Abdis Anne Catharine de Lamboy gaf in de 17de eeuw landmeter Peter Meysman de opdracht de eigendommen van de abdij in kaart te brengen.
Zo ontstond een kaarten atlas van vijf Tomes (boeken) die zich nu in het archief van het bisdom Luik bevinden.
Deze kaarten zijn speciaal omdat ze naast de afbeelding van de gronden ook gebouwen als oude toponiemen, huizen, hoeves, kastelen, molens, kapellen, kerken... in perspectief tonen.
Meysman begon zijn werk in 1669 en voltooide het op 20 augustus 1685. Hij zelf verschaft deze inlichting in deel 5, waar hij eigenhandig tekent. Later heeft een andere landmeter het werk van Meysman voortgezet : G Beckers. Deze beschrijft nog enige eigendommen, tienden en renten van de abdij. De vijf boekdelen van Meysman en Beckers omvatten het grootste gedeelte van Herkenrodes eigendommen. De beschrijving is nochtans niet volledig.
Van belangrijke abdijhoeven zoals Bokrijk, Kasselaar en Donderslag wordt geen gewag gemaakt.
Register inhouden
Specificatie, designatie, metinghe met nieuwe regenooten van alle die goederen, soo landen, bemden, bosschen, heyden als andere toebehoorende het Edel Clooster van Herckenrode der ordere van Cisteaux in diversche vrijheden, dorpen ende plaetsen gelegen. Gemaeckt ten overstaen ende bij verclaringe van de pachters der goederen, de regenooten ende andere daer kennisse van hebbende, besoorcht door die neersticheyt van de Edele Eerw. Vrauwe Mevrauwe Anna Chatarina de Lamboy, abdisse des voorsc Edel Cloosters in den Jaere 1669 ende 1670 ende gemeten door Peeter Meysman gesworen lantmeter met de maet van 16 voeten in ider corte roede ende met den voet van de lande van Luyck, genaemt Sinte Lambrechts voet, ende gestelt in bonders, groote ende Corte roeden waer van 20 corte roeden maeken een groote roede ende 20 groote roeden maeken een bonder
Boek 1
Boek 2

Gothem
Hoepertingen
Hoesselt
Kuttecoven
Kuttecoven
Merom
Neroy
Rijkhoven
Schalkhoven
Schalkhoven
St Huibrechts Hern

Weert

boek 3
boek 4


Bovelingen
Bovelinghen
Hasselbrouck
Hasselbrouck
Heysselt
Heysselt
Huldelinghen
Cleyn Jeuk
Jeuk
Mechelen Pepingen
Millen
Montenaken
Montenaken
Detail steenen windmolen

boek 5

Aanhef register
Index tome
Index tome
Passer met schaal
Halle
Heers
Schuurhoven
Vellem
Vellem
Willer
Willer