Het geslacht de Bot(h) uit Raamsdonk

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Bronnen

Geschiedenis van Raamsdonk

Omstreeks 1100 zou dit gebied een grote moerassige en onherbergzame wildernis zijn geweest. Arbeidszame lieden staken de handen uit de mouwen en legden de moerassen droog. Er gingen zich bewoners vestigen, die de venen ontgonnen en het ingepolderde land bewerkten en beschouwden. Er ontstond een kleine gemeenschap. In 1273 wordt Raamsdonk voor het eerst genoemd. Tot welke gouw of graafschap dit gebied voor 1200 behoorde, valt niet te zeggen. Nog in 1200 wordt de gehele streek als moerassig gekenmerkt. Toch schijnt het gebied hoe langer hoe meer in de belangstelling van de naburige landsheren te komen. De vroegst bekend Raamsdonkse ambachtsheer is Claes van Wieldrecht (1317). Waarschijnlijk is Claes kort na 1340 gestorven, want in 1347 wordt een Willem van Wieldrecht als ambachtsheer van Raamsdonk genoemd. Het is mogelijk dat deze Willem zoon van Claes was. Vanaf 1373 heet de ambachtsheer van Raamsdonk Willem van Raemsdonc. Deze komt voor in oorkonden van 1373, 1375, 1377 en 1379. Kort na 1379 moet Willem van Raemssdonc de ambachtsheerlijkheid hebben verkocht aan Willem, heer van Oosterhout. In 1394 en 1396 verbeurde deze Willem van Raamsdonk tijdelijk wegens begane misdrijven. Hij overleed in 1402 en werd in het Karthuizerklooster bij Geertruidenberg begraven. Waarschijnlijk heeft Willem reeds voor zijn dood afstand van Raamsdonk gedaan ten behoeve van Danil van de Poel, want deze laatste wordt reeds in 1400 als ambachtsheer van Raamsdonk vermeld. Ridder Danil van de Poel sneuvelde in 1410 in de slag vij Othee tegen de Luikenaren. Van de Poel was gehuwd met Janne van Spinoet (Johanna). De dochter die uit dit huwelijk werd geboren heette Mergriete. Deze Magriette werd in 1410 door de graaf van Holland met alle goederen van haar vader beleend. Tot deze goederen behoorde ook Raamsdonk. Tijdens haar leven werd Raamsdonk door de beruchte Sint Elisabethvloed van 1421 getroffen. Deze vloed sloeg gaten in de bestaande dijken en overstroomde vrijwel alle landerijen. De houten huizen die dichterbij de kerk stonden, werden vernield en alleen de toren van de kerk zelf werd vernield. Het dorp werd meer zuidelijk weer opgebouwd. gedurende de 15 eeuw werd de kerk in verschillende etappes herbouwd tot haar huidige vorm.

Magriete huwde met Raso van Lintheren, een Brabants edelman. Uit akten van 1417 en 1432 blijkt, dat haar man feite als ambachtsheer optrad. Nog tijdens haar leven verkocht Magriete de ambachtsheerlijkheid Raamsdonk aan Godschalk Oom. Philips, hertog van Bourgondi en graaf van Holland, gaf in 1435 Raamsdonk met (water)molen en visserij aan deze Godschalk Oom. Oom werd in Raamsdonk opgevolgd door zijn zoon Jan Oom. Deze werd in 1463 met Raamsdonk beleend. In 1474 verkocht Jan Oom het ambacht aan Philips van Spangen. Deze Philips bezat eveneens de hoge ambachtheerlijkheid van 's-Gravenmoer en Hendrik Luijtenambacht. In 1469 verkocht hij Hendrik Luijtenambacht aan de ambachtsheer van Capelle en in 1479 's-Gravenmoer en Raamsdonk aan Cornelis van Bruheze. Toen deze Cornelis van Bruheze zijn einde voelde naderen, vroeg hij aan Philips de Schone octrooi (het recht) om naar eigen goeddunken over zijn leengoederen te mogen beschikken. Hij wilde niet, dat zijn goederen aan de oudste zoon kwamen. Ook zijn andere kinderen moesten in de erfenis delen. Philips de Schone stond dit toe. Eind december 1502 trof Cornelis van Bruheze zijn beschikkingen. kort daarop stierf hij. Op 26 april 1503 werd zijn jongere zoon Anthonis van Bruheze met de ambachtsheerlijkheid van Raamsdonk beleend, maar op 4 mei 1503, dus enkele dagen later, kwam Raamsdonk aan diens broer Hendrick. Over deze opeenvolging van ambachtsheren tast men in het duister. Hendrick van Bruheze overleed op Paasavond 1538. De ambachtsheerlijkheid van Raamsdonk was een rechtleen en kon dus niet zonder meer overgaan op een vrouw. Hendrick had echter maar dochters. De ambachtsheerlijkheid verviel aan Keizer Karel V als graaf van Holland en werd niet weer in leen uitgegeven.

Raamsdonk heeft vanaf het midden der 14e eeuw tot het einde der 15e eeuw veel te verduren gehad van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Maar niet minder overlast had Raamsdonk van de soldatentroepen, die de naburige vestingstad Geertruidenberg, de oudste stad van Nederland, belegerden: Spanjaarden, Fransen en Hollanders. In april 1593 kwam Maurits met zijn troepen en belegerde Geertruidenberg. Deze belegering duurde drie maanden. Gedurende deze belegering marcheerden zijn soldaten door Raamsdonk. Toen Maurits vertrok, nam hij de klok uit de Dorpse kerktoren mee en schonk die aan Willemstad. Toen schreef een oude man in de boeken van de kerk: "Ende Mauringh bij sijne aftocht nam meede de brons klok uitten toren...".

Bron: De Koppelpaarden

Generatie I

I-a

Adriaen [de Bot].

Adriaen is getrouwd met [onbekend]. Zij is later hertrouwd met Adriaen [van Gouriaen] (volgt onder Raamsdonk 3).

Op 20 november 1647 procureren Aert Cornelissen, Adriaen Cornelissen, Huijbert Cornelisen en Adriaen Cleijssen als man en voogd van Christina Cornelissen. Zij geven volmacht aan hun nicht Adriaentken Nicolasedr, gehuwd met Jacob Visch, om de nagelaten goederen van Anna Adriaensen van Gouriaen te delen, te schiften en te Transporteren.

Anna Adriaensen wordt in de akte de halve moeijken van de comparanten genoemd, langs de kant van de vader van Adriaentken.

Hieruit valt op te maken dat we met twee huwelijken te maken hebben en waarschijnlijk in de volgende volgorde:

De gezamelijke onbekende moeder huwt eerst met Adriaen [de Bot], waaruit te minste n zoon Cornelis Adriaens (geboren rond 1585). Zijn eerste 2 kinderen zijn vr 1607 gedoopt. Hij zal dus de oudste zijn. De moeder huwt voor de tweede keer met Adriaen [van Gouriaen], waaruit tenminste 2 kinderen: Anna Adriaens en Nicolaes Adriaens. Het eerste kind dat Nicolaes laat dopen is in 1617 en zal dus jonger zijn dan zijn halfbroer Cornelis Adriaens.

Onder de latere dopen van de beide halfbroers zien we dat ze regelmatig bij elkaar als doopgetuigen optreden.

Zie verder bij van Gouriaen

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaenszn [de Bot], geboren rond 1585, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Cornelis Adriaenszn [de Bot], geboren rond 1585, overleden vr 22 december 1626.

Cornelis is getrouwd met Margaretha Arnoldsdr, geboren vr 1590, overleden na 27 februari 1649, dochter van Arnold Maartenszn en Juetke Maartensdr.

De persoonsnaam Cornelis volgt uit de patroniemen van Arnold/Arnoud en Huibert die volgens de doopinschrijvingen duidelijk broers van elkaar zijn. Volgens het repertorium traden zij elk in 1632 zelfstandig op en zijn derhalve beide voor 1607 geboren. Bij Huibert werd eveneens vermeld dat hij broers (onder andere Arnold) en zusters heeft.

Naast beide broers is Christina "Steijntgen" Cornelisdr zeker een zuster, aangezien zij en de broers en aangetrouwde verwanten onderling bij de dopen van de kinderen vermeld worden.

Ook een zekere Adriaen (niet te verwarren met Arnold, hoewel later de naam Aert zowel op Adriaen als op Arnold van toepassing kan zijn) Corneliszn en zijn vrouw Anthonia "Teuntgen" Dircksdr zien we regelmatig verschijnen in dezelfde relaties. Ook hem kunnen we plaatsen onder hetzelfde geslacht. Temeer omdat hij als enige in aanmerking komt als voorgeslacht van Cornelis Adriaenszn de Bot (blijkbaar zijn zoon), gehuwd met Petronella Cornelisdr Domen.

Beide broers werden, zoals eerder vermeld, in het repertorium voor elk voor de helft van 3 morgen, En deel afkomstig na het overlijden van hun moeder die er lijftocht op had, en het ander deel voor de minderjarige kinderen van Maarten Arnoldszn. Hieruit kan opgemaakt worden dat Cornelis getrouwd was met een zuster van deze Maarten. Onder de doopgetuigen van zijn kinderen komen inderdaad 2 vrouwen naar voren: Maria en Margaretha Arnoldsdr (Aerden). In het doopregister van Oosterhout zien we 2 dopen (Adriaen en Maria) van een zekere Cornelis Adriaenszn en Margaretha Arnoldsdr, ongetwijfeld de ouders van de hierondergenoemde kinderen.

Zie verder de aantekeningen over het repertorium en de naaste familieleden van Maarten Arnoldszn

Margaretha "Grietken" Aerden:

 • 11-05-1622: doopgetuige voor Arnold, zoon van haar broer Maarten Arnoldszn en Cornelia Hubertsdr, samen met Hubertus Joannis.

 • **-01-1626: Verkoop door Meerten Aerden mede namens zijn zus Grietken Aerden aan Pieter Jansen Nobel.

 • 22-12-1626: Peter Thomaszn, secretaris, is voogd van Grietken Aerden.

 • 13-04-1629: Verkoop door Merten Aerden aan Aert Cornelisz t.b.v. Grietken Aerden zijn moeder, zus van Merten.

  Bron: Raamsdonk, RA60, folio 155r, transcriptie door J van den Berg.

 • 27-02-1649: Grietken Aerden wordt vermeld voor ' binnen delle, gemeen met wed Thonis Janss ? en cooperse, aengecomen van Adriaen Michiel Jacobs z , schout S'moer'

 • 05-01-1653: Als kinderen van Grietken Aerden worden vermeld: Arien Claessen x Steijnken Corneliss, Aert Corneliss, Huijbert Corneliss en Adriaen Corneliss.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus "Aert" de Bot, geboren vr 1607, volgt onder III-a

 2. Huibert Corneliszn de Bodt, geboren vr 1607, volgt onder III-b

 3. Adriaen Corneliszn de Bot, gedoopt te Oosterhout op 16 oktober 1611 (getuigen: Joannes Petri, [tante?] Cornelia Adriani [de Bot?]; moeder niet vermeld), volgt onder III-c

  Getuige: Petri (Petruszn)

  Johannes Petruszn (1611-1629) is doopgetuige voor: Adriaen, gedoopt op 16 oktober 1611, zoon van Cornelis Adriaenszn, samen met Cornelia Adriaensdr; voor Petrus, gedoopt op 29 september 1613, zoon van Adriaen, samen met Elisabeth "Lijsken" Jansdr; Johannes, gedoopt op 2 juli 1617, zoon van Simon Johanneszn van Son en Nicolaa Hubertsdr Broeders, samen met Cornelia Nicolaesdr; voor Petronella, gedoopt op 10 maart 1622, dochter van Simon Johanneszn van Son en Nicolaa Hubertsdr Broeders, samen met Helena "Heijlken" Dircksdr; voor Johannes, gedoopt op 25 november 1629, zoon van Thomas Corneliszn en Dijmpna Petrusdr (waarschijnlijk zijn zus), samen met Hendrica Johannisdr.

  Van Johannes Petruszn zelf zijn verder geen huwelijken of dopen gevonden. Dijmpna Petrusdr is waarschijnlijk zijn zuster. Haar persoonsnaam zien we verschillende keren opduiken in de nakomelingen van Simon Johanneszn van Son, Cornelis de Bot en Maarten Arnoldszn. Dit doet vermoeden dat er in deze of de vorige generatie onderling familiebanden bestaan. Zie bijvoorbeeld ook de vermeldingen van de doopgetuigen bij het vijfde kind, Maria.

  Zijn broer(s) en zuster(s) zijn mogelijk: Adriaen Petruszn, gehuwd met Helena/Catharina Johannesdr (vaak vermeld in relatie tot familie van Son), Dijmpna Petrusdr, gehuwd met Thomas Corneliszn (waarbij in 1628 Cornelis Adriaens genoemd wordt als doopgetuige), en Catharina Petrusdr (vermeld bij Dijmpna). Johannes zelf lijkt met de huidige gegevens de oudste zoon te zijn, of misschien weduwnaar.

 4. Christina "Steijntgen" Cornelisdr de Bot, geboren vr 1615, waarschijnlijk gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 13 mei 1614 (getuigen: Valerius Joannis, Maria Anthonij; vader zonder patroniem; moeder niet vermeld; geen geboorteplaats vermeld), volgt onder III-d

 5. Maria Cornelisdr de Bot, gedoopt te Oosterhout op 14 mei 1617 (getuigen: Simons Johannis [van Son]Mechteldis Johannis [van Son]), jong overleden (wordt niet vermeld in 1653).

  Getuige: van Son

  De relatie tot de familie van Son in deze periode (1617) is nog niet duidelijk. Over het algemeen vinden we onder de doopgetuigen (aangetrouwde) ooms en tantes. Misschien is dat een aanwijzing? Zie voor verder commentaar bij kind 3, Adriaen.

Lenen in de Gooijpoort

59. [66 morgen land genaamd 'de Gooijpoort' verdeeld in] [1] Een weer land in Munsterkerk, west: Maarten Pietersz., oost: erven Maas Gerardsz.; [2] een weer aldaar, genaamd Bredeweer, west: erven Maas Gerardsz., oost: Andries Arnoutsz.; [3] twee weren aldaar, genaamd Groot- en Klein Cuymken, aaneen, west: erven Andries Arnoutsz., oost: erven Herman Jansz.

Het leen is gesplitst in A, B en C:

De lenen A, B en C zijn samengevoegd en gesplitst in D, E, F, G, H, I en J:

59 G. 3 morgen in 6 morgen, gemeen met Adriaan Adriaanszn Tolingen.

Het leen G is gesplitst in K en L:

59 K. 1 1/2 morgen in 6 morgen, gemeen met kinderen Maarten Aerden.

59 L. 1 1/2 morgen in 6 morgen.

De lenen K en L zijn verenigd tot G:

Fragment van de verkavelingskaart uit 1669
Fragment van de verkavelingskaart uit 1669. Het betreft de Goeijpoort.

Bron: "Repertorium op de lenen van de hofstede Dussen 1356-1671", door J.C. Kort (Ons Voorgeslacht, 1978, pagina 379-380). Kaart: Ton Lensvelt.

Generatie III

III-a

Arnoldus "Aert" Corneliszn de Bot, geboren vr 1607, overleden na 15 januari 1671, zoon van Cornelis Adriaenszn [de Bot] (zie II-a) en Margaretha Arnoldsdr.

 • 13-04-1629: Verkoop door Merten Aerden aan Aert Cornelisz tbv tbv Grietken Aerden zijn moeder, zus van Merten.

  Bron: Raamsdonk, RA60, folio 155r, transcriptie door J van den Berg.

 • 05-09-1656: Doopgetuige voor zijn neef Cornelis Huibertszn de Bodt, zoon van Huibert Corneliszn de Bodt en Willemke Schoenmakers.

 • 15-01-1671: 1Doopgetuige voor zijn kleinzoon Adrianus Corneliszn de Bot, zoon van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Adriaensdr Knaap.

Aert is getrouwd vr 1638 met Elisabeth "Lijsken" Aerden, overleden vr 6 februari 1680.

1668 - 19 mei - Doopgetuige voor haar kleinzoon Aert Corneliszn de Bot, zoon van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Adriaensdr Knaap.

1680 - 7 februari - (transport) Gifte tusschen de kinderen van Lesken Aerden zaliger en mr. Adriaen Conincx. Comp. Cornelis [Aertszn de Both], Neeltgen [Aertsdr de Both] ende Aert Aertsz de Both, item Cleijs Huijberde Cloot weduwnaar van Dingena Aertsz de Both, voor sijn selven en als vader en toesiender van zijn onmondig kint, genoemt Pieternella Cleijs, Jan Commeren in houwelijk hebbende Maeijken Aertsz de Both, Cornelis van Os, man ende voocht van Adriana Aertsz de Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Aerdtnoldus Aertszn de Bot, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 4 september 1639 (getuigen: Stijnken Cornelissen, Adrianus Cornelissen), jong overleden.

