Situering van VlaardingenHet geslacht Bot uit Vlaardingen

Vlaardingen ligt tussen de drukbevaren Nieuwe Waterweg en diverse landelijke polders. Visserij en havens bepaalden van oudsher het beeld van Vlaardingen. Vlaardingen heeft interessante overblijfselen uit de geschiedenis, zoals oude woon- en pakhuizen langs het water en de markt met het 350 jaar oude stadhuis. Winkelstraat de Hoogstraat maakt deel uit van het historisch centrum.

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Bronnen:

Aanvullende websites:

De Maaskoerier, 11 juli 2007 (opgestuurd door Hans Knaapen)

Zie hierover ook een uitgebreider artikel op de website van de gemeente Vlaardingen.

Krantenartikel

Generatie I

I-a

Hugo [Bot].

Hugo is getrouwd met [onbekend].

Mogelijk is een Cornelis Hugenzn ook een zoon van hem. De hofstede waarvan voor de ene helft zijn zoon Pieter Hugenzn Botken beleend is (1524-1547), was voor de andere helft van 1518 tot 1535 beleend door Cornelis Hugenzn. De opvolger Cornelis Corneliszn (1536-1538) was waarschijnlijk zijn zoon.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Hugenzn, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Pieter Hugenszn, alias Pieter den But, overleden voor of in 1548, zoon van Hugo [Bot] (zie I-a).

Pieter is getrouwd met [onbekend].

Uit de rekeningen van de rentmeesters van de domeinen. Verpachting door de rentmeester van Noord-Holland van hofsteden "binnen Vlaerdingke in die poerte", onder meer een hofstad tegen 4 schelling per jaar:

 • Van 1501 tot 1517: Pieter Willemszn.

 • Van 1518 tot 1523: Cornelis Jacobszn (1521: Bieman).

 • Van 1524 tot 1547: Pieter Hugenzn [Botken].

 • Van 1548 tot 1564: Cornelis Pieterszn (1550: Botken) na dode van zijn vader Pieter Hugezn [Botken].

 • Van 1565 tot 1583: Kors Pieterszn, na koop van de Heilige Geest te Vlairdinge, die de hofstad bezat als erfenis van Cornelis Pieterszn Botgen.

 • Van 1584 tot 1615: Rembrant Corneliszn, gehuwd met de weduwe van Cors Pieterszn.

Bron: "Acten betreffende Vlaardingen in diverse archieven", door C. Hoek (Ons Voorgeslacht 1984, pagina 133).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Pieterszn Buttgen, volgt onder III-a

Generatie III

III-a

Cornelis Pieterszn Buttgen, poorter van Vlaardingen, overleden rond 1564, zoon van Pieter Hugenszn (zie II-a).

In 1554 en 1561 woont Cornelis Pieterszn [Buttgen] aan de oostzijde van de Dijckhuizen.

Bron: Archieven Staten van Holland, inventarisnummer 812, tiende penning Vlaardingen 1554. Bron: Archieven Staten van Holland, inventarisnummer 1460, tiende penning Vlaardingen 1561.

27 januari 1555: Cornelis Pieterszn Buttgen is poorter door de eed van zijn overleden vader.

Bron: Archieven Stadsbestuur Vlaardingen, inventarisnummer 60, pagina 45.

Cornelis is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. waarschijnlijk Cornelis Corneliszn Both, volgt onder IV-a

Generatie IV

Op 2 juni 1574 ging Vlaardingen in vlammen op. Waarschijnlijk had een groep (water)geuzen de stad in brand gestoken omdat de stad volkomen open, zonder beschermende muren, moeilijk te verdedigen was. Het was beter de stad te verwoesten dan haar in handen van de Spanjaarden te laten vallen. Het duurde jaren voor de wederopbouw gereed was, mede omdat een deel van de stad in 1606 nogmaals door brand werd getroffen.

IV-a

Cornelis Corneliszn Both, overleden voor 16 april 1602, waarschijnlijk zoon van Cornelis Pieterszn Buttgen (zie III-a).

 • 19-05-1587: Cornelis Corneliszn de jonge Bot constitueert Pieter Aertszn Pols.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 147, Procuratieboek van de Vierschaar, folio 12.

 • 01-09-1592: Cornelis Corneliszn den But constitueert Dirck Willemszn Waard.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 147, Procuratieboek van de Vierschaar, folio 23v.

Cornelis is getrouwd met Lijsbeth Ariensdr, overleden voor 16 april 1602, dochter van Arien Dammaszn en [onbekend] Hendricksdr.

Uit dit huwelijk (in vermoedelijke volgorde):

 1. Aryen Corneliszn Both, geboren rond 1574, volgt onder V-a

 2. Lenert Corneliszn Both, volgt onder V-b

 3. Hendrick Corneliszn Both, volgt onder V-c

 4. Theuntgen Cornelisdr Both.

  Theuntgen is waarschijnlijk getrouwd met Thonis Aertszn den Bonsem.

  • 12-12-1613: Tonis Arentsz. Bonsem constitueert Aelbrecht Vermeer om executie te stellen inzake een vonnis van 17-12-1612 tegen Claes Jacobsz. Stover.

   Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 147, Procuratieboek van de Vierschaar, folio 77.

  • 19-08-1614: Tonis Arentsz. Bonsem constitueert Aelbrecht van der Meer en Toentgen Cornelisdr. zijn huisvrouw.

   Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 147, Procuratieboek van de Vierschaar, folio 83v.

 5. Neeltge Cornelisdr Both, volgt waarschijnlijk onder V-d

Generatie V

V-a

Aryen Corneliszn Both, geboren rond 1574, overleden na 18 april 1620, zoon van Cornelis Corneliszn Both (zie IV-a) en Lijsbeth Ariensdr.

 • 08-10-1619: Ten versoucke van Lenaert Jansz. Verdoes schipper: Hebben Arijen Cornelisz. Bodt out 45 ende Claes Arijensz. Decker out ontrent 35 jaren, beijde burger deser stede, elcx ende bij eede getuijcht waerachtich te sijn dat geleeden ontrent een jaer, sonder den oprechte tijt onthouden te hebben, sij deposanten met den requirant Pouwels Gerritsz. Schuijff ende ander geselschap, sijn geweest int schip van Arijen Cornelisz. bij de (steecke), leggende achter de packplaetse van Dirck Cornelisz. de Lange, alwaer sij deposanten gecomen waren opt begeere van den voorn. Arijen Cornelisz. die van meijninge was te varen naer Brabant ende dat sijluijden met den anderen sittende in de roeff vant voorn. schip gedrincken ende praeten, sij deposanten gesien ende gehoort hebben dat de voorn. Pouwels Schuijff de kanne niet bijde die hij inde handt hadde, sonder eenige ver..den te maecken, smeet opt hooft van den requirant, in vougen dat de kanne op stucken brack. Verclaerde voorts sij deposanten dat de voorn. Pouwels Schuijff soo stillswijgende ende schielijcken de kanne worp, dat de sij niet en wisten beijde stelle re..cken s..i., ofte op den welcken den werpe gemunt was, waer op den deposant Claes Arijensz. den voorn. Pouwels Schuijff vas heeft gehouden, soo lange tot den requirant uijt de roeste quam, naer dijen den selven Schuijf den requirant op lijff viel vallen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 7.

Aryen is getrouwd met Pietergen Jansdr, overleden voor 29 mei 1634.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbet Arentsdr Both, geboren rond 1600, overleden na 10 mei 1671.

  Lijsbet is getrouwd (1) met Aryen Aryenszn, overleden voor 1638.

  Lijsbet is ondertrouwd (2) te Vlaardingen op 6 maart 1638 met Hendrick Gijszn, overleden voor 10 mei 1671. Hendrick is eerder getrouwd geweest met Dirckje Hendricksdr.

 2. Cornelis Arentszn Both, volgt onder VI-a

 3. Jan Arentszn Both, geboren rond 1599, volgt onder VI-b

 4. Davit Aryenszn Both, geboren rond 1600, volgt onder VI-c

V-b

Lenert Corneliszn Both, overleden voor 16 april 1602, zoon van Cornelis Corneliszn Both (zie IV-a) en Lijsbeth Ariensdr.

Lenert is getrouwd met Neeltgen Meesdr, woont te Maaslandersluis (1610).

Uit dit huwelijk:

 1. Mees Lenertszn Both, geboren rond 1592.

 2. Jan Lenertszn Both, geboren rond 1595.

 3. Jacob Lenertszn Both, geboren rond 1597.

 4. kind Lenerts Both, overleden tussen 16 april 1602 en 4 oktober 1603.

V-c

Hendrick Corneliszn Both, reder, overleden na 1650, zoon van Cornelis Corneliszn Both (zie IV-a) en Lijsbeth Ariensdr.

 • 28-03-1614: Heindrick Cornelisz. Bodt constitueert Jan Maertensz. Versijde om gifte te geven aan Jan Joachims van een huis en erf staande in het Zwarteveld.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 147, Procuratieboek van de Vierschaar, folio 79v.

 • 1639: Ten versoecke van Jacob Rochusz. van Pomeren reder van Mees Willemsz. Molenaer stierman van een hoeckerboot, hebben Mees Willemsz. Molenaer stierman ende Heijndrick Cornelisz. Bot eene van sijne bootsgesellen, verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn dat sij getuijgen tusschen den 16į ende 17į October lestleden des nachts door quaet weder inde Noortsee hebben verlooren haer vleet van haringnetten, dewelcke sijluijden gewaerdeert hebben op ses hondert carolus gulden, sijnde eerder meer dan minder waerdich. Alles sonder fraude.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 116v.

Hendrick is getrouwd (1) met Nelletge Joachimsdr Oudaen, overleden voor 1620, dochter van Joachim Dingemanszn Oudaen (slotenmaker).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendrickszn Both, geboren rond 1610, volgt onder VI-d

 2. Maertgen Cornelisdr Both, geboren rond 1611.

 3. Lenert Corneliszn Both, geboren rond 1613.

 4. Jan Corneliszn Both, geboren rond 1616

Hendrick is getrouwd (2) rond 1620 met Grietgen Meesdr, geboren rond 1585, overleden voor 1622, dochter van Mees Huygenszn en Maritge Cornelisdr.

Hendrick is ondertrouwd (3) te Vlaardingen op 26 november 1634 met Trijntgen Claesdr.

V-d

Neeltge Cornelisdr Both, overleden voor 14 oktober 1662, waarschijnlijk dochter van Cornelis Corneliszn Both (zie IV-a) en Lijsbeth Ariensdr.

Jan is getrouwd met Jan Thoniszn, wever, poorter van Vlaardingen (1603), overleden voor 16 mei 1647, zoon van Anthonis Janszn (wever) en Aryane Hendricksdr.

Uit dit huwelijk (in vermoedelijke volgorde):

 1. Gijsbrecht Janszn [Both], volgt onder VI-e

 2. Cornelis Janszn Both, overleden na 14 februari 1670.

  Cornelis is ondertrouwd te Vlaardingen op 23 april 1644 met Leuntge Cornelisdr, overleden na 3 maart 1675.

 3. Teunis Janszn Both, volgt onder VI-f

 4. Maertge Jansdr Both.

  Maertge is getrouwd te Vlaardingen op 10 oktober 1652 met Pieter Janszn Admirael. Pieter is eerder getrouwd geweest met Geertge Maertensdr.

 5. Ariaentge Jansdr Both.

  Ariaentge is ondertrouwd (1) [te Vlaardingen op 24 december 1634 met DaniŽl Corneliszn].

  Ariaentge is ondertrouwd (2) te Vlaardingen op 8 november 1642 met Jacob Corneliszn de Ruyter.

  Ariaentge is ondertrouwd (3) te Vlaardingen op 14 oktober 1658 met Dingeman Dingemanszn. Dingeman is eerder getrouwd geweest met Magdalena Jorisdr.

 6. Pieter Janszn Both, volgt onder VI-g

 7. Annetge Jansdr Both.

  Annetge is ondertrouwd te Vlaardingen op 1 mei 1650 met Johannes Boudewijnszn Westerdijk, overleden voor 14 oktober 1662.

Generatie VI

VI-a

Cornelis Arentszn Both, stierman, begraven te Vlaardingen in oktober 1665, zoon van Aryen Corneliszn Both (zie V-a) en Pietergen Jansdr.

Cornelis is getrouwd (1) voor 5 december 1630 met Ariaentge Meesdr, geboren voor 1605, overleden voor 1655, dochter van Mees Huyge en Neeltge Jacobsdr.

 • 5 december 1630: Compareerde voor Notaris J. Dwinglo te Vlaardingen voor het maken van haar testament: "Aryaantje Meesdr huysvrouw van Cornelis Arentz. Bott. Al haar goederen, roerende en onroerende, actieŽn, in- ende uytschilden, silver, gout, gemunt ende ongemunt, niets uytgesondert, vermaakt zij aan Neeltge Jacobsdr, weduwe van wy1en Mees Huyge za(liger), haar lieven ende beminde moeder met totale exclusie van haar testatrices broers en susters of hare (hunne) descendenten. Daarom zal haar moeder aan de broeders en zusters moeten uitkeren de som van 6 carolus gulden van 40 groten het stuk."

 • 28 december 1631: Dirk Aryens Nyesen, "coopman binnen deeser steede en Jan Pouwelse Broeck, woonende tot Vlaerdingh, beijde reeders in den visboot daer styerman op was Cornelis Aryens Bot uitgevaren tot Vlaerdingh voorsende van Duynkerkers genoomen in de maent van Augusti lestleden"

  Bron: Oud NotariŽel Archief Schiedam

 • 22-08-1635: Ten versoucke van Jan Pouwelsz. Broeck reder en Cornelis Gijsen stierman van een hoeckerschip, hebben Cornelis Arentsz. Bot ende Lenart Coolhaelder verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn dat sijluijden op den 09į Julij deses jaers in de Noortsee met hare schepe sijnde sij getuijchen int aencoomen van den avont hebben sien comen aenseijlen een seecker schip, dewelcke sijn cours versettende heeft gelopen naer Cornelis Gijsen voornt. de welcke aen sijn haringwant, ofte vleet was leggende. Sulcx dat den selven Cornelis Gijsen (niettegenstaende hij beneffens haer getuijgen vierden ende baeckende aenít convoijschip) genootsaect wierdt sijne voorsz. vleet aff te kerven, ende om hem te (s.lorten) tot lopen begeven, alsoo sij getuijgen beneffens den voorn. stierman niet beter en weten off het was een Duijkercker.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 87.

 • 06-10-1636: Also men schuldich is der waerheijt getuijgenisse te geven, soo verclaren wij burgemeesters, schepenen ende raeden der stede Vlaerdingen, ten versoucke van Jan Pouwelsz. Brouck onsen burger, waerachtich ende ons gebleecken te sijn, soo uijt de thuijs gesonden jongen als andere seeckere tijdingen van Cornelis Arijensz. Bot stierman op een harinckboot, van dese stede affgevaren, dat den selven stierman met sijn schip, goet ende volck van den vianden ver..lt ende genomen is, nu ontrent drije weecken geleeden.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 94.

 • 10-10-1636: Ten versoecke van Jan Pouwelsz. Broeck, heeft Cornelis Crijnsz. Cats bootsgesel van Cornelis Arentsz. Bot stierman van een hoeckerboot van deser stede met de voorn. stierman omme te visschen uijtgevaren sijnde, verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn dat hij getuijche, met sijn voorn. stierman ende mede bootsvolck genomen sijn op Sondach den 14į September lestleden door twee Duijnkercker fregatten daer capiteijnen op waren Steven de Ridder ende Jan van Adenck. De welcke het voorsz. schip, sijne goederen, visch ende alles hebben mede gevoert. Soo waerlijck most hem Godt almachtich helpen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 94.

 • 02-07-1637: Wij burgemeesteren ende regierders der stede Vlaerdinge certificerende met kennisse der waerheijt, dat Cornelis Arentsz. Bot stierman van een hoeckerboot ende sijne bootgesellen van deser stede omme te visschen vuijtgevaren sijnde, inde maent September lestleden door twee Duijnkerckse fregatten genomen, ende met schip, goederen ende visch, tot Duijnkercke voorn. innegebracht, alwaer de voorn. personen gevanckelijck opgeleijt zijn. Van welcke voorn. bootsgesellen ons bij reeckeninge gebleecken es dat Jan Cornelisz. Crauw in de voorn. gevanckenisse heeft gelegen 193 dagen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 101.

 • 05-07-1637: Compareerde Jan Pouwelsz. Broeck raidt ende vroetschap der stede Vlaerdingen, de welcke verclaerde bij den eedt in ampte gedaen, dat hij getuijge door hem selven, nochte door anderen, anders geen assurantie heeft gedaen, noch doen doen, op het schip ende goederen van Cornelis Arentsz. Bot, van deser stede affgevaren, ende door twee Duijnkerckse fregatten in September lestleden genomen, dan de gepolijste, gedaen op tselve schip bij Sr. Losschert, Willem Turckes, van Axele ende Gijsbrecht Coningh, alle coopluijden tot Amsterdam. Verclaerde mede dat hij getuijge op het schip van schipper Jacob Maertensz. Zuijcker genomen door twee Turckse schepen, geen andere assurantie heeft gedaen dan de polijste setaeÖ.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 101.

 • 27 mei 1638: Jan Jochemsz van Oudaen coopman te Vlaerdingen 50 jaar verklaart op verzoek van Dirck Arentsz Nijesemaeckelaer te Amsterdam dat hij Oudaen, een betalings opdracht heeft afgegeven aan voornoemde Dirck ten laste van Jasper Loschaert coopman te Amsterdam, groot 1450 gulden betreffende een schade geleden door Cornelis Aryensz Both. Volgens Nyese is de rekening nog niet voldaan, maar Jasper Loschaert heeft aan deposant verklaard dat de rekening wel betaald was.

  Bron: Oud NotariŽel Archief Rotterdam (zie inventarisnummer 142, pagina 174/277)

 • 12-04-1639: Ten versoecke van Jacob Rochusz., heeft Bastiaen Pietersz. verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn dat hij getuijge op Sondach lestleden heeft reden gehadt jegens Mees Willemsz. des requirants stierman, nopende de quitantie van de coop van visch tusschen hem ende de requirant. Onder welcke redenen de voorn. Mees Willemsz. bekende dat hij sijne aengebrachte visch hadde geleijt aen de requirant voor dertien gulden de ton, ende dat deselve requirant hem daer vooren hadden gebooden £ 12-15-0, daer op hij sijne gasten ofte vennoten souden spreecken off de requirant deselve visch daer vooren soude hebben ofte niet. Dat mede de voorn. Mees Willemsz. jegens hem getuijge seijde dat hij hadde geweest tot Gillis Gillisz. schipper van den requirant om hem de voorsz. visch te doen overnemen. Welcke schipper sulcx wel wilde doen als hij sanderendaechs conde wederom lossen. Actum verleden voor Bisdommer

  Ten versoecke als vooren, heeft Cornelis Ariensz. Bot de bovenstaende attestatie voor gelesen sijnde, verclaert in alle deelen waerachtich te sijn. Actum verleden als boven.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 111v.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietge Both, meerderjarig (1667).

 2. Neeltge Both.

Cornelis is ondertrouwd (2) te Vlaardingen op 17 september 1655 met Lijsbet Leendertsdr, overleden na 26 mei 1663. Lijsbet is eerder getrouwd geweest met Jan Janszn Hoochstadt.

VI-b

Jan Arentszn Both, bootsgezel, vermeld (1635), geboren rond 1599, zoon van Aryen Corneliszn Both (zie V-a) en Pietergen Jansdr.

 • 11-01-1623: Ten versoucke van den heere bailliu ratione officij: Compareerde Claes Claesz. glaesmaker burger alhijer. Ende verclaerde dat hij nae sijn beste onthout ontrent veertien dagen geleden ten huijse van Jan Bot gestopt heeft de glasen voor aen straet comende ende daer van tot loon ontfangen ses stuvers door handen van Commertgen Matten, dije hem tottet voorsz. werck hadde versocht ende doen doen. Presenterende alle tselve des noot sijnde naerder bij eede te affirmeren.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 41v.

 • 09-06-1624: Ten versoucke van Arijen Pietersz. Overschie backer: Heeft Cornelis Cornelisz. de jonge Zijde out ontrent 30 jaeren ende Jan Arentsz. Bodt out ontrent 25 jaeren, bij eede verclaert ende getuijcht waerachtich te zijn dat den requirant in schipper Mangelis op Delffshaven in den maent Maert verleeden, den juijste tijt onlegen, heeft gescheept aen Pieter Jacobsz. zeijlmaecker op Delffshaven, achtien tonnen haring, waervan seven tonnen cruijsharing ende elff tonnen ijelen waeren. Gevende voor reedenen van wetenscappe de voorn. de Zijde, dat hij de voorsz. achtien tonnen haring op ende toegeslagen heeft. Ende de voorn. Jan Arentsz. dat hij selffs den voorsz. haring heeft helpen in de schuijt dreegen. Mitsgaders noch beijde sij comparanten, dat sij ít den voorsz. requirant hebben hooren seggen dat hij de selve achtien tonnen haringh aen de voorsz. Pieter Jacobsz. woude scheepen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 49.

Jan is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Ary Janszn Both, volgt onder VII-a

 2. waarschijnlijk Cornelis Janszn Both,, begraven te Vlaardingen in juli 1678.

  Cornelis is ondertrouwd te Vlaardingen op 18 mei 1652 met Neeltje Willemsdr.

VI-c

Davit Aryenszn Both, stuurman (1625), geboren rond 1600, overleden voor 30 januari 1667, zoon van Aryen Corneliszn Both (zie V-a) en Pietergen Jansdr.

 • 08-03-1622: Dirck Claesz. Goch stijerman van een houcker ende Davidt Arentsz. Bot out ontrent 22 iaren verclaren bij eede dat sij van de tweede houckvaert deses winters wt zee in de Mase comende om lijffsnoot díselve hebben moeten verlaten ende ter Heijde afslaen. Verclaren voorts dat ten selven tijde doen sij wtte Mase gecomen waren, hen ontmoeten nae de Mase eenen Leendert Dircxz. Verhooren mede stijerman van een houcker, díwelcke sij waerschouden dattet niet mogelijck was in de Mase te comen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 28.

 • 28-08-1627: Compareerde Bastiaen Pietersz. mitsgaders Gijs Jansz. beijden bootsgesellen van Davit Ariensz. Bot ende hebben verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn ten versoucke van Ingetge Ariens weduwe wijlen Arijen Huijbrechtsz., dat Claes Ariensz. zoon van de voorn. requirante beneffens hem deposanten in dese jare 1627 van een zeerover op zee sijn achterhaelt met den voorn. stierman ende ontnomen alle de goederen ten lijve ende rugge van de voorn. Claes Ariensz. hen deposanten als oock de andere Ö..noten behoort gehadt hebbende. Wijders niet getuijgende. Actum verleden voor dondergeteijckende schepen.

  Was getekend: Jacob Jansz. Maerlant.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 61.

 • 24-03-1635: Ten versoucke van de gemene reders van Davit Arentsz. Bot, heeft Pieter Cornelisz. Coning gewesene bootgesel van den voorn. stierman verclaert ende getuijcht warachtich te sijn dat hij met den selven stierman ende sijne andere mede maets, inden jare 1634 van deser stede ten haring is affgevaren ende op den 06į ofte 07į Augustij des voorsz. jaers door een Duijnkercker met schip ende goet es genoomen ende gevanckelijck mede gevoert.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 83.

 • 30-03-1635: Compareerde mede Gerrit Willemsz. ende Sijmon Cornelisz. van der Vliet bootsgesellen van Davit Ariensz. Bot, de welcke de voorsz. attestatie voorgelesen sijnde, verclaerden deselve alsoo warachtich te sijn ende daer bij te accorderen. Actum den 30į Martij 1635.

  Was getekend: Dirck de Lange.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 83.

 • 25-06-1642: Wij burgemeesteren ende regeerders der stede Vlaerdingen doen condt een ijegelijck dat ons soo uijt de verclaringe van de naergenoemde stierluijden, als hare vennotten ten vollen ende rechterlijcken bekent is dat int ÖÖ. van de maent Maert des jaers 16 negenendertich, bij de vianden deser landen in zee genomen sijn de naervolgende drije houckerscheepe van dese haven affgevaren, als een daerop stierman was David Bott ende hooftreder Dirck Cornelisz. de Lange, en Pieter Arentsz. Cater hooftreder, Arijen Pietersz. Overschije zaliger ende daer stierman op was Cornelis Ghijssen ende hooftreder van dijen Jan Pouwelsz. Brouck zaliger. Mitsgaders dat de voorn. drije houckerscheepen met haer ladingen alle tot Duijnkercken sijn opgebracht ende den stierman ende vennoten inde gevanckenisse geslagen. In kennisse der waerheijt heben wij burgemeesteren ende regierders voorn. onses stedessegel ten saecken hijer onder opgedruckt ende bij onsen secretaris gedaen teijckenen.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 132v.

Davit is getrouwd met Jannetge Aryensdr, overleden na 30 januari 1667.

Uit dit huwelijk:

 1. Aryaentge Davitsdr Both, begraven te Vlaardingen in december 1693.

  Aryaentge is ondertrouwd te Vlaardingen op 15 januari 1654 met Pieter Maertenszn Vermaet.

 2. Willempge Davitsdr Both.

  Willempge is ondertrouwd te Vlaardingen op 17 juli 1634 met Teunis Jacobszn de Berge.

 3. Maertge Davitsdr Both.

  Maertge is ondertrouwd te Vlaardingen op 30 juni 1659 met Jacob Corneliszn.

VI-d

Cornelis Hendrickszn Both, zeeman, geboren rond 1610, waarschijnlijk overleden voor 14 juni 1655, zoon van Hendrick Corneliszn Both (zie V-c) en Nelletge Joachimsdr Oudaen.

