bullet

Symbool              

bullet

Symbool van onze vereniging is de kerkuil.

bullet

Het kerkuilenproject is ons eerste project en blijft tot op vandaag het meest uitgewerkte project van onze Natuurwerkgroep.

bulletDe kerkuil, met z’n hartvormige kop, staat tevens symbool voor de belangeloze inzet, het engagement, het hart voor de natuur die kenmerkend is voor een vrijwilligersvereniging.
bulletDe kerkuil geeft ook weer wat onze filosofie is, namelijk één van overleg en samenwerking, vooral dan met individuele landbouwers en lokale besturen. De kerkuil is vaak aangewezen op roest- of broedgelegenheid in en rond boerderijen : oude zolders, een niet gebruikt bijgebouwtje, nestbakken in open schuren. Wil je in ons agrarisch gebied iets doen voor de kerkuil, dan is een duurzame samenwerking met de landbouwers een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van het project.

 

bullet

Werking

bullet

De werking van Natuurwerkgroep De Kerkuil is projectmatig. Dit komt ook tot uiting in de opbouw van de website.

bullet

Met het kerkuilenproject geven we de kerkuil terug broedgelegenheid door kerkuilenbakken te monteren in boerderijen en kerken. We volgen jaarlijks onze nestbakken op, ringen de jonge kerkuilen en eventueel de aanwezige adulten. Het project is een monitoring van de kerkuilenpopulatie in onze regio.

bullet

Tijdens het steenuilenproject (1998-2000) van de ex-Wielewaal (nu : Natuurpunt) hebben we grote delen van het Veurnse grondgebied geďnventariseerd. Dat gaf op sommige plaatsen mooie resultaten zoals te Beauvoorde en Eggewaartskapelle. Sedert 2005 volgen we terug de steenuilenpopulatie op in Veurne door een tweejaarlijkse inventarisatie. In bepaalde gebieden worden er steenuilenpijpen geplaatst die jaarlijks worden gecontroleerd. Ook in andere gemeenten worden steenuilen fragmentair opgevolgd.

bullet

Toen we in ’99 ontdekten dat er bruine kiekendieven in onze graanvelden broedden, werd een project opgezet om dit op te volgen. Jaarlijks wordt onze regio door diverse medewerkers uitgekamd op aanwezigheid van bruine kiekendieven, zowel in rietvelden als in cultuurgewassen. Waar nodig worden er overeenkomsten afgesloten met landbouwers om de nesten te beschermen.

bullet

In de meeste gemeenten van ons werkingsgebied worden alle landbouwers bezocht om de boeren- en huiszwaluw te inventariseren. Op die manier kunnen we de populatie jaar op jaar opvolgen maar brengen we de zwaluwen ook onder de aandacht van de landbouwers. Wanneer er hinder is van uitwerpselen van de huiszwaluw, monteren we een mestplankje.

bullet

Ook onze luidruchtige acrobaten van de steden en dorpen, namelijk de gierzwaluwen, krijgen aandacht. We kijken rond waar er broedkolonies zijn, brengen die in kaart en contacteren de eigenaars van de gebouwen om ze van hun medebewoner op de hoogte te stellen. Op sommige plaats monteren we gierzwaluwnestbakken en lokken we de vogels met geluiden.

bullet

In het project weidevogels wordt alle pijlen gericht op grutto, kievit, scholekster en tureluur. Landbouwers kunnen overeenkomsten afsluiten met de Vlaamse overheid gericht op weidevogels (uitstel van maaien, lagere veebezetting, nestmarkering). Onze vrijwilligers helpen de landbouwers hierbij. Vooral het gebied rond Lampernisse en de Handzamevallei vormen in onze streek belangrijke weidevogelgebieden, naast natuurlijk de IJzervallei.

bullet

Met het project Vogels op de rand worden een aantal doelsoorten zoals de geelgors, grauwe gors en roodborsttapuit beoogd. Via allerlei instrumenten zoals landschapsbedrijfsplannen, graanranden op akkers, structureel onderhoud van oude heggen wordt gepoogd het habitat van deze vogels te vrijwaren én te verbeteren.

Onze vereniging is voornamelijk een doevereniging, een echte werkgroep dus. We zijn er van overtuigd dat door vele kleine inspanningen we de natuur een flink stuk kunnen helpen. We zijn dus geen vereniging die zich in hoofdzaak bezig houdt met beheer van reservaten of beleid. Hiervoor heb je onze zustervereniging Natuurpunt.

Als officieel erkende Natuurwerkgroep van de Veurnse Mina-raad ontvangen we jaarlijks een subsidie van 1.116 EURO vanwege de stad Veurne. Samen met de subsidie van het Vlaamse MINA-fonds van 991 EURO en de lidgelden vormt dit de ruggengraat  van de financiering van de werkgroep. Voor de kern Nieuwpoort en Diksmuide zijn er afspraken dat bij specifieke uitgaven voor die kernen, er beroep kan worden gedaan op steun van de lokale milieuraad. Van de gemeente Alveringem kreeg de kern Alveringem in oktober 2005 gratis 10 kerkuilennestkasten.

 

bullet

Structuur

De Natuurwerkgroep De Kerkuil is een regionale natuurvereniging uit Bachten de Kupe, ontstaan als werkgroep van de MINA-raad van Veurne. De werkgroep is actief in de gemeenten:

  1. Veurne,

  2. Diksmuide,

  3. Lo-Reninge,

  4. Alveringem,

  5. Houthulst,

  6. Kortemark,  (allen gemeenten uit het Regionaal Landschap IJzer en Polder)

  7. Koksijde,

  8. Nieuwpoort en

  9. De Panne

waar er telkens een lokale kern actief is. In Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide zijn de kernen officieel erkend als werkgroep van de plaatselijke milieu/Mina-raad. Hierdoor is de natuurwerkgroep nauw verbonden met de diverse gemeentebesturen en kan ze bij bepaalde projecten genieten van logistieke steun van de respectievelijke technische diensten en milieudiensten.


Tweemaandelijks gaat er te Veurne een medewerkersvergadering door voor alle medewerkers. Op deze medewerkersvergadering worden de projecten uitgewerkt en afspraken gemaakt.

De vereniging heeft geen echt bestuur, er is enkel een coördinator en een secretaris. Het correspondentieadres van de vereniging is gevestigd p/a Stadhuis Veurne.


Natuurwerkgroep De Kerkuil

p/a Grote Markt 27, 8630 Veurne,

e-mail Natuurwerkgroep.DeKerkuil@advalvas.be

Coördinator : Kris Degraeve, Wulpendammestraat 26, 8630 Veurne (058/31.45.88 (thuis) 0498/64 50 23 (gsm)  of 058/330.508 (werk)  e-mail : Kris.Degraeve@skynet.be
Secretaris : Noël Leeman, P. Heinderyckxstraat 10, 8630 Veurne (058/31.52.47 (thuis))