Het geslacht Both uit Amersfoort (5)

Generatie I

I-a

Peter Both.

Zijn kinderen:

 1. Herman Peterszn Both, geboren vr 1569, volgt onder II-a

 2. mogelijk Grietgen Both, vermeld (1610-1625), geboren vr 1585, overleden na 3 oktober 1625.

  Grietgen is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 21 juli 1601) met Gijsbert van der Wal, overleden tussen 3 april 1622 en 3 oktober 1625.

  Bronvermeldingen

  • 06-02-1609: Vermeld als belend aan een huis in de Krommestraat, eigendom van Evertgen, gerechtelijk gescheiden van Gerrit Janszn Vercat. Als borgen voor Evertgen worden genoemd: Peter Both, wielmaker, en Peter Everts Andriess [gehuwd met Woutergen Both]. Gerrit Janszn Vercat wordt op 3 december 1610 vermeld als man van Aeltgen Heijmansdr.

  • 25-04-1610: Gijsbert van der Wall en zijn vrouw Grietgen Both lenen 200 gulden met een huis in de Krommestraat als onderpand, enerzijds belend door Jan Peterszn en anderzijds belend door Fustgen Both.

  • 29-04-1619: Vermeld als belend aan een huis, hof en hofstede in de Krommestraat, strekkende tot achter aan de vijver, welke verkocht wordt door Peter, Woutergen (gehuwd met Peter Geurtszn) en Aeltgen Both, erfgenamen van Herman Peterszn Both en Evertgen Gerritsdr. Als eerste belending wordt meester Ernst van de Wal vermeld.

  • 03-04-1622: Gijsbert van de Wall leent 700 gulden met een huis, hof en hofstede in de Krommestraat strekkende tot achter aan de vijver als onderpand, enerzijds belend door Jan Quintijnszn en anderzijds belend door Coenraet Crijnszn.

  • 03-04-1622: Gijsbert van de Wall koopt bovenvermeld goed van Peter Evertszn en zijn vrouw Woutergen Both en van Elisabeth Willemsdr weduwe van Jacob Evertszn [beiden zonen en erfgenamen van Evert Andrieszn zaliger en Jannigen Verburch zaliger].

  • 03-10-1625: Grietgen Bots, voor haarzelf en als weduwe en boedelharster van Gijsbert van de Wall, verklaart dat zij en haar man als principalen, samen met Peter Franssen (in zijn leven burgemeester van Amersfoort) als borg en mede-principaal bij obligatie van 19 februari 1612 (oude stijl) voor haar en haar erven belijd hadden 112 Carolus gulden en zes stiuvers schuldig te zijn aan Steven Cothenberch (indertijd burgemeester tot Amersfoort) en Willem Willemszn als mombers over Steven Hesselszn van Zijll, welke zij en haar overleden man ontvangen hadden. Daarvan hadden zij en haar man enige jaren 6 Carolus jaarlijkse rente betaald, verschijnend op 19 februari. De comparante moest dit kapitaal en de renten vestigen. Zij machtigt Ryck van Mulenborch en Gerrit van Mulenburch, gezamenlijk en elk van hen in het bijzonder om namens haar voor het Gerecht van Amersfoort dit bedrag met 6 jaren rente, uit zake van de 40ste penning ten behoeve van Hessell van Zijll (advocaat voor de Hove van Utrecht) hun huis te mogen doen verhypothekeren, staande in de Crommestraat met alles dat daarin aard- en nagelvast is, en belend volgens het transport van 3 april 1622 ten behoeve van haar en haar overleden man voor het Gerecht van Amersfoort. En verder in al haar en des boedels verdere goederen.

 3. mogelijk Fustgen (Feye?) Both, vermeld (1610).

Generatie II

II-a

Herman Peterszn Both, geboren vr 1569, overleden vr 9 september 1618, zoon van Peter Both (zie I-a).

Herman is getrouwd (ondertrouwd te Amersfoort op 4 februari 1587) met Evertgen Gerritsdr, overleden (aan de pest?) tussen 9 september 1618 en 29 april 1619.