 • 20-09-1638: Ten versoecke van Arent Jochemsz. oom van Cornelis Heijndricxz. Bodt, jegenwoordich sijnde in Oost-IndiŽ, hebben Jochem Ariensz. bostelman out 64 jaren ende Pieter Lambrechtsz. Latenburch out 38 jaren, verclaert ende getuijcht waerachtich te sijn dat den voorn. Cornelis Heijndricxz. Bot binnen deser stede is getrout met Jannetge Jansdr., met dewelcke hij heeft geprocreert gehadt een dochtertge, ende dat deselve sijne huijsvrouwe sedert sijn uijtwesen met een weduenaer is doorgegaan, daer bij sij noch continuelijcken huijs is houdende, soo te scheep als te landen, ende dat deselve Jannetge Jans geduijrende het uijtweesen van hare voorn. man heeft inde craem gelegen van een kint, het welcke noch jegenwoordich int leven is.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 110v.

 • 13-02-1643: Wij burgemeesteren ende regeerders der stede Vlaerdinge certificeren met kennisse der waerheijt, dat Cornelis Heijndricxz. Bott jongesel ende Jannitgen Jans jongedochter, beijde geboortich deser stede, in de maent Augustus 1632 hare drije huwelijckse proclamatien in de kerck alhier sonder enig verhinderinge hebben gehadt ende sulcx wettelijck metten anderen sijn getrout.

  Vlaardingen, Oud Rechterlijk Archief, inventarisnummer 150, Certificatie en Attestatieboek, folio 136.

Cornelis is ondertrouwd te Vlaardingen op 8 augustus 1632 met Jannetge Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Both, vermeld (1638).

 2. kind [Both], vermeld (1638), buitenechtelijk van moeder Jannetge Jansdr.

 3. kind Both, vermeld (1655), mogelijk dezelfde als nr. 1

VI-e

Gijsbrecht Janszn [Both], wever, overleden voor 2 mei 1649, zoon van Jan Thoniszn (zie V-d) en Neeltge Cornelisdr Both.

Gijsbrecht is ondertrouwd te Vlaardingen op 19 novemver 1633 met Maertgen Arentsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Ghijszn Both, volgt onder VII-b

 2. Davit Ghijszn Both, overleden voor 23 maart 1664.

  Davit is getrouwd te Schiedam op 11 juni 1664 met Aegje Telemansdr. Aegje is later ondertrouwd te Vlaardingen op 23 maart 1669 met Frans Arentszn, verver, woont te Maassluis.

  Bronvermeldingen

  • 11 juni 1664: "Davit Gijsse, jongeman van Vlaerdingh, geads met M[aertgen] Arens zijn moeder en Aagje Tielemans, weesmeisje, jongedochter van Vlaerdingh geads met Burg van Velden als Weesmeester. Nota: dat de geboden vooralsnog voor eenige weken worden voorgelesen."

VI-f

Teunis Janszn Both, stierman, begraven te Vlaardingen in september 1683, zoon van Jan Thoniszn (zie V-d) en Neeltge Cornelisdr Both.

Teunis is ondertrouwd te Vlaardingen op 30 maart 1649 met Rusge Willemsdr, dochter van Willem Corneliszn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maertje Teunisdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 3 september 1662 (getuigen: Haesje Lourensdr, Cornelis Willemszn).

 2. Willem Teuniszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 1 januari 1666 (getuigen: Haesje Jansdr, Cornelis Willemszn).

VI-g

Pieter Janszn Both, overleden voor 22 september 1657, zoon van Jan Thoniszn (zie V-d) en Neeltge Cornelisdr Both.

Pieter is ondertrouwd te Vlaardingen op 6 mei 1646 met Annetje Teunisdr, overleden voor 8 december 1663. Annetje is later ondertrouwd te Vlaardingen op 22 september 1657 met Gerrit Arentszn Arymaet, alias Voorstadt, stierman.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtge Pietersdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 4 oktober 1647 (getuigen: Commertge Teunisdr, Leuntge Cornelisdr).

 2. Teunis Pieterszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 14 november 1649 (getuigen: Wilhempge Teunisdr), volgt onder VII-c

Generatie VII

VII-a

Ary Janszn Both, zoon van Cornelis Arentszn Both (zie VI-b).

Ary is ondertrouwd te Vlaardingen op 2 mei 1648 met Jannetge Jansdrsdr, geboren rond 1627, overleden na 28 september 1691, dochter van Jan Wouterszn en Engeltje Aryensdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Arienszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 3 oktober 1649 (getuigen: Aechje Arensdr), volgt onder VIII-a

 2. Davit Arienszn Bothoth.

  David is getrouwd (1) te Vlaardingen rond maart 1679 met Neeltje Pietersdr.

  David is getrouwd (2) te Vlaardingen rond mei 1680 met Maertje Hubrechtsdr.

 3. Hilletge Both, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1664 (getuigen: Annetge Arensdr, Jaeptie Jacobsdr).

 4. kind Both, gedoopt te Vlaardingen op te Vlaardingen op 4 maart 1668 (getuigen: Niessen Reynesse, Jannetje Foppe).

 5. Annetje Both, gedoopt te Vlaardingen op 19 maart 1670 (getuigen: Jannetje Foppe, Niessen Reynesse).

VII-b

Leendert Ghijszn Both, zoon van Gijsbrecht Janszn [Both] (zie VI-e) en Maertgen Arentsdr.

Leendert is ondertrouwd te Vlaardingen op 5 april 1659 met Hilletje Leendertsdrrtsdr, dochter van Leendert Janszn en Ida Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Leendertszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 9 maart 1661 (getuigen: Ariaentje Jansdr en Maertje Ariensdr), volgt onder VIII-b

 2. Ary Leendertszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 16 september 1663 (getuigen: Jannetje Pietersdr, Leentje Cornelisdr en Cornelis Janszn), begraven aldaar in december 1665.

 3. Jan Leendertszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 10 oktober 1665 (getuigen: Jan Leendertszn, Ide Jansdr en Maertje Leendertsdr), volgt onder VIII-c

 4. Leendert Leendertszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 1 januari 1668 (getuigen: Jan Leendertszn, Ide Jansdr en Machtelt Leendertsdr), begraven aldaar in oktober 1668.

 5. Annetje Leendertsdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 6 juni 1672 (getuigen: Jan Bos, Ida Jansdr en Machtelt Leendertsdr).

 6. Lena Bot, gedoopt te Vlaardingen op 8 september 1675 (getuigen: Machtelt Leendertsdr), begraven aldaar in december 1751.

  Lena is ondertrouwd te Vlaardingen op 24 maart 1703 met Teunis Gerritszn van Noort, zoon van Gerrit van Noort.

 7. Neeltje Leendertsdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 18 september 1678 (getuigen: Maertje Jansdr en Catharina Arentsdr).

VII-c

Teunis Pieterszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 14 november 1649, zoon van Pieter Janszn Both (zie VI-g) en Annetje Teunisdr.

Teunis is ondertrouwd te Vlaardingen op 30 april 1672 met Pietergen Huygensdrensdr, geboren rond 1648, dochter van Huych Symonszn en Matgen Dircksdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Teuniszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 9 juli 1673 (getuigen: Marijtje Pietersdr, Neeltge Huygen).

 2. Annitgen Teunisdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 3 maart 1675 (getuigen: Leuntje Cornelisdr).

 3. Maertge Teunisdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 22 september 1677 (getuigen: Maertje Cornelisdr, Ariaen Wevers).

 4. Maertge Teunisdr Bothh Both, gedoopt te Vlaardingen op 26 juni 1680 (getuigen: Ariaentge Jansdr en Maertge Huyge).

  Maertge is getrouwd met Cornelis Pieterszn Bras, zoon van Pieter Bras.

  Bronvermeldingen

  • Cornelis testeert op 25 januari 1713. Aanwezig was onder anderen ook Huyg Teunis Bot als voogd van Maertge.

   Bron: Stadsarchief Vlaardingen, Oud NotariŽel Archief, akte 19-409.

 5. Huyg Teuniszn Bothn Both, volgt onder VIII-d

 6. Pieter Teuniszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 24 maart 1683 (getuigen: Annetje Jansdr en Daentje Doenders).

 7. Cornelis Teuniszn Both, volgt onder VIII-e

Generatie VIII

VIII-a

Jan Arentszn Both, botteliersmaat (1703), zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 3 oktober 1649, zoon van Ary Janszn Bot (zie VII-a) en Jannetje Jansdr.

Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 26 april 1671 met Lijsbet Dircksdr Nobel, dochter van Dirck Nobel.

Bronvermeldingen

In de "Civiele Rolle van de kleyne saece binnen de Stad Vlaardingen" komen de volgende zaken voor:

 • Regtdag 23 maart 1681: "Volckert Andrieszn contra Jan Arentszn Bot om betaelinghe van twintig guldens van een jaer huishuyr van een huysinge staande en gelege in de Donker (of Doncker?) steeg, ingegaan Mey 1676 en geeyndigt Mey 1677."

 • Regtdag 8 september 1681: "Damnis Dirks Kleywerff sgeepmaker alhier, contra Jan Arentszn Bot, sevarend man om betaelinghe te hebben van de somma van 38 guldens 14 stuivers per reste van meerder (restant van) over huyshuyr (zie Ver)scheenen den laetsten April 1681."

 • Regtdag 28 september 1682: "Pieter Hendrickse Lantsberge, bouman, contra Jan Arentszn Bot, zeevarend man, "omme betaelinghe te hebben volgens affreeckeningen over leverantsie boter, kaas en melk ter somme van 23 gulden"."

 • Regtdag 8 november 1682: "Grietie Teunis, weduwe van Damnis Dirks Cleywerff, contra Jan Arentszn Bot, omme betaelinghe te hebben par reste van meerde somme over huyshuyr de somme van 31 guldens 8 stuivers."

 • Op 13 april 1703 maakt notaris Jacobus Braet een procuratie op voor Jan Ariensz Both en zijn echtgenote Lijsbeth Dirksd Nobel betreffende het schip "Dordregt". Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle akten, akte 16-6.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 3 februari 1672 (getuigen: Davit Arienszn, Jannetje Joppe en Jannetje Jansdr), volgt onder IX-a

 2. Cornelia Bot, gedoopt te Vlaardingen op 12 juli 1674 (getuigen: Maertje Arensdr), begraven aldaar in januari 1745.

  Cornelia is ondertrouwd te Vlaardingen op 25 juli 1700 met Arij Jacobszn van der Krans, bootsgezel (1703), zeeman, zoon van Jacob van der Krans.

  Bronvermeldingen

  • 13 april 1703: Procuratie "Dordregt" door Ary Jacobsz van der Krans en Cornelia Jansd Both betreffende het schip.

   Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NatariŽle Archieven, akte 16-5.

 3. Ary Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 24 januari 1677 (getuigen: Jannetje Arendsdr, Hendrickje Arensdr).

 4. Annetje Jansdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 18 december 1678 (getuigen: Jannetje Jansdr, Janneke Foppen).

 5. Annetje Jansdr Both, gedoopt te Vlaardingen op 21 augustus 1680 (getuigen: Ariaentje Dircksdr, Maertje Hubrechtsdr).

 6. Jan Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 6 juli 1683 (getuigen: Jannetje Jansdr, Jannetje Pietersdr).

 7. Cornelis Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 3 september 1684 (getuigen: Jannetje Jansdr, Maertje Hubrechtsdr).

 8. Ary Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 31 juli 1689 (getuigen: Jannetje Jansdr, Hilletje Arensdr, Dirck Theuniszn).

 9. Annetje Janszn Both, gedoopt te Vlaardingen op 28 september 1691 (getuigen: Jannetje Jansdr, Hilletje Arentsdr, Dirck Theuniszn).

VIII-b

Gijsbert Leendertszn Bot, stuurman (1705), gedoopt te Vlaardingen op 9 maart 1661, begraven aldaar in juni 1752, zoon van Leendert Gijssenszn Bot (zie VII-b) en Hilletje Leendertsdr.

Volgens een acte, gepasseerd te Vlaardingen voor notaris Jacobus Braet op 21 september 1705, zijn op 3 juli 1705 ter haringvangst uitgezeild als convooi: Gysbrecht Leendertse Both, Claes Janszn Noordergauw en Claes Aryensz, respectievelijk stuurman op het buisschip "De Zonnebloem", "Voerschuit" en "De Twee Gebroeders".

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 16-129.

Gijsbert is ondertrouwd te Vlaardingen op 2 maart 1698 (1) met Bastiaentje Gerritszn Nooijkensjkens, gedoopt te Vlaardingen op 29 juni 1676, begraven aldaar in april 1713, dochter van Gerrit Govertszn Nooijkens en Crijntje Bastiaansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Gijsbrechtszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1698, volgt onder IX-b

 2. Gerrit Bot, gedoopt te Vlaardingen op 2 januari 1701, begraven aldaar in september 1701.

 3. Hilletje Bot, gedoopt te Vlaardingen op 29 oktober 1702, begraven aldaar in januari 1776.

  Hilletje is ondertrouwd te Vlaardingen op 28 april 1726, getrouwd aldaar op 28 april 1726 voor de kerk met Joris Janszn van Aardenburgh.

 4. Krijntje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Vlaardingen op 29 oktober 1704, volgt onder IX-c

Gijsbert is getrouwd (2) met Reympje de Koe, geboren rond 1681, begraven te Vlaardingen in november 1729, dochter van Huig Arendszn de Koe en Aaltje Jansdr. Reympje is eerder getrouwd geweest met Gijsbert Gijsbertszn de Zeeuw.

VIII-c

Jan Leendertszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 10 oktober 1665, begraven aldaar op 23 juli 1731, zoon van Leendert Gijssenszn Bot (zie VII-b) en Hilletje Leendertsdr.

Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 15 mei 1695 (1) met Claesje Claesdr Vonk, overleden voor 1703.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Janszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 2 september 1699, volgt onder IX-d

Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 29 april 1703 (2) met Heyndrickje Leendertsdr Fousert.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Bot, gedoopt te Vlaardingen op 29 juni 1704.

 2. Lijsbeth Bot, gedoopt te Vlaardingen op 15 september 1705, begraven aldaar in oktober 1757.

  Op 11 juni 1755 maakt Lijsbeth Jansd Both, wonende tot Vlaardingen, haar testament. Als comparant wordt haar broer Leendert Jansz Both, gehuwd met Maarje Huygsd van der Krans, vermeld.

  Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 50-156.

VIII-d

Huig Teuniszn Bot, geboren rond 1682, begraven te Vlaardingen in september 1750, zoon van Teunis Bot (zie VII-c) en Pietertje Huijghendr.

Huig is ondertrouwd te Vlaardingen op 31 december 1701 (1) met Maartje Meesdr van Rosseer.

Uit dit huwelijk:

 1. Theunis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 14 maart 1703.

 2. Mees Huigenszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 7 september 1704, volgt onder IX-e

Huig is ondertrouwd te Vlaardingen op 19 april 1705 (2) met Truitie/Trijntje Fransdr Stam, overleden voor 18 september 1750, dochter van Frans Stam. Truitie is eerder getrouwd geweest met Tijs Corneliszn Woll.

Op 18 september 1750 wordt Hug Teunisz Both, weduwnaar van Trijntje Fransd Stam, vermeld in een akte betreffende voogdijschap.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 41-81.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Bot, gedoopt te Vlaardingen op 11 juni 1706.

VIII-e

Cornelis Teuniszn Bot, geboren rond 1684, begraven te Vlaardingen in augustus 1761, zoon van Teunis Pieterszn Bot (zie VII-c) en Pietertje Huijghendr.

Cornelis is ondertrouwd te Vlaardingen op 7 november 1711, getrouwd aldaar op 22 november 1711 voor de kerk met Maritje Pietersdr Langevelt, gedoopt te Vlaardingen op 1 mei 1689, begraven aldaar op 6 februari 1737, dochter van Pieter Corneliszn Langevelt en Dirckje Dircksdr Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 12 februari 1713, begraven aldaar in april 1713.

 2. Pieter Bot, gedoopt te Vlaardingen op 6 januari 1715, begraven aldaar in maart 1715.

 3. Teunis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 14 oktober 1716, begraven aldaar in januari 1717.

 4. Teunis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 12 januari 1721, begraven aldaar in mei 1721.

 5. Pieter Bot, gedoopt te Vlaardingen op 6 december 1722.

 6. Teunis Corneliszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 26 september 1726, volgt onder IX-f

Generatie IX

IX-a

Dirk Janszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 3 februari 1672, zoon van Jan Arienszn Bot (zie VIII-a) en Lijsbeth Dirksdr Nobel.

Dirk is ondertrouwd te Vlaardingen op 29 december 1697 met Cornelia Jansdr van IJlen.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren kind, geboren te Vlaardingen in oktober 1698, begraven aldaar in oktober 1698.

 2. Cornelis Dirkszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1699, volgt onder X-a

 3. Jan Bot, gedoopt te Vlaardingen op 6 december 1702.

 4. Grietje Bot, gedoopt te Vlaardingen op 30 juli 1704.

 5. Grietje Bot, gedoopt te Vlaardingen op 1 januari 1706.

IX-b

Leendert Gijsbrechtszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1698, begraven aldaar in januari 1787, zoon van Gijsbert Leendertszn Bot (zie VIII-b) en Bastiaentje Gerritszn Nooijkens.

Leendert is ondertrouwd te Vlaardingen op 22 april 1724, getrouwd aldaar op 7 mei 1724 voor de kerk (1) met Jannetje Gijsbrechtsdr de Zeeuw, gedoopt te Vlaardingen op 2 mei 1701, begraven aldaar in oktober 1744, dochter van Gijsbert Gijsbertszn de Zeeuw en Reympje de Koe.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Bot, begraven te Vlaardingen in januari 1727.

 2. Gijsbrecht Leendertszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1726, volgt onder X-b

Leendert is ondertrouwd te Vlaardingen op 24 april 1745, getrouwd aldaar op 9 mei 1745 voor de kerk (2) met Cornelia Pouwelsdr Fousert, gedoopt te Vlaardingen op 22 april 1696, begraven aldaar in oktober 1758, dochter van Paulus Corneliszn Fousert en Betje Harpertsdr de Zeeuw. Cornelia is eerder getrouwd geweest met Abram Dirkszn Nederdijk, zoon van Dirk Arentszn Nederdijk en Maria Claasdr Heubingh.

IX-c

Krijntje Gijsbertsdr Bot, gedoopt te Vlaardingen op 29 oktober 1704, begraven aldaar in februari 1776, dochter van Gijsbert Leendertszn Bot (zie VIII-b) en Bastiaentje Gerritszn Nooijkens.

Krijntje is ondertrouwd te Vlaardingen op 15 april 1724, getrouwd aldaar op 30 april 1724 voor de kerk met Dirk Jacobszn Roest, geboren te Maassluis rond 1699, overleden te Vlaardingen rond 1750.

Op 11 juni 1754 maken Jacob Dirkszn Roest en Neeltje van Adrichem, wonende tot Vlaardingen, hun testament. Vermeld worden Crijntje Gijsd Both.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 50-109.

Uit dit huwelijk:

 1. Joost Bot, vermeld (1782), gedoopt te Vlaardingen op 6 november 1743 (gereformeerd).

  Joost komt in het in het boek "Poorters en buitenpoorters van Gent" voor als Joost Bot, zoon van Dirk Roest en Crijntje Bot, afkomstig van Vlaardingen. Hij werd in Gent ingeschreven (op 39-jarige leeftijd) op 20 maart 1782 en betrok een woning in de Molenaarsstraat. Bij de inschrijving stond geen huwelijk vermeld.

IX-d

Leendert Janszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 2 september 1699, begraven aldaar in februari 1780, zoon van Jan Leendertszn Bot (zie VIII-c) en Claesje Claesdr Vonk.

Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 19 mei 1726 voor de kerk met Maertje Huijgensdr van der Krans, gedoopt te Vlaardingen op 19 februari 1702, dochter van Huygh Jacobszn van der Krans en Maria Philipsdr.

Bronvermeldingen

 • 4 april 1751: Fop Simons van Rose en Leendert Jans Both wonende binnen Vlaardingen attesteren tvv Adrianus Stolhuijs loodsman van de pilotage op de Mase dat zij op 1 april 1751 met haar schuit toen voor anker liggende in de droge bijt inkomende van de Maas van den Briel ten eerste dat Fop heeft komen zien aanzeilen een pinkschip en de wind toen noord-noordwest waaide met een mooie koelte van bij de buitenste rode ton tot tegenover de binnenste rode ton liggende op den drooge van de maze het pinkschip toen een goede voortgang maakte, doch dat toen de wind stil viel en zij verklaren tezamen dat zij gezien hebben dat het anker van het pinkschip werd over boord gebracht en uitgeworpen en nog een tweede anker om het schip in dieper vaarwater te brengen, doch dat dit niet lukte door het sterke tij en het water schielijk begon te vallen en dat het schip toen aan de grond stootte; dat het pinkschip vlgs het rapport van Charles Goedhart stuurman en Christiaan Swaan matroos op het schip genaamd Hillen komende van Hull en bestemming Rotterdam, gevoerd werd door kapitein Jean Spit. Getuigen Arij Jacobs Soet en Jan van den Berg.

  Bron: Oud NotariŽel Archief Voorne-Putten en Rozenburg.

 • Op 31 oktober 1760 wordt Leendert Jansz Both in een contract vermeld als comparant betreffende een huis en erf aan de westzijde van de Hoogstraat.

 • Op 4 december 1770 worden Ary Jacobszn van der Krans (weduwnaar van Clasyntje van Letten), Simon Admiraal (echtgenoot van Ariaantje van der Krans), Annetje Admiraal en Huygh Both vermeld bij een attestatie. Hier wordt ook Maartje Hendriksd Boon, weduwe van Jan Both, vermeld.

  Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 46-34.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, gedoopt te Vlaardingen op 7 november 1728, begraven aldaar in november 1762.

  Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 9 mei 1755, getrouwd aldaar op 25 mei 1755 voor de kerk met Maartje Hendriksdr Boon, begraven in 1777.

 2. Huig Leendertszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 23 september 1731, volgt onder X-c

 3. Klaas Bot, gedoopt te Vlaardingen op 24 augustus 1735, begraven aldaar op 17 november 1735.

 4. Maarte Bot, gedoopt te Vlaardingen op 9 december 1736, begraven aldaar op 4 februari 1737.

IX-e

Mees Huigenszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 7 september 1704, zoon van Huig Teuniszn Bot (zie VIII-d) en Maartje Meesdr van Rosseer.

In augustus 1725 wordt te Vlaardingen begraven een zoon van Mees Huyge Bot. Vermoedelijk een zoon van deze Mees. Zijn huwelijk werd evenwel te Vlaardingen niet gevonden.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. waarschijnlijk kind Bot, begraven te Vlaardingen in augustus 1725.

IX-f

Teunis Corneliszn Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 26 september 1726, begraven aldaar op 31 juni 1800, zoon van Cornelis Teuniszn Bot (zie VIII-e) en Maritje Pietersdr Langeveld.

Teunis is ondertrouwd te Vlaardingen op 9 maart 1748, getrouwd aldaar op 24 maart 1748 voor de kerk (1) met Maartje Oversluizen, gedoopt te Vlaardingen op 5 mei 1726, begraven aldaar in juni 1768, dochter van Teunis Oversluizen en Lijsbeth Hoogstad.

Op 30 september 1768 wordt de voogdij geregeld voor de kinderen van Teunis Cornelisz Both, weduwnaar van Mattie Teunisd Oversluysen. Verwezen wordt naar het testament van 16 maart 1750. In deze akte wordt ook Teunis Teunsz Both vermeld.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 45-72.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Bot, gedoopt te Vlaardingen op 29 september 1752, begraven aldaar in oktober 1752.

 2. Cornelis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 22 januari 1758, waarschijnlijk overleden voor 30 september 1768.

 3. Teunis Teuniszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 21 augustus 1763, volgt onder X-d

Teunis is ondertrouwd te Vlaardingen op 23 september 1768, getrouwd aldaar op 9 oktober 1768 voor de kerk (2) met Martijntje van der Weyden, gedoopt te Vlaardingen op 4 september 1739, overleden voor 11 februari 1796, dochter van Leendert Meliszn van der Weyden en Neeltje Jansdr Kans. Martijntje is eerder getrouwd geweest met Simon Wensvoort, overleden voor 9 oktober 1768.

Op 11 februari 1796 wordt de inventaris opgemaakt na het overlijden van Marytje Dirksd van der Weyden, in leven echtgenote van Teunis Cornelisz Both. Het betreft een huis en erf en contanten (goud en zilverwerk, meubilair, huisraad en doodschulden). Er wordt melding gemaakt van haar kind(eren) uit haar vorig huwelijk: Klaas Simonsz Wensvoort. Verwezen wordt naar het testament van 17 oktober 1768.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 67-9.

Op 11 juni 1796 wordt een boedelscheiding opgemaakt van wijlen Martyntje Hendriksd van der Weyden, in leven huisvrouw van Teunis Cornelisz Both. Er wordt verwezen naar het testament van 17 oktober 1768 en de inventaris van 11 februari 1796.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, NotariŽle archieven, akte 67-32.

Generatie X

X-a

Cornelis Dirkszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1699, begraven aldaar in januari 1761, zoon van Dirk Janszn Bot (zie IX-a) en Cornelia Jansdr van IJlen.

Cornelis is ondertrouwd te Vlaardingen op 30 april 1729, getrouwd aldaar op 15 mei 1729 voor de kerk met Neeltje Jansdr Ruijgert, gedoopt te Vlaardingen op 9 september 1699, begraven aldaar in juli 1772, dochter van Jan Arentszn Ruijgert en Barber Laurensdr Koetsveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bot, gedoopt te Vlaardingen op 5 maart 1730, begraven aldaar op 4 januari 1732.

 2. Jan Corneliszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 18 juni 1732, volgt onder XI-a

 3. kind Bot, levenloos geboren te Vlaardingen op 28 mei 1734.

 4. Dirk Bot, gedoopt te Vlaardingen op 30 december 1736, begraven aldaar op 11 januari 1737.

 5. Dirk Bot, gedoopt te Vlaardingen op 19 maart 1738.

X-b

Gijsbrecht Leendertszn Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 25 december 1726, begraven aldaar op 4 mei 1801, zoon van Leendert Gijsbrechtszn Bot (zie IX-b) en Jannetje Gijsbrechtsdr de Zeeuw.

Op 25 september 1766 wordt een inventaris opgemaakt. Genoemd wordt een huis met erf in Vlaardingen met als belending aan de zuidzijde Gijs Leendertsz Bot. Bron: Stadsarchief Vlaardingen,

NotariŽle archieven, akte 44-133.

