Het geslacht Bodt uit Zierikzee (1) Hypothese

Het is niet aangeraden om de hieronder vermelde gegevens over te nemen, aangezien er nog geen bronnen zijn gevonden die de filiaties tussen de families onderling in totaliteit kunnen staven.

Generatie I

I-a

Hughe, geboren rond 1375.

Zijn kind(eren):

 1. Renger, geboren rond 1405, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Renger, geboren rond 1405, zoon van Hughe (zie I-a).

Zijn kind(eren):

 1. Hughe Bodt, geboren rond 1430, volgt onder III-a

 2. Jan [Bodt], landmeter en poorter Zierikzee (1454), geboren rond 1432.

 3. Jacob Bodt, geboren rond 1435, volgt onder III-b

 4. Lenert [Bodt], poorter Zierikzee (1485), geboren rond 1445.

Generatie III

III-a

Hughe Bodt, poorter Zierikzee (1455), geboren rond 1430/1435, zoon van Renger (zie II-a).

Hughe woont te Dirksland in 1466.

Zijn afkomst is afgeleid van zijn kleinzoon Aliaen Aliaen Hughe Rengersz, die in 1546 als poorter te Zierikzee wordt ingeschreven.

Bron: Gemeente Archief Zierikzee, Poorterboek

Zijn kinder(eren):

 1. Aliaen Bodt, geboren rond 1460, volgt onder IV-a

 2. Jan Bodt, geboren rond 1470, volgt onder IV-b

III-b

Jacob Bodt, poorter Zierikzee (1464), geboren rond 1435, zoon van Renger (zie II-a).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Renger, geboren rond 1465, volgt onder IV-c

 2. Willem, geboren rond 1470, volgt onder IV-d

 3. Betsman, geboren rond 1475, volgt onder IV-e

 4. mogelijk Thomas Jacobszn Bodt, vermeld (1483).

  Bronvermeldingen

  • 26 oktober 1452: Jan van Cats, heer van Symonskerke en tot Brouwershaven, draagt verschillende perceelen ambacht te Couderkerke, Oester-Zubburch, Riethem, Welsingen, die Haymanne, Vlissingen, Meliskerke, Sinte-Maryenkerke, Crommenhoecke, Domburch en Popsrodenambacht, die na den dood van Florijs van Borsselen aan de grafelijkheid vervallen, maar door hem ten behoeve zijner dochter Marye van Zubburch, kleindochter van Florijs voornoemd, gelost waren, over aan zijne voornoemde dochter en haar echtgenoot Adryaen van Borsselen, nadat hem de kosten der lossing terugbetaald zijn.

  • 14 maart 1461: Adriaen van Borsselen, heer van Brugdam, Duvelant en Galmaerden, voogd van Bergen in Henegauwe, kapitein van der Goude, erkent schuldig te zijn aan Jan van Noortgouwe, Cornelis Pieterszoen van Scheyngen, Jan de Brauwereen andere erfgenamen van zijne overledene huisvrouw Marie, dochter van Jan van Cats, eene rente van 12 pond grooten VI. 's jaars, losbaar met 144 pond, totdat hij hun in plaats daarvan andere goederen van gelijke waarde zal hebben afgestaan.

  • 14 maart 1461: Adriaen van Borsselen, heer van Brugdam, Duvelant en Galmaerden, voogd van Bergen in Henegauwe, kapitein van der Goude, staat aan Jan van Noortgouwe, Cornelis Pieterz. van Schijngenen de andere erfgenamen van zijne overledene huisvrouw Marie van Cats voor hunne erfportie af de helft van de goederen, gelegen in het land van Borsselen, afkomstig van Floris van Borssellen.

  • 30 november 1463: Schepenen van Wemelinghe oorkonden, dat Aernout Toelmanssone, als man en voogd van Philippe Jacob-Philipssonsdochter, aan Adryaen van Borsselen, heer van Brugdamme, zijn aandeel in de erfenis van Marie, dochter van Jan van Cats, echtgenoot van voornoemden Adryaen van Borsselen, overdraagt.