 2. Cornelis Aertszn de Bot, geboren vr 1643, volgt onder IV-a

 3. Dimpna/Digna Aerdsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 25 januari 1643 (getuigen: Adrianus Cornelisen, Elisabeth Arisen), volgt onder IV-b

 4. Jacoba Aertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 18 februari 1646 (getuigen: Adrianus Cornelij i.p.v. Cornelius Stephanij, Margarita Sijmons [van Son]).

 5. Aert Aertszn de Both, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 6 oktober 1652 (getuigen: Theuntien Diercken), volgt onder IV-c

 6. Adriana Aertsdr.

  Adriana is getrouwd met Cornelis van Os.

 7. Maeijken Aertsdr, volgt onder IV-d

 8. Cornelia "Neeltien" Aertsdr, volgt onder IV-e

III-b

Huibert Corneliszn de Bodt, geboren vr 1607, overleden vr 15 februari 1694, zoon van Cornelis Adriaenszn [de Bot] (zie II-a) en Margaretha Arnoldsdr.

Huibert is getrouwd op 25 april 1652 met Willemke Hendricksdr Schoenmakers, geboren te Waspik, overleden vr 12 januari 1678, dochter van Hendrick Aertszn Schoenmakers en Anneke Jochemsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Margriet Huibertsdr de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 12 februari 1653 (getuigen: Steijntie [Cornelisdr] Ariaens Claessen huijsvrou).

 2. Henricus Huibertszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 6 februari 1654 (getuigen: [tante] Anna Henrici [Schoenmakers] uxor [=echtgenote van] Joannis Roelandi).
  Vernoemd naar moeders vader.

  1683 - 18 november - Mogelijk doopgetuige voor zijn neef Hubertus Corneliszn de Bodt, zoon van Cornelis Huibertszn de Bodt en Maria Huibertsdr de Heer.

 3. Cornelis Huibertszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 5 september 1656 (getuigen: [oom] Adriaen Cornelissen [de Bot]), volgt onder IV-f
  Vernoemd naar vaders vader.

 4. Adrianus Huibertszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 23 januari 1659 (getuigen: [oom] Adrianus Cornelissen [de Bot], Aleijdis Melchioris), volgt onder IV-g

III-c

Adriaen Corneliszn de Bot, gedoopt te Oosterhout op 16 oktober 1611, zoon van Cornelis Adriaenszn [de Bot] (zie II-a) en Margaretha Arnoldsdr.

Adriaan is getrouwd (ondertrouwd te Oosterhout op 30 maart 1646 (getuigen: Joanna Rijendam, Neleken Jacobs)) met Anthonia "Teuntgen" Dircksdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaenszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Oosterhout op 6 mei 1646 (getuigen: [oom] Adrianus [=Arnoldus] Cornelissen [de Bot], Elisabeth Aerden [zijn vrouw]), volgt onder IV-h

 2. mogelijk Maria [Adriaensdr] de Bot (de Boedt), vermeld als doopgetuige (1699).

 3. mogelijk Jan [Adriaenszn] de Bot, vermeld als doopgetuige (1706).

III-d

Christina "Steijntgen" Cornelisdr [de Bot], geboren vr 1615, waarschijnlijk gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 13 mei 1614, dochter van Cornelis Adriaenszn [de Bot] (zie II-a) en Margaretha Arnoldsdr.

Christina is getrouwd met Adriaen Claeszn Nobel, geboren te Raamsdonk, overleden vr 7 jul 1667, zoon van Nicolaas Janszn Nobel en Peeterken Adriaansdr Conincx.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 15 aug 1632 (getuigen: Elizabetha Arnoldi), vermoedelijk overleden op jonge leeftijd.

 2. Nicolaus "Claes" Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 25 jan 1636 (getuigen: Huijbert Cornelissen per proc.Joannes Ariaansen en Mariken Jans), overleden vr 5 februari 1680.

  Claes is getrouwd met Adriaantje Dingemans.

  Gezien de doopgetuigen van de kinderen van Maria heeft zij geen broers en/of zussen. In RA .. folio ... zijn Claes en Adraientje overleden en is er een kind overgebleven. Vrij waarschijnlijk dat dat deze Maria is.

 3. Cornelis Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 7 augustus 1639 (getuigen: Peter Jansen Nobel en Grietken Aerden), overleden vr 5 februari 1680.

 4. Johannes Nobel, geboren te Raamsdonk (geadopteerd), gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 21 oktober 1640 (getuigen: Joost Peters Nobel en Cornelia Jans Nobel)

 5. Maria Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 20 maart 1643 (getuigen: Lijsbeth Claes Nobels).

 6. Judoca Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 28 augustus 1644 (getuigen: Adrianus Arisen en Elisabetha Arden), begraven te Raamsdonk op 30 januari 1735.

  Judoca is getrouwd te Waspik op 6 maart 1678 met Jan Seegers Buijs, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 18 december 1644 (getuigen: Neeltien Peters), zoon van Seeger Cornelis Buijs en Maijke Jans.

 7. Elisabeth Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 8 april 1646 (getuigen: Adrianus Adriani en Quirina Nicolai), overleden vr 5 februari 1680.

 8. Anna Nobel, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 15 september 1647 (getuigen: Hubertus Cornelissen en Quirina Nobel).

  Anna is getrouwd met Adriaen Fransen.

 9. Adriana Nobel, geboren te Raamsdonk.

 10. Cornelia Nobel, geboren te Raamsdonk.

Generatie IV

IV-a

Cornelis Aertszn de Bot, bakker, geboren vr 1643, overleden vr 4 februari 1694, zoon van Aert de Bot (zie III-a) en Lesken Aerden.

14 juni 1675: Cornelis Aerde de Bot treedt op, samen met Aert Cornelisse de Jongh, als getuige bij het huwelijk van Simon Gerritsen Lentsvelt en Jenneke Mateuse Volders. Simon trouwt later met Judith Jansen van Dijck waarvan hun kinderen later te Dussen trouwen, onder andere hun zoon Walterus, gedoopt te Dussen op 29 oktober 1662. Simon Gerritszn van Lentsvelt is de zoon van Gerrit Janszn van Lensvelt en Bastiaantje Woutersdr.

Een Anna de Bot uit Dussen trouwt in 1724 met een Johannes van Lensvelt waarvan zijn afkomst nog onbekend is. Bij n van hun kinderen is een zekere Simon van Lansvelt, met zijn vrouw Petronella de Swart, dooptgetuige (1727). Bij een ander kind een zekere Walterus Lensvelt en Bastiaantje Lensvelt (1731), zeer waarschijnlijk vader (zoon van eerder genoemde Simon) en dochter.

Cornelis is getrouwd vr of rond 1661 met Eyken Adriaensdr Knaap, dochter van Adriaen Janszn Cnaep en Adriaentje Woutersdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Aert Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruijdenberg op 5 maart 1662 (getuigen: [tante] Neeltien Aerden [de Bot]), jong overleden.

 2. Maria Cornelisdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruijdenberg op 9 december 1663 (getuigen: [tante] Neeltien Aerden [de Bot]), jong overleden.

 3. Aert Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruijdenberg op 14 december 1665 (getuigen: Maria Aerden), jong overleden.

 4. Aert Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruijdenberg op 19 mei 1668 (getuigen: [grootmoeder] Lijsken Aerden).

 5. Adrianus Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Geertruijdenberg op 15 januari 1671 (getuigen: [grootvader] Adriaen Cornelissen [de Bot], Maijken), volgt onder V-a

 6. Adriana Cornelisse de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Oosterhout (katholiek) op 28 februari 1672 (getuigen: [oom] Aert Aertssen [de Both?], Maria Aerden), jong overleden.

 7. Maria Cornelisdr de Bot, gedoopt (hervormd) te Raamsdonk op 8 januari 1674 (getuigen: [oom] Aert Aertsen [de Both?], Adriaentgen Aerden).

 8. Adriana Cornelisdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 26 juni 1676 (getuigen: Maijken Aerden).

 9. Elisabeth Cornelisdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 24 juni 1679 (getuigen: [tante] Neeltien Aerden [de Bot]).

 10. Hubertus Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 december 1680 (getuigen: Cornelis Huiberden), volgt onder V-b

IV-b

Claes Huiberszn Cloot Zeilmanszn, overleden te Waspik vr 7 februari 1680, zoon van Huibert Janszn Cloot en Lesken Niclaes Nobel.

Claes is getrouwd (1) te Geertruidenberg op 24 juni 1671 met Dimpna/Digna Aerdsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 25 januari 1643, overleden vr 25 februari 1681, dochter van Aert de Bot (zie III-a) en Lesken Aerden.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Claesdr, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 21 maart 1672 (getuigen: Joannes Huijberden, Joanna Huberti).

 2. Maria Claesdr, gedoopt te Waspik op 21 maart 1674 (getuigen: Jenneken Huijberden), overleden vr 7 februari 1680.

 3. Adrianus Claesdr, gedoopt te Waspik op 8 november 1675 (getuigen: Anna Adriaensen), overleden vr 7 februari 1680.

Claes is getrouwd (2) te Waspik op 30 januari 1682 met Adriana Aerdsdr Ackermans, gedoopt te Oosterhout op 1 december 1659 (getuigen: Cornelis Willems Pharao, Maria Aerden per proc. Janneken Jens), dochter van Arnoldus Thomaszn Ackermans en Anthonia Sijmonsdr Anthonius. Adriana is later ondertrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 29 november 1705 met Peter Staaszn Visscher, zoon van Staes.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te waspik op 28 september 1682 (getuigen: Aert Teunisse, Clijske Claesen), overleden te Waspik op 9 november 1704.

 2. Antonia Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 april 1687 (getuigen: Petronelli Nicolai).

 3. Antonius Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 16 juni 1688 (getuigen: Dinghen Aerden), jong overleden.

 4. Antonius Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 16 november 1690 (getuigen: Maria Arnoldi Ackermans), begraven te Raamsdonk op 22 maart 1722.

  Antonius is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 11 februari 1720 (ondertrouwd aldaar op 27 januari 1720) met Antonia Snijders, gedoopt te Waspik op 4 december 1695 (getuigen: Maria Petri van de Water), dochter van Petrus Mathiaszn Snijders en Anna Huiberdsdr van Strien. Antonia is later hertrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 17 februari 1726 (ondertrouwd aldaar op 2 februari 1726) met Hendrik van Breugel.

 5. Elisabeth Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 13 september (getuigen: Adriana Jans i.p.v. Joannes Huberti Zijlmans).

  Elisabeth is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 9 april 1719 (ondertrouwd aldaar op 18 maart 1719) met Mathias Snijders, gedoopt te Waspik op 11 februari 1694 (getuigen: Anna Cornelii Vermeulen), zoon van Petrus Mathiaszn Snijders en Anna Huiberdsdr van Strien.

 6. Petrus Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 15 juli 1696 (getuigen: Petronella Joannis Cloot), overleden aldaar op 5 augustus 1702.

 7. Dimpna Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 11 maart 1699 (getuigen: Petronella Ariens), overleden aldaar op 6 januari 1703.

IV-c

Aert Aertszn de Both, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 6 oktober 1652, zoon van Aert de Bot (zie III-a) en Lesken Aerden.

1672 - 28 februari - Mogelijk doopgetuige voor zijn nicht Adriana Cornelisse de Bot, dochter van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Adriaensdr Knaap.

1674 - 8 januari - Mogelijk doopgetuige voor zijn nicht Maria Cornelisdr de Bot, dochter van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Adriaensdr Knaap.

Aert is getrouwd te Waspik op 24 mei 1683 met Cornelia Teunisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Aertsdr de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 4 augustus 1684 (getuigen: Ida Ariens).

 2. Antonius Aertszn de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 november 1686 (getuigen: Jenneke Cornelis, [oom] Jan Teunisse), volgt onder V-c

 3. Dijmphna Aertsdr de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 21 november 1689 (getuigen: Dijmpna Cornelis van Son).

 4. Elisabeth Aertsdr de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 24 januari 1694 (getuigen: Joanna Cornelli i.p.v. Petronella Nicolai).

IV-d

Maeijken Aertsdr (de Bot), dochter van Aert de Bot (zie III-a) en Lesken Aerden.

Maeijken is getrouwd (ondertrouwd te Geertruidenberg op 19 februari 1662) met Jan Commerszn.

1674 - Jan Commeren met vrouw en 2 kinderen, is een arm roijschuijte voeder.

Bron: Huizenlijst.

1680 - Jan Commeren, zijn vrouw en 5 kinderen, een schipperskneght leeft in grootte armoede en is arm.

Bron: Huizenlijst.

Uit dit huwelijk:

 1. Commer Janszn, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 13 mei 1662 (getuigen: [tante] Willemken Hendrickx [Schoenmakers]). Vernoemd naar vaders vader.

 2. Margaretha Jansdr, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 30 maart 1664 (getuigen: [tante] Neeltien Aerden [de Bot]).

 3. Franciscus Janszn, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 12 september 1667 (getuigen: [tante] Willemken Henderickx [Schoenmakers]).

 4. Catharina Jansdr; gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 6 juni 1670 (getuigen: [tante] Neeltie Aerden [de Bot]).

 5. Aert Janszn, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 1 augustus 1672 (getuigen: [oom] Cornelis Aerden [de Bot], [tante] Neeltie Aerden [de Bot]). Vernoemd naar moeders vader.

IV-e

Cornelia "Neeltien" Aertsdr (de Bot), dochter van Aert de Bot (zie III-a) en Lesken Aerden.

1662 - 5 maart - Doopgetuige voor haar neef Aert de Bot, zoon van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Knaap.

1663 - 9 december - Doopgetuige voor haar nicht Maria de Bot, dochter van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Knaap.

1664 - 30 maart - Doopgetuige voor haar nicht Margaretha Jansdr, dochter van Johannes Commerszn en Maijken Aertsdr de Bot.

1670 - 6 juni - Doopgetuige voor haar nicht Catharina Jansdr, dochter van Johannes Commerszn en Maijken Aertsdr de Bot.

1672 - 1 augustus - Doopgetuige voor haar neef Aert Janszn, zoon van Johannes Commerszn en Maijken Aertsdr de Bot.

1679 - 24 juni - Doopgetuige voor haar nicht Elisabeth de Bot, dochter van Cornelis Aertszn de Bot en Eyken Knaap.
 

Cornelia is getrouwd met Joannes Gerardszn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jansdr, gedoopt (katholiek) te Geertruidenberg op 21 augustus 1661 (getuigen: [tante] Eyken Ariens [Knaap] uxor Cornelij Aerden [de Bot]), vermeld als doopgetuige (1699, voor kind van Cornelis Adriaenszn de Bot).

 2. Mogelijk Hubertus Janszn, vermeld als doopgetuige (1692, voor kind van Cornelis Adriaenszn de Bot)

 

IV-f

Cornelis Huibertszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruidenberg op 5 september 1656, zoon van Huibert Corneliszn de Bodt (zie III-b) en Willemke Hendricksdr Schoenmakers.

Henricus is getrouwd rond 1680 met Maria Huibertsdr de Heer, dochter van Hubertus Heeren.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 december 1681 (getuigen: [oom] Adriaen Huijberde de Both, Maria Jans), volgt onder V-d

 2. Hubertus Corneliszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 november 1683 (getuigen: [oom] Adrianus Hujberde [de Bodt?] i.p.v. [oom] Henricus Huijberde [de Bodt?], Judith Ariens i.p.v. Elisabetha Ariens), volgt onder V-e

 3. Adriana Cornelisdr de Bodt, gedoopt te Waspik op 7 juli 1686 (getuigen: [tante] Anna Huijberde), overleden vr 18 augustus 1721.

 4. Sebastianus Corneliszn de Bodt, gedoopt te Waspik op 19 december 1688 (getuigen: Cornelius Geene, [tante] Anna Huijberde), overleden vr 18 augustus 1721.

 5. Joannis Corneliszn de Bodt, gedoopt te Waspik op 11 oktober 1691 (getuigen: Anna Mathiae Nobil), overleden vr 18 augustus 1721.

 6. Elisabeth Cornelisdr de Bodt, gedoopt te Waspik op 3 november 1696 (getuigen: [zus?] Wilhelmina Corneli de Bodt), volgt onder V-f

 7. Maria de Bodt, volgt onder V-g

IV-g

Adrianus Huibertszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Geertruijdenberg op 23 januari 1659, zoon van Huibert Corneliszn de Bodt (zie III-b) en Willemke Hendricksdr Schoenmakers.

29-12-1681 - Doopgetuige voor zijn nicht Wilhelmina de Bodt, dochter van Cornelis Huibertszn de Bodt en Maria Huibertsdr de Heer.

18-11-1683 - Mogelijk doopgetuige voor zijn neef Hubertus Corneliszn de Bodt, zoon van Cornelis Huibertszn de Bodt en Maria Huibertsdr de Heer.

23-12-1684 - Trouwt als jongeman (= eerste huwelijk, 24 jaar) van Raamsdonk.met jongedame (= eerste huwelijk) van Vrachelen.