Jacobus van der Krans getuigt (bij de begrafenis op 4 mei 1801?) dat Gijsbrecht "behoort tot de accidente armen".

Gijsbrecht is ondertrouwd te Vlaardingen op 8 mei 1751, getrouwd aldaar op 23 mei 1751 voor de kerk met Aeltje Abrahamsdr Nederdijk, gedoopt te Vlaardingen op 22 februari 1728, dochter van Abram Dirkszn Nederdijk en Cornelia Pouwelsdr Fousert.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Bot, gedoopt te Vlaardingen op 8 augustus 1753, begraven aldaar in september 1779.

  Jannetje is ondertrouwd te Vlaardingen op 7 november 1777, getrouwd aldaar op 23 november 1777 voor de kerk met Cornelis Smaal, gedoopt te Vlaardingen op 15 december 1748, begraven aldaar op 10 april 1805, zoon van Leendert Smaal en Maartje Cornelisdr van Hoogteylingen.

 2. Abraham Bot, gedoopt te Vlaardingen op 27 juli 1766, volgt onder XI-b

X-c

Huig Leendertszn Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 23 september 1731, begraven aldaar in november 1786, zoon van Leendert Janszn Bot (zie IX-d) en Maertje Huijgensdr van der Krans.

Huig is ondertrouwd te Vlaardingen op 27 april 1759, getrouwd aldaar op 6 mei 1759 voor de kerk met Jannetje Gerritsdr van der Struis, gedoopt te Vlaardingen op 10 oktober 1731, overleden na 1785, dochter van Gerrit Dirkszn van der Struis en Anna Antonisdr Ruijgrok.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Bot, gedoopt te Vlaardingen op 16 september 1759, begraven aldaar in juli 1773.

 2. Gerrit Huigenszn Bot, gedoopt te Vlaardingen op 13 september 1761, volgt onder XI-c

 3. Maartje Bot, gedoopt te Vlaardingen op 26 februari 1766, begraven aldaar op 17 maart 1831.

  Maartje is ondertrouwd te Vlaardingen op 7 juni 1793, getrouwd aldaar op 16 juni 1793 voor de kerk met Cornelis Duijk, koopman, gedoopt te Vlaardingen op 16 juli 1769, overleden aldaar op 12 april 1841, zoon van Isaack Duijk en Pietertje Stoffels Boon.

 4. Anna Bot, gedoopt te Vlaardingen op 9 september 1772.

 5. Leendert Bot, gedoopt te Vlaardingen op 15 maart 1775.

 6. Leendert Bot, gedoopt te Vlaardingen op 20 juli 1777, volgt onder XI-d

X-d

Teunis Teuniszn Bot, zeeman, sjouwer, gedoopt te Vlaardingen op 21 augustus 1763, overleden aldaar op 9 juli 1831, zoon van Teunis Corneliszn Bot (zie IX-f) en Maartje Oversluizen.

Teunis is ondertrouwd te Vlaardingen op 4 april 1788, getrouwd aldaar op 20 april 1788 voor de kerk met Jannetje van der Does, gedoopt te 's Gravenhage in 1759, overleden te Vlaardingen op 7 januari 1834, dochter van Jan van der Does en Grietje Bruggeling.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Bot, gedoopt te Vlaardingen op 18 juli 1790, volgt onder XI-e

 2. Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1795, gedoopt aldaar op 8 maart 1795, begraven aldaar in maart 1795.

 3. Grietje Bot, geboren te Vlaardingen op 2 juli 1796, gedoopt aldaar op 6 juli 1796, begraven aldaar op 8 februari 1804.

 4. Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 2 november 1798, gedoopt aldaar op 11 november 1798, volgt onder XI-f

 5. Margaretha Bot, geboren te Vlaardingen op 25 juli 1804, gedoopt aldaar op 29 juli 1804.

  Margaretha is getrouwd te Vlaardingen op 16 november 1825 met Pieter van der Borden, geboren te Vlaardingen op 19 juli 1803, zoon van Cornelis van der Borden en Cornelia van Leeningen.

Generatie XI

XI-a

Jan Corneliszn Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 18 juni 1732, zoon van Cornelis Dirkszn Bot (zie X-a) en Neeltje Jansdr Nieuwstraten.

Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 26 september 1756, getrouwd aldaar op 3 oktober 1756 voor de kerk met Grietje Jansdr van Toor, dochter van Jan [Pieterszn?] van Toor.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Bot, gedoopt te Vlaardingen op 5 september 1759, overleden te Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) op 18 juni 1780.

  Na de dood van zijn ouders was hij in het weeshuis te Vlaardingen opgenomen.

  Op 18 juli 1779 werd hij uit hoofde van zijn slecht gedrag door de Heren Regenten van het weeshuis als lichtmatroos per schip "Batavia" naar IndiŽ gezonden. In januari 1783 ontvingen deze het bericht, dat hij in 1780 was overleden.

 2. Sara Bot, gedoopt te Vlaardingen op 1 januari 1763.

XI-b

Abraham Bot, zeeman en matroos in 's Lands dienst, gedoopt te Vlaardingen op 27 juli 1766, overleden te Enkhuizen (hospitaal) op 1 mei 1812, zoon van Gijsbrecht Leendertszn Bot (zie X-b) en Aeltje Abrahamsdr Nederdijk.

Abraham is ondertrouwd te Vlaardingen op 27 februari 1788, getrouwd aldaar op 10 maart 1788 voor de kerk met Elizabeth "Lijbe" Bergwerf, gedoopt te Vlaardingen op 23 augustus 1767, begraven aldaar op 2 december 1803, dochter van Ary Arentszn Bergwerf en Lijsbeth Abrahamsdr Ruikum.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1788, gedoopt aldaar op 12 maart 1788, volgt onder XII-a

 2. Arij Bot, gedoopt te Vlaardingen op 8 augustus 1790, volgt onder XII-b

 3. Alida Bot, geboren te Vlaardingen op 12 december 1793, gedoopt aldaar op 15 december 1793, volgt onder XII-c

 4. Elisabeth Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 9 juli 1796, gedoopt aldaar op 13 juli 1796, overleden aldaar op 7 mei 1823.

 5. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 9 mei 1803, gedoopt aldaar op 30 mei 1803.

XI-c

Gerrit Huigenszn Bot, koopman en tagrijnhandelaar, gedoopt te Vlaardingen op 13 september 1761, overleden aldaar op 9 juli 1844, zoon van Huig Leendertszn Bot (zie X-c) en Jannetje Gerritsdr van der Struis.

Genoemd wordt "tachrijnhandel". Een tagrijn is een koopman in halfsleet scheepstuig, oud ijzer, touwwerk enzovoort.

Bronvermeldingen

In de archieven van Vlaardingen komt Gerrit Bot verscheidene malen voor, te weten:

 • 14 mei 1812 (nummers 122 en 123) Testamenten: van Gerrit Bot en zijn vrouw. Zij benoemen elkaar wederkerig tot erfgenamen.

 • 28 november 1826 (nummer 265 ) Obligatie: Pieter Verkade comparant Cornelis van Aken, winkelier wonende in het Koningsveld, welke schuldig is aan de Heer Gerrit Bot, rentenier, de somma van 600 guldens.

 • 2 april 1827 (nummer 45) Obligatie: Pieter Verkade, Hendrik Verwol, zeeman, wonende in de Paterstraat is schuldig aan de Heer Gerrit Bot, koopman, de somma van 300 guldens.

 • 11 februari 1828 (nummer 27) Consent: Pieter Verkade, G. Bot koopman, wonende Haven H 76/700, verklaarde te consenteren in het royement van de inschrijving waar het nodig zal zijn, van zijn regt van hypotheek en privilege op een huis en erve staande en gelegen aan de Oostzijde van den Dyk te Vlaardingen Wijk B 18/131 belendend ten Zuiden Arij Maarleveld, ten westen de erven mejuffrouw de weduwe van Gerrit Simons, strekkende voor van de straat tot achter aan voornoemde erven mejuffrouw de weduwe van Gerrit Simons.

 • 16 december 1828 (nummer 255) Consent: G. Bot dewelke verklaarde te consenteren bij deze in het royement der inschrijvingen waar het nodig zal zijn van zijn regt van hypothoek en privilegie op een huis en erve Waal F 80/517.

 • 16 december 1828 (nummer 258) Obligatie: Hendrik Verwol, zeeman, is schuldig aan Gerrit Bot 200 guldens.

Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 12 december 1784 voor de kerk (1) met Jannetje de Wijs, gedoopt te Vlaardingen op 8 januari 1755, overleden op 15 augustus 1800, dochter van Antony de Wijs en Willemina van Zon.

Uit dit huwelijk:

 1. Huig Bot, gedoopt te Vlaardingen op 24 juli 1785.

 2. Willem Bot, schipper, tagrijnhandelaar en visverkoper, gedoopt te Vlaardingen op 17 augustus 1788, overleden aldaar op 21 september 1835.

  Bronvermeldingen

  • 8 februari 1828: Van Johanna de Koe, huisvrouw van en ten deze geassisteert en geauthoriseerd door haren man Willem Bot, koopman, beide wonende te Vlaardingen, dewelke bij deze verklaarde in haar relatie alsmede erfgename der nalatenschap van haren overleden neef de Weledele Heer Willem Pernis, gewoond hebbend te Vianen en aldaar op den tweeden dezer overleden.

  • 28 april 1828: Johannes Christiaans Plaat, opperstandvonder wonend te Ouddorp, veilt scheepsgoederen van het verongelukte Amerikaanse schip Laconia, dat vast zit op de noordvlakte van de Maas. Het betreft ankers, trossen, blokken, zeilen en masten. Kopers: Kornelis Smit van Kinderdijk, Marinus van der Sluis te Geervliet, Philip de Leef te Brielle, Johannes Scheffens te Brielle, Willlem Bot uit Vlaardingen, Leendert Hoogvliet te Brielle en Bart Hoboken te Maassluis.

   Bron: Oud NotariŽel Archief Voorne-Putten en Rozenburg, inventarisnummer 1295, folio 96

  Willem is getrouwd (1) met Lijsje van der Linden, geboren te Oostendam in 1775, overleden te Waspik op 2 maart 1816, dochter van Gerrit van der Linden en Trijntje Jacobsdr de Ruyter.

  Willem is getrouwd te Vlaardingen op 25 februari 1818 (2) met Johanna de Koe, gedoopt te Vlaardingen op 7 juli 1776, overleden aldaar op 4 maart 1843, dochter van Klaas de Koe en Adriana Pernis.

 3. Jan Bot, gedoopt te Vlaardingen op 24 april 1791, volgt onder XII-d

 4. Willemina Kornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 13 januari 1794, gedoopt aldaar op 18 januari 1794, overleden aldaar op 5 oktober 1859.

  Willemina is getrouwd te Middelharnis op 30 december 1814 met Jan Sloot, geboren te Middelharnis rond 1793, zoon van Cornelis Sloot en Elizabeth Bree.

Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 16 mei 1802, getrouwd aldaar op 16 mei 1802 voor de kerk (2) met Jannetje Nieuwstraten, geboren rond 1772. Jannetje is eerder getrouwd geweest met Pieter Klaaszn Bakker, overleden voor 16 mei 1802.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Bot, geboren te Vlaardingen op 10 juli 1803, gedoopt aldaar op 13 juli 1803, overleden aldaar op 17 augustus 1803.

 2. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 9 oktober 1804, gedoopt aldaar op 14 oktober 1804.

 3. Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 9 december 1809, gedoopt aldaar op 13 december 1809, overleden aldaar op 21 juni 1810.

XI-d

Leendert Bot, gedoopt te Vlaardingen op 20 juli 1777, begraven aldaar op 1 juni 1801, zoon van Huig Leendertszn Bot (zie X-c) en Jannetje Gerritsdr van der Struis.

Leendert is ondertrouwd te Vlaardingen op 30 maart 1798, getrouwd aldaar op 18 juni 1798 voor de kerk met Jannetje Krul, geboren te Maassluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Huig Bot, geboren te Vlaardingen op 8 september 1798, gedoopt aldaar op 16 september 1798, begraven aldaar op 12 december 1798.

 2. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 30 november 1799, gedoopt aldaar op 8 december 1799, begraven aldaar op 15 maart 1803.

XI-e

Teunis Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 18 juli 1790, overleden aldaar op 18 februari 1855, zoon van Teunis Teuniszn Bot (zie X-d) en Jannetje van der Does.

Op de Civile Rolle van Vlaardingen van 1802 tot 1811 komt op 22 oktober 1806 voor het verhoor van Teunis Bot, oud 14 jaar, geboren te Vlaardingen, beroep visser. Hij had diverse voorwerpen bij verschillende personen ontvreemd en had het laatst gevaren bij Pieter Vrijland. De uitgesproken straf is niet mals, namelijk: met de roede binnenskamers gegeven en 8 dagen onder het raadhuis op water en brood.

Teunis is getrouwd te Vlaardingen op 6 november 1816 met Jacoba de Zeeuw, geboren te Vlaardingen op 26 maart 1796, overleden aldaar op 25 mei 1844, dochter van Hendrik de Zeeuw en Geertje Valkenier.

Uit dit huwelijk:

 1. Theuntje Bot, geboren te Vlaardingen op 10 februari 1817, volgt onder XII-e

 2. Geertje Bot, geboren te Vlaardingen op 20 september 1819, volgt onder XII-f

 3. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 24 maart 1822, overleden aldaar op 11 april 1822.

 4. Teunis Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 19 juni 1823, overleden aldaar op 27 mei 1844.

 5. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1826, overleden aldaar op 25 augustus 1832.

 6. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1829, overleden aldaar op 25 april 1842.

 7. Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 25 augustus 1831, overleden aldaar op 25 oktober 1840.

 8. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 25 maart 1834, overleden aldaar op 25 oktober 1847.

 9. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 20 augustus 1837, overleden aldaar op 28 juni 1845.

 10. Margaretha Bot, geboren te Vlaardingen op 16 februari 1840, volgt onder XII-g

XI-f

Cornelis Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 2 november 1798, gedoopt aldaar op 11 november 1798, overleden aldaar op 8 oktober 1875, zoon van Teunis Teuniszn Bot (zie X-d) en Jannetje van der Does.

Cornelis is getrouwd te Vlaardingen op 25 oktober 1820 met Krijna Broek, geboren te Vlaardingen op 1 september 1797, overleden aldaar op 14 juni 1868, dochter van Simon Broek en Cornelia van Noort.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Bot, geboren te Vlaardingen op 15 juli 1821, volgt onder XII-h

 2. Kornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 2 september 1823, overleden aldaar op 30 januari 1911.

  Kornelia is getrouwd te Vlaardingen op 11 november 1846 met Jacob Blenk, zeeman, geboren te Vlaardingen op 28 februari 1824, overleden aldaar op 13 maart 1886, zoon van Jacob Blenk en Katharina Maurits.

 3. Maarten Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 29 september 1825, overleden aldaar op 28 november 1845.

 4. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1828, volgt onder XII-i

 5. Dirkje Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 7 maart 1832, overleden aldaar op 27 april 1875.

  Dirkje is getrouwd te Vlaardingen op 26 november 1856 met Klaas Groeneveld, zeeman, geboren te Vlaardingen op 13 mei 1833, zoon van Kornelis Groenveld en Jacomine Wapenaar.

 6. Sientje Bot, geboren te Vlaardingen op 29 augustus 1834, overleden aldaar op 14 september 1919.

  Sientje is getrouwd te Vlaardingen in januari 1860 met Philippus Tieleman Erkelens, zeeman, geboren te Vlaardingen op 14 augustus 1836, overleden aldaar op 27 oktober 1889, zoon van Mees Erkelens en Trijntje Schop.

 7. Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 2 september 1836, volgt onder XII-j

 8. Leendert Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 19 april 1839, overleden aldaar op 28 januari 1896.

  Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 13 juni 1866 (1) met Adriana Brons, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1841, overleden aldaar op 30 maart 1867, dochter van Abraham Brons en Maria de Hond.

  Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 12 februari 1868 (2) met zijn schoonzus Antonia Brons, geboren te Vlaardingen op 10 oktober 1844, dochter van Abraham Brons en Maria de Hond.

 9. Thomas Bot, geboren te Vlaardingen op 19 april 1839, overleden aldaar op 18 februari 1846.

Generatie XII

XII-a

Gijsbrecht Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1788, gedoopt aldaar op 12 maart 1788, overleden aldaar op 26 november 1860, zoon van Abraham Bot (zie XI-b) en Elizabeth "Lijbe" Bergwerf.

Gijsbrecht is getrouwd te Bergen (Noorwegen) op 28 juni 1812 met Petreche Brox, in Vlaardingen bekend als "Noorse Pietertje", nettentelster, geboren te Bergen (Noorwegen) op 7 augustus 1792, overleden te Vlaardingen op 2 maart 1871, dochter van Jan Herman Brox en Anna Johanna Bang.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 15 augustus 1816, overleden aldaar op 28 februari 1835.

 2. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 28 februari 1819, volgt onder XIII-a

 3. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 10 juli 1821, overleden aldaar op 11 augustus 1821.

 4. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 15 december 1822, overleden aldaar op 27 januari 1823.

 5. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 8 augustus 1824, overleden aldaar op 6 november 1824.

 6. Elisabeth Bot, geboren te Vlaardingen op 15 september 1825, volgt onder XIII-h

XII-b

Arij Bot, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 8 augustus 1790, overleden aldaar op 8 mei 1873, zoon van Abraham Bot (zie XI-b) en Elizabeth "Lijbe" Bergwerf.

Uit het certificaat der Nationale Militie blijkt het signalement van Arij, namelijk: Lengte: 1 el, 7 palm, 9 duim; aangezicht vol; voorhoofd smal; ogen blauw; neus dik; mond breed; kin spits; haar en wenkbrauwen blond; merkbare kentekens geen. Blijkens dit certificaat behoefde Arij geen militaire dienstplicht te vervullen, daar hij was vrijgeloot.

Arij is getrouwd te Vlaardingen op 23 maart 1814 (1) met Anthonia van der Geer, geboren te Vlaardingen op 5 augustus 1793, overleden aldaar op 29 september 1822, dochter van Maarten van der Geer en Adriaantje Schop.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 11 maart 1819, overleden aldaar op 26 februari 1820.

 2. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 15 maart 1821, volgt onder XIII-c

Arij is en getrouwd (aantekening: "2 Geboode") te Vlaardingen op 16 april 1825 (2) met Jannetje van Duffelen, koopvrouw, geboren te Vlaardingen op 14 februari 1794, gedoopt aldaar op 19 februari 1794, overleden aldaar op 12 maart 1866, dochter van Gerrit van Duffelen en Stijntje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 1 maart 1826, volgt onder XIII-d

 2. Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 5 september 1827, volgt onder XIII-e

 3. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 5 september 1828, volgt onder XIII-f

 4. Elisabeth Bot, geboren te Vlaardingen op 20 mei 1831, volgt onder XIII-g

 5. Theuntje Bot, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1833, overleden aldaar op 26 juni 1836.

 6. Christina Bot, geboren te Vlaardingen op 10 januari 1836, volgt onder XIII-h

XII-c

Alida Bot, dienstmaagd, werkster, geboren te Vlaardingen op 12 december 1793, gedoopt aldaar op 15 december 1793, overleden aldaar op 11 juni 1839, dochter van Abraham Bot (zie XI-b) en Elizabeth "Lijbe" Bergwerf.

Alida is getrouwd te Vlaardingen op 5 november 1817 met Teunis Broek, zeeman, stuurman, geboren te Vlaardingen op 25 januari 1796, gedoopt aldaar op 31 januari 1796, overleden aldaar op 2 februari 1869, zoon van Teunis Broek en Elisabeth Kluijvers.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Broek, zeeman, geboren te Vlaardingen op 13 september 1819.

  Teunis is getrouwd te Vlaardingen op 20 november 1844 met Catharina van Keulen, geboren te Vlaardingen op 20 februari 1815, dochter van Jan van Keulen en Annetje Goudswaard.

 2. kind Broek, levenloos geboren te Vlaardingen op 10 november 1821.

 3. Elizabeth Broek, geboren te Vlaardingen op 2 december 1822, overleden aldaar op 25 januari 1823.

 4. Abraham Broek, zeeman, geboren te Vlaardingen op 10 april 1824.

  Abraham is getrouwd (1) te Vlaardingen op 26 mei 1852 met Jannetje van Baarle, geboren te Oud-Beijerland op 18 augustua 1825, overleden te Vlaardingen op 24 juni 1863, dochter van Joannes van Baarle en Geertruij(da) de Vlaming.

  Abraham is getrouwd (2) te Vlaardingen op 7 maart 1866 met Gerritje van der Velden, geboren te Vlaardingen op 25 februari 1832, dochter van Johannis van der Velden en Adriaantje Schouten.

 5. Elizabeth Broek, geboren te Vlaardingen op 10 juni 1826, overleden aldaar op 29 december 1899 om 17:00.

  Elizabeth is getrouwd te Vlaardingen op 17 oktober 1853 met Johannes van Dorp, zeeman, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1828, zoon van Jan van Dorp en Maria Vrijland.

 6. Neeltje Broek, geboren te Vlaardingen op 18 mei 1828, overleden aldaar op 29 juli 1829.

 7. Ermpje Broek, geboren te Vlaardingen op 28 december 1830, overleden aldaar op 4 januari 1841.

 8. Alida Broek, geboren te Vlaardingen op 15 december 1832.

  Alida is getrouwd te Vlaardingen op 15 mei 1861 met Willem Boshuizen, metselaar, geboren te Amersfoort, zoon van Gerrit Willem Boshuizen en Gerritje van de Kleut.

 9. Fop Broek, geboren te Vlaardingen op 20 augustus 1836, overleden aldaar op 30 oktober 1836.

XII-d

Jan Bot(h), sjouwer en vishandelaar, gedoopt te Vlaardingen op 24 april 1791, overleden na 1 januari 1826, zoon van Gerrit Huigenszn Bot (zie XI-c) en Jannetje de Wijs.

Jan is ondertrouwd te Vlaardingen op 26 januari 1810, getrouwd aldaar op 11 februari 1810 voor de kerk (1) met Elisabeth van der Berg(h), geboren rond 1791, overleden te Middelharnis op 26 oktober 1813, dochter van Bastiaan van der Berg en Neeltje Sanders.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 9 februari 1811, gedoopt aldaar op 20 februari 1811, overleden aldaar op 2 december 1812.

 2. Jannetje Bot, geboren te Middelharnis op 13 februari 1813, overleden te Vlaardingen op 17 november 1826.

Jan is getrouwd te Middelharnis op 27 oktober 1814 (2) met Hendrika Koning, gedoopt te Middelharnis op 16 oktober 1785, dochter van Pieter Koning en Klazina Kievit.

XII-e

Theuntje Bot, geboren te Vlaardingen op 10 februari 1817, overleden aldaar op 2 mei 1871, dochter van Teunis Bot (zie XI-e) en Jacoba de Zeeuw.

Haar kind van een onbekende man:

 1. kind Bot, levenloos geboren te Vlaardingen op 16 december 1838.

Theuntje is getrouwd te Vlaardingen op 1 november 1847 met Maarten van Ree, stuurman, zeeman, gedoopt te Vlaardingen op 8 augustus 1803, verdronken (op zee) voor 1871, zoon van Jacob van Ree en Neeltje Noordhoek. Maarten is eerder getrouwd geweest te Vlaardingen op 8 juni 1842 met Neeltje Storm, werkster, geboren te Monster op 7 april 1805, overleden te Vlaardingen op 19 oktober 1845, dochter van Leendert Huijgzn Storm en Ariaantje Cornelisdr Burger. Maarten is eerder getrouwd geweest te Vlaardingen op 7 november 1827 met Hendrikje Stam, geboren te Wieldrecht op 18 januari 1803, overleden te Vlaardingen op 3 januari 1836, dochter van Teunis Leendertszn Stam en Hilligje Arijsdr de Kievit.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van Ree, geboren te Vlaardingen op 11 november 1848.

 2. Henderina van Ree, geboren te Vlaardingen op 3 oktober 1850.

 3. Teuntje van Ree, geboren te Vlaardingen op 2 augustus 1852, overleden aldaar op 3 maart 1853.

 4. Teuntje van Ree, geboren te Vlaardingen op 21 september 1853, overleden aldaar op 23 augustus 1855.

 5. Maarten van Ree, geboren te Vlaardingen op 2 juni 1855, overleden aldaar op 3 december 1855.

 6. Maarten van Ree, geboren te Vlaardingen op 27 februari 1859, overleden aldaar op 4 augustus 1859.

XII-f

Geertje Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 20 september 1819, dochter van Teunis Bot (zie XI-e) en Jacoba de Zeeuw.

Op den negenden october 1851 hebben wij, Johan Coenraad Wesselman, commissaris van policie der stad Vlaardingen ons begeven naar den woning van Geertje Bot, door het openbaar gerucht aangewezen als zoude door haar een misdrijf aan haar pasgeboren kind zijn gepleegd, aldaar verzeld van den stadschirurgijn A. Voogd, is door ons ondervraagd Geertje Bot, oud vijfendertig (sic) jaren, welke antwoorde: dat zij hare zwangerschap voor haar vader bij wien zij met haar kind van acht jaar inwoond, heeft verborgen gehouden uit vrees voor ongenoegen, dat zij ook - hoewel niet met misdadig oogmerken - geene vroedvrouw heeft aangenomen om haar te helpen; dat de geheele afgeloopen nacht zware weeŽn haar overkwamen en het kind eenige tijd in de geboorte bleef zitten. Zij nu was liggende op de vloer, toen cirka vier ure hare vrucht geboren werd; dat een half uur daarna ook de nageboorte vanzelve kwam en het kind doodgeboren zijnde, zij hetzelve naast haar op de grond gelegen heeft, de streng digt bij de nageboorte afgesneden hebbende, terwijl zij de nageboorte onder de asch en de pot leide. Verder geeft zij te kennen dat niemand bij haar is geweest dan haar kind van acht jaren en een meisje van tien jaren, dat hare zuster is en beide op de grond hebben geslapen. Zij verklaard niet te kunnen schrijven.

