Korpscommandanten

1ste Regiment Carabiniers Prins Boudewijn

 

1.         Kolonel                       Vanden Elskens J.(gen: Borremans)        05.12.1830 -. 25.03.1831

2.         Lt-Kolonel                  Van Bruyssel M.F.                                       26.03.1831 - 11.05..1831

3.         Kolonel                       Wuesten J.                                                   21.05.1831 - 15.08.1831

4.         Kolonel                       Dorez J.C.J.                                                 15.08.1831 - 09.05.1832

5.         Lt-Kolonel                  de Zantis de Frymerson Ch.                       09.05.1832 - 25.08.1835

6.         Kolonel                       Capiaumont A.A.                                         07.08.1836 - 18.07.1845

7.         Kolonel                       Fleury-Duray J.                                             18.07.1845 - 16.08.1847

8.         Kolonel                       Van Casteel Ch.                                          29.08.1847 - 08.03.1854

9.         Kolonel                       Foury F.L.                                                     17.03.1854 - 31.12.1862

10.       Kolonel                       Gillet J.M.                                                     06.01.1863 - 25.06.1865

11.       Lt-Kolonel                  Gorissen A.H.J.                                           25.06.1865 - 31.03.1870

12.       Kolonel                       Libert G.J.J.                                                 11.04.1870 - 25.03.1874

13.       Kolonel                       Desavoye Ch.J;                                           26.03.1874 - 24..08.1875

14.       Kolonel                       Doutrewe Pame                                          26.12.1875 - 25.09.1878

15,       Kolonel                       Lemoine H.J.A.                                            02.10.1878 - 23.02.1882

16.       Kolonel                       Sterckx T.F.                                                  15.07.1882 - 26.12.1883

17.       Kolonel                       Poplimont E.E.F.                                         07.07.1884 - 08.10.1885

18.       Kolonel                       Renson V.A.F.                                             05.11.1885 - 26.06.1890

19.       Kolonel                       Denis L.J.Ch.H.                                           26.06.1890 - 28.12.1893

20.       Kolonel                       De Ketelaere D.J.H.'G.                               28.06.1894 - 25.09.1896

21.       Kolonel                       Ninitte T.Ch.J.                                               26.09.1896 - 23.10.1897

22.       Kolonel                       Timmermans P.J.                                        23.10.1897 - 29.06.1898

23.       Kolonel                       Pioch J.A.                                                      29.06.1898 - 25.06.1901

24.       Kolonel                       Regibo God                                                  26.06.1901 - 25.09.1903

25.       Kolonel                       Rosart A.L.M.                                                26.09.1903 - 26.06.1908

26.       Kolonel                       Van`den:Bogaerde E.F.A.M.                       26.09.1908 - 10.08.1911

27.       Kolonel                       Gillis L.                                                          26.08.1911 - 26.06.1913

28.       Kolonel                       Pety de Thozee R.M.A.D..                           26.06.1913 - 09.01.1914

29        Kolonel S.A.              LOTZ                                                              09.11.1914 - 18.03.1915

30.       Kolonel                       Lahire,P.S.A.J.M.                                         20.03.1915 - 10.04.1917

31        Kolonel S.A.              Bremer R.M.V,                                              10.04.1917 - 14.10.1918

32.       Kolonel                       Van Caulart F,R.                                           21.10.1918 - 01.03.1926

33.       Kolonel                       Swagers F.                                                   01.04.1926 - 26.06.1927

34.       Kolonel SBH             Nuyten P.A.                                                   26.06.1927 - 26.06.1928

35.       Kolonel SBH             Goffin L,D.                                                     26.06.1928 - 01.03.1932

36.       Kolonel SBH             Colpin A.P.H,                                               11.03.1932 - 03.02.1933

37.       Kolonel                       Massart A.L.Eug.                                        17.02.1933 - 26.12.1934

38.       Kolonel                       Dewaele H.A.E.                                          26.12.1934 - 26.12.1936

39.       Kolonel SBH             Legert I,A.G.                                                 26.12.1936 - 26.03.1938

40.       Kolonel SBH             Oor R.M.P.L,G,                                            26.03.1938 - 28.05.1940

41.       Majoor.                       Leestmans P,C,                                          12.03.1945 - 15.07.1946

42        Lt-Kolonel                  De Vylder                                                     16.07.1946 - 13.01,1947