  • 28 mei 1466: Zweer van Cruningen, ridder, verkoopt aan zijn zwager Adriaen van Borsselen, heer van Brugdam, al hetgeen hem of zijnen kinderen uit hoofde zijner echtgenoot mocht aangekomen zijn bij het overlijden van Marie, dochter van Jan van Cats en echtgenoot van den heer van Brugdamme voornoemd.

  • 9 april 1483: Thomas Bodt Jacopsone erkent van den rentmeester der vrouwe van Ravesteyn 40 pond grooten Vlaams ontvangen te hebben, wegens hetgeen hij en anderen als erfgenamen vanMagriete Philips de Hontsdochter, vrouw van Willem de Brouwer, hadden te vorderen in de nalatenschap van Marie van Cats, eerste vrouw van den heer van Brugdamme.

   Bron: Zeeuws archief, "Anna van Bourgondië, Vrouwe van Ravestein"

Generatie IV

IV-a

Aliaen Bodt, geboren rond 1460, overleden te Nieuwe Tonge voor 16 februari 1529, zoon van Hughe Bodt (zie III-a).

Aliaan is getrouwd met Cornelia, woont te Nieuwerkerken (1529).

Cornelia is naar alle waarschijnlijkheid zijn tweede vrouw.

Op 16 februari 1529 koopt Cornelia, weduwe van Aliaen, van de Heilige Geestmeesters te Nieuwe-Tonge een huis aan "den Rinck", belast met een hypotheek van 37 schellingen.

Bron: Gemeente Archief Middelharnis, Nieuwe-Tonge, inventarisnummer 1 akte 9

In een schepenbrief (Nieuwe-Tonge, 1529) wordt voor het dorp "Niew[er]kercken in Grijssoirt" vermeld: Cornelia Aliaen Bots weduwe.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bodt, 10de penning Dirksland (1520-1534), geboren rond 1490, overleden na 1534.

  In de tienden van Dirksland (1528, 1529, 1533) wordt hij vermeld als Jan Ailliaensz en verder (1520, 1534) met de toeving 'horra".

  Een zoon kan mogelijk Aliaen Janszn Bot zijn, woont te Kerkwerve (1597), vermeld (1597): 8 februari 1597: Pieter Joriszn als overman, op verzoek van Lievin Sebastiaenszn Ruyte, schepen, als sequester in de gecedeerde goederen van Leyn Bartelmeeuszn verkoopt aan Cornelis Corneliszn Janssen geseyt den Blauwen 4½ gemeten 5 roeden weije, liggende in Kerkwerve, in het bevanck “van de verborren de hoffstede”, binnen [deze landgemerken], oost af Cornelis Corneliszn Leuter, zuid de “heerwecht”, west af de “nieuwen wecht”, en noord af Aelliaen Jan Bot,...

  Bron: RAZE 3851c, f99/4, fiche C3-001, bewerkt door Huib J. Plankeel (Raze 3851c)

 2. Aliaen Aliaenszn Bodt, 10de penning Dirksland (1521-1544), geboren rond 1495, overleden na 5 november 1544.

  Hij wordt als Ailliaen Aelliaensz vermeld, in het archief van de Grafelijkheidskamer van Holland bij de gedeponeerde rekeningen van de rentmeesters, als "jagere" of "de jager" tussen 1521 en 1544 onder de tienden van Dirksland.

  In 1542 vinden we een Aliaen Bot als pachter in Dirksland en belastingplichtig voor 3 gemeten grond. Hij bezit geen huis in het dorp of de polder maar heeft kennelijk belang bij landbouw en jacht aldaar.

  Bron: Rijksarchief, Staten van Holland voor 1572, Cohier 10de penning, 1543-1547, inventarisnummer 189.

  In het cohier staat alleen voor zijn naam de toevoeging "noch", hetgeen erop duidt dat hij waarschijnlijk de belasting al eerder heeft afgedragen, maar besloten heeft om opnieuw voor de schout en zijn secretaris te verschijnen om eerlijk belasting af te dragen. In dat geavl zu hij eerder op de lijst moeten staan en zoals inderdaad blijkt staat hij vermeld als "Aeliaen Aeliaen z[oon] Huges", belastingplichtig voor 4 gemeten "gewone" en 17 gemet "keijsersvroone" (= bezit rechtstreeks geëxploiteerd via zijn rentmeester)..

