Het geslacht Both van der Eem (5)

Generatie I

I-a

Gijsbert van der Eem, geboren voor 1528.

Gijsbert is getrouwd met Wilhelmina van Dorsten, dochter van [Willem van Dorsten en Margriet?].

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Gijsbertszn van der Eem, geboren voor 1548, volgt onder II-a

 2. Burrichgen Gijsbertsdr van der Eem, mater van Bethlehem te Utrecht.

 3. Johanna van der Eem, volgt onder II-b

 4. mogelijk Goosen van der Eem, vermeld met Peter Canter (1613)

I-b

Aert Janszn van der Eem, vermeld (1542), overleden voor 8 maart 1554, zoon van Jan van der Eem.

Jan is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Aert Aertszn van der Eem, onmondig (1554), volgt onder II-c

I-c

Dirk Janszn van der Eem, deurwaarder, overleden voor 1 december 1609, zoon van Jan van der Eem.

Generatie II

II-a

Jacob Gijsbertszn van der Eem, geboren voor 1548, zoon van Gijsbert van der Eem (zie I-a) en Wilhelmina van Dorsten..

Jacob is getrouwd met [onbekend].

Bronvermeldingen:

 • 1583 - Twintig broeders die in het Melaatsenhuis (aan de Steenweg [de Biltstraat], buiten de Wittevrouwenpoort te Utrecht) woonden, hebben gezamenlijk deze ramen gegeven. Hun namen: Jacob Dedel, Jacob van Asch, Adam van der Molen, Jacob van Kleef, Harman de Wilde, NN van Honthorst, Jacob Gijsbertsz van der Eem, Jan van Drunen, Pieter van Sijpenesse, Jan van Leemput, Loef Tonisz van Everdingen, Albrecht Foeck, Franois van Streek, NN Ansems, Jan Wachtelaer, Amelis Uteneng, Dirk Pijl, Valentijn van der Voort, Jan Both, Tyman Sloot. (Bron: Handschrift van Bchel, pagina 259, folio 142v)

 • Perceel 16A. De tienden van Mijnden en Loosdrecht, te lossen met 4800 carolusgulden.

  • 14 januari 1577: Gozewijn van der Eem, auditeur van de Rekenkamer van Gelderland, bij overdracht door Anton van Lennep voor Anton van Amstel van Mijnden, heer van Kronenburg,

  • 26 april 1592: Jacob van der Eem Jacobsz bij dode van Gozewijn, zijn broer.

  • 22 juli 1632: Willem van der Eem te Amersfoort bij dode van Jacob, zijn vader.

  • 12 april 1635: Meester Andries de Cock, advokaat bij het Hof van Holland, draagt voor Willem van der Eem, burger van Amersfoort, over aan Jasper van Lijnden, heer van Mijnden ...

Uit dit huwelijk:

 1. Gozewijn (Goessen) van der Eem, vermeld (1566-1577), auditeur van de Rekenkamer van Gelderland (1577), overleden voor 26 april 1592.

 2. Jacob Jacobszn van der Eem, geboren rond 1568, volgt onder III-a

 3. Aeltgen Jacobsdr van der Eem, geboren vr 1570, volgt onder III-b

 4. Haesgen Jacobsdr van der Eem, geboren rond 1571.

  Haesgen is getrouwd (1) (ondertrouwd te Amersfoort op 4 december 1589) met Wouter Corneliszn Taets, begraven te Amersfoort op 15 oktober 1599, zoon van Cornelis Taets.

  Haesgen is getrouwd (2) (ondertrouwd te Amersfoort op 24 april 1601) met Goosen Janszn.

 5. Jacobgen Jacobsdr van der Eem, geboren rond 1578, volgt onder III-c

 6. Maaike Jacobsdr van der Eem, overleden na februari 1624.

II-b

Johanna van der Eem, overleden te Utrecht op 22 juli 1622, dochter van Gijsbert van der Eem (zie I-a) en Wilhelmina van Dorsten.

Johanna is getrouwd met Peter van Weede, geboren te Amersfoort, overleden in 1594, zoon van Elias van Weede en Margareta Rijer Peters van Hamersfelt. Peter is eerder getrouwd geweest met Maria van Werckhoven.

Bronvermeldingen:

 • 1564 - 12 augustus - Willem Henricxzn Ancker en zijn vrouw Goertgen, Jacob Jongejans dochter verkopen aan Elys van Wede en zijn vrouw Margryet de vrije eigendom van 2 stukken land in de Westeygen in gemeenschappelijk bezit met hun zwager Ariaen Jacobszn, enerzijds belend door Geertgen Vereemmen erfgenamen, aan de oostzijde belend door de OLV-kapel, boven belend door de Heerenwech en beneden belend door een gemeenschappelijke buurweg. (Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, pagina 398r.)

 • 1625 - 15 september - Cornelis Splinter, secretaris van het college ter Admiraliteit machtigt Steven Pelt, procureur voor het gerecht der stad Utrecht om aldaar diens zaken te behartigen en zijn aandeel in de nalatenschap van Willem Cornelisz van Wyckersloot op te eisen in 't bijzonder een rentebrief van 16 oktober 1620 verstrekt door Jacob van Amstel van Mijnden, heer van Loenersloot aan Johanna van der Eem, weduwe van Peter van Weede en schoonmoeder van eerstgenoemde. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 187, akte 51, pagina 92.)

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck van Weede.

  Dirck is getrouwd in 1610 met Walburch Splinter, dochter van Johann Splinter en Gerrichje van Honthorst.

 2. Aletta/Aleid van Weede, overleden na 1645.

  Aletta is getrouwd vr 1615, met Cornelis Splinter, secretaris Admiraliteit te Rotterdam (1623-1645), geboren in 1583, overleden in 1673, zoon van Johann Splinter en Gerrichje van Honthorst.

