackuoy

Walraven wordt vermeld op 2 november 1376; draagt (evenals zijn stiefmoeder en zuster) wat hem onder Acquoy is aanbestorven over op zijn oudere broer Herbaren op 3 mei 1384; wordt beleend met het goed dat zijn schoonvader in het land van Heusden in leen placht te houden te 's-Gravenhage op 27 augustus 1391 (met lijftocht voor zijn schoonmoeder); ontvangt een rente van 20 schilden jaars ten behoeve van zijn vrouw (na zijn dood te vererven op zijn oudste zoon, Otto) op 19 juni 1398; zegelt samen met zijn broer voor de heer van Arke1 op 21 juni 1402; bezit het Blauwe Huis te Beesd, doch draagt dit eveneens over aan zijn broer Herbaren in 1403; krijgt vrijgeleide in Holland van 16 september 1403 tot 11 februari 1404; wordt vermeld i.v.m. landbezit in Altena op 13 januari 1405.

Haar moeder Johanna van der Merwede

Zij wordt beleend door de abt van Sint-Paulus te Utrecht met de grove en smalle tienden van Zevenhuizen in Noord-Holland op 15 augustus 1386; erft van haar vader de ambachtsheerlijkheid Muilkerk; ontvangt een rente van 20 schilden jaars op 19 juni 1398; is nog in het bezit van drie-vierde van de tienden van Zevenhuizen wanneer hertog Willem VI oorkondt n.a. v. een twist die geweest is ter zake van het delven van veen in Zevenhuizen op 10 september 1407; hertrouwt (vr 20 april 1411) Jan van Herlaer van Meerwijk; wordt opnieuw door de abt van Sint-Paulus te Utrecht met de tienden van Zevenhuizen beleend op 28september 1424; dochter van Wi1lem van der Merwede en diens tweede echtgenote Neele de Cocq van Neerijnen, vrouwe van Houweningen (1). En kleindochter van Daniel VII van der Merwede en Johanna Both van der Eem.

(1) Volgens A. w. E. Dek (in: Spiegel der Historie I/II (1966/67) pag. 34-35) was Johanna van der Merwede een dochter uit het eerste huwelijk van Willem van der Merwede met een onbekende vrouw. Reeds in 1358 gaat hij echter een tweede huwelijk aan, met Neelle de Cocq van Neerijnen (zie A.P. van Schilfgaarde, Het archiefder huizen Waardenburgen Neerijnen, I (Arnhem, 1980) pag. 71, nr. 558; zo ook reeds ms. Snouckaert van Schauburg nr. 923, collo Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage). Daar anderzijds Johanna ook uit haar tussen 10 september 1407 en 20 april 1411 gesloten tweede huwelijk nog kinderen had, kan zij bezwaarlijk een dochter uit het eerste huwelijk van haar vader zijn.

Wilhelmina van Heukelom en Ackuoy

Wilhelmina wordt getocht in 1429; erft van haar (vr of in 1428 kinderloos overleden) neef Jan Herbarenszn van Heukelom van Acquoy het Blauwe Huis (= 'het Huis op den Wiel') te Beesd en door hertog Arnold van Gelre beleend met huis en hofstede te Beesd, diverse grondstukken aldaar, alsmede de grote tiend te Borchmalsen, de koppeltiend in het land van Buren en de wind te Enspijk op 19 september 1428; beleend met de tienden te Everdingen en den Hage te Hagestein; transporteert de molen te Enspijk aan haar zoon Walraven en (met behoud van lijftocht) de uiterwaard van Beesd 'daer Walravens huys op staet' (= het Blauwe Huis) en diverse andere stukken grond te Beesd op haar (blijkbaar dan nog minderjarige) zoon Otto in 1442; transporteert de tiende in Rumpt aan haar schoonzoon Godert van Erp op 29 december 1450; overleden na 1458.

Bronvermeldingen

 • 1434 - 4 april - (op den Sonnendach quasimodogeniti) Arnolt hertog van Gelre verpandt zijnen raad Giisbert Pieck voor 1525 rijnsgld, zijn tiend te Romde.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1437 - 24 december - (opten heiligen Korsavont) Jan van Arkel, heer tot Hoekelom [neef van Wilhelmina van Heukelom], Jan van Culenborch en Willem van Dorschen erkennen hoofdelijk schuldig te zijn aan Giisbrecht Pieck van Beesde 100 goudguldens.