Voorts zijn ondervraagd Teunis Bot, 61 jaren, van beroep oud-zeeman, wonende te Vlaardingen, welke ons antwoordde, enzoverder. Nog is op uitnoodiging gecompareerd Jan Versteve, oud 37 jaren, van beroep winkelier, wonende te Vlaardingen, welke op onze ondervraging te kennen geeft, enz. Tot de schouwing en het onderzoek van het lijkje bovengenoemd zijn gecompareerd Cornelis Blijenburg, oud veertig jaren, stadvroedmeester, en Arie Voogd, oud 29 jaren, stadschirurgijn, beiden woonachtig te Vlaardingen, welke na examinatie hunne verklaring uitbragten, dat het kind, hebbende eene lengte van eenentwintig duimen, van het manlijk geslacht en voldragen is; dat uitwendig geene beleediging aan hetzelve te zien zijn. Bij inwendige beschouwing bij de borstopening vertoonden zich de longen ligtrood, op het gevoel knersende en alzoo ook bij de doorsnede; bij indompeling in het water eerst de geheele longen, daarna in stukken gesneden en mede in het water geworpen, bleek het dat alles drijvende bleef. Het hart natuurlijk gevormd, het hartzakje met eenig vogt bedeeld. De lever vertoond zich donkerrood gekleurd en bij de doorsnede zeer donker van binnen. Aan de dunne darmen was niets op te merken en de dikke darmen met meconium gevuld, en is de blaas ledig bevonden. Ook is bevonden dat de navelstreng bij de nageboorte is afgesneden, als ook van het kind, zonder bindsel.

Bron: Stadsarchief Vlaardingen, Burgelijke Stand Overlijden 1851, akte 128.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 29 april 1843 ten huize van Geertjes vader (Landstraat 62), overleden aldaar op 3 mei 1922.

 2. zoon Bot, levenloos geboren op 9 oktober 1851 om 03:30 uur.

XII-g

Margaretha Bot, geboren te Vlaardingen op 16 februari 1840, overleden aldaar op 6 januari 1922, dochter van Teunis Bot (zie XI-e) en Jacoba de Zeeuw.

Haar kind van een onbekende man:

 1. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 7 mei 1864, overleden aldaar op 18 juli 1864.

Margaretha is getrouwd (1) te Vlaardingen op 8 februari 1865 met Ary van der Struys, koopman, geboren te Vlaardingen op 23 februari 1836, zoon van Arie van der Struys en Jacoba Vethaak. Arij is eerder getrouwd geweest met Helena Scheurkogel.

Margaretha is getrouwd (2) te Vlaardingen op 21 juli 1869 met Johannes Westerdijk, zeeman, geboren te Vlaardingen op 5 september 1832, zoon van Hendrik Westerdijk en Petronella Wapenaar. Johannes is later getrouwd te Vlaardingen op 24 november 1858 met Johanna van der Velden, geboren te Vlaardingen op 17 september 1825, dochter van Jan van der Velde(n) en Jannetje Johanna Ommering.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Westerdijk, zeeman, geboren te Vlaardingen op 6 augustus 1879.

  Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 22 oktober 1902 met Katharina van Witzenburg, geboren te Vlaardingen op 3 juni 1878, dochter van Adrianus van Witzenberg en Margaretha Kwakkelstein.

XII-h

Teunis Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 15 juli 1821, overleden aldaar op 4 augustus 1885, zoon van Cornelis Bot (zie XI-f) en Krijna Broek.

Teunis is getrouwd te Vlaardingen op 22 april 1846 met Johanna Westerdijk, geboren te Vlaardingen op 5 januari 1824, overleden aldaar op 12 januari 1911, dochter van Tjerk Westerdijk en Maria Kunst.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 15 januari 1857, overleden aldaar op 18 mei 1857.

XII-i

Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1828, verdronken (op zee bij Texel) op 1 november 1859 in de Noordzee ter hoogte van Texel, zoon van Cornelis Bot (zie XI-f) en Krijna Broek.

Volgens een opgemaakt rapport bevond het hoekerschip ÷ceaan" zich zeilend in de Noordzee op de hoogte van Texel. De gezagvoerder van het schip, Gerrit van Duffelen, bevond zich 's avonds 11 uur aan dek met stuurman Leendert Struis en de matrozen Hendrik Kal en Jan Bot. Door de storm en hoge zee is Jan Bot, 31 jaar, geboren te Vlaardingen van de roef afgeslagen en in zee gevallen. Niettegenstaande alle aangewende pogingen is hij niet gered kunnen worden en in zee verdronken

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 29 november 1854 met Maria van der Windt, geboren te Vlaardingen op 26 januari 1829, overleden aldaar op 17 februari 1901, dochter van Kornelis Dingeman van der Windt en Helena Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Bot, geboren te Vlaardingen op 15 oktober 1857, overleden aldaar op 19 oktober 1930.

 2. Cornelis Dingeman Bot, geboren te Vlaardingen op 11 maart 1859, overleden aldaar op 4 mei 1860.

XII-j

Cornelis Bot, zeeman, pakhuisbaas, geboren te Vlaardingen op 2 september 1836, overleden aldaar op 11 mei 1916, zoon van Cornelis Bot (zie XI-f) en Krijna Broek.

Cornelis is getrouwd te Vlaardingen op 23 november 1859 met Adriana Groen, werkster, geboren te Vlaardingen op 2 september 1836, overleden aldaar op 17 mei 1912, dochter van Hendrik Groen en Jannetje Borsboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Groen, geboren te Vlaardingen op 29 september 1859, overleden aldaar op 25 oktober 1859.

 2. Hendrik Groen, geboren te Vlaardingen op 29 september 1859, overleden aldaar op 12 oktober 1859.

 3. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 20 september 1860, volgt onder XIII-i

 4. Cornelis Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 10 augustus 1862.

 5. Teunis Bot, geboren te Vlaardingen op 18 januari 1865, volgt onder XIII-j

 6. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1867, overleden aldaar op 24 oktober 1871.

 7. Krijna Bot, geboren te Vlaardingen op 16 november 1868, overleden na 1945.

  Krijna is getrouwd te Vlaardingen op 3 juli 1901 met Leonardus den Breems, fustkuiper, overleden te Vlaardingen op 22 juni 1930, zoon van Leendert den Breems en Teuntje van Leeningen.

 8. Jacobus Bot, geboren te Vlaardingen op 4 augustus 1872, volgt onder XIII-k

 9. Jannetje Bot, geboren te Vlaardingen op 30 augustus 1874.

 10. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 9 januari 1876, volgt onder XIII-l

 11. Leendert Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 25 december 1877, overleden aldaar op 25 mei 1917.

  Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 3 december 1902 met Klasina den Admirant, geboren te Vlaardingen op 10 januari 1879, overleden aldaar op 19 april 1948, dochter van Klaas den Admirant en Kornelia Paalvast.

 12. Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 30 januari 1880, volgt onder XIII-m

Generatie XIII

XIII-a

Johannes Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 28 februari 1819, verdronken (op zee) in 1865, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XII-a) en Petreche Brox.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 5 augustus 1840 met Maria van der Kuil, geboren te Vlaardingen op 21 februari 1820, overleden aldaar op 14 juni 1885, dochter van Marinus van der Kuil en Lourentia de Kok.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 29 november 1840, volgt onder XIV-a

 2. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 31 juli 1842, overleden aldaar op 15 februari 1861.

 3. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 10 augustus 1844, overleden aldaar op 21 januari 1847.

 4. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1846, overleden aldaar op 2 december 1848.

 5. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 4 januari 1849, volgt onder XIV-b

 6. Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 26 augustus 1851, volgt onder XIV-c

 7. Lourentia Bot, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1854, overleden aldaar op 2 juli 1855.

 8. Lourentia Bot, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1856, overleden aldaar op 20 april 1925.

  Lourentia is getrouwd te Vlaardingen op 6 december 1872 met Dirk Bos, geboren te Vlaardingen op 16 augustus 1854, overleden aldaar op 31 oktober 1906, zoon van Jan Bos en Geertje van der Borden.

 9. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1858, volgt onder XIV-d

 10. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 15 augustus 1860, overleden aldaar op 16 september 1934.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 28 mei 1884 met Johannes Storm, zeeman, geboren te Rotterdam op 15 augustus 1862, overleden te Vlaardingen op 22 februari 1911, zoon van Dirk Storm en Anna Poot.

 11. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 23 februari 1863, overleden aldaar op 9 augustus 1863.

XIII-b

Elisabeth Bot, geboren te Vlaardingen op 15 september 1825, overleden aldaar op 9 oktober 1917, dochter van Gijsbrecht Bot (zie XII-a) en Petreche Brox.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Adrianus Bot, geboren te Vlaardingen op 20 januari 1847, overleden aldaar op 9 februari 1847.

Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 26 april 1848 (2) met Leendert Kool, kuiper, geboren te Vlaardingen op 31 mei 1825, overleden te 's-Gravenhage, zoon van Adrianus Kool en Krijna Bakker.

Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 23 maart 1864 (3) met Johannes Jacobus Kramer, schippersknecht, geboren te Vlaardingen op 20 juni 1841, overleden aldaar op 31 augustus 1902, zoon van Jacob Kramer en Teuntje de Ruiter.

XIII-c

Maarten Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 15 maart 1821, overleden aldaar op 5 mei 1874, zoon van Arij Bot (zie XII-b) en Anthonia van der Geer.

Zijn signalement luidt, volgens het Certificaat van de Nationale Militie, afgegeven te 's-Gravenhage op 3 september 1842: Lengte: 1 el, 7 palm, 1 duim; aangezicht: vol; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus dik; mond: breed; haar en wenkbrauwen: blond; merkbare kentekenen gene.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 16 november 1842 (1) met Kornelia van Berkel, geboren te Vlaardingen op 28 augustus 1819, overleden aldaar op 22 oktober 1859, dochter van Reyer van Berkel en Ermpje Noordhoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 20 januari 1843, overleden aldaar op 13 mei 1913.

  Arij is getrouwd te Vlaardingen op 25 november 1868 met Helena Voogd, geboren te Vlaardingen op 16 januari 1846, overleden aldaar op 29 januari 1934, dochter van Jacob Voogd en Kornelia van der Sprang.

 2. Ermpje Bot, geboren te Vlaardingen op 26 april 1845, overleden aldaar op 16 mei 1845.

 3. Reyer Bot, geboren te Vlaardingen op 9 augustus 1846, volgt onder XIV-e

 4. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 18 juli 1849, overleden aldaar op 31 maart 1920.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 16 december 1873 met Willem de Graaf, zeeman, geboren te Vlaardingen op 20 september 1851, zoon van Arij de Graaf en Teuntje van den Berg.

 5. Ermpje Bot, geboren te Vlaardingen op 8 september 1855, overleden aldaar op 9 september 1937.

 6. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 25 december 1857, volgt onder XIV-f

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 27 maart 1861 (2) met zijn behuwd schoonzus Johanna Petronella de Blois, geboren te Vlaardingen op 14 maart 1827, overleden aldaar op 16 februari 1868, dochter van Pieter de Blois en Pieternelletje van den Akker. Johanna is eerder getrouwd geweest met Maarten van Berkel, overleden voor 27 maart 1861, zoon van Reyer van Berkel en Ermpje Noordhoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 15 augustus 1863, overleden aldaar op 9 maart 1866.

 2. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 6 maart 1867, overleden aldaar op 30 oktober 1872.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 16 april 1870 (3) met Jacoba van Gelderen, geboren te Vlaardingen op 28 december 1820, overleden aldaar op 11 februari 1881, dochter van Jacob van Gelderen en Jannetje Halewijn. Jacoba is eerder getrouwd geweest met Johannes van den Akker, overleden voor 16 april 1870.

XIII-d

Abraham Bot, kapitein ter koopvaardij, geboren te Vlaardingen op 1 maart 1826, overleden (op zee?) na 10 mei 1872 (vermist), zoon van Arij Bot (zie XII-b) en Jannetje van Duffelen.

Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 2 mei 1855 met Johanna van Dorp, winkelierster, geboren te Vlaardingen op 26 november 1829, overleden aldaar op 27 februari 1902, dochter van Paulus van Dorp en Willempje Kwakkelstein (winkelierster).

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 18 juli 1856, overleden aldaar op 18 oktober 1859.

 2. Paulina Bot, geboren te Vlaardingen op 27 mei 1861, overleden aldaar op 2 juni 1863.

 3. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 11 april 1863, volgt onder XI-g

 4. Abraham (Paulus) Bot, geboren te Maassluis op 9 mei 1872, volgt onder XIV-h

XIII-e

Gerrit Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 5 september 1827, overleden aldaar op 30 september 1904, zoon van Arij Bot (zie XII-b) en Jannetje van Duffelen.

Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 16 april 1856 met Jannetje van 't Woudt, geboren te Vlaardingen op 27 april 1827, overleden aldaar op 28 mei 1909, dochter van Willem van 't Woudt en Hendrina Hofman.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 11 april 1858, volgt onder XIV-i

 2. Hendrina Bot, geboren te Vlaardingen op 30 maart 1861, overleden aldaar op 12 oktober 1861.

 3. Willem Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 20 september 1862.

 4. Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1867, volgt onder XIV-j

XIII-f

Arij Bot, zeeman en koopman, geboren te Vlaardingen op 5 september 1828, overleden aldaar op 7 mei 1899, zoon van Arij Bot (zie XII-b) en Jannetje van Duffelen.

Arij is getrouwd te Vlaardingen op 13 augustus 1851 met Petronella van der Windt, geboren te Vlaardingen op 11 juli 1826, overleden aldaar op 30 december 1906, dochter van Willem van der Windt en Johanna Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 22 oktober 1851, volgt onder XIV-k

 2. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 4 februari 1854, overleden aldaar op 3 juli 1854.

 3. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 14 september 1856, volgt onder XIV-l

 4. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 20 maart 1860, volgt onder XIV-m

 5. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 29 augustus 1862, overleden aldaar op 8 juli 1930.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 8 april 1885 met Maarten Wapenaar, zeeman, geboren te Vlaardingen op 8 augustus 1860, zoon van Pieter Wapenaar en Maartje de Admirant.

 6. Abraham Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 10 november 1865, overleden te Maassluis op 14 februari 1929.

 7. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 12 oktober 1868, volgt onder XIV-n

 8. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 5 april 1871, overleden aldaar op 14 januari 1929.

XIII-g

Elisabeth Bot, geboren te Vlaardingen op 20 mei 1831, overleden aldaar op 30 december 1898, dochter van Arij Bot (zie XII-b) en Jannetje van Duffelen.

Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 2 december 1857 met Adrianus Vermeer, zeeman, kuiper, geboren te Vlaardingen op 22 februari 1832, overleden aldaar op 17 juli 1910, zoon van Jacob Vermeer en Annetje (van der) Struijs. Adrianus is later getrouwd te Vlaardingen op 6 maart 1901 met Geertrui Korpershoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Vemeer, geboren te Vlaardingen op 12 augustus 1858

  Jacob is getrouwd te Vlaardingen op 26 april 1882 met Sophia van der Windt, geboren te Vlaardingen op 24 november 1861, dochter van Jakob van der Windt en Johanna van Dorp.

 2. Arij Vermeer, verver, geboren te Vlaardingen op 14 november 1859, overleden aldaar op 28 juni 1923.

  Arij is getrouwd te Vkaardingen op 28 mei 1884 met Maria Adriana Bergwerf, geboren te Vlaardingen op 6 november 1861, overleden aldaar op 4 november 1931, dochter van Alewijn Maan Voogd Bergwerf en Elisabeth van der Sloot.

 3. (zoon?) Anna Vermeer, geboren op 20 september 1861.

 4. Jannetje Vermeer, geboren te Vlaardingen op 9 oktober 1863.

 5. Gerrit Vermeer, kuiper.

  Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 24 oktober 1894 met Elisabeth Zebel, geboren te Vlaardingen, dochter van Abraham Zebel en Liedewij Glansdorp.

XIII-h

Christina Bot, geboren te Vlaardingen op 10 januari 1836, overleden aldaar op 6 december 1878, dochter van Arij Bot (zie XII-b) en Jannetje van Duffelen.

Christina is getrouwd te Vlaardingen op 18 april 1860 met Hermanus Hartman, kapitein ter koopvaardij, geboren op 14 maart 1837, zoon van Klazina van Zalm.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Hartman, geboren te Vlaardingen rond 1864.

  Arij is getrouwd te Hellevoetsluis op 20 april 1888 met Maria Elisabeth Walbroek, geboren te Hellevoetsluis rond 1865, dochter van Arie Walbroek en Alida Blind.

XIII-i

Hendrik Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 20 september 1860, verdronken (op zee) voor 1888, zoon van Cornelis Bot (zie XII-j) en Adriana Groen.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 6 december 1882 met Alida Johanna Fouzert, geboren te Vlaardingen op 14 september 1863, overleden aldaar op 7 februari 1931, dochter van Johannes Fouzert en Wilhelmina de Heer.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 11 februari 1883.

  Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 9 maart 1904 met Johannes Hoogerwerf, zeeman, geboren te Vlaardingen op 18 augustus 1884, zoon van Adrianus Hoogerwerf en Geertruida Struis.

XIII-j

Teunis Bot, zeeman, zeevisser, geboren te Vlaardingen op 18 januari 1865, zoon van Cornelis Bot (zie XII-j) en Adriana Groen.

Teunis is getrouwd te Vlaardingen op 12 juni 1889 met Jacoba van Dorp, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1865, overleden aldaar op 6 maart 1947, dochter van Johannes van Dorp (schipper, zeeman) en Maria van Roon.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Kornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 23 oktober 1891, overleden aldaar op 22 januari 1893.

 2. Kornelis Adriaan Bot, geboren te Vlaardingen op 19 augustus 1893, volgt onder XIV-o

 3. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 14 augustus 1896, volgt onder XIV-p

 4. Hendrik Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 26 januari 1899, volgt onder XIV-q

 5. Teunis Bot, geboren te Vlaardingen op 10 oktober 1900, volgt onder XIV-r

 6. Adriana Cornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 9 november 1903.

  Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 2 juli 1924 met Cornelis Sloot, geboren te Vlaardingen op 11 juni 1901, zoon van Johannes Sloot en Trijntje van den Berg.

XIII-k

Jacobus Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 4 augustus 1872, overleden te Rotterdam op 29 december 1948, zoon van Cornelis Bot (zie XII-j) en Adriana Groen.

Jacobus is getrouwd te Vlaardingen op 3 januari 1900 (1) met Anna de Ligt, geboren te Vlaardingen op 26 december 1875, overleden te Rotterdam op 30 oktober 1906, dochter van Kornelis de Ligt en Johanna Vermeer.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, geboren te Rotterdam op 12 januari 1901.

  Johanna is getrouwd met Eduard Augustinus Sens, geboren op 2 maart 1894, zoon van Jacobus Sens en Willemina Peperkamp.

 2. Hendrik Bot, geboren te Rotterdam op 27 april 1902, volgt onder XIV-s

 3. Kornelis Bot, geboren te Rotterdam op 27 oktober 1903, volgt onder XIV-t

Jacobus is getrouwd te Rotterdam op 11 september 1907 (2) met Maria Kleywegt, geboren te Rozenburg op 3 april 1877, dochter van Cornelis Arnoldus Kleywegt en Annetje van Seters.

Uit dit huwelijk:

 1. Annetje Adriana Bot, geboren te Rotterdam op 26 juni 1908.

  Annetje is getrouwd te Rotterdam op 11 maart 1931 met Johannes Marinus van Uitert.

 2. Adriana Cornelia Bot, geboren te Rotterdam op 15 augustus 1910.

  Adriana is getrouwd met te Rptterdam op 2 september 1931 met Fop Arie van Kooten.

 3. Arnoldus Cornelis Bot, geboren te Rotterdam op 6 juli 1912, volgt onder XIV-u

 4. Krijntje Bot, geboren te Rotterdam op 5 april 1917.

 5. Maria Bot, geboren te Rotterdam op 27 januari 1922.

XIII-l

Jan Bot, letterzetter, geboren te Vlaardingen op 9 januari 1876, overleden aldaar op 11 januari 1955, zoon van Cornelis Bot (zie XII-j) en Adriana Groen.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 7 mei 1902 met Petronella den Breems, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1879, overleden aldaar op 7 januari 1947, dochter van Leendert den Breems en Teuntje van Leeningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Adriaan Bot, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1903, volgt onder XIV-v

 2. Teuntje Bot, geboren te Vlaardingen op 1 juni 1905, overleden aldaar op 27 december 1994.

  Teuntje is getrouwd te Vlaardingen op 29 augustus 1928 met Krijn Leentfaar, fabrieksarbeider, geboren te Vlaardingen op 1 januari 1905, overleden aldaar op 17 februari 1979, zoon van Kornelis Leentfaar en Jannetje Elisabeth Groenendijk.

 3. Adriana Kornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 7 januari 1908, volgt onder XIV-w

 4. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1910, volgt onder XIV-x

 5. Hendrik Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 21 juni 1914, volgt onder XIV-y

 6. Jan Leonardus Bot, geboren te Vlaardingen op 22 januari 1917, overleden aldaar op 13 maart 1920.

 7. Janna Leonarda Bot, geboren te Vlaardingen op 14 april 1920.

 8. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 3 maart 1923, overleden aldaar op 8 juni 200, begraven aldaar.

  Petronella is getrouwd te Vlaardingen op 8 september 1949 met J. Roodenburg.

XIII-m

Adrianus Kornelis Bot, blok- en scheepmaker, geboren te Vlaardingen op 30 januari 1880, overleden aldaar op 22 mei 1940, zoon van Cornelis Bot (zie XII-j) en Adriana Groen.

Adrianus is getrouwd te Vlaardingen op 9 augustus 1905 met Maria Hoogendam, geboren te Vlaardingen op 8 februari 1881, dochter van Cornelis Hoogendam en Martina Mostert.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Martina Bot, naaister, geboren te Vlaardingen op 7 mei 1906, overleden aldaar op 18 februari 2001, begraven aldaar op 22 februari 2001.

 2. Martina Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 7 mei 1906, overleden aldaar op 27 mei 1906.

 3. Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 1 augustus 1907, volgt onder XIV-z

 4. Cornelis Martinus Bot, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1908, volgt onder XIV-aa

 5. Martina Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 31 augustus 1909.

  Martina is getrouwd te Vlaardingen op 8 maart 1933 met Willem Huig Steenhoek, behanger, geboren te Vlaardingen op 19 oktober 1907, zoon van Gijsbert Steenhoek en Neeltje Wijzenbroek.

 6. Hendrik Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 7 maart 1913, overleden aldaar op 27 februari 1931.

 7. Leendert Bot, maatkleermaker, geboren te Vlaardingen op 11 september 1916.

 8. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 8 oktober 1917, volgt onder XIV-ab

 9. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 28 december 1919.

 10. Elisabeth Jannetje Bot, geboren te Vlaardingen op 26 augustus 1921.

 11. Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 4 december 1923, volgt onder XIV-ac

Generatie XIV

XIV-a

Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 29 november 1840, overleden aldaar op 3 november 1879, dochter van Johannes Bot (zie XIII-a) en Maria van der Kuil.

Petronella is getrouwd te Vlaardingen op 4 januari 1865 met Gerrit van den Berg, zeeman, geboren te Vlaardingen op 13 juli 1842, overleden te Velseroord in 1920, zoon van Gerrit van den Berg en Trijntje van Rijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van den Berg, geboren rond 1867, overleden te Rozenburg op 5 november 1880.

XIV-b

Johannes Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 4 januari 1849, verdronken (op zee) op 28 januari 1884, zoon van Johannes Bot (zie XIII-a) en Maria van der Kuil.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 4 december 1872 met Ingetje Maurits, geboren te Vlaardingen op 13 april 1847, overleden aldaar op 13 april 1887, dochter van Johannes Maurits en Johanna Rijsgeest.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 24 april 1874, overleden aldaar op 20 mei 1941.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 10 december 1903 met Jacobus Sala, koopman, geboren te Middelharnis op 16 juni 1876, zoon van Pieter Sala en Jacomina Johanna Haagens.

 2. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 19 januari 1876, overleden aldaar op 31 maart 1941.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 12 december 1900 met Klaas van Dorp, geboren te Middelharnis op 20 augustus 1876, zoon van Pieter van Dorp en Gerritje Schouten.

 3. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 11 september 1878, overleden aldaar op 31 december 1878.

 4. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 20 augustus 1880, volgt onder XV-a

XIV-c

Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 26 augustus 1851, verdronken (op zee) op 21 december 1882, zoon van Johannes Bot (zie XIII-a) en Maria van der Kuil.

Gijsbrecht is getrouwd te Vlaardingen op 11 juni 1873 met Johanna Wilhelmina Maria Wijnhorst, geboren te Vlaardingen op 15 april 1852, overleden aldaar op 6 november 1940, dochter van Hendrik Wijnhorst en Johanna Verboon.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 29 augustus 1874, volgt onder XV-b

 2. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 1 september 1877, volgt onder XV-c

 3. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 16 oktober 1879.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 19 november 1902 met Hugo de Willigen, geboren te Vlaardingen op 3 februari 1879, overleden te Vlissingen op 17 juni 1943, zoon van Pieter de Willigen en B. Oostveen.

 4. Klaas Bot, geboren te Vlaardingen op 18 november 1882, volgt onder XV-d

XIV-d

Abraham Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1858 om 10:00 uur, overleden (door een op zee gevatte kou) aldaar op 25 augustus 1890 om 20:00, zoon van Johannes Bot (zie XIII-a) en Maria van der Kuil.

Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 2 juni 1880 met Adriana "Jaan" Wapenaar, geboren te Vlaardingen op 17 mei 1857 om 17:00 uur, overleden aldaar op 6 september 1941 om 7:00 uur, dochter van Johannes Wapenaar en Annetje van der Geer.

Portret van Adriana Wapenaar
Adriana

Portret van Abraham Bot
Abraham

Abraham Bot verdient volgens familietraditie de kost als zeeman. Hij trouwt op 2 juni 1880 te Vlaardingen met Adriana Wapenaar. Zij draagt traditionele kledingdracht, inclusief hoofdijzer. Zij wonen achtereenvolgens in Westnieuwland 68, Westnieuwland 29 en Waal 17. In 1890 wordt Abraham tijdens een reis ziek [en overlijdt op zee]; zoon Jan is dan nog pas twee jaar oud. Adriana woont later op de Gedempte Biersloot 166 (van 1890 tot 1941) te Vlaardingen. Zij komt in die periode aan de kost als broodbezorgster, en wordt herinnerd als een frisse vrouw met rode wangen.

