DordrechtHet geslacht Both uit Dordrecht (2)

Generatie I

I-a

Adriaen Both.

 • 03-03-1449: Schepenen van Dordrecht verklaren dat Jan Willemszn Buijs van Adrijaen Celenszn But heeft gepacht voor drie Rijnse gulden per jaar zeven hont en 34 roeden land gelegen bij Maasdam, genaamd het Heilige geestland, waarvan het resterende gedeelte toebehoort aan de kerk van Maasdam en Jan Buijs en dat hij 2/3 deel van een daaraan grenzend stuk buitendijks land heeft gepacht waarvan het resterende gedeelte toebehoort aan Knopper Pieterszn en Jonge Jan Noutenszn.

  Bron: Dordrecht (DiEP), Heilige Geest- en pesthuis ter Grote Kerk, inventarisnummer 578.

 • 18-09-1450: Schepenen van Dordrecht verklaren dat Adrijaen Celenszn But aan het klooster Eemsteijn [te Kijfhoek] een stuk land heeft overgedragen gelegen in Maasdam.

  Bron: Dordrecht (DiEP), Heilige Geest- en pesthuis ter Grote Kerk, inventarisnummer 578.

 • 11-04-1458: Schepenen van Dordrecht bekrachtigen in het jaargeding de overdracht door Adrijaen Celenszn But aan het klooster Eemsteijn van een stuk land gelegen in Maasdam.

  Bron: Dordrecht (DiEP), Heilige Geest- en pesthuis ter Grote Kerk, inventarisnummer 578.

Zijn kind(eren):

 1. Adriaen Adriaenszn Both, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Adriaen Adriaenszn Both 'de oude', geboren vr 1470, overleden voor 1530, zoon van Adriaen Both (zie I-a).

Bronvermeldingen:

 • 03-03-1530: Geschonken aan het Arme Weeshuys te Dordrecht, door de erfgenamen wylen Adriaen de Both, den Ouden, een heemraedsbrief van de ene helft van twee morgen lands in Ryderwaard.

Zijn kind(eren):

 1. Jan Adriaenszn Both, volgt onder III-a

 2. Adriaen Adriaenszn Both 'de jonge', geboren rond 1491, volgt onder III-b

 3. Adriaentgen Adriaensdr Both, vermeld (1574-1580), 50e penning te Dordrecht (1580).

  Adriaentgen is getrouwd met Gerrit Claeszn, overleden vr 8 februari 1574.

  Adriaentgen Botten woont in 1580 in het Eerste quartijer der stede van Dordrecht beginnende aende poortzijde vande Groote Kerck off opgaende oostwaerdt naede Tollebrugghe toe ande noortzijde.

  • 15-01-1565: Aerjaentgen Ariensdr de Both, weduwe van Gerrit Claeszn.

   Bron: ORA Dordrecht, inventarisnummer 704, folio 276.

 4. Burchgen Adriaensdr, vermeld (1578).

  Burchgen is getrouwd vr 2 mei 1575 met Adriaen Dirckszn Drooghen, vermeld (1570-1580), 50e penning te Dordrecht (1580), geboren rond 1512.

  Mogelijk is Adriaen eerder getrouwd geweest, want op 13 maart 1571 getuigt Pieterken Woutersdr, 81 jaar oud [geboren rond 1490], vrouw van Adriaen Dirckszn Drooghen.

  • 21-10-1570: Adriaen Dircxszn Droechen, 58 jaar oud, legt een verklaring af.

   Bron: ORA Dordrecht, inventarisnummer 728, folio 10.

  • 02-05-1575: Adriaen Dirkszn Droochgen vermeld als man en voogd van Burchgen Adriaensdr Both.

   Bron: ORA Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 181v.

  • 08-07-1575: Compareren voor schepenen van Dordrecht Adriaen Dircxszn Droochgen, als man en voogd van Burchgen Ariensdr, Aerjaentgen Ariensdr [de Both, weduwe van Gerrit Claeszn (ORA Dordrecht inv. 704, f. 276, akte dd 15 jan. 1565)] , Emmeken Jacobsdr, met haar gekoren voogd en tevens vervangende haar zusters en broeders, Adriaen Lauwen, als man en voogd van Truijchgen Jansdr, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Ariensdr en Jaepgen Willemsdr, met haar gekoren voogd, allen erfgenamen van wijlen Arien Arienszn Both de Oude, samen vervangende Jan Henricxszn van de Graeff, voor zichzelf en zijn andere zusters en broeders. Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Dircxszn van Aelst alias Vliegenthert 17 akkers griendingen of 12 roeden buitendijks gelegen omtrent de Stenen Kamer in het Volgerland van het Molenambacht, hen aangekomen bij overlijden van voornoemde Arien Arienszn Both. Kent betaald, promittit quitare. Niet belast. Waarborg: Adriaen Dircxszn [Droochgen], daarvoor speciaal verbindende een huis, staande bij de Grote Kerk, waarin voornoemde Arien den Both gestorven is.

   Bron: ORA Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 229v.

 5. mogelijk Jacob [Adriaenszn Both], volgt onder III-c

 6. mogelijk Willem [Adriaenszn Both], volgt onder III-d

 7. Hendrick Adriaenszn Both, volgt onder III-e

Generatie III

III-a

Jan Adriaenszn Both, overleden vr 8 april 1562, zoon van Adriaen Both (zie II-a).

Jan is getrouwd met Marichgen Jansdr, overleden vr 24 september 1573, dochter van Jan Wijnandszn.

In 1573 worden als erfgenamen van Marichgen Jansdr haar kinderen vermeld: Jan, Dirckgen (met Vincent Claeszn als man en voogd) en Truijtgen (met Adriaen Lauwenszn als man en voogd).