  Bron: "Heren en graven van Culemborg".

Uit dit huwelijk:

 1. Arnt Pieck (van Beesd), geboren rond 1426, volgt onder X-a

 2. Walraven Pieck, ridder, heer van Wolfswaard en het Lage Huis te Beesd, geboren rond 1427, overleden vr 1493.

  Walraven is getrouwd (1) met Catharina van Berchem, dochter van Costen van Berchem en Margriet Coelput.

  Walraven is getrouwd (2) met Maria van Strijen.

 3. Johanna "Janne" van Acquoy, begijn, vermeld als dochter van Gijsbert Pieck.

 4. Otto Pieck, geboren na(?) 1428, volgt onder X-b

 5. Walravina Pieck, geboren rond 1429.

  Walravina is getrouwd (1) met Johan van Blitterswijk, heer van Blitterswijk.

  Walravina is getrouwd (2) na 1469 met Barthold van Baexen.

 6. Adriana Pieck, geboren rond 1430, volgt onder X-c

 7. Judith Pieck, geboren rond 1431, volgt onder X-d

 8. Floris Pieck, geboren rond 1432, volgt onder X-e

IX-b

Familiewapen PieckFranck Pieck 'de Vroede', heer van Gameren, geboren rond 1395, overleden tussen 21 juli 1470 en 24 september 1473, zoon van Arnt Pieck (zie II-a) en Ida van Diemen.

Franck is getrouwd rond 1400 met Geertruid van Isendoorn, dochter van Alard van Isendoorn en Folewijn van Druten.

Bronvermeldingen

 • 1421 - 13 april - (op den Sonnendach jubilate) Reynalt hertog van Gulich stelt Franck Pyeck aan tot zijn ambtman te Zaltboemell, in Boemelre-en Tyelreweerden en te Herwerden, op welke ambten deze 9268 Vlaamsche gulden, en 8 Gelderse, blanken heeft geschoten, en regelt zijn rechten en verplichtingen als zoodanig.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1421 - 9 november - (des Sonnendaigs nae sent Willibrords dach) Reynalt hertog van Gulich beveelt zijnen ambtman Franck Pyeck, te Dryell in Boemelreweerde een plaatsvervanger aan te stellen om de dagelijksche breuken te innen, terwijl de hertog de breuken wegens doodslag, enzoverder aan zich zal behouden.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1422 - 4 maart - (des Gudesdaigs nae den Sonnendaige invocavit) Reynalt hertog van Gulich bevestigt de aanstelling van Franck Pyeck tot ambtman van Saltboemell c.a. (zie de brief van 13 april 1421) en erkent, dat diens vordering op het ambt met 1731 Hollandse schilden is vermeerderd.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

 • 1494 - 28 september - (op den achtentwyntichsten daige des maendes Septembris) Kaerle hertog van Gelre bevestigt ten behoeve van de erfgenamen van Franck Pyeck en zijn zoon Arnt, met name vrouwe Cornelis, huisvrouw van heer Johan van Reness[e], ridder, Jutte [Pieck], weduwe van Ot[to] van Haefften, en Cornelis van den Donck, weduwe van Bernart van Galen, alsmede Gaedert van Harne tot Harne op grond van zijn huwelijksvoorwaarden, hunne pandvorderingen op de ambten van Saltboemell, Boemelre-en Tyelreweerden en Herwairden, met de dijkgraaf-, richter-en bodeambten (zie de brieven van 13 april 1421 en 4 maart 1422), stelt op hun verzoek Herman Pieck tot ambtman aldaar aan en erkent, dat hunne vordering alsnog met 300 goudgulden is vermeerderd.

  Bron: Gelderse Rekenkamer.

Uit dit huwelijk:

 1. Aleid Pieck, geboren rond 1400, overleden rond 1484.

  Aleid is getrouwd rond 1420 met Jan Oem, heer van Bokhoven, geboren rond 1380, overleden rond 1459.

