Het geslacht Both van der Eem (6)

Generatie I

I-a

Hendrick van der Eem, geboren vóór 1596.

Zijn kind(eren):

 1. Anna Hendricksdr van der Eem (Eempt), geboren vóór 1619.

  Anna is getrouwd te No[ot]dorp (?) op 16 september 1635 (ondertrouwd te Delft op 25 augustus 1635) met Hendrick Jeliszn van den Bosch, afkomstig van 's-Hertogenbosch, zoon van Jelis van den Bosch.

 2. Cornelis van der Eem, geboren vóór 1614, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Cornelis van der Eem, vermeld (vanaf 1632), geboren vóór 1614.

Cornelis is getrouwd te Delft op 7 september 1632 met Cunera van Esch, geboren vóór 1616, begraven (als Quirijna van Nes) te Delft op 7 januari 1635.

Uit dit huwelijk (2 kinderen):

 1. Hendrick van der Eem, geboren vóór 1639, volgt onder III-a

 2. kind van der Eem.

Generatie III

III-a

Hendrick van der Eem, advokaat (1657), aan het Hof van Holland (1660), woont te Delft (1657, Oud Delft), geboren vóór 1639, begraven te Delft op 21 juli 1687, zoon van Cornelis van der Eem (zie II-a) en Cunera van Esch.

Portret van Hendrick Both van der Eem
Portret van meester Hendrick van der Eem. Olieverf op doek. Het schilderij meet 45 cm bij 54 cm en heeft nog de originele lijst. De kunstenaar is Gaspar Netscher (Collectie Koch-Hartmann Stichting).

Voorstraat 19 te Delft
Voorstraat 19 te Delft, voormalig "Drie Cimbellen" in de 17de eeuw.

Bronvermeldingen:

 • 1660 - Schepenakte waarbij Willem Coordij, meester-timmerman, transporteert aan meester Hendrick van der Eem "De Drie Cimbellen" met poort naar Oud Delft en een deel van "De Flapkan", met verkoopvoorwaarden.

 • 1661-1681 - Stukken betreffende afspraken en conflicten tussen meester Hendrick van der Eem als eigenaar van "De Drie Cimbellen", en zijn buren.

 • 1664 - 20 oktober - Maria van der Laen, hulde door haar gemachtigde Heyndrick van der Eem, advokaat van het Hof an Holland, bij dode van haar vader Pauwels van der Laen.

 • 1667 - 24 september - Mr Cornelis van der Dussen en Mr Hendrick van der Eemt hebben op verzoek van Joris van der Houve notaris het executeurschap aangenomen van het testament van zaliger Frans Jorisse van der Houve, in plaats van beide de testamentaire executeurs die voor de testateur al waeren overleden, mitsgaders de voogdij over het kint van Frans Franse van der Houve zaliger, genaamd Frans, oud omtrent 10 jaren.

  Bron: Ons Voorgeslacht, 2001, pagina 22.

 • 1671 - Akte van transport bij decreet voor het stadsbestuur van Delft door de sekwester in de boedel van wijlen Cornelia Graswinckel aan Michael van der Dussen van een huis en erf aan de noordzijde van het Bagijnhof, belend te westen de koper, en ten oosten de uitgang van het kleine huis van de koper, jonkheer Nicolaes de Bruijn met het huis van Jannetgen Jansdr, Jan Apers, Anna van der Goes, echtgenote van Jonkheer Willem Louijs van Montfoort, en Hendrick van der Eem, strekkend tot in de Schuttelaerssteeg, waarin het verkochte een uitgang heeft.

 • 1676 - 10 oktober - Testament van Sr. Franciscus Franse van der Houve, jongman, woonende binnen dese stadt. Hij legateert ende bespreeckt Juffr. Catharina van der Houve, sijn moey, 100 silvere ducatons, aen Juffr. Adriana van der Houve, sijne moey, ook 100 silvere Ducatons, aen d'Heer Joris van der Houve idem, aen Anthony van der Houve insgelijcks, aen Johan van der Aa, sijn stieffvader gelijcke 100 silvere Ducatons, aen Pieter van der Aa, sijn halve broeder, 600 gld., aen de heeren Cornelis Corstiaensz. van der Dussen, mitselve ende aen Hendrick van der Eem, sijne testateurs voogden elx de somme van 150 gld. De rest gaat naar Juffr. Maria van Houten, huisvrouw van de voorz. Mr Johan van der Aa, zijn moeder.

  Bron: Ons Voorgeslacht, 2001, pagina 94.

 • 1685 - Er is een bedrag van 1.886 gulden toegewezen aan de heer Van der Eem (namens de fundatie) uit de boedel van baron Willem van Bronkhorst.