In 1579 worden als erfgenamen van haar zusters Baertgen en Grietgen Jansdochters Wijnands vermeld: a) haar (no levende kinderen: Truijtgen (met Adriaen Lauwenszn als man en voogd), Dirckgen (met Vincent Claeszn als man en voogd), Janneken (met Aert Janszn als man en voogd), Geertgen (met Cornelis Dirckszn als man en voogd); haar kleinkinderen (van haar overleden zoon Adriaen Janszn): Cornelis, Marijcken, Roockgen en Neeltgen (met Hendrick Vuijthouck als man en voogd); en Marijcken Cornelisdr (met Mels Corneliszn als man en voogd) die vermoedelijk een dochter (vernoemd naar vaders moeder) is van een andere overleden zoon Cornelis Janszn. Jan Willemszn van Nuijssenburg wordt genoemd als koper en blijkt uit latere acten getrouwd te zijn met haar dochter Emmichgen.

Bronvermeldingen:

 • 24-09-1573: Op 24 september 1573 compareren Jan Janszn Both voor zichzelf, Vincent Claeszn, als man en voogd van Dircxken Jansdr en Arien Lauwen, als man en voogd van Truijchen Jansdr, en transporteren aan de weeskinderen van [hun oom] Arien Arienszn Both de jonge de eigendom van een rentebrief van 2 ponden jaarlijks, die zij, comparanten, gerfd hebben van hun moeder respectievelijk schoonmoeder wijlen Marichen Jan Wijnantsdr [Mariken Jan Wijnantsdr, weduwe van Jan Adriaenszn Both, wordt vermeld in een akte de dato 8 april 1562 in Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 723, folio 101].

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 730, folio 11 en verder

 • 23-03-1579: Comporanten Adriaen Lauwen schiptimmerman als man en voogd van Truychgen Jansdr, voor zichzelf en in deze vervangende Vincent Claeszn als man en voogd van Dircxgen Jansdr, mitsgaders Aert Janszn als man een voogd van Janneken Jansdr en Cornelis Dircxszn als man en voogd van Geertgen Jansdr, Cornelis Adriaenszn zeilmaker voor zichzelf en in deze vervangende Marijcken en Roocxken Adriaensdr zijn zusters, Henrick Pietersz Vuijthouck als man en voogd van Neeltgen Adriaensdr voor zichzelf en Mels Corneliszn schipper als man en voogd van Marijcken Cornelisdr, allen erfgenamen van wijlen Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdr [zusters van resp. moeder en grootmoeder Marrichgen Jansdr], verlenen procuratie aan Geerit Anthoniszn mede erfgenaam van Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdr, om te transporteren voor schout en gerecht van de Korendijk [= Goudswaard] 6 morgen land aldaar gelegen, waarvan bruiker is Pieter Adriaanszn Bestevaeder, hun comparanten aangekomen door overlijden van Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdr, aan Jan van Nuijssenborch Willemszn.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrechtn inventarisnuumer 735, folio 36v en verder.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Janszn Both, volgt onder IV-a

 2. Cornelis Janszn Both, volgt onder IV-b

 3. Jan Janszn Both, vermeld (1573), waarschijnlijk overleden tussen 1573 en 1579 (niet vermeld onder erfgenamen van tantes langs moeders zijde).

 4. Dirckgen Jansdr Both, vermeld (1573-1579).

  Dirckgen is getrouwd vr 24 september 1573 (rond 1565) met Vincent Claeszn [Coppert], volgt onder IV-c

 5. Truijtgen Jansdr Both.

  Truijtgen is getrouwd vr 24 september 1573 met Adriaen Laurenszn, volgt onder IV-d

 6. Janneke Jansdr Both, vermeld (1579).

  Janneke is getrouwd vr 23 maart 1579 met Aert Janszn, vermeld (1579).

 7. Geertgen Jansdr Both, vermeld (1579).

  Geertgen is getrouwd vr 23 maart 1579 met Cornelis Dirckszn, vermeld (1579).

 8. Emmichgen Jansdr Both.

  Emmichgen is getrouwd vr 23 maart 1579 met Jan Willemszn van Nuijssenburg, volgt onder IV-e

III-b

Adriaen Adriaenszn Both 'de jonge', geboren rond 1491, overleden vr 24 september 1573, zoon van Adriaen Both (zie II-a).

Bronvermeldingen:

 • 24-06-1532: Ik Aart van Geel, schout in Moerkerkenland en wij heemraden in dezelve ambacht, met namen: Jacob Janszn, Willem Janszn, Wit Janszn en Adriaans Willemszn kennen dat voor ons gekomen zijn Adriaan Schrijver Adriaanszn, en Cornelis Schrijver Adriaanszn, Klaas Schrijver Adriaanszn, Marijke Schrijver Adriaansdochter en Geertje Schrijver Adriaansdochter en hebben gezamenlijk verkocht aan [Adriaan] de Jonge Bot Adriaanszn, die houder is van deze brief, zes karoli gulden t jaars erfelijke losrenten met den penning XV, twintig stuivers de karoli gulden gerekend, die zij hem bewezen en verzekerd hebben op 7 morgen land, gelegen in Moerkerkenland in een hoef van 28 morgen, gemeen met Aaltje van Chaam en de weeskinderen van Jacob Heijeszn, die Willem Dirkszn nu ter tijd gebruikt.

  Bron: Ons Voorgeslacht, 1982, pagina 103, "REGISTER ENDE PROTOCOL VAN EIJGEN- ENDE RENTBRIEVE VAN MOERKERCKEN, INGAENDE ANNO XVc XXXII ENDE EINDIGENDE METTEN JARE 1552", folio 9v.

 • 22-03-1552: Op verzoek van Melchior Thoniszn bakker verklaart Adriaen Adriaenszn Both 61 jaar oud "dat geleden ontrent derthien jaeren ... hij deposant zeeckere terwe vercoft hebbende onder de gemeene backers binnen deser stede [Dordrecht] heeft de voirszegde Melchior onder andere mede doen brengen ten huijse van Adriana Clemments een seecker half hoet terwen welcken terwe de voirszegde Melchior hem getuijge opgeleijt ende betaelt heeft".

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 721, folio 110v.