  Bronvermeldingen:

  • 1615 - 1 juli - testeren.

  • 1623 - 5 oktober - testeren.

  • 1625 - 15 september - Cornelis Splinter, secretaris van het college ter Admiraliteit machtigt Steven Pelt, procureur voor het gerecht der stad Utrecht om aldaar diens zaken te behartigen en zijn aandeel in de nalatenschap van Willem Cornelisz van Wyckersloot op te eisen in 't bijzonder een rentebrief van 16-10-1620 verstrekt door Jacob van Amstel van Mijnden, heer van Loenersloot aan Johanna van der Eem, weduwe van Peter van Weede en schoonmoeder van eerstgenoemde. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 187, akte 51, pagina 92)

  • 1631 - 16 september - mr Cornelis Splinter, secretaris van het College van de Admiraliteyt alhier, die met zijn zwager Dirck van Weede, wonende te Utrecht voogd is over het weeskind van zijn jongste zuster Machtelt Splinter en haar man Franchoys Cantert, wonende te Utrecht, machtigt zijn broer Jacob Splinter, raet en brouwer te Utrecht, om samen met Dirck van Weede aan Franchoys Cantert te verzoeken dat hij aan het kind de erfenis van de moeder doet toekomen. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 137, akte 304, pagina 438)

  • 1631 - 18 oktober - Aefgen Aryensdr weduwe van Cornelis Dircksz Takelaer legateert aan Lysbeth Aryensdr weduwe van Thomas Henricksz bij wie zij inwoont, wat beddegoed en aan Gijsbertgen en Jannetgen van Wee wonende in Utrecht, Aeltgen Splinters, Beatris Splinters, Pieter Splinters en Marytgen Splinters, kinderen van Cornelis Splinter secretaris van het college van de Admiraliteyt, aan Maertgen Cornelisdr, wijlen haar mans dochter, Barentgen Jansdr, Lydewij Pietersdr en Beatris Claesdr, de dienstmaecht van de heer Splinter, nader gespecificeerde goederen. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 128, akte 382, pagina 1009)

  • 1643 - 8 december - Mr Cornelius Splinter, secretaris van het college ter Admiraliteit, en echtgenote Alidt van Weede, vullen hun testament aan van 01-07-1615 voor notaris Uyttewael te Utrecht; dit omdat zij willen dat al hun kinderen gelijkelijk worden bedeeld en hun bezit is uitgebreid met leengoederen in Utrecht en Kralingen. Zij benoemen derhalve hun kinderen als erfgenamen onder voorwaarde dat er geen bevoordeeld zal worden. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 355, akte 145, pagina 382)

  • 1645 - 13 maart -  Cornelis Splinter, secretaris van het college der Admiraliteit, en echtgenote Alith van Weede, bevestigen vorige testamenten ( 01-07-1615, nots Uytvelt; 05-10-1623 nots Jacob Duyffhuysen; 08-12-1643, nots Delphius). Bepaling inz. lijftocht te veranderen dat die bij langstlevende blijft in geval hertrouwen. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, ONA, inventarisnummer 355, akte 214, pagina 587)

  • 1647 - 2 dochters, Beatrijs en Maria, en een zoon Pieter, secretaris van de Admiraliteijt.

 3. Gijsberta/Gijsbertgen van Weede.

  Gijsberta is getrouwd met Willem Pijll.

 4. Maria van Weede, overleden te Utrecht op 1 november 1621.

 5. Margaretha/Machteld van Weede.

  Machteld is getrouwd met Franois Cantert, overleden vr 16 september 1631.

II-c

Aert Aertszn van der Eem, vermeld (1554-1579), onmondig (1554), overleden voor 25 februari 1584, zoon van Aert Janszn van der Eem (zie I-b).

Aert is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltgen Aertsdr van der Eem, geboren vr 1598.

  Neeltgen is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 8 mei 1614) met Jan Gerritszn, afkomstig van Amersfoort.

 2. Jannitgen Aertsdr van der Eem, geboren vr 1613.

  Jannitgen is getrouwd op 13 december 1629 (ondertrouwd te Amersfoort op 28 november 1629) met Willem Gerritszn Vastrick, zoon van Gerrit Vastrick. Willem is eerder getrouwd geweest met Geertgen Jansdr van Velsen, dochter van Jan van Velsen.

 3. Hendrickgen Aertsdr van der Eem (van der Eempt), vermeld (1584-1602), overleden na 30 augustus 1599.

  Hendrickgen is getrouwd met Amelry (Ameling) Alardszn, rentmeester van de grafelijkheid van Cuylenborch, burgemeester te Cuylenburch, overleden voor 30 augustus 1599.

  Bronvermeldingen:

  • Lenen van de hofstad te Spijck, perceel 6. Een stuk buitenland, genaamd Knobboutsoort, met de erbij behorende grienden (1599: groot 11 hond, in het nedereinde van Spijck, strekkende van de Linghestroom tot aan de erf van Eijck Jansdochter, de weduwe van Gijsbrt Jansz de Lange van Benschop).

   • 20 april 1542: vermeld: Aert Janszn [van der Eem] als leenman.

   • 8 maart 1554: Aert Aertszn [van der Eem], onmondig, voogd: Robrecht Janszn.

   • 18 december 1579: Aert Aertszn [van der Eem] doet zelf hulde.

   • 25 februari 1584: Amelry Alardszn, rentmeester van de grafelijkheid van Cuylenborch, namens [zijn vrouw] Hendrickgen Aertsdr [van der Eem], bij dode van Aert Aetszn van der Eempt, [haar vader].

   • 3 maart 1584: Ameling Alardszn, rentmeester, mag namens zijn vrouw bij testament over het leen beschikken.

   • 30 augustus 1599: Hendrickgen Aertsdr van der Eempt, weduwe van Amelis Alartszn, [in leven] burgemeester en rentmeester te Cuylenburch, hulde door Jacob Jacobszn van der Eempt.