Foto's en tekst: Arjen Bot

Dit bijbeltje is van Jaan Wapenaar. Westnieuwland 29. Kerstmis 1880.

Jaan Wapenaar, ..., werd als Adriana Wapenaar te Vlaardingen geboren in het huis West Nieuwland L 85 op 17 mei 1857 namiddag om 5 uur. Haar vader was op zee. Op 31 mei daaropvolgend werd zij gedoopt in de Grote Kerk. Overleden te Vlaardingen op 6 september 1941 voormiddag om 7 uur in het huis Gedempte Biersloot 166. 20 Maart 1877 deed zij Openbare geloofsbelijdenis in de Hervormde Kerk. Voorganger Ds. Riehm. Te Vlaardingen huwde zij op 2 juni 1880 met Abraham Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1858 voormiddag om 10 uur in het Achterom C 73, zijn vader was op zee. Op 15 augustus daaropvolgend werd hij door zijn moeder ten doop gehouden, omdat vader nog niet thuis was. Hij overleed na een op zee gevatte kou te Vlaardingen op 25 augustus 1890 namiddag om 8 uur in het huis West Nieuwland M 29. Hij was zoon van Johannes Bot en Maria van der Kuil.

Abraham Bot en Adriana Wapenaar waren mijn grootouders. Mijn vader, Jan Bot was de enige zoon uit dit huwelijk (en 2 zusters). De betrokken Bijbel is niet meer. Alleen het schutblad met de aantekeningen werden door mijn grootmoeder bewaard, vele malen gevouwen in een envelop! Als jongen nam ik indertijd de gegevens over, zij wilde het toen niet aan mij afstaan met: wat heb je daaraan! Toen dacht ik dat de bijbel verschillende malen in andere handen was overgegaan. Eerst bij het samenstellen van m'n kwartierstaat bleek de bijbel steeds in de familie gebleven te zijn, alleen in grootmoedersmoeders-moeders-richting. Toen ze in 1941 overleden was, bleken de aantekeningen nergens meer te vinden. Vermoedelijk heeft zij ze vernietigd ?

Bron: Gens Nostra, 1948, dooor J. Bot junior.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 5 november 1881, overleden aldaar op 6 februari 1882.

 2. Anna Bot, geboren te Vlaardingen op 30 december 1883, overleden aldaar op 23 oktober 1947.

  Anna is getrouwd te Vlaardingen op 12 januari 1910 met Gerardus Franciscus Hendricus Klos, zeeman, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1883, zoon van Frans Klos en Hendrina Verhaas.

 3. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 15 mei 1886.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 30 december 1908 met Johannes Kal, zeeman, geboren te Vlaardingen op 26 augustus 1885, zoon van Reyer Kal en Adriana Stolk.

 4. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 3 januari 1888, volgt onder XV-e

XIV-e

Reyer Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 9 augustus 1846, overleden aldaar op 29 juni 1925, zoon van Maarten Bot (zie XIII-c) en Kornelia van Berkel.

Reyer is getrouwd te Vlaardingen op 19 juli 1871 met Klazina Vons, geboren te Vlaardingen op 28 juni 1848, overleden aldaar op 11 april 1897, dochter van Bartholomeus Vons en Geertruy Metje de Bruyn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 23 november 1872, overleden aldaar op 21 januari 1873.

 2. Geertruy Metje Bot, geboren te Vlaardingen op 29 januari 1875, overleden aldaar op 28 februari 1897.

 3. Cornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 28 april 1877, overleden aldaar op 8 juli 1909.

  Cornelia is getrouwd te Vlaardingen op 17 oktober 1900 met Pieter Vermeer, zeeman, geboren te Vlaardingen op 30 januari 1877, zoon van Pieter Vermeer en Hermina Smit.

 4. Bartholomeus Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1879, overleden aldaar op 9 mei 1904.

 5. Maarten Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 22 april 1882, verdronken (op zee) op 1 maart 1908.

  Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 22 januari 1908 met Maria Woensdregt, geboren te Vlaardingen op 12 april 1883, overleden aldaar op 28 december 1966, dochter van Yma Woensdregt en Maria Bos.

 6. Reier Bot, geboren te Vlaardingen op 8 augustus 1884, overleden aldaar op 19 september 1884.

 7. Reyer Bot, geboren te Vlaardingen op 15 december 1885, overleden aldaar op 3 januari 1886.

 8. Arie Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 20 november 1886, overleden te Velsen op 3 maart 1905.

 9. Nicolaas Bot, geboren te Vlaardingen op 5 september 1889, overleden aldaar op 24 juni 1891.

 10. Nicolaas Bot, geboren te Vlaardingen op 9 oktober 1894, overleden aldaar op 19 mei 1895.

XIV-f

Maarten Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 25 december 1857, overleden aldaar op 4 juli 1944, zoon van Maarten Bot (zie XIII-c) en Kornelia van Berkel.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 27 november 1878 met Johanna Strijbos, geboren te Vlaardingen op 16 januari 1858, overleden aldaar op 25 juli 1920, dochter van Marinus Strijbos en Willemina Hofman.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 7 november 1879, volgt onder XV-f

 2. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 18 augustus 1881, overleden aldaar op 29 mei 1882.

 3. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 12 september 1882, volgt onder XV-g

 4. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 8 september 1884, volgt onder XV-h

 5. Jacob Bot, geboren te Vlaardingen op 30 juni 1886, overleden aldaar op 5 juli 1886.

 6. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 17 oktober 1887, volgt onder XV-i

 7. Reyer Bot, geboren te Vlaardingen op 16 september 1889, overleden aldaar op 2 november 1890.

 8. Reyer Bot, geboren te Vlaardingen op 9 september 1891, volgt onder XV-j

 9. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 24 september 1893.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 16 januari 1918 met Willem Schepen, geboren te Maassluis op 11 oktober 1891, zoon van Marinus Schepen en Suzanna Stolk.

 10. Cornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 12 oktober 1895.

  Cornelia is getrouwd te Vlaardingen op 27 mei 1925 met Daniel Lengton, houtbewerker, geboren te Vlaardingen op 13 februari 1895, zoon van Izaak Lengton en Elisabeth den Breker.

 11. Jacob Bot, geboren te Vlaardingen op 2 juni 1898, volgt onder XV-k

XIV-g

Arij Bot, winkelbediende, geboren te Vlaardingen op 11 april 1863, overleden aldaar op 5 maart 1915, zoon van Abraham Bot (zie XIII-d) en Johanna van Dorp.

Arij is getrouwd te Vlaardingen op 29 augustus 1888 met Elisabeth Schilder, geboren te Vlaardingen op 16 april 1866, overleden aldaar op 4 maart 1938, dochter van Willem Schilder en Elisabeth van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 2 september 1889, volgt onder XV-l

 2. Elisabeth Bot, onderwijzeres, geboren te Vlaardingen op 18 oktober 1890, overleden aldaar op 19 juni 1973.

 3. Johanna Bot, huishoudster, geboren te Vlaardingen op 6 juli 1892, overleden aldaar op 12 juni 1977.

 4. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 3 april 1894, volgt onder XV-m

 5. Abraham Paulus Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1897, overleden te Haarlem op 24 mei 1967.

 6. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 18 december 1898, overleden aldaar op 4 augustus 1899.

 7. Catharina Paulina Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 13 april 1900, overleden aldaar op 14 juli 1977.

 8. Clasina Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 18 oktober 1903.

  Clasina is getrouwd te Vlaardingen op 21 augustus 1929 met Leendert van Brandwijk, polijster, geboren te Vlaardingen op 13 maart 1907, zoon van Marinus van Brandwijk en Maria Stigter.

 9. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 4 april 1906, volgt onder XV-n

 10. Herman Bot, geboren te Vlaardingen op 11 december 1907, overleden aldaar op 8 mei 1909.

XIV-h

Abraham (Paulus) Bot, tapper, slijter, geboren te Maassluis op 9 mei 1872, overleden te Vlaardingen op 17 september 1937, zoon van Abraham Bot (zie XIII-d) en Johanna van Dorp.

Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 16 oktober 1901 met Catharina Elisabeth Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1877, overleden aldaar op 4 augustus 1947, dochter van Jan Maarleveld en Elisabeth Eygenraam.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 7 mei 1902.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 17 juli 1924 met Cornelis Vriens, bouwkundige, geboren te Breda in 1900, zoon van Hermanis Vriens en Catharina Jongeling.

 2. Jan Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 19 juni 1904, volgt onder XV-o

 3. Abraham Paulus Bot, geboren te Vlaardingen op 3 oktober 1907, volgt onder XV-p

 4. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 14 juli 1914, volgt onder XV-q

XIV-i

Arij Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 11 april 1858, overleden aldaar op 11 november 1943, zoon van Gerrit Bot (zie XIII-e) en Jannetje van 't Woudt.

Arij is getrouwd te Vlaardingen op 25 november 1885 met Geertrui Drop, geboren te Vlaardingen op 1 mei 1862, overleden aldaar op 22 maart 1952, dochter van Ary Drop en Geertruida Weerheim.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 30 augustus 1886, volgt onder XV-r

 2. Jannetje Bot, werkster, geboren op 27 april 1888, ovrleden aldaar op 12 juli 1958.

 3. Jacob Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 29 maart 1891, volgt onder XV-s

 4. Gerrit Bot, fabrieksarbeider, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1895, overleden te Rotterdam op 13 oktober 1957.

  Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 9 augustus 1922 met Neeltje Molenaar, geboren te Poortugaal op 8 februari 1897, overleden te Vlaardingen op 9 maart 1950, dochter van Gerrit Molenaar en Aaltje van Merwijk.

 5. Geertruida Johanna Bot, onderwijzeres, geboren te Vlaardingen op 24 oktober 1897, overleden aldaar op 2 september 1982.

 6. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 19 december 1902, volgt onder XV-t

XIV-j

Gerrit Bot, verver, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1867, overleden aldaar op 5 juni 1932, zoon van Gerrit Bot (zie XIII-e) en Jannetje van 't Woudt.

Gerrit is getrouwd te Brielle op 4 augustus 1888 met IJda Geldermans, geboren te Brielle op 3 december 1865, overleden te Vlaardingen op 30 oktober 1925, dochter van Pieter Geldermans en Grietje de Regt.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Bot, geboren te Vlaardingen op 1 februari 1890, volgt onder XV-u

 2. Grietje Bot, geboren te Vlaardingen op 28 januari 1892.

  Grietje is getrouwd te Vlaardingen op 15 december 1920 met (en gescheiden op 20 november 1947 van) Johannes Kornaat, schoenmaker, geboren te Vlaardingen op 5 juli 1897, zoon van Johannes Kornaat en Geertruy Struys.

 3. Jannetje Bot, geboren te Vlaardingen op 11 mei 1893.

  Jannetje is getrouwd te Vlaardingen op 12 december 1923 met Jacob Sluimer, kruidenier, geboren te Vlaardingen op 21 juli 1895, zoon van Jacob Sluimer en Maria Francyntje Langendoen.

 4. Pieter Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 2 juni 1897, volgt onder XV-v

 5. Hermina IJda Bot, geboren te Vlaardingen op 17 februari 1900.

  Hermina is getrouwd te Vlaardingen op 3 februari 1926 met Arij van der Windt, plaatwerker, geboren te Vlaardingen op 20 februari 1900, zoon van Arij van der Windt en Leuntje Lekkerkerk.

XIV-k

Arij Bot, zeeman en schuurknecht, geboren te Vlaardingen op 22 oktober 1851, overleden te Maassluis op 1 april 1916, zoon van Arij Bot (zie XIII-f) en Petronella van der Windt.

Arij is getrouwd te Maassluis op 19 november 1872 met Johanna de Graaf, geboren te Maassluis op 11 mei 1852, overleden aldaar op 18 april 1909, dochter van Jacobus de Graaf en Grietje Smith.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Bot, geboren te Maassluis op 26 januari 1873, overleden te Voorburg op 17 april 1938.

 2. Jacobus Bot, kuiper, geboren te Maassluis op 2 juni 1875, overleden aldaar op 14 augustus 1891.

 3. Arie Bot, runner, bootsman, geboren te Maassluis op 4 oktober 1877, overleden te Rijswijk op 13 februari 1950.

 4. Isaac Bot, geboren te Maassluis op 5 januari 1880, volgt onder XV-w

 5. Dirk Bot, fabrieksarbeider, geboren te Maassluis op 18 november 1881.

  Dirk is getrouwd te Maassluis op 14 november 1920 met Elisabeth Uleman, geboren te Maassluis op 12 maart 1892, overleden te Rijswijk op 12 oktober 1945, dochter van Jan Uleman en Johanna Christoffelina Ritmeester.

 6. Klaas Bot, smidsknecht, geboren te Maassluis op 22 februari 1884, verdronken tussen 1900 en 1910.

 7. Grietje Bot, kostuumnaaister, geboren te Maassluis op 12 januari 1886, overleden te Rijswijk op 15 augustus 1944.

 8. Johanna Bot, geboren te Maassluis op 10 januari 1888, overleden te Voorburg op 11 januari 1962.

XIV-l

Willem Bot, vrachtrijder, geboren te Vlaardingen op 14 september 1856, overleden aldaar op 28 november 1924, zoon van Arij Bot (zie XIII-f) en Petronella van der Windt.

Willem is getrouwd te Vlaardingen op 9 mei 1883 met Naatje Veen, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1854, overleden na 28 november 1924, dochter van Johanna Veen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 4 december 1884.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 30 maart 1907 met Arie de Groot, geboren te Hellevoetsluis op 8 juni 1885, zoon van Johannes de Groot en Willemina Posyhumus.

 2. Arie Bot, haringvissersknecht, geboren te Vlaardingen op 28 december 1885, overleden te Rotterdam op 17 december 1903.

 3. Geertruida Bot, geboren te Vlaardingen op 3 juli 1887.

  Geertruida is getrouwd te Vlaardingen op 9 januari 1910 met Willem Scheepmaker, glasblazer, geboren te Culemburg op 19 oktober 1887, overleden te Schiedam op 7 oktober 1944, zoon van David Scheepmaker en Trijntje Dina Hertel.

 4. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 11 november 1889, overleden aldaar op 23 mei 1891.

 5. Willem Bot, bankwerker, geboren te Vlaardingen op 4 januari 1891, overleden aldaar op 25 december 1967.

  Willem is getrouwd te Maassluis op 21 januari 1915 met Cornelia van den Berg, geboren te Maassluis op 15 november 1888, dochter van Stephanus van den Berg en Debora Hartman.

XIV-m

Johannes Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 20 maart 1860, overleden aldaar op 28 november 1924, zoon van Arij Bot (zie XIII-f) en Petronella van der Windt.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 25 november 1885 met Klazina Koster, geboren te Vlaardingen op 19 januari 1861, overleden aldaar op 8 september 1940, dochter van Jacob Koster en Adriana van den Berg.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 27 april 1887, overleden aldaar op 21 juli 1887.

 2. Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 25 juli 1888.

  Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 3 mei 1911 met Abraham van der Linden, schipper, geboren te Vlaardingen op 30 juli 1888, zoon van Johannes van der Linden en Cornelia Jacoba van der Kooy.

 3. Petronella Bot, boetster, geboren te Vlaardingen op 16 oktober 1890, overleden aldaar op 17 februari 1972.

 4. Jacob Bot, geboren te Vlaardingen op 20 november 1892, volgt onder XV-x

 5. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 4 april 1895, overleden te Rotterdam op 6 februari 1990.

  Johana is getrouwd te Rotterdam op 31 augustus 1921 met Cornelis Mastenbroek, geboren te Pernis op 17 juli 1891, overleden te Rotterdam op 12 april 1987, zoon van Aart Mastenbroek en Cornelia Koole.

 6. Naatje Bot, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1898, overleden aldaar op 21 december 1899.

 7. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1902, volgt onder XV-y

XIV-n

Pieter Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 12 oktober 1868, overleden aldaar op 16 oktober 1942, zoon van Arij Bot (zie XIII-f) en Petronella van der Windt.

Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 12 december 1894 met Petronella Stam, geboren te Vlaardingen op 6 oktober 1869, overleden aldaar op 20 november 1951, dochter van Paulus Stam en Neeltje Westerdijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 30 juni 1896, volgt onder XV-z

 2. Paulina Neeltje Bot, geboren te Vlaardingen op 7 juli 1898.

  Paulina is getrouwd te Vlaardingen op 30 juni 1920 met Maarten Broek, banketbakker, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1896, zoon van Aart Broek en Cathrina van Haren.

 3. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1900, volgt onder XV-aa

 4. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 9 juni 1902, overleden te Ermelo op 24 mei 1985.

  Jacoba is getrouwd te Ermelo op 17 november 1927 met Jan Loedeman, geboren te Ermelo op 19 juli 1906, overleden aldaar op 22 oktober 1958.

 5. Neeltje Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 4 augustus 1905.

  Neeltje is getrouwd te Vlaardingen op 5 mei 1926 met Frank Hofman, onderwijzer, geboren te Vlaardingen in 1899, zoon van Huibrecht Hofman en Johanna Dijkshoorn.

XIV-o

Kornelis Adriaan Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 19 augustus 1893, overleden aldaar op 9 februari 1965, zoon van Teunis Bot (zie XIII-j) en Jacoba van Dorp.

Kornelis is getrouwd te Vlaardingen op 7 maart 1926 met Robberta Henderina Hoogervorst, geboren te Nieuw Helvoet op 10 september 1904, overleden te Vlaardingen op 13 juni 1981, dochter van Willem Hoogervorst en Janna van Lien.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 10 oktober 1929.

  Jacoba is getrouwd te Vlaardingen op 27 december 1956 met J. Lesuis.

 2. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 14 december 1931.

 3. Teunis Bot, geboren te Vlaardingen op 11 september 1937.

XIV-p

Johannes Bot, fabrieksarbeider, opperman, geboren te Vlaardingen op 14 augustus 1896, zoon van Teunis Bot (zie XIII-j) en Jacoba van Dorp.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 11 augustus 1920 met Neeltje Jansen, geboren te Maassluis op 16 juli 1897, dochter van Johan Jansen en Adriana Maat.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 15 januari 1921, overleden aldaar op 29 december 1932.

 2. Johan Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 20 oktober 1924.

XIV-q

Hendrik Cornelis Bot, zeeman, fabrieksarbeider, geboren te Vlaardingen op 26 januari 1899, overleden aldaar op 1 juni 1989, zoon van Teunis Bot (zie XIII-j) en Jacoba van Dorp.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 21 februari 1923 met Maria Elisabeth van Dijk, geboren te Vlaardingen op 4 oktober 1901, overleden aldaar op 26 januari 1976, dochter van Maarten van Dijk en Maria Elisabeth Groenendijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Bot, klerk gem. politie, geboren te Vlaardingen op 1 oktober 1923.

  Teunis is getrouwd te Monster op 19 april 1955 met A. van der Burg.

 2. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 1 mei 1936.

  Maarten is getrouwd te Scherpenzeel op 20 juni 1963 met N. Bakker.

XIV-r

Teunis Bot, fabrieksarbeider, bakker, geboren te Vlaardingen op 10 oktober 1900, overleden aldaar op 15 juli 1976, zoon van Teunis Bot (zie XIII-j) en Jacoba van Dorp.

Teunis is getrouwd te Vlaardingerambacht op 29 april 1926 met Elisabeth Quack, geboren te Vlaardingen op 10 april 1903, overleden aldaar op 22 december 1969, dochter van Willem Quack en Klaasje Hordijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Klazina Bot, geboren te Vlaardingen op 29 juni 1930.

 2. Elisabeth Tea Bot, geboren te Vlaardingen op 16 juni 1938.

  Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 7 november 1961 met Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 16 januari 1935, zoon van Johannes Bot (zie XVI-a) en Adriana Pietertje van Dijk.

XIV-s

Hendrik Bot, kantoorbediende, belastingconsulent, geboren te Rotterdam op 27 april 1902, overleden te Vlaardingen op 7 november 1989, gecremeerd (crematorium Beukenhof) te Schiedam op 10 november 1989, zoon van Jacobus Bot (zie XIII-k) en Anna de Ligt.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 10 juni 1925 met Adriana Cornelia van Santen, geboren te Vlaardingen op 11 december 1902, overleden aldaar op 29 juli 1992, dochter van Willem van Santen en Jacoba Johanna van Dorp.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Bot, geboren te Rotterdam op 19 juli 1926.

 2. Jacoba Johanna Bot, geboren te Rotterdam op 3 december 1937.

  Jacoba is getrouwd met L. Polling.

 3. Hendrik Bot, geboren te Rotterdam op 30 november 1939.

  Hendrik is getrouwd te Rotterdam op 3 juli 1964 met J.E. Heijkoop.

XIV-t

Kornelis Bot, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 27 oktober 1903, overleden aldaar op 26 december 1982, zoon van Jacobus Bot (zie XIII-k) en Anna de Ligt.

Kornelis is getrouwd te Rotterdam op 20 augustus 1930 met Johanna Verkade, geboren te Vlaardingen op 27 oktober 1906, overleden na 26 december 1982, dochter van Pieter Verkade en Jacoba Knoppers.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Bot, geboren te Rotterdam op 18 mei 1933.

 2. Jacoba Bot, geboren te Rotterdam op 24 september 1939.

  Jacoba is getrouwd te Rotterdam op 19 december 1961 met W. Koudstaal.

XIV-u

Arnoldus Cornelis Bot, ambtenaar Burgelijke Stand, geboren te Rotterdam op 6 juli 1912, overleden aldaar op 11 augustus 1975, zoon van Jacobus Bot (zie XIII-k) en Maria Kleywegt.

Arnoldus is getrouwd te Rotterdam op 28 februari 1940 (1) met Geertruida Pieternella de Rijke, geboren te Rotterdam op 24 oktober 1908, overleden aldaar op 6 maart 1940, dochter van Cornelis de Rijke en Rachel van Iwaarden.

Arnoldus is getrouwd te Rotterdam op 22 april 1942 (2) met Johanna Petronella van 't Hoenderdaal, geboren te Rotterdam op 26 mei 1912, dochter van Teunis Roelof Johan van 't Hoenderdaal en Adriaantije Elisabeth van Ensbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Arnolda Bot, geboren te Rotterdam op 27 april 1944.

XIV-v

Kornelis Adriaan Bot, zendeling, leraar, predikant, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1903, zoon van Jan Bot (zie XIII-l) en Petronella den Breems.

Kornelis is getrouwd te Schiedam op 15 augustus 1929 met Wilhelmina Mak, geboren te Schiedam op 31 oktober 1903, dochter van Willem Mak en Wilhelmina Bastmeier.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Bot, geboren te Tobelo (IndonesiŽ) op 2 mei 1933, overleden te Leiderdorp op 22 maart 2005.

 2. Jan Willem Bot, geboren te Tobelo (IndonesiŽ) op 7 juli 1936.

 3. Willem Paul Bot, geboren te Tobelo (IndonesiŽ) op 30 juni 1938.

XIV-w

Adriana Kornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 7 januari 1908, overleden aldaar op 5 september 2001, begraven aldaar op 10 september 2001, dochter van Jan Bot (zie XIII-l) en Petronella den Breems.

Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 14 januari 1931 met Huibrecht Bredius, opperman, geboren te Vlaardingen in 1907, overleden voor 5 september 2001, zoon van Abraham Bredius en Elisabeth Poot.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Bredius, geboren te Schipluiden op 3 januari 1935.

XIV-x

Leendert Bot, kuiper, portier, geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1910, overleden aldaar op 14 november 1993, zoon van Jan Bot (zie XIII-l) en Petronella den Breems.

Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 11 augustus 1937 met Jacoba Wilhelmina Ruisaard, geboren te Vlaardingen op 19 mei 1912, dochter van Cornelis Ruisaard en Cornelia de Winter.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 11 oktober 1939.

  Petronella is getrouwd met M. van Arkelen.

 2. Cornelis "Cees" Bot, wethouder van Vlaardingen, geboren te Vlaardingen op 31 januari 1942.

  Wethouder Cees Both
  Wethouder Cees Bot (midden).

 3. Cornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 11 oktober 1943, overleden op 25 december 2005, gecremeerd te Schiedam op 30 december 2005.

  Cornelia is getrouwd met Paulus de Kaper, geboren rond 1937, overleden te Schiedam op 9 februari 1993.

 4. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 20 mei 1945.

  Jan is getrouwd met Adinda van der Lee.

XIV-y

Hendrik Cornelis Bot, tuinder, geboren te Vlaardingen op 21 juni 1914, zoon van Jan Bot (zie XIII-l) en Petronella den Breems.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 22 juni 1939 met Hendrika Wilhelmina Smith, geboren te Vlaardingen op 26 mei 1913, dochter van Laurens Smith en Adriana Vermeer.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 21 mei 1940.

XIV-z

Kornelis Bot, timmerman, geboren te Vlaardingen op 1 augustus 1907, overleden aldaar op 4 februari 1982, zoon van Adrianus Kornelis Bot (zie XIII-m) en Maria Hoogendam.

Kornelis is getrouwd te Vlaardingen op 27 september 1933 met Maatje Jannetje Baljeu, geboren te Schiedam op 8 juli 1906, overleden te Vlaardingen op 30 oktober 2001, begraven aldaar op 3 november 2001, dochter van Janus Baljeu en Anna van der Does.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1934, overleden te Doorn op 6 april 2001.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 15 juni 1965 met Gerrit H. Bekooij.

 2. Janus Bot, geboren te Vlaardingen op 3 december 1935.

  Janus is getrouwd te Maasland op 7 mei 1958 met H. de Vast.

 3. Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 12 februari 1937, volgt onder XV-ab

 4. Jan Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 17 april 1938.

  Jan is getrouwd te Maassluis op 4 juli 1963 met H.C. van der Gaag.

 5. Anna Bot, geboren te Vlaardingen op 28 juli 1939.

  Anna is getrouwd te Vlaardingen op 21 juni 1961 met J. de Vries.

XIV-aa

Cornelis Martinus Bot, loodgieter, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1908, overleden te Barendrecht op 14 september 1982, zoon van Adrianus Kornelis Bot (zie XIII-m) en Maria Hoogendam.

Cornelis is getrouwd te Vlaardingen op 18 mei 1938 met Geertruida Sophia Margaretha Kollaard, geboren te Vlaardingen op 24 maart 1915, dochter van Gerardus Kollaard en Margaretha Anna van Deelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Alexander Bot, geboren te Vlaardingen op 15 september 1939.