 • 08-02-1574: Op 8 februari 1574 compareren Aerjaentgen Adriaensdr, weduwe van Geerit Claeszn, Emmeken Jacobsdr, Adriaen Henricxszn, Adriaen Laurenszn schiptimmerman, als man en voogd van Truijchgen Jansdr, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Ariensdr en Jaepgen Willemsdr, voor zichzelf, allen naaste verwanten van Arien Arienszn de oude Both. Comparanten verklaren dat zij "approberen en van waarde houden" de procuratie, die Adriaen Adriaenszn de oude Both, hun vader respectievelijk "bestevader" gepasseerd heeft op Adriaen Dirckszn Droochgen om hetgeen anderen hem schuldig waren te innen en te ontvangen.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 123

 • 08-07-1575: Op 8 juli 1575 compareren Adriaen Dircxszn Droochgen, als man en voogd van Burchgen Ariensdr. en Aerjaentgen Ariensdr [Both, weduwe van Gerrit Claeszn, volgens Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 704, folio 276, akte de dato 15 januari 1565], Emmeken Jacobsdr met haar gekoren voogd, voor zichzelf en vervangende haar zusters en broeders, Adriaen Lauwen als man en voogd van Truijchgen Jansdr, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Ariensdr en Jaepgen Willemsdr met haar gekoren voogd, allen erfgenamen van wijlen Arien Arienszn Both de oude, samen vervangende Jan Henricxszn van de Graeff, voor hemzelf en nog vervangende zijn broers en zusters. Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Dircxszn van Aelst alias Vliegenthert 17 akkers griendingen of 12 roeden buitendijks land, gelegen omtrent de Steene Camer in het Volgerland van het Molenambacht ) , dat zij gerfd hebben van voornoemde Arien Arienszn Both de oude. Waarborg is Adriaen Dircxszn [Droochgen], die daarvoor speciaal verbindt een huis, erf en toebehoren, staande bij de Grote Kerk van Dordrecht, in welk huis Arien den Both gestorven is.

  • ) Den Zwijndrechtschen polder omvat de heerlijkheid Zwijndrecht of Schobbelandsambacht, de heerlijkheid Meerdervoort of het Molenambacht en het Kortambacht. Het Gort-ambacht "mitten winde" - dat wil zeggen met het windrecht - werd in 1438 uitgegeven aan Robert van Drongelen. Later heette het Kort Ambacht van Zwindrecht, nog later was het bekend als Meerdervoort of Molenambacht.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 229v

Zijn kind(eren):

 1. Neeltgen Adriaensdr Both.

  "Bestevader [=grootvader]" is Adriaen Both 'de oude'.

 2. Cornelis Adriaenszn Both, volgt onder IV-f

III-c

Jacob [Adriaenszn Both], overleden vr 1575, mogelijk zoon van Adriaen Both (zie II-a).

Zijn kind(eren):

 1. Emmichgen Jacobsdr [Both], vermeld (1574-1575), onder voogdij (1575).

  "Bestevader (grootvader)" is Adriaen Both 'de oude'. In 1575 heeft ze meerdere broers en zusters. Maar aangezien er geen familienaam vermeld is zou genoemde Jacob ook een echtgenoot kunnen zijn van een dochter van Adriaen Both.

 2. meerdere zonen..., vermeld (1575).

 3. meerdere dochters..., vermeld (1575).

III-d

Willem [Adriaenszn Both], overleden vr 1575, mogelijk zoon van Adriaen Both (zie II-a).

Zijn kind(eren):

 1. Jaepgen Willemsdr [Both], vermeld (1574-1578), onder voogdij (1575-1578).

  "Bestevader (grootvader)" is Adriaen Both 'de oude'. Maar aangezien er geen familienaam vermeld is zou genoemde Willem ook een echtgenoot kunnen zijn van een dochter van Adriaen Both.

  Japijen Willemsdr en Pieter Laurenszn laten te Dordrecht op 29 juni 1578 een zoon Laurens dopen.

  Jaepken Willems en Aelbert Albertsen laten te Dordrecht 1 februari 1595 een dochter Nellicken dopen, en op 1 september 1599 een dochter Nelleken dopen.

III-e

Hendrick Adriaenszn Both, waarschijnlijk overleden vr 6 februari 1578, zoon van Adriaen Both (zie II-a).

In 1578 wordt gesproken over de kinderen van Hendrick Adriaenszn Both. Vermoedelijk gaat het hier dus om hetzelfde gezin.

Zijn kind(eren):

 1. Adriaen Hendrickszn [Both], vermeld (1574).

  "Bestevader (grootvader)" is Adriaen Both 'de oude'. Hij wordt in 1574 vermeld zonder familienaam.

 2. mogelijk Adriaentgen Hendricksdr (de) Bot.

  Adriaentgen is getrouwd (1) met Roelant Hermanszn, overleden.

  Adriaentgen is getrouwd (2, "in den Hage") (gereformeerd) te Rotterdam op 3 juni 1584 met Cornelis Joppenzn.

  Adriaentgen is getrouwd (3) vr 1599 met Adriaen Quiryus de Coninck.

  Regelement van de Polder 'Het land van Essche, Uiterdijk en Nieuw Strijen':

  Memorie hoe dijckgraeff ende heemraden geresolveert zijn haer huijs off taeffel te houden opten gorssen vant Landt van Essche in Nyen Stryen. Eerst datmen haer sal leveren te Weecke ten minsten driemael schoen ommelaecken ende servetten ende alle daege eenen schoenen hantdouck aen taeffel ende eenen des morgens met eene lampet ende water; Sullen alle daege zoe lange den noot vereyscht int salet goed vuer hebben; Item aende taeffel goet teruwen ende wittebroot, mitsgaders goet runtvlees, schapenvlees, hoenderen, visch gesoden en gebraden, ende anders naer gelegentheyt des tijts gelijck sulcke luyden behoeren getracteert te werden; Noch kaerssen int salet ende inde kamers om slapen te gaen; Sullen over taeffel ende buijten smaels hebben vier van vijff gulden de tonne incoops off voorde cuype; Alsnoch alsulcken wijn diemen selver sall leveren tot sulcken prijs als die gecocht is daer van hij genieten sall van elcken stoop drie stuijvers voor lackagne moyten ende anders; d'Bedden vanden dijckgraef salmen alle daeghen om schudden ende maecken naer behoeren;