Waarschijnlijk komt Evertgen Gerritsdr in 1618/1619 te overlijden aan de toen heersende pest, want op 29 april 1919 verkopen als erfgenamen van Herman Peterszn Both en Evertgen Gerritsdr, Peter Both (gehuwd met Hendrickgen Stevensdr), Woutergen Both (gehuwd met Peter Geurtszn) en Aeltgen Both (zonder vermelding van huwelijk), bovengenoemd goed aan Andries en zijn vrouw Hendrickgen.

Bronvermeldingen

 • 09-09-1618: Op 9 september leent het Sint-Pietersgasthuis aan Geertgen, weduwe van Both Peterszn [=Evertgen Geerts, weduwe van Herman Peterszn Both], en haar zoon Peter Hermanszn Both en dochter Aeltgen Both, gehuwd met Peter Evertszn, met als onderpand hun huis, hof en hofstede in de Krommestraat. Dit goed ligt tussen de huizen van Gijsbert van de Wal (gehuwd met Grietgen Both) enerzijds en Ernst van der Wal anderzijds.

 • 29-04-1619: Peter Both, vijlenmaker en zijn vrouw Henrickgen Stevens, Woutergen Both voor zichzelf en procuuratie hebbende van Peter Guertsz, haar man (voor notaris Jan van Zijen op 10 april jongstleden gepasseerd), Aeltgen Both met handen van Peter Both haar gekozen momber in deze, erfgenamen van Harman Both Petersz en Evertgen Gerrits.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Hermanszn Both, geboren vr 1590, volgt onder III-a

 2. mogelijk Angeniet (Neysgen) Hermansdr Poth, vermeld (1607-1620), woont te Utrecht (1620), geboren vr 1571, overleden tussen 1 mei 1620 en 2 april 1623.

  Angenietgen is getrouwd vr 1587 met Johan Dirckszn IJserman, overleden vr 24 augustus 1607, zoon van Dirck Gerritszn IJserman en Huychgen.

  Bronvermeldingen

  • 24-08-1607: Gelis Lambertsz, wonend Amsterdam, voor Gabriel Claess Visser verkoopt aan het kleinkind van Jan Dircksz IJserman voor de helft; Agnijet, weduwe van Jan Dircksz voor de andere helft een huis, hof en hofstede in de Breestraat, enerzijds belend door Jacob van Dolre, anderzijds belend door Jacob Thoenis Celen.

  • 31-10-1609: Nijesgen, weduwe van Jan Dircksz Iserman met Henrick Goortsz haar momber voor een helft; Goort Andriess en Coenraet Fransz als voogden over Herman Gisbertsz Iserman voor de andere helft verkoopt aan Henrick Cornelis Aertsz en Aeffgen Dircx zijn vrouw een huis in de Breestraat, van de straat tot aan de Stadsgracht, enerzijds belend door Jacob van Dolre, anderzijds belend door Jacob Thonis Celen.

  • 26-11-1610: Agnieta Hermansdr Poth, weduwe van Jan Dirckszn IJserman, testeert.

  • 01-05-1620: Catharine Matheus, weduwe van Cornelis Jansz, Lambert Petersz, Adriaen Jansz, als mannen en voogden van hun huisvrouwen, en voor Henrickgen Cornelis hun schoonzuster, tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Jansz verkopen aan Jan Henricksz een huis aan de Langestraat, aan beiden zijden belend door Bessel Helmichsz. Een last van 40 stuivers toekomend het St. Elisabethsgasthuis; 100 gulden hoofdsom toekomende Nijesgen, de weduwe van Jan Dircksz, wonende te Utrecht; 100 gulden hoofdsom toebehorende Wijmptgen Salen, mede te Utrecht; 100 gulden toekomende Hillitgen Claes, weduwe van Beernt Gerritszn.

  • 01-05-1620: verscheen Henrick Goertszn (ondertekent Hanrick Guertsz) borg voor Nyesgen Harmans, weduwe van Jan Dircxzn Herman [=IJserman] die het recht bij successie verkregen had en verklaarde dat genoemde plechte afgelost was door Jan Henrickszn als possesseur van de hypotheek.