   • 5 april 1602: Rutger Balthasarszn na overdracht door Herman Lievenszn van Ruysvelt namens Hendrickgen Roebrechtsdr van der Eempt.

   • 7 juni 1604: Goevert Corstiaenszn van Slingeland, gecommiteerde van de admiramiteit van Holland.

Generatie III

III-a

Jacob Jacobszn van der Eem 'de oude', vermeld (1606-1623), lakencoper (1613), geboren rond 1568, overleden tussen 2 april 1631 en 22 juli 1632, zoon van Jacob Gijsbertszn van der Eem (zie II-a).

Jacob is getrouwd te Amersfoort op 3 mei 1588, met Anna Willemsdr van Dashorst, overleden na 1609, dochter van Willem Willemszn en Aleid Gerritsdr van Dashorst.

Wapen: een jachthoorn vergezeld van 6 lelies.

Haar oom Johan Gerritszn van Dashorst, raad van Amersfoort (1572, 1573), rentmeester van de Heilige Geest, zoon van Gerrit van Dashorst en Sophia (de grootouders van Anna), koopt in 1577 een graf in de Sint-Joriskerk te Amersfoort van zijn neef Frans Both. Hij is getrouwd (1) met Geertruid van Cuijck en (2) Aleid Dircksdr van Amerongen. Uit het eerste huwelijk onder andere een dochter Deliana van Dashorst

Bron: Gens Nostra, 1959.

Bronvermeldingen:

 • Loosdrecht, perceel 16A. De tienden van Mijnden en Loosdrecht, te lossen met 4800 carolusgulden.

  • 14 januari 1577: Gozewijn van der Eem, auditeur van de Rekenkamer van Gelderland, bij overdracht door Anton van Lennep voor Anton van Amstel van Mijnden, heer van Kronenburg,

  • 26 april 1592: Jacob van der Eem Jacobszn bij dode van Gozewijn, zijn broer.

  • 22 juli 1632: Willem van der Eem te Amersfoort bij dode van Jacob, zijn vader.

  • 12 april 1635: Meester Andries de Cock, advokaat bij het Hof van Holland, draagt voor Willem van der Eem, burger van Amersfoort, over aan Jasper van Lijnden, heer van Mijnden enz.

 • 1607: Op 25 april is Jacob getuige bij het testament van Rutger Hendrickszn en Emmetgen Rijcxsdr.

 • 1613: Op 9 juli veklaren Jacob Jacobszn van der Eem, lakencoper te Amersfoort, en Wouter Evertszn, koeckebacker en borger te Amersfoort, ten verzoeke van Amelis Cornelis van Zijll, dat zij goede kennisse hebben dat, toen Dammichgen Soest, zijn overleden huysvrouw, werd begraven, hij in de rouw gekleed zijnde, in de kerk alhier binnen Amersfoort, vooraan als eerste en naaste in de rouwe gestaan heeft, oock voor Dirck van Geyn, de oudste zoon van Dammichgen, dewelke naast de producent (Amelis) staande was. Getuigen: Frederick Janszn., glasemaker, en Jan Hendricxzn.

 • 8 oktober 1619: Getuige, tekent 'dOude', bij het testament van Peter Willemszn Schade en Catharina te Hert.

 • 12 december 1624: Getuige, tekent 'dOude', met zijn zoon, tekent 'dJonge' bij het testament van Hendrick Thoeniszn Gersen en Elisabeth Gerritsdr.

 • 1631 - Op 2 april verklaren Gerard van Dashorst en Jacob Jacobszn van der Eem [vader van Willem van der Eem] dat zij de inhoud van zekere acte van inspectie, door Jacob van Benscop (Balluwe tot Giesennyeuwkerck) niet hebben begrepen en dat zij daarom een verkeerd antwoord, berust op misverstand, hebben gegeven en zij willen niet dat dit antwoord enig effekt zal sorteren. Jacob Jacobzn van der Eem verklaart nog dat hij hier helemaal buiten staat. Zij verzoeken dit behalve aan voornoemde Balluw Benschop, ook aan Jan Willemszn de Ruyter (schout te Peursum) te melden. Getuigen: Henrick Aertzn van Os en Frederick Janszn van Ham.

 • 1652 - 16 juni - Jacob Lourensz [van der Eem] wonende te Soest en Aeltgen Thonis zijn vrouw; [en zijn nicht] Jacobgen Jans [dochter van Jan Aertszn en Nn van der Eem], jongedochter, burgers transporteren aan Peter Broenisz, zijn vrouw en hun erven een huis, hof en hofstede en een achterhuisje in de hof, op Bloemendaal.

 • 1656 - 9 juni - Rogier Camerbeecq en Mechtelt Pieters, voor henzelf en samen voor Pieter Henricksz en Aert Pietersz en Jan Willemsz Cruijff, mede voor hun huisvrouwen. Camerbeecq nog voor Jacob Lourentsz [van der Eem] te Soest; Anna [Hermansdr Sell, gehuwd met Nn] Bots voor haarzelf als erfgenaam van Beernt [Hermanszn] Sel, haar broer; Jacobgen Jans [dochter van Jan Aertszn en Nn van der Eem]; Reijertjen Pieters, weduwe van Joost Bijls. Samen [neven en nichten en] erven van zaliger Joost van Sundert.

 • 1660 - 3 mei - Jacobgien Jans [dochter van Jan Aertszn en Nn van der Eem] voor haarzelf en als enige en universele erfgenaam van [haar neef] Jacob Louwrensen [van der Eem], die beide erfgenaam geweest zijn van [hun tante] Merritgen Jacobs [van der Eem], Anna [Hermansdr Sell, gehuwd met Nn] Bots voor haarzelf en als enige en universele erfgenaam van Beernt [Hermanszn] Sell haar broeder en haar vervangende en zich sterkmakende voor Jan Louwerensen [van der Eem??] en Aeltgen Louwen [van der Eem??].