  Hier onder sullen begrepen zijn alle diemen aenden taeffel sall ontbieden; Diegeene die nyet ontboeden en zijn van de heeren coemende ter visitatie vanden Nyeuwe dyckagie zullen betalen voer yeder maeltijt twee stuijvers meer dan die voorschreven heeren; Ende zoe verre die heeren volgens voorschreven conditin nyet behoerlijck gedient ende geaccommocht worden sullen keure ende optie hebben desen concherye aff te dancken ende eenen anderen aen te nemen zonder contradictie;

   In alle welcke voorschreven conditin sijn geaccordeert met Adriaen Quiryus de Coninck ende Adriaentge Heyndricksdr zijn huysvrouwe ende dat voor XI stuyvers yder persoon wesende vant voorscheeven collegie onder die reserve dat tractament bij henluijden aende voorschreven heeren gedaen behoorlijck bevonden uuit zult betaelt worden XII stuyvers staende nyettemin de deciptie van dien tot discretie van dijckgraeff ende heemraden. Ende hiervan zijn gemaeckt twee van eenen. Inhouden, geteyckent ende bij malcanderen overgelevert opten XXIIsten februari XVc negen ende tnegentich (22 februari 1599). Meester Jan van Bekercke Adriaen Quiryus de Coninck; Adriaentge Heyndricksdr den But.

 3. mogelijk Dirck Hendrickszn Bot/But, overleden te Rotterdam vr 1 november 1648.

  Dirck is getrouwd (1) met [onbekend], begraven te Rotterdam op 10 november 1603.

  Dirck is getrouwd (2) (gereformeerd) te Rotterdam op 2 februari 1604 (ondertrouwd aldaar op 18 januari 1604) met Haesgen Jansdr Goes, dochter van Jan Goes.

  Dirck is getrouwd (3) (gereformeerd) te Rotterdam op 8 april 1613 (ondertrouwd aldaar op 24 maart 1613) met Claesgen Jacobsdr, begraven te Rotterdam op 1 november 1648.

 4. meerdere kinderen (2? en 3?)..., vermeld (1578).

Generatie IV

IV-a

Adriaen Janszn Both, overleden vr 23 maart 1579, zoon van Jan Adriaenszn Both (zie III-a) en Marichgen Jansdr.

In 1579 worden Cornelis Adriaenszn, zeilmaker, voor zichzelf en in deze vervangende Marijcken en Roocxken Adriaensdr zijn zusters, Henrick Pietersz Vuijthouck als man en voogd van Neeltgen Adriaensdr voor zichzelf vermeld als erfgenamen van Baertgen en Grietgen Jansdochter Wijnants, zusters van hun grootmoeder Marichgen Jansdr.

Adriaen is mogelijk getruwd met een dochter van Rochus.

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Adriaenszn Both, vermeld (1579), zeilmaker (1579).

 2. Marichgen Adriaensdr Both, vermeld (1579-1780), 50e penning te Dordrecht (1580).

  In 1580 wordt Marijken inden Both tweemaal vermeld. Zij verhuurt ook aan Lijntgen Pietersdr.

 3. Roockgen Adriaensdr Both, vermeld (1579).

  Roockgen is getrouwd [na 1579] met Gerrit Jacobszn, volgt onder V-a

 4. Neeltgen Adriaensdr Both, vermeld (1579).

  Neeltgen is getrouwd vr 8 februari 1574 met Hendrick Pieterszn Vuythouck, volgt onder V-b

IV-b

Cornelis Janszn Both, overleden vr 23 maart 1579, zoon van Jan Adriaenszn Both (zie III-a) en Marichgen Jansdr.

Zijn kind(eren):

 1. Marijken Cornelisdr Both, vermeld (1579), geboren vr 1563.

  Marijken is getrouwd vr 13 maart 1579 met Mels Corneliszn, vermeld (1579), schipper (1579).

IV-c

Dirckgen Jansdr Both, vermeld (1573-1579), dochter van Jan Adriaenszn Both (zie III-a) en Marichgen Jansdr.

Dirckgen is getrouwd vr 24 september 1573 (rond 1565) met Vincent Claeszn [Coppert], vermeld (1573-1579), geboren te Rotterdam rond juni 1541, zoon van Claes Jacobszn Coppert en Maritchgen Vincentsdr.

Bronvermeldingen betreffende Vincent Claeszn Coppert:

 • 10-03-1547: (6 jr) De moeder bewijst elk kind 100 karolus gulden op haar hee in het Westnyeulandt, Pieter Ockersz. ZZ en Cornelis Jansz. cuyper NZ. Indien haar moeder Aeltge van Spierinckshoeck sterft, zal het bedrag worden verdubbeld.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 150; OV 1985, pagina 641.

 • 02-09-1551: (11 jr) De voogden Adriaen Jacobsz. Tromper en Willem Jacobsz. Coppert brengen in: 2 morgen land in Spiegelnisse, gemeen met de weeskinderen van Jan Claesz. met 8 morgen, verpacht tegen 5 pond hollands per morgen; 14% morgen land te Cralingei waarin Willem Biscop 3 morgen leen heeft en verder gemeen met Willem Coppert, verpacht tegen 33 gulden 2 st. ; 3 morgen land in 18 morgen, gemeen met Willem Coppert, Willem Aertsz. en Jacob Vechtersz., verpacht tegen 2 gulden 10 st. per morgen; aan obligaties: 3 karolus gulden op Claes Jansz. ; 3 karolus gulden op Adriaen Adriaensz. ; 110 karolus gulden op Pieter Allertsz. wegens de koop van zijn hee; 70 karolus gulden op de tuin van Cornelis Huygensz. stoeldrayer; aan rentebrieven: 6 karolus gulden op het hee van Pouwels Dircsz. ; 7% karolus gulden op het hee van Harman Pietersz. de cuyper; 8 karolus gulden 5 st. op het hee van Quintijn de scrienwerker; 3 karolus gulden op het hee Cornelis Willemsz. Outraet; 2 karolus gulden op een hee te Ouderscie; 10 sc. gr. en 5 sc. gr. op de stad Rotterdam; 5 sc. gr. op het hee van Cornelis Jacobsz. in de Hooftsteeg; 5 karolus gulden op het huis en erf van Symon den Abt op het hoekje van het Moriaenshooft; 2 karolus gulden 10 st. op het eerste hee in de Rijstuyn, waarin vroeger Costertgen woonde; (f 165~) 4% karolus gulden op 4 morgen land te Sciebrouck; 6 karolus gulden op het hee van Aernt Ysbrantsz.; 33 karolus gulden op Jacob Arijsz. van het schip van Snoe. De voogden hebben 183 gulden 1 sc. ontvangen en 172 gulden uitgegeven, er is aan contant geld 100 rijnsgulden 8/2 st.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 165; OV 1985, pagina 641-642.