Adrianus is getrouwd (katholiek, getuigen: Hillebrandus van Werle, Elisabeth Verharen) te Oosterhout op 23 januari 1684 (ondertrouwd aldaar op 23 december 1684) met Maria Michielsen, afkomstig van Vrachelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriaansdr de Bodt, gedoopt te Waspik op 20 november 1684 (getuigen: Pieternella Schoonis), volgt onder V-h

 2. Johanna Adriaansdr de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 8 mei 1690 (getuigen: Cornelia Mateusen [Nobel?]), volgt onder V-i

IV-h

Cornelis Adriaenszn de Bot, [geboren te Raamsdonk, gedoopt te Oosterhout op 6 mei 1646,] mogelijk zoon van Adriaen Corneliszn [de Bot] (zie III-c) en Anthonia Dircksdr.

Cornelis is getrouwd (ondertrouwd te Waspik op 6 mei 1691) met Petronella Cornelisdr Domen.

 • 09-06-1728: Schepenbrief van Raamsdonk. Adriaen en Antonya Cornelisse de Bot dragen op ten behoeve van de Heilige Geest Armen van Raamsdonk het oostelijk 2/3 deel in een stuk land gelegen in en buiten de Westpolder onder Raamsdonk, waarvan het westelijk 1/3 deel reeds eigendom van hun armen is.

  Bron: Archief Tilburg, Dorpsbestuur van Raamsdonk 1317-1813.

 • 06-05-1733: Schepenbrief van Raamsdonk. Adriaen de Bot draagt op ten behoeve van de Heilige Geest Armen van Raamsdonk een stukje land in de Eendrachtspolder aldaar.

  Bron: Archief Tilburg, Dorpsbestuur van Raamsdonk 1317-1813.
   

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 25 januari 1692 (getuigen: Hubertus Janse, [behuwd nicht] Maria Meghilse).

 2. Cornelius de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 18 november 1694 (getuigen: [behuwd nicht] Maria Gilen i.p.v. [tante] Adriana Cornelissen Domen), jong overleden.

 3. Antonia de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 16 oktober 1699 (getuigen: Maria Jans).

 4. Cornelius de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 17 februari 1704 (getuigen: [tante?] Maria de Boedt).

 5. Maria de Bot, gedoopt te Waspik op 25 maart 1706 (getuigen: [oom?] Jan de Bodt).

 6. Cornelia de Bot, gedoopt te Waspik op 1 maart 1711 (getuigen: Petronella Broeders).

Generatie V

V-a

Adrianus Corneliszn de Bot, gedoopt (katholiek) te Geertruijdenberg op 15 januari 1671, overleden te Raamsdonk op 25 november 1733, zoon van Cornelis Aertszn de Bot (zie IV-a) en Eyken Adriaensdr Knaap.

Adrianus is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 25 mei 1704 (ondertrouwd aldaar op 24 april 1704) met Catharina Petersdr "Katelijn" Soethout, geboren rond 1680 (katholiek), overleden te Raamsdonk op 26 januari 1756, dochter van Petrus Soethout en [Maria Jansdr Hoevenaars?].

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 6 juni 1704 (getuigen: Maria Jois i.p.v. Ida Adriani), volgt onder VI-a

 2. Maria Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 20 april 1706 (getuigen: Elisabeth Broeders), jong overleden.

 3. Maria Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 19 juli 1707 (getuigen: Hubertus de Bodt, Maria Jans), jong overleden.

 4. Cornelis Adriaenszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik in maart 1709 (getuigen: Huberta de Boedt), volgt onder VI-b

 5. Petronella Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 31 mei 1710 (getuigen: Maria Jansen).

 6. Petrus Adriaenszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 3 september 1712 (getuigen: Maria Adriaensen Hoevenaers), volgt waarschijnlijk onder VI-c

 7. Maria Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 23 maart 1715 (getuigen: Hubertus de Bodt, Maria Ottiens), jong overleden.

 8. Adriana Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 5 maart 1717 (getuigen: Hubertus de Bodt, Adriana de Bodt).

 9. Maria Adriaensdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 23 februari 1724 (getuige: Catharina de Jongh).

V-b

Susanna Huibertsdr van Raemsdonk, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 17 december 1689 (getuige: Neeltie Jans), begraven te Raamsdonk op 30 augustus 1755, dochter van Hubertus Janszn van Raemsdonk en Margarita Jansdr van der Schans.

Susanna is getrouwd (1, gereformeerd) te Raamsdonk op 22 april 1714 (ondertrouwd aldaar op 7 april 1714) met Johannes Janszn Zeijlmans 'de Jonge', geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 mei 1675 (getuigen: Klaeske Jans), begraven te Raamsdonk op 17 april 1759, zoon van Jan Huibertszn Zeijlmans en Dymphna Jansdr Joiren. Johannes is eerder getrouwd te Raamsdonk op 11 augustus 1699 (ondertrouwd aldaar op 23 mei 1699) met Maria Jacobsdr van der Maede, dochter van Jacob van der Maede en Anna Joosten.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter, levenloos geboren te Raamsdonk op 8 oktober 1715.

 2. kind, levenloos geboren te Raamsdonk op 8 oktober 1715.

 3. Hubertus Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 17 december 1716 (getuigen: Anna Huberti), begraven te Raamsdonk op 23 augustus 1740.

 4. Maria Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 8 april 1719 (getuigen: Anna van Ramsdonck), overleden vr 1 juni 1758.

 5. Dimpna Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 20 april 1723 (getuigen: Adriana Lijtens), overleden te Raamsdonk op 8 november 1723.

 6. Adrianus Zeijlmans, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 17 augustus 1724 (getuigen: Adriana Lijten), overleden op 23 januari 1768.

  Adrianus is getrouwd te Oosterhout op 23 april 1742 (ondertrouwd aldaar op 6 april 1742 en te Raamsdonk) met Maria Monroij, gedoopt te Oosterhout op 11 januari 1721, overleden op 21 september 1793, dochter van Frans Monroy en Geertruij Staessen.

Susanna is getrouwd (2, gereformeerd) te Raamsdonk op 30 maart 1717 (ondertrouwd aldaar op 4 januari 1717) met Hubertus Corneliszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 december 1680, zoon van Cornelis Aertsz de Bot (zie IV-a) en Eyken Adriaensdr Knaap.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Huibertszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 17 februari 1717 (getuigen: Joannes van Ramsdonc en Maria Nobele), volgt onder VI-d

 2. Ida Huibertsdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 27 juli 1718 (getuigen: Catharina Suethout).

 3. Maria Huibertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 13 september 1721 (getuige: Willebrorda van Ramsdonck).

 4. Ida Huibertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 19 februari 1724 (getuigen: Ida de Bot).

 5. Adriana Huibertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 15 januari 1726 (getuige: Willebrorda van Ramsdonck).

 6. Adrianus Huibertszn de Bot, gedoopt te Waspik op 23 april 1729 (getuige: Willebrorda van Ramsdonck).

 7. Arnoldus Huibertszn de Bot, gedoopt te Waspik op 28 mei 1732 (getuige: Willebrorda van Ramsdonck).

V-c

Maria "Mariken" Fransdr Otjens, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 3 juni 1685 (getuigen: Cornelis Otgens, Grietie Cornelisse), dochter van Franciscus Dirckszn Otjens en Adriana Fransdr Brouwers.

Maria is getrouwd (1, gereformeerd) te Raamsdonk op 21 juni 1711 (ondertrouwd aldaar op 4 juni 1711) met Antonius Aertszn de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 november 1686, overleden voor april 1715, zoon van Aert Aertszn de Both (zie IV-c).

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Antoniszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 juli 1712 (getuigen: Cornelis van Son, Adriana Brouwers).

Maria getrouwd (2, gereformeerd) te Raamsdonk op 27 april 1715 (ondertrouwd aldaar op 12 april 1715) met Huijbert Dirckszn Heer, zoon van Dirck Huibertszn Heer en Anneke Tijsdr Nobel.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Heeren, gedoopt te Waspik op 4 september 1716 (getuigen: Joannis Heeren, Anna Nobil).

  Theodorus is getrouwd met Adriana Adriaensdr, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 17 februari 1716 (getuigen: Adriaen de Jongh, Adriana Joachimi i.p.v. Dijmpna Zijlmans), begraven op 20 februari 1805, dochter van Adriaen Jocumszn Bosser en Wilhelmina de Jongh.

 2. Franciscus Heeren, gedoopt te Waspik op 6 februari 1721 (getuigen: Franciscus Ottiens, Adriana Brouwers).

  Franciscus Heeren is getrouwd met Joanna Heeren.

 3. Joannes Heeren, gedoopt te Waspik op 8 augustus 1724 (getuigen: Anna Ottiens).

  Joannes is getrouwd met Maria de Bot.

 4. Matthias Heeren, gedoopt te Waspik op 3 februari 1728 (getuigen: Adriana Lijte i.p.v. Maria Nobil).

 5. Huberta Heeren, gedoopt te Waspik op 13 april 1750.

V-d

Wilhelmina de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 december 1681, dochter van Cornelis Huibertsz de Bodt (zie IV-f) en Maria Huibertsdr de Hee.

Wilhelmina is getrouwd (gereformeerd) (ondertrouwd te Raamsdonk op 7 november 1721 met Marinus Peterszn Smits, woont te Raamsdonk (1721), gedoopt te Waspik op 16 februari 1691 (getuigen: Joannes Marini, Petrus [...], Maria Baes, Elisabeth Gens), zoon van Peter Peterszn Smits en Anna Marinusdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Smits, gedoopt te Waspik op 21 januari 1723 (getuigen: Anna Smits).

V-e

Hubertus Corneliszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 november 1683, overleden vr 30 januari 1732, zoon van Cornelis Huibertsz de Bodt (zie IV-f) en Maria Huibertsdr de Heer.

Hubertus is getrouwd te Waspik (gereformeerd) op 3 maart 1715 (ondertrouwd aldaar op 15 februari 1715) met Maria Cornelisdr de Jongh, gedoopt  te Waspik op 1 februari 1683 (getuigen: Cath Peter Janse, Cornelia Matijse), overleden vr 16 april 1736, dochter van Cornelis Janszn de Jong en Petronilla Aelberts Wijnatsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelus Huibertszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 15 mei 1716 (getuigen: Wilhelmina Cornelii de Bodt), jong overleden.

 2. Cornelis Huibertszn de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 6 november 1717 (getuigen: Helena de Jongh), volgt onder VI-e

 3. Maria Huibertsdr de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 21 september 1720 (getuigen: Maria de Bodt), volgt onder VI-f

 4. Joannes Huibertszn de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 25 december 1722 (getuigen: Alegondis Backer i.p.v. Helena de Jon).

 5. Petronella Huibertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 13 september 1725 (getuigen: Petronella Ottiens), volgt onder VI-g

V-f

Elisabeth Cornelisdr de Bodt, gedoopt te Waspik op 3 november 1696, overleden vr 18 augustus 1721, dochter van Cornelis Huibertsz de Bodt (zie IV-f) en Maria Huibertsdr de Heer.

Elisabeth is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 18 november 1719) met Jacobus Willemszn Sints.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Sints, gedoopt te Waspik op 16 januari 1721 (getuigen: Adriana Aventuer).

V-g

Maria de Bodt, dochter van Cornelis Huibertsz de Bodt (zie IV-f) en Maria Huibertsdr de Heer.

Maria is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 13 augustus 1713 (ondertrouwd aldaar op 7 juli 1713) met Joannes Adriaenszn Bosser, gedoopt te Waspik op 1 maart 1690 (getuigen: Anna Huijberden Heer), zoon van Adriaen Janszn Bosser en Maria Claesdr Klavers.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bossers, gedoopt te Waspik op 12 december 1714 (getuigen: Nicolaus Bossers, Elisabeth de Zeuw).

 2. Cornelius Bossers, gedoopt te Waspik op 26 april 1717 (Hubertus de Bott, Wilhelmina de Bott), begraven op 23 juni 1720.

 3. Maria Bosseren, gedoopt te Waspik op 7 september 1719 (getuigen: Elisabeth de Bodt).

 4. Cornelius Bosseren, gedoopt te Waspik op 22 december 1723 (getuigen: Wilhelmina de Bot), begraven te Raamsdonk op 21 september 1795.

 5. Anna Bosseren, gedoopt te Waspik op 28 februari 1726 (getuigen: Wilhelmina de Bot).

  Anna is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 23 januari 1751) met Jacobus Fijneman, gedoopt te Waspik op 5 april 1724 (getuigen: Maria Timmermans), zoon van Peter Janszn Feijneman en Petronella Jansdr Timmermans.

 6. Nicolaus Bossers, gedoopt te Waspik op 8 november 1729 (getuigen: Maria Bos).

 7. Hubertus Bossers, gedoopt te Waspik op 24 april 1732 (getuigen: Maria de Jongh).

  Hubertus is getrouwd te waspik op 20 november 1757 (ondertrouwd aldaar op 3 november 1757 en te Raamsdonk op 4 november 1757) met Antonia Schouten, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 7 juli 1734 (getuigen: Anna van Raamsdonck), dochter van Hubertus Janszn Schouten en Joanna de Ruijter.

 8. Elizabeth Bossers, gedoopt te waspik op 9 februari 1722 (getuigen: Jacobus Sinx, Maria de Jongh).

  Elizabeth is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 26 augustus 1746) met Wilhelmus Heijblom, gedoopt te Waspik op 21 september 1718 (getuigen: Anna Petri i.p.v. Catharina Heijblom), zoon van Joannes Willemszn Heijblom en Helena Cornelisdr Adriaens.

 

V-h

Wilhelmina Adriaansdr de Bodt, gedoopt te Waspik op 20 november 1684, dochter van Adrianus Huibertsz de Bodt (zie III-g) en Maria Michielsen.

Wilhelmina is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 9 februari 1710 (ondertrouwd aldaar op 25 januari 1710) met Arnoldus Joanszn Riool, geboren te Raamsdonk, zoon van Jan Riool. Arnoldus is eerder getrouwd geweest met Maeijke Gerritsdr de Bruijn, overleden voor 9 februari 1710.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Aardedr Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt te waspik op 1 november 1710.

  Adrianus is getrouwd (gereformeerd) te Waspik op 14 november 1734 (ondertrouwd aldaar op 29 oktober 1734) met Elisabeth Joosten Swartiens, gedoopt te Waspik op 3 maart 1711, dochter van Joost Peterszn Joosten en Petronella Woutersdr Cloot.

 2. Cornelius Aardezn Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 26 juni 1712.

 3. Michael Aardezn Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 2 maart 1714.

 4. Michael Aardezn Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 12 oktober 1715.

  Michael is getrouwd met Maria de Ruijter.

 5. Maria Aardedr Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 12 april 1717.

  Maria is getrouwd met Joannes Corneliszn Vissers, zoon van Cornelis Janszn Vissers van Adriana Antonisdr Ruijter.

 6. Arnoldus Aardezn Riool, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 26 december 1718.

  Arnoldus is getrouwd met Anna Vissers, gedoopt te Waspik op 21 mei 1719 (getuigen: Rumoldus Baudewijn, Cornelia Judoci Vissers), dochter van Cornelis Janszn Vissers van Adriana Antonisdr Ruijter.

 7. Joanna Riool (op basis van Doopgetuigen).

V-i

Johanna Adriaansdr de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 8 mei 1690, begraven te Raamsdonk op 4 juni 1763, dochter van Adrianus Huibertsz de Bodt (zie IV-g) en Maria Michielsen.

Johanna is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 24 december 1713 (ondertrouwd (schepenbank) aldaar op 10 december 1713) met Petrus Adriaenszn van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 3 november 1690, begraven te Raamsdonk op 4 juni 1737, zoon van Adriaan Peterszn van Strien en Margaretha "Grietje" Arnoldsdr Heere.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 22 december 1714 (getuigen: Adrianus Joannis Riool, Joanna Adriana van Strien).

  Adrianus is getrouwd (1) (ondertrouwd te Raamsdonk op 11 september 1744) met Maria Bossers.

  Adrianus is getrouwd (2) (ondertrouwd te Raamsdonk op 2 mei 1749) met Arjaentje Rijcksdr Baas.

  Adrianus is getrouwd (3) (ondertrouwd te aamsdonk op 27 augustus 1756) met Anna Meertensdr van den Nieuwenhuijsen.

 2. Margaretha van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 december 1715 (getuigen: Arnoldus van Strien, Dijmpna Heeren).

  Margaretha is getrouwd met Cornelis Heere.

 3. Hubertus Peterse van Strien, veerman op Geertruidenberg, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 mei 1717 (getuigen: Joannis Riool, Wilhelmina de Bot), begraven te Raamsdonk op 23 augustus 1785.

  Hubertus is getrouwd (1) (ondertrouwd te Raamsdonk op 29 maart 1742) met Anna Buijs.

  Hubertus is getrouwd (2) te Oosterhout op 22 maart 1750 (ondertrouwd aldaar op 6 maart 1750) met Cornelia Cornelisse Nuijten, gedoopt te Oosterhout op 10 maart 1727 (getuigen: Godefridus Sijmen Nuijten, Nicolaa Monrooij i.p.v. Joanna Jansen Cocken), begraven te Raamsdonk op 5 januari 1757, dochter van Cornelis Symen Nuijten en Adriana Jansen Cock.