 2. Arnt Pieck, geboren rond 1400, overleden vr 28 september 1494.

  Arnt is mogelijk dezelfde als Arend Pieck, getrouwd met Marie, bastaarddochter van Hendrik van Compostelle.

 3. Jutte Pieck, vrouwe van Gameren, beleend met Hoerninck (1473), overleden na 28 september 1494.

  Jutte is getrouwd met Otto van Haeften van Rhenoy, ridder, heer van Gameren en Wayenstein, geboren rond 1400, overleden tussen 27 april 1481 en 28 september 1494, zoon van Otto van Haeften (heer van Herwijnen, dijkgraaf van de Tielerwaard) en Adelissa/Adelina van Herwijnen.

Generatie X

X-a

Arnt Pieck (van Beesd), ambtsman van Beesd en Rhenoy, heer van half Asperen en het Hooge Huis te Beesd, geboren rond 1426, overleden in 1515, zoon van Gijsbert Pieck (zie IX-a) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy.

Aernt is getrouwd vr 1444 met Belia van Polanen, vrouwe van half Asperen, overleden in 1478, dochter van Otto van Polanen en Johanna van Voorst.

Bronvermeldingen

 • 1444 - Akte waarbij Rutger van den Boetzelaer en Arend Pieck van Beesd zich verzoenen.

  Bron: "Familie van Boetzelaer".

 • 1460 - 2 september - (des Dynxdages na sunt Gillis' dach) Gerardt, heer tot Culenborch etc., en Arnt Pieck van Beesd, heer tot Asperen, doen uitspraak in de geschillen van de geestelijke zusters van het convent van de Sint Franciscus' orde te Culenborch met Mercelis van Spiick en zijn broeder Willem c.s. over 2 hoeven land, leenroerig aan Katshage, gelegen in Culenborger-broick, geheeten de Heer Heynenhoeve en de Stappershoeve.

  Bron: "Heren en graven van Culemborg".

Uit dit huwelijk:

 1. Willem[tgen] Pieck (van Asperen).

  Willem[tgen] is getrouwd (huwelijkse voorwaarden in 1473) met Claes van Heaften.

X-b

Familiewapen PieckOtto Pieck, schepen van Beesd, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis te Beesd, geboren rond 1428, overleden vr 1515, zoon van Gijsbert Pieck (zie IX-a) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy.

Familiewapen van VianenOtto is getrouwd rond 1468 met Johanna van Vianen van Jaarsveld, vrouwe van Jaarsveld, geboren rond 1450, overleden rond 1483, dochter van Hendrick de Rover (heer van Vianen) en Celye van Herlaer.

Zegel van Otto Pieck
Zegel van Otto Pieck van Beesd (1459).

Otto zegelt gevierendeeld: I en IV Pieck, II en III van Heukelom.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Pieck (van Beesd), geboren rond 1480, volgt onder XI-a

 2. Aernt Pieck, overleden vr 1535.

 3. Agnes Pieck, overleden vr 1535.

 4. Willemiena Pieck.

 5. Elisabeth Pieck, abdis van het klooster Oudwijk te Utrecht.

 6. Cecilia Pieck, materse van Sint-Cecilia te Utrecht, overleden in 1561.

X-c

Familiewapen PieckAdriana Pieck, geboren rond 1430, dochter van Gijsbert Pieck (zie IX-a) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy.

Familiewapen van ErpAdriana is getrouwd met Govert/Goyert van Erp, heer van Erp tot Veghel, overleden rond 1481.

Volgens Spaen zit er in haar kwartierstaat een Ida van Buren (met als beschrijving het wapen van Diemen), dochter van Alard van Buren en zijn onbekende vrouw van der Eem. Andere heraldische bronnen spreken dit tegen. Of in onderstaand schema de wapens op de juiste plaatsen staan is ook niet zeker:

Enkele (internet-)bronnen geven een Willem van der Merwede als vader van Johanna. Willem van der Merwede, heer van Muilkerk, had inderdaad een dochter Jenne (Janne, Johanna), die trouwde voor de tweede maal met Jan van Herlaer. Zij volgde haar vader Willem op in het ambacht Muilkerk (1413).