 • 14-12-1553: (132 jr) Adriaen Jacobsz. Tromper en de weduwe van Willem Jacobsz. Coppert rekenen af sedert 2-9-1551, zij blijft aan de weeskinderen 156 gulden 6% st. schuldig. Als nieuwe voogden worden benoemd Gerijt de Mersche en Jaspar van Zoelen.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 165; OV 1985, pagina 642.

 • 14-12-1554: (14 jr) De voogden brengen in aan rentebrieven 3 pond groot Vlaams op Heyn Heynenz. en Claes Willemsz. te Berckel, waarvan de kinderen een derde hebben; een op het hee van Cornelis Willemsz. Oudraet in de Molensteeg; 3 karolus gulden op de tuin van Adriaen Adriaensz. Snoe en Neeltgen Adriaensdr.; aan obligaties: 38 gulden 16 st. op Claesgen Pieren in de Houttuyn; 16 pond groot Vlaams op Willem Pietersz. Biscop. Er is een batig saldo van 71 karolus gulden 5 st. 3 d.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 166; OV 1985, pagina 642.

 • 18-12-1555: (15 jr) De voogden hebben het ontbrekende % deel van de brief op Heyn Heynenz. en Claes Willemsz. gekocht en 20 karolus gulden meer uitgegeven dan ontvangen.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 166; OV 1985, pagina 642.

 • 30-12-1557: (17 jr) De voogden brengen 2 rentebrieven in: 12 karolus gulden op 15 morgen land van Pieter Vranckenz. te Cralingen d.d. 7-4-1557; 9 karolus gulden op Gorijs Jansz. in Sint Hellebrecht d.d. 18-10-1557; en hebben 5 karolus gulden 16% st. meer uitgegeven dan ontvangen.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 167v; OV 1985, pagina 642.

 • 14-06-1560: (20 jr) De voogden brengen in een brief van 9 karolus gulden op Willem Pietersz. Biscop d.d. 22-9-1558 in plaats van de vorige: contant 115 karolus gulden 2 st. en betalen aan de weeskamer 18 sc.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 167v; OV 1985, pagina 642.

 • 20-11-1562: (22 jr) Door het overlijden van hun moeder hebben de kinderen huisraad gerfd, 2 rentebrieven: 9 karolus gulden op Pieter Pietersz. sciptimmerman d.d. 31-8-1560; 20 karolus gulden op Claes Gerijtsz. te Zevenhuysen d.d. 6-7-1562; een obligatie van 20 karolus gulden 16 sc. op Daen Aeryensz. wegens de koop van 1% netten scheeps; aan landpachten: 18% morgen aan Lenert Cornelisz. op te Rotte tegen 32 gr. (later Willem Aemsz. tegen 64 gulden 15 st.); 14% morgen aan Cornelis Cornelisz. tg Ommoerden tegen 20 karolus gulden (later 40 gulden); en 15 karolus gulden 6 sc. van de rederij van Aryaen van Schevelingen.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 167v; OV 1985, pagina 642.

 • 21-07-1563: (23 jr) De voogden van Jacob brengen in 2 rentebrieven: 6 gulden 5 st. op het hee van Pieter Pietersz. in de Houttuyn, gekocht met 100 karolus gulden uit zijn vaders erfenis; 9 pond hollands op Quirijn Michielsz. te Sevenhuysen. Zij hebben 39 gulden 8 st. meer ontvangen dan uitgegeven.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 167v; OV 1985, pagina 642.

 • 01-06-1565: (25jr) Vincent heeft al zijn goederen ontvangen, behalve het land, dat hij gemeen met zijn broer bezit. Uit de goederen van Jacob is 20 gulden 12 st. meer ontvangen dan uitgegeven.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 167v; OV 1985, pagina 642.

 • **-**-1570: Jacob is mondig en voldaan door Jaspar van Zoelen, deze heeft 8 gulden 14 st. 1 blanck meer uitgegeven dan ontvangen.

  Bron: HET VIJFDE WEESBOEK VAN ROTTERDAM, 1533-1561, folio 168; OV 1985, pagina 642.

IV-d

Truijtgen Jansdr Both, vermeld (1573-1581), dochter van Jan Adriaenszn Both (zie III-a) en Marichgen Jansdr.

Truijtgen is getrouwd vr 24 september 1573 met Adriaen Laurenszn, vermeld (1569-1581), schiptimmerman (1569-1574), houthakker (1577), poorter van Dordrecht (1572), geboren rond 1541, overleden vr 12 mei 1584, zoon van Laurens Adriaenszn.

Bronvermeldingen:

 • 1569 - Op 10 mei 1569 verkoopt Cornelis Arienszn schipper aan Adriaen Lauwen schiptimmerman een huis en erf in de Vleeshouwersstraat, staande en gelegen tussen het huis van Gerrit de Stoeldraijer en dat van Willem de Weduwe. Koper kent schuldig aan verkoper 363 gulden en 10 stuivers, te betalen met 50 gulden alle jaren op meidag. Borg: Lauwerens Arienszn.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 727, folio 86v en 87.