  Na 1544 komt Aliaen niet meer voor in de archieven van Dirksland.

  Op 9 juni 1546 wordt een zekere "oude Ailiaen Ailliaen Hughe Rengersz", landman, komend van Noordwelle (Schouwen), als poorter te Zierikzee ingeschreven.

  Bron: Gemeentearchief Zierikzee, Poorterboek

  Waarom hij hier als oude wordt bestempeld is nog niet duidelijk. Zijn vader is reeds overleden, maar zelfs in dat geval zou hij de jongere moeten zijn. We moeten het dus zoeken in twee broers, een oudere en een jongere, oftwel duidt het op het feit dat dus minstens een zoon, ook Aliaen genoemd, heeft.

IV-b

Jan Bodt, geboren rond 1470, zoon van Hughe Bodt (zie III-a).

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Bodt, geboren rond 1495, volgt onder V-a

 2. Hughe Bodt, geboren rond 1500, volgt onder V-b

IV-c

Renger, apotheker (1498), geboren rond 1465, zoon van Jacob Bodt (zie III-b).

Renger is getrouwd met Cornelie, overleden te Zierikzee op 21 juli 1531.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan, 10de penning Dirksland (1523), geboren rond 1485.

 2. Cornelis, geboren rond 1487, volgt onder V-c

 3. Jacob, geboren rond 1490, volgt onder V-d

IV-d

Willem, schepen (1531-1533), geboren rond 1470, overleden te Zierikzee in het jaar 1533, zoon van Jacob Bodt (zie III-b).

Zijn kind(eren):

 1. Marinus Willem Jacob Rengersz (Marinus Bodt), schepen Zierikzee (1535-1569), geboren rond 1495.

  Marinus Willem Jacob Rengersz
  Zegel van Marinus Willem Jacob Rengersz in het Zeeuws Archief te Zierikzee.

  Reconstructie van de zegel
  Reconstructie van de zegel, ontworpen door J. van de Meerberg.

  Foto's: Collectie Ruud Both, zie ook Nieuwe-Tonge

IV-e

Betsman, geboren rond 1475, overleden te Zierikzee op 9 november 1531, zoon van Jacob Bodt (zie III-b).

Zijn kind(eren):

 1. Jacomina, overleden op 10 oktober 1531.

  Jacomina is getrouwd met Daniel Joris, overleden na 1531.

Generatie V

V-a

Cornelis Bodt, 10de penning Dirksland (1540, 1554), geboren rond 1495, zoon van Jan Bodt (zie IV-b).

Zijn kind(eren):

 1. Lonis Corneliszn Bodt, geboren rond 1520, volgt onder VI-a

 2. Lenert Corneliszn Bodt, geboren rond 1530, volgt onder VI-b

 3. Aren Corneliszn Bodt, geboren rond 1545, volgt onder VI-c

V-b

Hughe Bodt, 10de penning Dirksland (1539-1554), geboren rond 1500, zoon van Jan Bodt (zie IV-b).

Zijn kind(eren):

 1. Catelijntje Bodt, geboren rond 1530.

 2. Lenert Bodt, geboren rond 1535, volgt onder VI-d

V-c

Cornelis Rengerszn, "seouweman" en 10de penning Dirksland (1535-1540), geboren rond 1487, overleden voor 1566, zoon van Renger (zie IV-c) en Cornelie.

Cornelis is getrouwd met [Domina?], overleden op 24 juli 1566, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk).

Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia, overleden op 7 augustus 1602, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk).

  Apollonia is getrouwd met Adriaan Adriaanszn Brouwer, overleden op 10 oktober 1612, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk), zoon van Adriaan Brouwer.

V-d

Jacob, 10de penning Dirksland (1539-1558), geboren rond 1490, zoon van Renger (zie IV-c) en Cornelie.

Zijn kind(eren):

 1. Pieter "Duvelander/Duvelaar"/ Bodt, geboren rond 1515, volgt mogelijk onder Nieuwe-Tonge I-a

 2. Cornelis "Duvelander/Duvelaar", geboren rond 1520, volgt onder VI-e

Generatie VI

VI-a

Lonis Bodt, geboren rond 1520, zoon van Cornelis Bodt (zie V-a).