Wat Spaen betreft kunnen we zeggen dat, ondanks al zijn goede werk, hij niet altijd even correct was. Zo heeft hij bijvoorbeeld het geslacht Both van Scherpenseel als een bastaardtak van het geslacht van Scherpenseel vermeld. Na zegel-onderzoek in het Eemlands Archief te Amersfoort heeft het geslacht Both van Scherpenseel definitief zijn plek kunnen krijgen in het Amersfoortse geslacht Both.

Wat kunnen we dus zeggen over de kwartierwapens van Adriana? Volgens twee kwartierstaten van haar zoon Walram (nmaal op het graf en nmaal op een muur vermeld) kunnen we stellen aan de hand van de beschrijving van deze wapens en de beschrijving van haar grootmoeders wapen dat zij niet uit het geslacht van Buren stamt maar uit het geslacht van Diemen. Over de plaats van de vermelde wapens spreekt hij niet, zodat het nog niet duidelijk of dat het vermelde wapen Both van der Eem inderdaad van haar overgrootmoeder, gehuwd met een van Diemen, is.

 1. Adriana Pieck,
  gehuwd met Goyert van Erp, overleden in 1481

 2. Gijsbert Pieck, geboren circa 1394, overleden in 1442, gehuwd in 1426 met

 3. Wilhelmina van Heukelom (van Acquoy), overleden na 1458

 4. Aernt Pieck

 5. [Ida] van Diemen

 6. Walraven van Heukelom (van Acquoy)

 7. Johanna van der Merwede

 8. Familiewwapen Pieck
  Arnold Pieck

 9. Wapen onbekend
  (?)

 10. Familiewapen van Diemen
  (?) van Diemen

 11. Familiewapen Both van der Eem
  (?) Both van der Eem

 12. familiewapen van Heukelom
  Otto van Heukelom

 13. Familiewapen van Valkenburg
  (?) van Valkenburg

 14. Familiewapen van der Merwede
  Willem van der Merwede

 15. Wapen onbekend
  Nele de Cocq van Neerijnen

Tegen den muur in een kapel [te Gemert]: Het wapen [van Walram] van Erp [en zijn vrouw Maria van Bronckhorst] en de kwartieren: Links (van boven naar onder) Erp, Pieck, Knoy, Arkel [=Heukelom] van Ackoy, Goor, Diemen, Osch, Merwede. Rechts (van boven naar onder): Bronckhorst, Collaert, Haeften, Deelen, Dornick, Weilre, Vijgh, Linde.

Bron: "Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant", 1924.

 1. Walram van Erp

 2. Goyert van Erp

 3. Adriana Pieck

 4. Goyert van Erp
 5. Aelis van Knoy

 6. Gijsbert Pieck

 7. Wilhelmina van Heukelom

 8. Familiewapen van Erp
  (?) Arnold van Erp

 9. Wapen onbekend
  (?) van Ghoor

 10. Wapen onbekend
  (?) van Knoy

 11. Wapen onbekend
  (?) van Osch

 12. Familiewapen Pieck
  Arnt Pieck

 13. Familiewapen van Diemen
  (?) van Diemen

 14. Familiewapen van Heukelom
  Walraven van Heukelom

 15. Familiewapen van der Merwede
  Johanna van der Merwede

Uit dit huwelijk:

 1. Walram van Erp, heer van Erp en Veghel, overleden op 30 juni 1525.

  Walram is getrouwd (1) met Maria van Bronckhorst, overleden op 1 juli 1509.

  Walram is getrouwd (2) met Ludgardis Berwouts.

 2. Gijsbert van Erp, priester te 's-Hertogenbosch (1520).

 3. Wilhelmina van Erp.

  Wilhelmina is getrouwd rond 1481 met Johan van Weerdenborch, zoon van Dirck van Weerdenborch en [Johanna?].

 4. Govert van Erp.

X-d

Familiewapen PieckJudith Pieck, geboren rond 1431, dochter van Gijsbert Pieck (zie IX-a) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy.

Judith is getrouwd met Iwain II Moll, ridder, heer van Deurne, schout van 's-Hertogenbosch, geboren vr 1407, overleden na 1470.