 • 1572 - Op 2 september 1572 compareren Andries Waelen en Adriaen Laurenszn, schiptimmerman, beiden poorters van Dordrecht en verklaren bij ede, dat zij samen sprekende hebben op Loenis Paerdebeet, wonende te Vlissingen, een waterbrief, waarvan nog resteert te betalen 33 ponden en 6 schellingen.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 729, folio 111

 • 1573 - Op 24 september 1573 compareren Jan Janszn Both voor zichzelf, Vincent Claeszn, als man en voogd van Dircxken Jansdr en Arien Lauwen, als man en voogd van Truijchen Jansdren transporteren aan de weeskinderen van Arien Arienszn Both de jonge de eigendom van een rentebrief van 2 ponden jaarlijks, die zij, comparanten, gerfd hebben van hun moeder respectievelijk schoonmoeder wijlen Marichen Jan Wijnantsdr (Mariken Jan Wijnantsdr, weduwe van Jan Adriaenszn Both, wordt vermeld in een akte de dato 8 april 1562 in Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 723, folio 101)

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 730, folio 11 en verder

 • 1574 - Op 8 februari 1574 compareren Aerjaentgen Adriaensdr, weduwe van Geerit Claeszn, Emmeken Jacobsdr, Adriaen Henricxszn, Adriaen Laurenszn schiptimmerman, als man en voogd van Truijchgen Jansdr, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Ariensdr en Jaepgen Willemsdr, voor zichzelf, allen naaste verwanten van Arien Arienszn de oude Both. Comparanten verklaren dat zij "approberen en van waarde houden" de procuratie, die Adriaen Adriaenszn de oude Both, hun vader respectievelijk "bestevader" gepasseerd heeft op Adriaen Dirckszn Droochgen om hetgeen anderen hem schuldig waren te innen en te ontvangen.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 123

 • 1575 - Op 8 juli 1575 compareren Adriaen Dircxszn Droochgen, als man en voogd van Burchgen Ariensdr. en Aerjaentgen Ariensdr. [Both, weduwe van Gerrit Claeszn: volgens Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 704, folio 276, akte de dato 15 januari 1565], Emmeken Jacobsdr met haar gekoren voogd, voor zichzelf en vervangende haar zusters en broeders, Adriaen Lauwen als man en voogd van Truijchgen Jansdr, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Ariensdr en Jaepgen Willemsdr met haar gekoren voogd, allen erfgenamen van wijlen Arien Arienszn Both de oude, samen vervangende Jan Henricxszn van de Graeff, voor hemzelf en nog vervangende zijn broers en zusters. Comparanten verklaren verkocht te hebben aan Jan Dircxszn van Aelst alias Vliegenthert 17 akkers griendingen of 12 roeden buitendijks land, gelegen omtrent de Steene Camer in het Volgerland van het Molenambacht, dat zij gerfd hebben van voornoemde Arien Arienszn Both de oude. Waarborg is Adriaen Dircxszn [Droochgen], die daarvoor speciaal verbindt een huis, erf en toebehoren, staande bij de Grote Kerk van Dordrecht, in welk huis Arien den Both gestorven is.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 731, folio 229v

 • 1577 - Op 3 juni 1577 verklaart Adriaen Lauwen, 36 jaar oud, houthaker van de "Weselschen houte" te Dordrecht, dat hij met anderen geweest is op een vlot Wesels hout, liggende op het "slijck" buiten de Vuilpoort van Dordrecht.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 712, folio 113v

 • 1577 - Op 17 augustus 1577 verklaart Jan Janszn waard in "het Moriaanshoofd" te Dordrecht, 35 jaar oud, dat "onlancx geleden ... hij getujge comende van t Nieuwe Werck omtrent den timmerwerff van Adriaen Lauwen schiptimmerman ende hem aenspreeckende zeijde hij getuijge tegens den selven Adriaen Lauwen 'Arein hoe seijt het water ...' (denoterende 't waeter in de Nieuwe Haven, daerop den selven Adriaen Lauwen seijde 'est nijet waer ick wilde dat den verwer aen den Noort woonde, hij verderft al 't water van de haven ende 't water achter mijn moeder is soo leelijck dat sij daer nijet vuijt coecken mach".

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 712, folio 146

 • 1578 - Op 6 februari 1578 compareren Adriaen Dircxszn Droochgen, als man en voogd van Burchgen Adriaensdr, Ariaentgen Adriaensdr [Both], weduwe van Geerit Claesz, met haar gekoren voogd, Adriaen Lauwen, als man en voogd van Truijchgen Jansdr en nog vervangende de zusters van zijn vrouw, Henrick Pieterszn, als man en voogd van Neeltgen Adriaensdr en nog vervangende Cornelis Adriaenszn, zijn vrouws broer en hun andere zusters en Jaepgen Willemsdr, voor zichzelf met haar gekoren voogd en voornoemde comparanten samen nog vervangende de kinderen van Henrick Adriaenszn Both, allen erfgenamen van Adriaen Adriaenszn Both de oude. Zij verklaren aan Mels Corneliszn schipper verkocht te hebben een huis, erf en toebehoren, staande en gelegen voor in de Spuistraat tussen het huis van Jan Joosten en dat van de weduwe en erfgenamen van Thonis Huijgen. Mels Cornelisz. kent schuldig aan verkopers een somma van 235 gulden

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 733, folio 201 e.v.

 • 1579 - Op 23 maart 1579 compareren Adriaen Lauwen schiptimmerman, als man en voogd van Truijchgen Jansdr., voor zichzelf en vervangende Vincent Claesz., als man en voogd van Dircxgen Jansdr., mitsgaders Aert Jansz., als man en voogd van Janneken Jansdr., Cornelis Dircxsz., als man en voogd van Geertgen Jansdr., Cornelis Adriaensz. zeilmaker, voor zichzelf en vervangende Marijcken en Roocxken Adriaensdochters, zijn zusters, Henrick Pietersz. Vuijthouck, als man en voogd van Neeltgen Adriaensdr., voor zichzelf en Mels Cornelisz. schipper, als man en voogd van Marijcken Cornelisdr., allen erfgenamen van wijlen Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdochters. Zij verlenen procuratie aan Geerit Anthonisz., hun mede-erfgenaam, om voor schout en gerecht van de Korendijk [Goudswaard] aan Jan van Nuijsssenborch Willemsz. te transporteren 6 morgen land, aldaar gelegen, waar bruiker van is Pieter Adriaensz. Bestevaeder. Comparanten hebben dit land zij gerfd van voornoemde Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdochters.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 735, folio 36v