 • 1692-1693 - Akte waarbij notaris Cornelis Ouwendijck krachtens het testament van juffrouw Cunera van der Eem, dochter van meester Hendrick van der Eem, ten overstaan van schout, burgemeesters, schepenen en raden transporteert aan de heer Johannes Swalmius het huis "De Drie Cimbellen".

  Bron: http://thema.delft.nl/archief/dienstverlening/archievenoverzicht/pdf/0598.pdf

  Bron: http://www.raad.delft.nl/commissies/cultuur_kennis/2005/Bijlage-nota/c_2005_006_bn.pdf

 • 1686 - 29 november - (kopie) Compareerde voor schout en schepenen van Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk genaamd Cool, de heer Otto van der Dussen Michielszn wonende te Delft, gezond van lichaam, te kennen gevende te disponeren bij vorme van donatie intervivos van alle goederen die hij comparant bij het overlijden van zijn vader en moeder had geërfd, die hij te voren door vrijwillige gifte had verkregen en welke door hem zijn aangekocht, gelegen in de provincie van Holland en in “Noordstrant”. Hij besluit bij gifte intervivos de eigendom overgezet te hebben ten bate van de 2 kinderen van zijn broeder, de heer Cornelis van der Dussen zaliger, genaamd juffrouw Maria Cecillia van der Dussen huisvrouw van de heer meester Hendrick Roos en Cornelis Sasbout van der Dussen, nog minderjarig, voor de ene helft en aan de 3 kinderen van zijn zuster juffrouw Anna van der Dussen verwekt bij de heer meester Hendrick van der Eem, genaamd Elisabeth van der Eem huisvrouw van de heer Rogier baron van Leefdaal, mitsgaders juffrouw Cunera van der Eem en jonkheer Nicolaas van der Eem, beiden nog minderjarig, voor de andere helft, in alles wat hij van zijn vader Michiel van der Dussen en zijn moeder Willemina van Setten, aanbestorven is en hetgeen hij heeft aangekocht. Van nu af is het volle eigendom van de kinderen. Hij zelf zal zijn leven lang het vruchtgebruik hebben. Indien het nodig is dat er goederen getransporteerd dienen te worden, dan maakt hij daarvoor machtig de rentmeester Cornelis Ouwendijck wonende te Delft zijn neef, welke gedurende zijn comparants leven de goederen zal regeren en administreren. Compareerde nog de voornoemde meester Hendrik Roos voor zichzelf en als in huwelijk hebbende de voornoemde Maria Cecilia van der Dussen en als voogd van zijn minderjarige broeder Cornelis Sasbout van der Dussen, mitsgaders de voorn. Cornelis Ouwendijck van wegen de 3 kinderen van de voornoemde Anna van der Dussen en verklaarde de gifte te accepteren. Accoord bevonden op 28 januari 1687.

  Bron: http://home.wxs.nl/~vorm/zouteveen19.pdf

Hendrick is getrouwd (ondertrouwd te Delft op 11 augustus 1657) met Anna van der Dussen, woont te Delft (1657, Voorstraat), begraven te Delft op 5 september 1664, dochter van Michiel Corneliszn van der Dussen en Willemina Ottosdr "Willempgen" van Setten.

Haar grootvader, meester Cornelis van der Dussen, woonde in de Bagijnhof nummer 118.

Uit dit huwelijk (3 in 1687):

 1. Familiewapen van Elisabeth Both van der EemElisabeth van der Eem, jonkvrouwe, geboren tussen 1657 en 1659, overleden te Aerle-Rixtel op 24 juni 1726, begraven aldaar (katholiek) op 26 juni 1726.

  Elisabeth is getrouwd te Delft op 14 april 1682 met Rogier van Leefdael, jonker, baron, zoon van Philips van Leefdael (baron).

  Uit dit huwelijk:

  1. Anna Catharina van Leefdael, gedoopt te Delft op 25 november 1682 (getuigen: [overgrootmoeder] Wilhelmina van Setten en [oom?] Michiel van der Dussen), begraven aldaar op 28 december 1682.

  2. Cornelia van Leefdael, gedoopt te Delft op 24 oktober 1683 (getuigen: [tante] Cunera).

  3. Guilielma Seraphina van Leefdael, gedoopt te Delft op 5 augustus 1685 (getuigen: D. Leefdael en [tante] Cunera van Eem).

 2. Cunera van der Eem, vermeld (1686-1293), minderjarig (1686), geboren na 1661, begraven te Delft op 29 april 1692 (vermeld als Crimera).

 3. Nicolaas van der Eem, minderjarig (1686), procureur (1703, geboren na 1661, begraven te Delft op 17 januari 1747. (gehuwd te Utrecht (voorwaarden op 22 april 1669) met Angenietgen van Rietbeeck?)