  Hubertus is getrouwd (3) te Waspik op 4 mei 1760 (ondertrouwd te Raamsdonk op 17 april 1760) met Johanna Otjens.

 4. Maria van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 3 augustus 1718 (getuigen: Maria Sevenaren), overleden te Raamsdonk op 11 december 1718.

 5. Maria van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 14 november 1719 (getuigen: Joanna van Strien), jong overleden.

 6. Cornelius van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 14 mei 1721 (getuigen: Cornelia van Strien), jong overleden.

 7. Huberta van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 23 december 1722 (getuigen: Arnoldus van Strien, Joanna van Strien), overleden te Raamsdonk op 21 december 1762.

  Huberta is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 10 januari 1744) met Antonie van Dongen, gedoopt te Waspik op 29 maart 1718 (getuigen: Maria Joannis Timmermans i.p.v. Helena Pauli Zijlmans), zoon van Petrus Antonisse van Dongen en Adriana Cornelisse van den Heuvel.

 8. Cornelius van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 23 december 1723 (getuigen: Wilhelmina de Bot).

 9. Maria van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 9 december 1725 (getuigen: Wilhelmina de Bot).

  Maria is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 26 juli 1748) met Hubertus Snijders, gedoopt te Waspik op 28 januari 1730 (getuigen: Gertrudis Snijders), zoon van Hubertus Snijders en Maria Ruijter.

 10. Petrus van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 18 december 1726, overleden te Raamsdonk op 3 juni 1727.

 11. Adriana van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 3 mei 1728 (getuigen: Cornelia Bossers).

  Adriana is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 30 mei 1748) met Antonius Heeren, gedoopt te waspik op 26 februari 1716 (getuigen: Dijmpna Petri van de Water), zoon van Cornelis Peterszn Heer en Maria Antonisdr van de Water. Antonis is eerder getrouwd geweest (ondertrouwd te Raamsdonk op 30 maart 1737) met Aletta Cornelisdr Snijders, dochter van Cornelis Snijders en Adriana Scheerders.

 12. Anna van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 8 mei 1730 (getuigen: Wilhelmina de Bot)

 13. Petrus van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 16 juli 1731 (getuigen: Cornelia Bossers).

 14. Johannes van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 25 maart 1734 (getuigen: Margarita van Strien).

Generatie VI

VI-a

Ida Adriaensdr de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 6 juni 1704, dochter van Adriaen Corneliszn Both (zie V-a) en Catharina Petersdr Soethout.

Ida is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 10 januari 1726) met Joannes Corneliszn de Jong, gedoopt te Waspik op 25 augustus 1687 (getuigen: Neeltje Cornelis), zoon van Cornelis Adriaenszn de Jong en Adriana Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Jongh, gedoopt te Waspik op 11 februari 1726 (getuigen: Catharina de Jongh).

 2. Adrianus Janszn de Jongh, gedoopt te Waspik op 10 januari 1728 (getuigen: Adrianus de Bot, Catharina Soethout).

  Adrianus is mogelijk getrouwd met Petronella van Hal.

 3. Arnoldus de Jongh, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 13 januari 1731 (getuigen: Maria de Jongh).

  Arnoldus is getrouwd (gereformeerd) te Waspik op 10 mei 1767 (voor de kerk te Oosterhout op 10 mei 1767, ondertrouwd te Waspik op 24 april 1767) met Adriana Matthijse Kuijl.

 4. Adriana de Jongh, gedoopt te Waspik op 23 december 1732 (getuigen: Adriana de Jongh), overleden vr 20 mei 1826.

  Adriana is getrouwd (voor de kerk) op 17 mei 1759 met Hendrikus van Dongen, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 augustus 1738 (getuigen: Maria Buijs), overleden te Raamsdonk op 20 mei 1826 (moeder vermeld als Dympna de Vries), zoon van Egijdius van Dongen en Dijmpna Nobel.

 5. Catharina de Jongh, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 27 augustus 1735 (getuigen: Catharina de Jongh).

  Catharina is getrouwd (gereformeerd) te Raamsdonk op 10 mei 1761 (voor de kerk te Waspik op 10 mei 1761, ondertrouwd te Raamsdonk op 24 april 1761) met Hubertus van der Sanden, gedoopt te Waspik op 7 oktober 1733 (getuigen: Elizabeth Stockermans), zoon van Jacobus Janszn Petersen en Lucia Stockermans.

 6. Anna Maria de Jongh, gedoopt te Waspik op 27 november 1737 (getuigen: Joanna de Jongh).

  Anna is getrouwd te Waspik op 23 november 1766 (voor de kerk) met Martinus van Onsenoort, gedoopt te Waspik op 14 november 1735 (getuigen: Cornelia van Son), overleden te Raamsdonk op 31 maart 1814, zoon van Henricus van Onsenoort en Elisabeth Petersdr van Son.

  Hun dochter Elisabeth van Onsenoort, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 30 september 1767, is getrouwd te Raamsdonk op 13 mei 1792 (ondertrouwd aldaar op 27 april 1792) met Adrianus Petruszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 21 juni 1760, overleden te Raamsdonk op 23 april 1832, zoon van Petrus Adriaenszn de Bot en Maria Schoenmakers.

 7. Cornelius de Jongh, gedoopt te Waspik op 69 maart 1740 (getuigen: Maria Buijs).

VI-b

Cornelis Adriaenszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik in maart 1709, zoon van Adriaen Corneliszn Both (zie V-a) en Catharina Petersdr Soethout.

Cornelis is getrouwd (ondertrouwd te Raamsdonk op 12 november 1736) met Maria Adriaensdr Buijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Bot, gedoopt te Waspik op 4 augustus 1737 (getuigen: Gertrudis Kuijl), begraven te Raamsdonk op 9 september 1737.

 2. Adrianus de Bot, gedoopt te Waspik op 25 september 1738 (getuigen: Ida de Bot).

 3. Joannes de Bot, gedoopt te Waspik op 9 november 1745 (getuigen: Anna Buijs).

 4. Arnoldus de Bot, gedoopt te Waspik op 15 februari 1748 (getuigen: Maria de Bot), begraven te Raamsdonk op 24 augustus 1750.

 5. Joanna de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 oktober 1750 (getuigen: Getrudis Kuijl), volgt onder VII-a

VI-c

Petrus/Peter Adriaanszn de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 3 september 1712, waarschijnlijk zoon van Adriaen Corneliszn Both (zie V-a) en Catharina Petersdr Soethout.

Na alles afgewogen te hebben is dit de enige mogelijk filiatie met een Petrus Adriaanszn de Bot. Er wordt wel een Willebrorda van Raemsdonck vermeld onder de doopgetuigen die we ook terugvinden onder de doopgetuigen van Hubert Corneliszn de Bot (zie VI-b), maar zijn zoon Adriaan wordt pas in 1729 gedoopt. Wanneer deze Adriaan een zoon Petrus gehad zou hebben dan kan Petrus Adriaanszn nooit trouwen in het jaar 1759. Er zit immers slechts 30 jaar tussen beide gebeurtenissen.

Willebrorda is de moeder van Maria Schoenmaekers, wiens ouders te Raamsdonk ondertrouwen op 14 maart 1721 als Aert [=Arnoldus] Cornelis Schoenmakers en Wilbertje [=Willebrorda] Ariensen van Raemsdonck.

Petrus is getrouwd te Waspik op 20 mei 1759 (ondertrouwd te Raamsdonk op 5 mei 1759) met Maria Schoenmaekers, gedoopt te Waspik op 17 maart 1724 (getuigen: Helena Boogarts, Adrianus van Raamsdonk), dochter van Arnoldus Schoenmakers en Willebrorda Adriaen Jansen. Maria is eerder getrouwd geweest (ondertrouwd te Raamsdonk op 10 november 1752) met Huijbert van Son, gedoopt te Waspik op 30 januari 1697 (getuigen: Barbara de Hartogh, Adrianus de Bruijn), begraven te Raamsdonk op 6 juni 1758, zoon van Antonius Janszn van Son (bakker) en Balduijna Balthazar Versteer.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petruszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 21 juni 1760 (getuigen: Maria de Bot), volgt onder VII-b

 2. Hubertus Petruszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 24 maart 1762 (getuigen: Willebrorda van Raemsdonck), volgt onder VII-c

 3. Catharina Guilielma, gedoopt te Waspik op 11 maart 1766 (getuigen: Adrianus de Jong).

 4. Maria de Bot, gedoopt te Waspik op 7 oktober 1769 (getuigen: Anna Schoenmaeckers).

VI-d

Cornelis Huibertszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 17 februari 1717, overleden tussen 1770 en 15 januari 1795, zoon van Hubertus Corneliszn de Bot (zie IV-b) en Susanna Huibertsdr van Raemsdonk.

Met het huwelijk (1745) wordt hij voluit met patroniem genoemd: Cornelis Huibertsz de Bot. Hij woont dan in Raamsdonk.

In 1753 wordt een huwelijk van Pieternella de Bot en Pieter Tolenaer vermeld. Pieternella is eveneens afkomstig van Raamsdonk. Haar tweede kind in 1755 zal Huibert gedoopt worden met als doopgetuigen: Cornelis de Bot en Jacoba de Bot. Of moeten we dit lezen als Cornelis de Bot en Jacoba van Luttum?

Op 16 november 1776 wordt te Rotterdam een Cornelis de Bot begraven, oud 86 jaar, [geboren rond 1690]. Hij woonde in de Wagestraat. In dezelfde straat woonde ook een zekere Johannes de Bot, gehuwd met Martijntje van Rooijen, die begraven is op 4 november 1782.

Martijntje van Rooijen wordt in 1758 vermeld als doopgetuge voor het kind Johannes de Bot. Ze woont dan in de Langstraat Scheep. Johannes de Bot en Martijntje van Rooijen laten eveneens een zoon Huibert dopen. Deze zoon zal overlijden want ze laten slechts n kind na: Elisabeth, die zal huwen met Gerrit Rijp.

Cornelis is getrouwd (attestatie te Raamsdonk op 20 mei 1745 en ondertrouwd te Rotterdam op 22 mei 1745) met Jacoba van Lottum, woont te Rotterdam (Kaasmarkt, 1795), gedoopt te Waspik op 19 oktober 1718 (getuigen: Hendricus Kivits, Joanna Kivits), overleden (nalatende 2 minderjarige kinderen) te Rotterdam op 15 januari 1795, begraven aldaar op 19 januari 1795, dochter van Hubertus Mattijszn van Lottum en Michieltie Jacobsdr Kivits.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus de Bot, gedoopt [te Raamsdonk?] op 19 april 1750.

 2. Michael de Bott, gedoopt te Waspik op 16 augustus 1752 (getuigen: Huberta van Lottum).

 3. Michael de Bot, woont te Rotterdam (Kaasmart, 1795), gedoopt te Waspik op 24 oktober 1753 (getuigen: Huberta van Lottum), volgt onder VII-d

 4. Johannes/Jan de Bot/Bod, gedoopt te Rotterdam op 4 april 1758 (getuigen: Jacob van Lottum, Martina van Rojen), volgt onder VII-e

 5. kind de Bot, minderjarig (1795), geboren na 1770.

 6. kind de Bot, minderjarig (1795), geboren na 1770.

VI-e

Cornelis Huibertszn de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 6 november 1717, overleden (aangifte door de vrouw van Aalbert Prins) te 's-Gravenmoer op 5 oktober 1779, begraven aldaar op 9 oktober 1779, zoon van Hubertus Corneliszn de Bodt (zie V-e) en Maria Cornelissen de Jongh.

Cornelis is getrouwd (1) (ondertrouwd te Raamsdonk op 15 april 1744) met Maria van Strien, gedoopt (hervormd) te Raamsdonk op 2 maart 1721, dochter van Jan Janszn van Strien en Anneke Gerritsdr Camp.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus de Bot, gedoopt te Waspik op 7 mei 1745 (getuigen: Maria de Bot), volgt waarschijnlijk onder VII-f

Cornelis is getrouwd (2, gereformeerd) te 's-Gravenmoer op 26 oktober 1749 (ondertrouwd aldaar op 10 oktober 1749 en te Raamsdonk op 11 oktober 1749) met Anna Evertse.

1775 - Op 29 november overlijdt Adriaan Adriaan Wervers. De aangifte wordt gedaan door Cornelis de Bot. De begravenis heeft plaatsgevonden op 2 december.

VI-f

Maria Huibertsdr de Bodt, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 21 september 1720, dochter van Hubertus Corneliszn de Bodt (zie V-e) en Maria Cornelissen de Jongh.

Maria is getrouwd te Waspik op 20 februari 1746 (ondertrouwd te Raamsdonk op 4 februari 1746)  met Joannes Hubertszn de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 24 juli 1715 (getuigen: Joanna Lijten), zoon van Hubertus Janszn de Ruijter en Maria Dingemans Otjens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 19 december 1746.

 2. Hubertus de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 2 september 1748.

 3. Maria de Ruijter, gedoopt te Waspik op 24 augustus 1752.

 4. Hubertus "Huibert" de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 22 juni 1754, overleden vr 2 augustus 1828.

  Hubertus is getrouwd met Catharina van Gils, geboren te Oosterhout op 17 oktober 1759, overleden te Raamsdonk op 2 augustus 1828, dochter van Frans van Gils en Anna Maria Krijne.

 5. Joannes de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 17 augustus 1756.

 6. Anna de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 6 oktober 1758, overleden te Raamsdonk op 2 februari 1821.

  Anna is getrouwd (hervormd) te Raamsdonk op 11 oktober 1789 (ondertrouwd aldaar op 25 september 1789) met Antonius Zeijlmans, visser, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 28 januari 1752 (getuigen: Susanna Zijlmans), overleden te Raamsdonk op 12 januari 1823, zoon van Johannes Janszn Zeijlmans en Maria Govertsdr Geriden.

 7. Adrianus de Ruijter, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 28 juli 1761.

  Adrianus is getrouwd (gereformeerd) te Waspik op 27 oktober 1793 (ondertrouwd te Raamsdonk op 10 oktober 1793 en te Waspik op 11 oktober 1793) met Maria Camp, gedoopt te waspik op 2 januari 1759 (getuigen: Aldegondis Clavers), overleden te Raamsdonk op 28 juni 1840, dochter van Cornelius Camp en Joanna Klaver.

VI-g

Petronella Huibertsdr de Bot, gedoopt (katholiek) te Waspik op 13 september 1725 (getuigen: Petronella Ottiens), dochter van Hubertus Corneliszn de Bodt (zie V-e) en Maria Cornelissen de Jongh.

Petronella is mogelijk als Pieternella de Bot getrouwd te Rotterdam op 2 december 1753 (ondertrouwd aldaar op 15 november 1753) met Pieter Tolenaer.

Uit dit huwelijk:

 1. Ludovicus Tolenaer, gedoopt te Rotterdam op 17 maart 1754 (getuigen: Herman Tolenaer, Maria Wallaers).

 2. Hubertus Tolenaer, gedoopt te Rotterdam op 4 mei 1755 (getuigen: Cornelis de Bot, Jacoba de Bot).

Generatie VII

VII-a

Joanna de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 29 oktober 1750, overleden te Raamsdonk op 25 augustus 1825, dochter van Cornelis Adriaenszn de Bot (zie VI-b) en Maria Adriaensdr Buijs.

Joanna is getrouwd (kerkelijk) te Raamsdonk op 21 juni 1772 met Jacobus van den Kieboom, gedoopt te Waspik op 15 november 1740 (getuige: Catharina van den Kieboom i.p.v. Cecilia van Strien), zoon van Franciscus van den Kieboom en Aletta de Meter.

Uit dit huwelijk:

 1. Aldegondis van den Kieboom, geddopt te Waspik op 19 oktober 1773 (getuigen: Maria Teresia van den Kieboom).

 2. Maria van den Kieboom, geboren te Raamdonk, gedoopt te Waspik op 31 oktober 1775 (getuigen: Elisabeth van Lottum), overleden te Raamsdonk op 13 januari 1833.

  Maria is getrouwd te Raamsdonk op 19 mei 1805 (ondertrouwd aldaar op 3 mei 1805) met Joannis Nobile, arbeider, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 17 februari 1777 (getuigen: Petronilla Nobile), zoon van Adrianus Nobel en Gaugerica Maes.

 3. Franciscus van den Kieboom, dienstbode, gedoopt te Waspik op 21 augustus 1778 (getuigen: Anna Maria Biemans), overleden te Raamsdonk op 6 december 1851.

  Franciscus is getrouwd te Raamsdonk op 15 juli 1810 (ondertrouwd aldaar op 29 juni 1810) met Henrica Janse van Strien, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 19 december 1782 (getuigen: Govardina Zijlmans), overleden te Raamsdonk op 12 maart 1812, dochter van Johannes van Strien (zalmsteekvisser) en Cornelia Zeijlmans.