  Willem is getrouwd met Francien Tiddens.

 2. Maria Adriana Bot, geboren op 16 november 1943.

  Maria is getrouwd met John de Zeeuw.

 3. Margaretha Anna Bot, directie-secretaresse, geboren te Vlaardingen op 20 september 1946, overleden aldaar op 19 april 2000, begraven aldaar op 25 april 2000.

  Margaretha is getrouwd te Vlaardingen op 25 mei 1967 met Arie van Noort.

 4. Cornelis Martinus Bot, geboren te Vlaardingen op 7 oktober 1957.

  Cornelis is getrouwd te Vlaardingen op 20 december 1979 met A.E. Broekman.

XIV-ab

Pieter Bot, timmerman, geboren te Vlaardingen op 8 oktober 1917, overleden aldaar op 23 november 1993, zoon van Adrianus Kornelis Bot (zie XIII-m) en Maria Hoogendam.

Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 9 oktober 1946 met Annetje Nieuwstraten, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1914, dochter van Kornelis Adrianus Nieuwstraten en Klaasje Looy.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 16 augustus 1947.

XIV-ac

Adrianus Kornelis Bot, bankwerker, geboren te Vlaardingen op 4 december 1923, overleden aldaar op 2 september 1993, zoon van Adrianus Kornelis Bot (zie XIII-m) en Maria Hoogendam.

Adrianus is getrouwd te Vlaardingen op 23 maart 1949 met Neeltje van den Berg, geboren te Vlaardingen op 5 juni 1924, dochter van Leendert van den Berg en Jannetje van Zanten.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 29 april 1950.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 15 januari 1971 met H.M. Mijnsbergen.

 2. Leendert Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 14 juli 1951.

  Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 28 november 1973 met W. Huijser.

 3. Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 29 juni 1954.

Generatie XV

XV-a

Marinus Bot, koopman, geboren te Vlaardingen op 20 augustus 1880, overleden aldaar op 1 mei 1942, zoon van Johannes Bot (zie XIV-b) en Ingetje Maurits.

Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 9 april 1902 met Wilhelmina Roelink, geboren te Vlaardingen op 2 augustus 1880, dochter van Hendrik Roelink en Willemina van den Bongaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 15 oktober 1903, volgt onder XVI-a

 2. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 17 september 1906, volgt onder XVI-b

 3. Ingetje "Inge" Bot, geboren te Vlaardingen op 2 februari 1912, overleden aldaar op 2 juni 2006, begraven aldaar op 8 juni 2006.

  Ingetje is getrouwd te Vlaardingen op 20 juni 1934 met Jan Spaans, kantoorbediende, geboren te Maassluis op 28 januari 1910, overleden voor 2 juni 2006, zoon van Gerrit Spaans en Johanna Jacoba Hofijzer.

XV-b

Johannes Bot, fustkuiper, geboren te Vlaardingen op 29 augustus 1874, overleden aldaar op 18 januari 1954, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XIV-c) en Johanna Wilhelmina Maria Wijnhorst.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 2 januari 1902 met Wilhelmina Christina Muis, geboren te Schiedam op 2 juni 1878, overleden te Vlaardingen op 24 december 1961, dochter van Christiaan Muis en Wilhelmina Verkiel.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 3 februari 1903, volgt onder XVI-c

 2. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 4 maart 1904, overleden aldaar op 30 december 1990.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 10 april 1929 met Adrianus Cornelis van Duijvenboden, geboren te Vlaardingen op 5 september 1903, overleden aldaar op 6 augustus 1968, zoon van Jacob van Duijvenboden en Pauline Kruidenier.

 3. Johannes Christiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 6 januari 1908, volgt onder XVI-d

 4. Christiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 12 maart 1913, volgt onder XVI-e

 5. Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1915, volgt onder XVI-f

 6. Johan Bot, geboren te Vlaardingen op 8 augustus 1919, volgt onder XVI-g

 7. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 7 maart 1923, volgt onder XVI-h

XV-c

Hendrik Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 1 september 1877, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XIV-c) en Johanna Wilhelmina Maria Wijnhorst.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 21 november 1900 (1) met Johanna Katharina Noordhoek, geboren te Vlaardingen op 28 juni 1875, overleden aldaar op 10 januari 1924, dochter van Pieter Noordhoek en Johanna Ambrosina de Willigen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Willemina Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 13 oktober 1902.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 12 augustus 1925 met Cornelis Brouwer, havenarbeider, geboren te Vlaardingen op 19 september 1901, zoon van Teunis Brouwer en Grietje Oosthoek.

 2. Johanna Ambrosina Bot, geboren te Vlaardingen op 3 februari 1904.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 12 mei 1926 met Cornelis Jacob van Vliet, fabrieksarbeider, geboren te Vlaardingen op 13 februari 1902, zoon van Jan Johannes van Vliet en Jannetje Luchtenburg.

 3. Gijsberdina Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 24 maart 1905, overleden aldaar op 8 juli 1985.

  Gijsberdina is getrouwd te Vlaardingen op 1 maart 1950 met Willem Dekker, geboren te Vlaardingen op 9 december 1902, overleden na 8 juli 1985, zoon van Hijmen Dekker en Johanna Hoogerboord.

 4. Cornelia Bot, geboren te Vlaardingen op 10 april 1908.

  Cornelia is getrouwd te Vlaardingen op 18 juli 1930 met Joseph van Rey, machinist, geboren te Vlaardingen op 5 oktober 1907, zoon van Jan van Rey en Maartje Koster.

 5. Maria Bot, huisverzorgster Groene Kruis, geboren te Vlaardingen op 12 september 1912, overleden aldaar op 27 maart 1985.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 26 mei 1926 (2) met Johanna Petronella Kok, geboren te Pernis op 4 april 1886, dochter van Ebe Kok en G. Keemink.

XV-d

Klaas Bot, kuiper, waterstoker, geboren te Vlaardingen op 18 november 1882, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XIV-c) en Johanna Wilhelmina Maria Wijnhorst.

Klaas is getrouwd te Vlaardingen op 12 oktober 1904 met Maria Magdalena Maan, geboren te Vlaardingen op 8 september 1885, overleden aldaar in oktober 1976, dochter van Jacob Maan en Antja Beekenkamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 12 juni 1905, overleden te Leusden op 2 september 1996.

  Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 11 juli 1945 met Adrianus van Hal, geboren te Woudenberg op 29 maart 1886, overleden te Amersfoort op 18 maart 1976, zoon van Hendrik van Hal en Johanna van Wagensveld.

 2. Jacob Bot, bootsman grote vaart, geboren te Vlaardingen op 29 november 1906, overleden te Rotterdam op 9 oktober 1968.

  Jacob is getrouwd te Rotterdam op 9 juni 1937 met Marieke Walters, geboren te Winschoten op 15 november 1903, overleden te Rotterdam op 30 juni 1947, dochter van Geert Walters en Tjabbina Roelfzema.

 3. Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 14 januari 1909.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 27 oktober 1926 met Daniel de Wit, schilder, geboren te Vlaardingen op 13 maart 1902, zoon van Arie de Wit en Maria Overveld.

 4. Gijsbrecht Govert Bot, geboren te Vlaardingen op 5 december 1910, volgt onder XVI-i

 5. Johan Bot, geboren te Vlaardingen op 29 november 1912, volgt onder XVI-j

 6. Antje Klazina Bot, geboren te Vlaardingen op 11 november 1914, overleden aldaar op 20 januari 1991.

  Antje is getrouwd te Vlaardingen op 6 oktober 1937 met Albertus Beukelman, fabrieksarbeider, geboren te Hazerswoude op 28 november 1913, overleden voor 20 januari 1991, zoon van Pieter Samuel Beukelman en Jensje Vredenburg.

 7. Klaas Bot, geboren te Vlaardingen op 22 februari 1917, volgt onder XVI-k

 8. Klazina Bot, geboren te Vlaardingen op 18 mei 1920.

  Klazina is getrouwd te Vlaardingen op 25 juni 1947 met Huibrecht Kind, chauffeur, geboren te Vlaardingen op 19 november 1919, zoon van Simon Kind en Geertruy Mooij.

 9. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 17 januari 1924, volgt onder XVI-l

 10. Govert Bot, waterstoker en molenaarsknecht, geboren te Vlaardingen op 28 september 1926.

XV-e

Jan Bot, timmerman, lid gemeenteraad Vlaardingen, geboren te Vlaardingen op 3 januari 1888, overleden aldaar op 3 november 1945, zoon van Abraham Bot (zie XIV-d) en Adriana Wapenaar.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 3 juli 1912 met Jacoba Geertruida Eijgenraam, geboren te Vlaardingen op 25 november 1888, overleden aldaar op 21 maart 1937, dochter van Arij Adrianus Eijgenraam en Kornelia Maat.

Portret van Jacoba Eijgenraam
Jacoba

Portret van Jan Bot
Jan

Jan breekt met de zeemanstraditie in zijn familie, en wordt timmerman. Hij werkt in verschillende timmerwinkels, en was goed in het maken van wenteltrappen. Als een echte timmerman draagt hij op karwei een overall, en bezit een goed voorziene gereedschapskist met karakteristieke voorwerpen zoals een heel lange blokschaaf, een schrijfhaak, een schietlood, een duimstok en een plat potlood. Zijn kettinghorloge beschermt hij met een speciale beschermkast. 's Avonds klust hij wel eens bij als behanger, waarvoor hij klanten werft via advertenties in de plaatselijke Vlaardingsche Courant. Het is niet duidelijk of hij als ambachtsman zwaar te lijden heeft onder de economische crisis van de jaren dertig; daarover zijn de latere herinneringen van de kinderen omtrent mogelijk langdurige werkloosheid te tegenstrijdig.

Tekst en foto's: Arjen Bot

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1913, volgt onder XVI-m

 2. Kornelia Bot, huishoudster, pensionhoudster, geboren te Vlaardingen op 5 december 1914.

 3. Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 1 januari 1916, overleden aldaar op 30 december 1916.

 4. Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 12 april 1917, overleden te Velp op 17 februari 2004.

  Adriana is getrouwd te Vlaardingen op 10 oktober 1945 met Johannes Cornelis Kelderman, geboren te Rotterdam op 20 april 1916.

 5. Jan Bot, geboren te Vlaardingen op 6 januari 1919, volgt onder XVI-n

 6. Arie Adrianus Bot, geboren te Vlaardingen op 19 november 1920, volgt onder XVI-o

 7. Jacoba Geertruida Bot, geboren te Vlaardingen op 28 oktober 1922, overleden te Voorschoten op 1 mei 2000.

  Jacoba is getrouwd te Vlaardingen op 28 maart 1950 met Marius "Maas" van Lint.

 8. Anna Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 30 april 1925.

  Anna is getrouwd te Vlaardingen op 30 maart 1967 met Adri van Poelje.

 9. Martinus Bot, geboren te Vlaardingen op 5 augustus 1928, volgt onder XVI-p

 10. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 26 augustus 1930, overleden aldaar op 5 oktober 1930.

XV-f

Maarten Bot, buitengewoon lid Raad voor Scheepvaart, zeeman en leraar Visserijschool, geboren te Vlaardingen op 7 november 1879, overleden op aldaar 22 juni 1970, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 16 december 1903 (1) met Lena van der Krans, geboren te Vlaardingen op 8 maart 1878, overleden aldaar op 11 november 1944, dochter van Arij van der Krans en Lena van Borden.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 9 februari 1905, volgt onder XVI-q

 2. Lena Bot, geboren te Vlaardingen op 4 oktober 1906, overleden aldaar op 21 januari 1907.

 3. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1908, volgt onder XVI-r

 4. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 6 september 1910, volgt onder XVI-s

 5. Lena Bot, geboren te Vlaardingen op 7 september 1912.

  Lena is getrouwd te Vlaardingen op 29 september 1939 met Gerardus Pieter Hartman, gemeentebode, geboren te Vlaardingen op 21 januari 1912, zoon van Philippus Hartman en Jacoba Neelemaat.

 6. Wilhelm Cornelis Bot, offsetdrukker, geboren te Vlaardingen op 30 november 1914, overleden te Schiedam op 17 juli 2004, gecremeerd aldaar.

  Wilhelm is getrouwd te Vlaardingen op 10 juli 1946 met Gerritje van der Hoeven, geboren te Vlaardingen op 14 februari 1923, dochter van Pieter van der Hoeven en Gerritje Houwelingen.

 7. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 18 november 1916.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 25 januari 1939 met Mees Struijs, ijzerwerker, geboren te Rotterdam op 15 januari 1913, zoon van Pieter Struijs en Anna Maria Elisabeth Kleinenbloesem.

 8. Hendrik "Henk" Bot, geboren te Vlaardingen op 21 mei 1919, volgt onder XVI-t

 9. Maartje Bot, geboren te Vlaardingen op 27 oktober 1922.

  Maartje is getrouwd te Vlaardingen op 4 juni 1946 met Gerrit Boogaard, geboren te Vlaardingen op 23 september 1917, zoon van Adrianus Boogaard en Cornelia Hoogendam.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 5 augustus 1947 (2) met Wilhelmina de Ligt, geboren te Vlaardingen op 21 mei 1894, overleden op 9 november 1971, dochter van Jacob de Ligt en Jacoba van Dyk. Wilhelmina is eerder getrouwd geweest met Cornelis van der Lugt, overleden voor 5 augustus 1947.

XV-g

Marinus Bot, kuiper, geboren te Vlaardingen op 12 september 1882, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Marinus is getrouwd te Spijkernisse op 29 november 1917 met Maartje Verhoeve, geboren te Spijkernisse op 15 mei 1891, dochter van Leendert Verhoeve en Jobje Huisman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, bewaarschoolonderwijzeres, geboren te Spijkernisse op 16 september 1918.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 26 november 1946 met Willem Benjert, constructiewerker, geboren te Vlaardingen op 11 april 1919, zoon van Willem Benjert en Kornelia Petronella van Dorp.

 2. Jopje Bot, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1920, overleden aldaar op 23 juli 2003, gecremeerd te Schiedam op 29 juli 2003.

  Jopje is getrouwd te Vlaardingen op 22 september 1948 met Adriaan Baaiman, elektrisch lasser, geboren te Vlaardingen op 16 februari 1921, zoon van Roelof Baaiman en Kornelia Meerman.

 3. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 13 februari 1926.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 12 januari 1949 met Pieter Vrijenhoek, ijzerwerker, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 8 oktober 1921, zoon van Pieter Vrijenhoek en Neeltje Speksnijder.

XV-h

Arie Bot, zeeman, kruier, geboren te Vlaardingen op 8 september 1884, overleden aldaar op 24 januari 1951, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Arie is getrouwd te Vlaardingen op 8 maart 1916 met Cornelia Hanswijk, geboren te Vlaardingen op 10 september 1890, overleden op 22 april 1969, dochter van Kornelis Hanswijk en Elisabeth Moerkerk.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, dienstbode, geboren te Vlaardingen op 3 januari 1917.

  Johanna is getrouwd met J. Proost.

 2. Kornelis Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 20 januari 1923.

  Kornelis is getrouwd met M.M. Post.

XV-i

Pieter Bot, kuiper, kuipersbaas, geboren te Vlaardingen op 17 oktober 1887, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 6 maart 1912 met Annetje van Ekelenburg, geboren te Vlaardingen op 17 november 1887, overleden aldaar op 26 juli 1948, dochter van Dirk van Ekelenburg en Jannigje van der Schoor.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 24 december 1912, volgt onder XVI-u

 2. Jannigje Bot, geboren te Vlaardingen op 22 april 1914, overleden te Bussum op 21 juni 2001, gecremeerd te Vlaardingen op 26 juni 2001.

  Jannigje is getrouwd te Vlaardingen op 21 september 1938 met Job Sluimer, los werkman, geboren te Vlaardingen op 26 november 1913, zoon van Jacob Sluimer en Maria Francyntje Langendoen.

 3. Dirk Bot, geboren te Vlaardingen op 22 november 1918, volgt onder XVI-v

 4. Pieter Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 3 juni 1922.

  Pieter is getrouwd te Vlaardingen op 23 november 1948 met Margaretha Verboon, geboren te Vlaardingen op 19 juli 1920, dochter van Jan Verboon en Adriana Broek.

 5. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 12 augustus 1926.

XV-j

Reyer Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 9 september 1891, verdronken (op zee) op 6 juli 1929, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Reyer is getrouwd te Vlaardingen op 2 april 1913 (1) met Cornelia van der Lugt, geboren te Vlaardingen op 17 augustus 1891, overleden aldaar op 25 januari 1927, dochter van Timen van der Lugt en Apolonia Kordia.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 25 september 1913.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 15 maart 1937 met (en gescheiden op 22 februari 1946 van) Jan Cornelis Brouwer, stuurman, geboren te Vlaardingen op 21 november 1910, zoon van Kornelis Brouwer en Jansje Steenwijk.

 2. Neeltje Bot, geboren te Vlaardingen op 23 maart 1918.

  Neeltje is getrouwd te Vlaardingen op 1 september 1938 met Gerhard Diedrich Depe, radiomonteur, geboren te Hamburg (Duitsland) op 8 februari 1913, zoon van Gerhard Diedrich Depe en Catharina Ranim.

 3. Maarten Bot, gereedschapmaker, geboren te Vlaardingen op 23 oktober 1923, overleden te Rotterdam op 20 juli 2005, gecremeerd op 26 juli 2005.

  Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 22 december 1948 met Johanna Cornelia van Dorp, geboren te Vlaardingen op 22 februari 1923, dochter van Dirk Nicolaas van Dorp en Petronella van der Velden.

Reyer is getrouwd te Vlaardingen op 24 april 1929 (2) met Jacoba Johanna IJdo, geboren te Vlaardingen op 28 februari 1890, overleden aldaar op 26 september 1945, dochter van Kornelis IJdo en Jacoba Johanna Schriel.

XV-k

Jacob Bot, onderwijzer, geboren te Vlaardingen op 2 juni 1898, overleden te Maasland op 23 februari 1977, zoon van Maarten Bot (zie XIV-f) en Johanna Strijbos.

Jacob is getrouwd te Vlaardingen op 9 april 1924 met Adriana Maarleveld, geboren te Vlaardingen op 13 april 1899, overleden aldaar op 14 december 1997, dochter van Jacobus Maarleveld en Maria Borst.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, kantoorbediende, geboren te Maasland op 1 augustus 1925, volgt onder XVI-w

 2. Jacobus Bot, geboren te Maasland op 15 oktober 1929.

XV-l

Abraham Bot, fabrikant, vertegenwoordiger, geboren te Vlaardingen op 2 september 1889, overleden te Amsterdam op 28 februari 1956, zoon van Arij Bot (zie XIV-g) en Elisabeth Schilder.

Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 6 november 1918 met Jansje Bakker, geboren te Vlaardingen op 23 september 1892, dochter van Frans Bakker en Maria Noordhoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 16 juni 1920.

 2. Maria Bot, geboren te Rotterdam op 31 januari 1922.

  Maria is getrouwd te Amsterdam op 25 mei 1949 met F. van Wijngaarden.

 3. Elisabeth Bot, geboren te Amsterdam op 23 oktober 1925.

 4. Frans Bot, geboren te Amsterdam op 15 maart 1935.

XV-m

Willem Bot, spoorwegambtenaar, geboren te Vlaardingen op 3 april 1894, overleden te Hengelo op 11 juli 1986, zoon van Arij Bot (zie XIV-g) en Elisabeth Schilder.

Willem is getrouwd te Vlaardingen op 6 juli 1927 met Jacoba de Jonge, geboren te Vlaardingen op 6 augustus 1904, overleden te Hengelo op 8 juli 1986, dochter van Jacobus de Jonge en Jannetje van der Ende.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 23 februari 1929.

XV-n

Arij Bot, kantoorbediende, in- en verkoper, meubelhandelaar, geboren te Vlaardingen op 4 april 1906, overleden aldaar op 11 februari 1986, zoon van Arij Bot (zie XIV-g) en Elisabeth Schilder.

Arij is getrouwd te Rotterdam op 2 oktober 1935 met Johanna Bekkers, geboren te Rotterdam op 24 november 1900, overleden te Vlaardingen op 4 augustus 2000, gecremeerd te Schiedam op 9 augustus 2000, dochter van Benjamin Bekkers en Rosetta Blommenkoper.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Vlaardingen op 27 september 1938.

  Arij is getrouwd te Rotterdam op 21 november 1963 met A. de Groot.

XV-o

Jan Abraham Bot, gemeenteopzichter, technisch hoofdambtenaar, geboren te Vlaardingen op 19 juni 1904, overleden te Rotterdam op 13 mei 1973, zoon van Abraham Paulus Bot (zie XIV-h) en Catharina Elisabeth Maarleveld.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 10 september 1930 met Catharina Margaretha Joanna Snoek, geboren te Vlaardingen op 20 november 1906, dochter van Johannes Cornelis Snoek en Catharina Margaretha Johanna de Haak.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Margaretha Joanna Bot, geboren te Rotterdam op 23 februari 1932.

  Catharina is getrouwd te Rotterdam op 29 september 1956 met H.W. Pleket.

 2. Catharina Elisabeth Bot, geboren te Rotterdam op 29 maart 1934.

  Catharina is getrouwd te Rotterdam op 18 september 1959 met W.A. van Prooyen.

 3. Anneke Bot, geboren te Rotterdam op 29 april 1940.

XV-p

Abraham Paulus Bot, winkelier in gedistilleerd en limonades, geboren te Vlaardingen op 3 oktober 1907, overleden aldaar op 25 november 1983, gecremeerd aldaar, zoon van Abraham Paulus Bot (zie XIV-h) en Catharina Elisabeth Maarleveld.

Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 28 april 1937 met Geertruida Johanna Schoenmakers, geboren te Vlaardingen op 23 augustus 1912, dochter van Cornelis Schoenmakers en Geertruida Johanna Borsboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elisabeth Bot, geboren te Vlaardingen op 16 juni 1938.

  Catharina is getrouwd met E.D.A. Dantuma.

 2. Geertruida Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 17 januari 1941.

  Geertruida is getrouwd met F. Rusting.

 3. Abraham Paulus Bot, geboren te Vlaardingen op 2 augustus 1946.

  Abraham is getrouwd met S.A. Woelders.

 4. Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 22 september 1948, overleden aldaar op 24 september 1948.

 5. Anneliesje Bot, geboren te Vlaardingen op 27 juli 1951.

XV-q

Arie Bot, apotheker, geboren te Vlaardingen op 14 juli 1914, overleden aldaar op 9 december 1983, gecremeerd, zoon van Abraham Paulus Bot (zie XIV-h) en Catharina Elisabeth Maarleveld.

Arie is getrouwd te Oegstgeest op 27 november 1940 met Willemina Harkink, farmaceutisch kanditaat., geboren te Soekaboemi (IndiŽ) op 14 mei 1916, overleden op 19 december 1999, gecremeerd te Nieuwegein op 24 december 1999, dochter van Elisa Theodorus Harkink en Maria Wicherts.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Wilhelmina "Lisa" Bot, geboren te Rotterdam op 25 juli 1943.

 2. Abraham Paulus Bot, geboren te Rotterdam op 8 maart 1945.

  Abraham is getrouwd met Marijke Kroon.

 3. Titia Maria Bot, geboren te Rotterdam op 7 februari 1946.

  Titia is getrouwd met Jan Willem Pel.

 4. Johanna Bot, geboren te Leiden op 30 mei 1951.

XV-r

Arie Bot, verver, huisschilder, geboren te Vlaardingen op 30 augustus 1886, overleden aldaar op 24 november 1968, zoon van Arij Bot (zie XIV-i) en Geertrui Drop.

Arie is getrouwd te Vlaardingen op 26 juni 1912 met Willemina van Ry, geboren te Vlaardingen op 15 november 1888, overleden aldaar op 13 februari 1951, dochter van Joseph van Ry en Elisabeth Dorsman.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Bot, geboren te Vlaardingen op 14 november 1912, overleden aldaar op 27 september 2001, gecremeerd te Schiedam op 2 oktober 2001.

  Geertruida is getrouwd te Vlaardingen op 20 september 1935 (1) met Wouter van der Pijl, stoker, geboren te Vlaardingen op 11 maart 1910, overleden aldaar op 2 februari 1946, zoon van Izaak van der Pijl en Kornelia van der Brugge.

  Geertruida is getrouwd op 18 december 1946 (2) met Hartenberg Willem de Kloe, metselaar, fabrieksarbeider, geboren te Nieuw Helvoet op 20 mei 1905, overleden te Schiedam op 6 mei 1972.

 2. Elisabeth Bot, sorteerster, geboren te Vlaardingen op 9 januari 1914.

  Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 8 januari 1947 met Arie van der Hoek, bakker, geboren te Maassluis op 17 december 1915, zoon van Cornelis Antoon van der Hoek en Elisabeth Letterman.

 3. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 23 december 1915, overleden aldaar op 13 oktober 1921.

 4. Joseph Bot, geboren te Vlaardingen op 13 januari 1918, overleden aldaar op 11 november 1918.

 5. Jannetje Bot, geboren te Vlaardingen op 16 november 1919, overleden aldaar op 21 september 2004, begraven aldaar op 25 september 2004.

  Jannetje is getrouwd te Vlaardingen op 3 juni 1942 met Hendrik van Ree, tuinder, geboren te Amsterdam op 19 augustus 1915, overleden voor 21 september 2004, zoon van Jacobus van Ree en Cornelia Minke.

 6. Josephina Bot, geboren te Vlaardingen op 24 maart 1922, overleden aldaar op 16 maart 2004, begraven aldaar op 20 maart 2004.

  Josephina is getrouwd te Vlaardingen op 8 juli 1942 met Adriaan van der Have, betonwerker, geboren te Oosterland op 29 mei 1920, zoon van Adriaan van der Have en Jacoba Hoek.

 7. Arie Bot, offsetdrukker, geboren te Vlaardingen op 22 januari 1924.

  Arie is getrouwd (1) te Vlaardingen op 1 oktober 1947 met Trijna Everdina Hordijk, geboren te Schiedam op 5 oktober 1929, dochter van Jan Hordyk en Maaike Verhoef.

  Arie is getrouwd (2) te Vlaardingen op 1 september 1954 met Johanna van Vliet, geboren te Vlaardingen op 28 juni 1932, overleden aldaar op 7 januari 1980.