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Jacobszn van der Eem 'de jonge ', geboren rond 1596, volgt onder IV-a

 2. Willem Jacobszn van der Eem, volgt onder IV-b

 3. Marrichen Jacobsdr van der Eem, vermeld (1626).

  Bronvermeldingen:

  • 1629: Op 10 september maakt Marrichgen Jacobsdr haar testament: Zij prelegateert aan Jacobgen Jan Aertszndr, haar kleerkast met al haar linnen en wollen cleynodin tot haar lijf behorende en haar beste bed met toebehoren. Al haar verdere bezittingen vermaakt zij aan: Jacob Lourenszn van de Eem (zoon van haar overleden broer te Soest), voor de helft; de andere helft aan Jacobgen Jan Aertzndr (de dochter van haar overleden zuster.) Bij overlijden van een van beiden zonder geboorte, vererft het op de ander. Bij overlijden van beiden zonder geboorte vererft het op haar zijde, waarvan het gekomen is, mits dat de huysvrouw van Jacob L. van der Eem daarvan de lijftocht zal genieten. Getuigen: Joost van Sundert (testeert in 1624 aan Beernt Hermanszn Sel en diens zuster Anna Both) en Beernt Harman Sell (broer van Anna Both).

 4. Petergen Jacobsdr van der Eem, vermeld (1614-1620).

  Bronvermeldingen:

  • 1614 - Schuldbekentenissen aan Reyergen Diercxz en haar zoon Elis Adriaensz van respectievelijk Jan Hendricxsen en Geertgen Otten zijn vrouw en van Petergen Jacobs vander Eem.

  • 1620 - Schuldbekentenissen aan Reyergen Diercxz en haar zoon Elis Adriaensz van respectievelijk Jan Hendricxsen en Geertgen Otten zijn vrouw en van Petergen Jacobs vander Eem.

 5. Lourens Jacobszn van der Eem, volgt onder IV-c

 6. dochter Jacobsdr van der Eem, volgt onder IV-d

III-b

Aeltgen Jacobsdr van der Eem, geboren vr 1570, overleden vr 14 april 1617, dochter van Jacob Gijsbertszn van der Eem (zie II-a).

Aeltgen is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 26 juni 1586) met Johan Vlugh, geboren vr 1568, overleden vr 14 april 1617.

Bronvermeldingen:

 • 1617 - 19 april - Dirck Verburch en Johan Andrijesz [Both of Poth?] als mombers over de kinderen van Johan Vlugh en Aeltgen Jacobs [van der Eem] en Jacob Jansz Vlugh voor zichzelf en voor zijn broeder en zuster, te samen kinderen van voorzegde echtelieden zaliger verkopen aan Hubert Moll een bleek met het huis daarop buiten de Koppelpoort, noordwaarts belend door de Eem, oostwaarts belend door de stadsgracht, zuis- en westwaarts belend door de erfgenamen van Gerrit van Speulde.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Janszn Vlugh, testeert (1624), geboren vr 1593, overleden na 1642.

  Jan is getrouwd te Amersfoort op 24 mei 1611 met Jannitgen van Tollen, testeert (1624), geboren vr 1595, overleden na 1642

 2. zoon Janszn Vlugh.

 3. Aeltgen Jansdr Vlugh.

 4. Willemtgen Jansdr Vlug.

  Willemtgen is getrouwd met Jan Claeszn van Halteren, zoon van Claes van Halteren.

III-c

Jacobgen Jacobsdr van der Eem, geboren rond 1578, dochter van Jacob Gijsbertszn van der Eem (zie II-a).

Jacobgen is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 12 november 1596) met Dirck Stevenszn Verburch, ziek (1619), leenman van de baronie van IJsselstein (1624), zoon van Steven Dirckszn Verburch en Dirckgen Jansdr.

Bronvermeldingen:

 • 6 oktober 1599: octrooi Hof van Utrecht.

 • 24 mei 1611: Jacob Janszn Vluch, zoon van Johan Vluch en Aeltgen Jacobsdr, getrouwd met Jannitgen Tollen, is een neef van Dirck Stevenszn Verburch.

 • 19 april 1617: Dirck Verburch is momber over de kinderen van Johan Vluch en Aeltgen Jacobdsdr, met uitzondering van de al zelfstandige Jacob Janszn Vluch.

 • 2 juni 1619: Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen met een volkomen bewind en administratie, tot hertrouwen toe van de langstlevende. Over de prelegaten bij testament van Dirck Verburch, gepasseerd op huyden, en over hun klederen en cleynodien zal geen lijftocht plaatsvinden. Zij secluderen de Weeskamer. Akte ten woonplaatse van de comparanten. Getuigen: Lodewyck van Mulenborch (Licenciaat in de Rechten), Peter Harmans Both en Cornelis Fredericxz. Taets.

 • 3 juni 1619: Dirck testeert. Legeert onder andere aan de nicht van zijn vrouw, Aeltgen Vluggen. Getuigen onder andere Peter Hermanszn Both en Borre Frederickszn Taets.

 • 9 februari 1624: Zij herroepen de lijftocht die op 2 juni 1619 was gepasseerd. Over en weer bemaken zij elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen. Dirck Verborch heeft aan zijn vrouw de lijftocht bemaakt van de goederen die zijn ouders zaliger hem bij testament van 1 juli 1608 bemaakt hadden evenals ook van het halve Erff genaamd Emelaer, gelegen in Stoutenborch, en leengoed is van de Prince van Oraignen als Baron van Isselsteyn en krachtens het Octroij door de Leenheer thyns ten behoeve van Dirck Verborchs alreeds verleend, om door de langstlevende van hen beiden te worden gebruikt met een volkomen bewind en administratie tot het hertrouwen toe van de langstlevende. Uitgezonderd de klederen en cleynodyen. Zij secluderen de Weeskamer. Akte ten comptoire van de Notaris [J. van Ingen]. Getuigen: Henrick Both en Jacob van Dam (als Leenmannen van de Baronije van Isselsteyn)

 • 9 februari 1624: Dirck testeert. Legeert onder andere aan zijn vrouws nicht Aeltgen Jansdr Vluggen. Burrichgen Gijsbertdr, mater van Bethlehem te Utrecht, reeds overleden, is een moeije [= tante] van Jacobgen van der Eem. Ze bezitten het halve goed Emelaar onder Stoutenberg. Getuigen onder andere Hendrick Both en Jacob van Dam.