Uit dit huwelijk:

 1. Judith de Moll, vrouwe van Deurne, Sint Ulrickscapele en Elvingen, geboren rond 1445, overleden rond 1505.

  Familiewapen van BoetzelaerJudith is getrouwd (1) in 1470 met Wessel V van Boetzelaer, heer van Asperen, Langerak en half Nieuwpoort, geboren te Asperen in 1431, overleden rond 1492, zoon van Rutger van Boetzelaer en Elburg van Langerak.

  Judith is getrouwd (2) met Hendrick Taye, schildknaap, heer van Ruysbroeck.

X-e

Floris Pieck, geboren rond 1432, zoon van Gijsbert Pieck (zie IX-a) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy.

Zijn kind(eren):

 1. Elisabeth Pieck, vermeld (1486).

  Elisabeth is getrouwd met Johan de Rijk, vermeld (1486).

  Bronvermeldingen

  • 1486 - 28 februari - Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Jan de Rijk als man van Elizabeth, dochter van Floris Pieck, tegenover kartuizerklooster Sint-Sophia buiten 's-Hertogenbosch alle aanspraken kwijtscheldt, die hij mocht hebben op de goederen van Aleid Pieck, weduwe Art van Herlaer, ridder, wegens beloften, gedaan bij huwelijksvoorwaarden.

   Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught.

  • 1486 - 5 augustus - Notaris Walter de Eimerijk de Meze instrumenteert, dat Johan van Rijk, als man van Elizabeth Pieck, bekent volledig voldaan te zijn van alle aanspraken, die hij had op goederen van Arnold van Herlaer, ridder, en Aleid Pieck, zijn vrouw, door deze aan karthuizerklooster Sint-Sophia in Vught vermaakt en gelegen in Zuilichem en in Tieler- en Bommelerwaard en dat hij voor schepenen van Zuilichem daarvan heeft afgezien blijkens daarvan opgemaakte akte, die hij hiervan overlegt .

   Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught.

Generatie XI

XI-a

Familiewapen PieckHendrick Pieck (van Beesd), heer van Tienhoven en het Blauwe Huis te Beesd, geboren rond 1480, overleden vr 1544, zoon van Otto Pieck (zie X-a) en Johanna van Vianen.

Hendrick had een relatie met Marya Corstensdr, waaruit:

 1. Otto Pieck, geboren rond 1500.

  Otto is getrouwd met Christina Auverijn.

 2. Gijsbert Pieck, geboren rond 1501.

  Gijsbert is getrouwd (1) met Mechteld van Tuyl van Bulkenstein, dochter van Willem van Tuyl van Bulkenstein en Maria de Groef van Erkelens.

  Gijsbert is getrouwd (2) met Wilhelmina van Scherpenzeel, dochter van Otto van Scherpenzeel en Theodora van Weerdenburg.

Familiewapen van GhoorHendrick is getrouwd rond 1502 met Hadewich Wolfertsdr van Ghoor, geboren rond 1480, dochter van Wolfert van Ghoor en [onbekend] van Lienden.

Bronvermeldingen

 • 1519 - 21 februari - Mannen der grafelijkheid van Zeelandt doen ten gunste van den eischer uitspraak in het geschil tusschen Anthonis van Bourgoingnen, als echtgenoot van Clare van Wackene, erfgename van Andries Andries, ridder, heer van Wackene, eischer, en Heyndrick Pieck Ottezone van Beest, verweerder, over 3,5 gemeten 1 kwartier tienden te Cloetinghen, door Andries Andries voornoemd aan Heyndrick Pieck verkocht, maar door zijn schoonzoon genaast, en compenseeren de kosten.

  Bron: "Familie van Wakkene-Kapelle".

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. Geertruid Pieck, geboren rond 1520, volgt onder XII-a

 2. Johan Pieck, geboren te Giessen in november 1528, volgt onder XII-b

Generatie XII

XII-a

Familiewapen PieckGeertruid Pieck, geboren rond 1520, overleden na 1582, dochter van Hendrick Pieck (zie XI-a) en Hadewich van Ghoor.

