» Wat is Rotaract? – Organisatie van Rotaract – Bestuursfuncties - Rotaractcup »

 

Organisatie

Club (lokaal)

-         Stageleden: allen die wensen toe te treden tot Rotaract. De clubs bepalen zelf hoe hun leden worden aanvaard bvb. door een beslissing van het comité na een stageperiode van een jaar, bij het begin van het academiejaar, na aanwezigheid op enkele vergaderingen, na het organiseren van een sociale activiteit,...

 

-         Commissies: een persoon bijgestaan door anderen stelt zich verantwoordelijk voor een bepaalde acitiviteitentak in zijn club. Sociaal, sport, cultuur en interclub vind je in alle clubs terug. Facultatief zijn er commissies internationaal, feest, ledenwerving en andere occasioneel opgerichte commissies. De leukste houden er zelfs een stagemeester en een protocolmeester op na.

 

-         Comité: is het feitelijke bestuur van de club bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en past-voorzitter.

 

-         Contactclub: een club in het buitenland of in een ander district waarmee men een nauwer contact onderhoudt, samen activiteiten organiseert, correspondentie voert,...

 

-         Peterclub: is de Rotaryclub die nauw betrokken is bij het ontstaan en het bestaan van de Rotaract-club.

 

District (regionaal)

-         Territoriaal gezien wordt elk land opgedeeld in een aantal districten. Deze indeling werd overgenomen van Rotary.

België telt 3 districten : D1620, D2170 en D1630.

Activiteiten die georganiseerd worden door het Rotaract Districtscomité brengen de verschillende Rotaractclubs samen, waardoor de vriendschap tussen de verschillende clubs onderling versterkt wordt.

 

-         Comité:

het kerncomité bestaat uit : voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en past-voorzitter. Dit kerncomité wordt bijgestaan door de commissies sociaal, cultuur/sport, interclub en internationaal. Jaarlijks worden de comitéleden verkozen door de clubvoorzitters onder toezicht van Rotary.

-          Verantwoordelijke Rotariër: een afgevaardigde van Rotary die de stem van Rotary laat weerklinken in het Rotaractmidden en de wederzijdse communicatie verzorgt tussen beide serviceclubs. Dit jaar wordt deze functie waargenomen door Luc Decraene.

-         Rotary Gouverneur :
Bij Rotary wordt de districtsvoorzitter ‘Gouverneur’ genoemd.
Dit jaar wordt deze functie waargenomen door Georges Richard.      

 

-         Maandelijkse vergaderingen : alle voorzitters en leden zijn welkom op de eerste woensdag van de maand (met uitzondering van de januarivergadering, die op de tweede woensdag valt) om 20u30 in Kultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2, 1930 Zaventem. » agenda
,

-         Verzekering : Het Rotaract Districtscomité sluit jaarlijks een verzekering af voor alle rotaractleden van

het District 2170. Bijkomende informatie evenals aangifteformulieren zijn te vinden op onze verzekeringspagina. » verzekering

Wereldcomité (internationaal)

Het wereldcomité vergadert te Evanston (VS). Vertegenwoordigers van de verschillende continenten maken deel uit van dit comité.