  " Verder verklaart Dirck Verburch, dat er 330 carolusgulden binnengekomen is in de boedel van hem en zijn huysvrouw door de dood van Burrichgen Gysberts(in haar leven Mater van Bethlehem te Utrecht en moeije [= tante] van zijn vrouw) en van de vader van zijn vrouw. Dit bedrag is door hem en zijn vrouw aan haar zusters Jannichgen van Weedeen Maiken Jacobs. gegeven, wat bij de loting van zekere landerijen (die gelegen zijn in Jutphaes) aan zijn vrouw was toebedeeld. "

  Bron: Archief Eemland, Oud Notariel Archief

Aantekeningen in verband met de vermelding van Hendrick Both als getuige:

Haesgen, de zuster van Jacobgen, is met haar eerste huwelijk getrouwd met Wouter Corneliszn Taets. Wouter is hoogst waarschijnlijk de broer van Beatrijs Cornelisdr Taets, de vrouw van Hendrick. Jacobgen en Hendrickgen waren dus voor het overlijden van Wouter Corneliszn naaste verwanten door hun huwelijk met de kinderen van Cornelis Taets.

Aantekeningen in verband met de vermelding van Peter Hermanszn Both als getuige:

Woutergen Both, gehuwd met Peter Evertszn, wordt vermeld als zuster van een zekere Peter Both (1606-1623). Zij transporteert aan de drie onmondige kinderen van Pieter Both zaliger (de broer van Hendrick) en zijn vrouw Sophia. Peter Hermanszn Both wordt vermeld als broer van een zekere Woutergen Both, gehuwd met Peter Geurtszn (1619). Deze Peter is getrouwd met Hendrickgen Stevensdr.

Beide Woutergen Both's worden genoemd in verband met huis, hof en hofstede in de Krommestraat, streckende tot achter aan de vijver, de ene wordt verkocht in 1619, de andere in 1622. De belendingen zijn niet hetzelfde.

III-d

Marritgen Petersdr van der Eem, dochter van Peter van der Eem, nicht van Jan Willemszn, nicht van Bessel Janszn.

Marritgen is getrouwd (ondertrouwd te Amerfoort op 17 of 19 juni 1597) met Willem Willemszn Jonge, glasemaecker.

Generatie IV

IV-a

Jacob Jacobszn van der Eem 'de jonge', vermeld (1619-1625), geboren rond 1596, overleden tussen 9 april 1625 en 9 mei 1629, zoon van Jacob Jacobszn 'de oude' van der Eem (zie III-a).

Jacob is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 5 januari 1616) met Evertgen Hendricksdr Verhorst, dochter van Hendrick Aertszn Verhorst.

Bronvermeldingen:

 • 1624 - 12 december - Getuige, tekent 'dJonge', met zijn vader, tekent 'dOude' bij het testament van Hendrick Thoeniszn Gersen en Elisabeth Gerritsdr.

 • 1625 - 9 januari - Getuige, tekent 'dJonge', samen met Otto van Bladel, bij het testament van Peel Maeszn Roberts en Jannichgen Thonisdr.

 • 1625 - 9 april - Over en weer bemaken Jacob Jacobszn van der Eem de jonge en Everarda Hendricksdr Aerts (ziek) elkaar de lijftocht van al hun na te laten goederen, met een volkomen bewind en administratie, tot het hertrouwen toe van de langstlevende. Zij secluderen de Weeskamer. Everarda Henricx legateert aan haar broeder Clemens Henricxzn 50 Carolus gulden. Akte te Amersfoort, ten woonplaatse van de comparanten. Getuigen: Rutger Henricxzn (cuper), Peel Maeszn Robert en Gysbert Gerritszn (cuper)

 • 1629 - 9 mei - Jacob Jacobszn van der Eem de Oude, grootvader [van de kinderen]; Geraerdt Willemszn van Dashorst en Elias Verhaar, als mombers over de twee onmondige kinderen van zaliger Jacob Jacobszn van der Eem en zijn vrouw Evertgen Henricx, verkopen een huis en hofstede in de Papenhofstede op last van 4 gulden per jaar aan het Sint Joriskapittel aan Wijchemoet Maesdr en haar erven.

Uit dit huwelijk:

 1. [Geertruida?] Jacobs van der Eem, onmondig (1629), geboren vr 1624, volgt onder V-a

 2. [Petergen?] Jacobs van der Eem, onmondig (1629).

IV-b

Willem Jacobszn van der Eem, deken te Amersfoort (1654), woont te Amersfoort (1632-1635), overleden tussen 14 september 1668 en 1677, zoon van Jacob Jacobszn 'de oude' van der Eem (zie III-c).

Willem is getrouwd [mogelijk vr 1638] met Catharina van Butselaer, overleden tussen 14 september 1668 en 1677. Catharina is mogelijk eerder getrouwd geweest vr 1638 met Willem van Gent, tenzij hier dezelfde Willem van der Eem bedoeld wordt.

Bronvermeldingen:

 • 1626 - 20 maart - Willem Jacobszn van der Eem is getuige bij de gegeven volmacht door de 'gesusteren' Catharina en Cornelia Van Lommetsum.

