Het geslacht Both uit Amersfoort (7), fragmenten

Losse personen met de familienaam Both uit de 15de eeuw, gesorteerd volgens patroniem.

Fragment 1 - Wouterse

I-a

Herman Wouterszn Both, vermeld (1491), zoon van Wouter Both.

 • 26-09-1491: (swonsdages nae sunte Matheeus dach) Henrick Reyers, schout, Jan Zaell, Jacob Botter en Gysbert Duwer, schepenen, oorkonden dat Herman Bot Wouters heeft overgedragen aan Albert Dyer Lumans het zesde deel van een hof in de Horseweide, aan de ene zijde begrensd door heer Peter Pyll, aan de andere zijde Jan Botter. (Eerste zegel gaaf, tweede en vierde beschadigd, het vierde verloren).

I-b

Andries Wouterszn Both, vermeld (1492-1501), zoon van Wouter Both.

 • **-**-1492: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Luman Reyers, oudste burgemeester, namens Vrede van Bloemendaell en haar dochter Weym aan Andries Bot Wouters soen het aandeel van Evert Tant in een hof in de Teut.

 • **-**-1501: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Andries Bot Wouters aan Aert Gadens namens de Armen de Poth van een hof met de huur van de hofstede in de Teut en door Vrede, weduwe van Toenis van Bloemendaell en haar dochter Weym, met Henrick van Scayck hun voogd, eveneens aan de Armen de Poth van de jaarlijkse rente van 26 Vlaamse Groten die op deze hof rust.

I-c

Peter Wouterszn Both, overleden vóór 28 januari 1535, zoon van Wouter Both.

 • 28-01-1535: (donredaichs nae sinte Pouwels dach bekeringe) Zeger vande Wilde, schout, Mens Peters, Henrick Pot en Gherit Soes Gerits, schepenen, oorkonden dat Mechtelt Albert Vogels dochter met Dirck van Waell haar voogd heeft overgedragen aan Ryckt van Byler ten behoeve van de arme lazaren buiten Amersfoort 11 stuivers die zij jaarlijks ontvangt uit een hof buiten het Spui op de Koppel in bruikleen bij Bartelmeeus Meeuss, aan de ene zijde begrensd door Evert Albert Everts, aan de andere zijde de erfgenamen van Peter Bot Wouters. (Met zegels van de oorkonders, het vierde beschadigd).

I-d

Lijsbeth Woutersdr Both, vermeld (1510-1522), dochter van Wouter Both.

Lijsbeth is getrouwd vóór 1510 met Hendrick Peterszn Borre, vermeld (1510-1522), zoon van Peter Borre.

 • **-**-1510: (donderdach post Ephigeni) Henric Peter Borren soen behilict aen Lijsbeth Wouterszn Botszn dochter (Bron: Archief Eemland, Burgerrechtverleningen, inventarisnummer 4, folio 30-1.)

 • **-**-1522: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen, door Henrick Peter Borrenz en Lysbet, zijn vrouw, aan Ysbrant van Wede en Truda, zijn vrouw, van de helft van de eigendom van de molen, molenwerf, huizinge, hof en hofstede, met de helft van het aangrenzende kampje land.

 • 24-12-1554: Hendrick Borren verkoopt aan Hendrick Roelfszn Borren al zijn goederen (Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04.)

Fragment 2, Andriesse

I-a

Herman Andrieszn Both, vermeld (1474), zoon van Andries Both.

 • 01-09-1475: Herman Both Andriessone en Baerte, weduwe van Lambert Pijl, oorkonden dat Baerte en wijlen haar man destijds goederen tot stichting van een vicarie hadden bestemd in St.-Joriskerk, toegewijd aan de H. Maagd, Andreas Apostel, Agniet en alle heiligen en dat zij nu tot deze stichting overgaan en een vicarie stichten en begiftigen, waarvan de collatie na hun dood zal zijn voor de leenvolger van Herman Both.

I-b

Peter Andrieszn Both, vermeld (1513), zoon van Andries Both. (in 1501 is er ook vermelding van een schepen Peter Both Nijs).

Peter is getrouwd met Nijsse.

 • **-**-1513: Onderhandse akten waarin Peter Bot Andries soen en zijn vrouw Nijese verklaren in erfpacht te geven aan Thomas van Damme en zijn vrouw Deufke een hof buiten de Rodetoren aan het 'Cleijne Graftgen'.

Fragment 3, Gijsbertse

I-a

Peter Gijsbertszn Both, vermeld (1488-1502), zoon van Gijsbert Both.

Peter is getrouwd vóór 1488 met Aleid, vermeld (1488). [Aleid Claesdr, dochter van Claes Gerritszn?]

 • **-**-1488: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Goubrich Jans weduwe van der Mathe, met Henric van Schayk, haar voogd, aan Peter Bot Ghysberts en Alyt, zijn vrouw, van het recht dat zij heeft op een huis en op de erfpacht van de hofstede, gelegen in de Krommestraat.

 • **-**-1501: Akte van transport ten overstaan van schout en landgenoten van Leusden door Ricout Dircks aan Lobbrich en Peter Bot Gijsbertsoen namens Alyt Claes Geryts dochters van de helft van een erf, strekkende van de Brink tot aan de Baarnse weg en verder over de weg tot aan het Heetveld.

 • **-**-1502: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Lambrich Bernt Pawen weduwe, en Evert Paewe Toeniss en zijn vrouw Evert, aan Peter Bot Gysberts van alle goederen, hun nagelaten door Weym Pawe.