  • 02-04-1623: Herman Gijsbertszn IJserman (wonend tot Utrecht) en Jannichgen Jansdr van Breen: De comparanten zijn de enige ergenamen van Jan Dricxzn Yserman, zijn bestevaeder (= grootvader). Zij hebben Henrick Goortszn gemachtigd, om namens hen de plecht te vorderen van 100 gulden, ten laste van de huysinge staande op Bloemendael, dat nu toebehoort aan Henrick Janszn (bouman), en deze plecht te verkopen en transporteren en het geld ervan te ontvangen.

  • 06-02-1630: Oth Arisz van Schadick [een Petergen Aris van Schaick is in 1598 getrouwd met Wouter Janszn Both] en Heijltgen Jansdr zijn vrouw; Oth tevens met Harman Janszn als mombers over de kinderen van zaliger Lijsgen Jansdr in leven echtgenote van Cornelis Janszn van Baern; Henrick Both den Ouden; Harman Janszn en mede Oth Ariszn als mombers over de kinderen van Goordt Janszn verkopen aan Dirck Henrickszn Vinck en zijn erven een huis, hof en hofstede op Bloemendaal, belend door Willemtgen Germens' erfgenamen. Op last van 24 gulden hoofdsom aan 't Weversgilde; 100 gulden aan de erven van Nijesgen, weduwe van Jan Dircxszn Iserman te Utrecht.

 3. Woutergen Hermansdr Both, geboren vr 1603.

  Woutergen is getrouwd vr 1619 met Peter Geurtszn.

 4. Aeltgen Hermansdr Both, geboren vr 1602.

  Aeltgen is getrouwd vr 1618 met Peter Evertszn, waarschijnlijk overleden (aan de pest?) tussen 9 september 1618 en 29 april 1619

Generatie III

III-a

Peter Hermanszn Both, wielenmaker, geboren vr 1590, overleden tussen 7 maart 1632 en 21 juni 1641, zoon van Herman Peterszn Both (zie II-a) en Evertgen Gerritsdr.

Peter is getrouwd rond 1609 met Hendrickgen Stevensdr, overleden tussen 9 mei 1626 en 7 maart 1632, dochter van Steven Janszn en Agnies Bartensdr.

Bronvermeldingen

 • **-**-1600: Akte waarbij Elysabeth Ryck Petten dochter weduwe van Dirck van der Wal en Peter Both Harmansz en Willem Bosch Ghysbertsz, voogden over haar minderjarige kinderen verkopen aan Aert van Westrenen, rentmeester, en Jacob Fransz en Estvelt Brant, dispensiers van de Armen de Poth 3,5 dagmaat in 12 dagmaten te Velde, gezamenlijk met de erfgenamen van Heynrick Petersz Hoevers. (Bron: Archief Eemland, Stichting Armen de Poth.)

 • 20-05-1608: Dirckgen Aelten met haar momber Rijck Bosch voor de helft; Assuerus Bartholomeusz voor hemzelf en voor het onnozele kind, nagelaten door zijn broer Henrick; Bessel Ariensz en Henrick Willemsz als momber over de kinderen van zaliger Willem Bartholomeusz; Henrick Willemsz ook als man en voogd van zijn vrouw; Bartholomeus Henrickss voor hemzelf, samen voor de andere helft, verkopen aan Coenraet Fransz en Maria zijn vrouw, een hof buiten de Koppelpoort, voor belend door de kinderen van Henrick Bartholomeus, noordwaarts belend door de bleek van Anna, weduwe van Franck de molenaar, zuidwaarts belend door Peter Hermansz Both. Bron: Archief Eemland, transportregisters, inventarisnummer 436-13.

 • 06-02-1609: Peter Both, wielmaker, staat samen met Peter Everts Andriess, borg voor de leningnemer Evertgen de vrouw van Gerrit Jans Vercat van wie zij gerechtelijk gescheiden is. Als onderpand "een half huis in de Krommestraat; belend langs de ene kant door de weduwe van Evert Andriess; belend langs de andere kant door Gijsbert van de Wal.

  Bron: Archief Eemland, Transportregisters, inventarisnummer 436-13.

 • 21-06-1609: Eechtgen, Seger Gerritss weduwe, met Cornelis Janss van Wijck haar momber verkopen aan Goossen Roeloffss Vlug en Hillitgen zijn vrouw een huis op de Hof, enerzijds belend door meester Lemmes Botter, secretaris, anderzijds belend door Jan Vonck. Op last van 50 gulden aan Evert Lubbertsz; 50 gulden aan Jan Gerritsz; 25 gulden aan Peter Hermansz Both; 125 gulden aan Henrick Hart.