43.       Lt-Kolonel                  Pardaens G.C.                                            14.01.1947 - 10.07.1947

44        Majoor.                       Ketelprs E.F.                                                03.07.1947 - 13.01.1948

45.       Lt-Kolonel                  Vigoureux A,P,J.                                           14.01.1948 - 21.07.1949

46.       Lt-Kolonel                  Loquet A.J.G,                                               15.07.1949 - 31.08.1950

47.       Lt-Kolonel SBH         Laets C.P.                                                    01.09.1950 - 14.02.1951

48.       Lt-Kolonel SBH         Beuselinek A.L.V.                                       15.02.1951 - 09.06.1952

49.       Majoor                        SBH Pauly                                                    10.06.1952 - 30.10.1953

50.       Majoor                        Vrambout E.M.                                              25.11.1953 - 04.11.1954

51.       Lt-Kolonel SBI          Dejaer U.M.E.                                               05.11.1954 - 27.07.1955

52.       Majoor                        Horion C,J.H.                                                28.07.1955 - 01.12.1957

53.       Lt-Kolonel                  Soudant R.                                                    02.12.1957 - 15.01.1960

54.       Lt-Kolonel SBH         Boucau J.                                                      16.01.1960 - 12.01.1962

55.       Lt-Kolonel SBH         Vankerckhoven P,E,                                     13.01.1962 - 16.01.1964

56.       Lt-Kolonel SBH         Bihin E.                                                          17.01.1964 - 15.01.1965

57,       Lt-Kolonel SBH         Puttemans G.                                                16.01.1965 24.02.1967

58.       Lt-Kolonel                  De Pauw T..                                                   25.02.1967 - 26.02.1969

59.       Lt-Kolonel SBH         Schmidt A.                                                    27.02.1969 - 20.05.1970

60.       Lt-Kolonel. SBH        Schuddinck J,                                               21.05.1970 - 17.12.1971

61.       Lt-Kolonel                  Deforohe R.                                                   18.12.1971 - 13.09.1973

62.       Lt-Kolonel SBH         Didden W.                                                     14.09.1973 - 11.10.1975

63.       Lt-Kolonel SBH         Verspreet J,                                                  12.10.1975 - 01.07.1977

64.       Lt-Kolonel SBH         Ruebens G.                                                    02.07.1977 - 05.04.1979

65.       Lt-Kolonel SBH         Verbraeken W,J,R.                                         06.04.1979 - 23.04.1981

66.       Lt-Kolonel SBH         Van de Craen J,                                              24.04,1981 - 04.03.1983

67        Lt-Kolonel SBH         Peiren W                                                        04.03.1983 - 22.09.1985

68        Lt-Kolonel SBH         Deheyder L                                                    22.09.1985 - 18.06.1987

69        Lt-Kolonel SBH         Jacobs  M                                                       19.06.1987 - 21.09.1989

70        Lt-Kolonel                  Vanthomme I                                                 22.09.1989 - 09.04.1992       

71        Majoor SBH               De Muyer M   (Fusie Grenadiers)                  09.04.1992 27.06.1992      

Fusie

Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn Grenadiers

  1            Lt Kolonel SBH                De Muyer                                                    27 juni 1992 -   juni1995

2            Lt Kolonel SBH                De Cock                                                     juni 1995 -        oktober 1997

3            Lt Kolonel SBH                De Bondt                                                   oktober 1997 -   juni 2000

4           Lt Kolonel SBH                De Bruyne                                                   juni 2000       -   januari 2003

5          Lt Kolonel SBH                Vandensteendam                                       januari 2003  --  juni 2005

6          Lt Kolonel SBH                De Clercq                                                     juni 2005    -      september  2007

7          Lt Kolonel SBH                Van Linthout                                                 september 2007 -   februari 2010

8          Lt Kolonel SBH                Laurent                                                         februari 2010 -     mei  2012

9          Lt Kolonel SBH               Staelens                                                        mei 2012  -          04 februari 2015

10        Lt Kolonel SBH               Geeraert                                                      04 februari 2015 -