 4. Cornelius van den Kieboom, arbeider, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 14 augustus 1781 (getuigen: Maria de Bod), overleden te Raamsdonk op 24 februari 1825.

  Cornelius is getrouwd te Raamsdonk op 14 september 1806 (ondertrouwd aldaar op 29 augustus 1806) met Anna Jans Jooren, geboren te Made rond 1772, overleden te Raamsdonk op 27 mei 1860, dochter van Jan Joren en Cornelia van Dintere.

 5. Catharina Joanna van den Kieboom, gedoopt te Waspik op 25 februari 1784 (getuigen: Catharina van den Kieboom).

 6. Adrianus van den Kieboom, kleermaker, gedoopt te Waspik op 22 maart 1786 (getuigen: Catharina Heere), overleden te Raamsdonk op 1 maart 1862.

  Adrianus is getrouwd met Maria Josepha Verguld, geboren te Antwerpen (Belgi) rond 1785, overleden te Raamsdonk op 27 mei 1860, dochter van Leonardus Verguld en Theresia van Niel.

 7. Alegundis van den Kiboom, gedoopt te Raamsdonk op 3 april 1789 (getuigen: Maria van den Kiboom).

  Alegundis is getrouwd te Raamsdonk op 24 november 1813 met Paulus Vernimmen, piquer, klompenmaker, metselaar, opziener, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 13 maart 1785 (getuigen: Paulus Benedictus Vernimmen), zoon van Petrus Vernimmen (klompenmaker) en Joanna Snijders.

 8. Joannes Kiboom, klompmaker, arbeider, gedoopt te Raamsdonk op 27 november 1794 (getuigen: Maria Kiboom), overleden aldaar op 22 september 1827.

  Joannes is getrouwd te Raamsdonk op 30 september 1820 met Cornelia de Bruijn, gedoopt te Raamsdonk op 19 december 1795 (getuigen: Joanna de Bruijn), overleden aldaar op 20 februari 1853, dochter van Sigebertus de Bruijn (wagemaker) en Petronilla Camp. Cornelia is later hertrouwd te Raamsdonk op 26 januari 1832 met Michael Muskens, zoon van Adriaan Muskens en Joanna Maria Vermeulen.

VII-b

Adrianus Petruszn de Bot, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 21 juni 1760, overleden te Raamsdonk op 23 april 1832, zoon van Petrus Adriaenszn de Bot (zie VI-c) en Maria Schoenmakers.

Adrianus is getrouwd te Raamsdonk op 13 mei 1792 (ondertrouwd aldaar op 27 april 1792) met zijn achternicht Elisabeth Martinusdr van Onsenoort (Onzenoort), geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 30 september 1767 (getuigen: Adriana van Onsenoort), overleden te Raamsdonk op 14 oktober 1832, dochter van Martinus van Onsenoort en Anna Maria de Jongh.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 19 maart 1793.

 2. Martinus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 9 september 1795 (getuigen: Anna Maria de Jongh), volgt onder VIII-a

 3. Adrianus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk  op 7 oktober 1798 (getuigen: Anna Maria de Jongh), volgt onder VIII-b

 4. Petrus de Bot, arbeider, geboren te Raamsdonk rond 1800, overleden aldaar op 7 maart 1821.

 5. Joannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 26 oktober 1802 (getuigen: Maria Schoenmakers), volgt onder VIII-c

VII-c

Hubertus Petruszn de Bot, arbeider, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Waspik op 24 maart 1762, overleden te Raamsdonk op 26 maart 1814, zoon van Petrus Adriaenszn de Bot (zie VI-c) en Maria Schoenmakers.

Hubertus is getrouwd te Raamsdonk op 13 april 1788 (ondertrouwd aldaar op 28 maart 1788) met Joanna Maes, gedoopt te Waspik op 27 maart 1764 (getuigen: Cornelia Zijlmans, Cornelia van Loon), overleden te Raamsdonk op 1 mei 1844, dochter van Cornelis Janszn Maes en Anna van Loon.

Uit dit huwelijk:

 1. Pitronilla de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 1 augustus 1788 (getuigen: Anna van Loon).

 2. Petrus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 26 maart 1790 (getuigen: Baldina van Son).

 3. Cornelia de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 20 oktober 1791 (getuigen: Adriana Maas).

  Cornelis is getrouwd te Raamsdonk op 21 januari 1830 met Joannes Baptista Adriaensen, geboren te Hoogstraten (Belgi) op 23 juni 1780, zoon van Remisius Adriaensen en Dorothea van Hees.

 4. Adrianus de Bot, arbeider, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 10 maart 1793 (getuigen: Maria Schoenmakers), overleden aldaar op 7 november 1847.

 5. Hubertus de Bot, gedoopt te Raamsdonk op 2 augustus 1796, volgt onder VIII-d

 6. Anna de Bot, werkster, geboren te Raamsdonk rond 1796, overleden aldaar op 12 mei 1857.

 7. Joannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 21 januari 1798 (getuigen: Anna van Loon), jong overleden.

 8. Joannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 22 april 1799 (getuigen: Maria Maas), volgt onder VIII-e

 9. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 21 oktober 1800 getuigen: Maria Maas), jong overleden.

 10. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 19 december 1801 (getuigen: Adriana Maas), jong overleden.

 11. Gerardus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 3 juni 1804 (getuigen: Adriana Maas), volgt onder VIII-f

 12. Marinus de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 6 januari 1806 (getuigen: Maria Maas).

 13. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 24 februari 1807 (getuigen: Cornelia de Bot), jong overleden.

 14. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 24 maart 1808 (getuigen: Cornelia de Bot), volgt onder VIII-g

 15. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 21 september 1809 (getuigen: Cornelia de Bot).

VII-d

Michael de Bot, woont te Rotterdam (Kaasmart, 1795), gedoopt te Waspik op 24 oktober 1753 (getuigen: Huberta van Lottum), overleden (nalatende drie minderjarige kinderen) te Rotterdam op 18 april 1795, begraven aldaar 22 april 1795, zoon van Cornelis Huibertszn de Bot (zie VI-d) en Jacoba van Lottum.

Mogelijk heeft hij een eerder huwelijk gehad, want op 30 november 1786 wordt Cornelia, een kraamkind van Michiel de Bodt, begraven. Een andere Michiel dan in dit gezin is verder niet bekend in Rotterdam.

Michael is getrouwd te Rotterdam op 10 juli 1788 (ondertrouwd aldaar op 21 juni 1788) met Elisabeth van der Made, gedoopt te Rotterdam op 8 juli 1759 (getuigen: Gerardus Dorremans, Geertrudis Obels, Elisabet Tielemans), overleden aldaar op 21 maart 1837, dochter van Cornelius van der Maaden en Joanna Obels.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Bot, woont te Rotterdam (Kaasmart over de Waag, 1791), gedoopt te Rotterdam op 21 mei 1789 (getuigen: [oom] Joannes de Bot, Maria de Bot), overleden aldaar op 28 november 1791.

 2. Joanna Wilhelmina de Bot, gedoopt te Rotterdam op 11 mei 1791 (getuigen: [oom] Petrus van der Made, [oom] Wilhelmus van der Made).

 3. Cornelis de Bot, woont te Rotterdam (Kaasmart onder de Sonnebloem, 1797), gedoopt te Rotterdam op 16 oktober 1792 (getuigen: [oom] Joannes de Bot, [tante] Anna van der Made), overleden aldaar op 30 augustus 1797, begraven aldaar op 1 september 1797.

 4. Joannes de Bot, gedoopt te Rotterdam op 22 oktober 1794 (getuigen: [behuwd oom] Henricus Schey, [oom] Wilhelm van der Made), overleden (21 jaar) te Rotterdam  op 25 mei 1818.

  Hij wordt bij overliden vermeld als 21 jaar en dus geboren tussen mei 1796 en mei 1797. Dit is echter niet mogelijk aangezien zijn vader in april 1795 overleden is! Eventueel zou er een tweede kind met de naam Johannes ten vroegste in juli 1795 en ten laatste in februari 1796 geboren kunnen zijn.

VII-e

Johannes/Jan de Bot/Bod, gedoopt te Rotterdam op 4 april 1758 (getuigen: Jacob van Lottum, Martina van Rojen), overleden aldaar op 10 augustus 1812, zoon van Cornelis Huibertszn de Bot (zie VI-d) en Jacoba van Lottum.

Johannes is getrouwd te Rotterdam op 19 november 1786 (ondertrouwd aldaar op 12 oktober 1786) met Anna (ook: Johanna) van der Made, woont te Rotterdam (Huybrug J365, 1809), gedoopt te Rotterdam op 13 april 1667 (getuigen: Joan Veijg, Anna Vijg), overleden (nalatende 7 minderjarige kinderen) aldaar op 25 juli 1809, begraven aldaar op 27 juli 1809, dochter van Cornelius van der Maaden en Joanna Obels.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Bot, woont te Rotterdam (Kaasmart onder de Witwerker, 1788), gedoopt te Rotterdam op 1 november 1787 (getuigen: [oom] Michael de Bot, Maria de Bot), begraven aldaar op 21 januari 1788.

 2. Cornelis de Bot, woont te Rotterdam (Huijbrug onder Berghuijse, 1789), gedoopt te Rotterdam op 28 december 1788 (getuigen: [behuwd oom] Henricus Schey, [tante] Joanna van der Maden), begraven aldaar op 9 februari 1789.

 3. Jacobus de Bot, gedoopt te Rotterdam op 8 april 1790 (getuigen: [oom] Michael de Bot, [tante] Elisabeth van der Maden).

 4. Joanna Wilhelmina de Bot, gedoopt te Rotterdam op 12 januari 1792 (getuigen: [behuwd oom] Henricus Schey, [oom] Wilhelm van der Maden).

  Joanna is getrouwd te Rotterdam op 21 februari 1816 met Willem de Bly, geboren te Rotterdam rond 1790, zoon van Hermanus de Bly en Willemijntje van Tulpen.

 5. Maria de Bot, gedoopt te Rotterdam op 5 maart 1793 (getuigen: [oom] Michael de Bot, [tante] Elisabeth van der Maden).

  Maria is getrouwd te Rotterdam op 9 juni 1819 met Pieter van Zijl, geboren te Rotterdam rond 1891, overleden aldaar op 3 januari 1876, zoon van Egbert van Zijl en Anna van Wielingen.

 6. Henricus de Bot, gedoopt te Rotterdam op 13 april 1795 (getuigen: [behuwd oom] Henricus Schey, [oom] Wilhelm van der Made).

  Henricus (vermeld als 25 jaar!) is getrouwd te Rotterdam op 23 februari 1825 met Beatrix Kramer, geboren te Delfshaven (Rotterdam) rond 1800, overleden te Rotterdam op 28 maart 1869, dochter van Hendrik Kramer en Alida van Beusekom.

 7. Elisabeth de Bot, gedoopt te Rotterdam op 24 september 1796 (getuigen: [behuwd oom] Wilhelmus Buda, [oom] Henricus van der Made).

 8. Michael de Bot, woont te Rotterdam (Huijbrug, 1799), gedoopt te Rotterdam op 5 oktober 1798 (getuigen: [behuwd oom] Wilhelmus Buda, [oom] Henricus van der Made), overleden aldaar op 3 februari 1799, begraven aldaar op 7 februari 1799.

 9. Wilhelmina de Bot, gedoopt te Rotterdam op 28 november 1799 (getuigen: [behuwd oom] Henricus Schey, [oom] Wilhelm van der Maden).

 10. Levenloos geboren kind in februari 1802.

 11. Cornelia de Bot, gedoopt te Rotterdam op 24 juli 1803 (getuigen: Arnoldus Schey, Cornelia Schey).

VII-f

Huibert de Bot, geboren te 's-Gravenmoer, overleden aldaar op 25 februari 1790 (aangifte door huisvrouw van Aart Hulst), begraven aldaar op 2 maart 1790, waarschijnlijk zoon van Cornelis Huibertszn de Bot (zie VI-e) en Maria van Strien.

Huibert is getrouwd te 's-Gravenmoer op 1 april 1771 (ondertrouwd aldaar op 23 november 1770) met Dingena Anthonisdr Heijbloem, gedoopt (gereformeerd) te 's-Gravenmoer op 20 oktober 1743 (getuigen: Pieternel Heijblom), overleden aldaar op 26 september 1811, dochter van Anthonij Adriaanszn Heijblom en Laurenske Wervers. Dingena is waarschijnlijk eerder getrouwd geweest te 's-Gravenmoer op 3 mei 1761 (ondertrouwd aldaar op 17 april 1761) met Peter Nette.

1771 - Volgens placaat van Hun Hoog.Mog. etc. wegens de ongelijke [katholieke en gereformeerde] Huwelijke alle 6 weken een gebod moeten hebben eer dat de getrouwt werden en hebbe dus op de 25e noverber hun 1e gebod gehadt, den 6 jan. 1771 hun 2e gebod en den 17 gebr hun 3e gebod. En 6 weken daarna (te wete) den 1e april 1771 getrouwt volgende de ordonantie van Hun Hoog.Mog.etc.

1787 - Op 2 juli overlijdt Pieternella Blom, De aangift werd gedaan door Dingena de Bot [=Heijblom]. De begravenis vond plaats op 7 juli.

1787 - Op 1 december overlijdt een dochter van Brouwers. De aangifte wordt gedaan door de vrouw [Dingena Heijblom] van Huijbert de Bot. De begravenis vond plaats op 5 december.

1793 - Op 27 oktober is Dingena Heijblom, weduwe van Huijbert de Bot, doopgetuige voor Johannes Steeven Willem van den Broek.

1800 - Op 3 januari overlijdt Aalbert Prinsen. De aangifte werd gedaan door de weduwe [Dingena Heijblom] van Huibert de Bot. De begravenis vond plaats op 7 januari.

1805 - Op 1 september is Dingena de Bot [=Heijblom], huisvrouw van Huibert de Bot, doopgetuige voor haar kleinzoon Huijbert Adriaan Schep.

1810 - Op 16 september is Dingena de Bot [=Heijblom] doopgetuige voor haar kleindochter Dingena Adriaan Schep.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius de Bot, gedoopt te Waspik op 22 december 1771 (getuigen: Petronilla van de Nieuwenhuijsen), volgt onder VIII-h

 2. Antonetta Huibertsdr de Bodt, geboren te 's-Gravenmoer op 21 november 1773, gedoopt aldaar op 21 november 1773 (getuigen: Jenneke Hijblom), volgt onder VIII-i

 3. Antonius de Bot, gedoopt te Waspik op 20 november 1778 (getuigen: N Groen).

 4. Maria de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 13 februari 1776, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 18 februari 1776 (getuigen: Jenneke Hijblom huisvrouw van Aalbert Prinse), overleden te Waspik op 21 december 1835.

  Maria is getrouwd te 's-Gravenmoer op 6 juli 1803 (getuigen: Johannes Loeff, Adriaan Kanters) (ondertrouwd aldaar op 16 juni 1803) met Arie Aartszn Hulst, geboren te 's-Gravenmoer op 1 september 1774, gedoopt aldaar op 4 september 1774 (getuigen: Anna van Beek huisvrouw van Gerrit Nerrings), zoon van Aart Hulst en Lena Hijblom?.

 5. Anna de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 6 september 1783, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 7 september 1783 (getuigen: Lena Hijblom huisvrouw van Aart Hulst), volgt onder VIII-j

 6. Helena de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 30 oktober 1785, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 4 december 1785 (getuigen: Lena Hijblom huisvrouw van Aart Hulst), volgt onder VIII-k

Generatie VIII

VIII-a

Martinus de Bot, arbeider, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 9 september 1795, overleden te Zijpe op 26 april 1846, zoon van Adrianus Petruszn de Bot (zie VII-b) en Elisabeth van Onsenoort.

Martinus is getrouwd te Oosterhout op 16 mei 1835 met Anna Joosen, geboren te Oosterhout op 5 april 1801, overleden te Raamsdonk op 21 april 1881, dochter van Laurentius Joannes Joosen en Johanna Goverde.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Bot, arbeider, geboren te Raamsdonk op 1 januari 1837, overleden aldaar op 18 mei 1864.

 2. Elisabeth de Bot, geboren te Raamsdonk op 11 juni 1839, overleden aldaar op 9 december 1839.

 3. Laurens de Bot, arbeider, geboren te Raamsdonk op 10 mei 1838, overleden aldaar op 6 februari 1864.

 4. dochter, levenloos geboren te Raamsdonk op 30 september 1841.

VIII-b

Adrianus de Bot, arbeider, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk  op 7 oktober 1798, overleden aldaar op 31 augustus 1876, zoon van Adrianus Petruszn de Bot (zie VII-b) en Elisabeth van Onsenoort.

Adrianus is getrouwd te Raamsdonk op 17 mei 1827 met Joanna van Beeck, gedoopt te Raamsdonk op 25 mei 1800 (getuigen: Huberta van Lottum), overleden te Raamsdonk op 23 september 1832, dochter van Francis van Beeck (timmerman) en Maria de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Bot, geboren te Raamsdonk op 13 november 1828, volgt onder IX-a

 2. Franciscus de Bot, geboren te Raamsdonk op 15 april 1831, overleden aldaar op 21 juni 1843.

VIII-c

Joannes de Bot, arbeider, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 26 oktober 1802, overleden aldaar op 14 juli 1859, zoon van Adrianus Petruszn de Bot (zie VII-b) en Elisabeth van Onsenoort.

