Déversements 2020

Rivière & Etangs

Organisations 2020

Etang de SCHELLEHÜSKE

Van Assel Dennys

Responsable

Déversements rivière & étangs

Gsm : 0497 995977

denva4850@gmail.com

Riesterer Samuel

Responsable

Déversements rivière & étangs

Gsm : 0492 312928

sam.riesterer@gmail.com

 
Chers membres,

Reprise de la pêche - Start in die Angelsaison / Circulaire ministérielle - Ministerielles Rundschreiben

04/05/2020

 

A.P.M.

1939 > 2020

Association de Pêche Moresnetoise A.P.M. 2020

a.p.m.@skynet.be

Malmendier Joseph

Trésorier & Gestion des membres

Gsm : 0478 97 31 55

a.p.m.@skynet.be

APM SITE SKYNET

http://users.skynet.be/G.D.C.

Vanasschen Baudouin

Secrétaire

Gsm : 0472 300492

bvanasschen@gmail.com

Jamar Benoît

Président

Garde pêche assermenté

Gsm : 0498 709200

benoit.jamar71@gmail.com

Joe Welter

Responsable

Déversements rivière & étangs

Gsm : 0497 364327

joewelter9@gmail.com

Albert Sellier

Garde pêche privé

Gsm : 0498 117448

selliergielen@skynet.be