bullet

Medewerker

bullet

Medewerkersvergadering

bullet

Sympathiserend lid

bullet

Informatienota De Kerkuil

bullet

Tijdschrift

bullet

T-shirts

bullet

Vereniging

 

 

 

bullet

Medewerker

Een werkgroep bestaat dankzij de inzet van haar actieve medewerkers. De Kerkuil is dan ook permanent op zoek naar nieuwe krachten die onze kernen in de verschillende gemeenten komen versterken. Je kunt een keuze maken uit onze diverse projecten : kerkuilen, steenuilen, bruine kiekendief, weidevogels, boeren- en huiszwaluwen, oeverzwaluwen, gierzwaluwen, geelgors, grauwe gors, wegbermen en vogelopvangnetwerk Veurne. Wie de zaak eerst eens wil verkennen kan dit natuurlijk ook. Je kunt dan een tijdje meewerken met een ervaren medewerker. Geef je naam op per e-mail : Natuurwerkgroep.DeKerkuil@advalvas.be en stort het lidgeld van 5 EUR op het rekeningnummer 828-5985198-79 van Natuurwerkgroep De Kerkuil.

 

bullet

Medewerkersvergadering

Iedere eerste woensdag van de maanden januari, maart, mei, juli, september en november gaat er een medewerkersvergadering door te Veurne voor alle kernen. Ieder medewerker wordt schriftelijk uitgenodigd. Specifiek voor de kernen te Nieuwpoort en te Diksmuide plannen we een planningsvergadering in het voorjaar en een evaluatievergadering in het najaar.

 

bullet

Sympathiserend lid

Een vereniging bestaat niet alleen uit actieve medewerkers. Ook sympathisanten zijn nodig om het lokale en regionale draagkracht van de werkgroep te verbreden. Wie geen tijd heeft om mee te werken maar onze werking toch genegen is, kan lid worden door 5 EURO over te schrijven op het rekeningnummer 828-5985198-79 van de Natuurwerkgroep De Kerkuil.

 

Voor dit bedrag ontvangt u ieder kwartaal het tijdschrift De Kerkuil en bent u verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten. Doen !!

 

bullet

Informatienota De Kerkuil

Sinds 1 augustus is de nieuwe wet betreffende de rechten van de vrijwilliger van kracht. Deze wet schrijft ondermeer voor dat de verenigingen die werken met vrijwilligers hun leden moeten informeren omtrent een aantal essentiële zaken van de vereniging zoals het statuut, de verantwoordelijken, verzekeringen, kosten-vergoedingen e.d. Hieronder vind je de informatienota van NWG De Kerkuil.

 
bullet

Tijdschrift

 

Ieder lid ontvangt elk kwartaal het tijdschrift De Kerkuil. Het geeft een overzicht van de komende activiteiten en schetst de resultaten van de verschillende projecten. Het wordt rijkelijk geďllustreerd met foto’s.

 

bullet

T-shirts

 

Onze werkgroep heeft ook z'n eigen T-shirt ontworpen. De kleur is licht asgrijs met linksvooraan het logo (zie home page) van de Natuurwerkgroep in donkergroene kleur en op de rugzijde een knotwilg in dezelfde kleur. Het is een ontwerp van Danny Deburghgraeve. Enkel de maten large en X-large zijn nog beschikbaar. Prijs : 5 EUR. Bestellen kan door het bedrag te storten op rekening 828-5985198-79 van de Natuurwerkgroep De Kerkuil. Gelieve voor alle duidelijkheid uw adres door te mailen Natuurwerkgroep.DeKerkuil@advalvas.be.

 

bullet

Vereniging

 
bullet

 Symbool

bullet

 Werking

bullet

 Structuur

 

 

 

 
bullet

Symbool

Het symbool van onze vereniging is de kerkuil. Het kerkuilenproject is ons eerste project en blijft tot op vandaag het meest uitgewerkte project van onze Natuurwerkgroep. De kerkuil met z’n hartvormige kop staat tevens symbool voor de belangeloze inzet, het voortdurend engagement, het hart voor de natuur die kenmerkend is voor een vrijwilligersvereniging die maar slecht kan bestaan dankzij z’n medewerkers. De kerkuil geeft ook weer wat onze filosofie is, namelijk één van overleg en samenwerking, vooral dan met individuele landbouwers en lokale besturen. De kerkuil is vaak aangewezen op roest- of broedgelegenheid in en rond boerderijen : oude zolders, een niet gebruikt bijgebouwtje, nestbakken in open schuren. Wil je in ons agrarisch gebied iets doen voor de kerkuil, dan is een duurzame samenwerking met de landbouwers een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van het project.

 
bullet

Werking

De werking van Natuurwerkgroep De Kerkuil is projectmatig, wat ook tot uiting komt in de opbouw van de website.

Met het kerkuilenproject geven we de kerkuil terug broedgelegenheid door kerkuilenbakken te monteren in boerderijen en kerken. We volgen jaarlijks onze nestbakken op, ringen de jonge kerkuilen en eventueel de aanwezige adulten. Het project is een monitoring van de kerkuilenpopulatie in onze regio.