 • 1581 - Op 29 april 1581 compareren Jan van Nuijssenborch Willemsz., als man en voogd van Emmeken Jansdr. en Adriaen Laurensz., als man en voogd van Truijchgen Jansdr. Zij verkopen aan Willem Willemsz. hellebaardier een huis en erf, staande en gelegen omtrent de Grote Kerk van Dordrecht, tussen het huis van Willem Stoop Dircxsz. burgemeester en dat van Truijchgen Ghijsbertsdr., weduwe van Jacob van Bemont, niet meer belast dan met 2 ponden Hollands jaarlijkse landcijns. Koper kent schuldig aan verkopers 320 Rijnse guldens.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 736, folio 159

 • 1581 - Op 27 juni 1581 verkoopt Marijcken Cornelisdr., weduwe van Lenert Quirijnen, aan Adriaen Laurensz. schiptimmerman, anderhalf erf van de voorste erven gelegen op het Nieuwe Werk te Dordrecht, tussen het erf van voornoemde Adriaen Laurensz. en het erf van Jan Huijgen koekenbakker. Waarborg: Cornelis Thomasz. bakker. Adriaen Laurens kent schuldig aan verkoopster 44 ponden groten Vlaams. Borg (voor koper): Arien Lauwen bakker, zijn broer.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 736, folio 201v

 • 1584 - Op 12 mei 1584 compareert Jacob van Meeuwen, als man en voogd van Grietgen Evertsdr. en transporteert aan Laurens Adriaensz., Abraham Adriaensz. en Janneken Adriaensdr., weeskinderen van wijlen Adriaen Lauwerensz., schiptimmerman, door hem verwekt bij Geertruijt Jansdr., de eigendom van een rentebrief van 9 schilden van 14 stuivers het stuk jaarlijks, verleden door Jacob Jacobsz. en gepasseerd voor schout en heemraden van Wijngaarden op 11 novovember 1531, aan hem comparant ten huwelijk gegeven.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 737, folio 507

 • 1588 - Op 15 april 1588 verkoopt Jan Dirxsz. schiptimmerman aan de weeskinderen van Adriaen Lauwen, verwekt bij Truijchgen Jansdr., drie Rijnse gulden jaarlijkse losrente, verzekerd op een huis, erf en toebehoren in de Vleeshouwersstraat.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 739, folio 275v

 • 1591 - Op 2 mei 1591 compareren Thomas Cornelisz., als man en voogd van Janneken Ariensdr., Laurens Ariensz., geassisteerd met zijn oom Jan van Nuijssenborch [Willemsz.] en diezelfde Nuijssenborch nog als voogd van Abraham Ariensz., allen kinderen en erfgenamen van Arien Lauwen schiptimmerman. Zij verkopen aan Cornelis Florisz. schipper een erf met de loodsen daarop staande, gelegen op het Nieuwe Werk, tussen het erf van de weduwe van Jan Hugensz. koekenbakker en het erf van verkopers, gekocht door Corstiaen Stevensz.. Koper kent schuldig aan Thomas Cornelisz. bakker, als man en voogd van Janneken Ariensdr., een somma van 366 gulden, te betalen met 100 gulden alle jaren op meidag. Voornoemde kopers verkopen op dezelfde dag aan Corstiaen Stevensz. [Cramerheijn?] schiptimmerman een ledig erf op het Nieuwe Werk, gelegen tussen het erf van de weduwe van Cornelis Joosten en het voornoemde, aan Cornelis Florisz. verkochte erf met loodsen. Koper kent schuldig aan Laurens Ariensz. en Abraham Ariensz., kinderen en erfgenamen van Arien Lauwen, een somma van 733 gulden, te betalen met 100 gulden alle jaren op meidag.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 719, folio 330r en 330v

Uit dit huwelijk:

 1. Janneken Adriaensdr, geboren rond 1567, "van Dordrecht" (1590).

  Janneken is getrouwd (gereformeerd) te Dordrecht op 17 juli 1590 (ondertrouwd aldaar op 1 juli 1590) met Thomas Corneliszn, bakker van Dordrecht (1590), deken van het bakkersgilde (1619), zoon van Cornelis Thomaszn (bakker te Dordrecht) en Machtelt Bouwensdr.

 2. Laurens Adriaenszn, jong gezel (1596), bakker te Dordrecht, geboren rond 1570, overleden rond 1609 (vr 17 januari 1610).

  Laurens is getrouwd (1) (gereformeerd) te Dordrecht op 12 mei 1596 (ondertrouwd aldaar op 28 april 1596) met Maricken Jansdr, afkomstig van Dordrecht (1596), dochter van Jan Willemszn.

  Laurens is getrouwd (2) (gereformeerd) te Dordrecht op 7 augustus 1605 met Geertruid Anthonisdr.

 3. Abraham Adriaenszn.

IV-e

Emmichgen Jansdr Both, vermeld (1581), geboren vr 1563, dochter van Jan Adriaenszn Both (zie III-a) en Marichgen Jansdr.

Emmichgen is getrouwd vr 23 maart 1579 met Jan Willemszn van Nuijssenburch, vermeld (1579-1591), 50e penning te Dordrecht (1580), zoon van Willem van Nuijssenburch.

Jan woont in 1580 in het Eerste quartijer der stede van Dordrecht beginnende aende poortzijde vande Groote Kerck off opgaende oostwaerdt naede Tollebrugghe toe ande noortzijde.

Jan Willemszn Nuijssenburg wordt in 1591 oom genoemd van de kinderen van Adriaen Laurenszn en Truijtgen Jansdr.