 • 15-02-1611: (procuratie) Comparanten: Peter Harmanzn Both. (momber over Rijck, onmondige zoon van wijlen Van der Walll, Dirck, eygenaar), Elisabeth Jacobsdr, weduwe van Adriaen van der Wall (lijftocht hebbende aan genoemde plechte); Zij hebben onwederroepelijk gemachtigd Elisabeth Hovers (of Houers), weduwe van Dirck van der Wall en moeder van voornoemde Rijck, om uit hun naam te ontvangen de lossinge van de hoofsom van een plechte van 10 oude Franckrycxe schilden, jaarlicx wesende leengoed gevestigd in land gelegen in Nederlangbroeck in 30 hoeven in goede, geheten Meerwijck, met de verlopen rente vandien, die gelost zullen worden bij Willem Gerritszn te Cothen cum focus eygenaers van 't voornoemde onderpand; kwitantie daarvan te passeren op 't register van de Dom, de originele plechte vandien te doen royeren en alles te doen wat zijzelf zouden doen; Akte ten woonplaatse van de weduwe van Adriaen van der Wall; Getuigen: Henrick van Middeldorp en Henrick Rijckzn.

 • 18-03-1614: (testament van Willem Barten) Verder vermaakt hij aan: Jan Barten, zijn broeder; Maes Stevens, zijn neef, of bij aflijvigheid zijn kinderen; Aeltgen Henricx, zijn meecht, wesende zijns huysvrouw's nichte; Hubert Stevens, zijn neve; Claesgen Cornelis, zijn comparantes oom's dochter; de kinderen van Henrickgen Stevens. Getuigen: Peter Peterzn., Anthonis Corneliszn. en Lourens Aertszn. Goyer.

  Bron: Arhief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT002a001 folio 349-350.

 • 29-04-1619: Peter Both, vijlenmaker en zijn vrouw Henrickgen Stevens, Woutergen Both voor zichzelf en procuuratie hebbende van Peter Guertsz, haar man (voor notaris Jan van Zijen op 10 april jongstleden gepasseerd), Aeltgen Both met handen van Peter Both haar gekozen momber in deze, erfgenamen van Harman Both Petersz en Evertgen Gerrits verkopen een "huis, hof en hofstede in de Krommestraat, streckende tot achter aan de vijver; belend langs de ene kant door Mr. Ernst van de Wall; belend langs de andere kant door Gijsbert van de Wall [gehuwd met Grietgen Both (1610)]", "Op de last van 12 stuivers en 8 penningen toekomende aan de Vicarie van Sint Stevens waarvan de eerste eigenaar was Jan Thonisz zaliger nog 200 gulden hoofdsom toekomende het Sint-Pietersgasthuis".

 • 02-01-1624: Geertgen Willems, weduwe van Jan Barten en Nijes Barten, weduwe van Steven Jansz, verkopen aan aan Steven Cootenberch, burgemeester, zijn vrouw en hun erven, elk 't recht verkregen hebbend van de navolgende plechte "een plechte bij Jan Woutersz Both en Claesgen zijn vrouw zaliger ten behoeve van Cornelis Claesz van 100 gulden".

 • 09-05-1626: Peter Both, wielmaker, en zijn vrouw Hendrickgen Stevensdr, zijn vrouw, lenen 100 gulden met "een huis en hofstede in de Krommestraat als onderpand; belend langs de ene kant door Ceel Servaes; belend langs de andere kant door de erfgenamen van Gerritgen Peters zaliger".

 • 07-03-1632: Peter Both, wielenmaker (wijelenmaecker), als weduwnaar en boedelharder van Henrickgen Stevens sr. zijn overleden huisvrouw, geassisteerd voor zoveel het noot zij, met Harmen Petersz Both, zijn mondige zoon, voor zichzelf en voor zijn ander mondige broers, tesamen mombers van har andere zuster en broers nog minderjarig, verkopen aan Gijsbert Sandersz, bakker, een huis, hof en hofstede gelegen in de Krommestraat, enerzijds belend door de koper zelf, anderzijds belend door Ceel Servaes, craemer.