 • 1631 - 25 mei - Gerrit van Dashorst procureert. Als oom en mede-momber van de onmondige kinderen van zaliger Willem van Dashorst (zijn broeder), heeft hij gemachtigd [zijn neef] Willem van der Eem, mede-momber over de voornoemde onmondigen, om te ontvangen enzovoorts een schuldbrief van 1.000 gulden die de onmondigen tegoed hebben van Cornelis Henrickzn (cremer, wonend te GijsenNijenwerkerck), waarvan de eerste helft in mei van dit jaar vervallen is en de andere helft in mei 1632 zal vervallen. Bij weigering van genoemde Cornelis, dient gemachtigde alles te doen wat nodig is en quitantie van betaling te verlenen. Tevens wordt hij gemachtigd om de penningen te innen van alle debiteuren, pachters en rentgevers van de voornoemde onmondigen en ook daarin alles te doen wat nodig is. Getuigen: Henrick Aertzn van Osch en Teel Servaes. (Bron: Archief Eemland, ONA, inventarisnummer AT002a003 folio 214-214v.)

 • 1654 - 25 september - verscheen Willem van der Eem als deecken en Seger Hillebrantszn als procurator van het Heilige Sacraments Broederschap en verklaarden dat deze plechte aan handen van Gisbert Jacobsen van Jolenbroeck was afgelost.

 • 1656: Akte van verkoop door Willem Hermans en Jannitghen van Lielaer aan Willem van der Eem, en de zijnen, gecommitteerden van het bombazijnweversgilde, van een schuur, hof en hofstede, gelegen aan de Singel.

 • 1667 - 17 mei - Willem van der Eem en Catharina van Butselaer lenen 1550 gulden, met als onderpand een zeker erf, huis, hof boomgaard en hofstede met alle andere aan het erf behorende en gelegen in de Woesteijgen, van Henrick van Ommeren, wijnkoper.

 • 1677 - 15 november - Erfgenamen van Willem van der Eem, genoemd als buren van Catharijntje Jans Steur, weduwe van Marthen van Wassenbergh, in de Krommestraat.

 • 1692 - 21 februari - Willem Janszn van Bunnick vemeld als onderpand: 2) de huijsinge, bestaande uit twee woningen, in de Crommestraat, nagelaten door Willem van der Eem en diens vrouw Catharina van Butselaer

 • 1692 - 24 februari - Behuizing, bestaande uit twee woningen, staande in de Krommestraat, nagelaten bij Willem van der Eem en zijn vrouw Catharina van Burselaer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick [Willemszn] van der Eem, volgt onder V-b

 2. mogelijk Wouter Willemszn van der Eem, volgt onder V-c

 3. Anna Willemsdr van der Eem, volgt onder V-d

 4. Jacobus Willemszn van der Eem, woont te Amersfoort (1675, Krommestraat), bankroet (1675).

IV-c

Lourens Jacobszn van der Eem, overleden te Soest vr 10 september 1629, zoon van Jacob Jacobszn 'de oude' van der Eem (zie III-c).

Zijn kind(eren):

 1. Jacob Lourenszn van der Eem, vermeld (1629-1656), woont te Soest (1629-1656).

  Jacob is getrouwd vr 1629 met Aeltgen Thonisdr, vermeld (1629-1652).

 2. mogelijk Jan Lourenszn [van der Eem], vermeld (1660).

 3. mogelijk Aeltgen Lourensdr [van der Eem], vermeld (1660).

IV-d

dochter Jacobsdr van der Eem, overleden vr 10 september 1629, dochter van Jacob Jacobszn 'de oude' van der Eem (zie III-c).

[dochter] is getrouwd met Jan Aertszn.

Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus Janszn, vermeld (1624).

 2. Jacobgen Jansdr, vermeld (1624-1660).

  Bronvermeldingen:

  • 1629 - Op 11 september maakt Jacobgen Jan Aertsdr haar testament: Zij vermaakt al haar bezittingen aan haar moeye, Marrichgen Jacobsdr, of, bij haar overlijden vr comparante, aan Jacob Lourens van den Eem (haar omens zoon), die ook zijn huysvrouw daarin mag lijftochten. Bij overlijden van desen, zonder geboorte, zal dit gaan naar de naasten van haar moeders zijde, uitgezonderd clederen, juwelen, linnen, die zullen gaan naar haar halve zusters en broers. Indien zij zonder geboorte overlijdt, komt hetgeen haar van vaderszijde zal zijn aangerfd, op haar halve zusters en broers. Getuigen: Joost van Sundert en Beernt Harmans Sell.

Generatie V

V-a

Geertruida van der Eem, geboren vr 1624, overleden te Utrecht voor 19 november 1678, mogelijk dochter van Jacob van der Eem (zie IV-a) en Evertgen Hendricksdr Verhorst.

Geertruida is getrouwd rond 1640 met Clemens van Gessel, advokaat aan het Hof van Utrecht (1653), woont te Utrecht (1653, Wittevrouwenstraat), geboren vr 1622, overleden vr 17 juli 1695, zoon van Otto Janszn van Gessel (apotheker te Amersfoort) en Weijmtgen van Hees.

Er is nog geen akte gevonden waaruit een eventuele relatie tussen Geertruida en de overige leden van dit fragment bewezen kan worden. Het is gebaseerd op hun goederen die in Amersfoort gelegen zijn, de Amersfoortse afkomst van Clemens van Gessel zelf en de vernoeming van hun vierde zoon Otto Jacob. Er zijn geen dochters uit dit huwelijk.

Bronvermeldingen:

 • 1656 - 19 december - Aert Looghsz Brouwer, Raad en Elisabeth de Vries zijn vrouw verkopen aan Mr. Clemens van Gessel, advocaat voor de Edele Hove van Utrecht, zijn vrouw en hun erven een dammaat land buiten de Arnhemsepoort, aan de oostzijde belend door de straat, aan de noordzijde belend door de stadsgracht en aan de zuid- en westzijde belend door Otto van Gessel.