Joannes is getrouwd (1) te Raamsdonk op 16 mei 1839 met Elisabetha Besters, gedoopt te Waspik op 25 januari 1805 (getuigen: Gertrudis van den Rijken), overleden te Raamsdonk op 20 maart 1848, dochter van Bernardus Besters en Joanna van den Rijken.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Bot, geboren te Raamsdonk op 18 oktober 1840.

Joannes is getrouwd (2) te Breda op 29 augustus 1850 met Anna Maria Mertens, geboren te Oosterhout rond 1796, overleden te Raamsdonk op 23 juni 1866, dochter van Cornelis Mertens en Maria Willemse.

VIII-d

Hubertus Huibertszn de Bot, vletter, gedoopt te Raamsdonk op 2 augustus 1796, overleden te Heenvliet op 28 september 1854, zoon van Hubertus Petruszn de Bot (zie VII-c) en Joanna Maas.

Hubertus is getrouwd te Raamsdonk op 28 mei 1829 met Jacoba Stael, dienstmeid, gedoopt te Raamsdonk op 9 september 1800, dochter van Adriaan Stael en Antonia Schuurmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Huibertus de Bot, geboren te Raamsdonk op 10 april 1831, volgt onder IX-b

 2. Adriaan de Bot, geboren te Raamsdonk op 16 november 1833, overleden aldaar op 24 december 1847.

 3. Petrus de Bot, geboren te Raamsdonk op 25 april 1838, overleden aldaar op 9 december 1890.

 4. Antonetta de Bot, geboren te Raamsdonk op 31 oktober 1842.

 5. Jacobus de Bot, geboren te Raamsdonk op 6 augustus 1845, volgt onder IX-c

VIII-e

Joannes Hubertuszn de Bot, arbeider, gedoopt te Raamsdonk op 22 april 1799 (katholiek), overleden aldaar op 3 oktober 1868, zoon van Hubertus Petruszn de Bot (zie VII-c) en Joanna Maas.

Joannes is getrouwd te Raamsdonk op 23 april 1829 met Cornelia van Rhijn, geboren te Raamsdonk op 14 november 1800, gedoopt te Raamsdonk op 14 november 1800 (getuigen: Gertrudis Schoute), dochter van Wilhelmus van Reijn (arbeider) en Anna Maria Vissers.

Uit dit huwelijk:

 1. Huberdina de Bot, geboren te Raamsdonk op 27 juni 1831, volgt onder IX-d

 2. Willem de Bot, geboren te Raamsdonk op 21 november 1833, overleden aldaar op 31 oktober 1836.

 3. Johanna de Bot, geboren te Raamsdonk op 10 juni 1835, volgt onder IX-e

 4. Adriana Maria de Bot, geboren te Raamsdonk op 13 april 1837, overleden aldaar op 13 december 1840.

 5. Willem de Bot, geboren te Raamsdonk op 4 augustus 1839; overleden aldaar op 19 oktober 1839.

VIII-f

Gerardus de Bot, arbeider, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 3 juni 1804, overleden aldaar op 20 maart 1875, zoon van Hubertus Petruszn de Bot (zie VII-c) en Joanna Maas.

Gerardus is getrouwd te Raamsdonk op 5 mei 1831 met Petronella Musterd, geboren te Raamsdonk op 27 april 1807, overleden aldaar op 6 maart 1886, dochter van Gerardus Musterd (arbeider) en Lauwerentia de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Bot, geboren te Raamsdonk op 24 december 1832.

  Johanna is getrouwd te Waalwijk op 5 mei 1859 met Antonius Korthout, geboren te Waalwijk op 17 maart 1824, zoon van Thomas Korthout en Maria Duquesnoij.

 2. Gerardus de Bot, geboren te Raamsdonk op 28 november 1834, volgt onder IX-f

 3. Huiberdina de Bot, geboren te Raamsdonk op 21 oktober 1836.

  Huiberdina is getrouwd te Oosterhout op 15 mei 1862 met Antoni Verhulst, geboren te Vlijmen, zoon van Jan Verhulst en Antonia van Iersel.

 4. Laurentia de Bot, geboren te Raamsdonk op 11 december 1838, volgt onder IX-g

 5. Cornelia de Bot, geboren te Raamsdonk op 10 september 1841, overleden aldaar op 9 juli 1855.

 6. Theodorus de Bot, geboren te Raamsdonk op 14 oktober 1843, overleden aldaar op 1 november 1843.

 7. Theodorus de Bot, geboren te Raamsdonk op 22 december 1844, overleden aldaar op 22 maart 1846.

 8. Theodora de Bot, geboren te Raamsdonk op 17 april 1847, volgt onder IX-h

VIII-g

Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Raamsdonk op 24 maart 1808, overleden aldaar op 4 oktober 1881, dochter van Hubertus Petruszn de Bot (zie VII-c) en Joanna Maas.

Maria is getrouwd te Raamsdonk op 21 januari 1830 met Peter van Dongen, schipper, arbeider, tapper, geboren te Dussen op 12 oktober 1800, overleden te Raamsdonk op 16 februari 1865, zoon van Willem van Dongen en Maria van Esch.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Dongen, geboren te Raamsdonk op 29 juli 1830, overleden aldaar op 7 september 1835.

 2. Huibert van Dongen, geboren te Raamsdonk op 4 augustus 1832, overleden (aan boord van de tjalk 'Nooit Gedacht') te 's-Gravendeel op 13 oktober 1832.

 3. Hubertus van Dongen, schipper, hooiweger, koopman, geboren te Terheijden op 25 januari 1834, overleden te Raamsdonk op 19 juli 1892.

  Hubertus is getrouwd te Zevenbergen op 3 mei 1861 met Anna Schoones, geboren te Zevenhuizen rond 1834, overleden te Raamsdonk op 12 mei 1901, dochter van Adriaan Schoones (arbeider) en Adriana de Jong.

 4. Anna Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk op 29 juni 1837, overleden aldaar op 19 mei 1922.

  Anna is getrouwd (1) te Raamsdonk op 28 januari 1867 met Huibert Leijten, metselaar, geboren te Raamsdonk op 2 januari 1836, overleden aldaar op 21 december 1884, zoon van Josephus Lijten (metselaar) en Dijmphna de Jong.

  Anna is getrouwd (2) te Raamsdonk op 17 november 1891 met Jacobus van Loon, koopman, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1850, overleden te Raamsdonk op 9 november 1917, zoon van Sebastiaan van Loon en Adriana de Bie.

 5. Leonardus van Dongen, arbeider, winkelier, geboren te Raamsdonk op 21 december 1838.

  Leonardus is getrouwd (1) te Raamsdonk op 1 juli 1869 met Antonia Heijmans, geboren te Dussen rond 1846, overleden te Raamsdonk op 31 augustus 1878, dochter van Peter Heijmans en Helena van Velthoven.

  Leonardus is getrouwd (2) te Raamsdonk op 23 april 1879 met Adriana Maria Veger, geboren te Dussen, dochter van Nicolaas Veger en Anna Maria de Graaf.

 6. Johanna van Dongen, geboren te Raamsdonk op 7 november 1841, overleden aldaar op 12 juni 1842.

 7. Willem van Dongen, geboren te Raamsdonk op 3 oktober 1843.

 8. Pieter van Dongen, fabrieksarbeider, geboren te Raamsdonk op 28 oktober 1844, overleden aldaar op 10 juni 1927.

  Pieter is getrouwd te Raamsdonk op 3 mei 1875 met Johanna de Nijs, geboren te Waspik rond 1855, overleden te Raamsdonk op 11 augustus 1923, dochter van Gerardus de Nijs (slagter) en Adriana Poppelier.

 9. Johanna van Dongen, geboren te Raamsdonk op 6 maart 1846, overleden aldaar op 28 mei 1926.

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 22 april 1868 met Adrianus Walterus Snijders, koopman, tapper, geboren te Raamsdonk op 19 september 1844, overleden aldaar op 14 februari 1917, zoon van Adrianus Snijders (koopman, bouwman) en Huberta de Cleijn.

 10. Johanna Petronella van Dongen, geboren te Raamsdonk op 16 december 1850, overleden aldaar op 5 april 1911.

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 18 januari 1883 met Wouter Gamers, metselaar, geboren te Vught rond 1854, overleden te Raamsdonk op 17 mei 1905, zoon van Josephus Gamers en Wilhelmina van Beurden.

 11. Anna Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk.

VIII-h

Cornelis de Bot, geboren te 's-Gravenmoer, gedoopt te Waspik op 22 december 1771, overleden aldaar op 2 januari 1803 (aangifte door zijn vrouw Dingena van Os), begraven aldaar op 6 januari 1803, zoon van Huibert de Bot (zie VII-f) en Dingena Anthonisdr Heijbloem.

Cornelis is getrouwd te 's-Gravenmoer op 15 oktober 1798 (ondertrouwd aldaar op 28 september 1798) met Dingena van Os, geboren te 's-Gravenmoer op 8 april 1767, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 12 april 1767, (getuigen:Pieternella van Os huisvrouw van Jan Koene), overleden te 's-Gravenmoer op 16 juli 1839, dochter van Pierre van Os en Elisabeth Barenzee. Dingena is hertrouwd te 's-Gravenmoer op 2 augustus 1812 met Pierre Hijbloem, geboren te 's-Gravenmoer op 29 december 1730, zoon van Adrien Heijboem en Pierette Heijbloem.

1794 - Op 13 april wordt Dingena van Os vermeld als doopgetuige voor Bernardus Johannes Hulst.

1794 - Op 3 juli overlijdt te 's-Gravenmoer de weduwe van Pieter van Os. De aangifte wordt gedaan door haar dochter Dingena van Os. De begravenis heeft plaatsgevonden op 8 juli.

1795 - Op 15 maart wordt Dingena van Os vermeld als doopgetuige voor Adriaan Cornelis Heijbloem.

1797 - Op 23 juli wordt Dingena van Os vermeld als doopgetuige voor Hendrina Samuel Smit.

1807 - Op 29 november wordt Dingena van Os, weduwe van Cornelis Bot, vermeld als doopgetuige van Dingena Jan van Loon.

Uit dit huwelijk:

 1. Huiberdina Cornelisdr de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 12 augustus 1799, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 18 augustus 1799 (getuigen: Antonetta de Bot; ouders niet vermeld), overleden te Dongen op 15 april 1865.

  Huiberdina is getrouwd te 's-Gravenmoer op 3 september 1820 met Hendrik Blom, geboren te 's-Gravenmoer op 5 november 1798, zoon van Cornelis Blom en Maria Kuijpers.

 2. Elizabeth de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 15 april 1802, volgt onder IX-i

VIII-i

Antonetta/Antonia Huijbertsdr de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 21 november 1773, gedoopt aldaar op 21 november 1773, overleden aldaar op 2 december 1813, dochter van Huibert de Bot (zie VII-f) en Dingena Anthonisdr Heijbloem.

Antonetta is getrouwd te 's-Gravenmoer op 9 augustus 1803 (getuigen: Johannes Loeff en Adriaan Kanters) (ondertrouwd aldaar op 22 juli 1803) met Adriaan Jacobus Schep.

Uit dit huwelijk:

 1. Huibert Schep, geboren te 's-Gravenmoer op 28 augustus 1805, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 1 september 1805 (getuigen: Dingena de Bot huisvrouw van Huibert de Bot).

  Huibert is getrouwd te 's-Gravenmoer op 15 mei 1842 met Jacoba Heijblom, geboren te 's-Gravenmoer op 17 september 1815, dochter van Cornelis Heijblom en Anna Faro.

 2. Dingena Schep, geboren te 's-Gravenmoer op 9 september 1810, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 16 september 1810 (getuigen: Dingena de Bot).

  Dingena is getrouwd te 's-Gravenmoer op 4 april 1850 met Georg Hendrik Genuit, geboren te 's-Gravenmoer op 2 juni 1820, zoon van Georg Hendrik Genuit en Meggelina Konings.

VIII-j

Anna de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 6 september 1783, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 7 september 1783, overleden op 2 juni 1854, dochter van Huibert de Bot (zie VII-f) en Dingena Anthonisdr Heijbloem.

Anna is getrouwd te Waspik op 4 mei 1821 met Hermanus van Malsem, geboren te Waspik op 18 maart 1787, zoon van Gijsbert van Malsem en Johanna Hilhers.

Uit dit huwelijk:

 1. Dongena van Malsem, geboren te Waspik op 3 april 1822.

  Dongena is getrouwd te Waspik op 2 juni 1841 met Johannes van Dongen, geboren te Dongen op 2 januari 1819, zoon van Willem van Dongen en Adriana Pharo.

VIII-k

Helena de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 30 oktober 1785, gedoopt (gereformeerd) aldaar op 4 december 1785, overleden te Waspik op 17 juli 1835, dochter van Huibert de Bot (zie VII-f) en Dingena Anthonisdr Heijbloem.

Helena is getrouwd te 's-Gravenmoer op 25 oktober 1812 met Hendrik Hoevenaar, geboren te Waspik op 19 april 1789, zoon van Guillaume Hoevenaar en Pierette Hulst.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Hoevenaren, geboren te Waspik.

  Antonetta is getrouwd (1) te Waspik op 8 november 1844 met Pieter van den Broek, gedoopt (hervormd) te Waspik op 8 december 1805 (getuigen: Jenneke Rijke), zoon van Joannes van den Broek en Cooba Geene.

  Antonetta is getrouwd (2) te Waspik op 29 april 1852 met Marinus van den Broek, gedoopt te Waspik op 22 maart 1801 (getuigen: Jenneke Geene), zoon van Joannes van den Broek en Cooba Geene.

 2. Willem Hoevenaren, geboren te Waspik.

  Willem is getrouwd te 's-Grevelduin-Capelle op 15 september 1842 met Maria Konings, geboren te 's-Grevelduin-Capelle, dochter van Tomas Konings en Adriana Ramstijn.

 3. Dingemanus Hoevenaar, geboren te Waspik.

  Dingemanus is getrouwd (1) te 's-Grevelduin-Capelle op 19 augustus 1841 met Geertje Brand, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, dochter van Pieter Brand en Sija van Beek.

  Dingemanus is getrouwd (2) te Waspik op 16 mei 1855 met Wilhelmina Frederika Smits, geboren te 's-Gravenmoer, dochter van Hendrina Smits.

 4. Simon Hoevenaren, geboren te Waspik op 13 april 1825.

  Simon is getrouwd te Dussen op 13 december 1849 met Antonia Kenniphaas, geboren te Dussen op 25 december 1822, dochter van Willem Keeniphaas en Maria de Bruijn.

Generatie IX

IX-a

Elisabeth de Bot, geboren te Raamsdonk op 13 november 1828, overleden aldaar op 6 april 1862, dochter van Adrianus de Bot (zie VIII-b) en Joanna van Beeck.

Elisabeth is getrouwd te Raamsdonk op 4 augustus 1853 met Marinus Waas, arbeider, geboren te Raamsdonk op 12 september 1827, overleden aldaar op 23 augustus 1902, zoon van Adrianus Waas (arbeider, vletter) en Anna van der Pluijm. Marinus is hertrouwd te Geertruidenberg op 30 september 1864 met Cornelia Kieboom, dochter van Joannes Kiboom (vletschipper, arbeider) en Huberta Snijders.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Waas, arbeider, vletter, geboren te Raamsdonk op 13 september 1854.

  Adriaan is getrouwd te Raamsdonk op 3 juni 1881 met Maria Jacoba Zijlmans, geboren te Raamsdonk op 4 december 1858, overleden te Delfshaven op 21 januari 1922, dochter van Henricus Zijlmans (arbeider) en Dijmphna Joore.

 2. Johanna Adriana Waas, geboren te Raamsdonk op 6 november 1855, overleden aldaar op 22 december 1925.

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 29 mei 1879 met Cornelis Emmen, arbeider, geboren te Raamsdonk op 23 september 1853, overleden aldaar op 12 december 1941, zoon van Adrianus Emme (arbeider) en Petronella van Dongen.

 3. Anna Maria Waas, geboren te Raamsdonk op 9 augustus 1857, overleden aldaar op 27 februari 1858.

 4. Anna Maria Waas, geboren te Raamsdonk op 11 oktober 1858, overleden te Tilburg op 26 mei 1929.

  Anna is getrouwd te Raamsdonk op 22 juni 1881 met Jacobus Johannes van der Loo, fabrieksarbeider, machinist, geboren te Raamsdonk op 9 januari 1858, overleden aldaar op 13 oktober 1918, zoon van Adriaan van der Loo en Joanna Jooren.