Bronvermeldingen:

 • 23-03-1579: Compareren Adriaen Lauwen schiptimmerman, als man en voogd van Truijchgen Jansdr, voor zichzelf en vervangende Vincent Claeszn, als man en voogd van Dircxgen Jansdr, mitsgaders Aert Janszn, als man en voogd van Janneken Jansdr, Cornelis Dircxszn, als man en voogd van Geertgen Jansdr, Cornelis Adriaenszn zeilmaker, voor zichzelf en vervangende Marijcken en Roocxken Adriaensdochters, zijn zusters, Henrick Pieterszn Vuijthouck, als man en voogd van Neeltgen Adriaensdr, voor zichzelf en Mels Corneliszn schipper, als man en voogd van Marijcken Cornelisdr, allen erfgenamen van wijlen Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdochters. Zij verlenen procuratie aan Geerit Anthoniszn, hun mede-erfgenaam, om voor schout en gerecht van de Korendijk [Goudswaard] aan Jan van Nuijsssenborch Willemszn te transporteren 6 morgen land, aldaar gelegen, waar bruiker van is Pieter Adriaenszn Bestevaeder. Comparanten hebben dit land zij gerfd van voornoemde Grietgen en Baertgen Jan Wijnantsdochters.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 735, folio 36v

 • 29-04-1581: Compareren Jan van Nuijssenborch Willemszn, als man en voogd van Emmeken Jansdr en Adriaen Laurenszn, als man en voogd van Truijchgen Jansdr. Zij verkopen aan Willem Willemszn hellebaardier een huis en erf, staande en gelegen omtrent de Grote Kerk van Dordrecht, tussen het huis van Willem Stoop Dircxsz. burgemeester en dat van Truijchgen Ghijsbertsdr, weduwe van Jacob van Bemont, niet meer belast dan met 2 ponden Hollands jaarlijkse landcijns. Koper kent schuldig aan verkopers 320 Rijnse guldens.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 736, folio 159

 • 02-05-1591: Compareren Thomas Corneliszn, als man en voogd van Janneken Ariensdr, Laurens Arienszn, geassisteerd met zijn oom Jan [Willemszn] van Nuijssenborch en diezelfde [Jan Willemszn] Nuijssenborch nog als voogd van Abraham Arienszn, allen kinderen en erfgenamen van Arien Lauwen schiptimmerman. Zij verkopen aan Cornelis Floriszn schipper een erf met de loodsen daarop staande, gelegen op het Nieuwe Werk, tussen het erf van de weduwe van Jan Hugenszn koekenbakker en het erf van verkopers, gekocht door Corstiaen Stevenszn. Koper kent schuldig aan Thomas Corneliszn bakker, als man en voogd van Janneken Ariensdr, een somma van 366 gulden, te betalen met 100 gulden alle jaren op meidag. Voornoemde kopers verkopen op dezelfde dag aan Corstiaen Stevenszn [Cramerheijn?] schiptimmerman een ledig erf op het Nieuwe Werk, gelegen tussen het erf van de weduwe van Cornelis Joosten en het voornoemde, aan Cornelis Floriszn verkochte erf met loodsen. Koper kent schuldig aan Laurens Arienszn en Abraham Arienszn, kinderen en erfgenamen van Arien Lauwen, een somma van 733 gulden, te betalen met 100 gulden alle jaren op meidag.

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 719, folio 330r en 330v

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Nuijssenburch, geboren vr 1580.

  Willem is getrouwd (1) (ondertrouwd te Dordrecht op 15 november 1598) met Catharina Petersdr [Cranenburg].

  Willem is getrouwd (2) (ondertrouwd te Dordrecht op 16 november 1608) met Janneken Gabrielsdr.

 2. kind van Nuijssenburch, gedoopt te Dordrecht op 30 augustus 1584.

 3. Adriaen Nuijssenborch, gedoopt te Dordrecht op 1 september 1586.

 4. kind Nuijssenburch, gedoopt te Dordrecht op 1 april 1603 (moeder niet vermeld).

IV-f

Cornelis Adriaenszn Both, vermeld (1573-1579), dijkgraaf van de Alblasserwaard (1579), zoon van Adriaen Adriaenszn Both 'de jonge' (zie III-b).

In 1580 wordt een Cornelis Adriaenszn Both vermeld voor de 50e penning te Dordrecht.

Bronvermeldingen:

 • 24-09-1573: Compareren Jan Janszn Both voor zichzelf, Vincent Claeszn, als man en voogd van Dircxken Jansdr en Arien Lauwen, als man en voogd van Truijchen Jansdren transporteren aan de weeskinderen van Arien Arienszn Both de jonge de eigendom van een rentebrief van 2 ponden jaarlijks, die zij, comparanten, gerfd hebben van hun moeder respectievelijk schoonmoeder wijlen Marichen Jan Wijnantsdr [Mariken Jan Wijnantsdr, weduwe van Jan Adriaenszn Both, wordt vermeld in een akte de dato 8 april 1562 in Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 723, folio 101].

  Bron: Rechterlijk Archief Dordrecht, inventarisnummer 730, folio 11 en verder

 • **-**-1579: Akte voor de dijkgraaf en hoogheemraden van de Alblasserwaard waarbij het eigendomsrecht van een dijk met aangrenzend land in de Alblasserwaard van Adriaen Janszn Molenaer wordt ontnomen vanwege het niet goed onderhouden van deze dijk en vervolgens het recht aan Cornelis Adriaenszn de Both en Henrick Pieterszn wordt geschonken.

  Bron: Stadsarchief Dordrecht, Heilige Geest- en pesthuis ter Grote Kerk, regestnummer 129.

Generatie V

V-a

Roockgen Adriaensdr Both, vermeld (1579), dochter van Adriaen Janszn Both (zie IV-a).

Roockgen is getrouwd [na 1579] met Gerrit Jacobszn.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Gerritszn, gedoopt te Dordrecht op 1 oktober 1589.

V-b

Neeltgen Adriaensdr Both, vermeld (1579), dochter van Adriaen Janszn Both (zie IV-a).

Neeltgen is getrouwd vr 8 februari 1574 met Hendrick Pieterszn Vuythouck, vermeld (1574-1580), fijnschilder, 50e penning te Dordrecht (1580), zoon van Pieter Vuijthouck.

Zijn zuster, Grietgen Pietersdr Huijthouck, is getrouwd te Dordrecht op 30 januari 1588 met Adriaen Janszn Spruijt.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Hendrickszn Vuythouck, burgemeester van Rotterdam, overleden te Rotterdam op 21 april 1637.

 2. Geertje Hendricksdr Uythouck, geboren te Dordrecht.

  Geertje is getrouwd met Michiel de Lint.