  Bijkomende opmerkingen: Op laste van 700 gulden, als drie diverse kapitalen tesamen 500 gulden Willem Augustijnsz van Oudewater daaruit is competerende en de resterendee 200 gulden ten behoeve dan 't H sacraments Gasthuis darinne gevestigd.

 • 21-07-1641: Peter Pelen en Gosen Jansz van Bemmel met Otto van Bladel, indertijd weesmeesters, de laatste tegenwoordig absent, voogden van de onmondige zoon; Herman Both, Henk Both, Aelbert Both voor henzelf; Paulus Janss als man van Elisabeth Both en genoemde Herman Both voor Cornelis Both zijn minderjarige broer, samen voor Steven Both en Cors Both, hun absente en uitlandige broers, verkopen "een plechte van 150 gulden met een rente van 9 gulden per jaar bij Gerrit Soes en Mechtelt Lourens zijn vrouw, ten behoeve van Huijbert Stevenss, zaliger uit een huis, hof en hofstede in de Krommestraat".

 • 1642 - 3 november - Bartgen Stevens laatst weduwe van Jacob Delftsss voor haarzelf; Herman Both en Gorisgen Peters zijn vrouw; Steven Both; Peter Both en Marijke Jansdochter zijn vrouw; Aelbert Both en Maritgen Fredericx zijn vrouw; Paulus Jans en Elisabet Both zijn vrouw. Allen voor henzelf; nog Peter Peelen en Goosen Jans van Bemmel Otto van Bladel indertijd weesmeesters als oppervoogden van Cornelis Both mede voor Bartel Both die uitlandig is. Tezamen erven van Agnies Barten, verkopen "een huis met een kamer daar achter met een hof daarbij op de hoek van de Hellestraat; belend langs de ene kant door Joris Dircx; belend achter door Paschier van Loevesein."

 • 1643 - 26 april - Bartgen Stevens voor 1/3 part; Herman Both en Gorisgen Peters zijn vrouw; Steven Both; Peter Both en Maijke Jans zijn vrouw; Aelbert Both en Maritgen Fredericx zijn vrouw; Pauwels Jansz als man en voogd van Lijsbet Both; allen mede voor henzelf en samen voor Cornelis Both hun broer en zwager; allen erven van zaliger Henrickgen Stevens mede voor 1/3 part; Peter Both de jonge voor Gerrit Fredericxz en Aechtgen Maes zijn vrouw en voor Henric Martenss en Rijckgen Maes zijn vrouw, voor 1/3 part; allen erfgenamen van Jan Barten in de helft van navolgend huis; Trijntgen Henricx weduwe van Clemens Willemsz, mede voor Willem Clemens haar zoon, samen voor Henric Clemens haar uitlandige zoon. Erven van zaliger Geertgen Willems, weduwe van Jan Barten, voor de andere helft, verkopen "twee huisjes of 3 woningen in de Muurhuizen, tegenover Johan van Westrhenen, 't ene in de Muurhuizen, de andere twee achter in de Kromme Elleboogstraat uitkomend".

Uit dit huwelijk:

 1. Herman Peterszn Both, woont te Amersfoort (1628), mondig (1632), geboren voor 1607. vernoemd naar vaders vader.

  Herman is getrouwd voor 1628 met Gorisgen Petersdr (1628).

  Bronvermeldingen

  • 1628 - 24 oktober - Herman Peterszn Both machtigt zijn vrouw om mede uit zijn naam bij afslag of anders te verkopen haar portie van de landerijen, huysinge, hoff en hofstede die te Oosterbeers liggen onder Oorschot in de Kempen in het hertogdom van Brabant. Penningen te ontvangen, quitantie te passeren, transport te doen volgens costume der landen aldaar enzovoorts. Getuigen: Frans van Wildelant (tekent: Frans Thoniszn vant Wildelant) en Jan Gerritszn (cremer).

 2. Steven Peterszn Both, uitlandig (1641), soldaet onder d'Hallard garnizoen te Wijck (1643), woont te Amersfoort (1652, Cingel).