Tijdens het steenuilenproject (1998-2000) van de ex-Wielewaal (nu : Natuurpunt) hebben we grote delen van het Veurnse grondgebied geďnventariseerd. Dat gaf op sommige plaatsen mooie resultaten zoals te Beauvoorde en Eggewaartskapelle. Nu volgen sommigen nog lokaal de populatie op en worden er steenuilenpijpen geplaatst die jaarlijks worden gecontroleerd.

Toen we in ’99 ontdekten dat er bruine kiekendieven in onze graanvelden broedden, werd een project opgezet om dit op te volgen. Jaarlijks wordt onze regio door diverse medewerkers uitgekamd op aanwezigheid van bruine kiekendieven, zowel in rietvelden als in cultuurgewassen. Waar nodig worden er overeenkomsten afgesloten met grondgebruikers om de nesten te beschermen.

In de meeste gemeenten van ons werkingsgebied worden alle landbouwers bezocht om de boeren- en huiszwaluw te inventariseren. Op die manier kunnen we de populatie jaar op jaar opvolgen maar brengen we de zwaluwen ook onder de aandacht van de landbouwers. Wanneer er hinder is van uitwerpselen van de huiszwaluw, stellen we voor om een mestplankje te monteren.

Ook onze luidruchtige acrobaten van de steden en dorpen, namelijk de gierzwaluwen, krijgen aandacht. We kijken rond waar de broedkolonies zijn, brengen die in kaart en contacteren de eigenaars van de gebouwen om ze van hun medebewoner op de hoogte te stellen. Op sommige plaats monteren we gierzwaluwnestbakken.

In het project weidevogels wordt alle pijlen gericht op grutto, kievit, scholekster en tureluur. Landbouwers kunnen overeenkomsten afsluiten met de Vlaamse overheid gericht op weidevogels (uitstel van maaien, lagere veebezetting, nestmarkering). Onze vrijwilligers helpen de landbouwer hierbij. Vooral het gebied rond Lampernisse en de Handzamevallei vormen in onze streek belangrijke weidevogelgebieden, naast natuurlijk de Ijzervallei.

Met het project Vogels op de rand worden een aantal doelsoorten zoals de geelgors, grauwe gors en roodborsttapuit beoogd. Via allerlei instrumenten zoals landschapsbedrijfsplannen, graanranden op akkers, structureel onderhoud van oude heggen wordt gepoogd het habitat van deze vogels te vrijwaren én te verbeteren.

Onze vereniging is voornamelijk een doe-vereniging, een echte werkgroep dus. We zijn er van overtuigd dat door vele kleine inspanningen we de natuur een flink stuk kunnen helpen. We zijn dus geen vereniging die zich in hoofdzaak bezig houdt met beheer van reservaten of natuurstudie.

Als officieel erkende Natuurwerkgroep van de Veurnse Mina-raad ontvangen we jaarlijks een subsidie van 1.116 EUR vanwege de stad Veurne. Samen met de subsidie van het Vlaamse MINA-fonds van 991 EUR en de lidgelden vormt dit de ruggegraat  van de financiering van de werkgroep. Voor de kern Nieuwpoort en Diksmuide zijn er afspraken dat bij specifieke uitgaven voor die kernen, er beroep kan worden gedaan op steun van de lokale milieuraad.

 
bullet

Structuur

De Natuurwerkgroep De Kerkuil is een regionale natuurvereniging uit Bachten de Kupe, ontstaan als werkgroep van de MINA-raad van Veurne. De werkgroep is actief in de gemeenten Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde en Alveringem, waar er telkens een lokale kern actief is. In Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide zijn de kernen officieel erkend als werkgroep van de plaatselijke milieu/Mina-raad. Hierdoor is de natuurwerkgroep nauw verbonden met de diverse gemeentebesturen en kan ze bij
bepaalde projecten genieten van logistieke steun van de respectievelijke technische diensten en milieudiensten.
Tweemaandelijks gaat er te Veurne een medewerkersvergadering door voor alle medewerkers. Op deze medewerkersvergadering worden de projecten uitgewerkt en afspraken gemaakt.

De vereniging heeft geen echt bestuur, er is enkel een coördinator en een secretaris. Het correspondentieadres van de vereniging is gevestigd p/a Stadhuis Veurne.


Natuurwerkgroep De Kerkuil p/a Grote Markt 27, 8630 Veurne, e-mail Natuurwerkgroep.DeKerkuil@advalvas.be

Coördinator : Kris Degraeve, Wulpendammestraat 26, 8630 Veurne (058/31.45.88 (thuis) 0498/64 50 23 (gsm)  of 058/330.508 (werk)  e-mail : Kris.Degraeve@skynet.be
Secretaris : Noël Leeman, P. Heinderyckxstraat 10, 8630 Veurne (058/31.52.47 (thuis)).