 • 1658 - 8 juni - Gemachtigde van de Heer en Mr. Clemens van Gessel, advocaat aan het Hof van Utrecht en Juffrouwe Geertruijt van der Eem zijn vrouw (procuratie Hof van Utrecht), verkoopt aan Harman Henrickz van Munster en Marritjen Claes Vossch zijn vrouw en hun erven een huis, hof en hofstede op de hoek van de Lavendelstraat en de Kerkstraat, van voor in de Lavendelstraat tot achter aan de gevel van de twee kamertjes, onlangs verkocht aan Gijsbert Jansen van Hoestrecht, tot aan de achterkamermuur van het huis, enerzijds belend door de Kerkstraat, anderzijds belend door Elbert van de Wall.

 • 1659 - 28 mei - Gemachtigde van Mr. Clemens van Gessel, advocaat voor den Edele Hove van Utrecht en Juffrouwe Geertruijt van de Eem zijn vrouw (procuratie Utrecht 1650), verkoopt aan Dirck van Cortrecht en Teuntgen Willems van Oudewater zijn vrouw en hun erven een huis aan de Hof, op de hoek van de Peperstraat en een huisje daarachter in dezelfde straat, strekkend tot het huis van de weduwe van Joppen zaliger, noordwaarts belend door Goossen Reyerszn, westwaarts belend door de kinderen en erven van Willem van Barnevelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Gessel, advokaat aan het Hof van Utrecht (1673), woont te Utrecht (1679, Wittevrouwenstraat), geboren vr 1648, overleden tussen 12 september 1679 en 20 januari 1680.

 2. Cornelis van Gessel, medicine doctor (1675), testeert (1675), geboren vr 1650, overleden tussen 20 januari 1680 en 15 mei 1688.

  Cornelis is getrouwd vr 1 maart 1675 met Geertruida van Wyckersloot, geboren vr 1659, overleden na 29 mei 1720 zuster van Cornelis van Wyckersloot.

 3. Timotheus van Gessel, overleden tussen 6 augustus 1692 en 12 januari 1704.

 4. Otto Jacobus van Gessel, student in rechten (1688), advokaat aan het Hof van Utrecht (1696), testeert (1696), woont te Utrecht (1696, Wittevrouwenstraat), overleden tussen 18 mei 1698 en 30 juli 1706.

  Otto is getrouwd vr 10 november 1696 met Anna Adilia van Zyll [van Leiden[, zuster van Gijsbert van Zyll [van Leiden] (woont te Amersfoort).

V-b

Hendrick [Willemszn] van der Eem, zoon van Willem Hendrickszn van der Eem (zie IV-b) en Catharina van Butselaer.

Parenteel is gebaseerd op vernoemingsregel. Er wordt in Amersfoort ook nog een zekere Hendrick Janszn van der Eem vermeld. De klappers van Eemland geven geen dopen voor het huwelijk tussen Willem en Catharina. Deze klappers geven ook geen dopen in dit gezin.

Hendrick is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hendrickszn van der Eem, volgt onder VI-a

 2. Jannetje Hendricksdr van der Eem, volgt onder VI-b

 3. Maria van der Eem, begraven (nalatende kinderen) te Amersfoort (impost op 20 oktober 1718).

  Maria is getrouwd met Cornelis van Coevorden.

 4. Neeltje Hendricksdr van der Eem, volgt onder VI-c

 5. mogelijk Cecilia Hendricksdr van Dreem, lidmaat 1714.

V-c

Wouter Willemszn van der Eem, burgerrechten verleend (1620), mogelijk zoon van Willem Hendrickszn van der Eem (zie IV-b) en Catharina van Butselaer.

Zijn kind(eren):

 1. Everhard Wouterszn van der Eem, volgt onder VI-d

V-d

Anna Willemsdr van der Eem, woont te Amersfoort (1675, Krommestraat), bankroet (1675), dochter van Willem Hendrickszn van der Eem (zie IV-b) en Catharina van Butselaer.

Haar kind bij een onbekende man:

 1. Henrica van der Eem, gedoopt te Amersfoort op 11 april 1660.

V-e

Hendrick Janszn van der Eem, zoon van Jan van der Eem.

Bronvermeldingen:

 • 1669 - 8 mei - Cornelis van Blotenburgh en zijn vrouw Marijtje van Couwenhoven mitsgaders Fransje van Couwenhoven, weduwe van Justus [=Joost] Bijls verkopen aan Rijck Evertz Schipper en zijn vrouw een huis, hof en hofstede staande en gelegen buiten de grote koppelpoort, aan de ene zijde belend door Henrick Jansen van der Eem, aan de andere zijde belend door Eduwart Egberts Schut.

 • 1675 - Wijk Bloemedael buiten, 12:10:0 (Bron: Eemlandse Klappers, uitzettingslijst.)

V-f

Willem Corneliszn van der Eem, zoon van Cornelis van der Eem.

Bronvermeldingen:

 • 1675 - Wijk Camp binnen, Langestraat, 6:5:0 (Bron: Eemlandse Klappers, uitzettingslijst.)

Generatie VI

VI-a

Willem Hendrickszn van der Eem (van Dreem), begraven (nalatende kinderen) te Amersfoort op 23 juni 1719, zoon van Hendrick [Willemszn] van der Eem (zie V-b).

Gerrigje Scholbergen wordt in de transportregisters zijn tweede vrouw genoemd. In de klappers wordt bij het huwelijk met Grietje van Limburg echter vermeld dat Willem weduwnaar was van Elisabeth Scheerder.