  Steven is getrouwd te Amersfoort op 31 januari 1643 (ondertrouwd aldaar op 9 december 1642, te Wijk bij Duurstede op 10 december 1653) met Evertje Hendricksdr, afkomstig van Amersfoort. Evertje is eerder getrouwd geweest met Jan Maeszn, soldaat onder Luijtenant Colonel d'Hallardt.

 3. Peter Peterszn Both 'de jonge', volgt onder IV-a

 4. Albert Peterszn Both, volgt onder IV-b

 5. Henk Peterszn Both.

 6. Elisabeth Petersdr Both.

  Elisabeth is getrouwd met Paulus Janszn.

 7. Cors Peterszn Both, uitlandig (1641).

 8. Bartel Peterszn Both, uitlandig (1642).

 9. Cornelis Peterszn Both, onmondig (1641), geboren na 1616.

Generatie IV

IV-a

Peter Peterszn Both 'de jonge' (1619-1628), wielenmaker (1619-1628), woont Sint Pietersgasthuis (1640-1648), afkomstig van Amersfoort, overleden op 20 mei 1648, zoon van Peter Both (zie III-a).

Als moeije [=tante] wordt Bartgen Petersdr [=Stevensdr?, de zus van zijn moeder] vermeld en als broer Albert Peterszn Both getrouwd met Marritjen Fredericksdr.

Peter is getrouwd (1) (ondertrouwd te Amersfoort op 25 januari 1634) met Maeijken Jansdr (volgens weeshuis: Mai Laison), afkomstig van Amersfoort, begraven aldaar op 10 november 1646.

Voor de hierna vermelde kinderen worden als oom Herman Both vermeld en als stijfmoeder [=stiefmoeder] Grijtgen Hendrickx [vermeld in 1655 weduwe van Peter Both].

Uit dit huwelijk (geen moeder vermeld):

 1. Hendrickgen Petersdr Both, vermeld (1648, weeshuis), geboren rond 1634.

 2. Jan Peterszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 3 januari 1636.

 3. Bart(olomeus) Peterszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 26 februari 1637.

 4. Petergen Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 oktober 1639, jong overleden.

 5. Petergen Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 juni 1641, jong overleden.

 6. Grietgen Petersdr Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 juni 1641, overleden op 1 maart 1650.

 7. Petergen Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 10 juli 1642, jong overleden voor 1648.

 8. Dircje Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 24 september 1643, jong overleden voor 1648.

 9. Geertruit Petersdr Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 4 mei 1645, overleden in december 1648.

 10. Maijken Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 19 maart 1646 (volgens Eemlandse Klappers in 1648), jong overleden.

Peter is getrouwd (2) te Amersfoort op 25 april 1647 (ondertrouwd aldaar op 7 april 1647) met Grietgen Hendricksdr, overleden na 14 november 1668. Grietgen is eerder getrouwd geweest met Claes Dirckszn.

Bronvermeldingen

 • 1668 - 14 november - Christiaen More, wolkammer, is schuldig aan Jan Maeszn te Eede 380,- gulden voor geleverde wol. Zijn schoonmoeder Grietje Henricx, weduwe van Peter Both, deelmoeder van het Sint-Pieters Gasthuys is borg.

IV-b

Albert Peterszn Both, soldaat capitijn Moriac (1640), afkomstig van Amersfoort, overleden voor 1650, zoon van Peter Both (zie III-a).

Albert is getrouwd te Hoevelaken op 27 december 1640 (ondertrouwd te Amersfoort op 12 december 1640) met Marritjen/Marijtgen Fredericksdr, afkomstig van Amersfoort. Marijtgen is hertrouwd te Amersfoort op 17 oktober 1650 (ondertrouwd aldaar op 27 september 1650) met Dirck Geerlofsen, afkomstig van Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrickje Albertsdr Both.

  Henrickje is getrouwd te Amersfoort op 27 december 1678 (ondertrouwd aldaar op 13 december 1678) met Cornelis Huibertszn, zoon van Huijbert Michielszn.

 2. Grietje Albertsdr Both.

  Grietje is getrouwd (katholiek) te Amersfoort op 15 mei 1680 (ondertrouwd aldaar op 27 april 1680) met Harmen Gerritszn van Goch, zoon van Gerrit Pieterszn van Goch.