Familiewapen van MatenesseGeertruid is getrouwd rond 1544 met Nicolaes van Matenesse, ridder, heer van Lisse, geboren tussen 1503 en 1522, overleden vr 1582, zoon van Jan van Matenesse en Maria van Assendelft.

De ouderlijke kwartierwapens van hun zoon, Jan van Matenesse, opgetekend in het Handschrift van Bchel (pagina 91, folio 49r). Volgens een andere bron zou het 4de wapen 'Aleid Freys van Kuinre' moeten zijn (zie ook Handschrift van Bchel, pagina 88, folio 47v):

 1. Jan van Matenesse

 2. Nicolaes van Matenesse

 3. Geertruid Pieck

 4. Jan van Matenesse

 5. Maria van Assendelft

 6. Hendrick Pieck

 7. Hadewich van Ghoor

 8. Familiewapen van Matenesse
  Adriaen van Matenesse

 9. Familiewapen van Duvenvoorde
  Maria van Duvenvoorde

 10. Familiewapen van Assendelft
  Nicolaes van Assendelft

 11. Familiewapen van Noortwijck
  (?) van Noortwijck

 12. familiewapen Pieck
  Otto Pieck

 13. Familiewapen van Vianen
  Johanna van Vianen

 14. Familiewapen van Ghoor
  Wolfert van Ghoor

 15. Familiewapen van Lienden
  (?) van Lienden

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Matenesse, heer van Lisse, overleden op 4 juli 1624, begraven (in het graf van zijn voorouders) op 13 juli 1624.

XII-b

Familiewapen PieckJohan Pieck, heer van Giessen en Wijngaard, geboren te Giessen in november 1528, overleden in 1572, zoon van Hendrick Pieck (zie XI-a) en Hadewich van Ghoor.

Familiewapen van BoeckhorstJohan is getrouwd met Maria van Boeckhorst, dochter van Adriaen van Boekhorst en Beatrix Uteneng.

De kwartierwapens van hun zoon, Hendrick Pieck, opgetekend in het Handschrift van Bchel (pagina 156, folio 82v):

 1. Hendrick Pieck

 2. Johan Pieck

 3. Maria van Boeckhorst

 4. Hendrick Pieck

 5. Hadewich van Ghoor

 6. Adriaen van Boeckhorst

 7. Beatrix Uteneng

 8. Familiewapen Pieck
  Otto Pieck

 9. Familiewapen van Vianen
  Johanna van Vianen

 10. Familiewapen van Ghoor
  Wolfert van Ghoor

 11. Familiewapen van Lienden
  (?) van Lienden

 12. Familiewapen van Boeckhorst
  (?) van Boeckhorst

 13. Familiewapen van Schagen
  (?) van Schagen

 14. Familiewapen Uteneng
  (?) Uteneng

 15. Familiewapen Over de Vecht
  (?) over de Vecht

De kwartierwapens van hun kleinzoon, Amelis van Matenesse, overleden op 12 juli 1633, opgetekend in het Handschrift van Bchel (pagina 104, folio 55v):

 1. Amelis van Matenesse

 2. (?) van Metenesse

 3. (?) Pieck

 4. (?) van Matenesse

 5. (?) van Culemborg

 6. Johan Pieck

 7. Maria van Boeckhorst

 8. Familiewapen van Matenesse
  Adriaen van Matenesse

 9. Familiewapen van Duvenvoorde
  Maria van Duvenvoorde

 10. Familiewapen van Culumburg
  (?) van Culemborg

 11. Familiewapen van Alkemade
  (?) van Alkemade

 12. Familiewapen Pieck
  Hendrick Pieck

 13. Familiewapen van Ghoor
  Hadewich van Ghoor

 14. Familiewapen van Boeckhorst
  Adriaen van Boeckhorst

 15. Familiewapen Uteneng
  Beatrix Uteneng

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Pieck, overleden op 3 april 1639.

 2. dochter Pieck.

  Zij is getrouwd met [onbekend] van Matenesse (neef [=oomzegger] van Nicolaes Matenesse (zie XII-a)), zoon van [onbekend] van Matenesse en [onbekend] van Culemborg, waaruit een zoon Amelis van Matenesse, overleden op 12 juli 1633.