 8. Willemina Bot, geboren te Vlaardingen op 18 november 1926.

  Willemina is getrouwd te Vlaardingen op 5 januari 1949 met Albert Anthonie de Lange, geboren te Maassluis op 27 juli 1924, zoon van Albert Anthonie de Lange en Dirksje Baan.

 9. Gerrit Bot, stoffeerder, geboren te Vlaardingen op 11 februari 1929.

  Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 21 november 1956 met S. Mouthaan.

 10. Jansje Bot, geboren te Vlaardingen op 8 december 1930.

  Jansje is getrouwd te Vlaardingen op 2 april 1952 met J. van der Bent.

XV-s

Jacob Gerrit Bot, zeeman, donkeyman, geboren te Vlaardingen op 29 maart 1891, zoon van Arij Bot (zie XIV-i) en Geertrui Drop.

Jacob is getrouwd te Liverpool (Engeland) op 14 mei 1917 met Lily Doyle, geboren te Liverpool (Engeland) op 14 januari 1897, overleden te Vlaardingen op 2 april 1931, dochter van John Doyle.

Uit dit huwelijk:

 1. Lily Gertrude Bot, geboren te Liverpool (Engeland) op 14 oktober 1919.

 2. William Harry Bot, metaalbewerker, geboren te Montreal (Canada) op 21 juli 1921.

 3. John Bot, geboren te Birkenhead (Engeland) op 28 september 1924, volgt onder XVI-x

 4. Jannetje Bot, frŲbelonderwijzeres, geboren te Vlaardingen op 22 oktober 1927.

XV-t

Willem Bot, koopman, geboren te Vlaardingen op 19 december 1902, overleden aldaar op 4 september 1970, zoon van Arij Bot (zie XIV-i) en Geertrui Drop.

Willem is getrouwd te Vlaardingen op 15 mei 1935 met Cornelia Hendrika van Toor, geboren te Vlaardingen op 28 april 1910, dochter van Simon van Toor en Helena Hoogerwerff.

Uit dit huwelijk:

 1. Arij Bot, geboren te Rotterdam op 27 februari 1936.

  Arij is getrouwd te Vlaardingen op 6 september 1961 met H. Reedijk.

 2. Helena Geertrui Bot, geboren te Rotterdam op 18 augustus 1937.

  Helena is getrouwd te Vlaardingen op 16 mei 1961 met M. Poot.

 3. Gerardus Leendert Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 1 mei 1944.

  Gerardus is getrouwd te Vlaardingen op 8 mei 1968 met A. Koster.

XV-u

Gerrit Bot, verfhandelaar, geboren te Vlaardingen op 1 februari 1890, overleden aldaar op 11 juni 1962, zoon van Gerrit Bot (zie XIV-j) en IJda Geldermans.

Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 27 november 1918 met Lena Hazejager, geboren te Vlaardingen op 13 februari 1893, dochter van Pieter Hazejager en Jacoba van Meurs.

Uit dit huwelijk:

 1. IJda Bot, geboren te Vlaardingen op 20 januari 1920.

  IJda is getrouwd te Vlaardingen op 2 juli 1941 met Johannes Cornelis Arend Soeteman, lasser, geboren te Vlaardingen op 12 september 1917, zoon van Arie Soeteman en Ammerensje de Waal.

XV-v

Pieter Leendert Bot, schilder, winkelier in verfwaren, geboren te Vlaardingen op 2 juni 1897, overleden aldaar op 21 juli 1966, zoon van Gerrit Bot (zie XIV-j) en IJda Geldermans.

Pieter is getrouwd te Brielle op 18 februari 1925 met Josina Kruijt, geboren te Rockanje op 20 september 1901, dochter van Pieter Kruijt en Hester Groeneveld.

Uit dit huwelijk:

 1. IJda Bot, geboren te Vlaardingen op 29 november 1926.

  IJda is getrouwd te Vlaardingen op 2 december 1948 met Jan Wapenaar, constructeur, geboren te Vlaardingen op 31 mei 1918, zoon van Johannes Wapenaar en Christina Smits.

 2. Hester Bot, geboren te Vlaardingen op 27 mei 1928.

  Hester is getrouwd te Vlaardingen op 7 december 1954 met G.W.B. Borrie.

 3. Gerrit Pieter Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 24 maart 1939.

  Gerrit is getrouwd te Vlaardingen op 4 februari 1964 met G. Struis.

XV-w

Isaac Bot, kolenhandelaar, geboren te Maassluis op 5 januari 1880, overleden aldaar op 17 april 1936, zoon van Arij Bot (zie XIV-k) en Johanna de Graaf.

Isaac is getrouwd te Maassluis op 23 juni 1904 met Clasina Petronella van der Sluijs, geboren te Maassluis op 18 december 1881, overleden aldaar op 20 augustus 1941, dochter van Nicolaas van der Sluijs en Neeltje Noordhoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Aria Bot, geboren te Maassluis op 19 juli 1905, gedoopt aldaar op 6 augustus 1905, overleden (ten gevolge van het bombardement) aldaar op 18 maart 1943.

  Johanna is getrouwd te Maassluis op 19 oktober 1928 met Jacob Koek, zeeman, geboren te Maassluis op 15 november 1902, overleden (op zee, nabij Vlissingen) op 14 mei 1940, zoon van Leendert Koek en Johanna Verhaas.

 2. Nicolaas Bot, geboren te Maassluis op 16 april 1907, volgt onder XVI-y

 3. Jacobus Klaas Bot, brandstoffenhandelaar, geboren te Maassluis op 20 juli 1908, overleden te Vlaardingen op 14 mei 1981.

  Jacobus is getrouwd te Maasland op 26 augustus 1937 met Cornelia van der Stok, geboren te Maasland op 19 augustus 1912, dochter van Pieter Gerardus van der Stok en Teuntje Borsboom.

 4. Neeltje Bot, geboren te Maassluis op 4 mei 1910, overleden aldaar op 31 juli 1990.

  Neeltje is getrouwd te Maassluis op 24 juni 1937 met Jacob Dekker, geboren op 25 juni 1908, overleden te Maassluis op 4 januari 1978.

 5. Arie Bot, geboren te Maassluis op 17 september 1911, overleden aldaar op 21 oktober 1911.

 6. Arie Bot, geboren te Maassluis op 23 september 1912, volgt onder XVI-z

 7. Willem Bot, grondwerker, geboren te Maassluis op 27 februari 1914, overleden te Voorburg op 15 januari 1973.

 8. Dirk Bot, geboren te Maassluis op 2 juli 1915, overleden aldaar op 11 januari 1916.

 9. Clasina Petronella Bot, geboren te Maassluis op 13 januari 1917, overleden aldaar op 1 juli 1998.

  Clasina is getrouwd te Maassluis op 15 juli 1937 met Willem Bruijstens, geboren te Naaldwijk op 11 februari 1906, overleden te Maassluis op 2 november 1964, zoon van Johannes Cornelis Everardus Bruijstens en Aafje Petronella de Groot.

 10. Isaac Bot, geboren te Maassluis op 14 oktober 1918, volgt onder XVI-aa

 11. Pieter Adrianus Bot, geboren te Maassluis op 3 juli 1920, volgt onder XVI-ab

XV-x

Jacob Bot, machinist en winkelier, geboren te Vlaardingen op 20 november 1892, overleden aldaar op 19 december 1966, zoon van Johannes Bot (zie XIV-m) en Klazina Koster.

Jacob is getrouwd te Vlaardingen op 14 juni 1916 (1) met Johanna van der Ende, geboren te Vlaardingen op 8 december 1897, overleden aldaar op 1 juli 1921, dochter van Dirk van der Ende en Johanna de Ligt.

Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Bot, geboren te Vlaardingen op 11 september 1916.

  Klazina is getrouwd te Vlaardingen op 15 december 1937 met Adrianus Arie Weber, opperman, geboren te Vlaardingen op 26 januari 1912, zoon van Mattheus Weber en Adriana Letterman.

Jacob is getrouwd te Vlaardingen op 15 augustus 1928 (2) met zijn schoonzus Alberta van der Ende, geboren te Vlaardingen op 5 oktober 1900, overleden aldaar op 20 oktober 1991, dochter van Dirk van der Ende en Johanna de Ligt.

XV-y

Johannes Bot, schippersknecht, schilder, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1902, overleden aldaar op 23 juli 1991, zoon van Johannes Bot (zie XIV-m) en Klazina Koster.

Johannes is getrouwd te Rotterdam op 9 september 1925 met Maria Sophia Frankhuizen, geboren te Rotterdam op 31 juli 1904, dochter van Johannes Frankhuizen en Wilhelmina van Galen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Klazina Bot, geboren te Rotterdam op 3 september 1926.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 2 maart 1945 met Izak Smits, automonteur, geboren te Hekelingen op 2 april 1922, zoon van Izak Smits en Cornelia van der Sluis.

 2. Johannes "Joop" Bot, geboren te Vlaardingen op 11 juli 1931, volgt onder XVI-ac

 3. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 8 mei 1937.

  Petronella is getrouwd te Vlaardingen op 14 juli 1960 met B. Koets.

 4. Margje Bot, geboren te Vlaardingen op 20 oktober 1944.

  Margje is getrouwd te Vlaardingen op 24 juni 1965 met H.C.L. Magitto.

 5. Jacobus Bot, geboren te Vlaardingen op 5 november 1947.

  Jacobus is getrouwd te Vlaardingen op 5 november 1971 met C.J. Kortleven.

XV-z

Arie Bot, timmerman, geboren te Vlaardingen op 30 juni 1896, overleden aldaar op 11 juli 1965, zoon van Pieter Bot (zie XIV-n) en Petronella Stam.

Arie is getrouwd te Vlaardingen op 19 juni 1918 met Neeltje van Roon, geboren te Vlaardingen op 26 mei 1896, overleden aldaar op 6 juli 1992, dochter van Hendrik van Roon en Adriana van Berkel.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 31 december 1922, volgt onder XVI-ad

 2. Hendrik Bot, metaaldraaier, geboren te Vlaardingen op 1 september 1924.

  Hendrik is getrouwd met S. den Breems.

 3. Petronella Neeltje Bot, hulp in de huishouding, geboren te Vlaardingen op 6 december 1927.

XV-aa

Pieter Bot, cafťhouder, geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1900, overleden te Oud-Beierland op 3 juni 1963, zoon van Pieter Bot (zie XIV-n) en Petronella Stam.

Pieter is getrouwd te Oud Beijerland op 19 juni 1930 met Pauline Maarleveld, geboren te Oud Beijerland op 18 mei 1905, overleden te Oud-Beijerland op 31 juli 1992, dochter van Abraham Maarleveld en Elizabeth den Hartigh.

Uit dit huwelijk:

 1. Piet Abraham Bot, geboren te Oud Beijerland op 15 februari 1931.

  Piet is getrouwd te Oud-Beijerland op 1 mei 1958 met J.N. van Veelen.

 2. Betsy Nelly Bot, geboren te Oud Beijerland op 20 januari 1935.

  Betsy is getrouwd te Oud-Beijerland op 31 juli 1958 met A. Viskil.

 3. Nelly Betsy Bot, geboren te Oud-Beierland op 29 januari 1944.

XV-ab

Adrianus Kornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 12 februari 1937, zoon van Kornelis Bot (zie XIV-z) en Maatje Jannetje Baljeu.

Adrianus is getrouwd te Maassluis op 18 april 1962 met Trijntje van Gijzen, geboren te Maassluis op 11 augustus 1939.

Uit dit huwelijk:

 1. Annemarie Bot, geboren te Muiderberg op 10 mei 1963, volgt onder XVI-ae

 2. Michiel Adriaan Bot, geboren te Muiderberg op 7 oktober 1966.

 3. Roeland Jan Bot, geboren te Muiderberg op 7 januari 1969.

Generatie XVI

XVI-a

Johannes Bot, timmerman, geboren te Vlaardingen op 15 oktober 1903, overleden aldaar op 21 januari 1965, zoon van Marinus Bot (zie XV-a) en Wilhelmina Roelink.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 11 april 1928 met Adriana Pietertje van Dijk, geboren te Vlaardingen op 22 januari 1904, dochter van Pieter van Dijk en Willempje de Winter.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Bot, geboren te Vlaardingen op 5 oktober 1928.

  Willemina is getrouwd te Vlaardingen op 11 april 1951 met H. Knol.

 2. Willem Bot, timmerman, geboren te Vlaardingen op 4 april 1930.

  Willem is getrouwd te Vlaardingen op 23 juni 1954 met P.J. Schuurbiers.

 3. Ina Bot, geboren te Vlaardingen op 26 september 1931.

 4. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 16 januari 1935.

  Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 7 november 1961 met Elisabeth Tea Bot, geboren te Vlaardingen op 16 juni 1938, dochter van Teunis Bot (zie XIV-r) en Elisabeth Quack.

XVI-b

Hendrik Bot, lasser, geboren te Vlaardingen op 17 september 1906, overleden aldaar op 25 mei 1935, zoon van Marinus Bot (zie XV-a) en Wilhelmina Roelink.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 27 maart 1929 met Anna Maria Bakhuizen, geboren te Vlaardingen op 22 september 1907, dochter van Marinus Bakhuizen en Antje Nauta.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 11 april 1930.

 2. Marinus Hendrik "Mar" Bot, geboren te Vlaardingen op 9 januari 1934, overleden aldaar op 17 oktober 2002, gecremeerd te Schiedam op 23 oktober 2002.

  Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 19 september 1958 (1) met (en gescheiden te Vlaardingen op 19 juli 1977 van) Petronella Frederika Lucretia Overveld, geboren te Vlaardingen op 15 april 1914, dochter van Hermanus Overveld en Neeltje Koppejan.

  Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 3 mei 1978 (2) met Bastiaantje Margaretha Waardenburg, geboren te Vlaardingen op 13 juli 1919, dochter van Dirk Waardenburg en Geertje Kwak.

XVI-c

Gijsbrecht Bot, metselaar, geboren te Vlaardingen op 3 februari 1903, overleden aldaar op 11 november 1981, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Gijsbrecht is getrouwd te Vlaardingen op 28 maart 1928 met Pleuntje Dekker, geboren te Vlaardingen op 20 april 1904, overleden aldaar op 23 januari 1989, dochter van Hymen Dekker en Johanna Hoogerboord.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 19 januari 1929, volgt onder XVII-a

 2. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 4 februari 1931.

  Johanna is getrouwd met Maarten van der Bent.

 3. Hijmen Bot, geboren te Vlaardingen op 28 november 1934, volgt onder XVII-b

 4. Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 2 februari 1940, volgt onder XVII-c

XVI-d

Johannes Christiaan Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 6 januari 1908, overleden aldaar op 15 december 1995, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 5 juli 1929 met Jacoba van IJperen, geboren te Vlaardingen op 24 september 1910, dochter van Frank van IJperen en Petronella Schruijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 31 december 1929, volgt onder XVII-d

 2. Petronella Bot, geboren te Vlaardingen op 17 februari 1932, overleden te Maasland op 13 april 2005, begraven te Vlaardingen aldaar op 18 april 2005

  Petronella is getrouwd in 1954 (1) met Gerard van Vliet, overleden op 21 mei 1985.

  Petronella woonde samen (2) met Adriaan Poot, geboren rond 1928, overleden te Maasland op 21 juni 2003, begraven aldaar op 26 juni 2003. Adriaan is eerder getrouwd geweest met Maartje Lensveld.

 3. Wilhelmina Christina Bot, geboren te Vlaardingen op 16 november 1935.

  Wilhelmina is getrouwd met Piet Moerman, huisschilder, biologie-amanuensis, geboren te Rotterdam op 14 december 1932, zoon van Pieter Moerman en Neeltje de Raat.

 4. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 20 mei 1943.

  Jacoba is getrouwd met Ted van der Veer.

 5. Francina Christina Bot, geboren te Vlaardingen op 31 juli 1948.

  Francina is getrouwd met Pieter de Jong.

XVI-e

Christiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 12 maart 1913, verdronken (op zee) te Bergen (Noorwegen) op 20 april 1944, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Blijkens het "Sterbregister" van het Seemansamt te Rotterdam de dato 19 juni 1944 is hij verdronken op zee op 20 april 1944 tijdens de reis van Oslo naar Bergen in Noorwegen. Bij dit ongeluk was zijn broer Willem aanwezig.

Christiaan is getrouwd te Vlaardingen op 28 maart 1934 met Helena Hendrika de Bruijne, geboren te Vlaardingen op 25 april 1915, dochter van Leendert de Bruijne en Adriana Jacoba van der Spek.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 20 november 1934, volgt onder XVII-e

 2. Adriana Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 12 oktober 1936, overleden te 's Hertogenbosch op 8 december 1985.

  Adriana is getrouwd met Johannes Jan Veldhuizen.

 3. Wilhelmina Christina Bot, geboren te Vlaardingen op 15 juli 1940.

  Wilhelmina is gehuwd met Arie Goedknegt, geboren in 1936.

XVI-f

Willem Bot, zeeman, geboren te Vlaardingen op 24 augustus 1915, overleden aldaar op 14 juni 2005, begraven aldaar op 17 juni 2005, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Willem is getrouwd te Vlaardingen op 14 oktober 1940 met Johanna van Eijk, geboren te Vlaardingen op 22 augustus 1918, overleden aldaar op 5 juli 1985, dochter van Nicolaas van Eijk en Hillegonda Poot.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 27 februari 1942, volgt onder XVII-f

 2. Hillegonda Dirkje Bot, geboren te Vlaardingen op 13 juni 1946.

  Hillegonda is getrouwd te Vlaardingen in 1969 met Wouter Hendrik Donker, geboren te Vlaardingen op 29 juli 1947.

XVI-g

Johan Bot, kapitein bij de binnenvaart, geboren te Vlaardingen op 8 augustus 1919, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Johan is getrouwd te Rotterdam op 5 mei 1943 met Agatha Klisman, geboren te Rotterdam op 4 januari 1926, overleden te Vlaardingen op 13 november 1985, natuurlijke dochter van Cornelia Wilhelmina Klisman.

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Bot, geboren te Rotterdam op 19 juni 1944, volgt onder XVII-g

 2. Cornelis Bot, geboren te Vlaardingen op 7 mei 1951.

 3. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 3 november 1955.

  Wilhelmina is getrouwd te Vlaardingen op 19 augustus 1982 met Jan de Graaf, geboren op 1 juni 1946.

XVI-h

Hendrik Bot, lichtdrukker, geboren te Vlaardingen op 7 maart 1923, zoon van Johannes Bot (zie XV-b) en Wilhelmina Christina Muis.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 29 november 1950 met Renske Kalkman, geboren te Vlaardingen op 17 november 1929, overleden te Perth (AustraliŽ) op 26 maart 1971, dochter van Marinus Kalkman en Suzanna van Nes.

Uit dit huwelijk:

 1. Suzan Bot, geboren te Perth (AustraliŽ) op 24 januari 1954.

 2. Joan Bot, geboren te Perth (AustraliŽ) op 15 december 1957.

 3. Hank Bot, geboren te Perth (AustraliŽ) op 12 maart 1959.

XVI-i

Gijsbrecht Govert Bot, vishandelaar, geboren te Vlaardingen op 5 december 1910, overleden te Tilburg op 5 april 1977, zoon van Klaas Bot (zie XV-d) en Maria Magdalena Maan.

Gijsbrecht is getrouwd te Tilburg op 10 juni 1936 met Adriana Maria Landa, geboren te Bergen op Zoom op 17 mei 1914, dochter van Johannes Cornelis Landa en Maria Christina Martin.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Bot, geboren te Tilburg op 24 april 1940.

 2. Maria Christina Magdalena Bot, geboren te Tilburg op 27 mei 1948.

XVI-j

Johan Bot, conducteur R.E.T., geboren te Vlaardingen op 29 november 1912, overleden te Rotterdam op 26 september 1990, zoon van Klaas Bot (zie XV-d) en Maria Magdalena Maan.

Johan is getrouwd te Vlaardingen op 15 november 1933 met Helena Dankier, geboren te Veur op 20 juli 1914, dochter van Johannes Dankier en Johanna van der Horst.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 16 mei 1934.

  Johanna is getrouwd te Rotterdam op 11 juli 1956 met T.P.A. Bieshaar.

 2. Maria Magdalena Bot, geboren te Vlaardingen op 26 maart 1936.

  Maria is getrouwd te Rotterdam op 5 augustus 1959 met J. van Die.

 3. Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 27 februari 1938.

  Johannes is getrouwd te Rotterdam op 5 juli 1967 met E.M.A. Kellner.

 4. Johan Bot, geboren te Vlaardingen op 27 juni 1946.

XVI-k

Klaas Bot, lasser, geboren te Vlaardingen op 22 februari 1917, overleden aldaar op 28 januari 1993, zoon van Klaas Bot (zie XV-d) en Maria Magdalena Maan.

Klaas is getrouwd te Vlaardingen op 23 november 1938 met Margaretha Elisabeth van der Vecht, geboren te Delft op 15 augustus 1917, dochter van Abraham van der Vecht en Margaretha Hardonk.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Bot, geboren te Vlaardingen op 2 mei 1939.

  Klaas is getrouwd te Vlaardingen op 7 februari 1962 met W. Zonneveld.

 2. Abraham Bot, geboren te Vlaardingen op 8 juli 1944.

  Abraham is getrouwd te Vlaardingen op 17 december 1963 met J.M. Zebel.

 3. Hendrik Philippus Bot, geboren te Vlaardingen op 8 juli 1944.

  Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 1 februari 1966 met R. Dijkman.

 4. Johan Robert Bot, geboren te Vlaardingen op 10 augustus 1950.

  Johan is getrouwd te Breda op 25 november 1969 met N. de Bats.

XVI-l

Hendrik Bot, expeditieknecht en pompmachinist, geboren te Vlaardingen op 17 januari 1924, overleden te Vlaardingen op 26 november 1998, zoon van Klaas Bot (zie XV-d) en Maria Magdalena Maan.

Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 31 augustus 1951 met Johanna Adriana Verburgh, geboren te Vlaardingen op 9 maart 1922, dochter van Petrus Verburgh en Oeke Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Maria Magdalena Bot, geboren te Vlaardingen op 10 januari 1953.

 2. John Hendrik Bot, geboren te Schiedam op 2 december 1957.

 3. Saskia Bot, geboren te Schiedam op 24 december 1958.

 4. Brigitte Bot, geboren te Schiedam op 21 juni 1964.

XVI-m

Abraham Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 2 oktober 1913, overleden aldaar op 16 februari 1985, zoon van Jan Bot (zie XV-e) en Jacoba Geertruida Eijgenraam.

Abraham is getrouwd te Amsterdam op 22 januari 1947 met Frederika Catharina Johanna Steijling, geboren te Amsterdam op 14 augustus 1911, overleden te Vlaardingen op 3 september 1998, dochter van Johannes Hendrik Steijling en Frederika Catharina Harms.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jan Bot, geboren te Schiedam op 30 maart 1948, volgt onder XVII-h

 2. Frederika Bot, geboren op 5 februari 1952.

  Frederika is getrouwd op 4 januari 1979 met Bernard Nijssen.

XVI-n

Jan Bot, chemisch analyst, auteur van het boekje "Het Vlaardingse geslacht Bot", geboren te Vlaardingen op 6 januari 1919, overleden te Schiedam op 23 mei 1990, gecremeerd (crematorium Beukenhof) te Schiedam op 28 mei 1990, zoon van Jan Bot (zie XV-e) en Jacoba Geertruida Eijgenraam.

Jan is getrouwd te Vlaardingen op 20 mei 1947 met Liedewina Cornelia Don, lerares modevak, geboren te Vlaardinger Ambacht op 10 november 1920, dochter van Machiel Don Don en Krijna van den Brandt.

Liedewina behaalde diverse diploma's in naaldvakken; gaf vanaf 1939 les, onder andere van 1941 tot 1947 aan de Christelijke Modevakschool te Maasland; van jongsafaan sterk geÔnteressseerd in maatschappelijke en kerkelijke problemen; was voor samenwerking van vrouwen en mannen, echter vanwege ondervertegenwoordiging van vrouwen was zij voornamelijk werkzaam in vrouwenorganisaties; gaf vele cursussen aan vrouwen op het gebied van politieke vorming, geloof en milieu; vanaf 1947 penningmeesteres en van 1960 tot 1965 presidente van de CHU-Vrouwengroep; van 1950 tot 1958 presidente van de Hervormde Vrouwengroep te Vlaardingen; lid van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB); richtte in 1981 te Schiedam hetCDA-Vrouwenberaad op; lid van de Commissie Kerk en Samenleving (van 1986 tot 1990); lid van de Werkgroep Energie Diskussie; lid van de afdeling Schiedam van de Vrouwenbond CNV; voorzitster van het Milieukwartet, een stichting van vrouwen uit diverse organisaties; actief in het Schiedamse vrouwenvormingswerk en in de vrouw en geloofbeweging; reumapatiŽnte.

Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Geertruida Krijna "Gera" Bot, geboren op 5 september 1949.

  Jacoba is getrouwd in 1985 met Pero Stoimenovski.

 2. Machiel Jan Bot, geboren op 24 februari 1953, volgt onder XVII-i

XVI-o

Arie Adrianus Bot, onderwijzer, hoofdonderwijzer, geboren te Vlaardingen op 19 november 1920, overleden te Hattem op 10 oktober 1998, zoon van Jan Bot (zie XV-e) en Jacoba Geertruida Eijgenraam.

Arie is getrouwd te Amsterdam op 15 februari 1951 met Hanna Hillengenberg, onderwijzeres, geboren te Amsterdam op 2 februari 1926, dochter van Martinus Gerardus Hillengenberg en Alida Cornelia Dijkhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ina Bot, geboren te Wormerveer op 9 januari 1952.

  Ina is getrouwd te Abcoude op 4 september 1973 met Silco Langelaar.

 2. Ada Bot, geboren te Wormerveer op 30 januari 1954.

 3. Joke Bot, geboren te Abcoude op 24 mei 1956.

 4. Ella Bot, geboren te Abcoude op 26 augustus 1959, overleden aldaar op 5 oktober 1972.

XVI-p

Martinus Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 5 augustus 1928, zoon van Jan Bot (zie XV-e) en Jacoba Geertruida Eijgenraam.