Zijn kind(eren):

 1. Iman Bodt, schepen en 10e penning Dirksland (1610, 1611), geboren rond 1550.

VI-b

Lenert Bodt, 10de penning Dirksland (1583-1605), geboren rond 1530, zoon van Cornelis Bodt (zie V-a).

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Bodt, geboren rond 1555, volgt mogelijk onder Dirksland (2) I-a

 2. mogelijk Jacob [Lenaertszn] Bodt, volgt onder Oosterland I-a.

VI-c

Aren Bodt, 10de penning Dirksland (1599), geboren rond 1545, zoon van Cornelis Bodt (zie V-a).

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Bodt, geboren rond 1570, volgt onder VII-a

VI-d

Lenert Hughezn Bodt, geboren rond 1535, zoon van Hughe Bodt (zie V-b).

Acte van 25 januari 1592
Acte van 25 januari 1592 waarbij Aren Corneliszn Neeve van de erfgenamen van Pier Aliaenszn Coninck achterstallig biergeld vordert. Het bier was bestemd voor de delvers van de meekrap. Aren Corneliszn Neeve machtigt Lenert Huge Bodt om uit zijn naam op te treden.

Bron: Rechterlijk Archief Nieuwe-Tonge, inventarisnummer 1; Foto: Collectie Ruud Both.

Zijn kind(eren):

 1. Neeltje Bodt, geboren te Nieuwe Tonge rond 1570.

  Neeltje is getrouwd te Nieuwe Tonge in het jaar 1595 met [onbekend].

VI-e

Cornelis "Duvelander/Duvelaar", 10de penning Dirksland (1559-1571), geboren rond 1520, zoon van Jacob (zie V-d).

Zijn kind(eren):

 1. Lenert Corneliszn "Duvelander/Duvelaar", geboren rond 1550, volgt onder VII-b

Generatie VII

VII-a

Cornelis Bodt, 10de penning Dirksland (1605), geboren rond 1570, zoon van Aren Bodt (zie VI-c).

Zijn kind(eren):

 1. Aren Bodt, deken Sint Joris (1623), geboren rond 1595.

 2. Cornelis Corneliszn Bodt, 10de penning Dirksland (1632, trouwt), 10de penning Dirksland (1633, schepen) en 10de penning Dirksland (1639, overleden), geboren rond 1600, overleden in het jaar 1639.

  Cornelis is getrouwd te Dirksland in het jaar 1632 met [onbekend].

  Acte uit 1634
  Acte uit 1634 waarin Cornelis Corn[eliszn] Both vermeld wordt als pachter van de dorpsaccijnzen voor 4 gulden. In een acte uit 1636 staat hij vermeld in een huis in het Achterdorp.

  Bron: Gemeentearchief Dirksland, inventarisnummer 183, "Rekeningen van de kerkmeesters"

VII-b

Lenert Corneliszn "Duvelander/Duvelaar", landbouwer, schepen te Nieuwe Tonge (1579-1583), Heiligegeestmeester te Nieuwe-Tonge (1581-1582, 1584-1586, 1588), plaatsvervangend schout te Nieuwe-Tonge (1584), deken van de gilde Sint Joris (1588), geboren rond 1550, overleden na 16 mei 1604, zoon van Cornelis (zie VI-e).

Hij woonde eerst te Nieuwe-Tonge en vestigde zich na 1590 te Dirksland. Hij voerde processen voor het Hof van Holland.

Lenert moet een turbulent figuur geweest zijn. Hij schuwde bijvoorbeeld een openlijke ruzie met de familie niet en had het meerdere malen aan de stok met zijn mede-schepen Adriaen Claeszn van Sorgen. Hij werd zelfs beschuldigd voor het aannemen van steekpenningen.

Lenert is getrouwd (1) met My(n)ken Aliaens Weers(is), afkomstig van Walcheren.

Lenert is getrouwd (2) [rond 1584] met Maaike "Maritge" Michiels, afkomstig van Herkingen. Maaike is eerder getrouwd geweest met Jan Engelszn Gebuijs, overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 23 april 1589.

 2. Geertrui, gedoopt te Nieuwe-Tonge op 23 april 1589.