Willem is getrouwd (1) met Elisabeth Scheerder

Willem is getrouwd (2) te Amersfoort op 21 auguastus 1687 met Margaretha "Grietje" Pietersdr van Limburg, dochter van Pieter van Limburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rijck Willemszn van der Eem (van Dreem), lidmaat (1714), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 20 mei 1688.

 2. Maria van der Eem (van Dreem), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 23 februari 1690, volgt onder VII-a

 3. Hendrijckus van der Eem, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 10 juni 1692, jong overleden.

 4. Johanna van der Eem (van Dreem), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 30 augustus 1694, volgt onder VII-b

 5. Hendrikus van der Eem, adelborst (1719), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 3 mei 1696, overleden op zee (op de terugweg van Oost-Indi) in 1719.

Willem is getrouwd (3) te Amersfoort op 7 november 1702 met Gerrigje Scholbergen, hervormd lidmaat te Amersfoort (1697), ingeschreven Sint-Pietersgasthuis (1724, 61 jaar), geboren rond 1663, overleden na 26 juli 1728 (transportregister).

Bronvermeldingen:

 • 1720 - 5 juli - Voogdbenoeming voor Gerrigje van Scholbergen, weduwe van Willem van der Eem, door Jordanis van Houten en Gerrid van Beckbergen. (Bron: Het Utrechts Archief, Notarile akten, inventarisnummer U149a2, aktenummer 97.)

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Willemszn van der Eem, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 8 juni 1708.

VI-b

Jannetje Hendricksdr van der Eem, overleden vr 11 november 1717, dochter van Hendrick [Willemszn] van der Eem (zie V-b).

Jannetje is getrouwd (1) te Amersfoort op 23 januari 1672 (ondertrouwd aldaar op 4 januari 1672) met Theunis Goossenszn Veth, overleden na 1669, zoon van Goosen Thoniszn Veth en Meusie Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Gosijntje Veth, vrmeld (1686).

Jannetje is getrouwd (2) te Amersfoort op 14 februari 1686 met Hendrick van Gelder, vermeld (1682-1696).

Bronvermeldingen:

 • 1682 - 23 juni - Hendrick van Gelder leent aan Allerd van Zuijlen van Nievelt, wonende te Harderwijk, als speciale gemachtigde van Jonker Philip van Zuijlen van Nijvelt, zijn broer, vermogens procuratie op 20 april 1681 te Harderwijk gepasseerd een plechte van 400 gulden, gedateerd 28 juli 1639 met als onderpand 1) een huis in de Utrechtsestraat, bewoond door Lammertie Both, waarvan nu eigenaar is Ida van Gelder, 2) een morgen land, gelegen aan de Oude Gracht, nu toebehorende de weduwe van Willem Hesselszn, 3) een morgen land aan de Dievenweg (Diefsweg)(omgeving van Campenstraat), waarvan de eigenaars zijn de erfgenamen van Peter Petersz, wachtmeester. (Bron: Archief Eemland, inventarisnummer 436-28, pagina 306.)

VI-c

Neeltje Hendricksdr van der Eem, dochter van Hendrick [Willemszn] van der Eem (zie V-b).

Neeltje is getrouwd met Rijk Evertszn van Steenberg, overleden voor 11 november 1717, zoon van Evert van Steenberg en [Fennitje?].

Uit dit huwelijk:

 1. Fennitje Rijckszn van Steenberg, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 22 oktober 1667.

 2. Evert Rijckszn van Steenberg, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 12 september 1669.

  Evert is getrouwd met Cornelia Huijgensdr.

 3. Hendrick Rijkszn van Steenberg, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 30 april 1672.

  Hendrick is getrouwd met Elbertje Huijbertsdr van de Weteringh.

 4. Aleijda Rijksdr van Steenberg, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 maart 1678.

 5. Geertruijt Rijksdr van Steenberg, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 16 oktober 1681.

VI-d

Everhard Wouterszn van der Eem, zoon van Wouter Willemszn van der Eem (zie V-c).

Zijn kind(eren):

 1. Wesselus (Wessel) van der Eem, gedoopt te Amersfoort op 25 oktober 1659.

Generatie VII

VII-a

Maria van der Eem (van Dreem), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 23 februari 1690, begraven aldaar voor 20 oktober 1718 (impost), dochter van Willem Hendrickszn van der Eem (zie VI-a) en Margrita "Grietje" Pietersdr van Limburg.

Maria is getrouwd met Jordanus "Joris" van Houten, geboren vr 1696, begraven te Amersfoort op 30 januari 1741, zoon van Jordanus "Joris" van Houten en Gerarda Wachtmeester.

Uit dit huwelijk:

 1. Jordanus "Joris" van Houten, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 26 februari 1715.

 2. Petrus "Pieter" van Houten, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 18 september 1716.

 3. Wilhelmus van Houten, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 13 februari 1718, begraven aldaar op 24 oktober 1718.

VII-b

Johanna "Jannetje" van der Eem (van Dreem), lidmaat (1714), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 30 augustus 1694, begraven aldaar op 27 juni 1763, dochter van Willem Hendrickszn van der Eem (zie VI-a) en Margrita "Grietje" Pietersdr van Limburg.

Johanna is getrouwd (1) te Amersfoort op 19 april 1718 (ondertrouwd aldaar op 1 april 1718) met Gerrit van Beckbergen, burgerrechtverlening te Amersfoort (9 mei 1718), geboren te Amersfoort (buiten de Bloemendaalse poort)overleden voor 24 mei 1723 (boedelscheiding), zoon van Jan Claeszn van Beckbergen en Hilletje Huibertsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Beckbergen, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 10 februari 1719.

 2. Johannes van Beckbergen, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 1 december 1720.

Johanna is getrouwd (2) te Amersfoort op 11 juni 1723 (ondertrouwd aldaar op 21 mei 1723) met Jacobus Janszn Banneweerd, meester schoenmaker (1728), begraven te Amersfoort (impost op 19 november 1783), zoon van Jan Banneweerd.