Martinus is getrouwd op 7 november 1953 met Alida Hillengenberg, geboren te Amsterdam op 4 september 1927, overleden aldaar op 12 september 2000, dochter van Martinus Gerardus Hillengenberg en Alida Cornelia Dijkhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Bot, apotheker, geboren te Amsterdam op 31 augustus 1956.

 2. Hans Bot, natuurkundige, geboren te Amsterdam op 6 februari 1959.

 3. Arjen Bot, scheikundige, geboren te Amsterdam op 2 augustus 1964.

XVI-q

Maarten Bot, bakker, fabrieksarbeider, geboren te Vlaardingen op 9 februari 1905, overleden aldaar op 6 augustus 1989, zoon van Maarten Bot (zie XV-f) en Lena van der Krans.

Maarten is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 29 mei 1931 met Adriana de Man, geboren te Krimpen aan de IJssel op 9 december 1905, overleden te Vlaardingen op 5 november 1982, dochter van Krijn de Man en Engeltje Muilwyk.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 9 oktober 1932, overleden te Arnhem op 8 april 1956.

 2. Adriaan Bot, geboren te Rotterdam op 17 februari 1936, volgt onder XVII-j

XVI-r

Arie Bot, zeevisser, scheepsbikker, geboren te Vlaardingen op 26 februari 1908, overleden aldaar op 21 december 1971, zoon van Maarten Bot (zie XV-f) en Lena van der Krans.

Arie is getrouwd te Vlaardingen op 19 juni 1933 met Arendje Maria Plokker, geboren te Vlaardingen op 24 november 1909, overleden aldaar op 12 september 2002, begraven aldaar op 17 september 2002, dochter van IJsbrand Plokker en Katharina Sluimer.

De Visbank voor 1910 De Visbank vůůr 1910. In de Visbank werd voor de gewone Vlaardinger regelmatig vis verkocht. Er werden dan voor dat doel onder de luifel schragen neergezet, waarop de te verkopen vissen lagen uitgestald. Door middel van het omroepen door de plaatselijke omroeper, werd de bevolking van deze belangrijke gebeurtenis op de hoogte gebracht.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Bot, geboren te Vlaardingen op 18 februari 1934.

  Lena is getrouwd te Vlaardingen op 25 mei 1965 met W.A.L. Reedijk.

 2. Katharina Bot, geboren te Vlaardingen op 4 juni 1935.

  Katharina is getrouwd te Vlaardingen op 27 februari met M. Poot.

 3. Maartje Bot, geboren te Vlaardingen op 27 november 1936.

  Maartje is getrouwd te Vlaardingen op 27 juni 1969 met K.W. van Dorp.

 4. IJsbrand Bot, geboren te Vlaardingen op 17 december 1938, volgt onder XVII-k

 5. Arendje Maria Bot, geboren te Vlaardingen op 10 september 1940.

  Arendje is getrouwd te Vlaardingen op 18 december 1964 met A. Nooteboom.

 6. Elisabeth Teuna Bot, geboren te Vlaardingen op 31 juli 1942.

  Elisabeth is getrouwd te Vlaardingen op 12 mei 1967 met W.J. Rienks.

 7. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 8 maart 1944, overleden aldaar op 5 augustus 1944.

 8. Jacoba Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 9 mei 1947.

  Jacoba is getrouwd met J.D. Blom.

 9. Arie Bot, geboren te Vlaardingen op 28 januari 1949.

 10. Willem Hugo Bot, geboren te Vlaardingen op 17 augustus 1950, volgt onder XVII-l

XVI-s

Marinus Bot, zeevisser, bankwerker, geboren te Vlaardingen op 6 september 1910, overleden aldaar op 13 maart 2003, begraven aldaar, zoon van Maarten Bot (zie XV-f) en Lena van der Krans.

Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 7 juni 1933 (1) met Lena van Dorp, geboren te Vlaardingen op 14 augustus 1910, overleden op 23 februari 1966, dochter van Leendert van Dorp en Johanna Adriana Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Bot, geboren te Vlaardingen op 12 februari 1935.

  Lena is getrouwd te Vlaardingen op 7 juni 1956 met Arie Leewis.

 2. Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 15 augustus 1937, volgt onder XVII-m

 3. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 25 augustus 1938, volgt onder XVII-n

 4. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 30 januari 1944.

  Hendrik is getrouwd te Vlaardingen op 4 september 1981 met Maaike Oskam, geboren op 22 september 1939.

 5. Johanna Adriana Bot, geboren te Vlaardingen op 9 augustus 1945.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 4 september 1964 met Arie van Noort.

 6. Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 25 oktober 1947, volgt onder XVII-o

Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 20 augustus 1970 (2) met Teuntje Plomp, geboren te Vlaardingen op 30 augustus 1910, overleden op 22 december 1981, dochter van Johannes Plomp en Klazina van Dijk.

XVI-t

Hendrik "Henk" Bot, geboren te Vlaardingen op 21 mei 1919, overleden aldaar op 7 januari 2002, gecremeerd te Schiedam op 12 januari 2002, zoon van Maarten Bot (zie XV-f) en Lena van der Krans.

Hendrik is getrouwd te Tilburg op 7 juni 1949 met Maria Johanna Theresia Gerhardus, geboren op 6 maart 1927.

Uit dit huwelijk:

 1. Eugenie Johanna Martina Bot, geboren op 25 juli 1954.

  Eugenie is getrouwd te Vlaardingen op 2 april 1976 met Nico van Slingerland.

 2. Maarten Martinus Johannes Bot, geboren te Schiedam op 9 november 1956, volgt onder XVII-p

XVI-u

Maarten Bot, ambtenaar gemeentesecretarie, geboren te Vlaardingen op 24 december 1912, zoon van Pieter Bot (zie XV-i) en Annetje van Ekelenburg.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 10 augustus 1938 met Cornelia Johanna Dijkshoorn, geboren te Vlaardingen op 17 maart 1914, overleden te Maassluis op 18 december 2004, begraven te Vlaardingen op 23 december 2004, dochter van Jacob Dijkshoorn en Katharina van der Kooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Anetta Bot, geboren te Vlaardingen op 21 oktober 1940.

 2. Jakob Bot, geboren te Vlaardingen op 9 januari 1942.

 3. Pieter Bot, geboren te Vlaardingen op 14 februari 1944.

 4. Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 5 maart 1945.

 5. Dirk Bot, geboren te Vlaardingen op 2 juli 1947.

 6. Katharina Cornelia Johanna "Kitty" Bot, lokettiste PTT-post, geboren te Vlaardingen op 16 februari 1952.

 7. Cornelia Johanna Bot, geboren te Vlaardingen op 30 oktober 1955.

  Cornelia is getrouwd te Vlaardingen op 24 juni 1974 met Leonardus Franciscus Jozef Vlug, importeur meet- en regeltechnische apparaten, geboren te Vlaardingen op 24 april 1952, zoon van Mathijs Vlug en Cornelia Maagdenburg.

XVI-v

Dirk Bot, kantoorbediende, geboren te Vlaardingen op 22 november 1918, zoon van Pieter Bot (zie XV-i) en Annetje van Ekelenburg.

Dirk is getrouwd te Vlaardingen op 11 september 1946 met Elisabeth van den Boogert, geboren op 2 juli 1920, dochter van Hendrik Cornelis van den Boogert en Margaretha Meyboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Annetje Bot, geboren te Vlaardingen op 13 november 1947.

 2. Hendrik Bot, geboren te Vlaardingen op 13 november 1947.

XVI-w

Maarten Bot, kantoorbediende, geboren te Maasland op 1 augustus 1925, overleden te Alphen aan de Rijn op 21 augustus 2000, zoon van Jacob Bot (zie XV-k) en Adriana Maarleveld.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 28 januari 1954 met Greta Cornelia Hak, geboren te Dordrecht op 14 mei 1929, dochter van Jacob Hak en Teuntje Baendina Swieb.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Bot, geboren te Vlaardingen op 12 november 1954.

 2. Jacob Bart Cors Bot, geboren te Vlaardingen op 1 juli 1958.

 3. Adriaan Jacobus Bot, geboren te Vlaardingen op 1 juli 1958.

XVI-x

John Bot, etaleur en winkelier, geboren te Birkenhead (Engeland) op 28 september 1924, zoon van Jacob Gerrit Bot (zie XV-s) en Lily Doyle.

John is getrouwd te Apeldoorn op 24 maart 1947 met Dieuwerdina Zwaantina Kuiper, geboren te Onstwedde op 24 april 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Lily Bot, winkelierster, geboren te Apeldoorn op 31 oktober 1947.

  Lily is getrouwd met Cor Plantinga.

 2. Ineke Bot, uitzendkracht, geboren te Apeldoorn op 21 maart 1953.

  Ineke is getrouwd met Wietse Herder.

 3. Albert Bot, bezorger, geboren te Drachten op 13 december 1957.

 4. John Danny Bot, winkelier, geboren te Drachten op 26 december 1963.

 5. Klaas Johan Bot, geboren te Drachten op 6 juli 1970, volgt onder XVII-q

XVI-y

Nicolaas Bot, asfalteur, geboren te Maassluis op 16 april 1907, overleden te Vlaardingen op 16 november 1976, zoon van Isaac Bot (zie XV-w) en Clasina Petronella van der Sluijs.

Nicolaas is getrouwd te Maassluis op 6 juli 1933 met Johanna Ras, geboren op 10 januari 1910, dochter van Lubbert Ras en Jaapje Paalvast.

Uit dit huwelijk:

 1. Isaac Bot, geboren te Maassluis op 16 oktober 1934, volgt onder VII-r

 2. Lubbert Bot, geboren te Maassluis op 11 augustus 1937.

  Lubbert is getrouwd te Maassluis op 12 februari 1965 met K.N. Noordhoek.

 3. Nicolaas Bot, geboren te Maassluis op 15 mei 1942.

XVI-z

Arie Bot, geboren te Maassluis op 23 september 1912, overleden aldaar op 6 april 1985, zoon van Isaac Bot (zie XV-w) en Clasina Petronella van der Sluijs.

Arie is getrouwd te Maassluis op 4 januari 1951 met Cornelia Vermeer, geboren te Maassluis op 15 juli 1926.

Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Petronella Bot, geboren te Maassluis op 19 december 1951.

  Clasina is getrouwd te Maassluis op 2 juli 1970 met J. Kap.

 2. Elisabeth Bot, geboren te Maassluis op 31 mei 1956.

 3. Johanna Aria Bot, geboren te Maassluis op 26 augustus 1961.

XVI-aa

Isaac Bot, stoker, los werkman, geboren te Maassluis op 14 oktober 1918, overleden aldaar op 29 maart 1979, zoon van Isaac Bot (zie XV-w) en Clasina Petronella van der Sluijs.

Isaac is getrouwd te Schiedam op 28 juli 1949 met Hermina van der Vlugt, geboren te Schiedam op 7 juli 1919, overleden te Maassluis op 16 juni 2005, dochter van Johannes Gerardus van der Vlugt en Neeltje van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Petronella Bot, geboren te Schiedam op 9 september 1953.

  Clasina is getrouwd te Maassluis op 2 oktober 1972 met M. Becker.

XVI-ab

Pieter Adrianus Bot, afdelingsbaas groothandel, geboren te Maassluis op 3 juli 1920, overleden te Zwolle op 25 november 1978, zoon van Isaac Bot (zie XV-w) en Clasina Petronella van der Sluijs.

Pieter is getrouwd te 's-Gravenhage op 2 juni 1948 met Jansje Moolman, geboren te 's-Gravenhage op 25 september 1920, dochter van Cornelis Mooiman en Petronella Oosterbaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Petronella Johanna Aria Bot, geboren te 's-Gravenhage op 22 augustus 1950.

  Clasina is getrouwd te Maassluis op 21 november 1972 met C.P. Paalvast.

XVI-ac

Johannes "Joop" Bot, automonteur, geboren te Vlaardingen op 11 juli 1931, overleden te Schiedam op 9 juli 2001, gecremeerd aldaar op 13 juli 2001, zoon van Johannes Bot (zie XV-y) en Maria Sophia Frankhuizen.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 1 augustus 1957 met Jacoba "Coba" Roest, geboren te Vlaardingen op 15 november 1935.

Uit dit huwelijk:

 1. Yvonne Bot, geboren te Vlaardingen op 23 augustus 1963.

XVI-ad

Pieter Bot, boekhouder, geboren te Vlaardingen op 31 december 1922, overleden te Apeldoorn op 30 januari 2006, zoon van Arie Bot (zie XV-z) en Neeltje van Roon.

Pieter is getrouwd te Apeldoorn op 8 september 1954 met Helena Elskamp, geboren te Apeldoorn op 3 juni 1932, overleden te Winterswijk op 12 april 2004, dochter van Hendrik Elskamp en Helena Wilhelmina van der Zande.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Apeldoorn op 3 mei 1956, volgt onder XVII-s

 2. Hendrik Bot, geboren te Apeldoorn op 7 juni 1958, volgt onder XVII-t

 3. Pieter Leendert Bot, geboren te Apeldoorn op 2 maart 1963, volgt onder XVII-u

XVI-ae

Annemarie Bot, geboren te Muiderberg op 10 mei 1963, dochter van Adrianus Kornelis Bot (zie XV-ab) en Trijntje van Gijzen.

Haar dochters van een onbekende man:

 1. Liselotte Bot, geboren te Rotterdam op 26 januari 1991.

 2. Rosemarijne Bot, geboren te Rotterdam op 11 april 2005.

Generatie XVII

XVII-a

Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 19 januari 1929, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XVI-c) en Pleuntje Dekker.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 3 oktober 1951 met Magda Teuntje van der Hoogt, geboren te Vlaardingen op 25 februari 1926, dochter van Hendrik van der Hoogt en Cecelia van Krimpen.

Uit dit huwelijk:

 1. Hans Bot, geboren te Rotterdam op 6 juli 1955.

XVII-b

Hijmen Bot, geboren te Vlaardingen op 28 november 1934, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XVI-c) en Pleuntje Dekker.

Hijmen is getrouwd te Vlaardingen op 23 mei 1956 met Teuna Grietje van der Poel, geboren te Rotterdam op 8 januari 1936, dochter van Jan van der Poel en Jacoba van Herik.

Uit dit huwelijk:

 1. Pleuntje Bot, geboren te Vlaardingen op 6 mei 1957.

  Pleuntje is getrouwd in 1977 met Cornelis Peter de Groot.

 2. Jacoba Bot, geboren te Vlaardingen op 26 maart 1961.

  Jacoba is getrouwd in 1981 met Johannes van Swierts.

XVII-c

Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 2 februari 1940, zoon van Gijsbrecht Bot (zie XVI-c) en Pleuntje Dekker.

Gijsbrecht is getrouwd te Vlaardingen op 12 november 1963 met Maria Elizabeth Moerman, geboren te Rozenburg op 21 oktober 1943, dochter van Hubrecht Marinus Moerman en Cornelia Johanna Godeschalk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbrecht Bot, geboren te Vlaardingen op 21 maart 1965.

 2. Cornelis Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 15 april 1969.

 3. Peter Bot, geboren te Vlaardingen op 15 april 1971.

XVII-d

Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 31 december 1929, zoon van Johannes Christiaan Bot (zie XVI-d) en Jacoba van IJperen.

Johannes is getrouwd te Maassluis op 8 augustus 1952 met Theodora Fauelina Nelemans, geboren te Maassluis op 28 maart 1931, dochter van Pieter Leonard Nelemans en Barbera de Groot.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Bot, geboren te Maassluis op 6 november 1953.

  Jacoba is getrouwd te Maasland op 19 mei 1976 met (en gescheiden in februari 2003 van) Cornelis Kloppenburg, zoon van Johannes Kloppenburg en Leentje Tuit.

 2. Barbera Bot, geboren te Maassluis op 29 juli 1961.

  Barbera is getrouwd op 27 mei 1988 met Frits Schol.

XVII-e

Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 20 november 1934, overleden aldaar op 6 december 1999, zoon van Christiaan Bot (zie XVI-e) en Helena Hendrika de Bruijne.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 23 september 1959 met Cornelia van Gilst, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1936, dochter van Marinus van Gilst en Johanna van der Windt.

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 14 juli 1960, volgt onder XVIII-a

 2. Wilhelmina Bot, geboren te Vlaardingen op 3 november 1961.

 3. Ingrid Bot, geboren te Vlaardingen op 12 augustus 1965.

 4. Rudi Bot, geboren te Vlaardingen op 12 juni 1967.

 5. Karin Bot, geboren te Vlaardingen op 10 maart 1969.

XVII-f

Johannes Bot, geboren te Vlaardingen op 27 februari 1942, zoon van Willem Bot (zie XVI-f) en Johanna van Eijk.

Johannes is getrouwd te Vlaardingen op 30 september 1965 met Gerritje van der Hoeven, geboren te Vlaardingen op 29 maart 1945, dochter van Jacobus van der Hoeven en Maria van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Edwin Willem Bot, geboren te Vlaardingen op 31 maart 1967.

 2. Jacoba Bianca Bot, geboren te Vlaardingen op 16 augustus 1970.

 3. Alexandra Bot, geboren te Vlaardingen op 21 februari 1972.

XVII-g

Christiaan Bot, geboren te Rotterdam op 19 juni 1944, zoon van Johan Bot (zie XVI-g) en Agatha Klisman.

Christiaan is getrouwd te Rotterdam op 20 oktober 1966 met Willy Vink, geboren te Rotterdam op 1 maart 1947, dochter van Jacob Vink en Wilhelmina van der Touw.

Uit dit huwelijk:

 1. Richard Bot, geboren te Rotterdam op 8 februari 1969.

 2. Michel Bot, geboren te Rotterdam op 23 februari 1972.

XVII-h

Hendrik Jan Bot, geboren te Schiedam op 30 maart 1948, zoon van Abraham Bot (zie XVI-m) en Frederika Catharina Johanna Steijling.

Hendrik is getrouwd op 25 juni 1975 met Willy Labrie.

Uit dit huwelijk:

 1. Willy Anne Bot, geboren op 19 mei 1978.

 2. Marc Cornelis Bot, geboren op 28 december 1979.

 3. Frederik Roel Bot, geboren op 20 december 1985.

XVII-i

Machiel Jan Bot, consultant/opleider hygiŽne/steriliteit, geboren op 24 februari 1953, zoon van Jan Bot (zie XVI-n) en Liedewina Cornelia Don.

Machiel is getrouwd te Zeist op 13 december 1974 (1) met Margriet Olga Koopman, verpleegkundige, geboren te Amsterdam op 22 april 1951, dochter van Louis Koopman en Gezina Klazina Wagter.

Machiel is getrouwd te Uitgeest op 9 september 1985 (2) met Monica Catharina Maria Colla, medisch secretaresse, geboren te Beverwijk op 4 december 1963, dochter van Hermanus Antonius Maria Colla en Catharina Cornelia Theresia Tros.

Uit dit huwelijk:

 1. Michelle Cornelia Maria Bot, geboren op 7 september 1986.

 2. Merel Henrica Maria Bot, geboren te Amsterdam op 2 oktober 1989.

XVII-j

Adriaan Bot, geboren te Rotterdam op 17 februari 1936, zoon van Maarten Bot (zie XVI-q) en Adriana de Man.

Adriaan is getrouwd te Vlaardingen op 31 augustus 1960 met Jaapkien Kaptein, geboren op 2 mei 1939.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten "Martin" Bot, geboren op 11 december 1961.

 2. Saskia Bot, geboren op 4 november 1967.

XVII-k

IJsbrand Bot, geboren te Vlaardingen op 17 december 1938, zoon van Arie Bot (zie XVI-r) en Arendje Maria Plokker.

IJsbrand is getrouwd te Vlaardingen op 2 september 1966 met Anna A. Hofman, geboren op 13 mei 1944.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Marie Bot, geboren op 16 september 1967.

 2. Caroline Bot, geboren op 23 juni 1970.

XVII-l

Willem Hugo Bot, geboren te Vlaardingen op 17 augustus 1950, zoon van Arie Bot (zie XVI-q) en Arendje Maria Plokker.

Willem is getrouwd te Poortugaal op 29 april 1975 met Truus van de Leer, geboren op 25 juli 1938.

Uit dit huwelijk:

 1. Maurits Hugo Bot, geboren op 16 juni 1976.

XVII-m

Leendert Bot, geboren te Vlaardingen op 15 augustus 1937, overleden aldaar op 13 december 1995, gecremeerd (crematorium Beukenhof) te Schiedam op 18 december 1995, zoon van Marinus Bot (zie XVI-s) en Lena van Dorp.

Leendert is getrouwd te Vlaardingen op 2 mei 1962 met Truus Schiks, geboren te Vlaardingen op 28 september 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Edwin Bot, geboren te Vlaardingen op 22 april 1964.

 2. Ronald Bot, geboren te Vlaardingen op 17 mei 1966.

XVII-n

Maarten Bot, geboren te Vlaardingen op 25 augustus 1938, zoon van Marinus Bot (zie XVI-s) en Lena van Dorp.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 30 mei 1962 met Nel van Saus, geboren op 22 januari 1939.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna "Anja" Bot, geboren op 19 oktober 1964.

 2. Marinus "Rene" Bot, geboren op 28 september 1969.

XVII-o

Marinus Bot, geboren te Vlaardingen op 25 oktober 1947, zoon van Marinus Bot (zie XVI-s) en Lena van Dorp.

Marinus is getrouwd te Vlaardingen op 29 maart 1968 met Ada Veth, geboren op 20 mei 1948.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Martina "Mariska" Bot, geboren op 9 oktober 1968.

 2. Marinus "Martin" Bot, geboren op 7 juli 1970.

XVII-p

Maarten Martinus Johannes Bot, geboren te Schiedam op 9 november 1956, zoon van Hendrik Bot (zie XVI-t) en Maria Johanna Theresia Gerhardus.

Maarten is getrouwd te Vlaardingen op 21 juni 1979 met Thea Meijboom, geboren op 13 maart 1957.

Uit dit huwelijk:

 1. Tessa Elisa Bot, geboren op 31 mei 1983.

 2. Kelly Marissa Bot, geboren op 8 juli 1986.

XVII-q

Klaas Johan Bot, kunstschilder, geboren te Drachten op 6 juli 1970, zoon van John Bot (zie XVI-x) en Dieuwerdina Zwaantina Kuiper.

Klaas is getrouwd te Drachten op 7 december 1990 met Jantje Roelina, apothekersassistente, geboren te Heerenveen op 3 februari 1969.

Uit dit huwelijk:

 1. Saskia Berdina Bot, geboren te Drachten op 21 december 1994.

 2. Amanda Jodi Bot, geboren te Drachten op 18 december 1997.

XVII-r

Isaac Bot, wever, stuurman, wachtchef bij de ICI te Rozenburg, geboren te Maassluis op 16 oktober 1934, zoon van Nicolaas Bot (zie XVI-y) en Johanna Ras.

Isaac is getrouwd op 11 augustus vermoedelijk in 1965 met Anje Magerete Beer, overleden op 2 juni 1996.

Zijn kinderen:

 1. Andrea Marijke Bot, geboren te Maassluis op 27 februari 1967, volgt onder XVIII-b

 2. Nicolaas Bot, geboren te Maassluis op 30 maart 1971.

  Nicolaas is getrouwd op 24 oktober 2003 met Janneke Hielkema.

 3. Johanna Maxi Bot, geboren te Vlaardingen op 16 april 1973, volgt onder XVIII-c

XVII-s

Arie Bot, rijksambtenaar, geboren te Apeldoorn op 3 mei 1956, overleden te Ceske Budejovice (TsjechiŽ), zoon van Pieter Bot (zie XVI-ad) en Helena Elskamp.

Arie is getrouwd te Zoetermeer op 8 juli 1994 met Caroline Raven, docente, geboren op 10 april 1967.

Uit dit huwelijk:

 1. Anne Elisabeth Bot, geboren te Zoetermeer op 21 mei 1993.

 2. Laura Helena Bot, geboren te Zoetermeer op 20 augustus 1995.

 3. Marij Charlotte Bot, geboren te Zoetermeer op 23 januari 1999.

>

XVII-t

Hendrik Bot, regiomanager, geboren te Apeldoorn op 7 juni 1958, zoon van Pieter Bot (zie XVI-ad) en Helena Elskamp.

Hendrik is getrouwd te Den Helder op 4 maart 1983 met Romkje Bouma, verpleegkundige.

Uit dit huwelijk:

 1. Carlijn Bot, geboren te Den Helder op 11 januari 1989.

 2. Evelyn Bot, geboren te Den Helder op 11 januari 1989.

 3. Marit Bot, geboren te Leeuwarden op 28 oktober 1991.

 4. Merel Bot, geboren te Leeuwarden op 25 januari 1994.

XVII-u

Pieter Leendert Bot, controller, geboren te Apeldoorn op 2 maart 1963, zoon van Pieter Bot (zie XVI-ad) en Helena Elskamp.

Pieter is getrouwd te Winterswijk op 20 augustus 1987 met Monique Petra Beerthuizen, docente, geboren op 14 januari 1965.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Johan Bot, geboren te Winterswijk op 21 juni 1988.

 2. Ellen Petra Heleen, geboren te Winterswijk op 20 maart 1990.

Generatie XVIII

XVIII-a

Christiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 14 juli 1960, zoon van Johannes Bot (zie XVII-e) en Cornelia van Gilst.

Christiaan is getrouwd te Vlaardingen op 13 juni 1985 met Barbera G.A. van der Poel, geboren te Rotterdam op 15 februari 1961, dochter van Godaert van der Poel en Dievertje Hindrika Pulleken.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Bot, geboren te Vlaardingen op 16 oktober 1987.

XVIII-b

Andrea Marijke Bot, geboren te Maassluisop 27 februari 1967, dochter van Isaac Bot (zie (XVII-r) en Anje Magarete Beer.

Andrea is getrouwd op 31 mei 1996 met Peter de Labije.

Uit dit huwelijk:

 1. Rik de Labije geboren op 11 Mei 1999

XVIII-c

Johanna Maxi Bot, geboren te Vlaardingen op 16 april 1973, dochter van Isaac Bot (zie (XVII-r) en Anje Magarete Beer.

Johanna woont samen met Remco Sterke.

Hieruit:

 1. Collin Sterke, geboren op 9 september 1998.

 2. Sharon Sterke, geboren op 2 november 1999.