 5. Franciscus Cornelis Waas, geboren te Raamsdonk op 26 september 1859, overleden aldaar op 5 december 1859.

 6. Franciscus Cornelis Waas, geboren te Raasdonk op 31 oktober 1860, overleden aldaar op 28 november 1860.

 7. Cornelis Adrianus Waas, kleermaker, geboren te Raamsdonk op 6 december 1861.

  Cornelis is getrouwd te Oosterhout op 21 augustus 1884 met Maria Pietronella Schrauwen, geboren te Oosterhout, dochter van Antonie Schrauwen en Francisca Antonetta Jacoba Baijens.

Tak 1

IX-b

Huibertus de Bot, arbeider, geboren te Raamsdonk op 10 april 1831, overleden te Geertruidenberg op 28 april 1916, zoon van Hubertus Huibertszn de Bot (zie VIII-d) en Jacoba Stael.

Huibertus is getrouwd te Made en Drimmelen op 5 juni 1858 met Cornelia Avontuur, geboren te Made en Drimmelen op 8 oktober 1836, overleden te Raamsdonk op 12 januari 1889, dochter van Adriaan Avontuur en Maria Ligthart.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Bot, geboren te Raamsdonkveer op 15 november 1859, volgt onder X-a

 2. Maria de Bot, geboren te Raamsdonk op 7 maart 1861, volgt onder X-b

 3. Huibert de Bot, geboren te Raamsdonk op 11 november 1862, volgt onder X-c

 4. Adrianus de Bot, geboren te Raamsdonk op 3 november 1864, volgt onder X-d

 5. Johannes Hubertus de Bot, geboren te Raamsdonk op 25 november 1866, volgt onder X-e

 6. Antonetta de Bot, geboren te Raamsdonk op 17 februari 1869, volgt onder X-f

 7. Gerardus de Bot, geboren te Raamsdonk op 26 augustus 1870, volgt onder X-g

 8. Adriana de Bot, geboren te Raamsdonk op 15 maart 1874, volgt onder X-h

 9. Catharina de Bot, geboren te Raamsdonk op 4 juni 1877, volgt onder X-i

 10. levenloos geboren dochter te Raamsdonk op 28 juni 1879.

 11. Cornelia Huberta de Bot, geboren te Raamsdonk op 7 januari 1883.

  Cornelia is getrouwd te Geertruidenberg op 12 augustus 1908 met Jacobus Johannes Schutters, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Ludovicus Schutters en Maria Jacoba Johanna Haak.

 12. Johanna Petronella de Bot, geboren te Raamsdonk op 23 oktober 1872 om 10:00 uur.

  Johanna is getrouwd (1) met Johannes Marinus de Jong, geboren te Klundert rond 1873, zoon van Marinus de Jong en Anna Rijnardus.

  Johanna is getrouwd (2) te Geertruidenberg op 6 augustus 1902 met Bernadus Huisveld, visser, schipper binnenvaart, geboren te Geertruidenberg, verdronken, zoon van Gerrit Huisveld en Johanna Jansse.

Tak 2

IX-c

Jacobus de Bot, schipper, geboren te Raamsdonk op 6 augustus 1845, overleden aldaar op 27 maart 1915, zoon van Hubertus Huibertszn de Bot (zie VIII-d) en Jacoba Stael.

Jacobus is getrouwd te Raamsdonk op 17 augustus 1872 met Wilhelmina Boelaars, geboren te Raamsdonk op 23 november 1844, overleden aldaar op 4 juni 1915, dochter van Huibert Boelaars (arbeider, schipper) en Maria Vissers.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jacoba de Bot, geboren te Raamsdonk op 31 juli 1873, volgt onder X-j

 2. Simon Jacobus de Bot, geboren te Raamsdonk op 3 maart 1877, volgt onder X-k

 3. Hubertus de Bot, timmerman, geboren te Raamsdonk op 2 januari 1879, overleden aldaar op 29 april 1900.

 4. Hendricus de Bot, geboren te Raamsdonk op 8 augustus 1881, volgt onder X-l

 5. Maria Cornelia de Bot, geboren te Raamsdonk op 17 augustus 1883, overleden aldaar op 17 november 1883.

 6. Gerardus de Bot, schipper, geboren te Raamsdonk op 26 november 1884, overleden aldaar op 28 januari 1905.

IX-d

Huberdina de Bot, geboren te Raamsdonk op 27 juni 1831, overleden aldaar op 20 oktober 1870, dochter van Joannes Hubertuszn de Bot (zie VIII-e) en Cornelia van Rhijn.

Huberdina is getrouwd te Raamsdonk op 12 april 1855 met Joannes van de Put, metselaar, geboren te Raamsdonk op 9 april 1831, overleden aldaar op 21 juli 1919, zoon van Wilhelmus van de Put (metselaar) en Maria Nobel (winkelierster).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria van de Put, winkelierster, geboren te Raamsdonk op 6 februari 1856, overleden aldaar op 3 mei 1917.

 2. Joannes van de Put, metselaar, geboren te Raamsdonk op 21 maart 1857.

  Joannes is getrouwd te Raamsdonk op 16 februari 1885 met Maria van der Heijden, geboren te Raamsdonk op 21 november 1849, dochter van Christianus van der Heijden (koperslager) en Jacoba Paap. Maria is eerder getrouwd geweest met Adriaan van Son, zoon van Hubertus van Son (koopman, tapper) en Joanna Maria Smeur.

 3. Wilhelmus van de Put, geboren te Raamsdonk op 12 april 1859, overleden aldaar op 5 mei 1863.

 4. Cornelia Johanna van de Put, geboren te Raamsdonk op 13 juli 1861, overleden aldaar op 7 december 1931.

 5. Jacobus Lambertus van de Put, geboren te Raamsdonk op 22 november 1862, overleden aldaar op 7 juli 1863.

 6. Wilhelmina Maria van de Put, modiste, geboren te Raamsdonk op 9 april 1864, overleden aldaar op 13 november 1933.

 7. Johanna Huiberdina van de Put, geboren te Raamsdonk op 20 maart 1867, overleden aldaar op 11 mei 1943.

 8. Anna Maria van de Put, geboren te Raamsdonk op 20 maart 1867, overleden aldaar op 11 februari 1931.

 9. Wilhelmus van de Put, metselaar, geboren te Raamsdonk op 13 juli 1868, overleden aldaar op 26 februari 1930.

 10. Huberdina van der Put, geboren te Raamsdonk op 20 oktober 1870, overleden aldaar op 20 januari 1893.

IX-e

Johanna de Bot, geboren te Raamsdonk op 10 juni 1835, overleden aldaar op 28 september 1887, dochter van Joannes Hubertuszn de Bot (zie VIII-e) en Cornelia van Rhijn.

Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 25 mei 1864 met Joannes de Ruijter, schipper, geboren te Raamsdonk op 19 december 1831, overleden aldaar op 22 mei 1905, zoon van Joannes de Ruijter (bouwman, vletter, arbeider) en Johanna Snijders.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Ruijter, schipper, geboren te Raamsdonk op 2 maart 1865, overleden aldaar op 26 september 1939.

  Johannes is getrouwd te Raamsdonk op 4 februari 1889 met Elisabeth Henrica Baijens, geboren te Raamsdonk op 11 december 1863, dochter van Johannes Baijens en Cornelia Zijlmans.

 2. Cornelia de Ruijter, geboren te Raamsdonk op 25 april 1866, overleden aldaar op 16 juli 1916.

  Cornelia is getrouwd te Raamsdonk op 20 november 1890 met Hendrik van Vugt, schipper, geboren te Raamsdonk op 12 maart 1863, overleden aldaar op 31 mei 1942, zoon van Antonius van Vugt (rietdekker) en Dijmphna Boelaars.

 3. Johannes de Ruijter, geboren te Raamsdonk op 12 september 1868, overleden aldaar op 25 mei 1970.

 4. Adrianus de Ruijter, geboren te Raamsdonk op 1 april 1870, overleden aldaar op 10 maart 1885.

 5. Hubertus Johannes de Ruiter, geboren te Raamsdonk op 23 mei 1872.

  Hubertus is getrouwd te Raamsdonk op 18 mei 1898 met Cornelia Goudina de Jongh, geboren te Raamsdonk op 12 april 1873, overleden aldaar op 27 juli 1938, dochter van Jacobus de Jongh (schipper) en Hendrika Mulder. Cornelia is later hertrouwd te Raamsdonk op 24 februari 1916 met Johannes Laurentius van Zon, zoon van Wilhelmus Adrianus van Zon (bierbrouwersknecht, dienstknecht, landbouwer) en Johanna Wijdemans.

 6. Johanna Maria de Ruijter, geboren te Raamsdonk op 16 mei 1874, overleden aldaar op 22 juni 1936.

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 27 juli 1899 met Pieter van Leeuwen, herbergier, geboren te Zevenbergen op 24 december 1861, overleden te Raamsdonk op 8 april 1938, zoon van Joannes van Leeuwen (arbeider) en Anna Catharina Adriaanse (dagloonster).

 7. Maria de Ruijter, geboren te Raamsdonk op 12 februari 1878, overleden aldaar op 15 april 1943.

  Maria is getrouwd te Raamsdonk op 26 september 1901 met Gerardus Adrianus van Rooij, geboren te Raamsdonk op 2 november 1875, overleden aldaar op 1 december 1950, zoon van Mathijs van Rooij (dienstknecht) en Johanna Schellekens.

Tak 3

IX-f

Gerardus de Bot, schipper, geboren te Raamsdonk op 28 november 1834, overleden aldaar op 11 oktober 1912, zoon van Gerardus de Bot (zie VIII-f) en Petronella Musterd.

Gerardus is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 9 april 1869 met Margaretha Hooft, geboren te Rotterdam rond 1843, overleden te Raamsdonk op 26 februari 1915, dochter van Gijsbertus Hooft en Maria Stolk.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Johanna de Bot, geboren te Raamsdonk op 9 december 1872, overleden aldaar op 31 januari 1919.

  Petronella is getrouwd te Raamsdonk op 27 januari 1910 met Adrianus Klijs, geboren te Dongen, zoon van Pieter Klijs en Hendrika Catharina Kanters.

 2. Bertha Maria de Bot, geboren te Geertruidenberg rond 1870, volgt onder X-m

 3. Gerardus Petrus de Bot, schipper, geboren te Raamsdonk op 14 september 1871, overleden (vermeld met voornaam Petrus) te Geertruidenberg op 12 december 1890.

 4. Gijsbertus Marinus de Bot, hotelhouder, geboren te Raamsdonk op 16 augustus 1876, overleden aldaar op 27 oktober 1929.

  Gijsbertus is getrouwd te Rotterdam op 11 januari 1905 met Maria Gerdina Verhulst, herbergierster, geboren te Waspik rond 1885, overleden te Geertruidenberg op 26 september 1930, dochter van Rigardus Verhulst (schipper) en Alijda Cornelia de Konink.

 5. dochter, levenloos geboren te Raamsdonk op 16 september 1878.

 6. dochter, levenloos geboren te Raamsdonk op 17 juni 1879.

 7. zoon, levenloos geboren te Raamsdonk op 13 oktober 1880.

 8. zoon, levenloos geboren te Raamsdonk op 2 juli 1882.

 9. zoon, levenloos geboren te Raamsdonk op 2 juli 1882.

 10. zoon, levenloos geboren te Raamsdonk op 9 januari 1885.

IX-g

Laurentia de Bot, geboren te Raamsdonk op 11 december 1838, overleden aldaar op 22 mei 1921, dochter van Gerardus de Bot (zie VIII-f) en Petronella Musterd.

Laurentia is getrouwd te Raamsdonk op 9 juli 1863 met Joannes Vissers, geboren te Raamsdonk op 22 september 1828, overleden aldaar op 17 oktober 1871, zoon van Gerardus Vissers (arbeider, vletter) en Maria Zijlmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes Vissers, schipper, geboren te Raamsdonk op 17 april 1864, overleden aldaar op 24 december 1919.

  Gerardus is getrouwd (1) te Raamsdonk op 23 mei 1901 met Anna Maria Verschuren, geboren te Raamsdonk op 26 juli 1862, overleden aldaar op 20 juni 1917, dochter van Hendrikus Verschuren (arbeider) en Anna Rekkers.

  Gerardus is getrouwd (2) te Oosterhout op 25 april 1918 met Johanna Antonissen, geboren te Oosterhout rond 1875, overleden te Raamsdonk op 11 april 1942, dochter van Antonie Antonissen en Ida van Meel.

 2. Petrus Gerardus Michiel Vissers, geboren te Raamsdonk op 8 november 1865, overleden aldaar op 23 maart 1889.

 3. Maria Laurentia Vissers, geboren te Raamsdonk op 24 december 1867, overleden aldaar op 22 januari 1925.

 4. Cornelis Theodorus Vissers, geboren te Raamsdonk op 17 oktober 1869, overleden aldaar op 14 juli 1881.

 5. Johannes Vissers, geboren te Raamsdonk op 1 november 1871.

IX-h

Theodora de Bot, geboren te Raamsdonk op 17 april 1847, overleden aldaar op 8 oktober 1929, dochter van Gerardus de Bot (zie VIII-f) en Petronella Musterd.

Theodora is getrouwd te Raamsdonk op 29 april 1870 met Gerardus Vissers, arbeider, geboren te Raamsdonk op 23 maart 1847, overleden te 's-Hertogenbosch op 19 december 1910, zoon van Cornelis Vissers (dagloner) en Joanna Maria de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Vissers, arbeider, geboren te Raamsdonk op 2 februari 1871, overleden aldaar op 20 juni 1942.

  Cornelis is getrouwd te Raamsdonk op 7 mei 1896 met Petronella Snijders, geboren te Raamsdonk op 21 juli 1870, overleden te Vught op 3 september 1943, dochter van Adriaan Snijders (arbeider) en Elisabeth Snijders.

 2. Petrus Gerardus Vissers, geboren te Raamsdonk op 13 maart 1873, overleden aldaar op 19 juli 1873.

 3. Maria Petronella Vissers, geboren te Raamsdonk op 12 april 1875, overleden aldaar op 5 juni 1948.

  Maria is getrouwd te Raamsdonk op 21 mei 1903 met Adrianus Vermeer, geboren te Raamsdonk op 9 oktober 1870, zoon van Adriaan Vermeer (arbeider) en Maria van Seters.

 4. Petronella Geertruida Vissers, geboren te Raamsdonk op 7 november 1877.

  Petronella is getrouwd (1) te 's-Hertogenbosch op 12 november 1904 met Casparus Petrus Lambertus de Graaf, geboren te 's-Hertogenbosch, zoon van Lambertus de Graaf en Maria Meijer.

  Petronella is getrouwd (2) te Rotterdam op 10 november 1909 met Cornelis Korthout, geboren te Waalwijk rond 1879, zoon van Cornelis Korthout en Theodora Wilhelmina Kelder.

 5. Gertruda Johanna Vissers, geboren te Raamsdonk op 23 januari 1880, overleden aldaar op 15 januari 1881.

 6. Gerardus Cornelis Vissers, arbeider, geboren te Raamsdonk op 1 december 1881, overleden aldaar op 28 juni 1918.

  Gerardus is getrouwd te Raamsdonk op 25 mei 1905 met Anna Cornelia Riool, geboren te Raamsdonk op 14 oktober 1883, dochter van Arnoldus Riool (arbeider) en Huiberdina de Meijer.

 7. Johanna Laurentia Maria Vissers, geboren te Raamsdonk op 15 augustus 1884.

  Johanna is getrouwd te Dongen op 11 juni 1914 met Willem van de Geijn, geboren te Warmel, zoon van Wouter van de Geijn en Johanna Rommen.

 8. Hendricus Theodorus Vissers, geboren te Raamsdonk op 26 september 1889, overleden aldaar op 15 december 1889.

 9. Hendrica Theodora Vissers, geboren te Raamsdonk op 8 mei 1891, overleden aldaar op 8 juli 1951.

  Hendrica is getrouwd te Raamsdonk op 5 september 1918 met Gerardus Wilhelmus van Seters, geboren te Raamsdonk op 20 maart 1891, zoon van Antonie van Seters (arbeider) en Clasina van Vugt.

IX-i

Elizabeth de Bot, geboren te 's-Gravenmoer op 15 april 1802, overleden op 20 september 1870, dochter van Cornelis de Bot (zie VIII-h) en Dingena van Os.

Elizabeth is getrouwd te 's-Gravenmoer op 22 mei 1825 met Adrianus van Eerssel, geboren te 's-Gravenmoer op 1 september 1800, zoon van Johannes van Eerssel en Laurenske Blom.

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan van Eersel, geboren te 's-Gravenmoer.

  Christiaan is getrouwd te 's-Gravenmoer op 16 april 1868 met Elisabeth Sagius, geboren te 's-Gravenmoer, dochter van Christiaan Sagius (arbeider) en Maria van Loon.

Generatie X

Tak 1

X-a

Jacoba de Bot, geboren te Raamsdonk op 15 november 1859, overleden te Rotterdam op 17 mei 1942, begraven aldaar op 21 mei 1942, dochter van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Jacoba is getrouwd te Raamsdonk op 22 juli 1882 met Nicolaas van Dongen, geboren te Raamsdonk op 30 juni 1859, overleden te Rotterdam op 10 oktober 1937, zoon van Egidius van Dongen (schipper) en Aldegonda Snijders.

Uit dit huwelijk:

 1. Allegonda Catharina Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk op 13 februari 1883.

  Allegonda is getrouwd te Raamsdonk op 20 november 1907 met Petrus Wilhelmus Boom, geboren te Hontenisse, zoon van Pieter Nicolaas Boom (schipper) en Amelie Kuijpers.

 2. Hubertus Gerardus van Dongen, geboren te Raamsdonk op 2 maart 1885.

  Hubertus is getrouwd met [Adle?].

 3. Petronella Catharina van Dongen, geboren te Raamsdonk op 28 januari 1887.

  Petronella is getrouwd te Rotterdam op 20 november 1912 met Franciscus Antonius Joosten, stuurman rijnvaart, geboren te Rotterdam op 7 augustus 1885, overleden te Meidrich (Duitsland) op 18 mei 1922, zoon van Theodorus Joosten en Cornelia Hendrika Thomassen.

 4. Cornelia Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk op 7 januari 1889.

  Cornelia is getrouwd te Rotterdam op 20 november 1912 met Hendrikus Hubertus Jozef Schachtschabel, geboren te Rotterdam rond 1893, zoon van Karl Otto Schachtschabel en Maria Johanna van der Klaauw.

 5. Egidia Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk op 3 juni 1891.

  Egidia is getrouwd te Raamsdonk op 21 juni 1920 met Huibert Kieboom, geboren te Raamsdonk op 31 juli 1889, zoon van Rochus Kieboom en Cornelia Hendrica Joseph Bouwens.

 6. Antonetta Josepha Maria van Dongen, geboren te Raamsdonk op 19 december 1893

  Antonetta is getrouwd met Franciscus van Gimst, waterstoker.

 7. Egidius Johannes van Dongen, geboren te Raamsdonk op 22 oktober 1896

  Egidius is getrouwd met Johanna Kieboom, geboren te Raamsdonkveer.

 8. Marinus Petrus van Dongen, schipper op de 'Marwie', geboren te Raamsdonk op 26 oktober 1899

  Marinus is getrouwd met Wilhelmina Vos.

X-b

Maria de Bot, geboren te Raamsdonk op 7 maart 1861, overleden te Eindhoven op 28 mei 1941, dochter van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Maria is getrouwd te Geertruidenberg op 25 mei 1887 met Petrus Stal, geboren te Geertruidenberg, zoon van Cornelis Stal en Henrica van der Weerden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hubertus Stal, hotelhouder te Geertruidenberg, geboren te Geertruidenberg.

  Cornelis is getrouwd te Geertruidenberg op 22 oktober 1919 met Henriette de Wit, geboren te Geertruidenberg, dochter van Hendrikus de Wit en Marie van der Pluijm.

 2. Cornelia Stal, overleden voor 1949.

 3. Wilhelmina Stal.

  Wilhelmina is getrouwd met Jan Wiercx, monteur.

 4. Huberta Jacoba Stal, geboren te Geertruidenberg.

  Huberta is getrouwd te Geertruidenberg op 24 juli 1918 met Wilhelmus Marinus Huijsmans, geboren te Oosterhout, zoon van Machiel Huijsmans en Wilhelmina Lucia van Stokkom.

 5. Henrica Adriana Maria Stal, geboren te Geertruidenberg.

  Henrica is getrouwd te Geertruidenberg op 10 april 1918 met Johannes Gijsbertus Leonorus de Vaal, geboren te Utrecht, zoon van Gerardus Johannis de Vaal en Johanna Maria van Dam.

X-c

Huibert de Bot, schipper, geboren te Raamsdonk op 11 november 1862, overleden te Rotterdam in juni 1948, zoon van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Huibert is getrouwd te Raamsdonk op 19 juni 1890 met Maria Petronella Joore, geboren te Raamsdonk op 30 augustus 1868, dochter van Johannes Joore (arbeider) en Catharina Damen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Johannes de Bot, schipper op de 'Cuba', geboren te Raamsdonk op 13 juni 1891.

  Hubertus is getrouwd te Waspik op 16 september 1924 met Johanna Vermeer, geboren op 30 september 1897.

 2. Catharina Cornelia de Bot, geboren te Raamsdonk op 15 juli 1892.

 3. Johannes Hubertus de Bot, geboren te Raamsdonk op 3 februari 1894, overleden aldaar op 8 maart 1894.

 4. Johannes Hubertus de Bot, schipper op de 'Huma', geboren te Dordrecht op 21 maart 1895.

 5. Cornelia Catherina de Bot, geboren te Ruhrort (Duitsland) op 9 juni 1897.

 6. Jacoba de Bot, geboren te Duisburg op 6 maart 1899.

 7. Adrianus Johannes de Bot, geboren te Ruhrort (Duitsland) op 2 maart 1901.

  Adrianus is getrouwd met Maria Catherina Bruijninckx.

 8. Gerardus Cornelis de Bot, geboren te Boom (Belgi) op 28 maart 1903.

 9. Maria Petronella de Bot, geboren te Hemixen (Belgi) op 11 augustus 1904, verdronken te Zwijndrecht op 24 juli 1907.

 10. Antoinetta Huberta de Bot, geboren te Worms op 10 juli 1907, overleden te Rotterdam op 3 juni 1908.

 11. Petrus Antonius de Bot, geboren te St. Philipsland op 31 mei 1909.

 12. Maria Huberdina de Bot, geboren te Duisburg (Duitsland) op 6 november 1912.

  Maria is getrouwd te Rotterdam op 11 april 1939 met Jacobus de Bot, schipper 'Devota', geboren op 26 november 1908, zoon van Wilhelmus de Bot (schipper) en Johanna van Biessen, volgt onder Dussen

X-d

Adrianus de Bot, schipper op de 'Cupido', geboren te Raamsdonk op 3 november 1864, zoon van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Adrianus is getrouwd te Rotterdam op 1 juli 1891 met Johanna Vermeeren, geboren te Raamsdonk op 16 april 1872, dochter van Josephus Vermeeren (arbeider, schipper) en Anna Catharina Verduijn (dienstmeid).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Bot, geboren in het jaar 1897.

 2. Hubertus de Bot, verdronken.

 3. Johanna de Bot.

  Johanna is getrouwd met Adrianus Timmermans.

 4. Cornelia de Bot.

  Cornelia is getrouwd met Jan van Ee.

 5. Hubertus de Bot.

  Hubertus is getrouwd met Florentine van Holt, geboren te Hansweert op 10 juli 1856, overleden aldaar op 30 maart 1931, dochter van Willem van Holt en Johanna Maria van Dongen. Florentine is eerder getrouwd geweest met Hubertus Pols.

 6. Josephina de Bot.

 7. Josephus de Bot, verdronken.

X-e

Johannes Hubertus de Bot, schipper, parlevinker, geboren te Raamsdonk op 25 november 1866, zoon van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Johannes is getrouwd (1) te Raamsdonk op 27 mei 1890 met Catharina Jacoba Kamp, geboren te Ruhrort (Duitsland), dochter van Peter Kamp en Maria Petronella Verschure.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bot, geboren te Keulen (Duitsland) rond 1892, overleden te Oosterhout op 25 maart 1899.

Johannes is getrouwd (2) te Oosterhout op 6 juni 1895 met Maria Adriana van den Heuvel, geboren te Oosterhout rond 1867, dochter van Cornelis van den Heuvel en Christina Ligtvoet.

Uit dit huwelijk:

 1. Catherina de Bot.

 2. Christina de Bot.

  Christina is getrouwd met Louis Gielissen.

 3. Cornelis de Bot.

 4. Hubertus de Bot, volgt onder XI-a

 5. Walterus Petrus de Bot, geboren te Rotterdam rond 1903, overleden te Dordrecht op 10 maart 1916.

 6. Johannes de Bot.

  Johannes is getrouwd met [onbekend] Gielissen.

 7. Cornelia de Bot.

  Cornelia is getrouwd met Gerard Gielissen, ambtenaar.

 8. Pietronella de Bot.

 9. Pietronella de Bot.

X-f

Antonetta de Bot, geboren te Raamsdonk op 17 februari 1869, dochter van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Antonetta is getrouwd te Geertruifenberg op 9 november 1892 met Josephus Jacobus de Kroon, bakker broodfabriek "Breda", geboren te Geertruidenberg op 19 juni 1859 om 22:00 uur, zoon van Martinus Adrianus de Kroon en Anna Maria Nuijten.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Cornelis de Kroon, geboren te Geertruidenberg op 21 oktober 1894 om 20:00 uur.

  Martinus is getrouwd met [onbekend].

 2. Cornelia Jacoba Huberta de Kroon, geboren te Geertruidenberg op 25 januari 1896 om 19:00 uur.

  Cornelia is getrouwd met Adrianus.

 3. Jacobus Antonius de Kroon, geboren te Geertruidenberg op 1 december 1898 om 06:00 uur.

  Jacobus is getrouwd met [onbekend].

 4. Hubertus Marinus Johannes de Kroon, geboren te Geertruidenberg op 8 november 1899 om 06:30 uur, overleden aldaar in december 1900.

 5. Hubertus Bernardus Antonius de Kroon, geboren te Geertruidenberg in oktober 1906. Overleden aldaar op 26 januari 1907.

 6. Hubertus de Kroon.

  Hubertus is getrouwd met [onbekend].

 7. Huberta de Kroon.

  Huberta is getrouwd met [onbekend].

 8. Maria de Kroon.

 9. Petrus de Kroon.

  Petrus is getrouwd met [onbekend].

X-g

Gerardus de Bot, schipper op de 'Aeolus', geboren te Raamsdonk op 26 augustus 1870, zoon van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Gerardus is getrouwd met Cornelia Pieternella Bruise, geboren te Krabbendijke op 1 oktober 1871, overleden te Geertruidenberg op 7 november 1938, dochter van Benedictus Bruise en Antoinette Mes.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Antoinette de Bot, geboren te Antwerpen (Belgi) op 1 september 1898, volgt onder XI-b

 2. Gerardus de Bot, geboren te Antwerpen (Belgi) op 2 september 1900, volgt onder XI-c

 3. Johannes de Bot, rijksambtenaar, geboren te Rotterdam op 16 juni 1909.

  Johannes is getrouwd te Den Haag op 26 juni 1935, getrouwd op 27 juni 1935 voor de kerk met Huberdina Johanna Snelders, geboren te Oosterhout op 7 mei 1908, dochter van Petrus Snelders en Johanna Donkers.

 4. Hubertus de Bot, volgt onder XI-d

X-h

Adriana de Bot, geboren te Raamsdonk rond 1863, dochter van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Adriana is getrouwd te Geertruidenberg op 8 juni 1898 met Antonius Huisveld, geboren te Geertruidenberg rond 1874, overleden aldaar op 16 mei 1941, zoon van Gerrit Huisveld en Johanna Jansse.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Huisvelt.

  Gerardus is getrouwd met [onbekend].

 2. Hubertus Huisvelt.

  Hubertus is getrouwd met [onbekend] Blok.

 3. Sopjia Huisvelt, geboren te Geertruidenberg.

  Sopjia is getrouwd met Johannes Vermeeren, geboren te Geertruidenberg.

 4. Jacoba Huisvelt.

  Jacoba is getrouwd te Den Haag met Petrus Khler.

X-i

Catharina de Bot, geboren te Raamsdonk op 4 juni 1877, dochter van Huibertus de Bot (zie IX-b) en Cornelia Avontuur.

Catharina is getrouwd te Geertruidenberg op 16 juni 1904 met Martinus Waltherus Oomens, schipper, geboren te Waspik, zoon van Gijsbertus Oomens en Catharina Jacoba Verschuren.

Uit dit huwelijk:

 1. Catherina Oomens.

  Catherina is getrouwd met Johannes Oomens.

 2. Hubertus Oomens.

 3. Gijsberta Oomens.

 4. Cornelia Oomens.

Tak 2

X-j

Johanna Jacoba de Bot, geboren te Raamsdonk op 31 juli 1873, overleden aldaar op 23 februari 1941, dochter van Jacobus de Bot (zie IX-c) en Wilhelmina Boelaars.

Jacoba is getrouwd te Raamsdonk op 5 juni 1902 met Hubertus van Keulen, timmerman, geboren te Made en Drimmelen rond 1874, zoon van Adriaan van Keulen en Maria Smulders.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriana van Keulen, geboren te Raamsdonk.

  Wilhelmina is getrouwd te Raamsdonk op 19 oktober 1922 met Quirinus Vermeeren, geboren te Geertruidenberg, zoon van Pieter Vermeeren en Adriana van Dongen.

 2. Maria Huberta van Keulen, geboren te Raamsdonk op 17 mei 1903.

X-k

Simon Jacobus de Bot, gemeente werkman, geboren te Raamsdonk op 3 maart 1877, zoon van Jacobus de Bot (zie IX-c) en Wilhelmina Boelaars.

Simon is getrouwd te Raamsdonk op 24 april 1902 met Johanna Maria Santbergen, geboren te Willemstad, dochter van Antonij Santbergen en Cornelia Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. kind de Bot.

 2. kind de Bot.

X-l

Hendricus de Bot, geboren te Raamsdonk op 8 augustus 1881, zoon van Jacobus de Bot (zie IX-c) en Wilhelmina Boelaars.

Hendricus is getrouwd te Rotterdam op 26 juli 1905 met Wilhelmina Hendrika Carolina Groenendaal, geboren te Schiedam rond 1885, dochter van Johannes Petrus Joseph Groenendaal en Maria van Lokven.

Uit dit huwelijk:

 1. kind de Bot.

 2. kind de Bot.

Tak 3

X-m

Bertha Maria de Bot, geboren te Geertruidenberg rond 1870, overleden te Raamsdonk op 29 augustus 1940, dochter van Gerardus de Bot (zie IX-f) en Margaretha Hooft.

Bertha is getrouwd te Raamsdonk op 14 januari 1992 met Arnoldus van Zwol, geboren te Made en Drimmelen rond 1867, overleden te Raamsdonk op 19 januari 1944, zoon van Goverd van Zwol en Johanna van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Govert van Zwol, geboren te Raamsdonk op 6 september 1892.

  Govert is getrouwd te Raamsdonk op 13 januari 1921 met (en gescheiden aldaar op 23 maart 1948 van) Aleida Verhulst, geboren te Kruiningen, dochter van Cornelis Petrus Verhulst en Maria Driedijk.

 2. Gerardus Margaritus van Zwol, geboren te Raamsdonk op 4 februari 1894, volgt onder XI-b

 3. Johanna Goverdina van Zwol, geboren te Raamsdonk op 22 juli 1895.

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 2 juni 1921 met Cornelis Lambertus Stravers, schipper, geboren te Waspik, zoon van Melchior Stravers en Gijsberdina Dimphena de Lepper.

 4. Gerardus Petrus van Zwol, geboren te Raamsdonk op 22 december 1900.

 5. Johannes Arnoldus van Zwol, geboren te Raamsdonk op 22 september 1900.

 6. Margaretha Petronella Maria van Zwol, geboren te Raamsdonk op 29 juli 1902.

Generatie XI

Tak 1

XI-a

Hubertus de Bot, zoon van Johannes Hubertus de Bot (zie X-e) en Maria Adriana van den Heuvel.

Hubertus is getrouwd met Anna Koenraadts.

Uit dit huwelijk:

 1. Rosalie de Bot.

 2. kind de Bot.

Tak 2

XI-b

Cornelia Antoinette de Bot, geboren te Antwerpen (Belgi) op 1 september 1898, dochter van Gerardus de Bot (zie X-g) en Cornelia Pieternella Bruise.

Cornelia is getrouwd te Geertruidenberg op 14 juli 1920 met Gerardus Margaritus van Zwol, geboren te Raamsdonk op 4 februari 1894, zoon van Arnoldus van Zwol en Bertha Maria de Bot (zie X-m)

Uit dit huwelijk:

 1. Bertha Cornelia van Zwol, geboren te Geertruidenberg op 4 februari 1921.

 2. Gerardus Arnoldus van Zwol, geboren te Geertruidenberg.

 3. Arnoldus Gerardus van Zwol, geboren te Geertruidenberg.

 4. Cornelia Pieter van Zwol.

XI-c

Gerardus de Bot, schipper op de 'Gerdi', geboren te Antwerpen (Belgi) op 2 september 1900, zoon van Gerardus de Bot (zie X-g) en Cornelia Pieternella Bruise.

Gerardus is getrouwd te Made op 16 juni 1925 met Dijmphna Stoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Bot, geboren rond 1938.

 2. Gerardus de Bot.

XI-d

Hubertus de Bot, overleden te Geertruidenberg rond 1928, zoon van Gerardus de Bot (zie X-g) en Cornelia Pieternella Bruise.

Hubertus is getrouwd met Cornelia Wilhelmina Dijmphna Donkers, geboren te Oosterhout.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bot.

 2. Hubertha de Bot.